KESKI-SUOMEN LIITTO. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN LIITTO. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Muistio 10.4.2006"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Muistio Asia: Maakuntakaavan johtoryhmän 9. kokous Aika: Perjantaina klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.krs) Asialista: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. Kaavaprosessin tilannekatsaus Olli Ristaniemi kertoi kuluvan vuoden suunnitellun aikataulun. Maakuntahallitus käy läpi tulleet lausunnot ja vastineet Kaavaehdotus pyritään saamaan nähtäville kesäkuussa, mutta se saattaa mennä elokuulle. Aikataulun mukaan kaava pyritään saamaan syysvaltuuston käsittelyyn marraskuun puolivälissä, jonka jälkeen kaava lähetetään Ympäristöministeriöön vahvistukseen. Seuraavat selvitykset ja tutkimukset ovat valmistuneet viime kokouksen jälkeen: Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitysja täydennysinventointi Raportti luonnonkivi- ja kiviainestutkimuksista eteläisessä Keski-Suomessa vuosina Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Muinaismuistot (4 erillistä kuntakohtaista selvitystä: Leivonmäki, Luhanka, Viitasaari ja Pihtipudas) Turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Keski-Suomi 2005 katsaus maakunnan fyysiseen rakenteeseen ja aluekehittämiseen Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Osa 1. Maakuntakaavan kaupallinen selvitys 4. Luonnoksesta saatu palaute (liite 2) Keski-Suomen maakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin Kaavaluonnoksesta saatiin lausuntoja määräaikaan mennessä 117 kpl. Puolet lausunnoista tuli yksityisiltä henkilöiltä: Kunnat 17 Naapurimaakunnat 4 Naapurikunnat 4 Viranomaiset 11 Yritykset 6 Yhdistykset 14

2 Yksityiset 61 KESKI-SUOMEN LIITTO Koska kyseessä on prosessi, myöhässäkin tulleet lausunnot käsitellään. Jälkikäteen on tullut noin 20 lausuntoa. Yleisenä piirteenä voidaan sanoa, että kaavaprosessin osallistumismenettelyt ja vuorovaikutus on saanut kiitosta. Merkittävimmät lausuntojen sisältämät asiat ja niiden vastineet käytiin läpi. Ne olivat kaavateemoittain: Asutusrakenne Muuramen ca-merkinnän laajennus vt-9:n länsipuolelle Yleiskaavan mukaisesti liikekeskustan alue ulottuu moottoritien länsipuolellekin. Maakuntakaavamerkintää tulee tarkentaa tarkempien taajamakarttojen avulla siltä osin. Moottoritie ei saa olla keskustatoimintoja rajoittava tekijä. Tärkein kasvusuunta on Seunavuoren asuntoalue valtatien länsipuolella. Moottoritien länsipuoli on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta. Maakuntakaavan A- ja ca merkintöjen kuvauksissa selitetään niiden eroa. Taajamatoiminnot (A) pitävät sisällään asumisen ja muut taajamatoiminnot kuten keskustatoiminnot, palvelut, teollisuusalueet, pääväyliä pienemmät liikenneväylät, virkistys- ja puistoalueet ja erikoistoimintojen alueet. Taajaman ydinaluetta (ca) tulee kehittää toiminnallisesti selkeänä keskuksena kiinnittäen huomiota keskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen ja keskusta-alueen kaupunkikuvaan. ca merkintään ei muutosta. Toivakka km-1 merkintä Viisarinmäen risteykseen Tulevan Viisarimäen eritasoliittymän yhteyteen tai läheisyyteen Toivakan kunta esittää merkintää km-1, joka mahdollistaisi jatkossa suunnitella ja sijoittaa lähialueella esim. jakeluasema tai terminaalitoimintaa. Vähittäiskaupan suuryksikköselvityksen perusteella Toivakassa on edellytyksiä yhdelle suuryksikölle. Se tulisi sijoittaa taajamarakenteeseen tai siihen välittömästi rajautuen. Siksi merkintä on osoitettu kuntakeskukseen. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen Viisarimäelle hajauttaa yhdyskuntarakennetta eikä olisi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Suuryksikkömerkintä ei ole tarpeen pelkästään jakeluasemaa varten. Ei muutosta. Kyyjärven km-1 merkinnän muuttaminen km-merkinnäksi Kauppakeskus Paletin km-1 merkintä ei ole riittävä keskuksen kehittämisen kannalta. Merkintä tulee muuttaa km-merkinnäksi. Päivittäistavarakaupan pinta-alarajoitus voi aiheuttaa esteitä laajentamiselle. Tehtiin muutos vastineeseen: Tehdään kunnan esittämä muutos ja merkitään Paletin alue kmkohdemerkillä. Jyväskylän Etelä-Keljon km-1 merkinnän muuttaminen km-2 merkinnäksi (ennakkotieto: Jyväskylän maalaiskunnan Palokan ca-merkintä 4-tien molemmin puolin Palokanorren kohdalla) Johtoryhmä esittää kriittistä suhtautumista ehdotusvaiheessa.

3 Liikenne vt 4 vaikutusten arviointi välillä Vehniä-Äänekoski Seutukaavaan merkitty seututie on muutettu maakuntakaavassa moottoritieksi. Aikoinaan 4-tien YVA on tehty eri tielinjalle välillä Vehniä - Äänekoski (YM:n ruksima tielinja). Tässä YYA:ssa nyt maakuntakaavaan merkitty moottoritie on ollut aiemmassa YYA:ssa rinnakkaistie. Moottoritien vaikutuksia ei näin ollen ole tutkittu riittävästi. Myös liikennemeluselvitykset esimerkiksi Vehniällä 4-tieltä puuttunevat. Vahvistetussa seutukaavassa 4-tie on osoitettu välillä Vehniä-Äänekoski ohjeellisella merkinnällä moottoritienä uuteen maastokäytävään v.1990 tehdyn toimenpideselvityksen ja sitä täydentävien linjausvaihtoehtojen lisäselvitysten (v.1992) perusteella. Ympäristöministeriö ei ole tehnyt mainittua tiejaksoa koskeviin kaavavarauksiin muutoksia. Nykyinen valtatie esitettiin seutukaavassa rinnakkaistienä. Tierahoituksen tiukentumisen takia tiepiiri ryhtyi selvittämään valtatien kehittämistä vaiheittain nykyisellä paikallaan. Vuodelta 1997 olevassa tarveselvityksessä tarkasteltiin tiejakson parantamistarvetta ja tien vaikutusalueelle sijoittuvia ympäristökohteita sekä meluvaikutuksia. Tiejaksoa koskeva yleispiirteinen meluselvitys (myös Vehniän kohdalla) ulottuu vuoteen 2020 saakka. Keskeisimmät vaikutukset on esitetty lyhyesti liikennevarauksia koskevassa perustelumuistiossa. Tehdään yhteenveto tiejaksolta olemassa olevista ympäristöselvityksistä ja tarkennetaan niitä tarvittavilta osin. vt 23, kt 56, kt 77 merkittävä parantaminen Kaavaselostuksessa on määritelty myös tieverkolla tehtävien merkittävien muutosten sisältö kaavamerkintäohjeeseen perustuen. Tiepiiri katsoo määrittelyn olevan tarkoituksenmukainen ja kuvaavan hyvin merkittäväksi luokitellun tienparantamisen laajuutta. Esitetyt parantamishankkeet perustuvat maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tai muihin laadittuihin suunnitelmiin ja useimmat niistä ovat olleet mukana myös jo aikaisemmissa seutukaavoissa. Joiltakin osin kaavamerkinnät ovat ylimitoitettuja odotuksia ottaen huomioon Tiehallinnon rahoitus- mahdollisuudet ja suunnittelujaksolla tehtävien toimenpiteiden laajuus. Esimerkkinä mainittakoon valtatie 23 välillä Keuruu - Petäjävesi sekä kantateiden 56 ja 77 parantaminen, joilla toimenpiteet ovat käytännössä vähäistä tien leventämistä ja liikenneturvallisuutta parantavia toimia nykyisellä tielinjalla. Kaavaan sisältyy tässä vaiheessa joitakin liikenneverkon kehittämiseen kohdistuvia odotuksia, jotka perustuvat kentältä tulleisiin esityksiin ja vaatimuksiin, mutta jotka eivät mahdollisesti toteudu. Esimerkkeinä on mainittu kantatien 56 ja Sinisen tien parantaminen. Maakuntakaavasta saaduissa kannanotoissa on selvästi pidemmällekin meneviä parantamisvaatimuksia. Meneillään olevista suunnitteluhankkeista saatujen kansalais- ja kuntapalautteiden perusteella voidaan todeta, että maakuntakaavan esitykset ovat ilmeisesti varsin oikeaan osuneita ja liikenneverkon pitkän aikavälin kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Rajallistenkaan rahoitusmahdollisuuksien takia ei tulisi tyytyä sellaisiin lyhytjänteisiin tai liian keveisiin osaratkaisuihin, jotka eivät riittävästi tue alueen elinolosuhteita tai maakunnan eri osien kehittämistä. Ei tässä vaiheessa muutoksia. ratojen sähköistämiskohteet: Haapamäen kolmio, Jyväskylä-Äänekoski, teollisuusradat

4 Luonnonvarat Erityistoiminnot KESKI-SUOMEN LIITTO Kaavaluonnoksessa otetaan kantaa rataverkon laadullisiin kysymyksiin, kuten esim. sähköistykseen, jolta osin esitetään Suolahteen Valtran tehtaille ja Jämsään Kaipolan tehtaille menevien ratojen sähköistämistä. Ratahallintokeskuksen kanta on, ettei ko. sähköistyksiä tule esittää kaavakartalla, koska sähköistys on mahdollista toteuttaa ilman kaavallista varautumistakin. On otettava huomioon, ettei ko. ratojen sähköistyksen tarpeesta ole käytettävissä sellaista tietoa mikä osoittaisi hankkeen toteuttamiskelpoiseksi ja kannattavaksi maakuntakaavan aikajänteellä. Keski-Suomen liitto pitää maakunnan keskeisten teollisuudenalojen käyttämien ratojen sähköistystä välttämättömänä eri liikennemuotojen työnjaon ja alueen teollisuuden kehityksen kannalta. Sähköistys on lähiympäristön maankäyttöön merkittävästi vaikuttava toimenpide. Ei muutosta. Jyväskylästä pohjoiseen Suolahden suuntaan menevä rata, kuten myös Jämsän Kaipolaan menevä rata on syytä merkitä sivuratamerkinnällä. Muutoinkin RHK suosittelee käytettäväksi ympäristöministeriön merkintä- ja määräysohjeen mukaisia merkintöjä, jolloin myös Jyväskylästä Keuruun suuntaan menevä rata olisi sivurata. Jyväskylä-Haapajärvi-rata ja Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki ovat maakuntien välisiä ratayhteyksiä ja luokitukseltaan yksiselitteisesti pääratoja. Kaipolan rata ja Valtran rata on määritelty kaavassa sivuradoiksi. Ei muutosta. Hyväksyttiin vastineet. turvetuotantoalueet/turvetuotantovyöhykkeet: suunnittelumääräykset Eo/tu1 Uutta turvetuotantoa ei tulisi sijoittaa valuma-alueille, joilla ei ennestään ole lainkaan turvetuotantoa niin, ettei valuma-alueen vesistökuormitus kasvaisi turvetuotannon johdosta ellei samalla puututa muuhun kuormitukseen. Sellaisia kriittisiä alueita, joilla turvetuotannosta on aiheutunut jo haitallisia vaikutuksia, ei tulisi merkitä turvetuotannon kehittämisalueiksi lainkaan. Eo/tu2 Kuvaus tarkoittaa, että turvetuotantoa voi valuma-alueella lisätä, jos valuma-alueelle turvetuotannosta aiheutuva kuormitus ei kasva eli käytännössä uutta turvetuotantoa voidaan lisätä vain turvetuotannosta poistuneen turvetuotannon kuormitusosuuden verran. Turvetuotannon kuormitustaso, johon verrataan, tulisi tässäkin määrittää. Eo/tu3 Teksti on tulkinnanvarainen. Kuvausta tulee tarkentaa ja lisätä siihen myös, mitä se merkitsee vesistöihin tulevan kuormituksen osalta. Täydennetään turvetuotantovyöhykkeiden suunnittelumääräyksiä ottaen samalla huomioon myös Vapo Oy:n lausunnossaan esittämät näkemykset.

5 varalaskupaikkojen laajennukset: Tikkakoski 4-tielle, Joutsa 4-tiellä, Jämsän Hallin kenttä Tikkakosken lentoaseman läheisyyteen on suunniteltu kaksi kappaletta 2. lk varalaskupaikkoja (nousuteitä) valtatie 4:lie. Varalaskupaikat on suunniteltu toteutettavaksi valtatie 4 tiehankkeen (Kirri-Tikkakoski Vehniä) yhteydessä tai valmiusrakentamisena valmiutta kohotettaessa. Varalaskupaikat kuuluvat maatielain mukaisesti tiealueeseen. Varalaskupaikkoja tultaisiin käyttämään ainoastaan poikkeusoloissa. Varalaskupaikkojen ympärille on tarve luoda rakentamisrajoitusalueet, jotta turvataan lentokoneiden nousussa tarvitsemat estevarat. Esitetään, että Tikkakosken lentoaseman läheisyydessä valtatie 4: lle suunnitellut varalaskupaikat merkitään maakuntakaavaan lentoliikenteen alueiksi, jolloin alueilla olisi voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Ilmeisesti ei ole tarvetta erikseen merkitä alueita melualueiksi, koska toiminta tapahtuisi ainoastaan poikkeusoloissa. Uuden moottoritien liikennemelu on otettu yleisesti suunnittelumääräyksessä huomioon. Moottoritietä koskee jo rakentamisrajoitus. Tilapäisesti käytettäviä, tiealueeseen sisältyviä varalaskupaikkoja ei ole tarkoituksenmukaista merkitä lentoliikenteen alueina. Lisätään Kirri- Äänekoski moottoritietä koskeva suunnittelumääräys: Lentoaseman kohdalla on tiesuunnittelussa otettava huomioon kiitotien pidentämismahdollisuuden säilyminen ja tiealueen käyttö varalaskupaikkana. Käydään tarkentavat neuvottelut lausunnonantajan ja tiepiirin kanssa. Hallin sotilaslentoasema läheisyyteen on suunniteltu yksi nousutie tuki- kohdasta Pihlajiston suuntaan. Nousutie rakennetaan valmiusrakentamisena valmiutta kohotettaessa. Nousutien ympärille on tarve luoda rakentamisrajoitusalueet, jotta turvataan nousutien tarvitsema aluevaraus sekä lentokoneiden nousussa tarvitsemat estevarat. Esitetään, että Hallin sotilaslentoaseman lentoliikenteen aluetta laajennetaan käsittämään myös suunniteltu nousutie. Tällöin alueella olisi voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Ilmeisesti ei ole tarvetta erikseen merkitä aluetta melualueeksi, koska toiminta tapahtuisi ainoastaan poikkeusoloissa. Tilapäisesti käytettäviä, tiealueeseen sisältyviä varalaskupaikkoja ei yleisesti ole tarkoituksenmukaista osoittaa lentoliikenteen alueina. Pihlajiston maantietä 3424 ei ole osoitettu maakuntakaavassa. Nousutien suunnittelu kyseisellä alueella edellyttää omaa suunnitteluprosessiaan ja tieliikenteen ja lentoliikenteen tarpeiden yhteensovittamista. Hallin lentoliikenteen aluetta laajennetaan esitetyllä tavalla ja lisätään aluetta koskeva suunnittelumääräys: Alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon maantien 3424 tiealueen hyödyntäminen nousutien osana. Käydään tarkentavat neuvottelut lausunnonantajan ja tiepiirin kanssa. Joutsassa on valtatie 4:llä yksi 1 lk:n varalaskupaikka ja suunnitelmissa on rakentaa yksi 2 lk:n varalaskupaikka nykyisen varalaskupaikan pohjoispuolelle. 2 lk:n varalaskupaikka on suunniteltu toteutettavaksi valta tie 4 rakennushankkeiden yhteydessä tai valmiutta kohotettaessa valmiusrakentamisena. Varalaskupaikka kuuluvat maatielain mukaisesti tiealueeseen. Varalaskupaikkojen ympärille olisi tarvetta luoda rakentamisrajoitusalueet, jotta turvataan lentokoneiden lentotoiminnassa tarvitsemat estevarat. Esitetään, että Joutsassa oleva 1. lk:n varalaskupaikka ja suunnitelmissa oleva 2. lk:n varalaskupaikka merkitään maakuntakaavaan lento liikenteen alueiksi, jolloin alueilla olisi voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Tarve

6 Kulttuuriympäristö Luonnonsuojelu KESKI-SUOMEN LIITTO alueen merkitsemiseksi melualueeksi tulee selvittää. Varalaskupaikkaa tultaisiin käyttämään maksimissaan noin viikon ajan kerran kolmessa vuodessa. Runkotienä osoitetun valtatien liikennemelu on otettu yleisesti suunnittelumääräyksessä huomioon. Tiejaksoa koskee jo rakentamisrajoitus. Tilapäisesti käytettäviä, tiealueeseen sisältyviä varalaskupaikkoja ei ole tarkoituksenmukaista merkitä lentoliikenteen alueina. Lisätään Joutsa-Viisarimäki tiejaksoa koskeva suunnittelumääräys: Joutsan kohdalla on tiesuunnittelussa otettava huomioon tiealueen käyttö varalaskupaikkana. Käydään tarkentavat neuvottelut lausunnonantajan ja tiepiirin kanssa. Hyväksyttiin vastineet. Jyväskylän kansallinen kaupunkipuisto Jyväskylän ja Jyväskylän mlk:n alueella Päijänteen pohjoisosassa olevaa matkailun ja virkistyksen kehittämisaluetta voisi laajentaa länteen kattamaan mahdollisen tulevan kansallisen kaupunkipuiston alueen. Kaavaselostuksen tekstiosaan mv-merkinnän kohdalle voisi laittaa maininnan suunnitteilla olevasta kansallisesta kaupunkipuistosta. Sen erityisenä tavoitteena on matkailun ja virkistyksen kehittäminen, kulttuuriympäristöjen ja luonnon arvoalueiden säilyminen ja kehittäminen. Mahdollinen tuleva kansallinen kaupunkipuisto on huomioitu kaavassa. Kaupunkipuisto on mainittu kaavaselostuksessa Pohjois-Päijänteen vesiretkeilyalueeseen liittyen. Kaupunkipuiston luonnostelmissa esiintyvät virkistyksen ja kulttuuriympäristöjen alueet sekä luonnon arvoalueet ovat kaavaluonnoksessa valtaosaltaan aluevarauksina. Koska suunnitelma on alkuvaiheessa, mainitaan kaupunkipuistoajatus myös muiden merkintöjen kuin vesiretkeilyalueen yhteydessä. Päijänteen kehittämisalue Päijänteen alueella kehittämistavoitteet kansainvälisen luonto- ja kulttuurimatkailun kohdealueena antaisivat edellytyksiä laajemmallekin virkistyskäyttöön liittyvälle aluerajaukselle kuin nykyinen vain osia Päijänteestä sisältävä vesiretkeilyalue. Harkitaan. ekologiset vyöhykkeet Ekologiset vyöhykkeet on merkittävä vähintään kaavan liiteaineistoon ja ne on otettava huomioon vaikutusten arvioinnissa (kts. virkistyskäyttöosio). Ovat mukana kaavan liiteaineistossa (kaavaselostus s. 80). Huomioidaan vaikutusten arvioinnissa. arvokkaat kallioalueet

7 Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet tulee merkitä maakuntakaavaan ja arvokkaille kallioalueille sijoittuvat maa-ainesten ottovyöhykkeet tms. on poistettava kaavasta ja niiden viereen esitettyjen maa-ainesten ottovyöhykkeiden rajauksia tulee tarkistaa. Maakuntakaavan johtoryhmä (kokous 5, ) otti tähän asiaan kannan, jonka mukaan todettiin mm. että mikäli arvokkaat kallioalueet esitetään kaavassa, alueiden eri käyttömahdollisuudet tulisi tuoda suosituksessa riittävän hyvin esiin. Näin on menetelty yhden kalliokiviainesalueen ja kahden rakennuskiviainesalueen osalta. Ei muutosta. hiljaiset alueet Hiljaisten alueiden kartoittaminen on maakuntakaavan valmistelussa jäänyt puolitiehen, eikä kaavasta käy ilmi onko alustavan selvityksen mukaisia hiljaisia alueita otettu huomioon melua aiheuttavien toimintojen kaavavarauksia suunniteltaessa. Satakuntaliiton pilottiselvitystä mukaellen Keski-Suomessa tehtiin 7-vaiheisen selvitystyön kaksi ensimmäistä vaihetta. Selvitystä ei missään nimessä voida käyttää perusteena, ainoastaan mainintana niihin liittyvien merkintöjen ns. leipätekstissä. s-merkinnät Muutamat yhdistykset ja yksityishenkilöt ovat huomauttaneet suojelualueista, jotka eivät kuulu Naturaan tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Niitä ei saisi esittää maakuntakaavassa, koska maanomistajiin ei ole oltu yhteydessä. Alueiden lähtökohta on voimassa oleva seutukaava ja kohteet on arvotettu maakuntakaavaa varten. Kohteet on käyty läpi ympäristöhallinnon kanssa ja niiden arvojen perusteella ympäristöhallinto on valmis korvaamaan luonnonsuojelusta aiheutuvan taloudellisen menetyksen. Osa kohteista on jo toteutettu rauhoittamalla. Metsänomistajien liiton Keski-Suomen piiri on ollut yhteydessä alueiden maanomistajiin. Vain kolmesta kohteesta on muistutettu. Ei muutosta. Virkistys Pyhähäkki-Salamajärvi väli matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi Luoteisen Keski-Suomen alueella (Salamajärvi- Kivijärvi- Piispala- Pyhä-Häkki) olevan luontoja virkistyskäytön kannalta tärkeän ja suunnittelutarvetta omaavan kokonaisuuden esittämistä maakuntakaavassa olisi syytä pohtia. Tehtiin muutos vastineeseen: Alueella on suurta matkailuun ja virkistykseen liittyvää potentiaalia. Merkitään aluekokonaisuus Pyhähäkin-Salamajärven matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi. moottorikelkkailureitti: ohjeellinen merkintä yhteystarpeeksi Moottorikelkkailureitit ovat kaavaselostuksen mukaan luonteeltaan yleispiirteisiä. Käytännössä karttaan merkityt reitit seurailevat kuitenkin tarkasti nykyisiä epävirallisia uria. Reitit on muutettava linjauksiltaan yleispiirteisemmiksi ja lähinnä yhteystarpeita osoittaviksi. Yleispiirteistetään paikoin pikkutarkkoja reittimerkintöjä.

8 5. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 6. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää to 14.9 klo 9 liiton kokoustilassa Dioriitti. 7. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Anita Mikkonen Maakuntajohtaja Olli Ristaniemi Sihteeri Jakelu: Päivi Halinen, Keski-Suomen ympäristökeskus Olli Lampinen, Keski-Suomen museo Seppo Kosonen, Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri Markku Kuitunen, Jyväskylän yliopisto / bio- ja ympäristötieteiden laitos Juha Lappalainen, MTK Keski-Suomi Lassi Laukkanen, Keski-Suomen sotilasläänin esikunta Jaana Leppänen, AKAVA Keski-Suomi Kari Leskinen, Länsi-Suomen lääninhallitus Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus Vesa Moisio, Metsäteollisuus ry Kari Pääkkönen, Geologian tutkimuskeskus Helena Reiman, Keski-Suomen metsäkeskus Heikki Savolainen, Metsähallitus Länsi-Suomen alue Raimo Salpakoski, SAK Keski-Suomi Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry Ritva Toivainen, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri Uljas Valkeinen, Keski-Suomen Kauppakamari Maarit Autio, Kannonkoski Erkki Nikkilä, Pihtipudas Rauno Riihimäki, Kuhmoinen Helena Pihlajasaari, Keski-Suomen liitto, maakuntahallitus Kauko Lehtonen, Keski-Suomen liitto, maakuntahallitus Kari Yksjärvi, Keski-Suomen liitto, maakuntahallitus Tiedoksi: Ylitarkastaja Maaret Stenström, Ympäristöministeriö

KESKI-SUOMEN LIITTO JOHTORYHMÄ Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.

KESKI-SUOMEN LIITTO JOHTORYHMÄ Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA/ PÖYTÄKIRJA JOHTORYHMÄ 27.10.2005 KOKOUS 8 Aika: Keskiviikkona 26.10.2005 klo 9.00 12.05 Paikka: Keski-Suomen liitto, Dioriitti (2.krs) Läsnä: Poissa: Päivi Halinen, Keski-Suomen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU

PÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA 4.4.2007 KESKI-SUOMEN N 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika: Torstai 22.3.2007 klo 12.00 15.00 Paikka: Keski-Suomen talo (kokoustila Koppelo) Sepänkatu 4, Jyväskylä Läsnä: Helena Pihlajasaari, maakuntahallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013 Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1. YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 3.5.2013 Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ/ Maankäyttö- ja rakennuslaki Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn työpaja 8.3.2016 strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä 1 KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄ työpaja 8.3.2016 Työryhmän näkemys

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

Valtakunnallisen kulttuuriympäristön arvot ja vaikuttavuus. Keski-Suomen museo Päivi Andersson 19.11.2010

Valtakunnallisen kulttuuriympäristön arvot ja vaikuttavuus. Keski-Suomen museo Päivi Andersson 19.11.2010 Valtakunnallisen kulttuuriympäristön arvot ja vaikuttavuus Keski-Suomen museo Päivi Andersson 19.11.2010 Maakuntien suunnittelujärjestelmä Kulttuuriympäristöt Keski-Suomen maakuntakaavassa Maakunnalliset

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE MELASEN RANTA-ASEMAKAAVA PALTAMON KUNTA MELALAHDEN KYLÄ KOIVURINNE 20:38 (578-404-20-38) Om. Arto Pyykkönen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI Asemakaava biojalostamoa varten ja teollisuusalueen asemakaavan muutos OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.6.2014 4.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KOSTONJOEN RANTA-ASEMAKAAVA TAIVALKOSKEN KUNTA JOKIKYLÄ JA TAIVALKOSKEN KYLÄ NISKAVAARA 5:8 (832-402-5-8) om. UPM-Kymmene Oyj

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

17.9.2015 Kaavoituskatsaus 2015. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

17.9.2015 Kaavoituskatsaus 2015. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 17.9.2015 Kaavoituskatsaus 2015 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kainuun liitto 19.8.2013

Kainuun liitto 19.8.2013 Kainuun liitto 19.8.2013 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMAN LUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ NIIDEN VASTINEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Hankkeiden ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset

Hankkeiden ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset Hankkeiden ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset Euroopan unionin kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen, kumppanuuteen ja tasaarvoon Ympäristövaikutusten arviointi on olennainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KONTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA POSION KUNTA 614-893-14-1 LIVO, om. METSÄHALLITUS, LAATUMAA SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 12.5.2016 Kaavoituskatsaus 2016 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; MAIJANKOIVIKKO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kaustisen kunta

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; MAIJANKOIVIKKO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kaustisen kunta Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; MAIJANKOIVIKKO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 1. MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham Bernau, Saksa

Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham Bernau, Saksa SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KANTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KUUSAMON KAUPUNKI (305) VIRRAN KYLÄ (422) TILA Heirola 8:37 OMISTAJAT Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham 23 83233

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus MAL työpaja Joensuu 29.09.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntakaavan 4. vaihe eteneminen MKH päätti käynnistää mk 4. vaiheen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2003 (päivitetty 4.9.2006, muutokset ja lisäykset esitetty punaisella) 1. viranomaisneuvottelu 13.5.2003 Maakuntahallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA KORTTELIN 67 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6. viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.2013 Esityksen sisältö Maakunta Maakuntakaava osana kaavajärjestelmää j

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Kuva: Ulla Järvinen, Hallinsalmi Kaavoituskatsaus Multian kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

Kuva: Ulla Järvinen, Hallinsalmi Kaavoituskatsaus Multian kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti Kuva: Ulla Järvinen, Hallinsalmi 27.4..2016 Kaavoituskatsaus 2016 Multian kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot