Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on asettanut Toholammin kunnan kou lu verkon suunnittelutyöryhmän. Suunnittelutyöryhmä on esittänyt Kleemolan ala kou lun sulkemista syyslukukauden 2014 alusta alkaen. Työryhmän esityk sen mukaan Kleemolan koulurakennus on kunnan alakouluista heik kokun toi sin ja opetustoiminnan ja ruokahuollon/siivouksen kannalta epä käytän nöl li sin. Kunnan nykyinen oppilasmäärä ei vaadi kaikkia nykyisiä kou lura ken nuk sia, vaan opetustoimintaa voidaan toteuttaa myös pienemmällä ra ken nus mää räl lä. Kunnalla ei ole myöskään tällä hetkellä tai jatkossa talou del li sia mahdollisuuksia kaikkien koulujen kunnossapitoon. Kunnanhallitus on käsitellyt esitystä ja Kun nan hal li tus päätti käynnistää alakoulujen henkilöstöä koskevan yh teistoi min ta lain mukaisen menettelyn sekä hallintolain mukaisen menettelyn vai ku tus mah dol li suuk sien varaamiseksi asiaan osallisille. Kunnanhallitus on päättänyt, että kyläkoulut jatkavat toimintaansa nykyisessä muo dos saan ainakin kevätlukukauden 2015 loppuun saakka. Kunnanhallitus on esittänyt, valtuustolle, että kun nan valtuus to päättää supistaa alakoulujen kouluverkkoa taloudellisista syistä ja an taa kunnanhallitukselle tehtäväksi valmistella asian. Kunnanvaltuusto on il ta kou lus saan käsitellyt talouden säästötavoitteita ja kirjannut yhdek si tavoitteeksi alakouluverkon supistamisen syksyllä 2014 tai vii meistään syksyllä Kunnanvaltuusto on päättänyt supistaa ala kou lu jen kouluverkkoa taloudellisista syistä ja antanut kun nan hal li tuk selle tehtäväksi valmistella asian. Kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt talouden tasa pai not ta mis oh jel man Tasapainottamisohjelman yhtenä toimen pi tee nä on alakouluverkon supistaminen. Myös yhteistoimintaelin on yk si mie li ses ti hyväksynyt talouden tasapainottamiseksi asetetut tavoitteet ja merkinnyt tasapainottamisohjelman luonnoksen tiedokseen Kunnanhallitus on antanut lautakunnille/osastopäälliköille val tuus ton hyväksymän tasapainottamisohjelman talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadinnan pohjaksi. Samalla kunnan hal li tus on ohjeistanut viranhaltijoita valmistelemaan talousarvioon Klee mo lan alakoulun mahdollisen sulkemisen lukuvuoden alus ta alkaen. Sivistyslautakunta , kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt ta lousar vion 2015 ja taloussuunnitelman , jossa ei ole mukana toimin ta mää rä ra haa Kleemolan koululle syyslukukaudelle Ta lous ar vion käsittelyn yhteydessä sivistyslautakunnan valmistelutekstissä on mai nit tu Kleemolan koulun sulkemisen perusteena, että kunnalla ei ole varaa kun-

2 nos taa koulua vastaamaan koulurakennukselle asetettuja nykyajan vaa timuk sia. Kunnanhallitus on nimennyt työnantajan edustajat Kleemo lan koulun henkilökunnan kanssa käytäviin yhteistoimintamenettelyn mu kai siin neuvotteluihin. Neuvottelut on käyty ja Yh teis toi min ta elin on todennut, että alakouluverkon su pista mi ses ta mahdollisesti johtuvat irtisanomiset kohdistuvat to den nä köi simmin suljettavan alakoulun henkilöstöön ja että alakoulujen henkilöstöä koske va yhteistoimintaneuvottelu on pidetty yhteistoimintalain mukaisesti. Työn an ta jan tulee ensisijaisesti pyrkiä järjestämään lakkautettavan koulun hen ki lö kun nal le korvaavaa työtä. Yhteistoimintamenettelyn jälkeen asiasta päättää kunnan toimivaltainen viran omai nen. Valtuuston talousarviopäätöksessä otetaan yleensä pe ri aatteel li nen kanta koulun lakkauttamiseen ja varataan määrärahat koulun toimin taan vain heinäkuun loppuun saakka. Koulun lakkauttaminen val mis tellaan kunnanhallituksen toimesta ja käsitellään omana asianaan ja val tuuston valituskelpoinen päätös tehdään yleensä keväällä. Kleemolan kyläyhdistys ry on toimittanut Toholammin kunnalle tar jouk sen Kleemolan koulukustannusten pienentämisestä va paa eh tois toimin. Kunnanhallitus on käsitellyt tarjousta ja teettänyt sivis tys osas tol la ja teknisellä toimella vertailulaskelman koulun lak kaut ta misen säästöistä ja Kyläyhdistyksen tarjouksen rahallisesta arvosta. Oheisma te ri aa li na kyläyhdistyksen tarjous sekä sivistysosaston ja teknisen toimen vastineet tarjoukseen. Si vis tys lau ta kun ta on käsitellyt asiaa ja pyytänyt lisälaskelmia to del li sis ta säästöistä. Hallintolain 41 :n mukaan asianosaisille tulee varata vai kut ta mis mah dol lisuus niin, että heillä on tosiasiallinen vaikuttamismahdollisuus päätökseen. Kou lu verk ko asias sa ei ole varsinaisia asianosaisia, joita tulisi hallintolain 34 :n mukaisesti kuulla. Asian vireilläolosta ei tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tar koituk sen toteutumisen tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpeetonta. Ilmoittaminen on ilmeisen tarpeetonta lähinnä silloin, kun asiasta on herännyt laaja julkinen keskustelu tai henkilöt ovat muul la tavoin saaneet tiedon asian vireilläolosta. Kuntalaisilla on ollut runsaas ti aikaa vaikuttaa kouluverkkopäätökseen. Kunnanhallituksen aset tama työryhmä valmisteli keväällä 2014 tasapainottamisohjelmaan tehtäviä sääs tö jä ja teki niistä ehdotuksensa. Tässä yhteydessä pyydettiin ja saatiin kir jal li set kannanotot kouluverkon supistamisesta kyläkoulujen van hempain yh dis tyk sil tä. Kunnanvaltuuston iltakoulussa vuonna 2011 on Klee molan koulun lakkauttaminen tullut esille yhtenä säästökohteena. Vuonna 2012 sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja neuvottelivat Kleemolan koulun ko ko henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa koulun mahdollisen lakkaut ta mi sen varalta. Kleemolan koulun lakkauttamisasia on saanut laajasti jul ki suut ta lehdistössä vuosien 2013 ja 2014 aikana. Toholammin kunta on klo järjestänyt avoimen kuu le mis ti laisuu den kulttuurisalissa Kleemolan alakoulun mahdollisesta lak kaut ta mi sesta. Kuulemistilaisuuden muistio, Ville Suomalan esittelemä ai neis to se kä

3 myöhemmin toimitettu Herman Ojalan koulun opettajien kannanotto Kleemo lan koulun lakkauttamiseen oheismateriaalina. Kleemolan koulurakennus on heikkokuntoisin kunnan alakouluista ja vaa ti si eniten korjaus- ja kunnostamistyötä. Lisäksi rakennus on kaikista kun nan koulurakennuksista epäkäytännöllisin ja täyttää huonoiten ny ky ai kai sil le koulurakennuksille asetetut vaatimukset mukaan lukien es teet tö myys vaa timuk set. Kleemolan alakoulu on kunnan ainoana kaksiopettajaisena kouluna ris kialttein sekä opetuksellisissa että turvallisuusasioissa. Kleemolan ala kou lun lakkauttamisella arvioidaan olevan positiivinen vaikutus kunnan ta lou teen. Vt. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää lakkauttaa Kleemolan alakoulun lukuvuoden alusta alkaen. Ny kyi sen ja tulevan Toholammin kunnan koko oppilasmäärän perusteella ei ole tarpeellista ylläpitää neljää alakoulua. Tekninen johtaja Juha Hopeavuori, kiinteistöinsinööri Kimmo Kentala ja sivis tys joh ta ja Leila Pihlajamaa toimivat asiantuntijoina asian käsittelyn ai kana. Miia Laakso ehdotti, että koska Kleemolan koulun lakkauttamisesta syn tyviä säästöjä ei ole pystytty osoittamaan varmuudella toteutuviksi, kun nanhal li tus esittää kunnanvaltuustolle, että alakouluverkostoa ei supisteta. Samal la hallitus päättää lopettaa Kleemolan koulun henkilöstöä koskevat YT-neu vot te lut. Kunnanhallitus ohjeistaa sivistystoimea pysymään val tuuston vahvistaman talousarvion rajoissa ja ottamaan sen huomioon toimintaa ja resursointia suunniteltaessa. Alpo Sammalkangas kannatti Laakson ehdotusta. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu vasta eh do tus, päätti kunnanhallitus yksimielisesti kunnanhallituksen pu heenjoh ta jan esityksestä suorittaa nimenhuutoäänestyksen ehdotusten välillä. Vt. kun nan joh ta jan ehdotus JAA-äänet vastaan Laakson ehdotus EI-äänet. Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Hylkilä, Lintilä ja Piispanen) ja 3 EI-ään tä (Järvenoja, Laakso ja Sammalkangas). Koska äänestyksessä annettiin yhtä monta JAA- ja EI-ääntä, pu heen joh tajan äänestämä ehdotus tulee hyväksytyksi. Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää lak kauttaa Kleemolan alakoulun lukuvuoden alusta alkaen. Nykyisen ja tulevan Toholammin kunnan koko oppilasmäärän perusteella ei ole tar peellis ta ylläpitää neljää alakoulua. Alpo Sammalkangas jätti eriävän mielipiteen päätökseen. Kunnanhallitus päätti pitää kokoustauon klo Alpo Sammalkangas poistui kokouksesta klo

4 Kv Esityslistan oheismateriaalina kyläyhdistyksen tarjous, sivistysosaston ja tek ni sen toimen vastineet tarjoukseen, kuulemistilaisuuden muistio, Ville Suo ma lan esittelemä aineisto sekä Herman Ojalan koulun opettajien kannan ot to Kleemolan koulun lakkauttamiseen. Marja Hylkilä ehdotti keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa ryh män enemmistön puolesta, et tä: 1. Kleemolan koulu jatkuu toistaiseksi, kunnes koulunmäen ko ko nais ti lanne sel viää. 2. Kleemolan kouluun ei tänä aikana tehdä mitään peruskorjaustyyppisiä toi men pi tei tä. 3. Haetaan säästöjä eri koulujen tuntikehyksistä kahden opettajan palkan ver ran. 4. Hyväksytään Kleemolan kyläyhdistys ry:n kunnalle jättämä tar jous Alpo Keskitalo puheenvuorossaan kannatti Hylkilän tekemää ehdotusta. Kauko Pahkakangas saapui kokoukseen klo Ilkka Piispanen esitti neuvottelutauon pitämistä valtuustoryhmien pu heenjoh ta jien neuvottelua varten. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti pitää neu vot te lu tau on klo Kunnanvaltuusto palasi kokoustauolta klo Jukka Lintilä pyysi neuvottelutauon valtuustoryhmien neuvottelua varten. Kun nan val tuus to päätti yksimielisesti pitää neuvottelutauon klo Kunnanvaltuusto palasi kokoustauolta klo Ilkka Piispanen ehdotti seuraavaa: Kunnan talouden ta sa pai not ta mis oh jelma antaa valtuustolle mahdollisuuden lykätä kou lu verk ko päätös tä. Täs sä vaiheessa ei lakkauteta yhtään alakoulua. Toiminta katetaan li sä bud je til la. Jukka Lintilä kannatti Piispasen ehdotusta. Marja Hylkilä veti ehdotuksensa pois. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Piispasen ehdotuksen. Päätös: Kunnan talouden tasapainottamisohjelma antaa valtuus tol le mahdollisuuden lykätä kouluverkkopäätöstä. Tässä vaiheessa ei lak kau te ta yhtään alakoulua. Toiminta katetaan lisäbudjetilla.

5

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot