ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 NURMON KUNTA Liikuntatoimi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO ERITYISRYHMÄT Erityisryhmien liikunnan määrittely Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI ERLI-Projektin taustaa ERLI-Projekti Nurmossa, Liikuntatoimen näkökulma ERITYISRYHMIIN KUULUVAT KUNTALAISET LIIKUNTARYHMÄT SEKÄ OHJAAJAT NURMOSSA Liikuntaryhmät Nurmossa Erityisliikuntaryhmät Nurmossa Liikuntaa ohjaavat henkilöt Nurmossa LIIKUNTATILAT NURMOSSA Liikuntahallit ja Tennishalli Liikuntatilat Ulkoliikuntapaikat Pienliikuntatilat KYSELYTUTKIMUS, YHDITYKSET SEKÄ URHEILUSEURAT Kyselytutkimus Yhteenveto kyselytutkimuksesta Nurmon yhdistykset Nurmon urheiluseurat sekä kyläyhdistykset Seinäjoen seudun yhdistykset POHDINTA...39 LÄHTEET LIITTEET, 8kpl

3 2 1. JOHDANTO Yli miljoona suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin. Syitä erityisliikunnan piiriin kuulumiselle voivat olla korkea ikä, sairaus tai vamma. Osalle erityisryhmistä riittää yleisesti tarjolla oleva liikunta, mutta osa tarvitsee kohderyhmälle suunnattua liikuntatoimintaa. (verkkodokumentti 1). Erityisryhmät ovat suuri määrä ihmisiä. Heillä tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet liikkua ja saavuttaa liikunnan antama hyöty. Vuonna 1999 voimaan tulleessa liikuntalaissa yllä olevat seikat tulevat hyvin esiin. Lain tarkoituksena on mm. Edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä edistää liikunnan tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.( Mälkiä, Rintala 2002, 6.) Nurmon kunnan liikuntatoimi lähti mukaan valtakunnalliseen erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektiin. Projektia varten perustettiin työryhmä johon kutsuttiin kahdeksan (8) henkilöä kunnan eri tahoilta. Projektin alussa jokainen projektiin kuuluva kunta tekee peruskartoituksen kunnan erityisliikunnan tilanteesta. Peruskartoituksen pohjalta projektissa lähdetään kehittämään kunnan erityisliikuntaa nykyisestään. Tämän peruskartoituksen tavoitteena on selvittää mahdollisimman tarkkaan sekä todenmukaisesti Nurmon kunnan erityisliikunnan tilanne. Peruskartoituksen pohjalta on hyvä lähteä kehittämään kunnan erityisliikuntaa. Peruskartoituksesta ilmenee perustietoa erityisryhmistä sekä heidän liikunnasta, valtakunnallisen projektin taustaa, erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä, nykyiset erityisliikuntaryhmät, ohjaajat kaudella 07 08, liikuntatilojen kartoitus sekä kyselytutkimus yhdistyksille sekä urheiluseuroille. Peruskartoituksessa pääpaino on liikuntatiloissa muita osa-alueita unohtamatta. Nurmon yhdistyessä Seinäjoen kaupunkiin ja Ylistaron kuntaan vuonna 2009 on hyvä selvittää mahdollisimman tarkkaan peruskartoituksen perusteella mitä Nurmossa on tarjolla erityisliikunnan saralla.

4 3 2. ERITYISRYHMÄT 2.1 Erityisryhmien liikunnan määrittely Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten ihmisten liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. (Erityisryhmien liikunta toimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1996:15). Erityisryhmien liikunta sekä terveysliikunta käsitteenä ovat hyvin samankaltaiset ja menevätkin sisällöltään limittäin keskenään. Erityisliikuntaa kuvaillaan terveysliikunnan ydinalueeksi sillä erityisliikunta on paljolti terveysliikuntaa tai terveyttä edistävää liikuntaa. Keskeisin osa-alue terveysliikunnassa on erityisliikunta, koska erityisryhmissä on juuri sellaisia henkilöitä, joille liikunnalla on erityinen terveellinen merkitys. (verkkodokumentti 7.) Miljoona suomalaista kuuluu eläkeläisiin. Vanhuuseläkettä saa noin ja työkyvyttömyyseläkettä ihmistä. Heidän liikkumisensa olisi tärkeää, koska se hidastaa ennen aikaista vanhenemista. (verkkodokumentti 2.) Vammaisia suomessa on noin puoli miljoonaa ihmistä. Se on 10 % koko maan väestöstä. Liikuntavammaisille, aistivammaisille sekä kehitysvammaisille liikunta minimoi vammojen haittoja. (verkkodokumentti 2.) Miljoona suomalaista sairastaa jotain pitkäaikaissairautta. Yleisimpinä niistä ovat astma, reuma, sydänsairaudet, diabetes, syöpä sekä mielenterveyshäiriöt. Liikunta vähentää sairauksien oireita. (verkkodokumentti 2.)

5 4 2.2 Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot huippu- urheilu Vammaisurheilujärjestöt valtion tuella kilpa- ja tulos- urheilu Vammaisurheilujärjestöt kunto- ja virkistys- liikunta Kunnan liikuntatoimi ja seurat+ omaehtoisuus erityisliikuntakasvatus Koulutoimi kuntoutus/kuntouttava liikunta Terveydenhuolto Kaavio 1. (verkkodokumentti 2). Yllä olevasta kaaviokuvasta näkyy, että erityisliikuntaa on kuntoutuksesta/kuntouttavasta liikunnasta aina huippu-urheiluun saakka. Kaavio havainnollistaa kuntoutuksen/kuntouttavan liikunnan olevan suurin erityisliikunnan osa-alue ja seuraavina osa-alueina tulevat erityisliikuntakasvatus sekä kunto- ja virkistysliikunta. Pienimpinä osa-alueina kolmion kärjessä ovat kilpa- ja tulosurheilu sekä huippu-urheilu. Tärkeimpiä toimijoita erityisliikunnassa ovat terveydenhuolto, koulutoimi sekä erilaiset vammaisjärjestöt. Tärkeänä sektorina ovat myös kuntien liikuntatoimi sekä urheiluseurat. (Erityisliikunnan kartoitus Loimaalla, kevät 2005.)

6 5 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 3.1 ERLI-Projektin taustaa Erityisliikuntaa kuntiin on Liikuntatieteellisen seuran, Opetusministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen kuntaliiton ja yhdeksän (9) projektikunnan yhteishanke. Projekti kunnat ovat hieman yli asukkaan kuntia, joissa ei toistaiseksi ole suunnitelmallista ja säännöllistä erityisliikuntatoimintaa tai joiden erityisliikunta vaatii muutoin kehittämistä. (ERLI-projektin esite). Vuoden 2007 loppupuolella yksi kunta jäi projektista pois. Vuoden 2007 lopussa kuntia oli projektissa mukana kahdeksan (8). Projekti kunnat: Akaa Forssa Kempele Kiiminki Liperi Mustasaari Nivala Nurmo Projektin tavoitteet: Luoda erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset Vähentää erityisliikunnan alueellista eriarvoisuutta Hankkia uusia ammattitaitoisia erityisliikunnan ohjaajia Varmistaa tuntiohjaajien laatu Käynnistää uusia erityisliikuntaryhmiä Lisätä ja kehittää erityisliikuntatoiminnan järjestäjien yhteistyötä

7 6 Selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken Luoda perusteita kuntien liikuntatoimen määrärahojen kohdentamiseksi erityisliikuntatoimintaan Synnyttää uutta toimintaa, joka synnyttää pysyviä toimintakäytäntöjä Tuottaa yhteistoimintamalli, jota voidaan käyttää mallina kokeilukuntien ulkopuolisissa kunnissa ( ERLI-Projektin esite). Projektissa pyritään myös tehostamaan erityisryhmien liikunnan tiedottamista, lisätä harraste- ja ammattiohjaajiksi tähtäävien ohjaajakoulutusta sekä käynnistää erityisryhmien liikuntatoimintaa. Erityisliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa projektikunnissa on mukana kuntien liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi, laitokset, vammais- ja kansanterveysyhdistykset sekä muut asiasta kiinnostuneet kansalaisjärjestöt. Yhteiskunnallisia hyötyjä mahdollistetaan ja saavutetaan erityisliikunnalla. (ERLI-Projektin esite.) Projekti on jatkoa vuosina toteutettuun hankkeeseen, jossa mukana oli 13 kuntaa eri puolilta Suomea. Näissä kunnissa suurimmassa osassa saatiin hankkeen myötä merkittävästi erityisryhmien liikuntatoimintaa lisättyä. Projektikunnissa mm. palkattiin seitsemän uutta erityisliikunnasta vastaavaa työntekijää, liikuntaryhmien määrä kasvoi 56 % ja liikuntaan osallistuvien määrä kasvoi 76 %. Projektiin osallistuville kunnille tarjotaan tukea ja apua välittämällä tietoa erityisliikunnan kehittämisen yksityiskohdista, työstämällä yhteistyössä kuntien kanssa erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelmia, opastamalla erityisliikunnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä järjestämällä koulutusta eri osa-alueille. (Verkkodokumentti 3).

8 7 3.2 ERLI-Projekti Nurmossa, Liikuntatoimen näkökulma Liikuntalain mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle: kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa tukemalla kansalaistoimintaa tarjoamalla liikuntapaikkoja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät Pohjaten liikuntalakiin Nurmon kunnan toiminta on tällä hetkellä kohtuullisella tasolla ja kaikkia lain edellyttämiä kohtia toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden liikuntalain myötä on kuitenkin tullut toiminnan lisäystä ja painetta varsinkin ohjaustoiminnan puolelle. Nurmon kunnan organisaatiossa ei ole liikunnanohjaajaa, eikä erityisliikunnanohjaajaa. Nurmon osalta ohjaustoiminta on toteutettu yhteistyössä perusturvapalveluiden kanssa. Yhden kuntohoitajan työajasta on käytössä 10 % liikuntatoimen ohjauspalveluihin. Kyseisellä työpanoksella ja lisäksi tuntiohjaajien avulla liikuntatoimen tarjontaan kuuluu 12 ohjattua liikuntaryhmää eläkeläisille ja ikääntyville. Lisäksi työikäisille on tarjolla kuntosali ja vesivoimisteluryhmät yht. 3 ryhmää. Kokonaisuutta ajatellen liikuntatoimen liikunnanohjauksen piiristä puuttuu kokonaan lapsiryhmät ja liikuntarajoitteisten ryhmät. Lapsilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti liikuntaa kunnan urheiluseurojen ohjelmistossa, mutta suoranaisesti kunnan liikuntapalveluista ei löydy liikuntaryhmää, joka tarjoaisi mahdollisuuden myös liikuntarajoitteiselle, tai muuten huonon toimintakyvyn omaavalle lapselle tai nuorelle. Kuntien yhteistyöllä olisi suuri merkitys juuri näiden ryhmien toiminnan takaamiseksi, mutta Seinäjoki Nurmo alueella ei yhteisiä ryhmiä juurikaan ole ollut liikuntatoimistojen välillä. Kuitenkin eri yhdistykset ovat toimineet alueella vahvasti jo pidemmänkin aikaa. Hankkeen toteutuksen aikana Nurmon kunta yhdistyy Seinäjoen kaupungin ja Ylistaron kunnan kanssa ja yhteisen kaupungin nimeksi tulee Seinäjoen kaupunki. Liikuntatoimen tulee reagoida liikuntapalveluiden tuottajana ja

9 8 panostaa toimintaansa käytännön puolella. Paineita luo kuntakoon kasvaminen ja palveluiden kysynnän nouseminen. Erityisliikunnan puolella yhdistyminen tarkoittaa vain positiivisia muutoksia, sillä Nurmolaisilla ei ollut mahdollisuuksia päästä Seinäjoen erityisliikuntapalveluiden piiriin aiemmin. Nyt kuitenkin yhtenä pelkona on resurssien riittävyys tulevaisuudessa ohjaustoiminnan puolella. Erityisliikuntaa Kuntiin Projektin myötä pyritäänkin turvaamaan Nurmon kunnan erityisliikuntapalvelut tulevaisuudessa ja peruskartoituksen tarkoituksena on näyttää toteen erityisliikunnan tarve kunnan alueella. Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma on projektin seuraava askel ja tässä vaiheessa Nurmon liikuntatoimi pyrkii luomaan myös uutta toimintaa erityisliikunnan pariin. Kehittämissuunnitelman ja peruskartoituksen pohjalta tulee saavuttaa konkreettisia tuloksia. Näihin tuloksiin ei päästä pelkästään kyseisiä tutkimuksia tarkkailemalla, vaan kentälle tarvitaan toiminnan toteuttajia. Ensisijaisesti lähtökohtana on erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen ohjaamaan ja suunnittelemaan liikunnanohjauspalveluja. Toisena vaihtoehtona on tukitoimenpiteiden suunnittelu jo olemassa olevaa toimintaa toteuttaville seuroille ja yhdistyksille. Kolmantena vaihtoehtona on tuntiohjaajien käyttäminen / liikuntapalvelujen ostaminen yrityksiltä. Liikuntatoimen näkökulma on kuitenkin pitkäaikaisempana ja rakentavampana ratkaisuna erityisliikunnan ohjaajan palkkaaminen.

10 9 4. ERITYISRYHMIIN KUULUVAT KUNTALAISET Nurmon kunnassa oli mennessä asukasta. Ikäjakauma: ( ) 0 14 vuotiaita 23,1 % vuotiaita 66,1 % yli 65 vuotiaat 10,8 % (verkkodokumentti 4.) Syyskuussa 2007 tilastoitu ikääntyneiden määrä Nurmossa oli 1362 henkilöä. Ikääntyneiksi lasketaan kaikki yli 65 vuotta täyttäneet. Naiset 778 (57,1 %) Miehet 584 (42,9 %). (Nurmon Kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Stakesin tilastojen mukaan vuodenvaihteessa ikääntyneitä Nurmossa oli yhteensä 1333 henkilöä. Alla olevassa luettelossa ikääntyneet on eritelty ikäluokittain vuotiaita 470 henkilöä vuotiaita 326 henkilöä vuotiaita 254 henkilöä vuotiaita 175 henkilöä vuotiaita 77 henkilöä vuotiaita 27 henkilöä vuotiaita 4 henkilöä (verkkodokumentti 5.)

11 10 Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeen saajia Suomessa on henkilöä. Heistä Suomessa asuu henkilöä ja Etelä- Pohjanmaalla henkilöä. Nurmossa eläkkeen saajia on Oma eläke, henkilöä Vanhuuseläke, henkilöä Työttömyyseläke, 76 henkilöä Työkyvyttömyyseläke, 497 henkilöä Maatalouden erityiseläke, 68 henkilöä Osa-aika eläke, 64 henkilöä (verkkodokumentti 6.) Erityiskorvattuihin lääkkeisiin oikeutettuja kunnassa oli henkilöä. Henkilömäärä on tilastoitu Suurin ryhmä on verenpainetaudin vuoksi oikeutetut 40 vuotta täyttäneet henkilöt. Heitä on yhteensä 860 henkilöä. Toiseksi eniten henkilöitä (570) on depressiolääkkeisiin oikeutettuja vuotiaita. (verkkodokumentti 5.) Psykiatrian laitoshoidon vuotiaita potilaita oli tilastoitu 29 henkilöä. Psykiatrian laitoshoidossa yhteensä nurmolaisia oli tuolloin 39 henkilöä. Mielenterveyden häiriöihin sairaanhoitoa saaneita 0 17 vuotiaita nurmolaisia oli tilastoitu seitsemän (7) henkilöä. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla olleita vuotiaita nurmolaisia oli tilastoitu 16 henkilöä. (verkkodokumentti 5.) Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelujen asiakkaita Nurmossa on 150 henkilöä. He koostuvat eri-ikäisistä ihmisistä vauvasta vaariin. Tulkkipalveluasiakkaita on 16 henkilöä. Henkilökohtaisen avustajan turvin kotona asuu neljä (4) nurmolaista henkilöä. Henkilökohtainen avustaja on erillisenä myönnetty ilman palveluasumispäätöstä seitsemälle (7) nurmolaiselle henkilölle. Epäsäännöllisesti asiakkaita oli korkeimmillaan ko. palveluissa vuonna 2007 kymmenen (10) henkilöä. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.)

12 11 MS- Liiton Seinäjoella sijaitsevassa Palvelutalo Pihapihlajan päivätoiminnassa käy kolme (3) henkilöä Nurmosta. Etelä-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys järjestää päivätoimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Nurmosta päivätoiminnassa käy kolme (3)henkilöä. Seinäjoen Tähtiportissa nurmolaisia henkilöitä käy säännöllisesti viisi (5). (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Palvelukodeissa muualla kuin Nurmossa asuu yhteensä yhdeksän (9) kuntalaista. Heistä Pihapihlajassa asuu neljä (4) henkilöä, Mediksen Simunan palvelukodissa kaksi (2) henkilöä, Mediksen asumispalveluissa Härmässä asuu yksi (1) henkilö sekä Aspan tukiasunnossa asuu yksi (1) kehitysvammainen henkilö. Yksi (1) nurmolainen henkilö asuu omassa asunnossa Seinäjoella, mutta saa tukipalveluita Aspasta. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Nurmon keskustassa sijaitsevassa kehitysvammaisten asuntola Vuorikodissa asuu kuusi (6) asukasta. Heistä yksi (1) on seinäjokinen. Asukkaista puolet on miehiä ja puolet naisia. Ikäjakauma asuntolassa on vuotta. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Seinäjoella sijaitsevassa Toimintakeskuksessa Nurmosta käy 21 henkilöä. He asuvat kotona tai kehitysvammaisten asuntolassa Vuorikodissa. Osa Toimintakeskuksessa kävijöistä työskentelee keskuksen organisoimassa tuetussa työssä. Nurmon kunnassa asuvista kehitysvammaisista aikuisista lähes kaikki käyvät Toimintakeskuksessa töissä. Ainoastaan yksi (1) henkilö ei käy töissä vanhempien tahdosta sekä kaksi (2) kotona asuvaa kehitysvammaista käy Alavuden erityisammattikoulun Seinäjoen koulutuspisteessä. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Seinäjoella Eskoon palvelukeskuksen Aikuiskoulutus- ja toimintayksikkö Kaarisillassa Nurmosta opiskelee kaksi (2) kotona asuvaa henkilöä. Myös yksi (1) kotona asuva henkilö käy kaarisillan päivätoiminnassa.

13 12 Pitkäaikaisesti Eskoon palvelukeskuksessa asuu nurmolaisia 10 henkilöä. Yksi (1) heistä asuu Tupatien palvelutalossa Eskoossa. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja Terveystoimi.) Hyllykallion ala-asteella normaali opetuksen yhteydessä toimii erityisluokat. Erityisluokilla on oppilaita yhteensä 12. Erityisopettajia erityisluokilla on kolme ja kaksi koulunkäyntiavustajaa, jotka toimivat erityisluokilla. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Keskuspuiston päiväkodissa on kaksi (2) integroitua ryhmää. Yhdessä ryhmässä on yhteensä 12 lasta. Toisessa ryhmässä on seitsemän (7) erityislasta ja toisessa on kuusi (6). Erityislapsissa on mm. kehitysvammaisia, autistisia sekä kehitysviivästymiä. Keskuspuisto on ainut päiväkoti Nurmon kunnassa, jossa on erityislapsille omat integroidut ryhmät. Kuitenkin kunnan alueen muissakin päiväkodeissa saattaa olla erityislapsia, mutta he ovat yksittäistapauksia ja yleensä kehitysviivästymän omaavia lapsia. Stakesin tilastojen mukaan vuonna 2006 eläkkeensaajien hoitotukea sai 339 henkilöä, lapsen hoitotukea sai 134 henkilöä ja vammaistukea sai 34 henkilöä. (verkkodokumentti 5.) Lokakuussa 2007 nurmolaisia työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 298 henkilöä. Työttömiä naisia oli tuolloin 187, alle 25-vuotiaita työttömiä oli 35, yli 50- vuotiaita työttömiä oli 112 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 69 henkilöä. (Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, Lokakuu 2007.)

14 13 5. LIIKUNTARYHMÄT SEKÄ OHJAAJAT NURMOSSA 5.1 Liikuntaryhmät Nurmossa Nurmossa kokoontuvia viikoittaisia harraste liikuntaryhmiä on paljon. Liikuntaryhmiä järjestäviä tahoja ovat kunnan liikuntatoimi, kansalaisopisto sekä urheiluseurat ja yhdistykset. Nurmon kunnan liikuntatoimi järjestää yhteensä 15 erilaista liikuntaryhmää. Liikuntaryhmät kokoontuvat viikoittain. Syyskausi alkaa viikolla 36 ja päättyy joulun alla viikolla 51. Kevät kausi aloitetaan viikolla 2 ja lopetetaan Huhtikuussa viikolla 16. Koulujen loma-ajoilla (mm. syysloma, hiihtoloma sekä pääsiäisloma) ryhmät eivät kokoonnu. Työikäisten liikuntaryhmissä liikkuu viikoittain n.50 miestä ja naista. Lukumäärä voi koostua samoista ihmisistä, sillä moni kuntalainen saattaa osallistua useampaan liikuntatoimen järjestämään ryhmään. Kunnan liikuntatoimen työikäisten ryhmät: Naisten Kuntosali (kaksi ryhmää) Syvävesivoimistelu TYKY-kuntosali (Nurmon kunta) Nurmon kunnassa toimii Kansalaisopisto aktiivisesti. Kansalaisopisto järjestää harraste liikuntaryhmiä viikoittain 10 ja jooga ryhmiä kokoontuu yhteensä kolme(3). Osittain joka viikko kokoontuvia tanssiryhmiä kansalaisopistolla on kolme (3). Kansalaisopiston syyskausi alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 48. Kevätkausi alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 16. Ryhmissä kokoontuu noin 318 miestä sekä naista. Sama henkilö saattaa osallistua useampaankin ryhmään viikon aikana. Kansalaisopiston liikuntaryhmät: Kuntonainen, Kirkonkylä Kuntonainen, Hyllykallio Naisten kuntoliikunta, Ylijoki

15 14 Miesten Kuntoliikunta, Hyllykallio Naisten Kuntosaliharjoittelu, Kirkonkylä Naisten Kuntosaliharjoittelu, Veneskoski Pallojumppa Aerobic Liiku laatua elämääsi, Tanelinranta Jooga 1A, Tanelinranta Jooga 1B, Tanelinranta Jooga 1C, Kirkonkylä Kansalaisopiston tanssiryhmät: Kantritanssi, jatkoryhmä Coyntry- /rivitanssi (kokoontuu joka toinen viikko) Kansantansseja eläkeläisille Suuri harrasteryhmien liikuttaja on urheiluseura Nurmon Jymyn jumpparit. Jumppareilla on aikuisten ja lasten yhteisryhmiä kolme (3), lasten ryhmiä 14 ja aikuisten ryhmiä seitsemän (7). Ryhmissä liikkuu viikoittain yhteensä noin 327 henkilöä. Virhemarginaali on noin 20 henkilöä. Osallistujat saattavat käydä useammassa Jumppareiden ryhmässä viikon aikana. Jumppareiden syyskausi alkaa viikolla 37 ja päättyy viikolla 50. Osa ohjaajista saattaa pitää ryhmiään vielä viikolle 51 asti. Kevätkausi alkaa viikolla 1 ja päättyy keväällä viimeistään toukokuun puoleen väliin. Kevät kauden pituus riippuu ohjaajista. Lasten ja aikuisten yhteisryhmät: Pikkutaaperot (lapsi 1v.) Taaperot (lapsi 2v.) Aikuinen-Lapsi (lapsi yli 3v.) Lasten ryhmät: Naperot 3 4 v. Tenavat 5 6 v.

16 15 Satujumppa (3-6v.), Kouran koulu Satujumppa (3 6v.), Viitalan koulu Jumppakoulu (1 2lk), Kirkonkylä Jumppakoulu (1 2lk), Hyllykallio Jumppakoulu (6 7v.), Tanelinranta Musajumppa (3 6lk, tytöt) Kidmix (4 6lk) Hip Hop (1 6lk) Liikuntaleikkikoulu (3 4v.), Hyllykallio Liikuntaleikkikoulu (5 6v.), Hyllykallio Liikuntaleikkikoulu (3 4v.), Kirkonkylä Telinejumppa tytöt ja pojat Aikuisten ryhmät: Kuntonainen, Kirkonkylä Kuntonainen, Tanelinranta Ikikiinnot, Kirkonkylä Aerobic Chiball Kuntosali Miesten KKI-ryhmä 5.2 Erityisliikuntaryhmät Nurmossa Erityisliikunta ryhmiä Nurmon kunnassa järjestää liikuntatoimi, kansalaisopisto, Sosiaali- ja terveystoimi sekä muutamat yhdistykset. Kunnan muiden tahojen kuten mm. urheiluseurojen harrasteryhmissä saattaa käydä erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä, mutta varsinaisia erityisliikunnan ryhmiä ei kyseiset tahot järjestä. Liikuntatoimen erityisryhmiä kokoontuu viikoittain 12. Kaikki liikuntatoimen erityisryhmät ovat suunnattu ikääntyneille. Ryhmissä kokoontuu viikoittain noin

17 henkilöä. Samat henkilöt saattavat käydä useammassa ryhmässä viikon aikana. Senioriliikuntaryhmät: Tuolijumppa, Hyllykalliokoti Eläkeläisten jumppa, Onnelan ryhmäkoti Kuntosali naiset, Liikuntahalli Kuntosali miehet, Liikuntahalli Eläkeläiset/maanviljelijät jumppa, Kouran koulu (joka toinen viikko) Eläkeläisten jumppa, Hyllykallion koulu Lämminvesivoimistelu, Seinäjoen uimahalli Tuolijumppa, Hyllykalliokoti Naisten jumppa, Liikuntahalli Vesivoimistelu, Seinäjoen uimahalli Tankojumppa miehille ja naisille, liikuntahalli Venyttelyjumppa miehille ja naisille, liikuntahalli Sosiaali- ja terveystoimi järjestää ikääntyneille 14 ryhmää sekä yksi (1) painonhallintaryhmä yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Pääosin ryhmät kokoontuvat Kuusenlahden palvelukeskuksessa. Ryhmissä kokoontuu yhteensä noin 150 henkilöä lähes joka viikko. Ryhmiin osallistujista suurinosa asuu Kuusenlahden palvelukeskuksessa tai käyvät siellä päivätoiminnassa. Sosiaali- ja terveystoimen ryhmät: Kuusenlahden päivätoimintaryhmä, Maanantai Dementtia ryhmä, Maanantai Kuusenlahden päivätoimintaryhmä, Tiistai Kuusenlahti osasto 1 ja 2, Tiistai (joka toinen viikko) Kuntosali, Tiistai Kuusenlahden päivätoiminta, Keskiviikko Kuusenlahti osasto 1 ja 2, Keskiviikko Dementtia ryhmä, Keskiviikko Kuusenlahden päivätoiminta, Torstai Kuusenlahti osasto 1 ja 2, Torstai

18 17 Kuusenlahti, Torstai Kuusenlahti veteraanit (klo ), Perjantai Kuusenlahti veteraanit (klo ), Perjantai Kuusenlahti veteraanit (klo ), Perjantai Painonhallintaryhmä (Sosiaali- ja terveystoimen ryhmä yhteistyössä liikuntatoimen kanssa) Kansalaisopistolla toimii kaksi (2) erityisliikunta ryhmää. Muissakin opiston järjestämissä ryhmissä on ikääntyneitä sekä osittain liikuntarajoitteisia, mutta kyseiset ryhmät ovat myös avoimia kaikille. Tanssiryhmästä yksi on suunnattu eläkeläisille ja ryhmässä kokoontuu viikoittain seitsemän (7) paria. Erityisryhmien liikuntaryhmässä kokoontuu yhteensä kahdeksan (8) henkilöä viikoittain. Iältään erityisryhmien liikuntaryhmään osallistuvat henkilöt ovat vuotiaita kehitysvammaisia. Kansalasiopiston erityisryhmät: Kansantansseja eläkeläisille Erityisryhmien Liikunta Erilaisilla eläkeläisyhdistyksillä Nurmon kunnan alueella toimii epäsäännöllisesti noin yhdeksän (9) liikuntaryhmää. Ryhmät ovat pääsääntöisesti sisäliikuntaryhmiä mm. boccia sekä erilaisia jumpparyhmiä. Suurinosa ryhmissä liikkuvista ihmisistä on ikääntyneitä yli 65 vuotiaita. 5.3 Liikuntaa ohjaavat henkilöt Nurmossa Nurmossa harraste liikuntaryhmiä ohjaavia ohjaajia oli kaudella noin henkilöä. Heistä lähes kaikki ohjaavat ryhmiä oman työnsä ohella. Joillakin ryhmillä kuten esimerkiksi kansalaisopistolla sekä Jymyn jumppareilla oli useampi ohjaaja yhtä ryhmää kohden. Nurmon liikuntatoimessa on kolme (3) liikuntaryhmiä ohjaavaa henkilöä. Heistä yksi (1) toimii Kuusenlahden palvelukeskuksessa kuntohoitajana ohjaten myös

19 18 sosiaali- ja terveystoimen liikuntaryhmät. Kuntohoitajan työajasta 10 % hän käyttää liikuntatoimen ryhmien ohjaamiseen. Kaksi ohjaajaa liikuntatoimessa toimii tuntiohjaajina. Uimaopettajia liikuntatoimen listoilta löytyy viisi(5). Uimaopettajat ovat tuntiohjaajia. Liikuntaryhmien ohjaajat liikuntatoimessa: Helena Söyrinki, kuntohoitaja (myös sosiaali- ja terveystoimen ryhmät) Maria Tainio, Liikuntaneuvoja, urheiluhieroja (tuntiohjaaja, syksy 2007) Marjo Tainio, Liikuntaneuvoja (tuntiohjaaja) Anina Nordman (tuntiohjaaja, kevät 2008) Uimaopettajat liikuntatoimessa: Maaret Koskinen Timo Alanen Anina Nordman Teppo Tainio Janna Nisula Maria Tainio Marjo Tainio Kansalaisopistolla ohjaajia on yhteensä 14. Heistä suurinosa ohjaa ryhmiä oman työnsä ohella. Liikuntaryhmien ohjaajat kansalaisopistossa: Raija Ylimäki, Kantritanssi Stina Asunmaa, Country- ja rivitanssi Jorma Nikula, Kansantansseja eläkeläisille Malgorzata Sadalska, Kuntonainen, erityisryhmien liikunta Helena Söyrinki, Kuntonainen, Liiku laatua elämääsi Raija Niemistö, Naisten Kuntoliikunta Jorma Söyrinki, Miesten Kuntoliikunta Anneli Tiilikka, Naisten kuntosaliharjoittelu, pallojumppa Pirjo Jokiaho, Naisten Kuntosaliharjoittelu Anna Niemistö, Aerobic

20 19 Susanna Piirto, Aerobic Elisa Puoskari, Aerobic Anja Ketola, Jooga Leena Rintamäenpää, Jooga Nurmon Jymyn Jumppareilla harrasteryhmissä ohjaajia on noin 36 henkilöä. Heistä kaikki ohjaavat ryhmiä oman työnsä tai opiskelujensa ohella. 6. LIIKUNTATILAT NURMOSSA 6.1 Liikuntahallit ja Tennishalli Nurmon kunnassa on kaksi liikuntahallia, jotka omistaa kunta. Toinen liikuntahalleista sijaitsee keskustan tuntumassa ja toinen hiukan pienempi liikuntahalli sijaitsee kourassa n. 20km Nurmon keskustasta. Keskustassa sijaitsevassa liikuntahallissa voi monipuolisesti harrastaa liikuntaa. Hallilta löytyy iso liikuntatila, jonka voi myös jakaa kolmeen lohkoon. Liikuntatila sopii erityisesti mm. lentopallon, koripallon ja salibandyn käyttöön. Liikuntahalli soveltuu myös erilaisten suurien tapahtumien sekä juhlien järjestämiseen. Liikuntahallilta löytyy myös painisali, kuntosali, 50m ampumarata, 64m juoksusuora, kahvio, kokoustilat sekä nuorisotila. Liikuntahallilla on viisi pukuhuonetta. Kaksi pukuhuonetta on naisille ja kaksi miehille. Myös koulujen opettajille on oma pukuhuone. Jokaisessa pukuhuoneessa on peseytymistilat sekä wc:t. Kahdessa pukuhuoneessa on invavarusteltu wc. Liikuntahalli on helppokulkuinen. Siellä on automaattiset ulko-ovet sekä kynnykset ovat matalia. Kokoustiloihin sekä ylätasanteen katsomoon pääsee

21 20 ainoastaan portaita pitkin. Liikuntahallin pihalla on runsaasti parkkitilaa sekä kolme (3) merkittyä invapaikkaa. Kourassa sijaitsevasta liikuntahallilta löytyy yksi iso liikuntatila mikä mahdollistaa isojenkin ryhmien liikuttamisen. Liikuntatila soveltuu esim. erilaisten jumppien pitoon, lentopalloon, koripalloon sekä salibandyyn. Liikuntatila käy myös isompien juhlien järjestämiseen. Liikuntatilan yhteydessä on liukuovi, joka johtaa isoon kokoustilaan. Liikuntatilan ylhäällä on parvi mikä toimii tarvittaessa mm. katsomona. Kouran liikuntahallilla on kaksi pientä pukuhuonetta, naisten ja miesten pukuhuoneet. Aulatilassa sijaitsevat kaksi wc:tä joista toinen on invavarusteltu. Liikuntatilassa on helppo kulkea, koska kynnyksiä ei juuri ole. Ylös parvelle johtaa ainoastaan kierreportaat. Liikuntahallin pihalla on n.15 autolle parkkitilaa. Nurmossa Hyllykalliolla sijaitsee yksityisen osakeyhtiön omistuksessa oleva tennishalli. Nurmon kunnalla on vuoroja tennishallilta, joita he myyvät eteenpäin yksityisille pelaajille. Tennishallilla on yksi iso tenniskenttä ja kaksi pukuhuonetta. Pukuhuoneissa on wc:t sekä peseytymistilat. Tennishalli sopii myös erilaisten pienpallopelien pelaamiseen ja mahdollisesti myös jumppien pitoon, sillä se on iso ja avara tila. Tenniskentälle johtaa kapea käytävä, jonka varrella ovat pukuhuoneet. Liikuntaesteisille liikkuminen tennishalliin saattaa olla vaikeaa kynnysten ja kapeiden oviaukkojen vuoksi. Tennishallin pihaan mahtuu n. 10 autoa. Vieressä olevan pururadan edessä on myös lisää parkkitilaa. Liikuntatilakohtaiset kartoitukset löytyvät liitteestä 1.

22 Liikuntatilat Koulujen yhteydessä olevia liikuntatiloja Nurmon kunnassa on viisi (5). Myös yhdessä päiväkodissa on iso liikuntatila, jota käyttää myös urheiluseurat ym. Liikuntatilat ovat hyvin erilaisia ja erilaisin varustein. Vanhin liikuntatila on rakennettu 1920-luvulla ja uusimmat tilat ovat 2000-luvulla rakennettuja. Liikuntatilat: Tanelinrannan koulu Hyllykallion koulu Kirkonkylän koulu Yläaste/Lukio Kouran koulu Tanelinrannan Päiväkoti Lähes kaikissa liikuntatiloissa käyttäjiä on päivittäin. Päivisin liikuntasalit ovat koulujen omassa käytössä ja iltaisin liikuntasaleja käyttää urheiluseurat sekä yhdistykset. Vanhimmissa kouluissa liikuntaesteisten on vaikea liikkua portaiden sekä kynnysten takia. Uusimmissa tiloissa liikuntarajoitteiset ovat otettu hyvin huomioon, mutta pieniä puutteitakin löytyy. Suurin ongelma lienee mm. kapeat ovenkarmit sekä korkeat kynnykset. Liikuntatilakohtaiset kartoitukset löytyvät liitteenä 1.

23 Ulkoliikuntapaikat Erilaisia ulkoliikuntapaikkoja Nurmon kunnan alueelta löytyy paljon. Nurmon Ulkoliikuntapaikat: Ylijoki Koura Lankari - Viitalassa Knuuttila Ruuhikoski Isosalo Hyllykallio Tanelinranta Koliini Keskusta Haalin kenttä Kiikku Mäenkylä Manunkylä Isovuori Paukanevan virkistysalue Kuorasjärven leirikeskus Ulkoilumajoja Ulkoilualueilla on kesäisin mm. jalkapallo ja pesäpallokenttiä sekä yleisurheilun suorituspaikkoja ja eripituisia kuntoratoja. Talvisin kentillä on luistelualueita sekä jääkiekkokaukaloita. Talvisin kuntoradat toimivat pääsääntöisesti hiihtoreitteinä. Veneilyä ja melontaa voi harrastaa Nurmonjoella sekä Hirvijärvellä. Alapään kylätalon rannassa on laituri ja grillauspaikka joella liikkujille sekä kyläläisille. Kalastusta voi Nurmossa harrastaa Hirvijärven/Varpulan altaalla. Metsästystä voi harrastaa Nurmossa useissa eri metsästysseuroissa. Nurmosta löytyy kansainvälisestikin tasokas golfkenttä Ruuhikoski. Ruuhikoski on 18-reikäinen kenttä ja sen on suunnitellut Robert Trent Jones Jr. Tarkempi kuvaus ulkoliikuntapaikoista löytyy liitteenä 3.

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007-

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- Suvi Hänninen 2007 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ERITYISLIIKUNNAN KÄSITE JA MERKITYS... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 ERITYISLIIKUNTAA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

LIIKUNTAKALENTERI AIKUISET KEVÄT 2017

LIIKUNTAKALENTERI AIKUISET KEVÄT 2017 LIIKUNTAKALENTERI AIKUISET KEVÄT 2017 MAANANTAI: Avoin pingisvuoro klo 17-18, Liikuntahallilla. Vapaa-aikatoimi. Kuntopotkunyrkkeilyn alkeet klo 18-19, Liikuntahallilla. Ilmoit. Kansalaisopisto. Kuntopotkunyrkkeilyn

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2016-2017 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 hämeenkosken kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Kunnan väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.

1 johdanto...3 2 hämeenkosken kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Kunnan väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2. HÄMEENKOSKEN KUNTA 1 johdanto...3 2 hämeenkosken kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Kunnan väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävän

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tilavaraukset Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tiloja, alueita ja paikkoja vapaa-ajan käyttöön Vapaasti käytettäviä tiloja - Maksutta esim. lähiliikuntapaikat ja monitoimikentät (jalkapallo,

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin on ilmoittautuminen, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen>65

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET Esite asumis-, työ- ja päivätoiminta- sekä koulutusyksiköistä Heli Perälä Kehitysvammaisten Hyvän Elämän Perusteet -hanke Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 2007-2009 AKAAN KAUPUNKI PERUSKARTOITUS Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Harri Heiskanen Akaan kaupungin

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Tämä on Uudenkaupungin liikuntapalveluiden kokoama opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntapalveluiden, Vakka-Opiston sekä eri seurojen ja yhdistysten tarjoamista liikuntapalveluista. Toivottavasti löydät

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Hiihtoladuilta trampoliineille Lasten ja nuorten liikunta 2010-luvulla

Hiihtoladuilta trampoliineille Lasten ja nuorten liikunta 2010-luvulla Hiihtoladuilta trampoliineille Lasten ja nuorten liikunta 2010-luvulla Seminaari: Liikunnan asema tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Jyväskylä 29.11.2016 Mikko Salasuo Talous- ja sosiaalihistorian

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 50 Kertoja on 15.

SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 50 Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. 045 7731 13 44 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen ELOKUUN EXTRAT

Lisätiedot

PARIKKALAN LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2016

PARIKKALAN LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2016 PARIKKALAN LIIKUNTASTRATEGIA 2013-2016 PARIKKALAN KUNTA Liikuntatoimi Sivistyslautakunta 30.08.2012 45 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO.. 3 2. LIIKUNTATOIMEN LÄHTÖKOHDAT / TAUSTA.. 4 3. NYKYTILAN ANALYYSI... 4 3.1.

Lisätiedot

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä TerveysInfo kävely Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Saunalahti. Ohjeita. Säännöt. Lukkari. www.espoontapiot.fi

Saunalahti. Ohjeita. Säännöt. Lukkari. www.espoontapiot.fi Saunalahti Ohjeita Säännöt Lukkari www.espoontapiot.fi Espoon Tapiot Espoon Tapiot on vuonna 1965 perustettu urheiluseura. Seura oli alun perin yleisseura, mutta vuosien varrella sen päälajiksi on muodostunut

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. KIIMINKI IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2016 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tiedustele Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroja suoraan liikuntalaitoksista.

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari

Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari Yhteistyöllä tavoitteeseen esimerkkejä Voimaa vanhuuteen -kunnista Voimaa vanhuuteen starttiseminaari 1.-2.11.2016 Al Ikääntyneiden liikunnan hyvät toimintatavat Ohjaajien kouluttaminen Voima- ja tasapainoharjoittelu

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Lappeenrannan liikuntayhdistyskysely 2015 - Päätulokset / Muut yhdistykset

Lappeenrannan liikuntayhdistyskysely 2015 - Päätulokset / Muut yhdistykset Lappeenrannan liikuntayhdistyskysely 5 - Päätulokset / Muut yhdistykset KYSELYN YLEISIÄ TAUSTATIETOJA Kyselyn tavoitteena on ollut selvittää Lappeenrannan liikuntayhdistysten näkemyksiä Lappeenrannan liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut.

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut. VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit Muut koulut sis. alv 26,50 /h 60,00 /h Jääurheilua harrastavat seurat (1.9. - 31.3.) 45,50 /h Juniorit (alle

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA?

KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA? LIIKUNNAN MÄÄRÄ (h/vko) KUKA HUOLEHTII LAPSEN LIIKKUMISESTA? 20 KOTI JA VAPAA-AIKA Perheen arkirutiinit, liikunnallinen elämäntapa, omaehtoinen liikunta URHEILUVALMENNUS AKATEMIAT 10 KERHOT KOULU Liikuntatunnit,

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 14.3.2016 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2016 2 MAANANTAI - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044 7559573 - Klo 11.00, ohjaaja Heini

Lisätiedot

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. HAUKIPUDAS IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2016 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tiedustele Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroja suoraan liikuntalaitoksista.

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 10.12.2015 Sivu 1 / 1 4750/2015 02.05.00 59 nuorisopalvelujen maksuperusteet 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Anna Seppänen, puh. 047 382 47350 Ari Jaakkola, puh. 050 522 7521 Mirja Taavila, puh. 046 877

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot