SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI. Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI. Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä"

Transkriptio

1 SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä

2 Uudet toimeentulotuen asiakkaat vuonna 2012 tarkasteltu viiden kunnan kaikkia toimeentulotuen asiakkaiksi vuonna 2012 tulleita mukana neljä nykyistä kuntaa: Järvenpää, Karkkila, Vihti ja Tuusula sekä yksi sittemmin kuntaliitoksessa yhdistynyt kunta, Nummi-Pusula tarkasteltavia asiakkaita oli yhteensä 1447 aineistona kuntien tietojärjestelmiin asiakkaista kirjatut tiedot tiedot kerättiin huhtikuun ja heinäkuun välillä vuonna 2013

3 Asiakastiedoista selvitettävät asiat taustatiedot (ikä, sukupuoli, siviilisääty, perhetyyppi, alaikäisten lasten määrä, asuinalue postinumeron tarkkuudella, äidinkieli, asumismuoto, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, pääasiallinen toiminta, pääasiallinen tulonlähde) asiakkuus aikuisten palveluissa (ohjautuminen palveluihin, asioinnin syy, asiakassuhteen tyyppi, asiakassuhteen kesto, muiden palveluiden käyttö) elämäntilanne (perhe- ja ihmissuhteet, asuminen, koulutus/opiskelu/työ, terveys, taloudellinen tilanne, päihteiden käyttö ja riippuvuudet, arki ja elämänhallinta, yhteiskuntaan sopeutuminen) voimavarat (perhe- ja lähisuhteet, hyvinvoinnin tekijät, yhteiskunnallinen aktiivisuus) asiointiverkostot (sosiaalipalvelut, työhallinto, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut, terveydenhuolto, sosiaali- ja vakuutusturva, valtionhallinto, kolmas sektori, muut mahdolliset verkostot)

4 Puolet uusista toimeentulotuen asiakkaista oli alle 30-vuotiaita 1995 tai myöhemmin 1994 (täyttänyt 18 vuotta vuonna 2012) tai aiemmin 18 1% 8% % % 9% 9% % 6% 6% % 4% 3% % 17 1% 19 1%

5 Monet keskeiset asiat huonosti dokumentoituja Tiedot puuttuvat seuraavasti: Asiakkaan äidinkieli 75 % Asiakkaan peruskoulutus 68 % Asiakkaan ammatillinen koulutus 63 % Siviilisääty 17 % Alaikäisten lasten määrä 15 % Pääasiallinen tulonlähde 14 % Asumismuoto 9 %

6 Suurin osa oli työttömiä, mutta kokonaiskuva on monimuotoinen Työssä Kokonaan lomautettuna työstä Osittain lomautettuna työstä Osa-aika- tai erikseen työhön kutsuttavassa työssä Yrittäjänä Palkkatukityössä Työvoimapoliittisessa toimenpiteessä (koulutus, kurssi, Kuntouttavassa työtoiminassa, huoltosuhteisessa työssä Työttömänä Opiskelijana Vuorottelu-/opintovapaalla Äitiys- tai vanhempainlomalla/hoitovapaalla Kokonaan sairauslomalla Osittaisella sairauslomalla Työkyvyn selvityksessä/kuntoutuksessa Eläkkellä Tietoa ei ole merkitty asiakastietoihin Jokin muu, mikä

7 Asiakkaat ohjautuivat sosiaalityöhön pääasiassa etuuskäsittelyn kautta Etuuskäsittelyn kirjallisen hakemuksen perusteella Sukulaisten/tuttavien ohjaamana 60% 9 1% 869 Asiakas ottanut itse yhteyttä sosiaalityöntekijään: soitto tai käynti Päivystyksessä / neuvonnassa / palveluneuvojan ohjaamana Muiden viranomaisten/tahojen ohjaamana (esim. terveydenhuolto, päihdehuolto, lastensuojelu, Sosiaalityöntekijä tehnyt aloitteen, kutsunut asiakkaan Tietoa ei ole merkitty asiakastietoihin 29% 4 0% 28 2% 3 0% 40 3% 423 Jokin muu, mikä 5%

8 Asiakkuuden taustasyissä korostuvat asumiseen liittyvät seikat Etuuksiin/taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat Alkuarviointi / tilannearvio / kokonaistilanteen selvittäminen Asiakkaan motivointi ja ohjaus uusiinpalveluihin (esim. työvalmentaja, eläkeselvitys) Työttöm yyteen / työllistymiseen liittyvät asiat Opiskeluun liittyvät asiat Vuokravelka Muut asumiseen liittyvät asiat 225 Perheeseen / lähisuhteisiin liittyvät asiat 84 Päihteiden käyttöön / riippuvuuksiin liittyvät asiat 12 Terveydenhuoltoon liittyvät asiat Yhdessä jonkin asian hoitaminen, esim.asiakirjan laadinta Käynti jossain yhdessä asiakkaan kanssa, esim. Kela, TE-toimisto, työhönkuntoutus, kuntouttava työtoiminta Vuokravakuus

9 TE-toimisto oli asiakkaiden yleisin yhteistyöviranomainen TE-toimisto 492 Ulosotto 151 Lastensuojelu 139 Psykiatrian poliklinikka 92 Päihdepalvelut 58

10 Asiakkuudet olivat pääasiassa lyhyitä 1-3kk 66% kk 11% 161 6kk - alle 2 vuotta 22% 322 Tietoa ei löydy asiakastiedoista 13 1% Jokin muu, mikä 2 0%

11 Asiakkuuden päättymisen syyt Työllistyminen 7% 57 Muutto Asiakkaan kuolema Muutos perhesuhteissa Asiointitarpeen poistuminen 16% 24 3% 4 0% 16% Muun tuen, kuten eläke-etuuksien, saaminen 6% 49 Jokin muu syy, mikä 51%

12 Asiakkuuden päättyminen/muu syy Mielenterveyslaitokseen meno Kunnan muuttuminen Lohjaksi Haluttomuus tuen hakuun Hakemus kadonnut Kirjattu samassa taloudessa asuvan, ei Kirjattu väärän ihmisen nimiin, poistettu Opintojen aloittaminen Ei hakemusta eikä asiakkaaseen otettu Vankilaan joutuminen Tukea vuokravakuuteen ei ilmeisesti Hakemus peruttu/vedetty pois Viitteitä työllistymiseen, Ei tietoa edes päätöksestä, kirjaukset Asiakkuus alkanut uudestaan vuoden Ei hakemusta/päätöstä, vahinkokirjaus? Hakemus kirjattu puolison nimiin Asiakas ei saapunut varatuille ajoille Ei hakemusta, kyse Asumispalvelupäätös, tukea ei Tukea ei myönnetty puuttuvien Tukea ei myönnetty

13 Palvelusuunnitelma löytyi vain harvalta Kyllä 27 Ei 1415 Tietoa ei ole merkitty asiakastietoihin

14 Havaintoja aineistosta Toimeentulotukea ensi kertaa hakevat olivat yleensä nuoria ja yksin asioivia mitä vanhempi ihminen on, sitä epätodennäköisemmin hän hakee ensimmäistä kertaa toimeentulotukea tulkintavaihtoehto: henkilöt, jotka ovat elämänsä aikana pitkään tai usein toimeentulotukiasiakkuudessa, hakevat tukea ensimmäistä kertaa jo nuorella iällä? voitaisiin tunnistaa ja keksiä kestäviä ratkaisuja jo heti nuorena? Parisuhde suojaa selkeästi taloudellisilta ongelmilta, tulottomuudelta ja asunnottomuudelta Suurin osa uusista asiakkaista hakee toimeentulotukea siihen, mihin se on tarkoitettu: elämän taite- ja muutoskohtiin väliaikaiseksi tukimuodoksi 66%:lla asiakkaista lyhyt, 1-3 kuukauden asiakkuus Tuen tarve liittyy usein ensisijaisten etuuksien riittämättömyyteen tai siihen, ettei niihin ole oikeutta (kuten opintotuki kesäaikaan ja työttömyysturva karenssin tai työssä- /koulutuksessaoloehdon aikaan) Työttömyys korostuu hakijoiden keskuudessa, ja siihen liittyy myös muita ongelmia: työttömät asiakkaat ovat keskimäärin moniongelmaisempia kuin muut asiakkaat - tulottomuus ja taloudelliset ongelmat - asunnottomuus - terveysongelmat ja työkykyyn liittyvät ongelmat - yhteiskuntaan liittyvien asioiden hoitamisen vaikeus - päihdeongelmat

15 Havaintoja aineistosta Yleisimpiä asiakkaiden tilanteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat oman asunnon puute, tulottomuus, ensisijaisten etuuksien riittämättömyys, terveydelliset ongelmat ja työttömyys Suurella osalla asiakkaista nousi esille lähisuhteiden ylläpitäminen ja monilla myös perheestä huolehtiminen Koulutus näyttää suojaavan toimeentulotukiongelmilta, korkeasti koulutettuja ei juuri ollenkaan ja ammattikoulutettujakin vähän - koulutuksen kesken jättäminen näkyy toimeentulovaikeuksina

16 Aineiston perusteella tyypillinen asiakas.. on yksinasioiva mies tai koko perheen puolesta asioiva nainen on nuori opiskelija, joka on saattaa olla koulupudokas, alle vuoden työttömänä ollut tai epävarmoissa ja pienipalkkaisissa työsuhteissa työskentelevä on vuokra-asunnossa asuva tai ilman omaa asuntoa oleva elää epävarmojen tulojen maailmassa: pääasiassa joko toimeentulotuella tai muilla tuilla tai vaihtelevasti myös palkalla vuoden aikana ei aina tule toimeen ensisijaisilla etuuksilla tai ole niihin oikeutettu ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon ensisijaisesti taloudellisten syiden takia, mutta myös työttömyyteen/työllistymiseen, vuokravakuuteen ja asuntotarpeeseen, terveydenhuoltoon ja perheeseen tai lähisuhteisiin liittyvissä asioissa jolla on lapsia, lapsilla on lastensuojeluasiakkuus kärsii perheongelmista tai erotilanteesta erityisesti, jos on työssä käyvä nainen, ja erotilanteessa tarvitsee uutta asuntoa kärsii asunnottomuudesta ja työttömyyteen liittyvistä asioista erityisesti, jos on mies ei ole oikeutettu työttömyysturvaan, jos on työttömänä ja kärsii työkykyyn liittyvistä ongelmista, jos on työtön tai työssä käyvä JATKUU

17 Tyypillinen asiakas.. kärsii fyysisistä tai psyykkisistä terveysongelmista erityisesti, jos on nainen tai työtön on sellainen, jolla on asioiden hoitamisen vaikeutta erityisesti yhteiskuntaan liittyvissä asioissa ja erityisesti, jos on työtön tai opiskelija ja mies pitää yllä läheisiä suhteita erityisesti lähiperheeseensä on sellainen, jonka tavoitteiksi sosiaalityössä nousevat toimeentulotuen myöntämisen lisäksi ensisijaisten etuuksien hakeminen, uuden asunnon saaminen ja työllistyminen tai motivoituminen työn hakemiseen asioi TE-keskuksen, sairaalan tai terveyskeskuksen, psykiatrisen poliklinikan, oppilaitoksen, lastensuojelun, ulosottoviraston tai kriminaalihuollon kanssa on toimeentulotukiasiakkuudessa 1-3 kuukautta erityisesti, jos ongelmat ovat lähinnä taloudellisia, tai pidempään, jos ongelmat ovat monimuotoisempia ei omaa tiedoissaan asiakassuunnitelmaa, mutta tilanneselvitys saattaa olla tehty

18 Aikuissosiaalityön asiakkaiden ääni Selvityksen tavoitteena oli kehittää sosiaalipalveluja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita sekä parantaa ja helpottaa asiointia sosiaalitoimistossa Asiakkaat saivat kertoa omin sanoin näkemyksistään, ja heitä kannustettiin pohtimaan kehittämisehdotuksia asiointiin ja sosiaalipalveluihin liittyen Haastattelut toteutettiin kuudessa eri sosiaalitoimistossa

19 Selvityksen tutkimuskysymykset Selvityksessä kysyttiin asiakkaiden näkemystä Kokemastaan palvelujen, avun ja/tai tuen tarpeesta Minkä asian ratkaiseminen hyödyttäisi asiakasta eniten tämän omassa elämässä Millaisin sosiaalihuollon palveluin asiakasta voisi parhaiten tukea ja miten palvelut voisivat paremmin vastata em. tarpeisiin Miten asioiminen sosiaalitoimistossa on asiakkaan näkökulmasta toteutettu

20 Haastateltujen jakauma ikäryhmän, sukupuolen ja asuinkunnan mukaan Haastateltuja asiakkaita oli yhteensä 66 Ikäryhmät: Haastateltuja naisia: Haastateltuja miehiä: Karviainen N M Tuusula N M Hyvinkää N M YHTEENSÄ 18-24v v v v yli 65v YHTEENSÄ

21 Suurin osa asiakaspalveluun liittyvästä palautteesta oli positiivista 0 % Neutraali 42 % Positiivinen 37 % Negatiivinen 21 %

22 Myös henkilökohtaiset tapaamiset työntekijän kanssa saivat kiitosta 0 % Neutraali 15 % Negatiivinen 22 % Positiivinen 63 %

23 Palautetta asiakaspalvelusta ja henkilökohtaisista tapaamisista Haastatellut kokivat, että heitä on kohdeltu ihmisenä: ymmärtäväistä ja asiallista palvelua Positiivista, jos työntekijä katsonut tilannetta kokonaisuutena ja suhtautunut joustavasti Toivottiin, että henkilökohtaisiin tapaamisiin pääsisi useammin tai helpommin (erityisesti Karviaisessa) Haastateltavat olivat tyytymättömiä, jos palvelu oli ollut kiireistä, jos heitä ei ollut neuvottu riittävästi asiointiin liittyen, jos heidän avuntarpeensa oli kyseenalaistettu tai jos työntekijää ei ollut saanut tarvittaessa kiinni

24 Neuvonta ja ohjaus koettiin tärkeäksi vähentää tulevaa avuntarvetta Haastateltavista 31 kertoi saaneensa hyvin tietoa asiointiin liittyen, kun taas 32 kaipasi lisää tietoa Toivottiin neuvontaa ja tietoa: hakemuksen täyttämiseen ja verkkopalveluiden käyttöön liittyen siitä, mihin tukiin ja palveluihin ovat oikeutettuja ja mitä mahdollisuuksia on ylipäänsä olemassa Palveluohjaus tai henkilö, joka toimisi sosiaalitoimiston, työvoimatoimiston ja Kelan välillä sekä neuvoisi asiakasta Jos kerralla tulee paljon tietoa, mieleen ei välttämättä jää kaikkea; olisi hyvä saada olennainen tieto tai muistilista myös kirjallisena

25 Rahallinen tuki Suurin osa koki saamansa rahallisen tuen niukaksi ja riittävän vain välttämättömään Muutamalle tuki tuntui riittävältä omassa tilanteessa (etenkin vuotiaille) Monet mainitsivat, että elinkustannusten nousu on vaikeuttanut toimeentulotuella pärjäämistä Varsinkin vanhemmat sekä pitkäaikaisemmat asiakkaat toivoivat harkinnanvaraista tukea yksittäisiin tilanteisiin ja tarpeisiin, kuten harrastuksiin, lemmikkien ruokiin tai kodinkoneisiin

26 Palautetta rahalliseen tukeen liittyen Raha on tullut tilille nopeasti Arvostetaan sitä, että saa apua Saanut tuen määrästä ja yksityiskohdista hyvin tietoa Akuutissa tilanteessa raha saisi tulla nopeammin Paperisotaa pidettiin hankalana. Monelle oli jäänyt epäselväksi etenkin se, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan Käsittelyvaiheessa ilmennyt joskus virheitä, joita asiakkaat ovat joutuneet selvittelemään. Päätösten tuleminen tai rahan saaminen tilille on siksi viivästynyt

27 Työllistämisen tuki ja koulutus Noin kolmasosa haastatelluista toivoo enemmän tukea työllistymiseen Osa kokee, ettei tarvitse työllistymisen tukea, koska asia on lähinnä itsestä kiinni Toivottiin opastusta työnhakuun, kannustimia sekä mahdollisuuksia työharjoitteluun ja erilaisten töiden kokeilemiseen Koulutuksen ja työn/työtoiminnan yhdistäminen, esim. tukea oppisopimuspaikan löytämiseen Työttömien työllistäminen yhteisölliseen toimintaan, esimerkiksi nuorten ja vanhusten kuljetuspalveluihin

28 Palvelusuunnitelmien puute oli silmiinpistävää Suurin osa ei mieltänyt asiointiaan suunnitelmalliseksi Osalla oli kuntoutus-, työllistymis- tai muu suunnitelma jonkin toisen tahon kautta Palvelusuunnitelmiin suhtauduttiin varauksella, mikäli: asiakas koki tilanteen olevan pysyvä ja muuttumaton, jolloin suunnitelman tekeminen ei hyödytä, tai haastateltu halusi hoitaa tilanteensa itsenäisesti Kuitenkin ne, joiden kanssa oli tehty palvelusuunnitelma, olivat siihen tyytyväisiä ja kokivat sen asettavan mielekkäitä tavoitteita

29 Lisätietoja selvityksistä Sosiaalitaito Kehittämispäällikkö Petteri Heino p

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN Saija Kangas Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija Kangas

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 4.9.2013 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Hanna Ahlgren-Leinvuo Kansi: Kati Rosenberg

Lisätiedot

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Mari Sisso Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 28.5.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä

371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä 1 Muuttuva toimeentulotuki 2014 371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä Päivi Mäkinen Erityisasiantuntija Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2 Sisältö Johtopäätökset ja Talentian

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Esiselvitys Sari Valjakka Aspa-selvityksiä 1/2015 ISBN 978-952-5680-97-3 (pdf) ISSN 1795-6005 (pdf) Kannen kuva:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 RAPORTTEJA 39 HANKASALMI, JOUTSA, JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ, KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KONNEVESI, KUHMOINEN, KYYJÄRVI, LAUKAA, LUHANKA, MUURAME, PETÄJÄVESI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI, TOIVAKKA, UURAINEN,

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA

TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA Sara Lavonen S 24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Syksy 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa

Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa Heta Puronen Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa FSKC ARBETSPAPPER 2/2012 Päivätoimintakeskus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 4.4.2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Palveluopas asiakkaalle

Maahanmuuttajapalvelut. Palveluopas asiakkaalle Maahanmuuttajapalvelut Palveluopas asiakkaalle Ailakinkatu 17 40100, Jyväskylä, FINLAND Puhelin: 014 26 63423 Faksi: 014 26 62610 Avoinna ma-pe klo 8.00 15.30 2 Sisältö: 1. Maahanmuuttajapalveluiden henkilökunta

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot