STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015"

Transkriptio

1 STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 2015

2 Ohjelma Strategisen tutkimuksen neuvoston haut 2015 Hakuehdot ja -ohjeet Budjetointi Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma Hakemusarviointi Vuoden 2016 STN-teemoihin vaikuttaminen

3 Strategisesta tutkimuksesta STN: tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan ratkaisuja uudistumiseen (elinkeinoelämän ja julkisen sektorin) tehtävä tutkimus tukee tiedolla johtamista tutkimus on korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimus on pitkäjänteistä ja aidosti monitieteistä sekä yhteiskunnallisesti merkittävää

4 STN-infomateriaali SA-hakuilmoitus STN Akatemian sivuilla STN-Infotilaisuuden esitykset Kysymyksiä ja vastauksia ukk STN:n LinkedIn-ryhmä STN ja VNK vuorovaikutuksesta Suomen Akatemian Rahoituksen yleiset ehdot ja ohjeet TIP:n hakuohjeet UNO-sivuston ohjekeskuksessa

5 Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) haut 2015 Haku Suomen Akatemian huhtikuun haun yhteydessä Rahoitusta kolmeen eri teemaan (VN) pohjautuvista tutkimusohjelmista (STN): Teknologiamurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot -teema STN-ohjelma: Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta -teema STN-ohjelma: Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi Tasa-arvo ja sen edistäminen -teema STN-ohjelma: Tasa-arvoinen yhteiskunta

6 Ohjelmakysymykset SA-ohjelmista poiketen STN-ohjelmissa ei ole erillisiä ohjelmamuistioita. Ohjelmien sisällöllinen avaaminen tehdään ohjelmakysymysten avulla. Konsortion tutkimussuunnitelmassa tulee vastata ohjelmakysymyksiin A ja B sekä lisäksi kysymyksistä C ja D yhteen tai kumpaankin. Hakuilmoituksessa kunkin kysymyksen alle on listattu ajatuksia herättämään kysymysmuotoisia esimerkkejä mahdollisista tutkimuksellisista näkökulmista ja lähestymistavoista.

7 Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot Teemassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu teknologiamurrosten identifioimiseen, hyödyntämiseen ja siihen, millaista inhimillisen toiminnan, instituutioiden ja toimintatapojen muutosta hyödyntäminen edellyttää. Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla voidaan vastata: viennin ja osaamisperusteisen kasvun tunnistettaviin esteisiin

8 Painopisteitä Painopisteitä: muutoksen- ja riskienhallinta, uudistumis- ja sopeutumiskyky ja kestävä kasvu. Olennaista teknologiamurrosten vaikutukset teollisuuteen, palveluihin, työmarkkinoihin ja työelämään, kulutustottumuksiin, terveyskäyttäytymiseen, osaamistarpeisiin ja koulutukseen. Kestävässä kasvussa olennaisia ovat innovaatiotoiminnassa hyödynnettävät ratkaisut ja osaaminen.

9 Murrokselliset teknologiat Murrokselliset teknologiat (disruptive technologies) vaikuttavat syvällisesti talouteen ja yhteiskuntaan. Esimerkkejä teknologiamurroksista ovat digitalisaatioon liittyen : mobiili- ja pilviteknologiat, tietotyön automaatio, asioiden internet, big data-analytiikka, robotiikka, 3D-tulostus, paikkatieto, nano- ja bioteknologia, kehittyneet materiaalit tai uudet energiateknologiat.

10 Ohjelmakysymykset Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot A. Mitkä ovat tietyn konkreettisen teknologiamurroksen ilmentymät ja potentiaalinen hyöty Suomelle? B. Millaista inhimillisen toiminnan, instituutioiden ja toimintatapojen muutosta kyseisen teknologiamurroksen hyödyntäminen edellyttää? C. Millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat muutosprosessia siten, että muutos etenee hallitusti ja prosessin lopputuloksena Suomen edellytykset hyödyntää teknologiamurroksia ovat mahdollisimman hyvät? D. Millä keinoilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään sellaiset inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka edistävät kykyä sopeutua teknologiamurrosten mahdollistamiin muutoksiin ja niihin liittyviin riskeihin?

11 Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi Teemassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu resurssien käytön tehokkuuden parantamiseen ja kiertotalouteen, jossa uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat kiertävät tehokkaasti ja materiaali- ja energiavirrat käytetään tarkasti sekä kulutuksen, elämäntapojen ja muun inhimillisen toiminnan muutokseen tavoitteena ilmastoneutraali- ja resurssiniukka yhteiskunta. Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla voidaan osaltaan vastata viennin ja osaamisperusteisen kasvun tunnistettaviin esteisiin. Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla voidaan vastata: viennin ja osaamisperusteisen kasvun tunnistettaviin esteisiin

12 Painopisteitä Painopisteitä: muutoksen- ja riskienhallinta, uudistumis- ja sopeutumiskyky ja kestävä kasvu. Näissä olennaista: hallittu muutos ilmastoneutraaliin ja resurssiniukkaan yhteiskuntaan sekä niihin esteisiin vastaaminen, jotka johtavat nykyisistä tuotantotavoista ja teknologioista kiinnipitämiseen ja estävät uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Lisäksi tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä resurssien ja energian omavaraisuutta erityisesti turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Kestävässä kasvussa olennaista ovat ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa tukevat ratkaisut ja osaaminen

13 Ohjelmakysymykset Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi A. Miten voidaan tehostaa resurssien käyttöä ja tukea siirtymistä kiertotalouteen, joka tuo Suomeen osaamisperustaista kasvua ja vientiä? B. Mitkä ovat ilmastoneutraalin ja resurssiniukan yhteiskunnan edellytykset? C. Millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat kokonaisvaltaista muutosprosessia siten, että muutos etenee hallitusti kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa? D. Millä keinoilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään ne inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka parhaiten edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siirtymistä kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa?

14 Tasa-arvoinen yhteiskunta Teemassa rahoitetaan tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseen, ratkaisujen luomiseksi ja päätöksenteon tueksi. Tutkimuksella lisätään tietoa peruspalvelujen tasaarvovaikutuksista eri ryhmien kannalta (muun muassa ikäryhmät, kulttuuriset ja uskonnolliset jakolinjat, alueelliset ja työelämän erot). Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla tuetaan peruspalveluiden ja etuusjärjestelmän uudistamista kestävästi ja tasa-arvoisesti.

15 Painopisteitä Painopisteitä: muutoksen ja riskien hallinta, uudistumis- ja sopeutumiskyky ja kestävä kasvu. Olennaista: huono-osaisimmat ryhmät ja uudet eriarvoisuuden muodot sekä ratkaisut ja osaaminen, joilla torjutaan eriarvoisuutta, lisätään inhimillisten voimavarojen hyödyntämistä, vahvistetaan kansalaisten osallisuutta ja luottamusta, lisätään demokratiaa ja turvallisuutta sekä lievennetään eroista johtuvia jännitteitä. Kestävässä kasvussa olennaista ovat ratkaisut ja osaaminen, joilla voidaan tukea taloudellisen ja ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalista kestävyyttä eri väestöryhmien kannalta.

16 Ohjelmakysymykset Tasa-arvoinen yhteiskunta A. Mitkä ovat eriarvoisuutta tuottavat mekanismit nyky- Suomessa? B. Miten tasa-arvoa voidaan edistää peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistamisen yhteydessä? C. Millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat innovatiivista kokeilutoimintaa, kokeiluista oppimista ja instituutioiden muutosta siten, että muutos etenee hallitusti ja lopputuloksena on kokonaisuutena onnistunut peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistaminen? D. Miten parhaiten huolehditaan siitä, että yksilö-, ryhmäja instituutiotasolla on käytettävissä ne kyvykkyydet ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat sopeutumisen peruspalvelu- ja etuusjärjestelmän uudistukseen tasa-arvoisesti?

17 Hakuohje Hakemukset liitteineen Akatemian verkkoasiointiin klo mennessä Hakemuksen jättää konsortion vastuullinen johtaja Hankkeiden suunniteltu kesto on kuusi vuotta ja kullekin konsortiolle myönnettävän kokonaisrahoituksen arvioidaan olevan suuruusluokaltaan 4 8 miljoonaa euroa. Jokaisessa STN-ohjelmassa rahoitetaan noin 3 4 konsortiota. Rahoituspäätökset pyritään tekemään Koska rahoituskausi voi alkaa takautuvasti jo , vuoden 2015 kustannukset voi esittää hakemuksen rahoitussuunnitelmassa alkaen. Hakija laatii tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman sekä rahoitussuunnitelman kuudeksi vuodeksi. Rahoitusta voidaan myöntää aluksi hankkeen alkukaudeksi ja väliarvioinnin jälkeen loppukaudeksi.

18 Lue hakuilmoitus tarkasti!

19 Hakijana STN-konsortiot Rahoitusta voivat hakea STN-konsortiot, jotka muodostuvat kolmesta tai useammasta tutkimusryhmästä joiden tutkimusryhmät ovat vähintään kahdesta eri organisaatiosta (esimerkiksi yliopisto, tutkimuslaitos, yritys) ja joiden tutkijat edustavat vähintään kolmea eri tieteenalaa. Konsortion johtajan tulee olla tohtorintutkinnon suorittanut, vähintään dosentin tasoinen tutkija. Suomen Akatemian huippuyksiköiden johtajat voivat hakea rahoitusta mutta eivät kuitenkaan STN-konsortion johtajina STN-konsortion varajohtaja tulee nimetä jo hakuvaiheessa. STN-konsortiossa mukana olevien ryhmänjohtajien (konsortion muiden rahoitusta hakevien tutkimusryhmien johtajien) tiedot luetellaan konsortiohakemuksen tutkimusryhmät -sivulla. (ei edellytetä dosentin tasoa)

20 Hakijat Hakija voi hakea rahoitusta vain yhdelle STNkonsortiolle. Osallistumista tutkijana useampaan kuin yhteen konsortioon ei ole rajattu. Lähtökohtana on, että rahoitettava tutkimus palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä myös siinä tapauksessa, että konsortiossa on mukana ulkomainen organisaatio. Myös yritykset voivat hakea rahoitusta.

21 Rahoitus Konsortion kaikkiin osapuoliin sovelletaan yleisiä valtionavustuslain (688/2001) ehtoja, yrityksiin myös EU:n valtiontukisääntöjä. Akatemian tutkimusmäärärahalla palkattavan henkilöstön tulee olla palvelussuhteessa suorituspaikkaansa rahoituskauden ajan. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmille, jotka koostuvat jo väitelleistä tutkijoista. Akatemian pääsäännöstä poiketen STN-konsortiorahoitus myönnetään kokonaisuudessaan konsortion johtajan organisaatiolle. Näin ollen kaikki rahaliikenne kulkee tämän organisaation kautta ryhmänjohtajien (konsortion muiden rahoitusta hakevien tutkimusryhmien johtajien) organisaatioille. STN-konsortion johtajan ja hänen edustamansa organisaatio vastaavat myös raportoinnista ja rahoituksen käytöstä täysimääräisesti. Konsortio toimittaa yhden yhteisen tilintarkastuskertomuksen hankkeen päättyessä.

22 Kokonaiskustannusmalli Hakemuksessa käytetään konsortion johtajan organisaation määrittelemiä yleiskustannuskerrointa ja palkkojen henkilösivukuluprosenttia. Jyväskylän yliopiston kertoimet: Henkilösivukustannuskerroin 52 %, Yleiskustannuskerroin 88 % Tehollisen työajan kerroin on 85 % STN-konsortiohakemuksessa mukana olevien organisaatioiden pitää sopia etukäteen siitä, miten ja mitä yleiskustannus- ja henkilösivukuluprosenttia käyttäen rahoitus jaetaan organisaatioiden kesken. STN:n hauissa Suomen Akatemian rahoitusosuus on 100 prosenttia kokonaiskustannuksista.

23 Hyväksyttävät kustannukset Rahoitusta voidaan hakea kattamaan esimerkiksi seuraavia tutkimuksen välittömiä kustannuksia: tutkimusryhmän työaika (palkkaus) konsortion johtajan palkkauskustannukset koordinaatiosta syntyvät palkkauskustannukset joko koordinaattorin palkkana tai osana konsortion johtajan palkkaa muut koordinaatiokulut tutkimuskulut matkat rahoitettavan hankkeen tavoitteiden kannalta keskeiset kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden kulut kansainvälisten hankkeiden valmisteluun liittyvät kulut julkaisukulut (esimerkiksi tiedon avoimen saatavuuden edistämisestä aiheutuvat julkaisumaksut) tilintarkastukseen liittyvät kulut. Arvonlisävero sisältyy kustannuksiin JY:n osalta Ei suuria laitehankintoja FIRI2015-haku

24 Poikkeukset STN-haussa STN:n ohjelmien rahoituksen ehdot noudattavat Suomen Akatemian yleisiä rahoitusehtoja täydennettynä STN:a koskevin poikkeuksin ja tarkennuksin muun muassa vastuullisen johtajan palkka, koordinaattorin palkka, rahoituksen täysimääräisyys Konsortiot päättävät itse hakemuksissaan manageriaalisesta ja tieteellisestä johtajuudesta (voi olla kokoaikainen koordinaattori tai johtaja) Hankkeiden kestoaika

25 Budjetoinnista Verkkoasioinnissa hankkeen budjetti laaditaan kolmelle ensimmäiselle toteutusvuodelle: Hankkeiden rahoituspäätökset tehdään kullekin hankkeelle kahtena erillisenä päätöksenä. Siitä huolimatta että rahoitussuunnitelma laaditaan tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman osana kuudelle vuodelle, varsinaiselle verkkoasioinnin hakemuslomakkeelle merkitään haettava rahoitus enintään ajalle Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma (= budjetti) laaditaan kuudelle vuodelle. Rahoitussuunnitelma perustellaan tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman kohdassa 7 (Toteutus: aikataulu, kustannusarvio, työnjako).

26 Hakemuksen pakolliset liitteet / tutkimusja vuorovaikutussuunnitelma Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma on koko konsortion yhteinen. Se laaditaan kuuden vuoden ajaksi. Strategisen tutkimuksen neuvoston hakujen tutkimussuunnitelmaohje poikkeaa Akatemian muiden hakujen ohjeesta. Liitteen enimmäispituus on 19 sivua, josta tutkimussuunnitelman osuus on enintään 15 sivua ja vuorovaikutussuunnitelman enintään 4 sivua (Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin). Suunnitelmasta tulee löytyä selkeät vastaukset arviointikysymyksiin, jotka on esitetty hakuilmoituksen liitteessä 3E. Tästä syystä Akatemia pyytää hakijaa noudattamaan näiden ohjeiden mukaista tutkimussuunnitelman jäsentelyä. Strategisen tutkimuksen neuvosto tukee tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Koko konsortion yhteinen vuorovaikutussuunnitelma laaditaan kuuden vuoden ajaksi tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman kohdassa 11 annettujen ohjeiden mukaan.

27 Vuorovaikutuksesta Konkreettisesta vuorovaikutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi: tiedon tuottajien ja sen relevanttien hyödyntäjien yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen keinot ja tavoitteet vuorovaikutuksen tavat, joilla haasteiden piirteitä ja niiden ratkaisemistapoja käsitellään ja toteutetaan poliittisten päättäjien, hallinnon, asianosaisten organisaatioiden ja yhteisöjen sekä kansalaisten kanssa tutkimusryhmän ja/tai konsortion tutkijoiden kyvyt luoda ja osallistua tuloksekkaaseen vuorovaikutukseen käytettävissä olevat resurssit (mukaan lukien henkilöt, osaaminen) hankkeen alustavat yhteydenotot ja yhteistoiminta tiedon hyödyntäjien kanssa. Hakemukseen liitetään mahdolliset yhteistyösopimukset (letter of commitment) miten hankkeessa syntyneen tiedon käytön jatkuvuus turvataan rahoituskauden jälkeen.

28 Vuorovaikutuksesta Vuorovaikutuksesta voi kertyä hankkeelle kustannuksia! Vuorovaikutuksen ja hakemuksen tieteellisen laadun välillä ei ole ristiriitaa Hakemusarviointi relevanssipaneelin osalta STN:n esitys STN:n infotilaisuuden esitys Stakeholder Engagement Handbook (linkki) TIP:n IMPACT-osio H2020-hankeohjeistuksesta Vaikuttavuusklinikka?

29 Muut pakolliset liitteet / CV ANSIOLUETTELO Tieteelliset ansiot tulee esittää mahdollisimman kattavasti, todenmukaisina ja vertailukelpoisina. Akatemia pyytää laatimaan ansioluettelon Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisena. Ansioluettelon tulee olla tiivis esitys erityisesti tieteellisistä ja tutkimussuunnitelman toteuttamiseen vaikuttavista ansioista. Ota huomioon haun luonne, oma uravaiheesi ja oman alasi käytännöt. Kokeneenkin tutkijan tärkeimmät ansiot voi yleensä esitellä korkeintaan 3-7 sivulla. Laadi ansioluettelo englanniksi. Sisältö ja ansioiden esitysjärjestys Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmiin jätetyissä hakemuksissa kiinnitetään arvioinnissa Akatemian tavanomaisiin hakuihin verrattuna enemmän huomiota ansioluettelon kohtiin tutkimustyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus (12), yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot (13) ja muut ansiot (14).

30 Muut pakolliset liitteet / CV julkaisuluettelo Konsortion johtajan ja ryhmänjohtajien (konsortion muiden rahoitusta hakevien tutkimusryhmien johtajien) ansioluettelot. Ansioluettelot voi tarvittaessa yhdistää yhdeksi tiedostoksi. Konsortion johtajan ja ryhmänjohtajien julkaisuluettelot, joihin merkitään kunkin johtajan tämän hankkeen kannalta 10 merkittävintä julkaisua. Julkaisuluettelot voi tarvittaessa yhdistää yhdeksi tiedostoksi. Akatemian sivuilla on laatimisohje

31 Tapauskohtaiset liitteet Vuorovaikutuksen kannalta keskeisten henkilöiden ansioluettelot, jos niitä ei ole jo liitetty edellisessä kohdassa. Yhteistyösopimukset (letter of commitment) tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmassa mainittujen tärkeimpien yhteistyötahojen kanssa. Eettisen toimikunnan lausunto (tarvittaessa); eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa. Yksi yhdistetty edistymisraportti konsortion johtajan ja ryhmänjohtajien Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia. Tarvittaessa elinkeinoelämäyhteistyön kuvaukset (esimerkiksi SHOK-lausunto). Kaupparekisteriote yritykseltä, joka on konsortiossa tutkimusrahoitusta saavana osapuolena. Jos työ suoritetaan ulkomailla: ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu.

32 Hakemusarviointi STN-hauissa arvioidaan suunniteltujen hankkeiden yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus sekä niiden tieteellinen laatu. Hakemukset arvioidaan kussakin ohjelmassa kahdessa paneelissa: relevanssipaneelissa ja kansainvälisessä tieteellisessä paneelissa. Suunniteltujen hankkeiden yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus arvioidaan ensin. Relevanssipaneeli arvioi hakemusta arviointilomakkeen kohtien 1-3 mukaisesti ja antaa yleisarvosanan. Relevanssipaneelien arvioiden perusteella STN päättää hakemuksista, jotka arvioidaan myös kansainvälisissä tieteellisissä paneeleissa. Hakemusten tieteellinen taso arvioidaan Akatemian tavanomaisten arviointikäytäntöjen mukaisesti. Tieteellinen paneeli käyttää arviointityössään lomakkeen kohtia 4-5 ja antaa myös yleisarvosanan. STN tekee päätöksen rahoitettavista hankkeista perustuen relevanssi- ja tieteellisten paneelien arviointeihin.

33 Arvioinnin aikataulu 2015

34 Arviointi relevanssipaneeleissa Relevanssipaneeli arvioi relevanssin (~ yhteiskunnallinen merkittävyys) ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä sen, miten hakemus vastaa ohjelman tavoitteisiin. Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmasta relevanssipaneeli arvioi kohdat 2. Hakemuksen perustelu, 3. Yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus ja 7. Toteutus: aikataulu, kustannusarvio, työnjako. Vuorovaikutussuunnitelma, joka sisältyy tutkimussuunnitelmaan, on keskeinen hakemuksen osa arvioitaessa suunnitellun hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta. Vuorovaikutussuunnitelman laatu ja toteutettavuus arvioidaan kokonaisuudessaan. Ansioluetteloiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin osiin: 12 (Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus), 13 (Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot) ja 14 (Muut ansiot).

35 Arviointikysymykset relevanssipaneelissa SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT: Project s relevance to the programme 1.1 Match with the programme Guiding questions: How do the proposed solutions and the knowledge base of the project match the challenge formulated in the theme and the programme? (Consider programmatic questions A and B.) 1.2 Match with the focus areas of the programme Guiding questions: Does the research address the focus areas required by the programme? (Consider programmatic questions C and D.) 1.3 Timeliness and importance of the research to society Guiding questions: Are the contents and/or the implementation of the research particularly novel and interesting societally? 1.4 Research aimed for societal use Guiding questions: Are the effects and scope of the expected research results relevant and realistic from a societal perspective and as required in the call for strategic research applications?

36 Arviointikysymykset relevanssipaneelissa SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT: Project s impact on society 2.1 Attaining stakeholders Guiding questions: Does the interaction plan recognise the most important stakeholders? Is the plan plausible for identifying and reaching stakeholders? 2.2 Dialogue and communication of research results Guiding questions: How well has the project organised the dialogue and communications on the research results? How well has the project organised the management of data and its wider use? 2.3 Use of research results during the project Guiding questions: How effective will the dialogue be with relevant actors to utilise and share research results during the course of the project? Will this dialogue bring instant effects, or will it take some time for the effects to be realised? 2.4 New networks and support to decision-making Guiding questions: Are the expected results sound in terms of supporting societal (incl. new) actors and establishing collaborative networks? How will the research support decision-making in the public or private sector?

37 Arviointikysymykset relevanssipaneelissa SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT: Implementation and feasibility 3.1 Competence and expertise of applicants Guiding questions: What are the merits and expertise of the applicants? Are they appropriate and sufficient for the proposed project? Are there solid competences of the applicants in terms of delivering knowledge to relevant stakeholders in a timely manner? In terms of research implementation, are the subtasks and resources appropriate in content and quantity? 3.2 Research team, significance of research collaborations Guiding questions: Does the consortium bring complementary and novel/surprising combinations of expertise to the project? Is the consortium involved in national and/or international research collaborations that can significantly contribute to the success of the project? 3.3 Appropriateness and quality of management and coordination Guiding questions: What is the appropriateness and quality of the research management and coordination? How does the application address risk management and intellectual property rights?

38 Arviointi relevanssipaneelissa OVERALL ASSESSMENT, FINAL RATING (SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT): Main strengths and weaknesses of project, additional comments and suggestions The numerical evaluation) is made with ratings ranging from 1 (weak) to 6 (outstanding). 1 = weak, 2 = unsatisfactory, 3 = good, 4 = very good, 5 = excellent, 6 = outstanding Arviointilomake julkaistaan viimeistään

39 Arviointikysymykset tieteellisessä paneelissa SCIENTIFIC QUALITY Reseach plan 4.1 Project s relevance to the programme Guiding question: How does the application contribute to achieving the objectives of the programme? 4.2 Scientific quality and innovativeness of research plan Guiding questions: Is the project scientifically significant and innovative? Is the project ambitious and does it have potential for breakthroughs? Does it have potential for exceptionally significant outcomes? 4.3 Feasibility of research plan Guiding questions: Are the objectives and hypotheses appropriately presented and is the research plan realistic? Are the research methods and materials appropriate? Does the applicant acknowledge potential scientific or methodological problem areas and how are alternative approaches being considered? Is the management of the proposed plan appropriate and well planned? Does the research environment support the project, such as with appropriate research and/or technology infrastructures? 4.4 Ethical issues Guiding question: Are there any ethical issues involved and, if so, how are they taken into account?

40 Arviointikysymykset tieteellisessä paneelissa SCIENTIFIC QUALITY Competence of applicant, quality of research collaboration 5.1 Competence and expertise of applicants Guiding questions: What are the merits and scientific expertise of the applicants? Are they appropriate and sufficient for the proposed project? What is the quality of the publication records? 5.2 Research team, significance of research collaborations Guiding questions: Do the research consortium partners bring complementary expertise to the project? Is the project involved in national and/or international research collaborations that can significantly contribute to the success of the project? 5.3 Researcher mobility (if applicable) Guiding question: How does the mobility plan support the research plan? 5.4 Research consortium Guiding question: What is the significance and added value of the consortium for the attainment of the research objectives?

41 Arviointi tieteellisessä paneelissa OVERALL ASSESSMENT, FINAL RATING (SCIENTIFIC QUALITY) Main strengths and weaknesses of project, additional comments and suggestions The numerical evaluation) is made with ratings ranging from 1 (weak) to 6 (outstanding). 1 = weak, 2 = unsatisfactory, 3 = good, 4 = very good, 5 = excellent, 6 = outstanding

42 Vuoden 2016 teemoihin vaikuttaminen Strategisen tutkimuksen neuvosto on aloittanut tutkimusteemojen valmistelun vuodelle Tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät eri yhteiskunnan osa-alueilta voivat osallistua teemavalmisteluun ehdottamalla ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimusteemoja. Teemoja ja aiheita voi ehdottaa strategisen tutkimuksen neuvostolle verkkokyselyssä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/s/878a45b4662d2020.par Kyselyn tulokset toimitetaan strategisen tutkimuksen neuvoston käyttöön osana teemavalmistelussa käytettävää aineistoa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle esityksen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuodelle Tutkimusteemat päättää valtioneuvosto, ja teemoihin perustuen neuvosto suunnittelee vuoden 2016 tutkimusohjelmat.

43 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteystiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Strategisen tutkimuksen rahoitus Strategisen tutkimuksen rahoitus HENVI-LUKE-verkottumistilaisuus 26.1.2015 Tiina Petänen 1 Mitä on strateginen tutkimus? Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMIEN AIEHAKU 5.11-9.12.2015

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMIEN AIEHAKU 5.11-9.12.2015 STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMIEN AIEHAKU 5.11-9.12.2015 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ture@jyu.fi Ohjelma Taustaa strategiselle tutkimukselle Teemaprosessi Teemaehdotukset ja tutkimusohjelmat Aiehaku

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Suomen Akatemia syyskuun haku 2013. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot

Suomen Akatemia syyskuun haku 2013. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Suomen Akatemia syyskuun haku 2013 Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Syksy 2013 Haku 2. 25.9. 2013 kello 16.15 Haettavana: Akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet, tutkimusohjelmahankkeet,

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus Strategisen tutkimuksen infotilaisuus OHJELMA Tilaisuuden juontaa Risto Alatarvas 8.30 Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen 9.00 Tilaisuuden avaus, Riikka Heikinheimo, johtaja, Suomen Akatemia 9.10 Tutkimusohjelmien

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015

Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015 Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015 Ohjelmahaku on kaksivaiheinen. Tässä hakuilmoituksessa esitetään sekä aiehaun että helmikuussa toteutettavan varsinaisen haun hakuohjeet. Varsinaiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012

HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012 HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012 Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen hakuinfotilaisuus

Strategisen tutkimuksen hakuinfotilaisuus Strategisen tutkimuksen hakuinfotilaisuus 29.11.2016 09.00 Tilaisuuden avaus Strategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi Vauhkonen 09.10 Vuoden 2017 ja 2018 STN-ohjelmien esittely Strategisen tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013. Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013. Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013 Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille 1 PÄIVITYKSEN TAVOITTEET JA KATEGORIAT... 3 1.1 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015 Rahoitushauissa huomioitavaa Tutkimuksen eettisten kysymysten luonteen yhteensopivuus rahoittajien edellyttämän tarkkuuden ja muodon kanssa? Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Muutokset rahoituspäätöksiin-

Muutokset rahoituspäätöksiin- SUOMEN AKATEMIA 1.12.2014/19.3.2015/ AKA/3/02.04.10/2014 Muutokset rahoituspäätöksiin- ohjeet rahoituksen saajalle Eri muutoshakemustyypit (1) Uuden rahoituspäätöksen kustannusarvion ja/tai vuosierien

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010 Riitta Mustonen 1 12.5.2010 FIRI 2010 -haun tutkimus- ja innovaatiopoliittiset perusteet Osa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa; tutkijat

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

Suomen Akatemia syyskuun haku 1.-24.9.2014

Suomen Akatemia syyskuun haku 1.-24.9.2014 Suomen Akatemia syyskuun haku 1.-24.9.2014 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Hakuinfo 5.9.2014 Syyskuun 2014 haku Suomen Akatemian rahoitusmuodot Uutta syksyn 2014 haussa Suomen Akatemia Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM)

DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM) 3.3.2015 DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM) AKATEMIAOHJELMA 2016 2019 Ohjelmamuistio Ohjelmamuistio 2 (7) 1.PERUSTELUTJATAUSTA Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntaa monella tavoin, ja myös tutkimuksen

Lisätiedot

RAHA VIE TIEDETTÄ. Ansiot, hakemus vai lobbaus mikä ratkaisee?

RAHA VIE TIEDETTÄ. Ansiot, hakemus vai lobbaus mikä ratkaisee? Communica;o Academica 2014, 10.1.2014 RAHA VIE TIEDETTÄ Ansiot, hakemus vai lobbaus mikä ratkaisee? Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus terveys;eteiden laitos Jyväskylän yliopisto, Suomen Akatemian

Lisätiedot

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät SYYSHAKU 2012 1. Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät 1 Hankerahoitus Akatemiahanke Suunnatut akatemiahankkeet Temaattiset haut Kehitystutkimus Kansainväliset yhteishankkeet Tutkimusohjelmat

Lisätiedot

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa

Lisätiedot

Ask & Apply -kiertue 2013

Ask & Apply -kiertue 2013 Ohjelma: Ask & Apply -kiertue 2013 Syyshaku 2013 (30 min.) Hyvän hakemuksen ainekset (20 min.) Budjetin laadinta, Akatemia ja yliopisto yhdessä (30 min.) Kysy tiedeasiantuntijalta -tunti (60 min.) 1 SYYSHAKU

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen Keskeiset muutokset Akatemian rahoitusehdoissa ja -muodoissa Ylijohtaja Riitta Mustonen 1 1.9.2010 Keskeiset muutokset Suomen Akatemian päätös Rahoitusmuotojen uudistus syksyllä 2010 Eduskunnan päätös

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Lokakuun haku 1. 31.10.2008

Lokakuun haku 1. 31.10.2008 SUOMEN AKATEMIA LOKAKUUN 2008 HAKUILMOITUS 1 (26) Lokakuun haku 1. 31.10.2008 Kaikkia hakuja koskevat ohjeet...2 Lokakuussa 2008 haettavana oleva rahoitus...7 1 Akatemiaprofessorin virkaan ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2016 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 1.9 30.9.2015 HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö 12/626/2015

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen ohjelmahaut

Strategisen tutkimuksen ohjelmahaut Strategisen tutkimuksen ohjelmahaut Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä Kestävän kasvun avaimet aiehaku 1.12.2016 11.1.2017 klo 16.15 Suomen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Marie Skłodowska-Curie -toimet

Marie Skłodowska-Curie -toimet Marie Skłodowska-Curie -toimet Tästä se lähtee! Horisontti 2020 -hakuinfo 27.11.2013 Tiina Petänen, Satu Huuha-Cissokho 1 Marie Skłodowska-Curie -toimet Tutkijoiden liikkuvuuden ja urakehityksen tukemiseen

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND Suomen Akatemia Risto Vilkko Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön 1 ACADEMY OF FINLAND Kansainvälisen toiminnan tavoitteet Akatemia tukee tutkimuksen ja tutkimusympäristöjen laadun

Lisätiedot

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Pekka Ollikainen Tekes 24.1.2013 Messukeskus, Helsinki http://www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM1071384v2 Oppimisratkaisut ohjelma 2011-2015 Ohjelman

Lisätiedot

Interreg Itämeren alue 2014-2020

Interreg Itämeren alue 2014-2020 Interreg Itämeren alue 2014-2020 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 Lahti Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö Interreg Baltic Sea Region (IBSR) 2014-2020 8 jäsenmaata

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2.

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Tärkeät päivämäärät: Haku avautuu 3.10.2016 1.11.2016 klo 16.00 mennessä julkisen tutkimuksen suunnitelma ja pyydetyt tiedot Suomen Akatemiaan 14.11.2016 klo 23.59

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä. Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto

Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä. Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto 29.8.2012 Miksi järjestelmää lähdettiin kehittämään? Yliopiston budjetointimalleja ei tunnettu: mihin

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true Sivu /5 Valtion tutkimusrahan haku hankekaudelle 06 ---------------------------------------------------------------- --------------------------- T Ä M Ä O N M A L L I -Ä L Ä T Ä Y T Ä!!!!!!! Lomake on

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS STRATEGISEN TUTKIMUKSEN TEEMA-ALUEISTA JA PAINOPISTEISTÄ

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS STRATEGISEN TUTKIMUKSEN TEEMA-ALUEISTA JA PAINOPISTEISTÄ VALTIONEUVOSTON KANSLIA Muistio Alivaltiosihteeri 16.12.2014 Timo Lankinen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS STRATEGISEN TUTKIMUKSEN TEEMA-ALUEISTA JA PAINOPISTEISTÄ 1. Johdanto ja tausta Strateginen tutkimus on

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Ihmiset bisneksen uudistajina Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Tutkimushaun infotilaisuus 30.9.2014 Finlandia-talo Haun kuvaus

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014

SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014 1 (5) SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014 Tekes pyytää hakemuksia strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) uusiksi tutkimusohjelmiksi. Tekes on vuonna 2014 siirtynyt hakumenettelyyn uusien

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Tutkimusohjelmat: Mitä Akatemia toivoo tutkimusohjelmilta? Arja Kallio SUOMEN AKATEMIA

Tutkimusohjelmat: Mitä Akatemia toivoo tutkimusohjelmilta? Arja Kallio SUOMEN AKATEMIA Tutkimusohjelmat: Mitä Akatemia toivoo tutkimusohjelmilta? Arja Kallio 1 Tutkimusohjelmien strateginen suunnittelu - Akatemian strategia 2012 - laatu, kansainvälisyys, vaikuttavuus -Tutkimusohjelmastrategiat

Lisätiedot

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset Järjestöt rakenteiden murroksessa Rehtori, dos. Jorma Niemelä KYT-juhla, Jyväskylä Esitykseni rakenne 1. Maailman muutos: Muutoksen ennakointia terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa

Lisätiedot

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima. Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot