KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT"

Transkriptio

1 Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6 (Printer):

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 Viides puiteohjelma KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT...16 Periaatteet ja tavoitteet Tutkimusalat Toteutus Rahoitus Alustava toteutuskaavio KUKA VOI OSALLISTUA...21 Toimeksisaajat Ulkopuolisista maista tulevat toimeksisaajat Osallistujat Ulkopuolisten maiden kansalaiset MITKÄ OVAT EHDOTUSTEN VALINTAPERUSTEET...24 Kelpoisuusperusteet Rahoitusperiaatteet Arviointiperusteet Yhteenveto pääperiaatteista MITEN EHDOTUS VALMISTELLAAN JA LAADITAAN...30 Ehdotuksen koordinointi Ehdotuslomake Ehdotuksen itsearviointi MITEN EHDOTUS JÄTETÄÄN...34 Ehdotuksen jättää koordinoija Hanke-ehdotuksen laadintatyökalu Määräajat Vastaanottoilmoitus EHDOTUSTEN ARVIOINTI JA VALINTA...39 Ehdotusten arviointi Ehdotusten valinta SOPIMUKSET: MENETTELYT JA PERIAATTEET...43 Sopimusneuvottelut Toimeksisaajan asema Pääperiaatteet TIETOJA JA NEUVONTAA...47 Internetissä oleva aineisto Kansalliset yhteyspisteet LIITE 1: KORKEAN TASON TIETEELLISIÄ KONFERENSSEJA KOSKEVA EHDOTUSLOMAKE...45 LIITE 2: TARKISTUSLISTA

3 JOHDANTO Tämän oppaan johdanto sisältää yleistä tietoa viidennestä puiteohjelmasta sekä tutkijavoimavarojen lisäämistä ja sosioekonomisen tietopohjan laajentamista koskevasta erityisohjelmasta, johon puolestaan sisältyy korkeatasoisia tieteellisiä tapaamisia koskeva toimi. Laatiessanne tällaista tapaamista koskevaa hakemusta noudattakaa jäljempänä luvussa 2 annettuja sääntöjä ja ohjeita. Muista johdannossa mainituista toimista tai toiminnoista saatte lisätietoja asianomaisesta Hakijoiden oppaasta. Alla olevassa kehystetyssä kappaleessa määritellään asiakirjojen järjestys niiden ollessa keskenään ristiriitaisia, ja korostetaan sitä, ettei tämä opas ole oikeudellinen asiakirja. Oppaan ja sen perustana olevien oikeudellisten asiakirjojen yhdenmukaisuus on kuitenkin pyritty varmistamaan mahdollisimman tarkoin. Tämä opas voidaan hakea tiedostona seuraavalta Internet-sivulta: (kohdast High-Level Scientific Conferences). Tämän Hakijoiden oppaan sisältämät tiedot eivät rajoita viidettä puiteohjelmaa koskevien neuvoston ja Euroopan parlamentin päätösten, eri erityisohjelmien taikka näihin ohjelmiin liittyvien ehdotuspyyntöjen sääntöjen ja ehtojen soveltamista. 3

4 1. JOHDANTO Viides puiteohjelma 1 Tavoitteet Viides puiteohjelma hyväksyttiin 22. joulukuuta 1998, ja siinä määritellään yhteisön toimet tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn (jäljempänä "TTK") alalla ajanjaksolle Viides puiteohjelma poikkeaa edeltäjistään. Sen avulla on tarkoitus ratkaista ongelmia ja vastata Euroopan unionin tärkeimpiin sosioekonomisiin haasteisiin. Ohjelmassa keskitytään rajattuun määrään tavoitteita ja alueita, joissa yhdistyvät teknologiset, taloudelliset, sosiaaliset sekä teollisuuteen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat. Painopisteet on valittu soveltaen sekä koko puiteohjelman, puiteohjelman toteuttamiseksi laadittujen erityisohjelmien että näiden erityisohjelmien kattamien TTK-toimien tasolla seuraavia kolmea perusperiaatetta. Euroopan laajuisen toiminnan tuoma lisäarvo ja toissijaisuusperiaate, esimerkiksi kriittisen massan saavuttamiseksi tai Euroopan laajuisten ongelmien ratkaisemisen edistämiseksi Sosiaaliset tavoitteet, kuten elämänlaatu, työllisyys ja ympäristönsuojelu, joilla pyritään vastaamaan unionin kansalaisten odotuksiin ja huolenaiheisiin Talouskehitykseen liittyvät sekä tieteelliset ja teknologiset näkymät, joiden osalta pyritään edistämään harmonista ja kestävää kehitystä Euroopan unionissa. Rakenne ja sisältö Viides puiteohjelma koostuu seitsemästä erityisohjelmasta. Näistä neljä on aihepiirikohtaisia ja kolme monialaisia. Aihepiirikohtaisia ohjelmia ovat seuraavat: Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Energia, ympäristö ja kestävä kehitys. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräysten mukaisesti näitä aihepiirikohtaisia ohjelmia tuetaan ja täydennetään laajoilla monialaisilla ohjelmilla. Monialaisia ohjelmia ovat seuraavat: Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen. 1 Neuvosto päätti 22. joulukuuta 1998 myös tutkimustaä ja koulutusta koskevasta Euratomin viidennestä puiteohjelmasta (CORDIS jonka varten on laadittu erillinen tietopakettiä. 4

5 Viidennen puiteohjelman keskeinen uusi piirre on sen integroitu ja ongelmalähtöinen lähestymistapa. Integrointia on vahvistettu kolmella tasolla: aihepiirikohtaisten ohjelmien avaintoimintojen avulla. Avaintoiminnot ovat viidenteen puiteohjelmaan sisältyvä merkittävä innovaatio. Integroimalla kaikki tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeelliset toiminnot ja alat, ne mahdollistavat tutkimuksen kohdentamisen laajaalaisesti taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviin eri näkökohtiin. integroimalla monialaisten ja aihepiirikohtaisten ohjelmien tavoitteet. Kansainvälinen yhteistyö Kolmannet maat ja kansainväliset organisaatiot voivat osallistua kaikkiin ohjelmiin, minkä lisäksi ne voivat hyödyntää monialaisen ohjelman Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen tarjoamia osallistumismahdollisuuksia. Osallistumisehdot, mukaan luettuina mahdolliset rahoitusjärjestelyt, on selostettu tämän oppaan luvussa III. Laatikossa 1 on tietoja kehitysmaiden nuorille tutkijoille tarkoitetuista apurahoista. Innovaatiot ja pk-yritysten osallistuminen Pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen edistämiseen tähtääviä toimia toteutetaan kaikissa aihepiirikohtaisissa ohjelmissa sekä ohjelmassa Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen. Näistä toimista on yksityiskohtaisempia tietoja erityisessä pk-yrityksille tarkoitetussa esitteessä. Lisäksi kullakin aihepiirikohtaisella ohjelmalla on yhtymäpinta monialaiseen ohjelmaan Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta aihepiirikohtaisessa ohjelmassa saavutetuista tuloksista sekä helpottaa teknologiansiirtoa ja tulosten käyttöä pkyrityksissä. Sosioekonomiset ja koulutukseen liittyvät näkökohdat Sosioekonomista tutkimusta voidaan rahoittaa sekä aihepiirikohtaisista ohjelmista että monialaiseen ohjelmaan Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen kuuluvasta avaintoiminnosta Sosioekonomisen tietopohjan parantaminen. Sosioekonominen tutkimus sisältyy aihepiirikohtaisiin ohjelmiin olennaisena teknologisen tutkimuksen osa-alueena. Tutkijakoulutusmahdollisuuksia tarjoaa puolestaan Marie Curie -apurahajärjestelmä, jota voidaan toteuttaa sekä aihepiirikohtaisten ohjelmien että tutkijapotentiaalia käsittelevän ohjelman koulutustoimien kautta. Apurahajärjestelmää on kuvattu laatikossa 2. varmistamalla aihepiirikohtaisten ohjelmien keskinäinen integrointi. Ohjelmien toteutuksen yhteydessä varmistetaan täydentävä ja synergiaetuja tarjoava vuorovaikutus. Toteutus Työohjelma Kullekin erityisohjelmalle on laadittu työohjelma, jossa kuvataan erityiset toimet ja eri tutkimusaiheet. Työohjelmaa tarkistetaan säännöllisesti yhteistyössä riippumattomien asiantuntijoiden neuvoa-antavan ryhmän kanssa sen varmistamiseksi, että ohjelma on jatkuvasti muuttuvien tarpeiden ja kehityksen tasolla. Hakemuksen jättämistä suunnittelevien olisi siksi varmistettava, että heillä on käytössään työohjelman tuorein versio. Erityisohjelman verkkosivuilla on aina tuorein versio työohjelmasta. Työohjelmaan sisältyy alustava aikataulu eli toteutuskaavio, josta käyvät ilmi ne työohjelman osat, joita kulloinenkin haku koskee, sekä tähän liittyvä(t) määräaika (-ajat). Näin voidaan kohdistaa huomio tiettyihin aloihin tai näiden osa-alueisiin ja sitä kautta optimoida mahdollisuudet käynnistää yhteistoimintahankkeita ja rakentaa aihepiirikohtaisia verkkoja. 5

6 Komissio huolehtii erityisohjelmien hallinnosta ja varmistaa, että ohjelmien aihepiirikohtaisen sisällön yhtymäkohtia hyödynnetään synergiaedut mahdollistavalla tavalla. Tämä saattaa edellyttää yhteisiä tai synkronoituja ehdotuspyyntöjä. Mikäli tämän kaltaiset koordinointitoimet ovat tarpeen, niistä mainitaan ehdotuspyynnössä ja työohjelmassa. Tuettavien toimien tyypit Yhteisö osallistuu viidennen puiteohjelman erityisohjelmissa toteutettavien TTK-toimien 2 rahoitukseen. Tätä koskevat yleiset säännöt 3 ovat seuraavat: (a) Yhteisrahoitteinen toiminta Tutkimusta ja teknologista kehittämistä (TTK) koskevat hankkeet 4 näissä hankkeissa tuotetaan uutta tietämystä tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi ja/tai yhteisön politiikkojen tueksi (rahoitusosuus: 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 5 ). Esittely- eli demonstraatiohankkeet 4 hankkeissa pyritään osoittamaan sellaisten potentiaalisia taloudellisia hyötyjä tarjoavien tekniikoiden toteuttamiskelpoisuus, jotka eivät ole vielä edenneet kaupallistamisvaiheeseen (rahoitusosuus: 35 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 4 ). Yhdistetyt TTK- ja demonstraatiohankkeet 4 hankkeissa yhdistetään edellä kuvatut osatekijät (rahoitusosuus: % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 4,5 ). Tutkimusinfrastruktuurien käyttömahdollisuuksien tukeminen (sisältyy ainoastaan ohjelmaan Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen eli tutkijavoimavaraohjelmaan) toimien avulla pyritään lisäämään yhteisön tutkijoiden mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusinfrastruktuureja. Tuki kattaa enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista kustannuksista. Pk-yritysten tutkimusyhteistyöhankkeet 4 vähintään kolme toisistaan riippumatonta pkyritystä vähintään kahdesta jäsenvaltiosta tai yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä assosioituneesta valtiosta voi yhteisesti teettää tutkimustyötä kolmannella osapuolella (rahoitusosuus: 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 4 ). Pk-yritysten esiselvitystuki tuen osuus 75 % hankkeen esiselvitysvaiheen tukikelpoisista kustannuksista 6 enimmillään 12 kuukauden ajan (esim. toteutettavuustutkimukset, validointi, kumppanien etsintä). (b) Koulutusapurahat Marie Curie -apurahat ovat joko apurahoja, joita yksittäiset tutkijat hakevat suoraan komissiolta, tai vierailuapurahoja, joita tutkimuslaitokset hakevat voidakseen isännöidä tutkijavierailuja (rahoitusosuus: enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista lisäkustannuksista 7 ). Ks. laatikko 2. Erityisohjelmista tehdyissä päätöksissä voidaan määritellä erikseen tiettyjen toimien alatyyppejä. Esimerkiksi ohjelmasta Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen (INCO 2) 2 Lisäksi yhteisö toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimia. Toteutuksesta vastaa Yhteinen tutkimuskeskus. 3 Lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja erityistapauksia erityisohjelmista tehdyissä päätöksissä ei voida poiketa tässä esitetyistä rahoitusosuuksista. 4 Rahoitusosuuksiin voidaan yksittäisissä tapauksissa joutua tekemään muutoksia, jotta kyettäisiin noudattamaan yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle (EYVL C 45, ) sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 8 artiklan määräyksiä (EYVL L 336, ). Jos jäsenvaltio tai jokin sen julkisista elimistä tukee hanketta rahallisesti, sovelletaan edellä mainittujen yhteisön puitteiden kohdassa 5.12 tarkoitettua yhteisvaikutussääntöä. 5 Poikkeuksellisesti niiden oikeushenkilöiden osalta, jotka eivät pidä analyyttistä kirjanpitoa, tutkimuksesta aiheutuvat tukikelpoiset lisäkustannukset rahoitetaan 100-prosenttisesti. 6 Euroopan yhteisön rahoitus enintään Yritysten vierailuapurahojen osalta tuki on tavallisesti 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 6

7 tehdyssä päätöksessä määritellään kehitysmaiden nuorille tutkijoille tarkoitetut apurahat sekä EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden tutkijoille tarkoitetut apurahat erityisinä koulutusapurahoina. Ks. laatikko 1. (c) Tutkijankoulutusverkot ja aihepiirikohtaiset verkot - Tutkijankoulutusverkkojen (jollaisia sisältyy ainoastaan tutkijavoimavaraohjelmaan) avulla edistetään erityisesti väitöskirjaa valmistelevien tai jo väitelleiden tutkijoiden tutkimustyön kautta tapahtuvaa koulutusta. Aihepiirikohtaisten verkkojen avulla pyritään puolestaan kokoamaan yhteen esimerkiksi valmistajia, käyttäjiä, yliopistoja ja tutkimuskeskuksia tietyn tieteellisen ja teknologisen tavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä varten. Näihin verkkoihin kuuluvat myös yhteisön rahoittamien hankkeiden koordinointiverkot. Tuki on enimmillään 100 % verkkojen perustamisen ja ylläpidon tukikelpoisista kustannuksista. (d) Koordinoiva toiminta Koordinoivaa toimintaa on jo kansallista rahoitusta saavien TTK-hankkeiden koordinointi esimerkiksi kokemusten vaihtamiseksi, kriittisen massan saavuttamiseksi tai tulosten levittämiseksi (rahoitusosuus: enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista lisäkustannuksista). (e) Liitännäistoimenpiteet Liitännäistoimenpiteiden avulla edistetään erityisohjelman toteutusta tai ohjelman tulevien toimien valmistelua. Niiden avulla voidaan myös valmistautua muihin epäsuoriin TTK-toimiin tai tukea näitä (rahoitusosuus: enimmillään 100 % toimen tukikelpoisista lisäkustannuksista). Kaikissa erityisohjelmissa ei välttämättä järjestetä kaikkia edellä kuvattuja toimenpiteitä koskevia hakuja. Eri ohjelmien ja ehdotuspyyntöjen yhteydessä toteutettavat toimet käyvät ilmi asianomaisesta Hakijoiden oppaasta. Hankeryhmät (klusterit) Hankeryhmä on tiettyjen TTK-hankkeiden muodostama kokonaisuus. Hankeryhmien avulla pyritään takaamaan hankkeiden keskinäinen täydentävyys, maksimoimaan Euroopan laajuisen toiminnan tuoma lisäarvo tietyllä alalla ja saavuttamaan voimavarojen kriittinen massa Euroopan tasolla. Jotta monimutkaisia poikkitieteellisiä ongelmia voitaisiin ratkaista mahdollisimman tehokkaasti, tutkimusalaa ja hankkeita on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Hankeryhmät ovat tämän ongelmalähtöisen lähestymistavan ilmentymä. Niihin niputetaan hankkeita, joissa tarkastellaan tiettyyn avaintoimintoon tai yleisluonteiseen toimeen liittyviä yleisiä kysymyksiä siten, että hankkeet täydentävät toisiaan (toisinaan hankkeita voidaan niputtaa jopa avaintoimintojen tai erityisohjelmien välisten rajojen yli). Hankeryhmien avulla pyritään optimoimaan tieteellinen verkottuminen, hallinto, koordinointi, seuranta, tiedonvaihto sekä soveltuvissa tapauksissa myös tulosten hyödyntäminen ja levittäminen. Hankeryhmistä voi muodostua yksi luonnollinen keino luoda eurooppalaista lisäarvoa tavalla, joka ei ole mahdollinen yksittäisten hankkeiden rajallisten resurssien avulla. Hankeryhmiksi voidaan koota ja yhdistää kaikentyyppisiä hankkeita, mukaan luettuina yhteisön eri TTK-toimien yhteydessä rahoitetut hankkeet (avaintoimet, yleisluonteiset toimet, infrastruktuuri). Yleisen eurooppalaisen lähestymistavan nimissä ja mikäli näin saavutetaan synergiaetuja huomioon voidaan ottaa myös muiden tutkimusohjelmien (lähinnä EUREKA ja COST) 7

8 asianomaiset toimet. Hankeryhmiä perustetaan aihepiirikohtaisten verkkojen avulla tai sopimuksiin sisällytettävien lisälausekkeiden perusteella. Miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet Komissio pyrkii takaamaan eri sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet kaikkien unionin politiikkojen toteutuksessa, ja tämän periaatteen mukaisesti viidennessä puiteohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota naisten osallistumisen edistämiseen TTK-alalla. Naispuolisia tutkijoita kannustetaankin erityisesti osallistumaan edellä kuvattuihin TTK-toimiin. 8

9 Laatikko 1 Kehitysmaiden nuorten tutkijoiden apurahat Yhteistä tutkimushanke-ehdotusta 8 tai koordinoivaa toimintaa koskevaa ehdotusta mihin tahansa ohjelmaan laativa konsortio voi halutessaan hakea samalla kansainvälisen yhteistyön koulutusapurahaa 9. Nämä apurahat rahoitetaan erityisohjelman Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen budjetista, ja niiden avulla kehitysmaiden (mukaan luettuina nousevan talouden maat ja Välimeren alueen kumppanimaat nuoret tutkijat voivat työskennellä enimmillään kuusi kuukautta eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa viidenteen puiteohjelmaan kuuluvan hankkeen parissa. Apurahoja myönnetään ainoastaan koulutusta varten (esim. jotta hakija oppisi uuden tieteellisen tekniikan tai työskentelisi sellaisen kokeen tai koekokonaisuuden parissa, jonka alalla isäntätutkimuslaitoksella on erityistä tietämystä, ja jota ei voida suorittaa tutkimuslaitoksessa, jossa hakija tavanomaisesti työskentelee). Apurahahakemus on jätettävä samanaikaisesti hanke-ehdotuksen kanssa ja ne myös arvioidaan samanaikaisesti. Oma-aloitteisia yksittäisiä apurahahakemuksia ei hyväksytä. Apurahan hakeminen ei vaikuta millään tavoin hanke-ehdotuksen menestykseen. Apuraha myönnetään ainoastaan, mikäli koko ehdotus valitaan rahoitettavaksi ja apurahahakemusta arvioidaan tasokkaaksi. Heikko apurahahakemus voidaan hylätä ilman, että tällä on vaikutusta hanke-ehdotuksen menestykseen. Ollakseen hakukelpoinen apurahan hakijan on oltava hakemuksen jättöhetkellä alle 40-vuotias ja jonkin hakukelpoisen maan kansalainen 10. Hakijan on työskenneltävä kyseisessä maassa ja aiottava palata tähän maahan koulutusjakson päätyttyä. Hakijalta edellytetään isäntälaitoksen työskentelykielen hyvää taitoa. Erityisesti naispuolisia hakijoita rohkaistaan jättämään hakemuksia. Isäntälaitoksen on sijaittava jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai viidenteen puiteohjelmaan assosioituneessa valtiossa 11, ja sen on oltava yhteistä tutkimushanketta tai koordinoivaa toimintaa ehdottavan konsortion jäsen. Valinnan perusteena ovat hakemuksen tieteellisten ja/tai koulutuksellisten tavoitteiden taso, apurahan mahdollinen hyöty hakijalle, hänen omalle laitokselleen ja hankkeelle kokonaisuudessaan sekä hakijan kokemus ja ammatillinen koulutus. Kuuden kuukauden koulutusjakson on käynnistyttävä 12 kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on allekirjoittanut päähanketta koskevan sopimuksen. Matkakuluina korvataan kiinteämääräinen summa, joka vastaa hakijan kotipaikan ja isäntälaitoksen välisen edestakaisen matkan (apex-) hintaa. Lisäksi koulutusjaksolta maksetaan Marie Curie -apurahajärjestelmän mukaista päivärahaa (katso erityinen hakijoita varten laadittu esite). 8 TTK-hankkeet, esittelyhankkeet ja yhdistetyt hankkeet (katso kohta (a) Yhteisrahoitteinen toiminta). 9 Ehdotuspyyntöjä varten saa hakulomakkeet CORDISin verkkosivulta (http://www.cordis.lu/ft5) tai ohjelman tiedotuspisteestä. 10 Viidettä puiteohjelmaa koskevan assosioitumispyynnön esittäneiden maiden luettelo: Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia, Islanti, Israel, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Nämä maat voivat ottaa vastaan apurahan saajia assosioitumissopimuksen tultua voimaan. Kehitysmaita ovat seuraavat: Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat (AKT), Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat (ALA) sekä Välimeren maat. 11 Assosioituneet maat luetellaan laatikossa 3. 9

10 Laatikko 2 - Marie Curie -apurahajärjestelmä Marie Curie -apurahat ovat joko henkilökohtaisia apurahoja, joita yksittäiset tutkijat voivat hakea komissiolta, tai vierailuapurahoja, joita isäntätutkimuslaitokset voivat hakea komissiolta tutkijavierailujen kustannusten kattamiseksi. Henkilökohtaiset apurahat: Henkilökohtaiset Marie Curie -apurahat Apurahoilla tuetaan väitelleitä tai vastaavassa vaiheessa olevia nuoria tutkijoita. Marie Curie -paluuapurahat Muita heikommassa asemassa olevilta alueilta lähtöisin oleville Marie Curie -stipendiaateille myönnettävä apuraha, jonka avulla nämä voivat palata tällaiselle alueelle kotimaassaan tohtorintutkinnon jälkeisen kaksivuotisen apurahakauden päättyessä. Kokeneiden tutkijoiden Marie Curie -apurahat Apurahoja myönnetään kokeneille tutkijoille edistämään asiantuntemuksen ja teknologian siirtoa i) yritysten ja korkeakoulujen välillä ja ii) muita heikommassa asemassa olevilla yhteisön alueille. Vierailuapurahat: Vierailut Marie Curie -koulutuskeskuksissa Tästä apurahajärjestelmästä tuetaan tohtorintutkintoa valmistelevia nuoria tutkijoita antamalla heille mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan oman erityisalansa kansainvälisesti tunnustetussa tutkimusryhmässä. Marie Curie kehitys- ja -vierailuapurahat Apurahat on suunnattu muita heikommassa asemassa olevilla alueilla sijaitseville, aktiivisesti tutkimustyötä tekeville laitoksille, jotka pyrkivät laajentamaan tutkimuskompetenssiaan uusille alueille. Apurahojen avulla voidaan ottaa vastaan jo väitelleitä tutkijoita. Yritysten Marie Curie -vierailuapurahat Apurahoja myönnetään yrityksille (pk-yritykset mukaan luettuina) väitöskirjaa valmistelevien tai jo väitelleiden nuorten tutkijoiden kouluttamiseksi teollisuus- ja kaupallisissa yrityksissä. Järjestelmällä tuetaan erityisesti sellaisten nuorten tutkijoiden koulutusmahdollisuuksia, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta työskentelystä teollisuudessa. Lisätietoja Marie Curie -apurahajärjestelmästä sekä hakulomakkeita saa osoitteesta (http://www.cordis.lu/improving/home.html) tai tutkijavoimavaraohjelman tiedotuspisteestä. 10

11 Tutkijavoimavarojen lisäämistä koskeva erityisohjelma Tavoite: Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen Tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevaa erityisohjelmaa suunniteltaessa tavoitteena oli tarjota nuoremman polven tutkijoille keinoja täydentää ja syventää tieteellistä koulutustaan sekä parantaa uranäkymiään tutkijankoulutusverkkojen ja Marie Curie apurahajärjestelmän avulla avata uusia mahdollisuuksia koko yhteisön kannalta merkittävien tutkimusinfrastruktuurien kansainväliseen käyttöön sekä kannustaa infrastruktuurien ylläpitäjiä ja käyttäjiä yhteistyöhön edistää tieteellistä ja teknologista huippuosaamista järjestämällä korkean tason tieteellisiä tapaamisia, myöntämällä palkintoja ensiluokkaisesta tieteellisestä työstä ja lisäämällä yleisön tietämystä tieteestä laajentaa sosioekonomista tietopohjaa erityisesti lisäämällä tietämystä Euroopassa tapahtuvista rakenteellisista muutoksista, jotta voitaisiin löytää muutoksenhallinnan keinoja ja saada Euroopan kansalaiset osallistumaan entistä aktiivisemmin tulevaisuutensa muokkaamiseen luoda poliittisten kysymysten, kuten tutkimuksen globalisoitumisen, strategiseen analyysiin perustuva tietopohja sekä kehittää teknologia- ja tiedeindikaattorit, jotta tutkimuspolitiikan päättäjät voivat tehdä järkeviä päätöksiä. Euroopan komission suurena huolenaiheena on naistutkijoiden harvalukuisuus, koska se merkitsee menetystä tieteelle ja eurooppalaiselle yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Yleisen yhdenvertaisuuspolitiikkansa mukaisesti Euroopan komissio pyrkii kannustamaan naisten osallistumista kaikkiin jäljempänä kuvattuihin toimiin ja toimintoihin. Ohjelman strategia Koko viidettä puiteohjelmaa varten esitetyt kolme pääperustetta otetaan huomioon tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevassa erityisohjelmassa seuraavasti: Euroopan laajuisen toiminnan tuoma lisäarvo: ohjelman keskeisiin tavoitteisiin kuuluu eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen järjestämällä heille mahdollisuuksia harjoittaa tutkimustoimintaansa kotimaansa ulkopuolisissa Euroopan maissa. Tavoitteena on edistää eurooppalaisten tutkijaverkkojen luomista, luoda Euroopasta tutkijoiden kannalta houkutteleva ympäristö ja helpottaa eurooppalaisen yhteiskunnan keskeisimpien ongelmien ymmärtämistä erityisen sosioekonomista tutkimusta koskevan avaintoiminnon avulla. Sosiaaliset tavoitteet: sosiaalisiin tavoitteisiin pyritään erityisellä avaintoiminnolla, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä Euroopassa tapahtuvista rakenteellisista muutoksista. Avaintoimintoon kuuluu useita puiteohjelman yleisiin tavoitteisiin liittyviä aiheita, ja siinä pyritään määrittelemään perusta työpaikkoja luovalle yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja kulttuuriselle kehitykselle ja eurooppalaisen tietoyhteiskunnan rakentamiselle. Euroopan kilpailukyky: kilpailukyky perustuu tietoon. Tämän vuoksi eurooppalaisten tutkijoiden, insinöörien ja tekniikan asiantuntijoiden asiantuntemus on ratkaiseva tekijä teollisen ja taloudellisen menestyksen kannalta. Koulutuksen ja liikkuvuuden tukeminen samoin kuin vankka sosioekonominen tietopohja vahvistavat osaltaan Euroopan kilpailukykyä. 11

12 Ohjelman rakenne ja sisältö Tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevassa erityisohjelmassa on viisi tointa. Kolmelle ensimmäiselle toimelle on yhteistä alhaalta ylös etenevä lähestymistapa, siten että lähtökohtana ovat tutkijoiden itsensä suunnittelemat hankkeet. Ehdotuksia voidaan tehdä kaikilla tieteellisen tutkimuksen aloilla, jotka edistävät tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien yhteisön tavoitteiden saavuttamista edellä kuvatulla tavalla. Neljäs toimi on avaintoiminto, jonka tarkoituksena on sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen, ja viidennellä toimella edistetään tiede- ja teknologiapolitiikan kehittämistä Euroopassa (katso kaavio). Toimi 1 Tutkijoiden koulutuksen ja liikkuvuuden tukeminen Ensimmäiseen toimeen kuuluu kaksi eri toimintalinjaa: Tutkijankoulutusverkot ja Marie Curie -apurahajärjestelmä. Tutkijankoulutusverkot: tutkijankoulutusverkot ovat rakenteita, joissa jokainen nuori tai kokenut tutkija on osa verkosta vastaavan koordinoijan johtamaa ja tutkijoiden itsensä ehdottamaa kansainvälistä tutkimuskoulutushanketta. Lisäarvo saavutetaan siten, että suurelle joukolle monista eri maista tulevia saman hankkeen parissa työskenteleviä tutkijoita tarjotaan mahdollisuus tutkijavaihtoon ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Marie Curie -apurahajärjestelmä: on olemassa kolme sellaista apurahajärjestelmää, joissa komissio arvioi tapauskohtaisesti hakijoiden toimittamat ehdotukset, sekä vastaavasti kolme sellaista järjestelmää, joissa isäntätutkimuslaitokset hakevat apurahaa komissiolta, mutta arvioivat ja valitsevat itse stipendiaatit. Yksittäisille hakijoille tarkoitettu järjestelmä on seuraavanlainen: i) apurahat nuorille, erityisesti tohtorintutkinnon suorittaneille tutkijoille; ii) apurahat heikommassa asemassa olevilta alueilta lähtöisin oleville stipendiaateille, jotta he voivat palata kyseiselle alueelle kaksivuotisen tohtorinkoulutusapurahan päätyttyä; iii) apurahat kokeneille tutkijoille. Isäntälaitoksille tarkoitettu apurahajärjestelmä on seuraavanlainen: i) apurahat teollisuusyrityksille tai kaupallisille yrityksille, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan lukien; ii) apurahat heikommassa asemassa olevien alueiden tutkimuslaitoksille; iii) apurahat sellaisille kansainvälisesti tunnustetuille tutkimusryhmille, jotka tarjoavat tohtorinkoulutusta Marie Curie -koulutuskeskuksissa. Toimi 2 Tutkimusinfrastruktuurien käyttömahdollisuuksien parantaminen Toisen toimen kohteena ovat tutkimusinfrastruktuurit ja niiden käytöstä kiinnostuneet tutkijat. Toimi toteutetaan ensisijaisesti "ostamalla" käyttöaikaa infrastruktuureista, jotka jakavat ajan edelleen yksittäisille tutkijoille tai ryhmille. Lisäksi infrastruktuurien ylläpitäjät ja käyttäjät voivat liittyä tämän toimen piirissä yhteistyöverkkoihin tai TTK-hankkeisiin hyödyntääkseen tutkimusinfrastruktuureita entistä tehokkaammin ja parantaakseen siten tutkimusyhteisölle tarjoamiaan palveluja. 12

13 Toimi 3 Tieteellisen ja teknologisen huippuosaamisen edistäminen Kolmanteen toimeen kuuluu kolme eri toimintoa: Korkean tason tieteelliset tapaamiset: pääasiassa nuorille tutkijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua eurooppalaisiin konferensseihin, kesäkursseille, EuroLab-kursseille, työpajoihin, (yleisimmin järjestettäviin) suuriin konferensseihin, PhD-tapaamisiin ja elektronisen verkon välityksellä järjestettäviin virtuaalikonferensseihin. Tämän toimen piirissä tuetaan myös tieteellisen tapaamisen keskeisiksi puhujiksi kutsuttuja henkilöitä sekä tapaamista isännöiviä konferenssin järjestäjiä. Palkinnot ensiluokkaisesta tutkimustyöstä: parhaille eurooppalaisille tutkijoille annetaan julkista tunnustusta seuraavin keinoin: Descartes-palkinto tutkimusyhteistoimintana toteutettavan hankkeen yhteydessä suoritetusta merkittävästä tieteellisestä työstä Archimedes-palkinto perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet Euroopan tiedettä edistäviä omaperäisiä tieteellisiä ideoita nuorten tutkijoiden EU-kilpailu, johon voivat osallistua vuotiaat nuoret. Yleisön tietoisuuden lisääminen: tavoitteena on lisätä yleisön tietämystä tieteestä ja sen hyödyistä yhteiskunnalle. Tavoitteeseen pyritään erityisesti muodostamalla verkkoja, saattamalla yhteen tutkijoita, tutkimustuloksista tiedottavia ja ammatillisia tahoja sekä eri laitosten edustajia, järjestämällä tieteenedistämiskampanjaa tukeva Euroopan tiedeviikko sekä kehittämällä tietopalveluja. Toimi 4 Avaintoiminto "Sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen" Neljäs toimi, "Sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen", on avaintoiminto. Tämän avaintoiminnon yleistavoitteena on tietämyksen lisääminen Euroopassa tapahtuvista rakenteellisista muutoksista, muutoksenhallintakeinojen etsiminen ja Euroopan kansalaisten saaminen osallistumaan entistä aktiivisemmin tulevaisuutensa muokkaamiseen. Tämä edellyttää muutosten taustalla olevien tärkeimpien kehityssuuntausten sekä teknologian, työllisyyden ja yhteiskunnan välisten suhteiden analysointia, yhteistoimintaan osallistumisen mekanismien uudelleenarviointia kaikilla hallinnon tasoilla ja kasvua, työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien uusien kehitysstrategioiden laatimista. Tässä tarkoituksessa kutakin ehdotuspyyntöä varten on valittu joukko tutkimustehtäviä. Tarkemmat tiedot löytyvät tietopaketin sisältämästä työohjelmasta ja hanke-ehdotusten arviointioppaasta. Toimi 5 Eurooppalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan kehityksen tukitoimet Viides toimi on suunniteltu kaksiosaiseksi siten, että se tarjoaa päätöksentekijöille vankan pohjan, jolle he voivat perustaa tiedettä ja teknologiaa koskevat päätöksensä ja jolta he voivat ennakoida tiedemaailman muutoksia. Ensimmäinen osa eli toimen strateginen analyysi kohdistuu sellaisille päätöksenteosta vastaaville asiantuntijoille ja asiantuntijaverkoille, joiden alana on teknologinen muutos, tutkimuksen globalisoituminen, uudet kilpailumuodot, uusien työpaikkojen luominen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Tämä osa toteutetaan aihepiirikohtaisina verkkoina ja liitännäistoimenpitein. 13

14 Toisen osan tarkoituksena on saada aikaan sellainen yhteinen tarkoituksenmukaisista ja vertailukelpoisista indikaattoreista koostuva tieteen, teknologian ja innovaatioiden indikaattorijärjestelmä, jonka avulla voidaan laatia, koordinoida ja arvioida Euroopan TTKstrategioita. Tämä osa toteutetaan pääosin liitännäistoimenpitein. 14

15 - Henkilökohtaiset, paluu- ja kokeneiden tutkijoiden apur. - Yritysten vierailuapurahat - Kehitys- ja vierailuapurahat - Koulutuskeskukset Marie Curie -apurahat - Käyttömahdollisuudet - TTK-hankkeet - Aihepiirikohtaiset verkot 2. Tutkimusinfrastruktuurien käyttömahdollisuuksien parantaminen - Korkean tason tieteell. tapaamiset - Palkinnot - Yleisön tietoisuus 3. Tieteellinen laadukkuus 1. Koulutus & liikkuvuus Tutkijavoimava -rojen lisäämistä koskeva 4. Sosioekonominen tutkimus Tutkijakoulutusverkot 5. Eurooppalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan kehityksen edistämistoimet Strateginen analyysi Tiede- & teknologiaindikaattorit Synergia muiden ohjelmien kanssa Edellä kuvattujen viiden erityistoimen lisäksi tällä ohjelmalla on viidennessä puiteohjelmassa tärkeä koordinointitehtävä. Näin on erityisesti Marie Curie apurahojen osalta, joita myönnetään muissa aihepiirikohtaisissa ohjelmissa, mutta jotka koordinoidaan tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevan erityisohjelman sisällä. Lisäksi infrastruktuurien käyttömahdollisuuksien parantamiseksi toteutettavat toimet koordinoidaan tiiviisti puiteohjelman muilla osa-alueilla toteutettavien samanlaisten toimien kanssa. Toimet, joiden tarkoituksena on lisätä yleisön tietämystä tieteestä ja teknologiasta, liittyvät läheisesti muihin puiteohjelman yhteydessä toteutettaviin vastaavanlaisiin toimiin. Lopuksi on todettava, että sosioekonominen avaintoiminto koordinoi ja tukee muissa aihepiirikohtaisissa ohjelmissa tehtävää sosioekonomista tutkimusta. Näin varmistetaan, että sosioekonominen näkökulma otetaan yhdenmukaisesti huomioon aihepiirikohtaisissa ohjelmissa. Viittaukset ja tietolähteet Kaikki ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja www-sivuillamme osoitteessa Hakijoiden opas sisältää kaikki korkean tason tieteellisiä tapaamisia koskevia ehdotuksia varten tarvittavat tiedot ja ohjeet. Siihen on syytä tutustua huolellisesti. Hakulomakkeet ovat oppaan liitteinä, ja ne löytyvät myös edellä mainitusta Internet-osoitteesta. Toivotamme hakijoille menestystä. 15

16 2. KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Periaatteet ja tavoitteet Korkean tason tieteellisten tapaamisten tavoitteena on tieteellisen ja teknologisen huippuosaamisen edistäminen seuraavin tavoin: edistämällä tieteen kehitystä tutkijavaihdon avulla ja tarjoamalla tieteen ja teknologian kehittämisen kannalta merkittävien ajankohtaisten aiheiden parissa työskenteleville kokeneille tutkijoille mahdollisuus välittää tietämystään ja kokemustaan nuoremmalle polvelle, erityisesti väitöskirjaa valmisteleville tai tohtorintutkinnon suorittaneille nuorille tutkijoille 1 luomalla sellaisille tutkijoille, jotka ovat jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden valtioiden kansalaisia mutta työskentelevät niiden ulkopuolella, mahdollisuus verkottua ja luoda tai ylläpitää yhteyksiä ja tieteellisiä suhteita jäsenvaltioissa ja assosioituneissa valtioissa toimivien kollegojensa kanssa. Korkean tason tieteellisten tapaamisten tarkoituksena on myös edistää eri tieteenalojen välistä vuorovaikutusta sekä korkeakoulujen ja yritysten välistä vuorovaikutusta, tutkimustulosten levittämistä ja naispuolisten tutkijoiden osallistumista. Tukea voidaan myöntää seitsemälle eri konferenssityypille: eurooppalaiset konferenssit eurooppalaiset kesäkurssit EuroLab-kurssit eurooppalaiset työpajat suuret konferenssit eurooppalaiset PhD-tapaamiset Eurotron-konferenssit (virtuaalikonferenssit, -koulut, -kurssit ja -työpajat). Ohjelmassa tuetaan myös hankkeita, jotka käsittävät useita yllä mainituista konferenssityypeistä. Tutkimusalat Korkean tason tieteellisiä tapaamisia voidaan tukea kaikilla tieteellisen tutkimuksen aloilla, joilla toiminta liittyy tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelytoimintaa koskeviin yhteisön tavoitteisiin, ja osallistujat itse valitsevat niihin kuuluvat hankkeet. Hankkeet valitaan tämän oppaan luvussa 4 esitetyin perustein, ilman että tieteenalaa tai aiheita rajoitetaan millään tavoin etukäteen. 1 Nuoren tutkijan käsite määritellään luvun 3 kohdassa Ikäperusteet. 16

17 Toteutus Yhteisön tukea myönnetään korkean tason tieteellisten tapaamisten järjestäjille, ei yksittäisille osallistujille. Tätä tukea ei tule katsoa yleiseksi tueksi, vaan se on pikemminkin tieteellisten konferenssien ja tapaamisten järjestämisestä aiheutuvien erityiskulujen kattamiseen tarkoitettu avustus. Tarkemmat tiedot sopimussuhteisiin ja rahoitukseen liittyvistä näkökohdista on esitetty luvuissa 4 ja 8. Korkean tason tieteellisten tapaamisten seitsemän eri tyyppiä kuvaillaan seuraavissa kappaleissa. Pääperiaatteet esitetään tiivistelmänomaisesti luvun 4 lopussa olevassa taulukossa. Tieteellisiä konferensseja koskevat hankkeet voivat koostua joko yksittäisestä konferenssista tai sarjasta toisiinsa liittyviä tapahtumia, jotka voivat edustaa mitä tahansa tukikelpoista konferenssityyppiä. Erityisesti rohkaistaan ehdotuksia useista tapahtumista koostuviksi sarjoiksi, jotka järjestetään yleensä enintään 36 kuukauden pituisen ajanjakson kuluessa, tai hankkeiksi, joihin kuuluu perinteisiä (fyysisesti järjestettäviä) tapahtumia ja näiden kanssa mahdollisesti rinnakkain järjestettäviä virtuaalisia tapahtumia. Ehdotukseen voi esimerkiksi kuulua eurooppalainen kesäkurssi, jota seuraa välittömästi eurooppalainen konferenssi, tai fyysinen EuroLab-kurssi yhdistettynä rinnakkain toteutettavaan virtuaalikurssiin. Useista tapahtumista koostuvat sarjat on perusteltava huolellisesti. Ehdotuksen tekijöiden kannattaa antaa tapahtumista mahdollisimman paljon tietoa ehdotusta jätettäessä. Tapaamisen pääorganisoijaa, jota kutsutaan hankkeen koordinoijaksi, pyydetään esittämään asianmukainen konferenssiohjelma, jossa tuodaan esiin tapaamisen kansainvälinen luonne ja hankkeen kannalta aiheellisissa tapauksissa aiheen tieteidenvälisyys ja teollinen kiinnostavuus. Kunkin koordinoijan tehtävänä on hankkeen asianmukaisen hallinnoinnin avulla jakaa hallinnollinen ja tieteellinen vastuu paikallisen järjestäjän ja konferenssiohjelmasta vastuussa olevan tieteellisen komitean välillä. Kunkin konferenssihankkeen odotetaan julkaisevan ilmoituksensa yleisesti saatavilla olevissa julkaisuissa ja takaavan myös tärkeimpien tutkimustulostensa levittämisen julkaisemalla lyhyellä aikavälillä esittelylehtisiä ja pääkohdat esitteleviä artikkeleja. Hallinnollisten ja oikeudellisten velvoitteiden lisäksi koordinoija on edustamansa oikeushenkilön kanssa viime kädessä vastuussa komissiolle konferenssihankkeen tieteellisestä laadusta, esimerkiksi ohjelmasta, esittelijöistä, esityksistä ja tutkimustulosten levittämisestä. Jotta tiedonvälitys olisi tehokasta ja avointa, kaikkien osapuolten odotetaan tarvittaessa käyttävän sähköisiä laajakaistaverkkoja. Eurooppalaiset konferenssit Eurooppalaiset konferenssit ovat korkean tason tieteellisiä tapaamisia, joissa keskitytään tieteellisesti merkittäviin ajankohtaisiin aiheisiin ja joissa nuorilla ja kokeneilla tutkijoilla on mahdollisuus tavata toisiaan. Eurooppalainen konferenssi voi kestää enintään 7 päivää. Kuhunkin tapaamiseen voi osallistua enintään 150 henkeä. Eurooppalaiset kesäkurssit 17

18 Eurooppalaiset kesäkurssit tarjoavat asiantuntijatason koulutusta nuorille tutkijoille. Opettajien tulee olla kansainvälisesti tunnustettuja tutkijoita. Tarkoituksena on järjestää erityisiin tieteellisiin aiheisiin keskittyviä kursseja, joilla on oltava selkeä opetussuunnitelma. Tieteidenvälisten kurssien järjestämistä kannustetaan. Eurooppalainen kesäkurssi kestää yleensä enintään 30 päivää, ja osallistujia on enintään 150 henkeä. Kurssin tulee mielellään olla järjestetty tähän tarkoitukseen nimenomaisesti varatuissa tiloissa, ja kurssipaikalla on oltava tarvittava infrastruktuuri ja asianmukaiset olosuhteet, jotka helpottavat yhteyksien luomista ja tieteellisiä keskusteluja kaikkien osallistujien välillä, erityisesti nuorten tutkijoiden keskuudessa sekä nuorten tutkijoiden ja luennoitsijoiden välillä. Eurooppalaisia kesäkursseja voidaan järjestää kaikkina vuodenaikoina. EuroLab-kurssit EuroLab-kursseilla annetaan asiantuntijatason koulutusta, joka järjestetään yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, tiedekeskuksissa tai teollisuuden laboratorioissa siten, että painopiste on teknisissä käytännön taidoissa ja osallistujien saamissa konkreettisissa käytännön laboratorio- tai kenttätyökokemuksissa. Osallistujat (harjoittelijat) ovat ensisijaisesti tutkijoita, joille on hyötyä tieteellisten tekniikoiden harjoittelusta tai kurssilla käytetyistä erityisistä tutkimusmenetelmistä. Luennoitsijat ovat joko kurssin järjestävän keskuksen omia tutkijoita tai keskuksen ulkopuolelta, esim. teollisuuden parista, tulevia tutkijoita ja asiantuntijoita. EuroLab-kurssi kestää enintään 30 päivää, ja osallistujia on enintään 50 henkeä luennoitsijat mukaan lukien. Erityisesti teollisuuden edustajien osallistumista kannustetaan. Eurooppalaiset työpajat Eurooppalaiset työpajat ovat pienimuotoisia tapaamisia, jotka kestävät enintään 30 päivää ja joihin osallistuu enintään 50 voimakkaimmin kehittyvillä tieteenaloilla toimivaa henkilöä. Tarkoituksena on eritellä kaikkein viimeisimpiä tutkimustuloksia sekä keskustella tulevasta kehityksestä ja suunnitella sitä. Osallistuvien tutkijoiden enemmistön muodostavat tutkijat, jotka ovat äskettäin julkaisseet merkittäviä artikkeleja käsiteltävänä olevasta aiheeesta. Tähän tapaamismuotoon kuuluu keskeisesti tutkimustulosten levittäminen, jotta koko tiedeyhteisö hyötyisi tapaamisen aikana kehitellyistä edistykselelisistä ajatuksista ja näkemyksistä. Erityisesti tieteidenvälisten aiheiden tutkimusta keannustetaan. Suuret konferenssit Suurten konferenssien järjestäjät voivat anoa tukea nuorten tutkijoiden osallistumiselle suuriin konferensseihin ainoastaan silloin kun on kyse eurooppalaisen konferenssin määritelmän ulkopuolelle jäävistä tapaamisista, toisin sanoen kun osallistujeien lukumäärä on yli 150. Koulutusnäkökulman huomioon ottamiseksi näiden nuorten tutkijoiden on osallistuttava aktiivisesti tapahtumaan; lähtökohtana on se, että he ainakin esittävät tutkimustuloksensa, mieluiten suullisina esityksinä. Eurooppalaiset PhD-tapaamiset 18

19 Eurooppalaisilla PhD-tapaamisilla on kaikki tavallisten eurooppalaisten konferenssien tavanomaiset tavoitteet, paitsi että ne ovat nuorten tutkijoiden järjestämiä ja nuorille tutkijoille tarkoitettuja. Tämä merkitsee sitä, että koordinoijan, paikallisten järjestäjien, tieteellisen komitean ja kaikkien muiden osallistuvien tutkijoiden (joitain keskeisiksi puhujiksi kutsuttuja henkilöitä mahdollisesti lukuun ottamatta) on oltava nuoria tutkijoita 1. Lisäksi eurooppalaisten PhD-tapaamisten tavoitteena on antaa nuorille tutkijoille tilaisuus hankkia kokemusta tieteellisten tapaamisten suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä keskustella uusista ideoista ja kehitellä niitä rohkeasti tieteen kannalta ennakekoluulottomassa kansainvälisessä ympäristössä. Eurooppalaisia PhD-tapaamisia koskevat samat tieteelliset, oikeudelliset ja sopimussuhteisiin kohdistuvat vaatimukset kuin tavallisia eurooppalaisia konferensseja, kuten tieteellisesti merkittävän ajankohtaisen aiheen tarjoaminen tai vastuussa olevan oikeushenkilön nimeäminen. Hyvin kokemattomien järjestäjien ollessa kysymyksessä vältetään konferenssisarjoja, vaikka ne periaatteessa ovat tukikelpoisia. Eurotron-konferenssit Eurotron-konferensseilla (virtuaalikonferensseilla, -kursseilla ja -työpajoilla) on kaikki vastaavan konferenssityypin normaalit tavoitteet, paitsi että tapaamisympäristönä on kyberavaruus, jolloin osallistujat ovat kotipaikkakunnillaan ja tapaavat toisensa virtuaaliympäristössä toisiinsa yhteydessä olevien tietokoneiden välityksellä. Sähköisten laajakaistaverkkojen käyttö on suositeltavaa reaaliaikaisten yhteyksien mahdollistamiseksi. Laajennettujen Eurotron-konferenssisarjojen järjestämistä edistetään uuden tietoteknologian käyttöönoton ja jo asennettujen järjestelmien vakiintuneen käytön edistämiseksi. Lisäksi edistetään perinteisistä (fyysisesti järjestettävistä) ja virtuaalisista tapahtumista koostuvia hankkeita. Rahoitus Tutkijavoimavarojen lisäämistä koskevaan erityisohjelmaan liittyviä korkean tason tieteellisiä tapaamisia varten määritelty alustava määräraha on suuruudeltaan noin 35,5 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha varataan vain yhden avoimen ehdotuspyynnön seurauksena tehtyihin korkean tason tieteellisiä tapaamisia koskeviin sopimuksiin. Ehdotuspyynnön seurauksena tehtäviä ehdotuksia varten on määrätty neljä eri päivää ehdotuksen viimeiseksi jättöpäiväksi. Komissio julkaisee ehdotuspyynnön Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (ehdotuspyynnön tunniste on IHP-CNF-99-1 kaikkien määräaikojen osalta tässä toiminnassa). Kahden jäljellä olevan määräajan ja tapahtumien varhaisimmat mahdolliset alkamisajankohdat annetaan seuraavassa taulukossa (ks. myös valintaperusteet luvussa 4). 1 Nuoren tutkijan käsite määritellään luvun 3 kohdassa Ikäperusteet. 19

20 Alustava toteutuskaavio Pyyntö julkaistaan Ehdotusten viimeinen jättöpäivä Tapahtuman varhaisin mahdollinen alkamisaika Viimeisen jättöpäivän kattamat tutkimusalat Konferenssityyppi Viimeisen jättöpäivän kattamat hankkeet Viimeistä jättöpäivää varten alustavasti varattu rahoitus (miljoonaa euroa) 16/3/99 2/6/1999 Kaikki Kaikki 10 1/2/2000 Kaikki Kaikki 10 1/2/ elokuuta 2001 Kaikki Kaikki 10 1/2/ elokuuta 2002 Kaikki Kaikki 5,5 20

TUTKIJAN- KOULUTUS- VERKOT

TUTKIJAN- KOULUTUS- VERKOT TUTKIJAN- KOULUTUS- VERKOT TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN (1999 2002) HAKIJOIDEN OPAS Vuoden 1999 laitos SISÄLLYSLUETTELO -2- JOHDANTO Error! Bookmark not defined.

Lisätiedot

A.2 Uudet itsenäiset valtiot sekä KIE-maat, jotka eivät ole liittymistä edeltävässä vaiheessa:

A.2 Uudet itsenäiset valtiot sekä KIE-maat, jotka eivät ole liittymistä edeltävässä vaiheessa: 19/11/01 Liite L OHJELMAN "YHTEISÖN TUTKIMUKSEN KANSAINVÄLISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN" ARVIOINTIMENETTELYT A.1. Liittymistä edeltävässä vaiheessa olevat valtiot: ja A.2 Uudet itsenäiset valtiot sekä KIE-maat,

Lisätiedot

KILPAILUKYKYINEN JA KESTÄVÄ KASVU

KILPAILUKYKYINEN JA KESTÄVÄ KASVU HAKIJOIDEN OPAS Osa 1 Jos teillä on lomakkeita täyttäessänne tai tämän oppaan tietoja käyttäessänne käytössä jokin aiemmin verkosta hakemanne versio, tarkistakaa CORDIS-palvelimelta, että kyseinen versio

Lisätiedot

TUTKIJA- KOULUTUS- VERKOT

TUTKIJA- KOULUTUS- VERKOT TUTKIMUKSEN PÄÄOSASTO EUROOPAN KOMISSIO TUTKIJA- KOULUTUS- VERKOT TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN (1999 2002) HAKIJOIDEN OPAS Toinen ehdotuspyyntö 2000/2001

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

HAKIJOIDEN OPAS. Osa 1

HAKIJOIDEN OPAS. Osa 1 HAKIJOIDEN OPAS ENERGIA, YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS -OHJELMA Osa 1 Jos teillä on lomakkeita täyttäessänne tai tämän oppaan tietoja käyttäessänne käytössä jokin aiemmin verkosta hakemanne versio, tarkistakaa

Lisätiedot

L 26/56 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 26/56 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 26/56 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 1.2.1999 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä joulukuuta 1998, yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Yhteinen tieteen, teknologian ja innovaatioiden indikaattorijärjestelmä. Ehdotuspyynnön tunniste: IHP-CBSTII-01-1

Yhteinen tieteen, teknologian ja innovaatioiden indikaattorijärjestelmä. Ehdotuspyynnön tunniste: IHP-CBSTII-01-1 Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa "Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen": Eurooppalaisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2017 (OR. en) 9934/02 DCL 1 RECH 104 AMLAT 46 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 9934/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 14. kesäkuuta

Lisätiedot

Versio: heinäkuu 2000 TYÖOHJELMA KOLMAS AJANTASAISTETTU VERSIO

Versio: heinäkuu 2000 TYÖOHJELMA KOLMAS AJANTASAISTETTU VERSIO TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN Versio: heinäkuu 2000 TYÖOHJELMA KOLMAS AJANTASAISTETTU VERSIO -0- TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 1. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0202(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys-

Lisätiedot

Versio: heinäkuu 2001 TYÖOHJELMA KUUDES AJANTASAISTETTU VERSIO

Versio: heinäkuu 2001 TYÖOHJELMA KUUDES AJANTASAISTETTU VERSIO TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN Versio: heinäkuu 2001 TYÖOHJELMA KUUDES AJANTASAISTETTU VERSIO TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN

Lisätiedot

Ehdotuspyynnön tunnus: Growth 2000

Ehdotuspyynnön tunnus: Growth 2000 Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö kilpailukykyisen ja kestävän kasvun alalla Ehdotuspyynnön tunnus: Growth 2000 1. Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Työohjelman päivitys vuodelle 2004

Työohjelman päivitys vuodelle 2004 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto COM(2004)407 13.02.2004 Yhteisön monivuotinen ohjelma maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön tukemiseksi

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn

Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn C 307/20 Euroopan unionin virallinen lehti 17.12.2003 Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) 12628/00 DCL 1 LIMITE PUBLIC RECH 106 ATO 64 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 12628/00 RESTREINT Päivämäärä: 30.

Lisätiedot

Yhteisön tutkimuksen kohdentaminen ja integrointi. 9. Monialainen tutkimustoiminta, johon osallistuu pk-yrityksiä. Työohjelma

Yhteisön tutkimuksen kohdentaminen ja integrointi. 9. Monialainen tutkimustoiminta, johon osallistuu pk-yrityksiä. Työohjelma Yhteisön tutkimuksen kohdentaminen ja integrointi 9. Monialainen tutkimustoiminta, johon osallistuu pk-yrityksiä Työohjelma 1 Sisällysluettelo 9.1 JOHDANTO...3 9.2 TUTKIMUSYHTEISTYÖ ("CRAFT")...3 9.2.1

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) 5475/16 ADD 1 RECH 8 ATO 3 COMPET 18 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 19.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Hakukelpoisuus- ja arviointiperusteet

Hakukelpoisuus- ja arviointiperusteet Hakukelpoisuus- ja arviointiperusteet Ehdotukset, joille haetaan rahoitusta toimintalinjasta "Yleisön tietoisuuden lisääminen tieteestä ja teknologiasta", arvioidaan seuraavien tarkasti määriteltyjen perusteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

HAKIJOIDEN OPAS OSA 1. Ydinenergia

HAKIJOIDEN OPAS OSA 1. Ydinenergia EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN (EURATOM) YDINENERGIA-ALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINTAA KOSKEVA VIIDES PUITEOHJELMA (1998-2002) HAKIJOIDEN OPAS OSA 1 Ydinenergia Lopullinen versio 16.3.1999

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. tehty 25 päivänä tammikuuta 1999,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, 12.3.1999 L 64/105 NEUVOSTON P¾¾TÖS, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta ºTutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. lokakuuta 2017 (OR. en) 8525/12 DCL 1 RECH 109 ATO 51 CH 14 OC 179 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 8525/17 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä:

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Muutos 1 Sivu 25: Lisätään seuraava teksti kohtaan "c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit":

Muutos 1 Sivu 25: Lisätään seuraava teksti kohtaan c) Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit: Muutokset osaan "Ensisijainen aihealue 1: "Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia" komission päätöksessä C(2003)1952, tehty 27. kesäkuuta 2003 Muutos 1 Sivu 25: Lisätään seuraava teksti kohtaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot