KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT"

Transkriptio

1 Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6 (Printer):

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 Viides puiteohjelma KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT...16 Periaatteet ja tavoitteet Tutkimusalat Toteutus Rahoitus Alustava toteutuskaavio KUKA VOI OSALLISTUA...21 Toimeksisaajat Ulkopuolisista maista tulevat toimeksisaajat Osallistujat Ulkopuolisten maiden kansalaiset MITKÄ OVAT EHDOTUSTEN VALINTAPERUSTEET...24 Kelpoisuusperusteet Rahoitusperiaatteet Arviointiperusteet Yhteenveto pääperiaatteista MITEN EHDOTUS VALMISTELLAAN JA LAADITAAN...30 Ehdotuksen koordinointi Ehdotuslomake Ehdotuksen itsearviointi MITEN EHDOTUS JÄTETÄÄN...34 Ehdotuksen jättää koordinoija Hanke-ehdotuksen laadintatyökalu Määräajat Vastaanottoilmoitus EHDOTUSTEN ARVIOINTI JA VALINTA...39 Ehdotusten arviointi Ehdotusten valinta SOPIMUKSET: MENETTELYT JA PERIAATTEET...43 Sopimusneuvottelut Toimeksisaajan asema Pääperiaatteet TIETOJA JA NEUVONTAA...47 Internetissä oleva aineisto Kansalliset yhteyspisteet LIITE 1: KORKEAN TASON TIETEELLISIÄ KONFERENSSEJA KOSKEVA EHDOTUSLOMAKE...45 LIITE 2: TARKISTUSLISTA

3 JOHDANTO Tämän oppaan johdanto sisältää yleistä tietoa viidennestä puiteohjelmasta sekä tutkijavoimavarojen lisäämistä ja sosioekonomisen tietopohjan laajentamista koskevasta erityisohjelmasta, johon puolestaan sisältyy korkeatasoisia tieteellisiä tapaamisia koskeva toimi. Laatiessanne tällaista tapaamista koskevaa hakemusta noudattakaa jäljempänä luvussa 2 annettuja sääntöjä ja ohjeita. Muista johdannossa mainituista toimista tai toiminnoista saatte lisätietoja asianomaisesta Hakijoiden oppaasta. Alla olevassa kehystetyssä kappaleessa määritellään asiakirjojen järjestys niiden ollessa keskenään ristiriitaisia, ja korostetaan sitä, ettei tämä opas ole oikeudellinen asiakirja. Oppaan ja sen perustana olevien oikeudellisten asiakirjojen yhdenmukaisuus on kuitenkin pyritty varmistamaan mahdollisimman tarkoin. Tämä opas voidaan hakea tiedostona seuraavalta Internet-sivulta: (kohdast High-Level Scientific Conferences). Tämän Hakijoiden oppaan sisältämät tiedot eivät rajoita viidettä puiteohjelmaa koskevien neuvoston ja Euroopan parlamentin päätösten, eri erityisohjelmien taikka näihin ohjelmiin liittyvien ehdotuspyyntöjen sääntöjen ja ehtojen soveltamista. 3

4 1. JOHDANTO Viides puiteohjelma 1 Tavoitteet Viides puiteohjelma hyväksyttiin 22. joulukuuta 1998, ja siinä määritellään yhteisön toimet tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn (jäljempänä "TTK") alalla ajanjaksolle Viides puiteohjelma poikkeaa edeltäjistään. Sen avulla on tarkoitus ratkaista ongelmia ja vastata Euroopan unionin tärkeimpiin sosioekonomisiin haasteisiin. Ohjelmassa keskitytään rajattuun määrään tavoitteita ja alueita, joissa yhdistyvät teknologiset, taloudelliset, sosiaaliset sekä teollisuuteen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat. Painopisteet on valittu soveltaen sekä koko puiteohjelman, puiteohjelman toteuttamiseksi laadittujen erityisohjelmien että näiden erityisohjelmien kattamien TTK-toimien tasolla seuraavia kolmea perusperiaatetta. Euroopan laajuisen toiminnan tuoma lisäarvo ja toissijaisuusperiaate, esimerkiksi kriittisen massan saavuttamiseksi tai Euroopan laajuisten ongelmien ratkaisemisen edistämiseksi Sosiaaliset tavoitteet, kuten elämänlaatu, työllisyys ja ympäristönsuojelu, joilla pyritään vastaamaan unionin kansalaisten odotuksiin ja huolenaiheisiin Talouskehitykseen liittyvät sekä tieteelliset ja teknologiset näkymät, joiden osalta pyritään edistämään harmonista ja kestävää kehitystä Euroopan unionissa. Rakenne ja sisältö Viides puiteohjelma koostuu seitsemästä erityisohjelmasta. Näistä neljä on aihepiirikohtaisia ja kolme monialaisia. Aihepiirikohtaisia ohjelmia ovat seuraavat: Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Energia, ympäristö ja kestävä kehitys. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräysten mukaisesti näitä aihepiirikohtaisia ohjelmia tuetaan ja täydennetään laajoilla monialaisilla ohjelmilla. Monialaisia ohjelmia ovat seuraavat: Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen. 1 Neuvosto päätti 22. joulukuuta 1998 myös tutkimustaä ja koulutusta koskevasta Euratomin viidennestä puiteohjelmasta (CORDIS jonka varten on laadittu erillinen tietopakettiä. 4

5 Viidennen puiteohjelman keskeinen uusi piirre on sen integroitu ja ongelmalähtöinen lähestymistapa. Integrointia on vahvistettu kolmella tasolla: aihepiirikohtaisten ohjelmien avaintoimintojen avulla. Avaintoiminnot ovat viidenteen puiteohjelmaan sisältyvä merkittävä innovaatio. Integroimalla kaikki tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeelliset toiminnot ja alat, ne mahdollistavat tutkimuksen kohdentamisen laajaalaisesti taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviin eri näkökohtiin. integroimalla monialaisten ja aihepiirikohtaisten ohjelmien tavoitteet. Kansainvälinen yhteistyö Kolmannet maat ja kansainväliset organisaatiot voivat osallistua kaikkiin ohjelmiin, minkä lisäksi ne voivat hyödyntää monialaisen ohjelman Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen tarjoamia osallistumismahdollisuuksia. Osallistumisehdot, mukaan luettuina mahdolliset rahoitusjärjestelyt, on selostettu tämän oppaan luvussa III. Laatikossa 1 on tietoja kehitysmaiden nuorille tutkijoille tarkoitetuista apurahoista. Innovaatiot ja pk-yritysten osallistuminen Pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen edistämiseen tähtääviä toimia toteutetaan kaikissa aihepiirikohtaisissa ohjelmissa sekä ohjelmassa Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen. Näistä toimista on yksityiskohtaisempia tietoja erityisessä pk-yrityksille tarkoitetussa esitteessä. Lisäksi kullakin aihepiirikohtaisella ohjelmalla on yhtymäpinta monialaiseen ohjelmaan Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta aihepiirikohtaisessa ohjelmassa saavutetuista tuloksista sekä helpottaa teknologiansiirtoa ja tulosten käyttöä pkyrityksissä. Sosioekonomiset ja koulutukseen liittyvät näkökohdat Sosioekonomista tutkimusta voidaan rahoittaa sekä aihepiirikohtaisista ohjelmista että monialaiseen ohjelmaan Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen kuuluvasta avaintoiminnosta Sosioekonomisen tietopohjan parantaminen. Sosioekonominen tutkimus sisältyy aihepiirikohtaisiin ohjelmiin olennaisena teknologisen tutkimuksen osa-alueena. Tutkijakoulutusmahdollisuuksia tarjoaa puolestaan Marie Curie -apurahajärjestelmä, jota voidaan toteuttaa sekä aihepiirikohtaisten ohjelmien että tutkijapotentiaalia käsittelevän ohjelman koulutustoimien kautta. Apurahajärjestelmää on kuvattu laatikossa 2. varmistamalla aihepiirikohtaisten ohjelmien keskinäinen integrointi. Ohjelmien toteutuksen yhteydessä varmistetaan täydentävä ja synergiaetuja tarjoava vuorovaikutus. Toteutus Työohjelma Kullekin erityisohjelmalle on laadittu työohjelma, jossa kuvataan erityiset toimet ja eri tutkimusaiheet. Työohjelmaa tarkistetaan säännöllisesti yhteistyössä riippumattomien asiantuntijoiden neuvoa-antavan ryhmän kanssa sen varmistamiseksi, että ohjelma on jatkuvasti muuttuvien tarpeiden ja kehityksen tasolla. Hakemuksen jättämistä suunnittelevien olisi siksi varmistettava, että heillä on käytössään työohjelman tuorein versio. Erityisohjelman verkkosivuilla on aina tuorein versio työohjelmasta. Työohjelmaan sisältyy alustava aikataulu eli toteutuskaavio, josta käyvät ilmi ne työohjelman osat, joita kulloinenkin haku koskee, sekä tähän liittyvä(t) määräaika (-ajat). Näin voidaan kohdistaa huomio tiettyihin aloihin tai näiden osa-alueisiin ja sitä kautta optimoida mahdollisuudet käynnistää yhteistoimintahankkeita ja rakentaa aihepiirikohtaisia verkkoja. 5

6 Komissio huolehtii erityisohjelmien hallinnosta ja varmistaa, että ohjelmien aihepiirikohtaisen sisällön yhtymäkohtia hyödynnetään synergiaedut mahdollistavalla tavalla. Tämä saattaa edellyttää yhteisiä tai synkronoituja ehdotuspyyntöjä. Mikäli tämän kaltaiset koordinointitoimet ovat tarpeen, niistä mainitaan ehdotuspyynnössä ja työohjelmassa. Tuettavien toimien tyypit Yhteisö osallistuu viidennen puiteohjelman erityisohjelmissa toteutettavien TTK-toimien 2 rahoitukseen. Tätä koskevat yleiset säännöt 3 ovat seuraavat: (a) Yhteisrahoitteinen toiminta Tutkimusta ja teknologista kehittämistä (TTK) koskevat hankkeet 4 näissä hankkeissa tuotetaan uutta tietämystä tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi ja/tai yhteisön politiikkojen tueksi (rahoitusosuus: 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 5 ). Esittely- eli demonstraatiohankkeet 4 hankkeissa pyritään osoittamaan sellaisten potentiaalisia taloudellisia hyötyjä tarjoavien tekniikoiden toteuttamiskelpoisuus, jotka eivät ole vielä edenneet kaupallistamisvaiheeseen (rahoitusosuus: 35 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 4 ). Yhdistetyt TTK- ja demonstraatiohankkeet 4 hankkeissa yhdistetään edellä kuvatut osatekijät (rahoitusosuus: % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 4,5 ). Tutkimusinfrastruktuurien käyttömahdollisuuksien tukeminen (sisältyy ainoastaan ohjelmaan Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen eli tutkijavoimavaraohjelmaan) toimien avulla pyritään lisäämään yhteisön tutkijoiden mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusinfrastruktuureja. Tuki kattaa enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista kustannuksista. Pk-yritysten tutkimusyhteistyöhankkeet 4 vähintään kolme toisistaan riippumatonta pkyritystä vähintään kahdesta jäsenvaltiosta tai yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä assosioituneesta valtiosta voi yhteisesti teettää tutkimustyötä kolmannella osapuolella (rahoitusosuus: 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 4 ). Pk-yritysten esiselvitystuki tuen osuus 75 % hankkeen esiselvitysvaiheen tukikelpoisista kustannuksista 6 enimmillään 12 kuukauden ajan (esim. toteutettavuustutkimukset, validointi, kumppanien etsintä). (b) Koulutusapurahat Marie Curie -apurahat ovat joko apurahoja, joita yksittäiset tutkijat hakevat suoraan komissiolta, tai vierailuapurahoja, joita tutkimuslaitokset hakevat voidakseen isännöidä tutkijavierailuja (rahoitusosuus: enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista lisäkustannuksista 7 ). Ks. laatikko 2. Erityisohjelmista tehdyissä päätöksissä voidaan määritellä erikseen tiettyjen toimien alatyyppejä. Esimerkiksi ohjelmasta Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen (INCO 2) 2 Lisäksi yhteisö toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimia. Toteutuksesta vastaa Yhteinen tutkimuskeskus. 3 Lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja erityistapauksia erityisohjelmista tehdyissä päätöksissä ei voida poiketa tässä esitetyistä rahoitusosuuksista. 4 Rahoitusosuuksiin voidaan yksittäisissä tapauksissa joutua tekemään muutoksia, jotta kyettäisiin noudattamaan yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle (EYVL C 45, ) sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 8 artiklan määräyksiä (EYVL L 336, ). Jos jäsenvaltio tai jokin sen julkisista elimistä tukee hanketta rahallisesti, sovelletaan edellä mainittujen yhteisön puitteiden kohdassa 5.12 tarkoitettua yhteisvaikutussääntöä. 5 Poikkeuksellisesti niiden oikeushenkilöiden osalta, jotka eivät pidä analyyttistä kirjanpitoa, tutkimuksesta aiheutuvat tukikelpoiset lisäkustannukset rahoitetaan 100-prosenttisesti. 6 Euroopan yhteisön rahoitus enintään Yritysten vierailuapurahojen osalta tuki on tavallisesti 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 6

7 tehdyssä päätöksessä määritellään kehitysmaiden nuorille tutkijoille tarkoitetut apurahat sekä EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden tutkijoille tarkoitetut apurahat erityisinä koulutusapurahoina. Ks. laatikko 1. (c) Tutkijankoulutusverkot ja aihepiirikohtaiset verkot - Tutkijankoulutusverkkojen (jollaisia sisältyy ainoastaan tutkijavoimavaraohjelmaan) avulla edistetään erityisesti väitöskirjaa valmistelevien tai jo väitelleiden tutkijoiden tutkimustyön kautta tapahtuvaa koulutusta. Aihepiirikohtaisten verkkojen avulla pyritään puolestaan kokoamaan yhteen esimerkiksi valmistajia, käyttäjiä, yliopistoja ja tutkimuskeskuksia tietyn tieteellisen ja teknologisen tavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä varten. Näihin verkkoihin kuuluvat myös yhteisön rahoittamien hankkeiden koordinointiverkot. Tuki on enimmillään 100 % verkkojen perustamisen ja ylläpidon tukikelpoisista kustannuksista. (d) Koordinoiva toiminta Koordinoivaa toimintaa on jo kansallista rahoitusta saavien TTK-hankkeiden koordinointi esimerkiksi kokemusten vaihtamiseksi, kriittisen massan saavuttamiseksi tai tulosten levittämiseksi (rahoitusosuus: enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista lisäkustannuksista). (e) Liitännäistoimenpiteet Liitännäistoimenpiteiden avulla edistetään erityisohjelman toteutusta tai ohjelman tulevien toimien valmistelua. Niiden avulla voidaan myös valmistautua muihin epäsuoriin TTK-toimiin tai tukea näitä (rahoitusosuus: enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista lisäkustannuksista). Kaikissa erityisohjelmissa ei välttämättä järjestetä kaikkia edellä kuvattuja toimenpiteitä koskevia hakuja. Eri ohjelmien ja ehdotuspyyntöjen yhteydessä toteutettavat toimet käyvät ilmi asianomaisesta Hakijoiden oppaasta. Hankeryhmät (klusterit) Hankeryhmä on tiettyjen TTK-hankkeiden muodostama kokonaisuus. Hankeryhmien avulla pyritään takaamaan hankkeiden keskinäinen täydentävyys, maksimoimaan Euroopan laajuisen toiminnan tuoma lisäarvo tietyllä alalla ja saavuttamaan voimavarojen kriittinen massa Euroopan tasolla. Jotta monimutkaisia poikkitieteellisiä ongelmia voitaisiin ratkaista mahdollisimman tehokkaasti, tutkimusalaa ja hankkeita on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Hankeryhmät ovat tämän ongelmalähtöisen lähestymistavan ilmentymä. Niihin niputetaan hankkeita, joissa tarkastellaan tiettyyn avaintoimintoon tai yleisluonteiseen toimeen liittyviä yleisiä kysymyksiä siten, että hankkeet täydentävät toisiaan (toisinaan hankkeita voidaan niputtaa jopa avaintoimintojen tai erityisohjelmien välisten rajojen yli). Hankeryhmien avulla pyritään optimoimaan tieteellinen verkottuminen, hallinto, koordinointi, seuranta, tiedonvaihto sekä soveltuvissa tapauksissa myös tulosten hyödyntäminen ja levittäminen. Hankeryhmistä voi muodostua yksi luonnollinen keino luoda eurooppalaista lisäarvoa tavalla, joka ei ole mahdollinen yksittäisten hankkeiden rajallisten resurssien avulla. Hankeryhmiksi voidaan koota ja yhdistää kaikentyyppisiä hankkeita, mukaan luettuina yhteisön eri TTK-toimien yhteydessä rahoitetut hankkeet (avaintoimet, yleisluonteiset toimet, infrastruktuuri). Yleisen eurooppalaisen lähestymistavan nimissä ja mikäli näin saavutetaan synergiaetuja huomioon voidaan ottaa myös muiden tutkimusohjelmien (lähinnä EUREKA ja COST) 7

8 asianomaiset toimet. Hankeryhmiä perustetaan aihepiirikohtaisten verkkojen avulla tai sopimuksiin sisällytettävien lisälausekkeiden perusteella. Miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet Komissio pyrkii takaamaan eri sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet kaikkien unionin politiikkojen toteutuksessa, ja tämän periaatteen mukaisesti viidennessä puiteohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota naisten osallistumisen edistämiseen TTK-alalla. Naispuolisia tutkijoita kannustetaankin erityisesti osallistumaan edellä kuvattuihin TTK-toimiin. 8

9 Laatikko 1 Kehitysmaiden nuorten tutkijoiden apurahat Yhteistä tutkimushanke-ehdotusta 8 tai koordinoivaa toimintaa koskevaa ehdotusta mihin tahansa ohjelmaan laativa konsortio voi halutessaan hakea samalla kansainvälisen yhteistyön koulutusapurahaa 9. Nämä apurahat rahoitetaan erityisohjelman Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen budjetista, ja niiden avulla kehitysmaiden (mukaan luettuina nousevan talouden maat ja Välimeren alueen kumppanimaat nuoret tutkijat voivat työskennellä enimmillään kuusi kuukautta eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa viidenteen puiteohjelmaan kuuluvan hankkeen parissa. Apurahoja myönnetään ainoastaan koulutusta varten (esim. jotta hakija oppisi uuden tieteellisen tekniikan tai työskentelisi sellaisen kokeen tai koekokonaisuuden parissa, jonka alalla isäntätutkimuslaitoksella on erityistä tietämystä, ja jota ei voida suorittaa tutkimuslaitoksessa, jossa hakija tavanomaisesti työskentelee). Apurahahakemus on jätettävä samanaikaisesti hanke-ehdotuksen kanssa ja ne myös arvioidaan samanaikaisesti. Oma-aloitteisia yksittäisiä apurahahakemuksia ei hyväksytä. Apurahan hakeminen ei vaikuta millään tavoin hanke-ehdotuksen menestykseen. Apuraha myönnetään ainoastaan, mikäli koko ehdotus valitaan rahoitettavaksi ja apurahahakemusta arvioidaan tasokkaaksi. Heikko apurahahakemus voidaan hylätä ilman, että tällä on vaikutusta hanke-ehdotuksen menestykseen. Ollakseen hakukelpoinen apurahan hakijan on oltava hakemuksen jättöhetkellä alle 40-vuotias ja jonkin hakukelpoisen maan kansalainen 10. Hakijan on työskenneltävä kyseisessä maassa ja aiottava palata tähän maahan koulutusjakson päätyttyä. Hakijalta edellytetään isäntälaitoksen työskentelykielen hyvää taitoa. Erityisesti naispuolisia hakijoita rohkaistaan jättämään hakemuksia. Isäntälaitoksen on sijaittava jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai viidenteen puiteohjelmaan assosioituneessa valtiossa 11, ja sen on oltava yhteistä tutkimushanketta tai koordinoivaa toimintaa ehdottavan konsortion jäsen. Valinnan perusteena ovat hakemuksen tieteellisten ja/tai koulutuksellisten tavoitteiden taso, apurahan mahdollinen hyöty hakijalle, hänen omalle laitokselleen ja hankkeelle kokonaisuudessaan sekä hakijan kokemus ja ammatillinen koulutus. Kuuden kuukauden koulutusjakson on käynnistyttävä 12 kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on allekirjoittanut päähanketta koskevan sopimuksen. Matkakuluina korvataan kiinteämääräinen summa, joka vastaa hakijan kotipaikan ja isäntälaitoksen välisen edestakaisen matkan (apex-) hintaa. Lisäksi koulutusjaksolta maksetaan Marie Curie -apurahajärjestelmän mukaista päivärahaa (katso erityinen hakijoita varten laadittu esite). 8 TTK-hankkeet, esittelyhankkeet ja yhdistetyt hankkeet (katso kohta (a) Yhteisrahoitteinen toiminta). 9 Ehdotuspyyntöjä varten saa hakulomakkeet CORDISin verkkosivulta (http://www.cordis.lu/ft5) tai ohjelman tiedotuspisteestä. 10 Viidettä puiteohjelmaa koskevan assosioitumispyynnön esittäneiden maiden luettelo: Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia, Islanti, Israel, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Nämä maat voivat ottaa vastaan apurahan saajia assosioitumissopimuksen tultua voimaan. Kehitysmaita ovat seuraavat: Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat (AKT), Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat (ALA) sekä Välimeren maat. 11 Assosioituneet maat luetellaan laatikossa 3. 9

10 Laatikko 2 - Marie Curie -apurahajärjestelmä Marie Curie -apurahat ovat joko henkilökohtaisia apurahoja, joita yksittäiset tutkijat voivat hakea komissiolta, tai vierailuapurahoja, joita isäntätutkimuslaitokset voivat hakea komissiolta tutkijavierailujen kustannusten kattamiseksi. Henkilökohtaiset apurahat: Henkilökohtaiset Marie Curie -apurahat Apurahoilla tuetaan väitelleitä tai vastaavassa vaiheessa olevia nuoria tutkijoita. Marie Curie -paluuapurahat Muita heikommassa asemassa olevilta alueilta lähtöisin oleville Marie Curie -stipendiaateille myönnettävä apuraha, jonka avulla nämä voivat palata tällaiselle alueelle kotimaassaan tohtorintutkinnon jälkeisen kaksivuotisen apurahakauden päättyessä. Kokeneiden tutkijoiden Marie Curie -apurahat Apurahoja myönnetään kokeneille tutkijoille edistämään asiantuntemuksen ja teknologian siirtoa i) yritysten ja korkeakoulujen välillä ja ii) muita heikommassa asemassa olevilla yhteisön alueille. Vierailuapurahat: Vierailut Marie Curie -koulutuskeskuksissa Tästä apurahajärjestelmästä tuetaan tohtorintutkintoa valmistelevia nuoria tutkijoita antamalla heille mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan oman erityisalansa kansainvälisesti tunnustetussa tutkimusryhmässä. Marie Curie kehitys- ja -vierailuapurahat Apurahat on suunnattu muita heikommassa asemassa olevilla alueilla sijaitseville, aktiivisesti tutkimustyötä tekeville laitoksille, jotka pyrkivät laajentamaan tutkimuskompetenssiaan uusille alueille. Apurahojen avulla voidaan ottaa vastaan jo väitelleitä tutkijoita. Yritysten Marie Curie -vierailuapurahat Apurahoja myönnetään yrityksille (pk-yritykset mukaan luettuina) väitöskirjaa valmistelevien tai jo väitelleiden nuorten tutkijoiden kouluttamiseksi teollisuus- ja kaupallisissa yrityksissä. Järjestelmällä tuetaan erityisesti sellaisten nuorten tutkijoiden koulutusmahdollisuuksia, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta työskentelystä teollisuudessa. Lisätietoja Marie Curie -apurahajärjestelmästä sekä hakulomakkeita saa osoitteesta (http://www.cordis.lu/improving/home.html) tai tutkijavoimavaraohjelman tiedotuspisteestä. 10

11 Tutkijavoimavarojen lisäämistä koskeva erityisohjelma Tavoite: Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen Tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevaa erityisohjelmaa suunniteltaessa tavoitteena oli tarjota nuoremman polven tutkijoille keinoja täydentää ja syventää tieteellistä koulutustaan sekä parantaa uranäkymiään tutkijankoulutusverkkojen ja Marie Curie apurahajärjestelmän avulla avata uusia mahdollisuuksia koko yhteisön kannalta merkittävien tutkimusinfrastruktuurien kansainväliseen käyttöön sekä kannustaa infrastruktuurien ylläpitäjiä ja käyttäjiä yhteistyöhön edistää tieteellistä ja teknologista huippuosaamista järjestämällä korkean tason tieteellisiä tapaamisia, myöntämällä palkintoja ensiluokkaisesta tieteellisestä työstä ja lisäämällä yleisön tietämystä tieteestä laajentaa sosioekonomista tietopohjaa erityisesti lisäämällä tietämystä Euroopassa tapahtuvista rakenteellisista muutoksista, jotta voitaisiin löytää muutoksenhallinnan keinoja ja saada Euroopan kansalaiset osallistumaan entistä aktiivisemmin tulevaisuutensa muokkaamiseen luoda poliittisten kysymysten, kuten tutkimuksen globalisoitumisen, strategiseen analyysiin perustuva tietopohja sekä kehittää teknologia- ja tiedeindikaattorit, jotta tutkimuspolitiikan päättäjät voivat tehdä järkeviä päätöksiä. Euroopan komission suurena huolenaiheena on naistutkijoiden harvalukuisuus, koska se merkitsee menetystä tieteelle ja eurooppalaiselle yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Yleisen yhdenvertaisuuspolitiikkansa mukaisesti Euroopan komissio pyrkii kannustamaan naisten osallistumista kaikkiin jäljempänä kuvattuihin toimiin ja toimintoihin. Ohjelman strategia Koko viidettä puiteohjelmaa varten esitetyt kolme pääperustetta otetaan huomioon tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevassa erityisohjelmassa seuraavasti: Euroopan laajuisen toiminnan tuoma lisäarvo: ohjelman keskeisiin tavoitteisiin kuuluu eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen järjestämällä heille mahdollisuuksia harjoittaa tutkimustoimintaansa kotimaansa ulkopuolisissa Euroopan maissa. Tavoitteena on edistää eurooppalaisten tutkijaverkkojen luomista, luoda Euroopasta tutkijoiden kannalta houkutteleva ympäristö ja helpottaa eurooppalaisen yhteiskunnan keskeisimpien ongelmien ymmärtämistä erityisen sosioekonomista tutkimusta koskevan avaintoiminnon avulla. Sosiaaliset tavoitteet: sosiaalisiin tavoitteisiin pyritään erityisellä avaintoiminnolla, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä Euroopassa tapahtuvista rakenteellisista muutoksista. Avaintoimintoon kuuluu useita puiteohjelman yleisiin tavoitteisiin liittyviä aiheita, ja siinä pyritään määrittelemään perusta työpaikkoja luovalle yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja kulttuuriselle kehitykselle ja eurooppalaisen tietoyhteiskunnan rakentamiselle. Euroopan kilpailukyky: kilpailukyky perustuu tietoon. Tämän vuoksi eurooppalaisten tutkijoiden, insinöörien ja tekniikan asiantuntijoiden asiantuntemus on ratkaiseva tekijä teollisen ja taloudellisen menestyksen kannalta. Koulutuksen ja liikkuvuuden tukeminen samoin kuin vankka sosioekonominen tietopohja vahvistavat osaltaan Euroopan kilpailukykyä. 11

12 Ohjelman rakenne ja sisältö Tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevassa erityisohjelmassa on viisi tointa. Kolmelle ensimmäiselle toimelle on yhteistä alhaalta ylös etenevä lähestymistapa, siten että lähtökohtana ovat tutkijoiden itsensä suunnittelemat hankkeet. Ehdotuksia voidaan tehdä kaikilla tieteellisen tutkimuksen aloilla, jotka edistävät tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien yhteisön tavoitteiden saavuttamista edellä kuvatulla tavalla. Neljäs toimi on avaintoiminto, jonka tarkoituksena on sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen, ja viidennellä toimella edistetään tiede- ja teknologiapolitiikan kehittämistä Euroopassa (katso kaavio). Toimi 1 Tutkijoiden koulutuksen ja liikkuvuuden tukeminen Ensimmäiseen toimeen kuuluu kaksi eri toimintalinjaa: Tutkijankoulutusverkot ja Marie Curie -apurahajärjestelmä. Tutkijankoulutusverkot: tutkijankoulutusverkot ovat rakenteita, joissa jokainen nuori tai kokenut tutkija on osa verkosta vastaavan koordinoijan johtamaa ja tutkijoiden itsensä ehdottamaa kansainvälistä tutkimuskoulutushanketta. Lisäarvo saavutetaan siten, että suurelle joukolle monista eri maista tulevia saman hankkeen parissa työskenteleviä tutkijoita tarjotaan mahdollisuus tutkijavaihtoon ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Marie Curie -apurahajärjestelmä: on olemassa kolme sellaista apurahajärjestelmää, joissa komissio arvioi tapauskohtaisesti hakijoiden toimittamat ehdotukset, sekä vastaavasti kolme sellaista järjestelmää, joissa isäntätutkimuslaitokset hakevat apurahaa komissiolta, mutta arvioivat ja valitsevat itse stipendiaatit. Yksittäisille hakijoille tarkoitettu järjestelmä on seuraavanlainen: i) apurahat nuorille, erityisesti tohtorintutkinnon suorittaneille tutkijoille; ii) apurahat heikommassa asemassa olevilta alueilta lähtöisin oleville stipendiaateille, jotta he voivat palata kyseiselle alueelle kaksivuotisen tohtorinkoulutusapurahan päätyttyä; iii) apurahat kokeneille tutkijoille. Isäntälaitoksille tarkoitettu apurahajärjestelmä on seuraavanlainen: i) apurahat teollisuusyrityksille tai kaupallisille yrityksille, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan lukien; ii) apurahat heikommassa asemassa olevien alueiden tutkimuslaitoksille; iii) apurahat sellaisille kansainvälisesti tunnustetuille tutkimusryhmille, jotka tarjoavat tohtorinkoulutusta Marie Curie -koulutuskeskuksissa. Toimi 2 Tutkimusinfrastruktuurien käyttömahdollisuuksien parantaminen Toisen toimen kohteena ovat tutkimusinfrastruktuurit ja niiden käytöstä kiinnostuneet tutkijat. Toimi toteutetaan ensisijaisesti "ostamalla" käyttöaikaa infrastruktuureista, jotka jakavat ajan edelleen yksittäisille tutkijoille tai ryhmille. Lisäksi infrastruktuurien ylläpitäjät ja käyttäjät voivat liittyä tämän toimen piirissä yhteistyöverkkoihin tai TTK-hankkeisiin hyödyntääkseen tutkimusinfrastruktuureita entistä tehokkaammin ja parantaakseen siten tutkimusyhteisölle tarjoamiaan palveluja. 12

13 Toimi 3 Tieteellisen ja teknologisen huippuosaamisen edistäminen Kolmanteen toimeen kuuluu kolme eri toimintoa: Korkean tason tieteelliset tapaamiset: pääasiassa nuorille tutkijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua eurooppalaisiin konferensseihin, kesäkursseille, EuroLab-kursseille, työpajoihin, (yleisimmin järjestettäviin) suuriin konferensseihin, PhD-tapaamisiin ja elektronisen verkon välityksellä järjestettäviin virtuaalikonferensseihin. Tämän toimen piirissä tuetaan myös tieteellisen tapaamisen keskeisiksi puhujiksi kutsuttuja henkilöitä sekä tapaamista isännöiviä konferenssin järjestäjiä. Palkinnot ensiluokkaisesta tutkimustyöstä: parhaille eurooppalaisille tutkijoille annetaan julkista tunnustusta seuraavin keinoin: Descartes-palkinto tutkimusyhteistoimintana toteutettavan hankkeen yhteydessä suoritetusta merkittävästä tieteellisestä työstä Archimedes-palkinto perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet Euroopan tiedettä edistäviä omaperäisiä tieteellisiä ideoita nuorten tutkijoiden EU-kilpailu, johon voivat osallistua vuotiaat nuoret. Yleisön tietoisuuden lisääminen: tavoitteena on lisätä yleisön tietämystä tieteestä ja sen hyödyistä yhteiskunnalle. Tavoitteeseen pyritään erityisesti muodostamalla verkkoja, saattamalla yhteen tutkijoita, tutkimustuloksista tiedottavia ja ammatillisia tahoja sekä eri laitosten edustajia, järjestämällä tieteenedistämiskampanjaa tukeva Euroopan tiedeviikko sekä kehittämällä tietopalveluja. Toimi 4 Avaintoiminto "Sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen" Neljäs toimi, "Sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen", on avaintoiminto. Tämän avaintoiminnon yleistavoitteena on tietämyksen lisääminen Euroopassa tapahtuvista rakenteellisista muutoksista, muutoksenhallintakeinojen etsiminen ja Euroopan kansalaisten saaminen osallistumaan entistä aktiivisemmin tulevaisuutensa muokkaamiseen. Tämä edellyttää muutosten taustalla olevien tärkeimpien kehityssuuntausten sekä teknologian, työllisyyden ja yhteiskunnan välisten suhteiden analysointia, yhteistoimintaan osallistumisen mekanismien uudelleenarviointia kaikilla hallinnon tasoilla ja kasvua, työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien uusien kehitysstrategioiden laatimista. Tässä tarkoituksessa kutakin ehdotuspyyntöä varten on valittu joukko tutkimustehtäviä. Tarkemmat tiedot löytyvät tietopaketin sisältämästä työohjelmasta ja hanke-ehdotusten arviointioppaasta. Toimi 5 Eurooppalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan kehityksen tukitoimet Viides toimi on suunniteltu kaksiosaiseksi siten, että se tarjoaa päätöksentekijöille vankan pohjan, jolle he voivat perustaa tiedettä ja teknologiaa koskevat päätöksensä ja jolta he voivat ennakoida tiedemaailman muutoksia. Ensimmäinen osa eli toimen strateginen analyysi kohdistuu sellaisille päätöksenteosta vastaaville asiantuntijoille ja asiantuntijaverkoille, joiden alana on teknologinen muutos, tutkimuksen globalisoituminen, uudet kilpailumuodot, uusien työpaikkojen luominen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Tämä osa toteutetaan aihepiirikohtaisina verkkoina ja liitännäistoimenpitein. 13

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 148/4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 21.6.2002 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2003 (2002/C 148/04) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Yritystoimintajulkaisut Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Opas hyvistä toimintatavoista yrittäjyyshengen ja -taitojen edistämiseksi koulutuksen avulla EUROOPAN KOMISSIO Yritystoiminnan pääosasto Yrittäjyyskulttuurin

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.3.2009 KOM(2009) 103 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle {SEC(2009) 254} FI FI

Lisätiedot