Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6"

Transkriptio

1 T E K E S V U O S I K E R T O M U S

2 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 Tekesin hallitus ja teknologian valtuuskunta 11 Parhaasta innovaatioiden ympäristöstä pidettävä kiinni 12 Tekesin toiminta lisää yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointia 14 Tieto- ja viestintäteknologian yritykset aktiivisina 24 Kemian ja bioteknologian verkosto laajenee 28 Kone- ja metallituoteteollisuus verkottui edelleen voimakkaasti 30 Tavoitteena puhdas, turvallinen ja tuottava elinympäristö 32 Parikymppinen kehittyy jatkuvasti 34 Aktiivinen henkilöstön ja toiminnan kehittämisen vuosi 36 Teknologiaohjelmat vuonna Teknologiaklinikat vuonna Vuonna 2001 ilmestyneet Tekesin julkaisut 44 Tekes år Tekesin organisaatio Yhteystiedot 52 Työryhmä: Anne Palkamo, Sanna Karvonen, Johanna Pellinen, Ari Mikkelä, Pekka Pesonen ja Jari Romanainen Graafinen suunnittelu ja toteutus: Markku Koljonen ja Päivi Sarparanta, Oddball Graphics Oy Valokuvat: Tekes ja Hannu Bask, Atelier Universal (paitsi toisin mainitut) Painatus: Sävypaino Oy

3 Toiminta-ajatus TEKESIN TEHTÄVÄ on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan tulee monipuolistaa tuotantorakenteita ja kasvattaa tuotantoa ja vientiä sekä luoda perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Visio TEKNOLOGIAN JA OSAAMISEN monipuolinen hyödyntäminen on Suomen korkean hyvinvoinnin perusta. Tekes on osa maailman parasta innovaatioympäristöä, joka luo edellytykset elinkeinoelämän kansainväliselle menestymiselle, vakaalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle. 2 TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

4 Pääjohtajan katsaus VUONNA 2001 yritykset lisäsivät edelleen tutkimus- ja kehitysinvestointejaan huolimatta talouden taantumasta. Suomen tutkimus- ja kehityspanostukset nousivat noin 3,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Samalla julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen osuus laski alle 30 prosenttiin kaikista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Yritysten Tekesiltä hakema rahoitus kasvoi merkittävästi erityisesti tietotekniikan ja koneenrakennusteollisuuden aloilla. Myöntövaltuuksien rajallisuus johti rahoituskriteerien tiukentumiseen. Rahoittamatta ja toteutumatta jäävien hyvien hankkeiden määrä jatkoi kasvuaan. Aktivointityön avulla Tekes sai entistä enemmän uusia asiakkaita, jotka valmistelurahoituksen avulla kehittivät liiketoimintasuunnitelmiaan ja teknologiastrategiaansa sekä suunnittelivat uusia tutkimus- ja kehityshankkeita. Nämä johtavat tulevina vuosina edelleen kasvavaan rahoituskysyntään, johon Tekes ei kykene täysin vastaamaan. Lukuisat kansainväliset vertailut, jotka koskevat taloudellista kehitystä, teollisuuden tuottavuuden kasvua, uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä sekä hyvinvointia ja ympäristön laatua, nostavat Suomen kärkisijoille. Suomessa on osattu hyödyntää teknologiapanostukset tehokkaasti ja tasapainoisesti. Vertailujen viesti on myös aiheuttanut itsetyytyväisyyttä, joka unohtaa sen, että saavutettu asema pitää ansaita kansainvälisessä kilpailussa joka päivä uudestaan. Huolestuttavia merkkejä on jo näkyvissä: eräiden teollisuudenalojen tuottavuuden kasvu on pysähtynyt, korkean teknologian viennin kasvu on joissakin maissa jo nopeampaa kuin Suomessa, patenttihakemusten määrän kasvu näyttä epävarmalta, uusia teollisia yrityksiä syntyy vuosittain yhä vähemmän, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien yritysten määrän kasvu näyttää pysähtyneen ja tietoyhteiskunnan kehittymistä mittaavissa indikaattoreissa Suomi on menettänyt johtoasemansa. Vertaillessaan eri maiden innovaatioympäristöjä OECD:llä oli annettavana Suomelle yksi suositus: uusien yritysten syntymisen ja kasvun kiihdyttäminen. Tätä suositusta on Suomessa toteutettu määrätietoisesti. Hallituksella on kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoima yrittäjyysohjelma. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n rahoitusta on lisätty vuosittain ja Sitra on kohdentanut omaa rahoitustaan alkavien teknologiayritysten pääomarahoitus on Suomessa saavuttanut keskimääräisen eurooppalaisen tason. Tekes uudisti viime vuonna alkavien teknologiayritysten rahoitusmuotonsa, minkä seurauksena rahoitusta laajennettiin ja yhteistyötä tiivistettiin Sitran ja teknologiakeskusten kanssa. Nyt näyttää julkisen teknologiarahoituksen saatavuus nousevan pullonkaulaksi pääomarahoituksen täysimääräisessä hyödyntämisessä. Vuosi 2001 oli myös henkisten resurssien lisäyksen vuosi: työvoima- ja elinkeinokeskuksiin palkattiin kymmenen uutta teknologia-asiantuntijaa erityisesti aktivoimaan yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön. He ovat parhaillaan kouluttautumassa tehtäväänsä. Heidän työnsä suuntaamista avittavat pian valmistuvat alueelliset teknologiastrategiat. Aktivoinnin aikaansaannosten vaikutukset alueiden talouteen riippuvat suuresti siitä, miten paljon julkisia rahoituskannusteita on käytettävissä vastaamaan aktivoinnin aiheuttamaan rahoituskysynnän kasvuun. Strategia- ja ennakointityö oli erityisen panostuksen kohteena monella tasolla. Yksi selkeä valinta oli nostaa liiketoimintaosaaminen avainteknologioiden rinnalle. Tulokset tulevat toivottavasti näkymään tulevina vuosina innovaatioympäristön kehittymisenä, hyvin osuvina panostuskohteiden valintoina, lisääntyvänä kansainvälisenä yhteistyönä ja yritysten liiketoiminta- ja strategiasuunnitelmien jalostumisena. Toiminnan tulosten vaikuttavuusmittausta kehitettiin edelleen. Se osoittaa selkeästi teknologiapanostusten merkityksen ja hyödyn kansantaloudelle ja hyvinvoinnille. Tekesin saama asiakaspalaute pysyi aikaisemmalla hyvän ja erityisen hyvän välillä ja henkilöstön antama palaute parani lähes kaikilla osa-alueilla. Motivoitunut ja kehityshaluinen henkilöstö luo hyvän pohjan edelleen kehittää asiantuntija- ja rahoituspalveluja asiakkaiden hyväksi Veli-Pekka Saarnivaara PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 3

5 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen TEKESIN STRATEGIASSA kuvataan strategiset tavoitteet, keinot ja arvot, joiden avulla Tekes toteuttaa toiminta-ajatustaan ja pyrkii kohti visiotaan. Toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan tulee monipuolistaa tuotantorakenteita ja kasvattaa tuotantoa ja vientiä sekä luoda perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Visio Teknologian ja osaamisen monipuolinen hyödyntäminen on Suomen korkean hyvinvoinnin perusta. Tekes on osa maailman parasta innovaatioympäristöä, joka luo edellytykset elinkeinoelämän kansainväliselle menestymiselle, vakaalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle. Yhteiskunta ja ympäristö Suomi on edelläkävijä tiedon ja osaamisen luojana sekä monipuolisena soveltajana. Suomessa yhdistyvät hyvinvointi, kestävä kehitys ja kyky uudistua jatkuvasti. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva innovaatio- ja liiketoimintaympäristö. Elinkeinoelämä Kansainvälisessä kilpailussa Suomen elinkeinoelämää kantavat vahvat klusterit: tieto ja viestintä metsä metalli Kantaviksi aloiksi ovat nousemassa: bioteollisuus osaamisintensiiviset palvelut Kaikilla aloilla ja alueilla on kansainvälisesti kilpailukykyisiä yrityksiä. Asiakkaat Tekesin asiakkaat eri puolilla Suomea menestyvät kansainvälisesti. Asiakkaiden kilpailukyky perustuu tietoon ja osaamiseen sekä eri teknologioiden monipuoliseen soveltamiseen liiketoiminnassa. Tutkimus- ja tuotekehitystyö on tuloksellisinta maailmassa. Tekes Tekes tuottaa yhteistyökumppaneidensa kanssa lisäarvoa asiakkaille koko innovaatioketjussa ideasta liiketoimintaan. Tekesin teknologia-asiantuntemus ja onnistuneet panostukset teknologiaan ovat yhteiskunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen perusta. Tekes on oppiva organisaatio, joka tarjoaa henkilöstölle hyvän ja haasteellisen työympäristön. Strategiset tavoitteet Kansallinen osaamispohja Tavoitteena on, että kansallinen osaamispohja vahvistuu kansantalouden ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä sektoreilla. Uudet teknologiayritykset Tavoitteena on, että teknologiayrityksiä on nykyistä enemmän ja että ne kasvavat nykyistä nopeammin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrä ja laatu Tavoitteena on, että yhä useampi yritys tekee tutkimus- ja kehitystyötä ja että tutkimus- ja kehitysprojektit ovat nykyistä haasteellisempia ja pitkäjänteisempiä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten kaupallistaminen Tavoitteena on, että tutkimus- ja kehitystyö tuottaa kaupallisesti potentiaalisia tuloksia ja että nämä tulokset pystytään hyödyntämään kaupallisesti entistä nopeammin. Alueiden kehittyminen Tavoitteena on, että teknologiapolitiikalla tuetaan alueiden omaehtoista kehittymistä. Teknologiapanostusten vaikuttavuus Tavoitteena on, että teknologiapanostusten todellinen vaikuttavuus pystytään osoittamaan ja viestimään sekä hyödyntämään omassa toiminnassa. Osaamisen ja tietämyksen hallinta Tavoitteena on, että Tekes organisaationa ja kukin henkilö oman alansa asiantuntijana kykenee luomaan, hankkimaan, jalostamaan, levittämään ja hyödyntämään kaiken tehtäviensä kannalta tärkeän tietämyksen ja osaamisen. Keinot Valikoiva hankerahoitus Tekesin rahoitus kohdistuu erityisesti niihin uutta osaamista luoviin projekteihin, joihin liittyy korkea teknologinen ja kaupallinen riski sekä joissa rahoituksen vaikuttavuus on suuri. Rahoitettavat projektit kilpailutetaan toiminta-ajatukseen perustuvien kriteerien perusteella siten, että ne edistävät kestävän kilpailukyvyn vahvistumista, tutkimustulosten kaupallistamista, uusien liiketoimintojen syntymistä, yritysten ja tutkimustoiminnan kansainvälistymistä sekä toimijoiden keskinäistä verkottumista. Teknologiaohjelmat Teknologiaohjelmat kohdistetaan Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeille alueille. Ohjelmat vahvistavat elinkeinoelämän kilpailukykyä, edistävät tutkimustoimintaa, lisäävät yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Ohjelmatoiminnassa painotetaan kansainvälisen ja alueellisen teknologiayhteistyön monipuolista kehittämistä ja hyödyntämistä. Innovaatiotoiminnan aktivointi Tekes aktivoi yrityksiä parantamaan valmiuksiaan uuden teknologian kehittämiseen ja soveltamiseen. Toiminta kohdistetaan erityisesti alkaviin ja pk-yrityksiin, uusiin liiketoimintoihin, kansainväliseen yhteistyöhön ja usein kasvukeskusten ulkopuolelle. Suuria yrityksiä kannustetaan teknologisesti haasteellisiin pitkäjänteisiin hankkeisiin, joihin liittyy merkittävää tutkimuslaitos- tai pk-verkottumista. Innovaatioympäristön kehittäminen Tekes vaikuttaa innovaatioympäristön kehittymiseen hankerahoituksensa ja teknologiaohjelmiensa avulla, kehittää toimintatapoja ja palvelukokonaisuuksia yhteistyössä muiden rahoittaja- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Tekes osallistuu teknologiapolitiikan suunnitteluun, innovaatiomyönteisen lainsäädännön kehittymiseen ja tukee asiantuntemuksellaan kauppa- ja teollisuusministeriötä ja muuta valtionhallintoa. 4 STRATEGIA

6 Arvot Tekesin arvot ovat strategiasta johdettuja ja toiminnan tavoitteisiin liittyviä. Ne ohjaavat tekesläisten toimintatapoja, menettelytapoja sekä suhtautumista asiakkaisiin, sidosryhmiin ja työtovereihin. Ne vaikuttavat valintoihin, joita tekesläiset ja Tekes tekevät. Hyvinvointi Valinnoillaan Tekes vaikuttaa siihen, että teknologia edistää hyvinvoinnin kehittymistä yhteiskunnassa. Hyvinvointi näkyy vaurastumisena, työpaikkoina, kestävänä kehityksenä ja muiden demokraattisesti päätettyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisena. Sekä Tekesin asiakkaiden menestyminen että teknologian suorat vaikutukset luovat hyvinvointia. Tekesin henkilöstö voi hyvin ja kykenee aikaansaamaan Tekesin tavoittelemat vaikutukset. Näkemys Tekes tuo aktiivisesti esiin teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja vaihtoehdot yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tekesillä on vahva kokonaisnäkemys innovaatioympäristöstä ja sen kehittämisen suunnasta. Tekesin näkemys muotoutuu tiiviissä ja avoimessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Tekes arvostaa asiakkaidensa osaamista ja hyödyntää sitä oman näkemyksensä muodostamisessa. Tekes tarjoaa näkemyksensä ja osaamisensa asiakkaiden onnistumisen tueksi. Tekesissä on osaava henkilöstö, jolla on laaja kokonaisnäkemys teknologian mahdollisuuksista. seen kohdennetut julkiset varat oikein ja saada niille paras mahdollinen tuotto. Tekes ansaitsee asiakkaidensa ja sidosryhmiensä arvostuksen asiantuntemuksellaan ja puolueettomalla, luottamuksellisella ja asiakkaita kuuntelevalla toiminnallaan. Henkilöstön keskinäinen luottamus on Tekesin toiminnan ja yhteistyön perusta. Yhteistyö Monipuolinen ja aktiivinen yhteistyö kansallisissa, kansainvälisissä ja alueellisissa verkostoissa synnyttää maailman parhaan innovaatioympäristön korkeatasoisine rahoitus- ja asiantuntijapalveluineen. Tekes toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Tekes auttaa asiakkaitaan löytämään oikeat tavoitteet, ratkaisut ja yhteistyökumppanit. Tekesin henkilöstö arvostaa tiedon jalostamista ja jakamista sekä avointa keskinäistä yhteistyötä ja toimintaa tiimeissä. Kehittyminen Tekes tukee toiminnallaan innovaatioympäristön kehittymistä ja kansallisen osaamispohjan vahvistumista. Tekes huolehtii omasta uudistumisestaan. Jokainen tekesläinen vastaa itsensä ja osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä. Tekes arvostaa henkilöstönsä oppimista ja kehittymistä ja luo sille hyvät edellytykset. Tekesläiset kehittyvät asiakkaiden osaamisen kautta. Vaikuttavuus Tekesin vaikuttavuus syntyy ensisijaisesti asiakkaiden kansainvälistymisen, kasvun ja taloudellisen menestymisen myötä. Näihin vaikutetaan teknologiarahoituksella ja asiantuntijapalveluilla sekä osallistumalla suomalaisen innovaatioympäristön kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kansainväli- Luottamus Yhteiskunta ja omistajat luottavat Tekesin kykyyn sijoittaa teknologian kehittämisesti kilpailukykyinen elinkeinoelämä luo työpaikkoja sekä kasvattaa vaurautta ja hyvinvointia. Toisaalta Tekesin vaikuttavuus syntyy kehittämällä teknologioita, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja kestävään kehitykseen. Teknologiapolitiikan onnistuminen edellyttää kaikkien innovaatioympäristössä toimivien organisaatioiden tiivistä yhteistyötä ja verkottumista. Tekes tuntee ja osoittaa toimintansa vaikutukset. Tekesin teknologiastrategian yhteenveto Muutosta ajavat tekijät: globalisaatio, osaaminen, teknologian muutosvoimat, verkottunut toiminta, kestävä kehitys, sosiaalinen kehitys Klusterien kehitys: elinkeinojen kilpailukyky ja uusiutuminen, uusien toimialojen syntyminen ja kasvu Hyvinvointi kestävän kehityksen ehdoilla Älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät Kestävän kehityksen sovellukset Rahoituskriteerit, teknologiastrategia ja osastrategiat Hankerahoituksessa Tekesin strategian toteutuminen varmistetaan rahoituskriteeristöllä. Teknologiaohjelmissa ja innovaatiotoiminnan aktivoinnissa strategian ja rahoituskriteeristön rinnalla keskeisiä valintoja ohjataan Tekesin teknologiastrategian avulla. Teknologiastrategia kiteyttää suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevan kehityksen keskeiset teknologiset haasteet ja mahdollisuudet. Vuonna 2001 tehtyä teknologiastrategiatyötä kuvataan sivulla 16. Strategian toteutuminen muilla toiminnan tärkeillä osa-alueilla varmistetaan Tekesin strategiaa konkretisoivilla osastrategioilla. Osastrategioita on laadittu alueelliseen toimintaan, kansainväliseen toimintaan, tutkimustulosten kaupallistamiseen, viestintään, tietotekniikkaan ja vaikuttavuusarviointiin. Tietoja viestintäteknologia Bioteknologia Materiaaliteknologia Hyvinvoinnin sovellukset Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Verkottuneen talouden liiketoimintaosaaminen STRATEGIA 5

7 Tekesin tavoitteena on, että kansallinen osaamispohja vahvistuu kansantalouden ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä sektoreilla.

8 Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä SUOMI ON NOSTETTU TÄNÄ VUONNA kärkisijoille viidessä kansainvälisessä arvioinnissa, jotka mittaavat eri maiden kasvu- ja kilpailukykyä. Näissä Suomen vahvuuksina pidetään erityisesti teknologian kehittämistä ja sen soveltamista teollisuudessa. Nousu kansainvälisten vertailujen kärkeen on tulosta pitkäjänteisestä teknologiapolitiikasta ja tutkimus- ja kehitysrahoituksesta. OECD:n tutkimuksen mukaan tutkimus- ja kehitystyö lisää selvästi yritysten tuottavuuden kasvua. Nämä vertailut kuvaavat pääosin toteutunutta kehitystä, mutta antavat viitteitä myös tulevaisuuteen varautumisesta. Yritysten panokset tutkimus- ja kehitystyöhön ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Jo liki 20 vuoden julkiset panostukset ja etenkin vuosina toteutettu lisärahoitusohjelma ovat yritysten oman rahoituksen rinnalla luoneet Suomelle vahvan kilpailuedun. Vuoden 1999 jälkeen julkisen tutkimusrahoituksen kasvu on lähes pysähtynyt. Tekesin hallitus haluaa kiinnittää huomiota julkisen rahoituksen osuuden pienenemiseen ja näkee tilanteen pikaisen korjaamisen erittäin tärkeäksi Suomen tulevaisuuden kannalta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytettiin 4,96 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuonna Tämä oli 3,6 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Yritykset sijoittivat tutkimus- ja kehitystyöhön 3,65 miljardia euroa, mikä oli kolme neljäsosaa koko tutkimus- ja kehityspanoksesta. Julkisen rahoituksen osuus yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteissa oli Suomessa kehittyneiden maiden alhaisimpia ja vain alle puolet OECD-maiden keskimääräisestä arvosta. Tilanne on korjattava pian lisäämällä julkista tutkimus- ja kehitysra- Yritysten tutkimus- ja kehitysmenoihin kohdistuvat julkiset avustukset ja verohelpotukset OECD-maissa Kreikka Sveitsi Tanska Saksa Suomi Japani Ruotsi Belgia Meksiko Norja Britannia Italia Irlanti Alankomaat Australia Korea Ranska Yhdysvallat Kanada Itävalta Portugali Espanja Osuus yritysten tutkimus- ja kehitysmenoista % Avustukset Verohelpotukset Veromenettelyt liittyen suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen, avustukset kattavat kaikki yritykset. Lähde: Tekesin arvio OECD tietojen perusteella TEKESIN HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA

9 8 TEKESIN HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2001

10 Tekesin hallitus: edessä hallituksen puheenjohtaja, ylijohtaja Timo Kekkonen; keskellä vasemmalta teknologia-asiantuntija Martti Korkiakoski, vt. yksikönjohtaja Leila Kurki, pääjohtaja Vappu Taipale, osastopäällikkö Hannele Pohjola, neuvotteleva virkamies Marjukka Aarnio; takarivissä vasemmalta ylijohtaja Arvo Jäppinen, budjettineuvos Esko Tainio, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara ja teknologiajohtaja Yrjö Neuvo. hoitusta, jotta pitkäjänteisen työn ja Suomen kilpailukyvyn edellytykset säilyvät. Suomessa julkisen rahoituksen osuus yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteissa on kehittyneiden maiden alhaisimpia ja alle puolet OECD-maiden keskiarvosta. Tilannetta synkentävät edelleen muiden maiden käyttämät tutkimus- ja kehitystyön verohelpotukset. Kilpailijamaihin verrattuna epätasapainoinen tilanne merkitsee sitä, että tutkimus- ja kehitystyö muuttuu entistä lyhytjänteisemmäksi ja Suomen kilpailukyky vaarantuu. Tekes on tutkimus- ja kehitystyön keskeinen edistäjä ja yritysten tutkimuksen ja tuotekehityksen tärkein julkinen rahoittaja. Vuonna 2001 Tekesillä oli 386 miljoonan euron rahoitusvaltuudet. Rahoituksen kysyntä kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. Hallitus kiinnittää huomiota siihen, että Tekesin mahdollisuudet vastata kysyntään ovat heikentyneet viimeisten kolmen vuoden aikana. Tämän johdosta kasvava joukko hyviä projekteja jää toteutumatta. Tämä on johtanut myös rahoituskriteerien tiukentumiseen. Rahoitettujen projektien tulokset näkyvät hyvinvointina ja taloudellisena kasvuna Tekesin toiminnan vaikutukset näkyvät yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvuna, työllisyyden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittymisenä, veropohjan vahvistumisena sekä osaamisen lisääntymisenä. Tekesin toiminta vaikuttaa koko innovaatioympäristön kehittymiseen. Rahoitettujen projektien tulokset näkyvät innovaatioina eli uusina ja parempina tuotteina, tuotantomenetelminä ja palveluina, uusina teknologiayrityksinä ja pitkäjänteisenä osaamisen kasvuna. Projektit ulottuvat strategisesta perustutkimuksesta tuotekehitykseen ja tulosten kaupallistamiseen. Hallituksen näkemyksen mukaan Tekesin vuonna 2001 rahoittamat projektit olivat haasteellisia ja laadukkaita. Hyvistä ideoista ja projektiesityksistä ei ole pulaa. Hallitus katsoo, että Tekes voisi sijoittaa tuloksekkaasti tuntuvasti nykyisiä rahoitusvaltuuksiaan enemmän, mikä vaikuttaisi myönteisesti kansantalouden kasvuun. Vuonna 2001 rahoitettujen yritysten tuotekehitysprojektien tulosennusteet kasvoivat. Projekteissa kehitetyt tuotteet tulevat markkinoille vuoden tai kahden kuluttua projektin päättymisestä. Suurimmillaan vaikutus näkyy noin viiden vuoden kuluttua, jolloin tuotteiden markkinat ovat laajimmillaan. Tutkimusyksiköiden ja yritysten strategisten tutkimusprojektien tulokset näkyvät pitkäjänteisenä osaamisen vahvistumisena ja innovaatioympäristön kehittymisenä. Tutkimusprojektien tuloksia arvioidaan erillisselvityksin. Tekesin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia ei tunneta riittävän laajasti. Hallitus pitää tärkeänä, että Tekes vahvistaa niiden viestintää. Uusien teknologiayritysten luominen painopisteenä Strategiansa mukaisesti Tekes on kehittänyt vuonna 2001 uusien teknologiayritysten syntyyn vaikuttavia rahoitus- ja asiantuntijapalveluja. Tekes toi keväällä 2001 yhteistyössä Sitran kanssa markkinoille uuden Liikeidean kehittämisrahoituksen. Yrittäjiksi aikovat kokivat Liksaksi ristityn palvelun tulleen juuri oikeaan tarpeeseen. Palvelu ehti loppuvuoden 2001 aikana vauhdittaa 37 uuden teknologiayrityksen alkutaivalta. Tutkimuksesta liiketoimintaan tähtäävä TULI-toiminta organisoitiin ohjelman muotoon ja toimintaa laajennettiin. Hallitus on tyytyväinen, että Tekes on vahvistanut ja monipuolistanut toimintaansa alkavien yritysten syntymisen ja kasvun edistämisessä. Vuonna 2001 peräti 43 prosenttia myönteisen rahoituspäätöksen saaneista yrityksistä oli Tekesille uusia asiakkaita. Uusia asiakkaita oli merkittävästi enemmän kasvukeskusten ulkopuolella kuin kasvukeskuksissa. Hallitus pitää asiakaskunnan jatkuvaa uusiutumista ja laajenemista myönteisenä tuloksena Tekesin aktivointitoiminnasta. Myös asiakkaiden tyytyväisyys Tekesin toimintaan oli entisellä tasolla: hyvän ja erittäin hyvän välillä. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus tuotekehitysrahoituksesta kasvoi edelleen edellisestä vuodesta. Yrityksille tarkoitetusta Tekesin rahoituksesta yli puolet kohdistui pk-yrityksille ja kolme neljäsosaa alle 500 työntekijän yrityksille. Lisäksi suurten yritysten projekteissa alihankinta pk-yrityksiltä oli edelleen merkittävää. Aloittavien yritysten osuus asiakaskunnasta kasvoi edelleen. TEKESIN HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA

11 Tekesin rahoituksen suhde yritysten omiin tutkimus- ja kehitysmenoihin maakunnittain alle 1 1 1,5 1,5 3 yli 3 Julkinen teknologiarahoitus suuntautuu suhteellisesti enemmän alueille, joilla yritysten omat panostukset ovat alhaiset. Tämä on seurausta alueilla tehdystä aktivointityöstä. Alueelliset teknologiastrategiat vahvistavat alueiden kilpailukykyä Tekesin aloitteesta ja tuella laaditut alueelliset teknologiastrategiat auttavat alueita ja Tekesiä kohdistamaan kehityspanoksensa niin, että alueiden kansallinen kilpailukyky ja erityisosaaminen vahvistuvat. Tekes on osallistunut aktiivisesti strategioiden luomiseen yhdessä maakuntien liittojen ja TE-keskusten kanssa. Hallitus pitää Tekesin osallistumista aluetoiminnan kehittämiseen tärkeänä ja korostaa teknologian merkittäviä vaikutuksia alueelliseen kehitykseen. Myös Euroopan rakennerahastoja tulee hyödyntää tehokkaasti teknologiaprojekteissa. Vuonna 2001 TE-keskusten teknologiayksiköiden henkilöstöä lisättiin 10 teknologia-asiantuntijalla. Merkittävä lisäys vahvisti Tekesin palvelujen tarjontaa ja saatavuutta koko maassa. TE-keskusten teknologiayksiköt ovat olennainen osa Tekesiä ja asiakkaille tarjottavan rahoitus- ja asiantuntijapalveluiden verkostoa. Yhteistyössä TE-keskusten kanssa Tekes on etsinyt ratkaisumalleja toiminnan ohjaukseen ja palvelujen näkyvyyteen liittyviin kysymyksiin. Hallituksen näkemyksen mukaan kehitys on edennyt lupaavasti. Teknologiaohjelmat tuottavat toimivia verkostoja ja vankkaa pohjaa osaamiselle Teknologiaohjelmien ansiosta verkottuminen ja yhteistyö yritysten kesken ja yritysten ja tutkimusyksiköiden välillä toimii Suomessa paremmin kuin muualla maailmassa. Ohjelmat vahvistavat tulevaisuuden kannalta keskeistä osaamista ja luovat pohjaa uusille liiketoiminnoille. Teknologiaohjelmat ovat merkittäviä rahoituksen suuntaamisessa, sillä vuosittain Tekes käyttää noin puolet tutkimus- ja kehitysrahoituksestaan teknologiaohjelmiin. Hallituksen näkemyksen mukaan teknologiaohjelmat ovat erittäin tärkeitä, ja niiden toiminta on onnistunut hyvin teknologiapolitiikan käytännön työkaluna, yhteistyön ja verkottuneen tutkimus- ja kehitystyön edistäjänä sekä perustavan laatuisen osaamisen luojana. Hallitus pitää kansainvälisen toiminnan entistä tiiviimpää kytkemistä ohjelmien valmisteluun hyvänä. Tekesillä selkeä rooli yritysten kansainvälistymisessä Hallitus näkee, että Tekesillä on keskeinen rooli yritysten, tutkimuksen ja innovaatioympäristön kansainvälistymisessä. Hallituksen näkemyksen mukaan Tekesillä on erinomaiset edellytykset olla kehityksen kärjessä avoimuuteen pyrkivässä kansainvälisessä yhteistyössä, johon eurooppalainen tutkimusalue tähtää. Muihin maihin verrattuna Tekesin teknologiaohjelmat tähtäävät jo nyt poikkeuksellisen laajasti kansainväliseen yhteistyöhön ja verkottumiseen. Lokakuussa 2001 mietintönsä jättänyt kauppa- ja teollisuusministeriön asettama yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämisen toimikunta näkee toiminnan kehittämisen haasteena erityisesti uusien ja nopeasti kasvavien pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisen. Hallitus katsoo, että yritysten kansainvälistymisen valmiuksien kehittäminen on tuotava teknologian ja tuotteiden kehittämisen rinnalle ja niiden osaksi sen sijaan, että ne nähtäisiin erillisinä tuotekehitysvaihetta seuraavina toimintoina. Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen on olennainen osaalue teknologian kaupallistamisessa, jossa Tekesillä tulee olla selkeä rooli. Euroopassa Tekes edistää yritysten kansainvälistymistä monien yhteistyöverkostojensa avulla. Suomalaisten osallistuminen EU:n viidenteen puiteohjelmaan on edelleen laajaa ja esitetyt projektit on hyväksytty keskimääräistä useammin. Hyvän tilanteen säilyttämiseksi vuonna 2003 käynnistyvässä EU:n kuudennessa puiteohjelmassa on yhä tehostettava tiedotusta ja neuvontaa. USA:n ja Japanin kanssa Tekes on lisännyt yhteistyötä niin sopimuksin kuin rahoitetuissa projekteissa. Hallitus pitää hyvänä, että Tekes selvittää myös muiden tärkeiden alueiden, kuten Kauko-idän ja erityisesti Kiinan teknologianäkymiä. Arvot luovat perustan toiminnan kehitykselle Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on Tekesin toiminnan perusedellytys. Henkilöstö luo sen lisäarvon, jota Tekes voi tarjota asiakkailleen. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön kehittymiseen, hyvinvointiin ja riittävät resurssit turvaavaan rekrytointiin. Tekesissä käytiin vuoden aikana laajaa arvokeskustelua, jonka tulokset kiteytyivät viideksi arvoksi: hyvinvointi, näkemys, luottamus, yhteistyö ja kehittyminen. Hallituksen näkemyksen mukaan hyvä ja kaikkien sisäistämä arvopohja luo vankan perustan toiminnan ja organisaation kehitykselle. Hallitus keskittyi strategisiin kysymyksiin Vuonna 2001 hallitus keskittyi työssään strategisiin kysymyksiin ja lisäsi vuorovaikutusta Tekesin johtoryhmän ja innovaatioympäristön muiden toimijoiden kanssa. Hallitus päättää Tekesin yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, kuten teknologiaohjelmien käynnistämisestä. Hallitus päättää myös rahoitusprojekteista, joissa Tekesin rahoitusosuus on yli 1,7 miljoonaa euroa. Hallitus voi halutessaan päättää myös tätä pienemmistä projekteista. Vuonna 2001 hallitus kokoontui 12 kertaa. 10 TEKESIN HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2001

12 Tekesin hallitus Puheenjohtaja Ylijohtaja Timo Kekkonen Varapuheenjohtaja Teknologiajohtaja Yrjö Neuvo Kauppa- ja teollisuusministeriö Nokia Mobile Phones Jäsenet Neuvotteleva virkamies Marjukka Aarnio Ylijohtaja Arvo Jäppinen Teknologia-asiantuntija Martti Korkiakoski Vt. yksikönjohtaja Leila Kurki Osastopäällikkö Hannele Pohjola Pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Budjettineuvos Esko Tainio Pääjohtaja Vappu Taipale Kauppa- ja teollisuusministeriö Opetusministeriö Tekes (henkilöstön edustaja) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Tekes Valtiovarainministeriö Stakes Teknologian valtuuskunta Teknologian valtuuskunnan tehtävänä on seurata Tekesin toimintaa ja edistää Tekesin ja teollisuuden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Valtuuskunnassa on 16 jäsentä, jotka edustavat teollisuutta, tutkimusta, hallintoa ja järjestöjä. Valtuuskunta kokoontui kahdesti vuonna Puheenjohtaja Kansliapäällikkö Erkki Virtanen Varapuheenjohtaja Rehtori Aino Sallinen Jäsenet Aluekehitysneuvos Ulla Blomberg Talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola Yliarkkitehti Aila Korpivaara Pääjohtaja Reijo Vihko Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori Yksikönjohtaja Pekka Pellinen Johtaja Marjaana Valkonen Johtaja Seppo Heiskanen Toimitusjohtaja Pekka Ketonen Varatoimitusjohtaja Tarmo Korpela Johtaja Hannele Kuusi Toimitusjohtaja Pirkko Molkentin-Matilainen Teknologiajohtaja Juho Mäkinen Toimitusjohtaja Kirsti Paasikallio Kauppa- ja teollisuusministeriö Jyväskylän yliopisto Sisäasiainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Suomen Akatemia Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT AKAVA ry, Tekniikan Akateemisten Liitto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Elintarviketeollisuusliitto ry Vaisala Oyj Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Kemianteollisuus ry Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys ry Outokumpu Oyj Valopaino Oy TEKESIN HALLITUS JA TEKNOLOGIAN VALTUUSKUNTA 11

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään (Tiivistelmä) 3 Suomen tutkimus- ja kehityspanokset ovat olleet menestyksellisiä

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011 Tiivistelmä 2 Innovaatiotoiminnalla vastataan kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin Suomen elinkeinopolitiikka on ollut tuloksekasta tähän asti. Suomessa

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot