ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU MATERIAALITEKNIIKAN OSASTO METALLURGIA BO PRIESTER ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytetyönä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja: Professorit TkT Lauri Holappa ja TkT Juhani Orkas Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Carl-Johan Nybergh

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Materiaalitekniikan osasto Tekijä: Diplomityö: Päivämäärä: Professuuri: DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Bo Priester Alkalisten itsestään kovettuvien fenolihartsipohjaisten kaavaus- ja keernahiekkojen kovettumisnopeuden kiihdyttäminen lämmön avulla Metallurgia / Valimotekniikka Sivumäärä: 86 Koodi: Mak-37 / Kon-80 Valvoja: Ohjaaja: Avainsanat: Prof. Lauri Holappa ja Prof. Juhani Orkas DI Carl-Johan Nybergh Alphaset, fenolihartsi, kovettuminen Diplomityössä pyrittiin selvittämään esterikovetteisen fenolihartsihiekan nopeutettua kovettamista maksimi 320 o C ilman avulla. Tavoitteena oli samalla kehittää teollisuusmittakaavan soveltuva kuumennuslaitteisto, jolla saadaan hiekkaan käsittelyä kestävä lujuus kymmenessä minuutissa. Diplomityö on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä esitellään kaasumaisen ja nestemäisen esterin avulla kovettavien fenolipohjaisten hartsien ominaisuuksia ja menetelmiä. Lisäksi pyritään selvittämään lämmönsiirto- ja dehydraatio -ilmiöitä fenolihartsihiekassa, sekä arvioimaan tärkeimpiä muuttujia lujuuden kannalta laboratoriokokeita varten. Koelaitteiston vaatimukset pyritään selvittämään vastaavien vesilasihiekoille tehtyjen kuumennuskokeiden avulla. Toisessa osassa esitellään koelaitteisto ja mittausmenetelmät sekä itse laboratoriokokeet ja tulosten analysointi. Kuumennuskokeita tehtiin taivutuslujuussauvoille, isoille hiekkasylintereille ja teollisuussovellutuksena pumppukeernalle. Lisättäessä hartsia 30 % saatiin muutamassa minuutissa jopa kolminkertaisia taivutuslujuusarvoja vuorokauden huoneenlämpötilakovettumiseen verrattuna. Myös pelkälle elvytetylle hiekalle saatiin erinomaisia lujuusarvoja. Hiekan havaittiin säilyttävän hyvän lujuutensa niin kauan kuin se on kuumaa ja tämän jälkeen lujuus romahtaa huoneenlämpötilakovettumiskäyrää kulkien kohti 24 h:n arvoaan. Sylinterikokeissa havaittiin, että ilma luovuttaa lämpönsä tuloilman lähellä ja poistuu kylmänä. Ratkaisu tähän on tehdä ilmakanavia hiekkaan, jolloin saadaan tasainen lämpötilajakauma. Kuumennusmenetelmän edut ovat ilmeiset, mutta käytännössä suurin ongelma on helppojen ja halpojen ilmauskanavien tekeminen varsinkin hankalanmuotoisilla kappaleilla kuten pumppukeernalla.

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Materials Science and Engineering Autho: Thesis: Date: Professorship: ABSRACT OF THE MASTER S THESIS Bo Priester Rapid hot air curing of alkaline self -cured phenolic resin based core and moulding sands Metallurgy / Foundry Technology Number of pages: 86 Code: Mak-37 / Kon-80 Supervisor: Instructor: Professors, D.Sc. Lauri Holappa and D.Sc. Juhani Orkas M.Sc. Carl-Johan Nybergh Keywords: Alphaset, phenolic resin, hot air cure The objective of this thesis was to test rapid hot air curing of silica sand bonded with an alcaline phenolic binder. Heating equipment and parameters for faster industrial scale processes were also investigated. The thesis consists of two parts. The first introduces curing mechanisms and methods of silica sand bonded with an alkaline phenolic binder by hardening it with gaseous or liquid ester hardener. Heat transfer and dehydration of the resin coated sand is also studied. Most important variables to be measured in laboratory tests are defined. The demands and properties of the heating equipment are defined by taking example from hot air curing tests used for the hot air curing of sodium silicate bonded sands. The second part introduces the test equipment used and the test results with analysis. Heat treatments with pressurized air were made with bending strength samples, sand cylinders and industrial scale tests with a pump core - box. 30 % higher strength values were achieved with samples tested immediately after a 2 minute hot air curing compared to strength values measured after 24 hour ambient temperature curing. By increasing the resin amount from 1,4 % to 2,2 % the strength values were doubled, with the same heat treatment. Tests made with 100 % reclaimed sand gave also high strength values. The trend is that sand keeps its exceptionally good strength level as long as it is warm after which it lowers and starts to follow the reference hardening curve obtained with a self setting system. Cylinder tests showed only little heat transfer through the whole structure because all the heat is captured by the upper 15 cm surface layer and the out coming air was thus cold. Solution for getting a homogenously heat treated structure is to ensure proper air flow penetration into the whole structure by having air channels moulded into the sand cylinder. The benefits of the rapid hot air curing -method have been shown. The most important objective in practise is how to ensure proper air flow into the whole structure with more demanding shaped cores and moulds.

4 ALKUSANAT Itselleni aiheeltaan hieman yllätyksellinen diplomityöaihe osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja vei minut aina Walesiin ja Düsseldorfiin asti tietoa hakemaan. Callelle suuri kiitos vähintäänkin riittävien resurssien järjestämisestä ja arvokkaista neuvoista. Laitteiston ja raaka - aineiden hankinnasta kuuluu suuri kiitos Sulzer Pumpsin Karhulan valimoille, Valimotekniikan laboratorion harjoitusmestarille Ilmari Pajamäelle, kuumennuslaitteiston toimittaneelle Kari Korpiolalle ja etenkin laboratorioinsinööri Eero Niinille, jonka kanssa kiersimme kehäteiden varsia laitteistoa hamstraamassa. Vaikkei niihin lukemattomiin kuitteihin tuijottamalla näkisi edessään sofistikoitunutta tutkimuslaitteistoa, tuli lopputuloksesta kuitenkin varsin käyttökelpoinen. Lisäksi haluaisin kiittää Etolan kumeja tiiviistä yhteistyöstä. Diplomityö vaati laitteiston kokoamista tyhjästä, eikä toimitusaikojen pituus ja kesälomien alkaminen osaltaan helpottanut urakkaa. Liekö syynä ollut oma päättäväisyys, muiden antama apu tai puhdas tuuri, niin kuumennuslaitteisto kaikkine lastentauteineen saatiin toimimaan varsin nopeasti ja kokeet alkamaan. Menetetyt hellepäivät hiekkarannalla korvasi satojen hiekkakoesauvojen rikkominen Valimotekniikan laboratoriossa paineilmaletkun aiheuttaman sietämättömän resonanssiäänen säestämänä. Kun mittauksien päätyttyä otin kuulokkeet pois päästä ja astuin hiekkadyyniksi muuttuneen laboratorion ovesta ulos, oli ilahduttavaa huomata, että sinisilmäinen toive suuresta keksinnöstä poiki näinkin lupaavia tuloksia. Ja nyt kohti uusia haasteita! Espoossa Bo Priester

5 1 LYHENTEITÄ Työskentely-/ penkkiaika Sideaineen ja kovetteen sekoittamisesta hiekan kovettumisen alkamiseen kuluva aika. Penkkiajan jälkeen tehty hiekkasullonta heikentää merkittävästi loppulujuutta, kun jo muodostuneet sidokset rikkoutuvat. Elvytys Käytetyn hiekan käsittely yksiraekokoiseksi, pölyn- ja sideaineen poisto, sekä jäähdytys. VOC -yhdisteet Volatile Organic Compound. Haitallisin näistä on formaldehydi. TPA Hexion Speciality Chemicalsin Alphaset -hartseille käyttämä tyyppimerkintä. ACE HSC Alphaset -kovetteille käytetty tyyppimerkintä. Kaavauskehys Kehys, jonka sisälle muottihiekka kaavataan. 15XX -kovete Numerosarjan kaksi ensimmäistä numeroa ilmoittavat kovetetyypin kykyä sitoa kovettumisessa vapautuvaa formaldehydiä ja loppu osa ilmoittaa viitteellisen penkkiajan, mikäli hiekan lämpötila on 20 o C. BOS Based On Sand -laskettuna hiekan määrästä. BOR Based On Resin -laskettuna hartsin määrästä.

6 2 SISÄLLYSLUETTELO OSA I JOHDANTO SIDEAINEIDEN KÄYTTÖ VALIMOTEOLLISUUDEN MUOTIN- JA KEERNANVALMISTUKSESSSA Keernasideaineet ALKALISET ITSESTÄÄN KOVETTUVAT FENOLIHARTSIPOHJAISET SIDEAINEET Alphaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin Esterikovetteisen fenolihartsihiekan elvytettävyys ALKALISET KAASUMAISEN ESTERIN AVULLA KOVETTUVAT FENOLIHARTSIPOHJAISET SIDEAINEET JA MENETELMÄT Kaasumainen esterikovete ja sen injektointi hiekkaan Betaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin SILIKAATTIPOHJAISET DEHYDRAATION KAUTTA KOVETTUVAT SIDEAINEET Vesilasihiekkojen nopeutettu kovettuminen lämpimän ilman avulla ALKALISEN HARTSIN DEHYDROITUMINEN LÄMPIMÄSSÄ ILMAVIRTAUKSESSA Dehydraation estäminen lisäämällä vettä paineilmaan LÄMMÖN SIIRTYMINEN PAINEILMASTA KAAVATTUUN HIEKKAAN Lämmönsiirron teoreettinen tarkastelu Käytännön menetelmät lämmönsiirron parantamiseksi KOVETTUMISNOPEUDEN SÄÄTÖ LÄMMÖN AVULLA... 25

7 3 OSA II KOEKAPPALEEN VALINTA JA LAITTEISTON SUUNNITTELU Koekappaleet Tutkimuksen lähtöolettamukset Koelaitteisto Hiekan sekoitin Koesauva- ja ilmausnippelilevy Paineilman kuumennuslaitteisto Koesylinteri HIEKAN LUJUUDEN MITTAUS Kolmipistetaivutuslujuus Keernakovuusmittari, tyyppi PKH Tunkeutumissyvyysmittari, tyyppi PEP MITTAUSTULOKSET LABORATORIO-OLOSUHTEISSA Lämpötilan vaikutus lujuuteen Referenssikäyrät huoneenlämpötilassa Uunilla tehdyt lämpökäsittelykokeet Paineilmalla tehdyt lämpökäsittelykokeet Työskentelyajan vaikutus lujuuteen Lämpökäsittelyajan vaikutus lujuuteen Hartsi- ja kovetemäärän vaikutus lujuuteen Sideainemäärän vaikutus lujuuteen Pelkällä hartsilla saavutettavat lujuudet Hiekan kosteuden vaikutus lujuuteen Uusi hiekka Elvytetty hiekka Ilman virtauksen optimointi: Kokeet isolla sylinterillä Kaasun läpäisevyys Paineen muuttaminen Lujuuden ja kovuuden välinen korrelaatio TEOLLISUUSMITTAKAAVAN KOE PUMPPUKEERNALLA Tuotantoparametrien määrittäminen YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET... 86

8 4 OSA I 1. JOHDANTO Muottien ja keernojen valmistukseen käytetään pääosin valimohiekkoja valettaessa rautapohjaisia metallivalukappaleita korkeissa lämpötiloissa. Valimohiekoissa käytettyjen sideaineiden kirjo on suuri ja niiden valintaan vaikuttaa mm. hiekan lujuus ja kovettumisnopeus, kustannukset, metallurgiset haittatekijät, hiekan kierrätettävyys, valukappaleen pinnanlaatu, korkealämpötilaominaisuudet ja ympäristötekijät. Kaavausprosessi alkaa sideainekomponenttien ja hiekan sekoittamisella. Yksinkertaisimmillaan kaavaus tapahtuu tekemällä kaksi hiekkamuotin puoliskoa kaatamalla hiekkaa kaavauskehyksen rajoittamaan tilaan jakotasoa pitkin leikatun mallikappaleen puolikkaan päälle. Luja rakenne saadaan hiekan tiivistyksellä, joka tapahtuu sullomalla käsin, puristamalla tai täryttämällä. Hiekan kovetuttua mallikappaleen puoliskot irrotetaan ja hiekkamuotin puolikkaat asetetaan yhteen niin, että jakotasot ovat tiiviisti vastakkain. Hiekan sisälle jäävä mallikappaleen muotoinen ontto tila täytetään metallisulalla täyttökanavaa pitkin. Onttoon tilaan voidaan asettaa erikseen keernalaatikossa sullottava ja kovetettava hiekkakeerna, jolla aikaansaadaan onttoja muotoja valukappaleen sisälle. Tuotantonopeus on eräs valimoiden keskeisimpiä kilpailukykytekijöitä. Kaavausprosessin nopeus riippuu itsestään kovettuvilla sideainemenetelmillä hiekan sullonta- ja kovettumisnopeudesta. Kaavausnopeutta voidaan nostaa, jos valuhiekka kovettuu nopeammin, kun nopeasti kovettuvat muotinpuoliskot ja mallit voidaan ottaa käyttöön aikaisemmin, koska tarvittava muotinpuoliskojen käsittelylujuus on saavutettavissa aikaisemmin. Kokemuksen mukaan 10 C lämpötilan nousu esterikovetteisessa fenolihartsihiekassa laskee penkkiaikaa puoleen. Diplomityössä pyritään selvittämään kuumalla paineilmalla nopeutetun kovettumisen vaikutuksia laboratoriomittakaavassa. Myös kylmempien hiekkojen lämpötilavaihtelut voidaan kompensoida muuttamalla lämmöntuontia nopeutetussa kovettamisessa. Toisaalta saadaan huomattavasti nopeutettua kaavauksen jälkeistä kovettumista lähelle loppulujuutta. Seurauksena on, että kaavauksessa kapasiteetti kasvaa, kun

9 5 tuotantosykli nopeutuu. Tarkoituksena oli myös selvittää onko hiekan loppulujuus korkeampi, mikä mahdollistaisi hankalampien muotojen parempaan kestävyyteen niin muotti-, kuin keerna -sovelluksissakin. Työssä tarkastellaan ensiksi yleisesti valimoteollisuudessa käytettäviä sideaineita, jonka jälkeen käydään läpi alkaliset fenolipohjaiset sideaineet. Tämän jälkeen tarkastellaan silikaattipohjaisten sideaineiden kovettamista lämpimän ilmavirran avulla, sillä olemassa olevasta aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta voi saada suuntaa antavaa tietoa diplomityön koejärjestelyjä silmälläpitäen. Lisäksi tarkastellaan lämmön johtumista ilmasta hiekkaan, sekä kuuman ilman kuivattavaa vaikutusta itse kovettumisreaktioon. Kokeellisessa osassa pyritään selvittämään menetelmälle sopivat parametrit, joita voitaisiin menestyksekkäästi soveltaa teollisuusmittakaavassakin.

10 6 2. SIDEAINEIDEN KÄYTTÖ VALIMOTEOLLISUUDEN MUOTIN- JA KEER- NANVALMISTUKSESSSA Valimoteollisuudessa käytetään muottimateriaaleina tulenkestäviä materiaaleja. jotka kestävät sulien metallien lämpötilan ja lämpöshokin. Muotit valmistetaan tyypillisesti seulotusta tietyn raekokojakauman omaavasta hiekasta, joka voi olla kvartsi-, kromiitti-, zirkoni tai oliviinihiekkaa tai näiden seos. Hiekka sidotaan ja kovetetaan eri menetelmin. /1/ Perinteiset hiekan sideaineet ovat olleet erityyppiset savet ja luvun lopusta alkaen myös ns. bentoniitit. Jo luvun alussa on tunnettu sementtihiekkamenetelmä sekä toisen maailmansodan jälkeen kehitetty vesilasi -CO 2 -menetelmä perustuvat hiekan kemialliseen kovettamiseen. Kehitys jatkui ja luvuilla nopeasti ja nykyisin ovat erityyppiset kylmä- ja kuumakovettuvat orgaaniset hartsit laajassa käytössä sideaineina valimoteollisuudessa. Kemiallisesti kovettuvilla sideaineilla saavutetaan selvästi suurempia hiekan lujuuksia kuin bentoniittipohjaisilla hiekoilla. /2/ Sideaineet voidaan nykyään jakaa kolmeen pääryhmään: savisideaineisiin (bentoniitti), kemiallisesti kovettuviin epäorgaanisiin (sementti, vesilasi) ja kemiallisesti kovettuviin orgaanisiin (hartsit) sideaineisiin. Savisideaineet, joihin on lisätty vettä, kovettuvat sullomalla. Hartsisideaineilla kovettuminen tapahtuu, kun hiekan läpi puhalletaan kovetinkaasua tai ne ovat itsekovettuvia, jolloin kovettuminen perustuu kahden tai useamman hiekassa olevan aineen keskinäiseen reaktioon. Hartsit voidaan saada kovettumaan myös lämmön vaikutuksesta. Käsinkaavauksessa käytetään nykyään usein kylmänä kovettuvia hartsihiekkoja, eli muotin kovettuminen tapahtuu kemiallisesti. /3/ Kovettaminen voidaan myös tehdä ilman erillistä kovetetta lämmön avulla paistamalla valmiiksi kaavatut keernat ja hiekkamuotit uuneissa. /4/ Yhteistä kemiallisesti kovettuville hiekoille on, että pinta-aktiivinen (adhesiivinen) sitojakomponentti peittää tasaisesti hiekan rakeet ja ne ovat kosketuksissa toisiinsa, jolloin kaasumaiset, höyrystetyt nesteet, nestemäiset kovetteet tai katalyytit aikaansaavat itse sideaineessa ristisidosten muodostumista ja näin ollen lujan sidoksen. /1/

11 7 Sideainejärjestelmien suosioon ovat vaikuttaneet tuottavuuden, ominaisuuksien ja hinnan lisäksi voimakkaasti ympäristötekijät. Fenolihartsipohjaisilla sideaineilla on valimoteollisuudessa lähes 60 % markkinaosuus. Kuva 1.Valimohiekkojen yleisimmät orgaaniset sideainejärjestelmät ja niiden markkinaosuus Länsi -Euroopassa Kuvaaja ei sisällä hartsittomia epäorgaanisia sideainejärjestelmiä tai saveja. /5/ 2.1 Keernasideaineet Valimoissa keernasideaineina käytettävät hartsit voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään: kylmä- ja kuumahartseihin. Selvää rajaa niiden välille ei voida vetää, sillä useat hartsit sopivat käytettäviksi sekä kylmä että kuumahartsimenetelmissä. /2/ Suomessa keernoista % tehdään kylmälaatikko -menetelmällä. Menetelmän etuja ovat keernojen lujuus, mittatarkkuus ja pinnanlaatu. Lisäksi menetelmä on nopea ja keernoilla on hyvä varastointikestävyys. Tavallisesti keernojen kolmipistetaivutuslujuudessa pyritään arvoihin kn/m 2. /3/

12 3 ALKALISET ITSESTÄÄN KOVETTUVAT FENOLIHARTSIPOHJAISET SI- DEAINEET 8 Itsekovettuvilla fenolihartsipohjaisilla sideaineilla kovettuminen perustuu kahden tai useamman hiekassa olevan aineen keskinäiseen reaktioon. Useimmat hartsit sopivat käytettäviksi sekä kylmä- että kuumahartsimenetelmissä, joissa hartsit voidaan saada kovettumaan myös lämmön vaikutuksesta. Käytetympiä ovat kuitenkin energiaa säästävät kylmähartsimenetelmät. /6/ Englantilainen Borden Chemicals (UK) Ltd kehitti v resolityyppiseen formaldehydihartsiin ja estereihin perustuvan sideainejärjestelmän, joka on nopeasti saavuttanut suuren suosion valimoissa. Tämä yleisesti Alphaset -nimellä tunnettu menetelmä sopii sekä keernojen että muottien valmistukseen./2/ Sideaineen määrää lisäämällä muotti- tai keernahiekan lujuus kasvaa lineaarisesti sideainepitoisuuksilla 1,5-1,75 %. /3/ Alphaset -menetelmässä sideaineena on fenoliformaldehydi (PF) ja kovetteena toimii esteri tai laktoni. /1, 3/ Fenoleja (P) ovat yksinkertaiset aromaattiset yhdisteet, joissa OH- ryhmä on suoraan liittyneenä aromaattiseen renkaaseen. Nimensä nämä aineet ovat saaneet perusyhdisteestään fenolista, jonka kemiallinen koostumus on C 6 H 5 OH. Fenoli reagoi helposti formaldehydin kanssa muodostaen joko novolakka- tai resolityyppisiä fenoliformaldehydihartseja (PF). /2/ Fenoliformaldehydi sisältää pitkiä polymeeriketjuja, jotka silloitetaan kovetteella yhtenäiseksi verkoksi eli makroskooppisesti tarkasteltuna viskositeetti kasvaa eli sideaine kovettuu. Kovetteet ovat alkoholin ja hapon kombinaatioita, jotka koostuvat orgaanisista karbonaateista, happamista karboksyyli -estereistä, laktonikovetteista tai näiden seoksista. /1, 4/

13 9 Kuva 2. Hartsin kovettumisen eli resoli esterin reaktio esitettynä rakennekaavojen avulla. Merkitsemättömissä vapaissa päissä on H tai CH 2. tai ne ovat vapaita. Merkitsemättömissä nivelissä on CH 2. /7,8/ Kovete ja hartsi sekoitetaan hiekkaan ennen kaavausta, jolloin kovettumisreaktio alkaa. Aikaa, jonka jälkeen kovettuminen alkaa, eli penkkiaikaa, voidaan muunnella valitsemalla kovetteen koostumus sopivaksi. Kovettumisnopeutta säädellään esterityypin mukaan, ei eri määrällä. Esimerkiksi propyleenikarbonaatti ja gamma -butyrolaktoni aiheuttavat geeliytymisen sekunnissa, kun triasetiinilla penkkiaika on 5-6 minuuttia. Yhdistelemällä näitä saadaan kovete, jolla penkkiaika hiekan kaavaukseen on riittävä kuitenkin niin, että kovettumisaika loppulujuuden saavuttamiseksi on taloudellisesti järkevällä tasolla. /4/ Taulukko 1. Yleisimpiä esterikovetteita reaktionopeusjärjestyksessä. /9/

14 10 Hiekkaan sekoitetaan yleensä ensin kovete ja sen jälkeen hartsi. Hartsia käytetään 1,2-1,6 % hiekan määrästä. Esterikovetetta käytetään kaavauksessa ja keernan teossa % hartsin määrästä. /10/ Malli voidaan irrottaa muotista 5-75 minuutin kuluttua, riippuen kovetetyypistä. Peitostus voidaan tehdä yleensä heti malli - irrotuksen jälkeen. Valu voi tapahtua heti, kun hiekka on saavuttanut lähes lopullisen lujuutensa (kuva 11). Alphaset -hiekoista valmistetut muotit lujittuvat valun aikana, joten niiden lujuus on käytännössä parempi kuin mitä koesauvoja testaamalla oletetaan. Mallin irrottaminen on huoneenlämpötilassa kovettuneilla Alphaset -hiekoilla varsin helppoa /3/ Diplomityön koejärjestelyissä pyritään saamaan nopeasti poikkeuksellisen luja rakenteellinen kestävyys itse muottiin. Välittömästi mallin ympärillä olevan hiekan tulisi kuitenkin pysyä hieman plastisena mallin irrottamisen helpottamiseksi. Alphaset hiekoille kuten kaikille muillekin orgaanisille sideaineille on tyypillistä, että ne hajoavat hiiltyen metallien valulämpötilassa. Tällöin sideainesillat hajoavat ja muotit on helppo tyhjentää ja keernahiekat poistaa valukappaleista. Hiekkojen kuumalujuutta voidaan myös parantaa eräiden epäorgaanisten lisäaineiden kuten esim. Fe 2 O 3 :n avulla. /2/ Tyypillinen Alphaset -hiekan taivutuslujuus on luokkaa 200 kn/m 2. /11/ Taivutuslujuusarvot riippuvat hiekan raekoosta ja hartsimäärästä. Isommilla raekooilla, 0,3 mm on päästy jopa päälle 300 kn/m 2, mutta tämän jälkeen raekoon suurentaminen heikentää taivutuslujuutta. /12/ Kuva 3. Alphaset -hiekan kolmipistetaivutuslujuuden kehitys keskinopealla kovetteella. /13/

15 Alphaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin Esterikovetteisia fenolihartsipohjaisia sideaineita käytetään Suomessa laajalti käsin kaavaavissa valimoissa, sillä sideainetyypillä on paljon hyviä ominaisuuksia. Näitä ovat hyvä kuumalujuus, tarkat mittatoleranssit ja hyvä valukappaleen pinnanlaatu. /1/ Hiekan kosteus ei myöskään vaikuta kovettumisessa lujuuskehitykseen. /14/ Kovettumisaika on säädeltävissä laajalla alueella ja muotin halkeilemisesta johtuvat purseet kappaleen pinnalla vähenevät ratkaisevasti. /2/ Alphasetin suosiota on kasvattanut myös ympäristöystävällisyys. /1/ Alphaset -hiekat ovat hienorakeisia ja sulloutuvat erittäin tiiviisti, jolloin kaasunläpäisevyys huononee. Toisaalta kaasunmuodostus valun yhteydessä on hidasta. Alphaset -hiekat ovat täysin rikittömiä, eivätkä ne sisällä juuri lainkaan typpeä, Ne sopivat lähes jokaisen metallin valuun. Pallografiittivaluradan valaminen Alphaset - menetelmällä on edullista, sillä happokovetteisten menetelmien yleensä sisältämä rikki estää valukappaleiden pintakerroksissa grafiitin palloutumisen. /10/ Kovettumisreaktiossa syntyy väritöntä formaldehydiä, joka luokitellaan vaaralliseksi, jos hengitysilmassa pitoisuuden painotettu keskiarvo nousee 8 h työvuoron aikana yli 0,75 ppm:n. /2, 15/ Haju on voimakkaan pistävä ja ärsyttää silmiä sekä hengityselimiä. Suurin osa formaldehydistä sitoutuu kuitenkin hiekkaan ja erittäin pieni osa pääsee ilmaan. Ongelma voidaan välttää riittävällä ilmanvaihdolla. /1/ Muita huonoja puolia kilpaileviin happokovetteisiin sidosaineisiin verrattuna ovat alhainen lujuus ja suhteessa heikko kierrätettävyysprosentti. /15/ Alphaset -hartsin sisältämä fenoliformaldehydi (PF) on öljypohjainen tuote ja siten sidoksissa öljyn hintaan. /3/ Valumäärällisesti Alphaset on Suomessa suurempi kuin kilpaileva furaanimenetelmä. Furaanimenetelmä on maailmanlaajuisesti ykkönen. Alphaset -menetelmä sopii myös oliviinihiekalle, mutta furaanimenetelmässä sen käyttöä rajoittaa oliviinin emäksisyys. /10/

16 12 Kuva 4. Suomessa käytettävät valimohiekat paikkakunnittain vuonna Tuorehiekkamenetelmässä sideaineena on bentoniitti. Furaani ja Alphaset kuuluvat hartsissideaineisiin ja muut -kohta sisältää sementillä kovetettuja hiekkoja. /3/ Kovetteena käytettävällä orgaanisella metyyliesterillä on puolestaan hyviä ominaisuuksia, kuten lähes olematon höyrystyminen, alhainen viskositeetti, ei syttymisvaaraa ja huomattavan alhaiset VOC- ja bentseeniyhdisteiden päästöt. Nämä ovat ongelmia, joita esiintyy usein kilpailevien menetelmien kovetteissa. Esterikovete on iholla ärsyttävää ja kovettaa mm. PVC -muovia. 3.2 Esterikovetteisen fenolihartsihiekan elvytettävyys Esterikovetteiset fenolihartsihiekat vaativat elvytyksen jälkeen n % uutta hiekkaa, kun kilpaileva menetelmä, furaanihiekka vaatii vain 10 % uutta hiekkaa riittävän lujuuden takaamiseksi. /16/ Raudan ja teräksen korkeat valulämpötilat rikkovat hiekkarakeiden väliset sidokset, jolloin muotti hajoaa valun jälkeisessä elvytyksessä helpommin. Alhaisilla valulämpötiloilla esimerkiksi alumiinin tapauksessa jäädään alle 750 C, jolloin sidokset eivät hajoa.

17 13 Uusimmissa mekaanisissa elvytysmenetelmissä on päästy todella korkeisiin elvytysprosentteihin, mutta saavutettava hyöty on kyseenalainen, sillä energian käyttö on suurta ja poistettavan pölyn määrä vastaavasti kasvaa. Termisissä elvytysmenetelmissä nämäkin ongelmat ovat eliminoitavissa, mutta lämpötila olisi nostettava niin korkealle, ettei se enää olisi taloudellisesti kannattavaa. /1/ Fenolihartsiin ns. liukeneva pöly (alkaliset metallisuolat mm. kalium- ja natriumsilikaatit) lyhentävät penkkiaikaa ja laskevat saavutettavia loppulujuuksia. Tämän vuoksi pölynpoisto sekä uudesta että valimossa kiertävästä hiekasta on ehdoton edellytys hyvien lujuusarvojen saavuttamiseksi. Kalium- ja natriumsilikaateista johtuu myös Alphasetin huonompi elvytettävyys verrattuna furaanihiekkoihin. /17/ Veden sekoittamisen hiekkaan (> 0,3 %) juuri ennen hartsin ja kovetteen sekoittumista on todettu lisäävän elvytettyä hiekkaa käytettäessä muotin loppulujuutta. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että vesi parantaa komponenttien sekoittumista, tekee epäpuhtauksista inerttejä, ja liuottaa hiekkarakeiden pinnalta vanhoja sideainejäämiä erillisiksi prosessin kannalta merkityksettömiksi partikkeleiksi mahdollistaen lujemman uuden kalvon muodostumisen. /18, 19/ 4 ALKALISET KAASUMAISEN ESTERIN AVULLA KOVETTUVAT FENOLI- HARTSIPOHJAISET SIDEAINEET JA MENETELMÄT Alphasetistä on kehitetty toinen versio, jota kutsutaan kauppanimellä Betaset. Sideaineet ovat Betaset -menetelmässä samat, mutta nestemäistä esteriä ei sekoiteta hiekan joukkoon vaan se kaasuunnutetaan ja puhalletaan kaavatun hiekan läpi. /3/. Kaasumaisen esterin avulla kovetettavia vesiliukoisia fenolihartsipohjaisia sideaineita on ollut saatavilla markkinoilta vuodesta 1984 ja niiden kehitystyö Isossa-Britanniassa sai alkunsa 80 -luvun alussa. Betaset -menetelmä koostuu kahdesta keskenään reagoivasta epäorgaanisesta komponentista; esterikovetteesta ja fenolihartsista. Erillistä katalyyttiä ei käytetä, mutta lämmön avulla voidaan vaikuttaa sidosten muodostumisnopeuteen. /1, 3/ Betaset menetelmä on kylmälaatikkoprosessi, jossa esterikovetetta, eli metyyliformiaattia, puhalletaan kaavatun hiekan läpi, jolloin sideaineena käytettävä alkalinen fenolihartsi

18 14 kovettuu välittömästi. Sideainetta käytetään 1,25 1,6 % hiekan painosta riippuen hiekanlaadusta ja halutusta lujuudesta. /15/ Kaasukovetteiset keernat valmistetaan tavallisimmin keernatykeissä. Sullominen voi tapahtua myös käsin tai täryttämällä. /3/ 4.1 Kaasumainen esterikovete ja sen injektointi hiekkaan Esterin lisääminen hiekkaan kaasumaisessa muodossa metyyliformiaattina mahdollistaa pidemmän sekoitetun hiekan penkkiajan. Menetelmää käytetään varsinkin keernojen valmistuksessa, jolloin haetaan hyvää loppulujuutta lyhyessä kovettumisajassa. Menetelmää sovelletaan Suomessa menestyksekkäästi Sulzer Pumps Oy:n Karhulan valimossa. Metyyliformiaatin höyrystymispiste on 35 C, joten lämmitettäessä se höyrystyy ja tankkiin syntyy matala ylipaine. Metyyliformiaatti johdetaan säiliöstä tiiviiseen muottilaatikkoon mahdollisimman suuren pinta-alan läpi niin, että poistoaukon ala on puolet tuloaukon pinta - alasta. Näin varmistetaan kaasun tasainen jakautuminen muottiin. Koska metyyliformiaatti osallistuu kovettumisreaktioon, halutaan sen virtaavan tasaisesti hiekkaan ja jäävän sinne. Kaasuvirtauksia voidaan säädellä kaasunpoistonippeleillä, joiden kohdalla virtaus on suurempi ja hiekka saa suuremman annoksen metyyliformiaattia ollen loppulujuudeltaan parempi. Kaasumäärän on todettu nostavan voimakkaasti loppulujuutta, mutta käytännössä yli 100 % hartsin painosta on epätaloudellista. /1/ Yleisimmät käytetyt kaasumäärät liikkuvat %:ssa hartsin painosta. Tutkimusten mukaan kylmän hiekan käyttö johtaa reaktion hitauden lisäksi loppulujuuden heikkenemiseen. Tämä voidaan kuitenkin kompensoida metyyliformiaattilisäyksellä. Kylmällä hiekalla on myös odotettava kauemmin kaasutuksen lopussa tapahtuvaa metyyliformiaattin ilmahuuhtelua, jotta hiekassa oleva kondensoitunut kaasu kerkeää höyrystyä uudelleen. /20/ Kaasumaisena metyyliformiaatti muodostaa ilman kanssa sekoitussuhteessa 5 23 % helposti räjähtävän kaasun, joten ilmanvaihdon täytyy olla hyvä. /21/ Reagoimaton metyyliformiaatti on otettava talteen ja puhdistettava ja neutraloitava kunkin paikkakunnan säännösten mukaisesti. /1/

19 Betaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin Betaset -menetelmässä penkkiaika on halutaessa pitkä ja kovettuminen nopeaa. Keerna voidaan irrottaa keernalaatikosta heti kaasutuksen ja sitä seuraavan nopean lämminilmahuuhtelun jälkeen. Betaset:illä tehdään tyypillisesti pieniä ja keskisuuria keernoja. /3/ Kovettunut hiekka on vapaa typestä ja rikistä, jotka aiheuttavat metallurgisia ongelmia metalleilla. Typpi on useimmissa teräksissä epäpuhtaus ja rikki puolestaan aiheuttaa metallihilaan joutuessaan kuumahaurautta ja häiritsee pallografiittivaluraudan grafiitin palloutumista. Valun- ja jähmettymisenaikainen kaasunkehitys on muutenkin pientä, joten kaasukuplien aiheuttama huokoisuus ei muodostu ongelmaksi ja pinnanlaatu pysyy hyvänä. Valun jälkeinen tyhjennettävyys on hyvä, sillä hartsin sidokset hajoavat valulämpötiloissa tehden hiekasta hauraan. Betaset -menetelmä soveltuu kvartsi-, kromiitti- ja oliviinihiekalle, elvytetylle Alphasetja Betaset- hiekoille, sekä vesilasi- ja cold - box -hiekoille. /21/ Menetelmällä valmistetuille keernoille sopii sekä vesi- että alkoholipohjaiset peitosteet. /3, 21/ Ongelmana Betaset -menetelmällä on heikompi lujuus kuin mitä saadaan cold - box- tai SO 2 - menetelmillä. Laitteiston hankinta on myös kallista, joka on hidastanut Betasetmenetelmän laajempaa käyttöönottoa. /3/ 5 SILIKAATTIPOHJAISET DEHYDRAATION KAUTTA KOVETTUVAT SI- DEAINEET Vesilasi on alkalisilikaattien yleisnimitys. Vesilasin käyttö sideaineena valimoissa yleistyi ja 1950-luvuilla. Sen kovettuminen perustuu sen viskositeetin kasvattamiseen, joko haihduttamalla siitä vettä fysikaalisesti tai sitomalla vesi kemiallisen reaktion avulla. /2/ Kemiallinen reaktio saadaan aikaan mm. hiilidioksidin (CO 2 ) ja esterin avulla. /3/ Vesilasi koostuu keskenään vedessä reagoivista SiO 2 :sta ja Na 2 O:sta. Näiden komponenttien sekoitussuhde määrää vesilasin ominaisuudet. Joillakin sekoitussuhteilla (3:3) vesilasit vaativat C lämpötilan liuetakseen. /22/ Hiekan lämpötila vaikuttaa oleellisesti kovettumisnopeuteen, koska se haihduttaa vettä. Keernan valmistukseen tarkoitettuun hiekkaan riittää tavallisesti 3,0-3,5 %:n vesilasilisäys, sekä tyhjennettävyyttä parantavia

20 16 aineita enintään 0,8-1,8 %. Kosteassa ympäristössä kovetetulla hiekalla on taipumus imeä kosteutta itseensä, jolloin sen lujuus laskee. Tämän takia vesilasikeernojen varastoitavuus on yleensä huono. /3/ Vesilasihiekkojen juoksevuus on huono viskoosin vesilasin takia. Niillä on myös huono luhistuvuus valun jälkeen ja lujuuden lasku varastoidessa, sillä kovettunut vesilasihiekka sitoo itseensä kosteutta kosteassa ympäristössä. Vesilasikeernojen valmistaminen on ympäristöystävällistä, sillä niissä ei käytetä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita. Tarvittavat aineet ovat lisäksi edullisia, menetelmä on nopea ja ylijäämähiekka on haitatonta. /3/ Toisaalta käytetyn hiekan elvytettävyys on huono. Murskauksella elvytettyä hiekkaa voidaan käyttää enintään % uudelleen suhteessa uuteen hiekkaan. /2/ Vesilasihiekat sopivat sekä keernojen että muottien valmistukseen ja niitä voidaan käyttää kaikkia valumetalleja valettaessa. Saavutettava hiekan puristuslujuus on parhaimmillaan luokkaa N/cm 2. /2/ 5.1 Vesilasihiekkojen nopeutettu kovettuminen lämpimän ilman avulla Lämpöavusteisella kovetuksella saavutettavat hiekan lujuudet ovat lähes kolminkertaiset hiilidioksidilla tai esterillä saavutettaviin lujuuksiin verrattuna. /2/ Vesilasihiekkojen nopeutettua kovettumista kuumailma - puhalluksen avulla on tutkittu varsinkin Tanskassa ja Isossa - Britanniassa useampaan otteeseen lukujen vaihteessa. Ympäristöystävällisenä vaihtoehtona siitä on haluttu korvaaja ympäristövaikutuksiltaan ongelmallisemmille menetelmille. Aikaisemmin kuumailmapuhalluksen avulla kovetettavien vesilasihiekkojen ongelmia ovat olleet suhteellisen pitkät lämpökäsittelyajat. Tehdyissä kokeissa käytettiin mm sylinterimäistä koekappaletta, jonka läpi johdettiin C ilmaa. Kokeissa on todettu, että puhallusajalla sekuntia ja virtauksella 550 l/min saavutetaan todella hyviä lujuuksia käyttämällä ainoastaan 1 % sideainetta. Minimi ilmamäärän todettiin olevan 0,5 m 3 per kilogramma hiekkaa. Lisäksi saatiin hyvä pinnanlaatu ja tyhjennettävyys. Minimilämpökäsittelyaika hyvän lujuuden saavuttamiseksi 100 C asteisella ilmalla ja 100 l/min virtauksella oli 30 sekuntia. Metal-

47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä

47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä 47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Aikaisemmin todettiin, että lämpötilan nostaminen kiihdyttää hartsisideaineen kovettumista. Tätä käytetään hyväksi

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla

Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Kaavaus kaavauskehyksiin ja pullakaavaus Kemiallisesti kovettuvat hartsihiekkaseokset

Lisätiedot

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 24. Keraamihiekat Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Keraamihiekka on noussut korvaajaehdokkaaksi kvartsihiekalle, jonka terveyshaitat on tunnetut. Lisäksi hiekasta seuraavat laatuongelmat

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,

Lisätiedot

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 13. Savisideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Savisideaineet ovat luonnon tuotteita, jotka saadaan sitomiskykyiseksi kostuttamalla ne vedellä. Savella on taipumus imeä itseensä

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ] 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 7, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Sylinteri on ympäristössä, jonka paine on P 0 ja lämpötila T 0. Sylinterin sisällä on n moolia ideaalikaasua ja sen tilavuutta kasvatetaan

Lisätiedot

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA 1 KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA Selvitys koksin kuumalujuudesta, reaktiivisuudesta ja reaktiomekanismista Juho Haapakangas CASR vuosiseminaari 2016 2 MASUUNIPROSESSI 3 METALLURGINEN KOKSI Valmistetaan

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 m@hyl.fi 1 Lämpötila Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa,

Lisätiedot

Energiapuun puristuskuivaus

Energiapuun puristuskuivaus Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen

Lisätiedot

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

13. Sulan metallin nostovoima

13. Sulan metallin nostovoima 13. Sulan metallin nostovoima Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Jos putkessa, jonka poikkipinta-ala on A, painetaan männällä nestepinnat eri korkeuksille, syrjäytetään nestettä tilavuuden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

PULLEAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT VAAHTOKARKIT PULLEAT VAAHTOKARKIT KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu alakouluun kurssille aineet ympärillämme ja yläkouluun kurssille ilma ja vesi. KESTO: Työ kestää n.30-60min MOTIVAATIO: Työssä on tarkoitus saada positiivista

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

DI Oulun Yliopisto Prosessitekniikka Lehtori Kokkolan Teknillinen oppilaitos Saudi Iron and Steel Co Saudi-Arabia

DI Oulun Yliopisto Prosessitekniikka Lehtori Kokkolan Teknillinen oppilaitos Saudi Iron and Steel Co Saudi-Arabia TAPANI RANTAPIRKOLA DI Oulun Yliopisto Prosessitekniikka 1973 Ammattikokemus: Teknillinen opetus Lehtori Lapin AMK 2000 2015 Lehtori Kokkolan Teknillinen oppilaitos 1978 1980 Terästeollisuus Saudi Iron

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

HAIHDUNTA. Haihdunnan määrällä on suuri merkitys biologisten prosessien lisäksi mm. vesistöjen kunnostustöissä sekä turvetuotannossa

HAIHDUNTA. Haihdunnan määrällä on suuri merkitys biologisten prosessien lisäksi mm. vesistöjen kunnostustöissä sekä turvetuotannossa HAIHDUNTA Haihtuminen on tapahtuma, missä nestemäinen tai kiinteä vesi muuttuu kaasumaiseen olotilaan vesihöyryksi. Haihtumisen määrä ilmaistaan suureen haihdunta (mm/aika) avulla Haihtumista voi luonnossa

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto

Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto ravikeskus 2.10.2013 www.helsinki.fi/yliopisto 3.10.2013 1 Kuivauksen tehostamisen

Lisätiedot

Lämpöopin pääsäännöt

Lämpöopin pääsäännöt Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

Kondensaatio ja hydrolyysi

Kondensaatio ja hydrolyysi Kondensaatio ja hydrolyysi REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Määritelmä, kondensaatioreaktio: Kondensaatioreaktiossa molekyylit liittyvät yhteen muodostaen uuden funktionaalisen ryhmän ja samalla molekyylien väliltä

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus

Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus 06.06.2016 Vesa Räsänen Hassan Raad Gunnar Laurén Kokonaisemissiot Vaikka yksittäinen rakennusmateriaali on luokiteltu

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla Rikastustekniikka

bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla Rikastustekniikka bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla we process the future Rikastustekniikka TEHTÄVÄ Rikastustekniikassa luokitellaan yhä useammin sellaisia raaka-aineita,

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

RAKEISUUSMÄÄRITYS, HYDROMETRIKOE

RAKEISUUSMÄÄRITYS, HYDROMETRIKOE Kiviainekset, yleisominaisuudet PANK-2103 PANK RAKEISUUSMÄÄRITYS, HYDROMETRIKOE PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 17.4.2002 Korvaa menetelmän: 20.3.1995 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon termodynamiikkaa 1 DEE-5400 Risto Mikkonen ermodynamiikan ensimmäinen pääsääntö aseraja Ympäristö asetila Q W Suljettuun systeemiin tuotu lämpö + systeemiin

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

CHEM-A1110 Virtaukset ja reaktorit. Laskuharjoitus 9/2016. Energiataseet

CHEM-A1110 Virtaukset ja reaktorit. Laskuharjoitus 9/2016. Energiataseet CHEM-A1110 Virtaukset ja reaktorit Laskuharjoitus 9/2016 Lisätietoja s-postilla reetta.karinen@aalto.fi tai tiia.viinikainen@aalto.fi vastaanotto huoneessa D406 Energiataseet Tehtävä 1. Adiabaattisen virtausreaktorin

Lisätiedot

Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin lämmityslaite, puheilla ja putki, joka ohjaa savukaasut uunia sytytettäessä säkkilavan ohi.

Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin lämmityslaite, puheilla ja putki, joka ohjaa savukaasut uunia sytytettäessä säkkilavan ohi. VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1957 Koetusselostus 262 Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin

Lisätiedot

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008

Lisätiedot

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Projektipäällikkö, TkT Olli-Pekka Kari Rakennustieto Oy Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Tutkimuksen tausta > Betonirakenteiden käyttöiät ovat pidentymässä

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa?

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? Kysymys 1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? 2. EXTRA-PÄHKINÄ (menee yli aiheen): Heität vettä kiukaalle. Miksi vesihöyry nousee voimakkaasti kiukaasta ylöspäin?

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET SMG-4500 Tuulivoima Toisen luennon aihepiirit Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Tarvittavat välineet: Kalorimetri, lämpömittari, jännitelähde, kaksi yleismittaria, sekuntikello

Tarvittavat välineet: Kalorimetri, lämpömittari, jännitelähde, kaksi yleismittaria, sekuntikello 1 LÄMPÖOPPI 1. Johdanto Työssä on neljä eri osiota, joiden avulla tutustutaan lämpöopin lakeihin ja ilmiöihin. Työn suoritettuaan opiskelijan on tarkoitus ymmärtää lämpöopin keskeiset käsitteet, kuten

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Alkudemonstraatio Käsi lämpömittarina Laittakaa kolmeen eri altaaseen kylmää, haaleaa ja lämmintä vettä. 1) Pitäkää

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Tämä materiaali on koottu antamaan lukijalleen valmiuksia arvioida mahdollisia ongelmia lämmitysjärjestelmässä. Esitys keskittyy paisuntajärjestelmän oleellisiin

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot