STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015"

Transkriptio

1 STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 2015

2 Ohjelma Strategisen tutkimuksen neuvoston haut 2015 Hakuehdot ja -ohjeet Budjetointi Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma Hakemusarviointi Vuoden 2016 STN-teemoihin vaikuttaminen

3 Strategisesta tutkimuksesta STN: tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan ratkaisuja uudistumiseen (elinkeinoelämän ja julkisen sektorin) tehtävä tutkimus tukee tiedolla johtamista tutkimus on korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimus on pitkäjänteistä ja aidosti monitieteistä sekä yhteiskunnallisesti merkittävää

4 STN-infomateriaali SA-hakuilmoitus STN Akatemian sivuilla STN-Infotilaisuuden esitykset Kysymyksiä ja vastauksia ukk STN:n LinkedIn-ryhmä STN ja VNK vuorovaikutuksesta Suomen Akatemian Rahoituksen yleiset ehdot ja ohjeet TIP:n hakuohjeet UNO-sivuston ohjekeskuksessa

5 Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) haut 2015 Haku Suomen Akatemian huhtikuun haun yhteydessä Rahoitusta kolmeen eri teemaan (VN) pohjautuvista tutkimusohjelmista (STN): Teknologiamurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot -teema STN-ohjelma: Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta -teema STN-ohjelma: Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi Tasa-arvo ja sen edistäminen -teema STN-ohjelma: Tasa-arvoinen yhteiskunta

6 Ohjelmakysymykset SA-ohjelmista poiketen STN-ohjelmissa ei ole erillisiä ohjelmamuistioita. Ohjelmien sisällöllinen avaaminen tehdään ohjelmakysymysten avulla. Konsortion tutkimussuunnitelmassa tulee vastata ohjelmakysymyksiin A ja B sekä lisäksi kysymyksistä C ja D yhteen tai kumpaankin. Hakuilmoituksessa kunkin kysymyksen alle on listattu ajatuksia herättämään kysymysmuotoisia esimerkkejä mahdollisista tutkimuksellisista näkökulmista ja lähestymistavoista.

7 Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot Teemassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu teknologiamurrosten identifioimiseen, hyödyntämiseen ja siihen, millaista inhimillisen toiminnan, instituutioiden ja toimintatapojen muutosta hyödyntäminen edellyttää. Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla voidaan vastata: viennin ja osaamisperusteisen kasvun tunnistettaviin esteisiin

8 Painopisteitä Painopisteitä: muutoksen- ja riskienhallinta, uudistumis- ja sopeutumiskyky ja kestävä kasvu. Olennaista teknologiamurrosten vaikutukset teollisuuteen, palveluihin, työmarkkinoihin ja työelämään, kulutustottumuksiin, terveyskäyttäytymiseen, osaamistarpeisiin ja koulutukseen. Kestävässä kasvussa olennaisia ovat innovaatiotoiminnassa hyödynnettävät ratkaisut ja osaaminen.

9 Murrokselliset teknologiat Murrokselliset teknologiat (disruptive technologies) vaikuttavat syvällisesti talouteen ja yhteiskuntaan. Esimerkkejä teknologiamurroksista ovat digitalisaatioon liittyen : mobiili- ja pilviteknologiat, tietotyön automaatio, asioiden internet, big data-analytiikka, robotiikka, 3D-tulostus, paikkatieto, nano- ja bioteknologia, kehittyneet materiaalit tai uudet energiateknologiat.

10 Ohjelmakysymykset Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot A. Mitkä ovat tietyn konkreettisen teknologiamurroksen ilmentymät ja potentiaalinen hyöty Suomelle? B. Millaista inhimillisen toiminnan, instituutioiden ja toimintatapojen muutosta kyseisen teknologiamurroksen hyödyntäminen edellyttää? C. Millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat muutosprosessia siten, että muutos etenee hallitusti ja prosessin lopputuloksena Suomen edellytykset hyödyntää teknologiamurroksia ovat mahdollisimman hyvät? D. Millä keinoilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään sellaiset inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka edistävät kykyä sopeutua teknologiamurrosten mahdollistamiin muutoksiin ja niihin liittyviin riskeihin?

11 Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi Teemassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu resurssien käytön tehokkuuden parantamiseen ja kiertotalouteen, jossa uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat kiertävät tehokkaasti ja materiaali- ja energiavirrat käytetään tarkasti sekä kulutuksen, elämäntapojen ja muun inhimillisen toiminnan muutokseen tavoitteena ilmastoneutraali- ja resurssiniukka yhteiskunta. Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla voidaan osaltaan vastata viennin ja osaamisperusteisen kasvun tunnistettaviin esteisiin. Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla voidaan vastata: viennin ja osaamisperusteisen kasvun tunnistettaviin esteisiin

12 Painopisteitä Painopisteitä: muutoksen- ja riskienhallinta, uudistumis- ja sopeutumiskyky ja kestävä kasvu. Näissä olennaista: hallittu muutos ilmastoneutraaliin ja resurssiniukkaan yhteiskuntaan sekä niihin esteisiin vastaaminen, jotka johtavat nykyisistä tuotantotavoista ja teknologioista kiinnipitämiseen ja estävät uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Lisäksi tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä resurssien ja energian omavaraisuutta erityisesti turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Kestävässä kasvussa olennaista ovat ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa tukevat ratkaisut ja osaaminen

13 Ohjelmakysymykset Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi A. Miten voidaan tehostaa resurssien käyttöä ja tukea siirtymistä kiertotalouteen, joka tuo Suomeen osaamisperustaista kasvua ja vientiä? B. Mitkä ovat ilmastoneutraalin ja resurssiniukan yhteiskunnan edellytykset? C. Millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat kokonaisvaltaista muutosprosessia siten, että muutos etenee hallitusti kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa? D. Millä keinoilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään ne inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka parhaiten edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siirtymistä kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa?

14 Tasa-arvoinen yhteiskunta Teemassa rahoitetaan tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseen, ratkaisujen luomiseksi ja päätöksenteon tueksi. Tutkimuksella lisätään tietoa peruspalvelujen tasaarvovaikutuksista eri ryhmien kannalta (muun muassa ikäryhmät, kulttuuriset ja uskonnolliset jakolinjat, alueelliset ja työelämän erot). Teemassa tulee hakea ratkaisuja, joilla tuetaan peruspalveluiden ja etuusjärjestelmän uudistamista kestävästi ja tasa-arvoisesti.

15 Painopisteitä Painopisteitä: muutoksen ja riskien hallinta, uudistumis- ja sopeutumiskyky ja kestävä kasvu. Olennaista: huono-osaisimmat ryhmät ja uudet eriarvoisuuden muodot sekä ratkaisut ja osaaminen, joilla torjutaan eriarvoisuutta, lisätään inhimillisten voimavarojen hyödyntämistä, vahvistetaan kansalaisten osallisuutta ja luottamusta, lisätään demokratiaa ja turvallisuutta sekä lievennetään eroista johtuvia jännitteitä. Kestävässä kasvussa olennaista ovat ratkaisut ja osaaminen, joilla voidaan tukea taloudellisen ja ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalista kestävyyttä eri väestöryhmien kannalta.

16 Ohjelmakysymykset Tasa-arvoinen yhteiskunta A. Mitkä ovat eriarvoisuutta tuottavat mekanismit nyky- Suomessa? B. Miten tasa-arvoa voidaan edistää peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistamisen yhteydessä? C. Millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat innovatiivista kokeilutoimintaa, kokeiluista oppimista ja instituutioiden muutosta siten, että muutos etenee hallitusti ja lopputuloksena on kokonaisuutena onnistunut peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistaminen? D. Miten parhaiten huolehditaan siitä, että yksilö-, ryhmäja instituutiotasolla on käytettävissä ne kyvykkyydet ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat sopeutumisen peruspalvelu- ja etuusjärjestelmän uudistukseen tasa-arvoisesti?

17 Hakuohje Hakemukset liitteineen Akatemian verkkoasiointiin klo mennessä Hakemuksen jättää konsortion vastuullinen johtaja Hankkeiden suunniteltu kesto on kuusi vuotta ja kullekin konsortiolle myönnettävän kokonaisrahoituksen arvioidaan olevan suuruusluokaltaan 4 8 miljoonaa euroa. Jokaisessa STN-ohjelmassa rahoitetaan noin 3 4 konsortiota. Rahoituspäätökset pyritään tekemään Koska rahoituskausi voi alkaa takautuvasti jo , vuoden 2015 kustannukset voi esittää hakemuksen rahoitussuunnitelmassa alkaen. Hakija laatii tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman sekä rahoitussuunnitelman kuudeksi vuodeksi. Rahoitusta voidaan myöntää aluksi hankkeen alkukaudeksi ja väliarvioinnin jälkeen loppukaudeksi.

18 Lue hakuilmoitus tarkasti!

19 Hakijana STN-konsortiot Rahoitusta voivat hakea STN-konsortiot, jotka muodostuvat kolmesta tai useammasta tutkimusryhmästä joiden tutkimusryhmät ovat vähintään kahdesta eri organisaatiosta (esimerkiksi yliopisto, tutkimuslaitos, yritys) ja joiden tutkijat edustavat vähintään kolmea eri tieteenalaa. Konsortion johtajan tulee olla tohtorintutkinnon suorittanut, vähintään dosentin tasoinen tutkija. Suomen Akatemian huippuyksiköiden johtajat voivat hakea rahoitusta mutta eivät kuitenkaan STN-konsortion johtajina STN-konsortion varajohtaja tulee nimetä jo hakuvaiheessa. STN-konsortiossa mukana olevien ryhmänjohtajien (konsortion muiden rahoitusta hakevien tutkimusryhmien johtajien) tiedot luetellaan konsortiohakemuksen tutkimusryhmät -sivulla. (ei edellytetä dosentin tasoa)

20 Hakijat Hakija voi hakea rahoitusta vain yhdelle STNkonsortiolle. Osallistumista tutkijana useampaan kuin yhteen konsortioon ei ole rajattu. Lähtökohtana on, että rahoitettava tutkimus palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä myös siinä tapauksessa, että konsortiossa on mukana ulkomainen organisaatio. Myös yritykset voivat hakea rahoitusta.

21 Rahoitus Konsortion kaikkiin osapuoliin sovelletaan yleisiä valtionavustuslain (688/2001) ehtoja, yrityksiin myös EU:n valtiontukisääntöjä. Akatemian tutkimusmäärärahalla palkattavan henkilöstön tulee olla palvelussuhteessa suorituspaikkaansa rahoituskauden ajan. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmille, jotka koostuvat jo väitelleistä tutkijoista. Akatemian pääsäännöstä poiketen STN-konsortiorahoitus myönnetään kokonaisuudessaan konsortion johtajan organisaatiolle. Näin ollen kaikki rahaliikenne kulkee tämän organisaation kautta ryhmänjohtajien (konsortion muiden rahoitusta hakevien tutkimusryhmien johtajien) organisaatioille. STN-konsortion johtajan ja hänen edustamansa organisaatio vastaavat myös raportoinnista ja rahoituksen käytöstä täysimääräisesti. Konsortio toimittaa yhden yhteisen tilintarkastuskertomuksen hankkeen päättyessä.

22 Kokonaiskustannusmalli Hakemuksessa käytetään konsortion johtajan organisaation määrittelemiä yleiskustannuskerrointa ja palkkojen henkilösivukuluprosenttia. Jyväskylän yliopiston kertoimet: Henkilösivukustannuskerroin 52 %, Yleiskustannuskerroin 88 % Tehollisen työajan kerroin on 85 % STN-konsortiohakemuksessa mukana olevien organisaatioiden pitää sopia etukäteen siitä, miten ja mitä yleiskustannus- ja henkilösivukuluprosenttia käyttäen rahoitus jaetaan organisaatioiden kesken. STN:n hauissa Suomen Akatemian rahoitusosuus on 100 prosenttia kokonaiskustannuksista.

23 Hyväksyttävät kustannukset Rahoitusta voidaan hakea kattamaan esimerkiksi seuraavia tutkimuksen välittömiä kustannuksia: tutkimusryhmän työaika (palkkaus) konsortion johtajan palkkauskustannukset koordinaatiosta syntyvät palkkauskustannukset joko koordinaattorin palkkana tai osana konsortion johtajan palkkaa muut koordinaatiokulut tutkimuskulut matkat rahoitettavan hankkeen tavoitteiden kannalta keskeiset kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden kulut kansainvälisten hankkeiden valmisteluun liittyvät kulut julkaisukulut (esimerkiksi tiedon avoimen saatavuuden edistämisestä aiheutuvat julkaisumaksut) tilintarkastukseen liittyvät kulut. Arvonlisävero sisältyy kustannuksiin JY:n osalta Ei suuria laitehankintoja FIRI2015-haku

24 Poikkeukset STN-haussa STN:n ohjelmien rahoituksen ehdot noudattavat Suomen Akatemian yleisiä rahoitusehtoja täydennettynä STN:a koskevin poikkeuksin ja tarkennuksin muun muassa vastuullisen johtajan palkka, koordinaattorin palkka, rahoituksen täysimääräisyys Konsortiot päättävät itse hakemuksissaan manageriaalisesta ja tieteellisestä johtajuudesta (voi olla kokoaikainen koordinaattori tai johtaja) Hankkeiden kestoaika

25 Budjetoinnista Verkkoasioinnissa hankkeen budjetti laaditaan kolmelle ensimmäiselle toteutusvuodelle: Hankkeiden rahoituspäätökset tehdään kullekin hankkeelle kahtena erillisenä päätöksenä. Siitä huolimatta että rahoitussuunnitelma laaditaan tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman osana kuudelle vuodelle, varsinaiselle verkkoasioinnin hakemuslomakkeelle merkitään haettava rahoitus enintään ajalle Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma (= budjetti) laaditaan kuudelle vuodelle. Rahoitussuunnitelma perustellaan tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman kohdassa 7 (Toteutus: aikataulu, kustannusarvio, työnjako).

26 Hakemuksen pakolliset liitteet / tutkimusja vuorovaikutussuunnitelma Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma on koko konsortion yhteinen. Se laaditaan kuuden vuoden ajaksi. Strategisen tutkimuksen neuvoston hakujen tutkimussuunnitelmaohje poikkeaa Akatemian muiden hakujen ohjeesta. Liitteen enimmäispituus on 19 sivua, josta tutkimussuunnitelman osuus on enintään 15 sivua ja vuorovaikutussuunnitelman enintään 4 sivua (Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin). Suunnitelmasta tulee löytyä selkeät vastaukset arviointikysymyksiin, jotka on esitetty hakuilmoituksen liitteessä 3E. Tästä syystä Akatemia pyytää hakijaa noudattamaan näiden ohjeiden mukaista tutkimussuunnitelman jäsentelyä. Strategisen tutkimuksen neuvosto tukee tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Koko konsortion yhteinen vuorovaikutussuunnitelma laaditaan kuuden vuoden ajaksi tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman kohdassa 11 annettujen ohjeiden mukaan.

27 Vuorovaikutuksesta Konkreettisesta vuorovaikutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi: tiedon tuottajien ja sen relevanttien hyödyntäjien yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen keinot ja tavoitteet vuorovaikutuksen tavat, joilla haasteiden piirteitä ja niiden ratkaisemistapoja käsitellään ja toteutetaan poliittisten päättäjien, hallinnon, asianosaisten organisaatioiden ja yhteisöjen sekä kansalaisten kanssa tutkimusryhmän ja/tai konsortion tutkijoiden kyvyt luoda ja osallistua tuloksekkaaseen vuorovaikutukseen käytettävissä olevat resurssit (mukaan lukien henkilöt, osaaminen) hankkeen alustavat yhteydenotot ja yhteistoiminta tiedon hyödyntäjien kanssa. Hakemukseen liitetään mahdolliset yhteistyösopimukset (letter of commitment) miten hankkeessa syntyneen tiedon käytön jatkuvuus turvataan rahoituskauden jälkeen.

28 Vuorovaikutuksesta Vuorovaikutuksesta voi kertyä hankkeelle kustannuksia! Vuorovaikutuksen ja hakemuksen tieteellisen laadun välillä ei ole ristiriitaa Hakemusarviointi relevanssipaneelin osalta STN:n esitys STN:n infotilaisuuden esitys Stakeholder Engagement Handbook (linkki) TIP:n IMPACT-osio H2020-hankeohjeistuksesta Vaikuttavuusklinikka?

29 Muut pakolliset liitteet / CV ANSIOLUETTELO Tieteelliset ansiot tulee esittää mahdollisimman kattavasti, todenmukaisina ja vertailukelpoisina. Akatemia pyytää laatimaan ansioluettelon Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisena. Ansioluettelon tulee olla tiivis esitys erityisesti tieteellisistä ja tutkimussuunnitelman toteuttamiseen vaikuttavista ansioista. Ota huomioon haun luonne, oma uravaiheesi ja oman alasi käytännöt. Kokeneenkin tutkijan tärkeimmät ansiot voi yleensä esitellä korkeintaan 3-7 sivulla. Laadi ansioluettelo englanniksi. Sisältö ja ansioiden esitysjärjestys Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmiin jätetyissä hakemuksissa kiinnitetään arvioinnissa Akatemian tavanomaisiin hakuihin verrattuna enemmän huomiota ansioluettelon kohtiin tutkimustyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus (12), yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot (13) ja muut ansiot (14).

30 Muut pakolliset liitteet / CV julkaisuluettelo Konsortion johtajan ja ryhmänjohtajien (konsortion muiden rahoitusta hakevien tutkimusryhmien johtajien) ansioluettelot. Ansioluettelot voi tarvittaessa yhdistää yhdeksi tiedostoksi. Konsortion johtajan ja ryhmänjohtajien julkaisuluettelot, joihin merkitään kunkin johtajan tämän hankkeen kannalta 10 merkittävintä julkaisua. Julkaisuluettelot voi tarvittaessa yhdistää yhdeksi tiedostoksi. Akatemian sivuilla on laatimisohje

31 Tapauskohtaiset liitteet Vuorovaikutuksen kannalta keskeisten henkilöiden ansioluettelot, jos niitä ei ole jo liitetty edellisessä kohdassa. Yhteistyösopimukset (letter of commitment) tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmassa mainittujen tärkeimpien yhteistyötahojen kanssa. Eettisen toimikunnan lausunto (tarvittaessa); eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa. Yksi yhdistetty edistymisraportti konsortion johtajan ja ryhmänjohtajien Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia. Tarvittaessa elinkeinoelämäyhteistyön kuvaukset (esimerkiksi SHOK-lausunto). Kaupparekisteriote yritykseltä, joka on konsortiossa tutkimusrahoitusta saavana osapuolena. Jos työ suoritetaan ulkomailla: ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu.

32 Hakemusarviointi STN-hauissa arvioidaan suunniteltujen hankkeiden yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus sekä niiden tieteellinen laatu. Hakemukset arvioidaan kussakin ohjelmassa kahdessa paneelissa: relevanssipaneelissa ja kansainvälisessä tieteellisessä paneelissa. Suunniteltujen hankkeiden yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus arvioidaan ensin. Relevanssipaneeli arvioi hakemusta arviointilomakkeen kohtien 1-3 mukaisesti ja antaa yleisarvosanan. Relevanssipaneelien arvioiden perusteella STN päättää hakemuksista, jotka arvioidaan myös kansainvälisissä tieteellisissä paneeleissa. Hakemusten tieteellinen taso arvioidaan Akatemian tavanomaisten arviointikäytäntöjen mukaisesti. Tieteellinen paneeli käyttää arviointityössään lomakkeen kohtia 4-5 ja antaa myös yleisarvosanan. STN tekee päätöksen rahoitettavista hankkeista perustuen relevanssi- ja tieteellisten paneelien arviointeihin.

33 Arvioinnin aikataulu 2015

34 Arviointi relevanssipaneeleissa Relevanssipaneeli arvioi relevanssin (~ yhteiskunnallinen merkittävyys) ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä sen, miten hakemus vastaa ohjelman tavoitteisiin. Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmasta relevanssipaneeli arvioi kohdat 2. Hakemuksen perustelu, 3. Yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus ja 7. Toteutus: aikataulu, kustannusarvio, työnjako. Vuorovaikutussuunnitelma, joka sisältyy tutkimussuunnitelmaan, on keskeinen hakemuksen osa arvioitaessa suunnitellun hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta. Vuorovaikutussuunnitelman laatu ja toteutettavuus arvioidaan kokonaisuudessaan. Ansioluetteloiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin osiin: 12 (Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus), 13 (Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot) ja 14 (Muut ansiot).

35 Arviointikysymykset relevanssipaneelissa SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT: Project s relevance to the programme 1.1 Match with the programme Guiding questions: How do the proposed solutions and the knowledge base of the project match the challenge formulated in the theme and the programme? (Consider programmatic questions A and B.) 1.2 Match with the focus areas of the programme Guiding questions: Does the research address the focus areas required by the programme? (Consider programmatic questions C and D.) 1.3 Timeliness and importance of the research to society Guiding questions: Are the contents and/or the implementation of the research particularly novel and interesting societally? 1.4 Research aimed for societal use Guiding questions: Are the effects and scope of the expected research results relevant and realistic from a societal perspective and as required in the call for strategic research applications?

36 Arviointikysymykset relevanssipaneelissa SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT: Project s impact on society 2.1 Attaining stakeholders Guiding questions: Does the interaction plan recognise the most important stakeholders? Is the plan plausible for identifying and reaching stakeholders? 2.2 Dialogue and communication of research results Guiding questions: How well has the project organised the dialogue and communications on the research results? How well has the project organised the management of data and its wider use? 2.3 Use of research results during the project Guiding questions: How effective will the dialogue be with relevant actors to utilise and share research results during the course of the project? Will this dialogue bring instant effects, or will it take some time for the effects to be realised? 2.4 New networks and support to decision-making Guiding questions: Are the expected results sound in terms of supporting societal (incl. new) actors and establishing collaborative networks? How will the research support decision-making in the public or private sector?

37 Arviointikysymykset relevanssipaneelissa SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT: Implementation and feasibility 3.1 Competence and expertise of applicants Guiding questions: What are the merits and expertise of the applicants? Are they appropriate and sufficient for the proposed project? Are there solid competences of the applicants in terms of delivering knowledge to relevant stakeholders in a timely manner? In terms of research implementation, are the subtasks and resources appropriate in content and quantity? 3.2 Research team, significance of research collaborations Guiding questions: Does the consortium bring complementary and novel/surprising combinations of expertise to the project? Is the consortium involved in national and/or international research collaborations that can significantly contribute to the success of the project? 3.3 Appropriateness and quality of management and coordination Guiding questions: What is the appropriateness and quality of the research management and coordination? How does the application address risk management and intellectual property rights?

38 Arviointi relevanssipaneelissa OVERALL ASSESSMENT, FINAL RATING (SOCIETAL RELEVANCE AND IMPACT): Main strengths and weaknesses of project, additional comments and suggestions The numerical evaluation) is made with ratings ranging from 1 (weak) to 6 (outstanding). 1 = weak, 2 = unsatisfactory, 3 = good, 4 = very good, 5 = excellent, 6 = outstanding Arviointilomake julkaistaan viimeistään

39 Arviointikysymykset tieteellisessä paneelissa SCIENTIFIC QUALITY Reseach plan 4.1 Project s relevance to the programme Guiding question: How does the application contribute to achieving the objectives of the programme? 4.2 Scientific quality and innovativeness of research plan Guiding questions: Is the project scientifically significant and innovative? Is the project ambitious and does it have potential for breakthroughs? Does it have potential for exceptionally significant outcomes? 4.3 Feasibility of research plan Guiding questions: Are the objectives and hypotheses appropriately presented and is the research plan realistic? Are the research methods and materials appropriate? Does the applicant acknowledge potential scientific or methodological problem areas and how are alternative approaches being considered? Is the management of the proposed plan appropriate and well planned? Does the research environment support the project, such as with appropriate research and/or technology infrastructures? 4.4 Ethical issues Guiding question: Are there any ethical issues involved and, if so, how are they taken into account?

40 Arviointikysymykset tieteellisessä paneelissa SCIENTIFIC QUALITY Competence of applicant, quality of research collaboration 5.1 Competence and expertise of applicants Guiding questions: What are the merits and scientific expertise of the applicants? Are they appropriate and sufficient for the proposed project? What is the quality of the publication records? 5.2 Research team, significance of research collaborations Guiding questions: Do the research consortium partners bring complementary expertise to the project? Is the project involved in national and/or international research collaborations that can significantly contribute to the success of the project? 5.3 Researcher mobility (if applicable) Guiding question: How does the mobility plan support the research plan? 5.4 Research consortium Guiding question: What is the significance and added value of the consortium for the attainment of the research objectives?

41 Arviointi tieteellisessä paneelissa OVERALL ASSESSMENT, FINAL RATING (SCIENTIFIC QUALITY) Main strengths and weaknesses of project, additional comments and suggestions The numerical evaluation) is made with ratings ranging from 1 (weak) to 6 (outstanding). 1 = weak, 2 = unsatisfactory, 3 = good, 4 = very good, 5 = excellent, 6 = outstanding

42 Vuoden 2016 teemoihin vaikuttaminen Strategisen tutkimuksen neuvosto on aloittanut tutkimusteemojen valmistelun vuodelle Tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät eri yhteiskunnan osa-alueilta voivat osallistua teemavalmisteluun ehdottamalla ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimusteemoja. Teemoja ja aiheita voi ehdottaa strategisen tutkimuksen neuvostolle verkkokyselyssä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/s/878a45b4662d2020.par Kyselyn tulokset toimitetaan strategisen tutkimuksen neuvoston käyttöön osana teemavalmistelussa käytettävää aineistoa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle esityksen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuodelle Tutkimusteemat päättää valtioneuvosto, ja teemoihin perustuen neuvosto suunnittelee vuoden 2016 tutkimusohjelmat.

43 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteystiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Hakemusarviointi Akatemiassa

Hakemusarviointi Akatemiassa Hakemusarviointi Akatemiassa 1. Suomen Akatemia 2. Hakemusten käsittely 3. Hyvän hakemuksen tunnuspiirteet 1 4. Hakemusten arviointi Organisaatio 2 Suomen Akatemia Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU 1.12.2016-11.1.2017 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ris@jyu.fi Mitä STN rahoittaa 3. STN-haku Tutkittua tietoa yhteiskunnan tarpeisiin Ratkaisukeskeistä

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMIEN AIEHAKU 5.11-9.12.2015

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMIEN AIEHAKU 5.11-9.12.2015 STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMIEN AIEHAKU 5.11-9.12.2015 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ture@jyu.fi Ohjelma Taustaa strategiselle tutkimukselle Teemaprosessi Teemaehdotukset ja tutkimusohjelmat Aiehaku

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus Strategisen tutkimuksen infotilaisuus OHJELMA Tilaisuuden juontaa Risto Alatarvas 8.30 Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen 9.00 Tilaisuuden avaus, Riikka Heikinheimo, johtaja, Suomen Akatemia 9.10 Tutkimusohjelmien

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015

Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015 Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015 Ohjelmahaku on kaksivaiheinen. Tässä hakuilmoituksessa esitetään sekä aiehaun että helmikuussa toteutettavan varsinaisen haun hakuohjeet. Varsinaiseen

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013. Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013. Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013 Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille 1 PÄIVITYKSEN TAVOITTEET JA KATEGORIAT... 3 1.1 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili 23.01.22) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 7.10.2015 Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen hakuinfotilaisuus

Strategisen tutkimuksen hakuinfotilaisuus Strategisen tutkimuksen hakuinfotilaisuus 29.11.2016 09.00 Tilaisuuden avaus Strategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi Vauhkonen 09.10 Vuoden 2017 ja 2018 STN-ohjelmien esittely Strategisen tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät SYYSHAKU 2012 1. Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät 1 Hankerahoitus Akatemiahanke Suunnatut akatemiahankkeet Temaattiset haut Kehitystutkimus Kansainväliset yhteishankkeet Tutkimusohjelmat

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM)

DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM) 3.3.2015 DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM) AKATEMIAOHJELMA 2016 2019 Ohjelmamuistio Ohjelmamuistio 2 (7) 1.PERUSTELUTJATAUSTA Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntaa monella tavoin, ja myös tutkimuksen

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen Keskeiset muutokset Akatemian rahoitusehdoissa ja -muodoissa Ylijohtaja Riitta Mustonen 1 1.9.2010 Keskeiset muutokset Suomen Akatemian päätös Rahoitusmuotojen uudistus syksyllä 2010 Eduskunnan päätös

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari Uusi arvonluonti Julkisen tutkimuksen haku 22.5.-16.9.2014 Minna Suutari 28.5.2014 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku, jossa haetaan 1) Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaishankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Lokakuun haku 1. 31.10.2008

Lokakuun haku 1. 31.10.2008 SUOMEN AKATEMIA LOKAKUUN 2008 HAKUILMOITUS 1 (26) Lokakuun haku 1. 31.10.2008 Kaikkia hakuja koskevat ohjeet...2 Lokakuussa 2008 haettavana oleva rahoitus...7 1 Akatemiaprofessorin virkaan ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2016 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 1.9 30.9.2015 HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö 12/626/2015

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2.

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Tärkeät päivämäärät: Haku avautuu 3.10.2016 1.11.2016 klo 16.00 mennessä julkisen tutkimuksen suunnitelma ja pyydetyt tiedot Suomen Akatemiaan 14.11.2016 klo 23.59

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedepolitiikassa

Ajankohtaista tiedepolitiikassa Ajankohtaista tiedepolitiikassa Heikki Mannila 12.11.2013 1 Tervetuloa! 2 Sisältö Tutkimuksen ja opetuksen rahoitus Suomessa Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi Kustannusmallit Tutkimuslaitosuudistus

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa ratkaisuhakuista tutkimusta valtioneuvoston päättämillä teema-alueilla

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa ratkaisuhakuista tutkimusta valtioneuvoston päättämillä teema-alueilla Lausunto AKA/27/00.03.20/2016 Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Strategisen tutkimuksen neuvoston lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunta 05.10.2016

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA

YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA 2.12.2014 1 (7) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA TAMMIKUUN 2015 HAUN HAKUILMOITUS Tavoite Yliopistojen profiloituminen vahvuusalueilleen ja yliopistojen välinen työnjako

Lisätiedot

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 22.4.09 EU:n tarjoamia mahdollisuuksia Tia Härkönen, Tekes Eurooppalainen t&k yhteistyö: omalla pienellä panoksella mukaan volyymiltään suureen hankkeeseen kontakteja, verkostoja

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen ohjelmahaut

Strategisen tutkimuksen ohjelmahaut Strategisen tutkimuksen ohjelmahaut Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä Kestävän kasvun avaimet aiehaku 1.12.2016 11.1.2017 klo 16.15 Suomen

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Muistio täydentää Akatemian lokakuun haun hakuilmoitusta ( ). 1. HAUN TUTKIMUS-JA INNOVAATIOPOLIITISET PERUSTEET...

Muistio täydentää Akatemian lokakuun haun hakuilmoitusta ( ). 1. HAUN TUTKIMUS-JA INNOVAATIOPOLIITISET PERUSTEET... FIRI2010-MUISTIO HAKIJOILLE Muistio täydentää Akatemian lokakuun haun 4.-29.10.2010 hakuilmoitusta (18.6.2010). Sisällysluettelo 1. HAUN TUTKIMUS-JA INNOVAATIOPOLIITISET PERUSTEET... 2 2. TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta. teki rahoituspäätöksiä 28 miljoonalla eurolla

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta. teki rahoituspäätöksiä 28 miljoonalla eurolla 1 Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta teki rahoituspäätöksiä 28 miljoonalla eurolla Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta päätti kokouksissaan 20.3., 10.4. ja 14.5.2014 rahoittaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS STRATEGISEN TUTKIMUKSEN TEEMA-ALUEISTA JA PAINOPISTEISTÄ

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS STRATEGISEN TUTKIMUKSEN TEEMA-ALUEISTA JA PAINOPISTEISTÄ VALTIONEUVOSTON KANSLIA Muistio Alivaltiosihteeri 16.12.2014 Timo Lankinen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS STRATEGISEN TUTKIMUKSEN TEEMA-ALUEISTA JA PAINOPISTEISTÄ 1. Johdanto ja tausta Strateginen tutkimus on

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille Kimmo Kanto / Markku Lämsä 21.9.2016, Helsinki Hallituksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Lisätiedot

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6.

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6. Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa Julkisen tutkimuksen haku 1.9.2014-28.11.2014 Nuppu Rouhiainen 2.6.2014 DM1291371 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot