KESKI-SUOMEN LIITTO. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Muistio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN LIITTO. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Muistio 10.4.2006"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Muistio Asia: Maakuntakaavan johtoryhmän 9. kokous Aika: Perjantaina klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.krs) Asialista: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. Kaavaprosessin tilannekatsaus Olli Ristaniemi kertoi kuluvan vuoden suunnitellun aikataulun. Maakuntahallitus käy läpi tulleet lausunnot ja vastineet Kaavaehdotus pyritään saamaan nähtäville kesäkuussa, mutta se saattaa mennä elokuulle. Aikataulun mukaan kaava pyritään saamaan syysvaltuuston käsittelyyn marraskuun puolivälissä, jonka jälkeen kaava lähetetään Ympäristöministeriöön vahvistukseen. Seuraavat selvitykset ja tutkimukset ovat valmistuneet viime kokouksen jälkeen: Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitysja täydennysinventointi Raportti luonnonkivi- ja kiviainestutkimuksista eteläisessä Keski-Suomessa vuosina Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Muinaismuistot (4 erillistä kuntakohtaista selvitystä: Leivonmäki, Luhanka, Viitasaari ja Pihtipudas) Turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Keski-Suomi 2005 katsaus maakunnan fyysiseen rakenteeseen ja aluekehittämiseen Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Osa 1. Maakuntakaavan kaupallinen selvitys 4. Luonnoksesta saatu palaute (liite 2) Keski-Suomen maakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin Kaavaluonnoksesta saatiin lausuntoja määräaikaan mennessä 117 kpl. Puolet lausunnoista tuli yksityisiltä henkilöiltä: Kunnat 17 Naapurimaakunnat 4 Naapurikunnat 4 Viranomaiset 11 Yritykset 6 Yhdistykset 14

2 Yksityiset 61 KESKI-SUOMEN LIITTO Koska kyseessä on prosessi, myöhässäkin tulleet lausunnot käsitellään. Jälkikäteen on tullut noin 20 lausuntoa. Yleisenä piirteenä voidaan sanoa, että kaavaprosessin osallistumismenettelyt ja vuorovaikutus on saanut kiitosta. Merkittävimmät lausuntojen sisältämät asiat ja niiden vastineet käytiin läpi. Ne olivat kaavateemoittain: Asutusrakenne Muuramen ca-merkinnän laajennus vt-9:n länsipuolelle Yleiskaavan mukaisesti liikekeskustan alue ulottuu moottoritien länsipuolellekin. Maakuntakaavamerkintää tulee tarkentaa tarkempien taajamakarttojen avulla siltä osin. Moottoritie ei saa olla keskustatoimintoja rajoittava tekijä. Tärkein kasvusuunta on Seunavuoren asuntoalue valtatien länsipuolella. Moottoritien länsipuoli on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta. Maakuntakaavan A- ja ca merkintöjen kuvauksissa selitetään niiden eroa. Taajamatoiminnot (A) pitävät sisällään asumisen ja muut taajamatoiminnot kuten keskustatoiminnot, palvelut, teollisuusalueet, pääväyliä pienemmät liikenneväylät, virkistys- ja puistoalueet ja erikoistoimintojen alueet. Taajaman ydinaluetta (ca) tulee kehittää toiminnallisesti selkeänä keskuksena kiinnittäen huomiota keskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen ja keskusta-alueen kaupunkikuvaan. ca merkintään ei muutosta. Toivakka km-1 merkintä Viisarinmäen risteykseen Tulevan Viisarimäen eritasoliittymän yhteyteen tai läheisyyteen Toivakan kunta esittää merkintää km-1, joka mahdollistaisi jatkossa suunnitella ja sijoittaa lähialueella esim. jakeluasema tai terminaalitoimintaa. Vähittäiskaupan suuryksikköselvityksen perusteella Toivakassa on edellytyksiä yhdelle suuryksikölle. Se tulisi sijoittaa taajamarakenteeseen tai siihen välittömästi rajautuen. Siksi merkintä on osoitettu kuntakeskukseen. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen Viisarimäelle hajauttaa yhdyskuntarakennetta eikä olisi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Suuryksikkömerkintä ei ole tarpeen pelkästään jakeluasemaa varten. Ei muutosta. Kyyjärven km-1 merkinnän muuttaminen km-merkinnäksi Kauppakeskus Paletin km-1 merkintä ei ole riittävä keskuksen kehittämisen kannalta. Merkintä tulee muuttaa km-merkinnäksi. Päivittäistavarakaupan pinta-alarajoitus voi aiheuttaa esteitä laajentamiselle. Tehtiin muutos vastineeseen: Tehdään kunnan esittämä muutos ja merkitään Paletin alue kmkohdemerkillä. Jyväskylän Etelä-Keljon km-1 merkinnän muuttaminen km-2 merkinnäksi (ennakkotieto: Jyväskylän maalaiskunnan Palokan ca-merkintä 4-tien molemmin puolin Palokanorren kohdalla) Johtoryhmä esittää kriittistä suhtautumista ehdotusvaiheessa.

3 Liikenne vt 4 vaikutusten arviointi välillä Vehniä-Äänekoski Seutukaavaan merkitty seututie on muutettu maakuntakaavassa moottoritieksi. Aikoinaan 4-tien YVA on tehty eri tielinjalle välillä Vehniä - Äänekoski (YM:n ruksima tielinja). Tässä YYA:ssa nyt maakuntakaavaan merkitty moottoritie on ollut aiemmassa YYA:ssa rinnakkaistie. Moottoritien vaikutuksia ei näin ollen ole tutkittu riittävästi. Myös liikennemeluselvitykset esimerkiksi Vehniällä 4-tieltä puuttunevat. Vahvistetussa seutukaavassa 4-tie on osoitettu välillä Vehniä-Äänekoski ohjeellisella merkinnällä moottoritienä uuteen maastokäytävään v.1990 tehdyn toimenpideselvityksen ja sitä täydentävien linjausvaihtoehtojen lisäselvitysten (v.1992) perusteella. Ympäristöministeriö ei ole tehnyt mainittua tiejaksoa koskeviin kaavavarauksiin muutoksia. Nykyinen valtatie esitettiin seutukaavassa rinnakkaistienä. Tierahoituksen tiukentumisen takia tiepiiri ryhtyi selvittämään valtatien kehittämistä vaiheittain nykyisellä paikallaan. Vuodelta 1997 olevassa tarveselvityksessä tarkasteltiin tiejakson parantamistarvetta ja tien vaikutusalueelle sijoittuvia ympäristökohteita sekä meluvaikutuksia. Tiejaksoa koskeva yleispiirteinen meluselvitys (myös Vehniän kohdalla) ulottuu vuoteen 2020 saakka. Keskeisimmät vaikutukset on esitetty lyhyesti liikennevarauksia koskevassa perustelumuistiossa. Tehdään yhteenveto tiejaksolta olemassa olevista ympäristöselvityksistä ja tarkennetaan niitä tarvittavilta osin. vt 23, kt 56, kt 77 merkittävä parantaminen Kaavaselostuksessa on määritelty myös tieverkolla tehtävien merkittävien muutosten sisältö kaavamerkintäohjeeseen perustuen. Tiepiiri katsoo määrittelyn olevan tarkoituksenmukainen ja kuvaavan hyvin merkittäväksi luokitellun tienparantamisen laajuutta. Esitetyt parantamishankkeet perustuvat maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tai muihin laadittuihin suunnitelmiin ja useimmat niistä ovat olleet mukana myös jo aikaisemmissa seutukaavoissa. Joiltakin osin kaavamerkinnät ovat ylimitoitettuja odotuksia ottaen huomioon Tiehallinnon rahoitus- mahdollisuudet ja suunnittelujaksolla tehtävien toimenpiteiden laajuus. Esimerkkinä mainittakoon valtatie 23 välillä Keuruu - Petäjävesi sekä kantateiden 56 ja 77 parantaminen, joilla toimenpiteet ovat käytännössä vähäistä tien leventämistä ja liikenneturvallisuutta parantavia toimia nykyisellä tielinjalla. Kaavaan sisältyy tässä vaiheessa joitakin liikenneverkon kehittämiseen kohdistuvia odotuksia, jotka perustuvat kentältä tulleisiin esityksiin ja vaatimuksiin, mutta jotka eivät mahdollisesti toteudu. Esimerkkeinä on mainittu kantatien 56 ja Sinisen tien parantaminen. Maakuntakaavasta saaduissa kannanotoissa on selvästi pidemmällekin meneviä parantamisvaatimuksia. Meneillään olevista suunnitteluhankkeista saatujen kansalais- ja kuntapalautteiden perusteella voidaan todeta, että maakuntakaavan esitykset ovat ilmeisesti varsin oikeaan osuneita ja liikenneverkon pitkän aikavälin kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Rajallistenkaan rahoitusmahdollisuuksien takia ei tulisi tyytyä sellaisiin lyhytjänteisiin tai liian keveisiin osaratkaisuihin, jotka eivät riittävästi tue alueen elinolosuhteita tai maakunnan eri osien kehittämistä. Ei tässä vaiheessa muutoksia. ratojen sähköistämiskohteet: Haapamäen kolmio, Jyväskylä-Äänekoski, teollisuusradat

4 Luonnonvarat Erityistoiminnot KESKI-SUOMEN LIITTO Kaavaluonnoksessa otetaan kantaa rataverkon laadullisiin kysymyksiin, kuten esim. sähköistykseen, jolta osin esitetään Suolahteen Valtran tehtaille ja Jämsään Kaipolan tehtaille menevien ratojen sähköistämistä. Ratahallintokeskuksen kanta on, ettei ko. sähköistyksiä tule esittää kaavakartalla, koska sähköistys on mahdollista toteuttaa ilman kaavallista varautumistakin. On otettava huomioon, ettei ko. ratojen sähköistyksen tarpeesta ole käytettävissä sellaista tietoa mikä osoittaisi hankkeen toteuttamiskelpoiseksi ja kannattavaksi maakuntakaavan aikajänteellä. Keski-Suomen liitto pitää maakunnan keskeisten teollisuudenalojen käyttämien ratojen sähköistystä välttämättömänä eri liikennemuotojen työnjaon ja alueen teollisuuden kehityksen kannalta. Sähköistys on lähiympäristön maankäyttöön merkittävästi vaikuttava toimenpide. Ei muutosta. Jyväskylästä pohjoiseen Suolahden suuntaan menevä rata, kuten myös Jämsän Kaipolaan menevä rata on syytä merkitä sivuratamerkinnällä. Muutoinkin RHK suosittelee käytettäväksi ympäristöministeriön merkintä- ja määräysohjeen mukaisia merkintöjä, jolloin myös Jyväskylästä Keuruun suuntaan menevä rata olisi sivurata. Jyväskylä-Haapajärvi-rata ja Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki ovat maakuntien välisiä ratayhteyksiä ja luokitukseltaan yksiselitteisesti pääratoja. Kaipolan rata ja Valtran rata on määritelty kaavassa sivuradoiksi. Ei muutosta. Hyväksyttiin vastineet. turvetuotantoalueet/turvetuotantovyöhykkeet: suunnittelumääräykset Eo/tu1 Uutta turvetuotantoa ei tulisi sijoittaa valuma-alueille, joilla ei ennestään ole lainkaan turvetuotantoa niin, ettei valuma-alueen vesistökuormitus kasvaisi turvetuotannon johdosta ellei samalla puututa muuhun kuormitukseen. Sellaisia kriittisiä alueita, joilla turvetuotannosta on aiheutunut jo haitallisia vaikutuksia, ei tulisi merkitä turvetuotannon kehittämisalueiksi lainkaan. Eo/tu2 Kuvaus tarkoittaa, että turvetuotantoa voi valuma-alueella lisätä, jos valuma-alueelle turvetuotannosta aiheutuva kuormitus ei kasva eli käytännössä uutta turvetuotantoa voidaan lisätä vain turvetuotannosta poistuneen turvetuotannon kuormitusosuuden verran. Turvetuotannon kuormitustaso, johon verrataan, tulisi tässäkin määrittää. Eo/tu3 Teksti on tulkinnanvarainen. Kuvausta tulee tarkentaa ja lisätä siihen myös, mitä se merkitsee vesistöihin tulevan kuormituksen osalta. Täydennetään turvetuotantovyöhykkeiden suunnittelumääräyksiä ottaen samalla huomioon myös Vapo Oy:n lausunnossaan esittämät näkemykset.

5 varalaskupaikkojen laajennukset: Tikkakoski 4-tielle, Joutsa 4-tiellä, Jämsän Hallin kenttä Tikkakosken lentoaseman läheisyyteen on suunniteltu kaksi kappaletta 2. lk varalaskupaikkoja (nousuteitä) valtatie 4:lie. Varalaskupaikat on suunniteltu toteutettavaksi valtatie 4 tiehankkeen (Kirri-Tikkakoski Vehniä) yhteydessä tai valmiusrakentamisena valmiutta kohotettaessa. Varalaskupaikat kuuluvat maatielain mukaisesti tiealueeseen. Varalaskupaikkoja tultaisiin käyttämään ainoastaan poikkeusoloissa. Varalaskupaikkojen ympärille on tarve luoda rakentamisrajoitusalueet, jotta turvataan lentokoneiden nousussa tarvitsemat estevarat. Esitetään, että Tikkakosken lentoaseman läheisyydessä valtatie 4: lle suunnitellut varalaskupaikat merkitään maakuntakaavaan lentoliikenteen alueiksi, jolloin alueilla olisi voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Ilmeisesti ei ole tarvetta erikseen merkitä alueita melualueiksi, koska toiminta tapahtuisi ainoastaan poikkeusoloissa. Uuden moottoritien liikennemelu on otettu yleisesti suunnittelumääräyksessä huomioon. Moottoritietä koskee jo rakentamisrajoitus. Tilapäisesti käytettäviä, tiealueeseen sisältyviä varalaskupaikkoja ei ole tarkoituksenmukaista merkitä lentoliikenteen alueina. Lisätään Kirri- Äänekoski moottoritietä koskeva suunnittelumääräys: Lentoaseman kohdalla on tiesuunnittelussa otettava huomioon kiitotien pidentämismahdollisuuden säilyminen ja tiealueen käyttö varalaskupaikkana. Käydään tarkentavat neuvottelut lausunnonantajan ja tiepiirin kanssa. Hallin sotilaslentoasema läheisyyteen on suunniteltu yksi nousutie tuki- kohdasta Pihlajiston suuntaan. Nousutie rakennetaan valmiusrakentamisena valmiutta kohotettaessa. Nousutien ympärille on tarve luoda rakentamisrajoitusalueet, jotta turvataan nousutien tarvitsema aluevaraus sekä lentokoneiden nousussa tarvitsemat estevarat. Esitetään, että Hallin sotilaslentoaseman lentoliikenteen aluetta laajennetaan käsittämään myös suunniteltu nousutie. Tällöin alueella olisi voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Ilmeisesti ei ole tarvetta erikseen merkitä aluetta melualueeksi, koska toiminta tapahtuisi ainoastaan poikkeusoloissa. Tilapäisesti käytettäviä, tiealueeseen sisältyviä varalaskupaikkoja ei yleisesti ole tarkoituksenmukaista osoittaa lentoliikenteen alueina. Pihlajiston maantietä 3424 ei ole osoitettu maakuntakaavassa. Nousutien suunnittelu kyseisellä alueella edellyttää omaa suunnitteluprosessiaan ja tieliikenteen ja lentoliikenteen tarpeiden yhteensovittamista. Hallin lentoliikenteen aluetta laajennetaan esitetyllä tavalla ja lisätään aluetta koskeva suunnittelumääräys: Alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon maantien 3424 tiealueen hyödyntäminen nousutien osana. Käydään tarkentavat neuvottelut lausunnonantajan ja tiepiirin kanssa. Joutsassa on valtatie 4:llä yksi 1 lk:n varalaskupaikka ja suunnitelmissa on rakentaa yksi 2 lk:n varalaskupaikka nykyisen varalaskupaikan pohjoispuolelle. 2 lk:n varalaskupaikka on suunniteltu toteutettavaksi valta tie 4 rakennushankkeiden yhteydessä tai valmiutta kohotettaessa valmiusrakentamisena. Varalaskupaikka kuuluvat maatielain mukaisesti tiealueeseen. Varalaskupaikkojen ympärille olisi tarvetta luoda rakentamisrajoitusalueet, jotta turvataan lentokoneiden lentotoiminnassa tarvitsemat estevarat. Esitetään, että Joutsassa oleva 1. lk:n varalaskupaikka ja suunnitelmissa oleva 2. lk:n varalaskupaikka merkitään maakuntakaavaan lento liikenteen alueiksi, jolloin alueilla olisi voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Tarve

6 Kulttuuriympäristö Luonnonsuojelu KESKI-SUOMEN LIITTO alueen merkitsemiseksi melualueeksi tulee selvittää. Varalaskupaikkaa tultaisiin käyttämään maksimissaan noin viikon ajan kerran kolmessa vuodessa. Runkotienä osoitetun valtatien liikennemelu on otettu yleisesti suunnittelumääräyksessä huomioon. Tiejaksoa koskee jo rakentamisrajoitus. Tilapäisesti käytettäviä, tiealueeseen sisältyviä varalaskupaikkoja ei ole tarkoituksenmukaista merkitä lentoliikenteen alueina. Lisätään Joutsa-Viisarimäki tiejaksoa koskeva suunnittelumääräys: Joutsan kohdalla on tiesuunnittelussa otettava huomioon tiealueen käyttö varalaskupaikkana. Käydään tarkentavat neuvottelut lausunnonantajan ja tiepiirin kanssa. Hyväksyttiin vastineet. Jyväskylän kansallinen kaupunkipuisto Jyväskylän ja Jyväskylän mlk:n alueella Päijänteen pohjoisosassa olevaa matkailun ja virkistyksen kehittämisaluetta voisi laajentaa länteen kattamaan mahdollisen tulevan kansallisen kaupunkipuiston alueen. Kaavaselostuksen tekstiosaan mv-merkinnän kohdalle voisi laittaa maininnan suunnitteilla olevasta kansallisesta kaupunkipuistosta. Sen erityisenä tavoitteena on matkailun ja virkistyksen kehittäminen, kulttuuriympäristöjen ja luonnon arvoalueiden säilyminen ja kehittäminen. Mahdollinen tuleva kansallinen kaupunkipuisto on huomioitu kaavassa. Kaupunkipuisto on mainittu kaavaselostuksessa Pohjois-Päijänteen vesiretkeilyalueeseen liittyen. Kaupunkipuiston luonnostelmissa esiintyvät virkistyksen ja kulttuuriympäristöjen alueet sekä luonnon arvoalueet ovat kaavaluonnoksessa valtaosaltaan aluevarauksina. Koska suunnitelma on alkuvaiheessa, mainitaan kaupunkipuistoajatus myös muiden merkintöjen kuin vesiretkeilyalueen yhteydessä. Päijänteen kehittämisalue Päijänteen alueella kehittämistavoitteet kansainvälisen luonto- ja kulttuurimatkailun kohdealueena antaisivat edellytyksiä laajemmallekin virkistyskäyttöön liittyvälle aluerajaukselle kuin nykyinen vain osia Päijänteestä sisältävä vesiretkeilyalue. Harkitaan. ekologiset vyöhykkeet Ekologiset vyöhykkeet on merkittävä vähintään kaavan liiteaineistoon ja ne on otettava huomioon vaikutusten arvioinnissa (kts. virkistyskäyttöosio). Ovat mukana kaavan liiteaineistossa (kaavaselostus s. 80). Huomioidaan vaikutusten arvioinnissa. arvokkaat kallioalueet

7 Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet tulee merkitä maakuntakaavaan ja arvokkaille kallioalueille sijoittuvat maa-ainesten ottovyöhykkeet tms. on poistettava kaavasta ja niiden viereen esitettyjen maa-ainesten ottovyöhykkeiden rajauksia tulee tarkistaa. Maakuntakaavan johtoryhmä (kokous 5, ) otti tähän asiaan kannan, jonka mukaan todettiin mm. että mikäli arvokkaat kallioalueet esitetään kaavassa, alueiden eri käyttömahdollisuudet tulisi tuoda suosituksessa riittävän hyvin esiin. Näin on menetelty yhden kalliokiviainesalueen ja kahden rakennuskiviainesalueen osalta. Ei muutosta. hiljaiset alueet Hiljaisten alueiden kartoittaminen on maakuntakaavan valmistelussa jäänyt puolitiehen, eikä kaavasta käy ilmi onko alustavan selvityksen mukaisia hiljaisia alueita otettu huomioon melua aiheuttavien toimintojen kaavavarauksia suunniteltaessa. Satakuntaliiton pilottiselvitystä mukaellen Keski-Suomessa tehtiin 7-vaiheisen selvitystyön kaksi ensimmäistä vaihetta. Selvitystä ei missään nimessä voida käyttää perusteena, ainoastaan mainintana niihin liittyvien merkintöjen ns. leipätekstissä. s-merkinnät Muutamat yhdistykset ja yksityishenkilöt ovat huomauttaneet suojelualueista, jotka eivät kuulu Naturaan tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Niitä ei saisi esittää maakuntakaavassa, koska maanomistajiin ei ole oltu yhteydessä. Alueiden lähtökohta on voimassa oleva seutukaava ja kohteet on arvotettu maakuntakaavaa varten. Kohteet on käyty läpi ympäristöhallinnon kanssa ja niiden arvojen perusteella ympäristöhallinto on valmis korvaamaan luonnonsuojelusta aiheutuvan taloudellisen menetyksen. Osa kohteista on jo toteutettu rauhoittamalla. Metsänomistajien liiton Keski-Suomen piiri on ollut yhteydessä alueiden maanomistajiin. Vain kolmesta kohteesta on muistutettu. Ei muutosta. Virkistys Pyhähäkki-Salamajärvi väli matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi Luoteisen Keski-Suomen alueella (Salamajärvi- Kivijärvi- Piispala- Pyhä-Häkki) olevan luontoja virkistyskäytön kannalta tärkeän ja suunnittelutarvetta omaavan kokonaisuuden esittämistä maakuntakaavassa olisi syytä pohtia. Tehtiin muutos vastineeseen: Alueella on suurta matkailuun ja virkistykseen liittyvää potentiaalia. Merkitään aluekokonaisuus Pyhähäkin-Salamajärven matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi. moottorikelkkailureitti: ohjeellinen merkintä yhteystarpeeksi Moottorikelkkailureitit ovat kaavaselostuksen mukaan luonteeltaan yleispiirteisiä. Käytännössä karttaan merkityt reitit seurailevat kuitenkin tarkasti nykyisiä epävirallisia uria. Reitit on muutettava linjauksiltaan yleispiirteisemmiksi ja lähinnä yhteystarpeita osoittaviksi. Yleispiirteistetään paikoin pikkutarkkoja reittimerkintöjä.

8 5. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 6. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää to 14.9 klo 9 liiton kokoustilassa Dioriitti. 7. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Anita Mikkonen Maakuntajohtaja Olli Ristaniemi Sihteeri Jakelu: Päivi Halinen, Keski-Suomen ympäristökeskus Olli Lampinen, Keski-Suomen museo Seppo Kosonen, Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri Markku Kuitunen, Jyväskylän yliopisto / bio- ja ympäristötieteiden laitos Juha Lappalainen, MTK Keski-Suomi Lassi Laukkanen, Keski-Suomen sotilasläänin esikunta Jaana Leppänen, AKAVA Keski-Suomi Kari Leskinen, Länsi-Suomen lääninhallitus Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus Vesa Moisio, Metsäteollisuus ry Kari Pääkkönen, Geologian tutkimuskeskus Helena Reiman, Keski-Suomen metsäkeskus Heikki Savolainen, Metsähallitus Länsi-Suomen alue Raimo Salpakoski, SAK Keski-Suomi Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry Ritva Toivainen, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri Uljas Valkeinen, Keski-Suomen Kauppakamari Maarit Autio, Kannonkoski Erkki Nikkilä, Pihtipudas Rauno Riihimäki, Kuhmoinen Helena Pihlajasaari, Keski-Suomen liitto, maakuntahallitus Kauko Lehtonen, Keski-Suomen liitto, maakuntahallitus Kari Yksjärvi, Keski-Suomen liitto, maakuntahallitus Tiedoksi: Ylitarkastaja Maaret Stenström, Ympäristöministeriö

KESKI-SUOMEN LIITTO JOHTORYHMÄ Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.

KESKI-SUOMEN LIITTO JOHTORYHMÄ Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA/ PÖYTÄKIRJA JOHTORYHMÄ 27.10.2005 KOKOUS 8 Aika: Keskiviikkona 26.10.2005 klo 9.00 12.05 Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.krs) Läsnä: Poissa: Päivi Halinen, Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO PÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA/ JOHTORYHMÄ KOKOUS 3

KESKI-SUOMEN LIITTO PÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA/ JOHTORYHMÄ KOKOUS 3 PÖYTÄKIRJA 14.6.2004 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA/ JOHTORYHMÄ KOKOUS 3 Aika: Tiistaina 1.6.2004 klo 9.00-11.55 Paikka: Keski-Suomen liitto, kokoushuone Koppelo Läsnä: Poissa: Päivi Halinen, Keski-Suomen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU

PÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA 4.4.2007 KESKI-SUOMEN N 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika: Torstai 22.3.2007 klo 12.00 15.00 Paikka: Keski-Suomen talo (kokoustila Koppelo) Sepänkatu 4, Jyväskylä Läsnä: Helena Pihlajasaari, maakuntahallitus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö Kohta 1 Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavassa on lukuisia asumisen laajenemisalueita, päivittäistavarakaupan suuryksiköiden,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LAUSUNNOT Sisällys Yhteenveto lausunnoista... 1 Kunnat... 1 Naapuriliitot... 2 Viranomaiset... 2 Järjestöt... 4 Yksityiset... 5 Yhteenveto lausunnoista Keski-Suomen

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn työpaja 8.3.2016 strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä 1 KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄ työpaja 8.3.2016 Työryhmän näkemys

Lisätiedot

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013 Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1. YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään:

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 1(5) Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: Otteet maakuntakaavan tarkistusehdotuksesta (ei mittakaavassa) LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 3.5.2013 Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ/ Maankäyttö- ja rakennuslaki Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAT/ 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Keuruu

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAT/ 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Keuruu 19.4.2012 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAT/ 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Keuruu 18.4.2012 1 MAAKUNTAKAAVOITUSTILANNE Keski-Suomen maakuntakaava - kokonaismaakuntakaava Vahvistus 14.4.2009, lainvoima

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Aika: Perjantai klo , keskiviikko klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.krs.)

Aika: Perjantai klo , keskiviikko klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.krs.) MUISTIO KESKI-SUOMEN Toimiston valmisteluryhmä KOKOUS / 24 Aika: Perjantai 27.8.2004 klo 9.00-10.45, keskiviikko 1.9.2004 klo 9.00-11.30 Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.krs.) Läsnä: 27.8.2004:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA SEUTUKUNTAKIERROS OLLI RISTANIEMI WWW.KESKISUOMI.FI/2.VMK MAAKUNTAKAAVA OSANA SUOMEN KAAVAJÄRJESTELMÄÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Valtakunnallisen kulttuuriympäristön arvot ja vaikuttavuus. Keski-Suomen museo Päivi Andersson 19.11.2010

Valtakunnallisen kulttuuriympäristön arvot ja vaikuttavuus. Keski-Suomen museo Päivi Andersson 19.11.2010 Valtakunnallisen kulttuuriympäristön arvot ja vaikuttavuus Keski-Suomen museo Päivi Andersson 19.11.2010 Maakuntien suunnittelujärjestelmä Kulttuuriympäristöt Keski-Suomen maakuntakaavassa Maakunnalliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, luonnos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, luonnos LIITE 1 1 Jyväskylän maalaiskunta Jyväskylän kaupunki xxx-0x-0x-0xx OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, luonnos KANAVUOREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS KANAVUOREN KOULUN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ANJALANKOSKEN TAAJAMAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENTAMINEN VALTATIEN 15 PARANTAMINEN Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA Keuruun kaupunki 18.4.2017 Kaavoituspalvelut 1 KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA A S E M A K A A V A N M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017

KAAVOITUSKATSAUS 2017 KAAVOITUSKATSAUS 2017 Petäjäveden kunta Petäjäveden kunta Suutarintie 4 41900 Petäjävesi www.petajavesi.fi Ulla Järvinen, aluearkkitehti 22.5.2017 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 2. Kaavoitusprosessi

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KOSTONJOEN RANTA-ASEMAKAAVA TAIVALKOSKEN KUNTA JOKIKYLÄ JA TAIVALKOSKEN KYLÄ NISKAVAARA 5:8 (832-402-5-8) om. UPM-Kymmene Oyj

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 3.11.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 3. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE MELASEN RANTA-ASEMAKAAVA PALTAMON KUNTA MELALAHDEN KYLÄ KOIVURINNE 20:38 (578-404-20-38) Om. Arto Pyykkönen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka.

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. PROJ.NRO 0614 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2015 20.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 12.5.2016 Kaavoituskatsaus 2016 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI Asemakaava biojalostamoa varten ja teollisuusalueen asemakaavan muutos OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.6.2014 4.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot