Musiikkiala 2009 Digital Media Finland Oy Timo argillander ja Virpi Martikainen kesäkuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkiala 2009 Digital Media Finland Oy Timo argillander ja Virpi Martikainen kesäkuu 2009"

Transkriptio

1 Musiikkiala 2009 Digital Media Finland Oy Timo Argillander ja Virpi Martikainen Kesäkuu 2009

2 Esipuhe Musiikki on Suomen ja suomalaisuuden arvostettu edustaja maailmalla. Musiikilla on paikkansa kaikkien suomalaisten elämässä ja se on tuhansien ja taas tuhansien suomalaisten leipäpuu. Musiikki on Suomessa 700 miljoonan euron kokoinen toimiala. Musiikin kuluttamisen tavat ovat digitalisoituvassa maailmassa voimakkaassa muutoksessa. Muutoksen keskellä musiikin suosio ja kuuntelu jatkaa kasvuaan. Miten tässä tilanteessa varmistetaan suomalaisen musiikin ja musiikkialan toimijoiden menestyminen? Suomessa panostetaan jo tänään paljon rahaa ja työtä musiikkialan kehittämiseen. Panostukset kuitenkin jakautuvat suureen määrään usein pieniä toimenpiteitä, joilla ei ole yhteistä suuntaa. Tämän selvitystyön alkusysäyksenä on ollut halu saada suomalaiselle musiikkialalle vaikuttava ja kilpailukykyinen strategia, joka auttaa suuntaamaan musiikkialan kehitystoimet yhdensuuntaisesti ja tehokkaasti ja joka edistää laajalla skaalalla suomalaisen musiikin menestymistä maailmalla. Selvityksen tehtävänä on ollut koota suunnitellun strategiatyön pohjaksi hajallaan olleita tietoja musiikkialan toimijoista, mahdollisuuksista, uhkista ja kehitysnäkymistä. Työryhmä uskoo selvityksen antavan panoksensa myös työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään luovien alojen strategiatyöskentelyyn, maabrändityöryhmän työhön sekä eduskunnan kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun. Selvitys palvelee musiikkialan lisäksi myös musiikkialan kanssa yhteistyötä tekeviä toimijoita ja toimialoja. Selvitystyön toteuttamiseen on osallistunut laaja joukko suomalaisen musiikkialan ammattilaisia. Koko ohjausryhmän puolesta haluan kiittää kaikkia workshopeihin osallistuneita ja selvitystyöhön tietoja antaneita henkilöitä. Työryhmän mielestä suomalainen musiikkiala tarvitsee yhtenäisen kehittämisstrategian. Tämä selvitys antaa selkeän lähtökohdan strategiatyölle. Työryhmä kannustaa alan toimijoita yhteistyöhön strategiatyön käynnistämiseksi jo tämän vuoden aikana. Paulina Ahokas Selvityshankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Johtaja, Music Export Finland

3 sisällys 1. Tiivistelmä 5 2. Johdanto Selvityksen tausta Selvityksen tavoitteet Rajaukset Prosessi ja työmenetelmät 7 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Musiikkiala Suomessa Musiikin kulutus Musiikin kuuntelu Äänitteiden hankinta Konserteissa ja musiikkitapahtumissa käyminen Musiikin harrastaminen Musiikkialan toimijat Musiikin tekijät ja tekijänoikeusjärjestöt Äänite- ja kustannustoiminta Elävä musiikki ja konserttitoiminta Musiikin tuotantopalvelut Radio, tv, elokuvat, internet Musiikkivideopelit Laitteiden, instrumenttien ja teknologian toimittajat Oheistuotteet Avustukset ja julkinen rahoitus Kuluttajat musiikin tuottajina Musiikkialan koulutus Musiikkialan kehitys ja näkymät Musiikkialaan vaikuttavat trendit Mahdollisuudet ja uhat suomalaiselle musiikkialalle Johtopäätöksiä 24 Liite: Selvityshankkeeseen osallistuneet asiantuntijat 25 4

4 1. tiivistelmä Musiikki on osa kaikkien suomalaisten elämää. Musiikki on monipuolinen luovan toiminnan kenttä sekä liiketoiminnan alue ja työllistäjä. Seitsemän suomalaista kymmenestä kuuntelee musiikkia päivittäin ja joka seitsemäs suomalainen harrastaa jonkin instrumentin soittamista. Konserttien ja musiikkitapahtumien suosio on tasaisessa kasvussa, kun taas cd-äänitteiden myynti laskee ja korvautuu vähitellen digitaalisella myynnillä. Musiikin kuuntelu ja kuluttaminen voivat hyvin, mutta musiikkialalla on käynnissä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nuorten kuluttajien muuttuva musiikin käytön tapa sekä internetin ja digitaalisen jakelun kehitys muuttavat musiikkialan toimintamalleja ja tuovat alalle uusia toimijoita. Muutos merkitsee musiikkialalle ja musiikin tekijöille merkittäviä uhkia ja mahdollisuuksia. Suomessa sijoitetaan paljon työtä ja rahaa musiikkialan toimintaan aina säveltämisestä esittämiseen. Suomen musiikkialan taloudellinen volyymi alan koulutus mukaanlukien on noin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Summasta 400 miljoonaa on julkista ja 300 miljoonaa yksityistä rahoitusta. Suomalainen musiikki on menestynyt hyvin maailmalla ja suomalaisella musiikkialalla on paljon potentiaalia vielä suurempaankin menestykseen niin taiteellisessa kuin kaupallisessakin mielessä. Musiikki on myös keskeinen Suomi-brändin osatekijä. Kansainvälinen menestyminen edellyttää alan muutokseen sopivaa osaamista sekä huipputason taiteellista ja liiketoiminnallista työtä sekä määrätietoista strategista yhteistyötä alan tekijöiden ja toimijoiden kesken. 5

5 2. johdanto 2. johdanto 2.1. selvityksen tausta Musiikilla on oleellinen merkitys nykyajan ihmisten elämässä, oli kyse sitten aktiivisesta musiikin harrastajasta tai taustamusiikista nauttivasta kadunmiehestä. Musiikki on myös merkittävä elinkeinotoiminnan alue, jonka vaikutus näkyy erityisesti mediatoimialan eri sektoreilla mutta kasvavassa määrin myös muilla aloilla, kuten teknologiatuotteiden alueella. Musiikin kuluttamista ja musiikkitoimialaa leimaa tällä hetkellä käynnissä oleva digitaalinen murros, joka muuttaa olemassa olevia rakenteita ja tuo kuluttajille uusia tapoja kuluttaa musiikkia sekä musiikkialalle uusia mahdollisuuksia mutta myös uhkia. Suomalaisesta musiikin perinteestä on noussut ajan saatossa lukuisia maailmanmaineen saavuttaneita musiikin tekijöitä ja esittäjiä. Viime vuosina kasvava määrä uusia suomalaisia musiikin tekijöitä ja esittäjiä on tehnyt kansainvälisiä läpimurtoja. Suomella ja suomalaisilla on musiikin alalla merkittäviä menestymisen mahdollisuuksia myös jatkossa niin kulttuuri- kuin kaupallisinkin arvoin tarkasteltuna. Sibelius-Akatemia ja Music Export Finland yhdessä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimicin suunnittelevat strategiantyön käynnistämistä suomalaisen musiikkialan menestymisen mahdollisuuksien edelleen parantamiseksi ja hyödyntämiseksi. Strategiahankkeen valmistelemiseksi on laadittu tämä selvitys, joka kuvaa suomalaisen musiikkialan nykytilanteen, kilpailuedut ja keskeiset kehityssuunnat. Itse strategiatyössä laadittaisiin musiikkialan kehittämisen strategia toimenpideohjelmineen. Musiikkialan strategia palvelisi toisaalta alan kehittämistoimenpiteiden oikeansuuntaista suunnittelua ja resursointia ja toisaalta toimisi musiikkialan tahtotilan kuvaajana yhteydenpidossa julkisen vallan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa Selvityksen tavoitteet Tämän selvityksen tavoitteena on antaa selkeä, faktoihin perustuva kokonaiskuvaus musiikkialan liiketoiminnan ja viennin nykytilasta, kehitysnäkymistä ja ongelmakohdista musiikkialan strategiatyötä sekä musiikkialan kehittämishankkeiden suunnittelua varten RAJAUKSEt Selvityksen näkökulmana on suomalaisen musiikkialan toimijoiden ja toimintaympäristön kuvaaminen erityisesti musiikin liiketoiminnan näkökulmasta. Tarkastelu kattaa myös musiikin koulutustoiminnan. 6

6 2. johdanto Selvitys kattaa kaikki musiikin lajityypit klassisesta kevyeen musiikkiin. Koska merkittävä osa musiikkialan toimijoista toimii kansainvälisesti, selvityksessä on mukana myös kansainvälisen markkinan näkökulma. Selvityksen johtopäätöksiä lukiessa on otettava huomioon, että musiikilla on myös oleellisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia merkityksiä, joiden tarkempaan analyysiin tämän työn puitteissa ei ole ollut mahdollisuutta. Laajat musiikkikulttuurin osat ovat myös julkisen tuen piirissä ja näin suurelta osin liiketoiminnan lainalaisuuksien ulkopuolella. Kulttuuripolitiikka toteutuu viime kädessä julkisen ja kaupallisen toiminnan yhteisvaikutuksesta Prosessi ja työmenetelmät Selvityshankkeen ja asiantuntijatyöskentelyn puheenjohtajana on toiminut johtaja Paulina Ahokas Music Export Finlandista ja hankkeen rahoituksesta ja hallinnoinnista on vastannut projektipäällikkö Sanna Takala Sibelius-Akatemiasta. Selvityksen ovat laatineet Timo Argillander ja Virpi Martikainen Digital Media Finland Oy:stä. Taustatietojen keruutyöhön on osallistunut myös Mikko Pietinen Sibelius-Akatemiasta. Selvityksen sisältö perustuu kirjallisiin ja internet-tietolähteisiin sekä alan asiantuntijoiden kuulemiseen. Käytetyt tietolähteet on ilmoitettu kunkin markkinatiedon kohdalla; mikäli tietolähdettä ei ole mainittu, kyse on selvityksen laatijoiden omasta arviosta. Selvityksen laadintaa varten järjestettiin internet-kysely ja kaksi workshop-tilaisuutta musiikkialan vaikuttajille. Workshopien ohjaamisesta ja internet-kyselyn toteutuksesta on vastannut Hannele Piipari Trainers House Oyj:stä. Lisäksi selvityksen sisältöä on tarkasteltu useiden musiikkialan asiantuntijoiden kanssa. Luettelo kaikista työssä mukana olleista asiantuntijoista on selvityksen liitteenä. Markkinavolyymitiedot on ilmoitettu kuluttajahinnoin ilman arvonlisäveroa, ellei toisin ole mainittu. Rahamääräiset tiedot on ilmoitettu euroina tai dollareina alkuperäisen lähteen mukaan. Muut valuutat on muunnettu euroiksi tai dollareiksi kontekstin mukaan. Muuntokertoimina on käytetty EUR/USD 1,30 USD/GBP 0,69 7

7 2. johdanto Musiikkiala koostuu useista alasektoreista ja monessa kohdin rajanveto musiikin ja muiden alojen välillä on käymässä koko ajan häilyvämmäksi. Tässä selvityksessä esitetään useita karkeita arvioita taloudellisista volyymeistä, jotka perustuvat tekijöiden ja työhön osallistuneen asiantuntijaryhmän näkemyksiin. Lukujen tulkinnassa on otettava huomioon, että esitettyjä arvioita ei ole selvitystyön puitteissa voitu todentaa kunnollisin tilastollisin menetelmin. 3. Musiikkialan tilanne Suomessa 3.1. Musiikkiala Suomessa Musiikkiala käsittää laajan kirjon luovaa ja liiketaloudellista toimintaa, joilla on keskeinen vaikutus myös muille aloille. Musiikilla on keskeinen rooli monilla media- ja viihdeteollisuuden, tieto- ja viestintätekniikan, palveluiden ja kaupan alan alueilla. Musiikkialalla on myös oleellinen työllistävä vaikutus. Alla oleva kuva esittää yhteenvedon suomalaisesta musiikkialasta sekä musiikkialan taloudellisista volyymeistä. Nuolet kuvaavat rahavirtojen suuntia ja numerot kuvaavat eri osa-alueiden taloudellista volyymiä miljoonina euroina. Kuva on kehitetty Veijo Pönnin ja Arto Tuomolan tutkimuskokoelmassa Anna mulle tähtitaivas (2003) esittämän kaavion pohjalta. Kuva 1. Yhteenveto suomalaisen musiikkialan toimijoista ja musiikkitoiminnan taloudellisista volyymeistä. 8 Nuolet kuvaavat rahavirtoja. Numerot arvioita taloudellisista volyymeistä miljoonina euroina.

8 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Kaavion eri toimijaryhmiä tarkastellaan tämän luvun alakohdissa. Suomalaisen musiikkialan taloudelliseksi kokonaisvolyymiksi voidaan arvioida 700 miljoonaa euroa, josta n. 400 miljoonaa euroa muodostuu julkisen vallan rahoituksesta ja avustuksista ja n. 300 miljoonaa euroa yksityisiltä markkinoilta. Julkisen vallan osuudesta suurimman osan muodostaa musiikin koulutus. 1 Suomalaisen musiikkialan kansainväliset tuotot vuonna 2007 olivat n. 20 miljoonaa euroa. Luku koostuu tekijänoikeuskorvauksista (6,1 milj. ), tavaramyynnistä (8,8 milj. ) ja palvelumyynnistä (4,9 milj. ) Musiikin kulutus Musiikki liittyy käytännössä kaikkien suomalaisten elämään. Musiikki voi olla aktiivinen harrastamisen kohde, satunnaista kuunneltavaa tai osa jotain muuta elämystä, kuten vaikkapa elokuvamusiikki Musiikin kuuntelu 69 % suomalaisista kuuntelee musiikkia päivittäin ja vain 2 % ei kuuntele musiikkia lainkaan. 3 Kuluttajille tärkeimmät musiikin kuuntelutavat ovat radion kuuntelu kotona (27 % nimeää tärkeimmäksi), CD- tai DVD-soittimen kuuntelu kotona (25 %) ja autosoittimen kuuntelu (15 %). 4 Vuonna 2008 kaikista internetin käyttäjistä 39 % käytti tietokonetta musiikin lataamiseen tai kuunteluun vuotiaiden ikäryhmässä osuus oli 64 % %:lla suomalaisista on radiovastaanottimella varustettu matkapuhelin. 7 % suomalaisista kuuntelee viikoittain radiolähetyksiä matkapuhelimella. 6 1 Luvut ovat selvityksen tekijöiden yhteenveto selvitykseen kootuista arvioista. Alan sisäiset hankinnat on eliminoitu. 2 Musex: Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2007; luvut eivät sisällä tv-ohjelmien, musiikki-instrumenttien ja musiikkisoitinominaisuuksin varustettujen matkapuhelinten vientiä 3 Tilastokeskus: Vapaa-aikatutkimus, 2005, tiedot vuodelta Taloustutkimus: Äänitetutkimus Tilastokeskus: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008, 6 Finnpanel: Radion kuuntelu Suomessa

9 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Äänitteiden hankinta vuotiaista suomalaisista 59 % ostaa musiikkiäänitteitä tai lataa maksullisia musiikkitiedostoja internetistä vähintään kerran vuodessa 7. Nuoremmat ikäluokat ostavat enemmän musiikkia kuin vanhemmat ikäluokat. Äänitteitä ostetaan noin kymmenen miljoonaa kertaa vuodessa 8. Vuonna %:lla kuluttajista on ostettuja musiikkitiedostoja. 38 %:lla on kopioituja musiikkitiedostoja. 9 Nämä luvut ovat varmuudella tänä päivänä selvästi suurempia. CD-levyjen yleisin ostopaikka on tavaratalo Konserteissa ja musiikkitapahtumissa käyminen Alla olevassa taulukossa on tietoja konserttien ja muiden tapahtumien suosiosta. Taulukon prosenttiluku kertoo osuuden suomalaisista, jotka käyvät vähintään kerran vuodessa kussakin tapahtumassa. Taulukko 1. Eri tapahtumien suosio. 11 tapahtuma vähintään kerran vuodessa käyvien osuus, % Klassisen musiikin konsertit 16 Rock-konsertit 28 Jazz-konsertit 12 Viihde- ja iskelmämusiikkikonsertit 25 Musikaalit 19 Klubit 34 Tanssiravintolat 41 Musiikkifestivaalit 29 Karaoke 25 Elokuvat 66 7 Taloustutkimus: Äänitetutkimus ÄKT 9 Taloustutkimus: Äänitetutkimus Taloustutkimus: Äänitetutkimus Taloustutkimus: Äänitetutkimus

10 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Musiikin harrastaminen Noin 14 % suomalaisista harrastaa jonkin instrumentin soittamista ja 5 % laulamista. Suosituimmat instrumentit ovat piano ja kitara Musiikkialan toimijat Musiikin tekijät ja tekijänoikeusjärjestöt Musiikkialan ytimen muodostavat musiikin tekijät ja esittäjät, jotka voivat toimia yksityishenkilöinä, pieninä yrityksinä tai vaikkapa sinfoniaorkesterina. Säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja kustantajia edustaa tekijänoikeusjärjestö Teosto; esittäjiä ja äänitetuottajia Gramex. Säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien keskeiset ansainnan lähteet ovat tekijänoikeuskorvaukset, kustannussopimukset sekä erilaiset apurahat. Teostolla on kaikkiaan suomalaista tekijä- ja kustantaja-asiakasta, joista sai Teoston kautta tekijänoikeuskorvauksia vuonna Kotimaiset tekijät ja kustantajat saivat tekijänoikeuskorvauksia Teoston kautta yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Ulkomaisille tekijöille tilitettiin 19,9 miljoonaa euroa. Teoston tilityksistä kohdistui kotimaisille tekijöille 45 %. Lisäksi Teosto tilitti 3 miljoonaa euroa korvauksia teosten ulkomaisista esittämisistä, 6 miljoonaa euroa pohjoismaisen Nordisk Copyright Bureaun tallennuskorvauksia ja 1,9 miljoonaa ns. hyvitysmaksukorvauksia (entinen kasettimaksu). 13 Esittävien taiteilijoiden keskeiset ansainnan lähteet ovat esiintymispalkkiot, levytyssopimukset sekä tekijänoikeuskorvaukset. Erityisesti klassisella puolella tuilla ja avustuksilla on oleellinen merkitys. Gramexin jäsenjärjestöjen piirissä on n esittävää taiteilijaa ja tuottajaa. Gramex tilitti vuonna 2007 kotimaisille artisteille ja tuottajille 10,4 miljoonaa euroa (82 % kaikista tilityksistä) Äänite- ja kustannustoiminta Maailmanlaajuinen äänitemyynti vuonna 2008 oli 18,4 miljardia dollaria tukkuhinnoin laskettuna. Laskua edellisestä vuodesta on 8 %. Digitaalisesti toimitetun musiikin osuus rahamääräisestä volyymistä oli 21 % (2007 osuus oli 15 %). 15 Digitaalisen jakelun rahamääräisen volyymin odotetaan ohittavan fyysisen jakelun volyymin vuonna tai Tilastokeskus: Vapaa-aikatutkimus, 2005, tiedot vuodelta Teosto: Vuosikertomus Gramex: vierailtu IFPI 16 PriceWaterhouseCoopers: Media and Entertainment Outlook, Forrester Research: The End of the Music Industry as We Know It,

11 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Digitaalisen myynnin volyymistä 48 % muodostuu internet-latauksista, 5 % internet-tilauspalveluista ja 47 % mobiililaitteisiin hankitusta musiikista. 18 Suomen äänitemyynnin markkinavolyymi vuonna 2006 vähittäismyyntihinnoin laskettuna oli 99 miljoonaa euroa ilman matkapuhelinten soittoääniä 19. Vuoden 2008 volyymiksi arvioimme 90 miljoonaa euroa. Digitaalisen musiikin myynnistä kanavoitui vuonna 2008 musiikin oikeudenomistajille 2,6 miljoonaa euroa. Luku sisältää 0,6 miljoonaa euroa mobiilipalveluista tuloutuneita tuottoja. 20 Arvioimme kuluttajahinnoin laskettuna digitaalisen musiikin markkinaksi ilman soittoääniä 5 miljoonaa euroa ja soittoäänimarkkinan volyymiksi 5 miljoonaa euroa. 21 Soittoäänet mukaan lukien digitaalisen jakelun osuus äänitemarkkinasta on hieman yli 10 %, eli selvästi kansainvälistä tasoa vähemmän. Alla olevassa taulukossa on lueteltu liikevaihdoltaan Suomen suurimmat levy-yhtiöt. Näiden ohella Suomessa toimii aktiivinen independent-levy-yhtiöiden joukko. Indie-kenttää edustuvalla IndieCo ry:llä on kaikkiaan noin 50 jäsenyhtiötä 22. Taulukko 2. Suomen suurimmat levy-yhtiöt. yhtiö lv. 2007, milj. lv. 2008, milj. Universal Music 16,5 16 Sony BMG 15,7 19,8* EMI Group Finland 13,7 12,1 Warner Music Finland 9,2 13* *Sony BMG:n luku sisältää Popgeen, tilikausi 15 kk; Warner emo 9,8 milj. Äänitealan kattojärjestön ÄKT:n jäseninä on kaikkiaan 23 yhtiötä, jotka edustavat järjestön ilmoituksen mukaan 86 % äänitealan markkinavolyymistä. Äänitteiden suurimmat digitaaliset vähittäismyyntikanavat ovat itunes, NetAnttila, Musiikkilataamo, MTV3 Download, cdon.com sekä soittoäänien osalta Zed, Jamba, Mixmobile, MTV3 ja Elisa. Yli miljoonalla suomalaisella oli musiikkisoittimella varustettu matkapuhelin vuonna Uusien tilauspohjaisten palveluiden, kuten Nokian Comes With the Music konseptin käyttäjämääristä ei ole käytettävissä luotettavia arvioita IFPI Digital Music Report ÄKT 20 ÄKT: 21 Ks. myös 22 vierailtu Liikenne- ja viestintäministeriö: Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa, 2006

12 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Musiikkikustantamisen maailmanlaajuinen volyymi oli vuonna 2006 n. 6-7 miljardia dollaria. 24 Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäsenyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli n. 7 miljoonaa euroa 25. Arvioimme musiikkikustannuksen markkinan suuruudeksi Suomessa kaikkiaan 10 miljoonaa euroa. Musiikkikustantamisella on paljon käyttämätöntäkin potentiaalia musiikkiteosten hyödyntämisessä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Uusia potentiaalisia alueita ovat mm. videopelit, elokuvat sekä markkinointi ja yritysviestintä. Kustantaminen on kansainvälistä liiketoimintaa erityisesti klassisessa musiikissa kustannusoikeudet ovat usein ulkomaisilla yhtiöillä. Suomen suurimpia kustannustoimintaan keskittyviä yhtiöitä ovat F-Kustannus (liikevaihto 1,7 milj. ), Warner/Chappel Music (1,6 milj. ), Fennica Gehrman (1,2 milj., 2007 tilikausi) ja Universal Publishing Elävä musiikki ja konserttitoiminta Elävän musiikin alueella toimii useita erilaisia toimijoita, jotka tarvitaan artistin ja yleisön kohtaamiseen, esimerkiksi konsertti- ja festivaalijärjestäjiä, ohjelmatoimistoja, keikkamyyjiä, promoottoreita sekä esiintymistilojen tarjoajia. Äänitemyynnin laskiessa livetoiminnasta on tullut keskeinen musiikkialan kasvualue. Maailmanlaajuisesti elävän musiikin liiketoiminnan volyymi vuonna 2007 oli vähittäishinnoin 26 miljardia dollaria 26, joten kyseessä on jo saman suurusluokan markkina kuin ääniteliiketoiminta. Suomen elävän musiikin rahallinen kokonaisvolyymi on rajauksesta riippuen luokkaa miljoonaa euroa, eli selvästi äänitetoimintaa suurempi. Volyymistä merkittävän osan muodostavat klassisen musiikin konserttitoimintaan kohdistettava julkinen rahoitus ja avustukset. Konserttitoiminta saa myös jonkin verran tuottoja sponsoroinnista. Musiikkitapahtumiin kohdistuvan yrityssponsoroinnin vuosivolyymi on noin miljoonaa euroa 27. Suomen festivaalikentän kokonaisvolyymi vuonna 2007 oli luokkaa 50 miljoonaa euroa. Musiikkifestivaalien osuus on tästä noin kolme neljännestä. Festivaalikentän volyymistä noin kolmannes tulee avustuksina tai julkisena rahoituksena 28. Festivaalijärjestäjä voi olla myös omarahoitteinen voittoa tavoittelematon taho, kuten esimerkiksi Provinssirock ja Ilosaarirock. Festivaalitoimintaan liittyy myös paikallisesti merkittäviä taloudellisia vaikutuksia festivaaliyleisölle tarjottavien palveluiden kautta. 24 IFPI 25 Suomen Musiikkikustantajat ry 26 Live Nation 27 Kuulas Millward Brown, Kari Tervonen, puhelinhaastattelu Finland Festivals: Festivaalien taloudellisia avainlukuja,

13 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Alla olevassa taulukossa on lueteltu merkittäviä alan toimijoita. Taulukko 3. Esimerkkejä elävän musiikin toimijoista. Yhtiö/toimija Toiminnan volyymi, milj. Toiminta elävän musiikin alueella Live Nation Finland lv 2008: 34,0 tuottaa, markkinoi ja myy livetapahtumia Eastway lv 2008: 28,2 (konserni) konserttijärjestäjä, musikaalituottaja Dex Viihde lv 2008: 3,7 ohjelmatoimisto Popgee lv 2008: 2,3 ohjelmatoimisto Vantaan Festivaalit lv 2007: 4,1 ohjelmatoimisto Fullsteam Records lv 2007: 2,5 ohjelmatoimisto Piikkikasvi Agency lv 2007: 2,3 ohjelmatoimisto Sinfoniaorkesterit bruttomenot 2008: 66,5 konserttitoiminta Kansallisooppera tuotot 2008: 48 ooppera-, baletti- ja tanssituotantoa Sibelius-Akatemia rahoitus 2008: 36,2 Lahden Sibeliustalo lv 2007: 1,8 konserttikeskus konserttijärjestäjä (konserttien lkm 2008 n. 800) Lippupalvelu lv 2007: 5,7 tapahtumien lipunvälitys Lippupiste lv 2007: 3 tapahtumien lipunvälitys Elävän musiikin kenttään liittyvät myös livetapahtumien edelleenlähetykset internetissä tai televisiossa. Näitä käsitellään edempänä kohdassa Musiikin tuotantopalvelut Musiikin tuotantopalveluihin kuuluvat studiot, monistamot ja muu musiikkituotantoja palveleva toiminta lukuun ottamatta laitemyyntiä ja vuokrausta. Tuotantopalveluita tarjoaa suuri määrä keskimäärin pieniä yrityksiä. Arviomme mukaan alueen vuosivolyymi on 20 miljoonaa euroa Radio, tv, elokuvat, internet Radio, televisio, elokuvat ja kasvavassa määrin myös internet-mediat ovat keskeisiä musiikin jakeluteitä. Nämä mediat tilittivät vuodelta 2007 musiikin tekijänoikeuskorvauksia Teostolle ja Gramexille yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, mikä vastaa yli puolta musiikin tekijänoikeustuotoista. 29 Ks. myös Pönni, Tuomola: Anna mulle tähtitaivas,

14 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Mediat tekevät panostuksia musiikkiin myös musiikkiohjelmien tuotannon muodossa. Televisiokanavat tilaavat vuosittain kotimaisilta tv-tuotantoyhtiöiltä ohjelmia 75 miljoonan euron arvosta, tästä joidenkin miljoonien osuus on musiikkiohjelmia. Erityisesti television musiikkisisällöt luovat taloudellista toimintaa myös muuten esimerkiksi musiikkikilpailuiden tekstiviestiäänestyksillä on jo oleellinen rahallinen merkitys. Myös internetissä on tarjolla suomalaislähtöisiä musiikkipalveluita, kuten esimerkiksi konserttien edelleenlähetyksiä ja taltiointeja tarjoavat palvelut 30. Näiden palveluiden taloudellinen volyymi on vielä vähäinen. Kansainvälisesti internet-television isot pelurit YouTube ja Hulu ovat aktivoituneet musiikkitapahtumien edelleenlähettäjinä ja esimerkiksi Hulun arvellaan tuovan palveluunsa täysmittaisia musiikkivideoita 31. Suomalaisen musiikin tuotot ulkomaisen median esityskorvauksista ja toimeksiannoista ovat toistaiseksi vähäisiä. Teosto peri vuonna 2007 korvauksia ulkomailta 3 miljoonaa euroa. Musiikin alueella toimivia medioita ovat edellä mainittujen, musiikkia esittävien medioiden ohella myös musiikkialan lehdet ja tapahtumat Musiikkivideopelit Musiikki liittyy videopeleihin kahdella tavalla: peli voi perustua kokonaan musiikin esittämiseen tai tekemiseen, tai sitten musiikkia lisensioidaan peliin elokuvamusiikin tavoin. Videopeliliiketoiminta on jatkanut vahvaa kasvuaan taantumasta huolimatta. Pelien kansainvälisen markkinan arvo oli vuonna 2008 n. 45 miljardia dollaria, Suomessa pelejä myytiin noin 100 miljoonalla eurolla 32 pelimyynti on siis kasvanut äänitemyyntiä suuremmaksi. Pelialan kaupan järjestö FIGMAn TOP 10 listalla on kevään 2009 aikana ollut useina viikkoina jopa viisi musiikkipeliä. Musiikkipelien osuudeksi Suomen pelimyynnistä arvioimme 10 miljoonaa euroa. Suuri osa Suomen peliliikevaihdosta muodostuu tuontipeleistä, joiden musiikkisopimukset tavallisesti tehdään jo pelin alkuperämaassa. Toisaalta Suomessa toimii useita kansainvälisesti operoivia pelikehittäjiä, jotka lisensioivat musiikkia peleihinsä. 30 Ks. esim. ja 31 newteevee.com/2009/05/21/im-with-the-band-hulu-to-live-stream-dave-matthews-show/, vierailtu FIGMAn arvio 86,5 miljoonaa euroa, vierailtu

15 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Musiikin ja soittamisen ympärille rakentuvat pelit, kuten Guitar Hero, Rock Band ja Singstar ovat olleet suuria kansainvälisiä menestyksiä. Musiikkiaiheiset pelit ovat nopeimmin kasvavia peligenrejä. Peliyhtiöiden tapa lisensioida musiikkikappaleet näihin ns. play-along-peleihin taustamusiikin tariffilla on aiheuttanut närää musiikkiteollisuuden piirissä. Toisaalta soittopelejä voidaan pitää merkittävänä jakelu- ja promootiotienä ainakin tunnetuille artisteille. Musiikkikappaleiden lisensiointi peleihin alkaa olla jo merkittävää liiketoimintaa ainakin kansainvälisesti tunnetuille artisteille Laitteiden, instrumenttien ja teknologian toimittajat Musiikin tuottamisessa, kuuntelemisessa ja jakamisessa tarvitaan erilaisia laitteita, instrumentteja ja teknologioita. Tämän alueen liiketoimintaa havainnollistavat seuraavat tiedot: Musiikki-instrumentteja myydään Suomessa 70 miljoonalla eurolla vuodessa 34 Vuonna 2008 Suomessa myytiin MP3-soitinta (laskua edellisestä vuodesta 40 %), yhteensä 10,2 miljoonan euron arvosta (laskua 57 % - pudotusta selittää kännyköiden musiikkiominaisuuksien yleistyminen) 35 Vuonna 2008 Suomessa myytiin 2,0 miljoonaa matkapuhelinta (kasvua 4 %), joista merkittävässä osassa on mahdollisuus musiikin tallentamiseen ja kuunteluun; myynnin rahallinen arvo oli 365 miljoonaa euroa (laskua 6 %) 36 Vuonna 2008 Suomessa myytiin kotistereolaitetta (kasvua 8 %) yhteensä 22,2 miljoonan euron arvosta (kasvua 8 %) Oheistuotteet Musiikin oheistuotteita eli musiikkialueen ulkopuolelle kuuluvia tuotteita, joissa jollain tavalla hyödynnetään musiikkibrändejä löytyy useissa kategorioissa, kuten esimerkiksi vaatteissa ja toimisto- ja koululaistarvikkeissa. Koska oheistuotteet jakautuvat useisiin tuoteryhmiin, kokonaismarkkinasta ei ole käytettävissä kunnollista arviota. Oman arviomme mukaan musiikin oheistuotteet kokoavat Suomessa 15 miljoonan euron liikevaihdon, josta noin 2 miljoonaa euroa tuloutuu kotimaisia ja kansainvälisiä musiikkibrändejä edustaville yhtiöille. 33 vierailtu Tilastokeskus, Aku Alasen esitys KOTEK: Kodintekniikkaindeksi 36 KOTEK: Kodintekniikkaindeksi 37 KOTEK: Kodintekniikkaindeksi 16

16 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Avustukset ja julkinen rahoitus Valtio, kunnat, yksityiset säätiöt ja muut vastaavat tahot myöntävät erilaisia avustuksia musiikin ja musiikkiin liittyvän toiminnan kehittämiseen sekä maksavat orkestereiden tai tapahtumien toimintamenoja. Keskeisin osin avustukset ja toimintamenojen maksaminen perustuvat musiikin kulttuuriarvoihin ja niiden tarkoituksena on edistää monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin, musiikkituotantojen ja musiikkielämysten syntymistä. Kokonaisuudessaan musiikin alalle kohdistettavien julkisen ja avustusrahoituksen määräksi voidaan arvioida noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Keskeisiä musiikkialalle suunnattuja avustusmuotoja on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 4. Keskeisiä musiikkialan avustuksia ja julkisen rahoituksen muotoja 38. Avustuksen tai rahoituksen myöntäjä Avustuksen tai rahoituksen määrä musiikin alueelle v milj. euroa Avustuksen tai rahoituksen kohteet Kunnat 35,5 39 4,4 Sinfoniaorkesterit Kansallisooppera Valtio 15, ,8 Taiteen keskustoimikunta 3,4 Sinfoniaorkesterit Kansallisooppera Apurahat, avustukset, palkinnot, taiteilijaprofessoreiden ja läänintaiteilijoiden palkkiot Suomen Kulttuurirahasto 3,2 Avustukset säveltaiteille Svenska kulturfonden 2,4 Työskentelytuki, tuki keskusliitoille ja organisaatioille, isoille festivaaleille, tutkimukselle ja yleisesti suomenruotsalaiselle toiminnalle ESEK Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus 2,3 Äänitetuotanto, alan markkinointi ja vienti, esiintymistilaisuudet, kuoromatkat, työskentelytuki, audiovisuaalinen musiikkituotanto (yhdessä LUSESin kanssa), alan koulutustoiminta Teosto 1,9 Kotimaisen musiikin edistäminen (Fimic , tuki jäsenjärjestöille , muu musiikin edistäminen ) 38 Tiedot saatu avustuksen tai rahoituksen myöntäjältä ellei toisin ole mainittu. 39 Suomen Sinfoniaorkesterit ry 40 Suomen Sinfoniaorkesterit ry 17

17 3. Musiikkialan tilanne Suomessa Avustuksen tai rahoituksen myöntäjä Avustuksen tai rahoituksen määrä musiikin alueelle v milj. euroa Avustuksen tai rahoituksen kohteet LUSES Luovan säveltaiteen edistämissäätiö Jenny ja Antti Wihurin rahasto 0,8 0,7 Äänitetuotantotuki, äänitteiden markkinointi, työskentelytuki, nuottien julkaisutuki, matka-avustus, konserttituki, markkinointi ja vienti, koulutustuki, musiikkikulttuurin tutkimustuki Suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistäminen, kohdealoina kulttuurin eri alat Alfred Kordelinin säätiö 0,5 Tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen Työ- ja Elinkeinoministeriö ja opetusministeriö 0,8 41 Music Export Finlandin toiminta ja kansainvälistymishankkeet Musiikkialalle avustuksia myöntävät myös mm. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Svenska Folkskolans vänner, Pohjola Norden sekä useat yksityiset säätiöt. Myös EUrahoitusta kohdistuu musiikin alalle. Lisäksi jotkut musiikin alan yritykset saavat toiminnalleen julkisia yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettuja tukia. Tämän tuen määrästä ei ole käytettävissä luotettavaa arviota. Yleisesti ottaen musiikkialan kuten muidenkin luovien alojen yhtiöiden on ollut vaikeampi päästä yrityskehittämisen avustusten piiriin, kuin esimerkiksi teollisten yritysten Kuluttajat musiikin tuottajina Musiikin harrastajat ovat perinteisesti esittäneet ja joskus tehneetkin omia musiikkikappaleita. Digitaaliset kanavat tuovat mahdollisuuden levittää omaa musiikkia ja omia esityksiä verkkoyhteisöjen jäsenille maailmanlaajuisestikin. Itse tehdyn musiikin välitön taloudellinen merkitys musiikkialalle on ainakin tällä hetkellä melko vähäinen, mutta internetillä on merkittävä rooli yksittäisten musiikinharrastajien työn levittämisessä ja promootiossa yleisöjen ja musiikkialan yhtiöiden suuntaan. Kynnys levittää harrastuspohjalta tehtyä musiikkia maailmalle on laskenut merkittävästi. 41 Music Export Finland, luku sisältää edelleen jaettavan julkaisukiertuetuen 42 Ks. esim. Pekkarinen, H.: 100 solmua Kartoitus luovan alan kehittämisen haasteista ja esteistä, Diges ry,

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y.

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Hallituksen puheenjohtajalta Teoston ensimmäistä henkilökuntaa 1930-luvulla. 85 vuotta rakkaudesta musiikkiin K evättalvella 1928 Suomen

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys RAPORTTEJA 76 2012 Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys MATTI SANTALAHTI JARI HANDELBERG PERTTI KIURU Musiikkialan ennakointija osaamistarveselvitys SANTALA MATTI HANDELBERG JARI KIURU PERTTI

Lisätiedot

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys Musiikin, kirjallisuuden, tanssin ja kuvataiteen välittäjäporras 2012 Outi Raatikainen Pink Eminence Tammikuu 2013 Music Finland

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 1 Sisällys 1. Laaja-alainen ja moni-ilmeinen audiovisuaalinen ala...5 1.1. Monimuotoinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Televisioala Suomessa Toimintaedellytykset internetin aikakaudella

Televisioala Suomessa Toimintaedellytykset internetin aikakaudella Televisioala Suomessa Toimintaedellytykset internetin aikakaudella Julkaisuja 13/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

EI NE SUURET TULOT, VAAN

EI NE SUURET TULOT, VAAN EI NE SUURET TULOT, VAAN Riippumattoman musiikintekijän tulomuodot digitalisoituvassa maailmassa Viestinnän koulutusohjelma Kulttuurituottamisen suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 16.4.2007 Ilkka Elo

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Peliteollisuus - kehityspolku

Peliteollisuus - kehityspolku KATSAUS 303/2013 Peliteollisuus - kehityspolku KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva 1 KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva Peliteollisuus - kehityspolku 1. painos (Katsaus 303/2013)

Lisätiedot

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta Teosmyyntiä opettelemassa Musiikki elävöittää yritystapahtumaakin TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2008 sai Teostopalkinnon AsanLoppuasukas Pääkirjoitus Säästöjä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN Liiketaloustiede, kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma Laatija Maria Sainio 9761 Ohjaaja KTT Esa Stenberg KTM Taina Eriksson 25.5.2009 Turku SISÄLLYS

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot