ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU MATERIAALITEKNIIKAN OSASTO METALLURGIA BO PRIESTER ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytetyönä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja: Professorit TkT Lauri Holappa ja TkT Juhani Orkas Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Carl-Johan Nybergh

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Materiaalitekniikan osasto Tekijä: Diplomityö: Päivämäärä: Professuuri: DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Bo Priester Alkalisten itsestään kovettuvien fenolihartsipohjaisten kaavaus- ja keernahiekkojen kovettumisnopeuden kiihdyttäminen lämmön avulla Metallurgia / Valimotekniikka Sivumäärä: 86 Koodi: Mak-37 / Kon-80 Valvoja: Ohjaaja: Avainsanat: Prof. Lauri Holappa ja Prof. Juhani Orkas DI Carl-Johan Nybergh Alphaset, fenolihartsi, kovettuminen Diplomityössä pyrittiin selvittämään esterikovetteisen fenolihartsihiekan nopeutettua kovettamista maksimi 320 o C ilman avulla. Tavoitteena oli samalla kehittää teollisuusmittakaavan soveltuva kuumennuslaitteisto, jolla saadaan hiekkaan käsittelyä kestävä lujuus kymmenessä minuutissa. Diplomityö on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä esitellään kaasumaisen ja nestemäisen esterin avulla kovettavien fenolipohjaisten hartsien ominaisuuksia ja menetelmiä. Lisäksi pyritään selvittämään lämmönsiirto- ja dehydraatio -ilmiöitä fenolihartsihiekassa, sekä arvioimaan tärkeimpiä muuttujia lujuuden kannalta laboratoriokokeita varten. Koelaitteiston vaatimukset pyritään selvittämään vastaavien vesilasihiekoille tehtyjen kuumennuskokeiden avulla. Toisessa osassa esitellään koelaitteisto ja mittausmenetelmät sekä itse laboratoriokokeet ja tulosten analysointi. Kuumennuskokeita tehtiin taivutuslujuussauvoille, isoille hiekkasylintereille ja teollisuussovellutuksena pumppukeernalle. Lisättäessä hartsia 30 % saatiin muutamassa minuutissa jopa kolminkertaisia taivutuslujuusarvoja vuorokauden huoneenlämpötilakovettumiseen verrattuna. Myös pelkälle elvytetylle hiekalle saatiin erinomaisia lujuusarvoja. Hiekan havaittiin säilyttävän hyvän lujuutensa niin kauan kuin se on kuumaa ja tämän jälkeen lujuus romahtaa huoneenlämpötilakovettumiskäyrää kulkien kohti 24 h:n arvoaan. Sylinterikokeissa havaittiin, että ilma luovuttaa lämpönsä tuloilman lähellä ja poistuu kylmänä. Ratkaisu tähän on tehdä ilmakanavia hiekkaan, jolloin saadaan tasainen lämpötilajakauma. Kuumennusmenetelmän edut ovat ilmeiset, mutta käytännössä suurin ongelma on helppojen ja halpojen ilmauskanavien tekeminen varsinkin hankalanmuotoisilla kappaleilla kuten pumppukeernalla.

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Materials Science and Engineering Autho: Thesis: Date: Professorship: ABSRACT OF THE MASTER S THESIS Bo Priester Rapid hot air curing of alkaline self -cured phenolic resin based core and moulding sands Metallurgy / Foundry Technology Number of pages: 86 Code: Mak-37 / Kon-80 Supervisor: Instructor: Professors, D.Sc. Lauri Holappa and D.Sc. Juhani Orkas M.Sc. Carl-Johan Nybergh Keywords: Alphaset, phenolic resin, hot air cure The objective of this thesis was to test rapid hot air curing of silica sand bonded with an alcaline phenolic binder. Heating equipment and parameters for faster industrial scale processes were also investigated. The thesis consists of two parts. The first introduces curing mechanisms and methods of silica sand bonded with an alkaline phenolic binder by hardening it with gaseous or liquid ester hardener. Heat transfer and dehydration of the resin coated sand is also studied. Most important variables to be measured in laboratory tests are defined. The demands and properties of the heating equipment are defined by taking example from hot air curing tests used for the hot air curing of sodium silicate bonded sands. The second part introduces the test equipment used and the test results with analysis. Heat treatments with pressurized air were made with bending strength samples, sand cylinders and industrial scale tests with a pump core - box. 30 % higher strength values were achieved with samples tested immediately after a 2 minute hot air curing compared to strength values measured after 24 hour ambient temperature curing. By increasing the resin amount from 1,4 % to 2,2 % the strength values were doubled, with the same heat treatment. Tests made with 100 % reclaimed sand gave also high strength values. The trend is that sand keeps its exceptionally good strength level as long as it is warm after which it lowers and starts to follow the reference hardening curve obtained with a self setting system. Cylinder tests showed only little heat transfer through the whole structure because all the heat is captured by the upper 15 cm surface layer and the out coming air was thus cold. Solution for getting a homogenously heat treated structure is to ensure proper air flow penetration into the whole structure by having air channels moulded into the sand cylinder. The benefits of the rapid hot air curing -method have been shown. The most important objective in practise is how to ensure proper air flow into the whole structure with more demanding shaped cores and moulds.

4 ALKUSANAT Itselleni aiheeltaan hieman yllätyksellinen diplomityöaihe osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja vei minut aina Walesiin ja Düsseldorfiin asti tietoa hakemaan. Callelle suuri kiitos vähintäänkin riittävien resurssien järjestämisestä ja arvokkaista neuvoista. Laitteiston ja raaka - aineiden hankinnasta kuuluu suuri kiitos Sulzer Pumpsin Karhulan valimoille, Valimotekniikan laboratorion harjoitusmestarille Ilmari Pajamäelle, kuumennuslaitteiston toimittaneelle Kari Korpiolalle ja etenkin laboratorioinsinööri Eero Niinille, jonka kanssa kiersimme kehäteiden varsia laitteistoa hamstraamassa. Vaikkei niihin lukemattomiin kuitteihin tuijottamalla näkisi edessään sofistikoitunutta tutkimuslaitteistoa, tuli lopputuloksesta kuitenkin varsin käyttökelpoinen. Lisäksi haluaisin kiittää Etolan kumeja tiiviistä yhteistyöstä. Diplomityö vaati laitteiston kokoamista tyhjästä, eikä toimitusaikojen pituus ja kesälomien alkaminen osaltaan helpottanut urakkaa. Liekö syynä ollut oma päättäväisyys, muiden antama apu tai puhdas tuuri, niin kuumennuslaitteisto kaikkine lastentauteineen saatiin toimimaan varsin nopeasti ja kokeet alkamaan. Menetetyt hellepäivät hiekkarannalla korvasi satojen hiekkakoesauvojen rikkominen Valimotekniikan laboratoriossa paineilmaletkun aiheuttaman sietämättömän resonanssiäänen säestämänä. Kun mittauksien päätyttyä otin kuulokkeet pois päästä ja astuin hiekkadyyniksi muuttuneen laboratorion ovesta ulos, oli ilahduttavaa huomata, että sinisilmäinen toive suuresta keksinnöstä poiki näinkin lupaavia tuloksia. Ja nyt kohti uusia haasteita! Espoossa Bo Priester

5 1 LYHENTEITÄ Työskentely-/ penkkiaika Sideaineen ja kovetteen sekoittamisesta hiekan kovettumisen alkamiseen kuluva aika. Penkkiajan jälkeen tehty hiekkasullonta heikentää merkittävästi loppulujuutta, kun jo muodostuneet sidokset rikkoutuvat. Elvytys Käytetyn hiekan käsittely yksiraekokoiseksi, pölyn- ja sideaineen poisto, sekä jäähdytys. VOC -yhdisteet Volatile Organic Compound. Haitallisin näistä on formaldehydi. TPA Hexion Speciality Chemicalsin Alphaset -hartseille käyttämä tyyppimerkintä. ACE HSC Alphaset -kovetteille käytetty tyyppimerkintä. Kaavauskehys Kehys, jonka sisälle muottihiekka kaavataan. 15XX -kovete Numerosarjan kaksi ensimmäistä numeroa ilmoittavat kovetetyypin kykyä sitoa kovettumisessa vapautuvaa formaldehydiä ja loppu osa ilmoittaa viitteellisen penkkiajan, mikäli hiekan lämpötila on 20 o C. BOS Based On Sand -laskettuna hiekan määrästä. BOR Based On Resin -laskettuna hartsin määrästä.

6 2 SISÄLLYSLUETTELO OSA I JOHDANTO SIDEAINEIDEN KÄYTTÖ VALIMOTEOLLISUUDEN MUOTIN- JA KEERNANVALMISTUKSESSSA Keernasideaineet ALKALISET ITSESTÄÄN KOVETTUVAT FENOLIHARTSIPOHJAISET SIDEAINEET Alphaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin Esterikovetteisen fenolihartsihiekan elvytettävyys ALKALISET KAASUMAISEN ESTERIN AVULLA KOVETTUVAT FENOLIHARTSIPOHJAISET SIDEAINEET JA MENETELMÄT Kaasumainen esterikovete ja sen injektointi hiekkaan Betaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin SILIKAATTIPOHJAISET DEHYDRAATION KAUTTA KOVETTUVAT SIDEAINEET Vesilasihiekkojen nopeutettu kovettuminen lämpimän ilman avulla ALKALISEN HARTSIN DEHYDROITUMINEN LÄMPIMÄSSÄ ILMAVIRTAUKSESSA Dehydraation estäminen lisäämällä vettä paineilmaan LÄMMÖN SIIRTYMINEN PAINEILMASTA KAAVATTUUN HIEKKAAN Lämmönsiirron teoreettinen tarkastelu Käytännön menetelmät lämmönsiirron parantamiseksi KOVETTUMISNOPEUDEN SÄÄTÖ LÄMMÖN AVULLA... 25

7 3 OSA II KOEKAPPALEEN VALINTA JA LAITTEISTON SUUNNITTELU Koekappaleet Tutkimuksen lähtöolettamukset Koelaitteisto Hiekan sekoitin Koesauva- ja ilmausnippelilevy Paineilman kuumennuslaitteisto Koesylinteri HIEKAN LUJUUDEN MITTAUS Kolmipistetaivutuslujuus Keernakovuusmittari, tyyppi PKH Tunkeutumissyvyysmittari, tyyppi PEP MITTAUSTULOKSET LABORATORIO-OLOSUHTEISSA Lämpötilan vaikutus lujuuteen Referenssikäyrät huoneenlämpötilassa Uunilla tehdyt lämpökäsittelykokeet Paineilmalla tehdyt lämpökäsittelykokeet Työskentelyajan vaikutus lujuuteen Lämpökäsittelyajan vaikutus lujuuteen Hartsi- ja kovetemäärän vaikutus lujuuteen Sideainemäärän vaikutus lujuuteen Pelkällä hartsilla saavutettavat lujuudet Hiekan kosteuden vaikutus lujuuteen Uusi hiekka Elvytetty hiekka Ilman virtauksen optimointi: Kokeet isolla sylinterillä Kaasun läpäisevyys Paineen muuttaminen Lujuuden ja kovuuden välinen korrelaatio TEOLLISUUSMITTAKAAVAN KOE PUMPPUKEERNALLA Tuotantoparametrien määrittäminen YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET... 86

8 4 OSA I 1. JOHDANTO Muottien ja keernojen valmistukseen käytetään pääosin valimohiekkoja valettaessa rautapohjaisia metallivalukappaleita korkeissa lämpötiloissa. Valimohiekoissa käytettyjen sideaineiden kirjo on suuri ja niiden valintaan vaikuttaa mm. hiekan lujuus ja kovettumisnopeus, kustannukset, metallurgiset haittatekijät, hiekan kierrätettävyys, valukappaleen pinnanlaatu, korkealämpötilaominaisuudet ja ympäristötekijät. Kaavausprosessi alkaa sideainekomponenttien ja hiekan sekoittamisella. Yksinkertaisimmillaan kaavaus tapahtuu tekemällä kaksi hiekkamuotin puoliskoa kaatamalla hiekkaa kaavauskehyksen rajoittamaan tilaan jakotasoa pitkin leikatun mallikappaleen puolikkaan päälle. Luja rakenne saadaan hiekan tiivistyksellä, joka tapahtuu sullomalla käsin, puristamalla tai täryttämällä. Hiekan kovetuttua mallikappaleen puoliskot irrotetaan ja hiekkamuotin puolikkaat asetetaan yhteen niin, että jakotasot ovat tiiviisti vastakkain. Hiekan sisälle jäävä mallikappaleen muotoinen ontto tila täytetään metallisulalla täyttökanavaa pitkin. Onttoon tilaan voidaan asettaa erikseen keernalaatikossa sullottava ja kovetettava hiekkakeerna, jolla aikaansaadaan onttoja muotoja valukappaleen sisälle. Tuotantonopeus on eräs valimoiden keskeisimpiä kilpailukykytekijöitä. Kaavausprosessin nopeus riippuu itsestään kovettuvilla sideainemenetelmillä hiekan sullonta- ja kovettumisnopeudesta. Kaavausnopeutta voidaan nostaa, jos valuhiekka kovettuu nopeammin, kun nopeasti kovettuvat muotinpuoliskot ja mallit voidaan ottaa käyttöön aikaisemmin, koska tarvittava muotinpuoliskojen käsittelylujuus on saavutettavissa aikaisemmin. Kokemuksen mukaan 10 C lämpötilan nousu esterikovetteisessa fenolihartsihiekassa laskee penkkiaikaa puoleen. Diplomityössä pyritään selvittämään kuumalla paineilmalla nopeutetun kovettumisen vaikutuksia laboratoriomittakaavassa. Myös kylmempien hiekkojen lämpötilavaihtelut voidaan kompensoida muuttamalla lämmöntuontia nopeutetussa kovettamisessa. Toisaalta saadaan huomattavasti nopeutettua kaavauksen jälkeistä kovettumista lähelle loppulujuutta. Seurauksena on, että kaavauksessa kapasiteetti kasvaa, kun

9 5 tuotantosykli nopeutuu. Tarkoituksena oli myös selvittää onko hiekan loppulujuus korkeampi, mikä mahdollistaisi hankalampien muotojen parempaan kestävyyteen niin muotti-, kuin keerna -sovelluksissakin. Työssä tarkastellaan ensiksi yleisesti valimoteollisuudessa käytettäviä sideaineita, jonka jälkeen käydään läpi alkaliset fenolipohjaiset sideaineet. Tämän jälkeen tarkastellaan silikaattipohjaisten sideaineiden kovettamista lämpimän ilmavirran avulla, sillä olemassa olevasta aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta voi saada suuntaa antavaa tietoa diplomityön koejärjestelyjä silmälläpitäen. Lisäksi tarkastellaan lämmön johtumista ilmasta hiekkaan, sekä kuuman ilman kuivattavaa vaikutusta itse kovettumisreaktioon. Kokeellisessa osassa pyritään selvittämään menetelmälle sopivat parametrit, joita voitaisiin menestyksekkäästi soveltaa teollisuusmittakaavassakin.

10 6 2. SIDEAINEIDEN KÄYTTÖ VALIMOTEOLLISUUDEN MUOTIN- JA KEER- NANVALMISTUKSESSSA Valimoteollisuudessa käytetään muottimateriaaleina tulenkestäviä materiaaleja. jotka kestävät sulien metallien lämpötilan ja lämpöshokin. Muotit valmistetaan tyypillisesti seulotusta tietyn raekokojakauman omaavasta hiekasta, joka voi olla kvartsi-, kromiitti-, zirkoni tai oliviinihiekkaa tai näiden seos. Hiekka sidotaan ja kovetetaan eri menetelmin. /1/ Perinteiset hiekan sideaineet ovat olleet erityyppiset savet ja luvun lopusta alkaen myös ns. bentoniitit. Jo luvun alussa on tunnettu sementtihiekkamenetelmä sekä toisen maailmansodan jälkeen kehitetty vesilasi -CO 2 -menetelmä perustuvat hiekan kemialliseen kovettamiseen. Kehitys jatkui ja luvuilla nopeasti ja nykyisin ovat erityyppiset kylmä- ja kuumakovettuvat orgaaniset hartsit laajassa käytössä sideaineina valimoteollisuudessa. Kemiallisesti kovettuvilla sideaineilla saavutetaan selvästi suurempia hiekan lujuuksia kuin bentoniittipohjaisilla hiekoilla. /2/ Sideaineet voidaan nykyään jakaa kolmeen pääryhmään: savisideaineisiin (bentoniitti), kemiallisesti kovettuviin epäorgaanisiin (sementti, vesilasi) ja kemiallisesti kovettuviin orgaanisiin (hartsit) sideaineisiin. Savisideaineet, joihin on lisätty vettä, kovettuvat sullomalla. Hartsisideaineilla kovettuminen tapahtuu, kun hiekan läpi puhalletaan kovetinkaasua tai ne ovat itsekovettuvia, jolloin kovettuminen perustuu kahden tai useamman hiekassa olevan aineen keskinäiseen reaktioon. Hartsit voidaan saada kovettumaan myös lämmön vaikutuksesta. Käsinkaavauksessa käytetään nykyään usein kylmänä kovettuvia hartsihiekkoja, eli muotin kovettuminen tapahtuu kemiallisesti. /3/ Kovettaminen voidaan myös tehdä ilman erillistä kovetetta lämmön avulla paistamalla valmiiksi kaavatut keernat ja hiekkamuotit uuneissa. /4/ Yhteistä kemiallisesti kovettuville hiekoille on, että pinta-aktiivinen (adhesiivinen) sitojakomponentti peittää tasaisesti hiekan rakeet ja ne ovat kosketuksissa toisiinsa, jolloin kaasumaiset, höyrystetyt nesteet, nestemäiset kovetteet tai katalyytit aikaansaavat itse sideaineessa ristisidosten muodostumista ja näin ollen lujan sidoksen. /1/

11 7 Sideainejärjestelmien suosioon ovat vaikuttaneet tuottavuuden, ominaisuuksien ja hinnan lisäksi voimakkaasti ympäristötekijät. Fenolihartsipohjaisilla sideaineilla on valimoteollisuudessa lähes 60 % markkinaosuus. Kuva 1.Valimohiekkojen yleisimmät orgaaniset sideainejärjestelmät ja niiden markkinaosuus Länsi -Euroopassa Kuvaaja ei sisällä hartsittomia epäorgaanisia sideainejärjestelmiä tai saveja. /5/ 2.1 Keernasideaineet Valimoissa keernasideaineina käytettävät hartsit voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään: kylmä- ja kuumahartseihin. Selvää rajaa niiden välille ei voida vetää, sillä useat hartsit sopivat käytettäviksi sekä kylmä että kuumahartsimenetelmissä. /2/ Suomessa keernoista % tehdään kylmälaatikko -menetelmällä. Menetelmän etuja ovat keernojen lujuus, mittatarkkuus ja pinnanlaatu. Lisäksi menetelmä on nopea ja keernoilla on hyvä varastointikestävyys. Tavallisesti keernojen kolmipistetaivutuslujuudessa pyritään arvoihin kn/m 2. /3/

12 3 ALKALISET ITSESTÄÄN KOVETTUVAT FENOLIHARTSIPOHJAISET SI- DEAINEET 8 Itsekovettuvilla fenolihartsipohjaisilla sideaineilla kovettuminen perustuu kahden tai useamman hiekassa olevan aineen keskinäiseen reaktioon. Useimmat hartsit sopivat käytettäviksi sekä kylmä- että kuumahartsimenetelmissä, joissa hartsit voidaan saada kovettumaan myös lämmön vaikutuksesta. Käytetympiä ovat kuitenkin energiaa säästävät kylmähartsimenetelmät. /6/ Englantilainen Borden Chemicals (UK) Ltd kehitti v resolityyppiseen formaldehydihartsiin ja estereihin perustuvan sideainejärjestelmän, joka on nopeasti saavuttanut suuren suosion valimoissa. Tämä yleisesti Alphaset -nimellä tunnettu menetelmä sopii sekä keernojen että muottien valmistukseen./2/ Sideaineen määrää lisäämällä muotti- tai keernahiekan lujuus kasvaa lineaarisesti sideainepitoisuuksilla 1,5-1,75 %. /3/ Alphaset -menetelmässä sideaineena on fenoliformaldehydi (PF) ja kovetteena toimii esteri tai laktoni. /1, 3/ Fenoleja (P) ovat yksinkertaiset aromaattiset yhdisteet, joissa OH- ryhmä on suoraan liittyneenä aromaattiseen renkaaseen. Nimensä nämä aineet ovat saaneet perusyhdisteestään fenolista, jonka kemiallinen koostumus on C 6 H 5 OH. Fenoli reagoi helposti formaldehydin kanssa muodostaen joko novolakka- tai resolityyppisiä fenoliformaldehydihartseja (PF). /2/ Fenoliformaldehydi sisältää pitkiä polymeeriketjuja, jotka silloitetaan kovetteella yhtenäiseksi verkoksi eli makroskooppisesti tarkasteltuna viskositeetti kasvaa eli sideaine kovettuu. Kovetteet ovat alkoholin ja hapon kombinaatioita, jotka koostuvat orgaanisista karbonaateista, happamista karboksyyli -estereistä, laktonikovetteista tai näiden seoksista. /1, 4/

13 9 Kuva 2. Hartsin kovettumisen eli resoli esterin reaktio esitettynä rakennekaavojen avulla. Merkitsemättömissä vapaissa päissä on H tai CH 2. tai ne ovat vapaita. Merkitsemättömissä nivelissä on CH 2. /7,8/ Kovete ja hartsi sekoitetaan hiekkaan ennen kaavausta, jolloin kovettumisreaktio alkaa. Aikaa, jonka jälkeen kovettuminen alkaa, eli penkkiaikaa, voidaan muunnella valitsemalla kovetteen koostumus sopivaksi. Kovettumisnopeutta säädellään esterityypin mukaan, ei eri määrällä. Esimerkiksi propyleenikarbonaatti ja gamma -butyrolaktoni aiheuttavat geeliytymisen sekunnissa, kun triasetiinilla penkkiaika on 5-6 minuuttia. Yhdistelemällä näitä saadaan kovete, jolla penkkiaika hiekan kaavaukseen on riittävä kuitenkin niin, että kovettumisaika loppulujuuden saavuttamiseksi on taloudellisesti järkevällä tasolla. /4/ Taulukko 1. Yleisimpiä esterikovetteita reaktionopeusjärjestyksessä. /9/

14 10 Hiekkaan sekoitetaan yleensä ensin kovete ja sen jälkeen hartsi. Hartsia käytetään 1,2-1,6 % hiekan määrästä. Esterikovetetta käytetään kaavauksessa ja keernan teossa % hartsin määrästä. /10/ Malli voidaan irrottaa muotista 5-75 minuutin kuluttua, riippuen kovetetyypistä. Peitostus voidaan tehdä yleensä heti malli - irrotuksen jälkeen. Valu voi tapahtua heti, kun hiekka on saavuttanut lähes lopullisen lujuutensa (kuva 11). Alphaset -hiekoista valmistetut muotit lujittuvat valun aikana, joten niiden lujuus on käytännössä parempi kuin mitä koesauvoja testaamalla oletetaan. Mallin irrottaminen on huoneenlämpötilassa kovettuneilla Alphaset -hiekoilla varsin helppoa /3/ Diplomityön koejärjestelyissä pyritään saamaan nopeasti poikkeuksellisen luja rakenteellinen kestävyys itse muottiin. Välittömästi mallin ympärillä olevan hiekan tulisi kuitenkin pysyä hieman plastisena mallin irrottamisen helpottamiseksi. Alphaset hiekoille kuten kaikille muillekin orgaanisille sideaineille on tyypillistä, että ne hajoavat hiiltyen metallien valulämpötilassa. Tällöin sideainesillat hajoavat ja muotit on helppo tyhjentää ja keernahiekat poistaa valukappaleista. Hiekkojen kuumalujuutta voidaan myös parantaa eräiden epäorgaanisten lisäaineiden kuten esim. Fe 2 O 3 :n avulla. /2/ Tyypillinen Alphaset -hiekan taivutuslujuus on luokkaa 200 kn/m 2. /11/ Taivutuslujuusarvot riippuvat hiekan raekoosta ja hartsimäärästä. Isommilla raekooilla, 0,3 mm on päästy jopa päälle 300 kn/m 2, mutta tämän jälkeen raekoon suurentaminen heikentää taivutuslujuutta. /12/ Kuva 3. Alphaset -hiekan kolmipistetaivutuslujuuden kehitys keskinopealla kovetteella. /13/

15 Alphaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin Esterikovetteisia fenolihartsipohjaisia sideaineita käytetään Suomessa laajalti käsin kaavaavissa valimoissa, sillä sideainetyypillä on paljon hyviä ominaisuuksia. Näitä ovat hyvä kuumalujuus, tarkat mittatoleranssit ja hyvä valukappaleen pinnanlaatu. /1/ Hiekan kosteus ei myöskään vaikuta kovettumisessa lujuuskehitykseen. /14/ Kovettumisaika on säädeltävissä laajalla alueella ja muotin halkeilemisesta johtuvat purseet kappaleen pinnalla vähenevät ratkaisevasti. /2/ Alphasetin suosiota on kasvattanut myös ympäristöystävällisyys. /1/ Alphaset -hiekat ovat hienorakeisia ja sulloutuvat erittäin tiiviisti, jolloin kaasunläpäisevyys huononee. Toisaalta kaasunmuodostus valun yhteydessä on hidasta. Alphaset -hiekat ovat täysin rikittömiä, eivätkä ne sisällä juuri lainkaan typpeä, Ne sopivat lähes jokaisen metallin valuun. Pallografiittivaluradan valaminen Alphaset - menetelmällä on edullista, sillä happokovetteisten menetelmien yleensä sisältämä rikki estää valukappaleiden pintakerroksissa grafiitin palloutumisen. /10/ Kovettumisreaktiossa syntyy väritöntä formaldehydiä, joka luokitellaan vaaralliseksi, jos hengitysilmassa pitoisuuden painotettu keskiarvo nousee 8 h työvuoron aikana yli 0,75 ppm:n. /2, 15/ Haju on voimakkaan pistävä ja ärsyttää silmiä sekä hengityselimiä. Suurin osa formaldehydistä sitoutuu kuitenkin hiekkaan ja erittäin pieni osa pääsee ilmaan. Ongelma voidaan välttää riittävällä ilmanvaihdolla. /1/ Muita huonoja puolia kilpaileviin happokovetteisiin sidosaineisiin verrattuna ovat alhainen lujuus ja suhteessa heikko kierrätettävyysprosentti. /15/ Alphaset -hartsin sisältämä fenoliformaldehydi (PF) on öljypohjainen tuote ja siten sidoksissa öljyn hintaan. /3/ Valumäärällisesti Alphaset on Suomessa suurempi kuin kilpaileva furaanimenetelmä. Furaanimenetelmä on maailmanlaajuisesti ykkönen. Alphaset -menetelmä sopii myös oliviinihiekalle, mutta furaanimenetelmässä sen käyttöä rajoittaa oliviinin emäksisyys. /10/

16 12 Kuva 4. Suomessa käytettävät valimohiekat paikkakunnittain vuonna Tuorehiekkamenetelmässä sideaineena on bentoniitti. Furaani ja Alphaset kuuluvat hartsissideaineisiin ja muut -kohta sisältää sementillä kovetettuja hiekkoja. /3/ Kovetteena käytettävällä orgaanisella metyyliesterillä on puolestaan hyviä ominaisuuksia, kuten lähes olematon höyrystyminen, alhainen viskositeetti, ei syttymisvaaraa ja huomattavan alhaiset VOC- ja bentseeniyhdisteiden päästöt. Nämä ovat ongelmia, joita esiintyy usein kilpailevien menetelmien kovetteissa. Esterikovete on iholla ärsyttävää ja kovettaa mm. PVC -muovia. 3.2 Esterikovetteisen fenolihartsihiekan elvytettävyys Esterikovetteiset fenolihartsihiekat vaativat elvytyksen jälkeen n % uutta hiekkaa, kun kilpaileva menetelmä, furaanihiekka vaatii vain 10 % uutta hiekkaa riittävän lujuuden takaamiseksi. /16/ Raudan ja teräksen korkeat valulämpötilat rikkovat hiekkarakeiden väliset sidokset, jolloin muotti hajoaa valun jälkeisessä elvytyksessä helpommin. Alhaisilla valulämpötiloilla esimerkiksi alumiinin tapauksessa jäädään alle 750 C, jolloin sidokset eivät hajoa.

17 13 Uusimmissa mekaanisissa elvytysmenetelmissä on päästy todella korkeisiin elvytysprosentteihin, mutta saavutettava hyöty on kyseenalainen, sillä energian käyttö on suurta ja poistettavan pölyn määrä vastaavasti kasvaa. Termisissä elvytysmenetelmissä nämäkin ongelmat ovat eliminoitavissa, mutta lämpötila olisi nostettava niin korkealle, ettei se enää olisi taloudellisesti kannattavaa. /1/ Fenolihartsiin ns. liukeneva pöly (alkaliset metallisuolat mm. kalium- ja natriumsilikaatit) lyhentävät penkkiaikaa ja laskevat saavutettavia loppulujuuksia. Tämän vuoksi pölynpoisto sekä uudesta että valimossa kiertävästä hiekasta on ehdoton edellytys hyvien lujuusarvojen saavuttamiseksi. Kalium- ja natriumsilikaateista johtuu myös Alphasetin huonompi elvytettävyys verrattuna furaanihiekkoihin. /17/ Veden sekoittamisen hiekkaan (> 0,3 %) juuri ennen hartsin ja kovetteen sekoittumista on todettu lisäävän elvytettyä hiekkaa käytettäessä muotin loppulujuutta. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että vesi parantaa komponenttien sekoittumista, tekee epäpuhtauksista inerttejä, ja liuottaa hiekkarakeiden pinnalta vanhoja sideainejäämiä erillisiksi prosessin kannalta merkityksettömiksi partikkeleiksi mahdollistaen lujemman uuden kalvon muodostumisen. /18, 19/ 4 ALKALISET KAASUMAISEN ESTERIN AVULLA KOVETTUVAT FENOLI- HARTSIPOHJAISET SIDEAINEET JA MENETELMÄT Alphasetistä on kehitetty toinen versio, jota kutsutaan kauppanimellä Betaset. Sideaineet ovat Betaset -menetelmässä samat, mutta nestemäistä esteriä ei sekoiteta hiekan joukkoon vaan se kaasuunnutetaan ja puhalletaan kaavatun hiekan läpi. /3/. Kaasumaisen esterin avulla kovetettavia vesiliukoisia fenolihartsipohjaisia sideaineita on ollut saatavilla markkinoilta vuodesta 1984 ja niiden kehitystyö Isossa-Britanniassa sai alkunsa 80 -luvun alussa. Betaset -menetelmä koostuu kahdesta keskenään reagoivasta epäorgaanisesta komponentista; esterikovetteesta ja fenolihartsista. Erillistä katalyyttiä ei käytetä, mutta lämmön avulla voidaan vaikuttaa sidosten muodostumisnopeuteen. /1, 3/ Betaset menetelmä on kylmälaatikkoprosessi, jossa esterikovetetta, eli metyyliformiaattia, puhalletaan kaavatun hiekan läpi, jolloin sideaineena käytettävä alkalinen fenolihartsi

18 14 kovettuu välittömästi. Sideainetta käytetään 1,25 1,6 % hiekan painosta riippuen hiekanlaadusta ja halutusta lujuudesta. /15/ Kaasukovetteiset keernat valmistetaan tavallisimmin keernatykeissä. Sullominen voi tapahtua myös käsin tai täryttämällä. /3/ 4.1 Kaasumainen esterikovete ja sen injektointi hiekkaan Esterin lisääminen hiekkaan kaasumaisessa muodossa metyyliformiaattina mahdollistaa pidemmän sekoitetun hiekan penkkiajan. Menetelmää käytetään varsinkin keernojen valmistuksessa, jolloin haetaan hyvää loppulujuutta lyhyessä kovettumisajassa. Menetelmää sovelletaan Suomessa menestyksekkäästi Sulzer Pumps Oy:n Karhulan valimossa. Metyyliformiaatin höyrystymispiste on 35 C, joten lämmitettäessä se höyrystyy ja tankkiin syntyy matala ylipaine. Metyyliformiaatti johdetaan säiliöstä tiiviiseen muottilaatikkoon mahdollisimman suuren pinta-alan läpi niin, että poistoaukon ala on puolet tuloaukon pinta - alasta. Näin varmistetaan kaasun tasainen jakautuminen muottiin. Koska metyyliformiaatti osallistuu kovettumisreaktioon, halutaan sen virtaavan tasaisesti hiekkaan ja jäävän sinne. Kaasuvirtauksia voidaan säädellä kaasunpoistonippeleillä, joiden kohdalla virtaus on suurempi ja hiekka saa suuremman annoksen metyyliformiaattia ollen loppulujuudeltaan parempi. Kaasumäärän on todettu nostavan voimakkaasti loppulujuutta, mutta käytännössä yli 100 % hartsin painosta on epätaloudellista. /1/ Yleisimmät käytetyt kaasumäärät liikkuvat %:ssa hartsin painosta. Tutkimusten mukaan kylmän hiekan käyttö johtaa reaktion hitauden lisäksi loppulujuuden heikkenemiseen. Tämä voidaan kuitenkin kompensoida metyyliformiaattilisäyksellä. Kylmällä hiekalla on myös odotettava kauemmin kaasutuksen lopussa tapahtuvaa metyyliformiaattin ilmahuuhtelua, jotta hiekassa oleva kondensoitunut kaasu kerkeää höyrystyä uudelleen. /20/ Kaasumaisena metyyliformiaatti muodostaa ilman kanssa sekoitussuhteessa 5 23 % helposti räjähtävän kaasun, joten ilmanvaihdon täytyy olla hyvä. /21/ Reagoimaton metyyliformiaatti on otettava talteen ja puhdistettava ja neutraloitava kunkin paikkakunnan säännösten mukaisesti. /1/

19 Betaset -menetelmän edut verrattuna muihin kilpaileviin menetelmiin Betaset -menetelmässä penkkiaika on halutaessa pitkä ja kovettuminen nopeaa. Keerna voidaan irrottaa keernalaatikosta heti kaasutuksen ja sitä seuraavan nopean lämminilmahuuhtelun jälkeen. Betaset:illä tehdään tyypillisesti pieniä ja keskisuuria keernoja. /3/ Kovettunut hiekka on vapaa typestä ja rikistä, jotka aiheuttavat metallurgisia ongelmia metalleilla. Typpi on useimmissa teräksissä epäpuhtaus ja rikki puolestaan aiheuttaa metallihilaan joutuessaan kuumahaurautta ja häiritsee pallografiittivaluraudan grafiitin palloutumista. Valun- ja jähmettymisenaikainen kaasunkehitys on muutenkin pientä, joten kaasukuplien aiheuttama huokoisuus ei muodostu ongelmaksi ja pinnanlaatu pysyy hyvänä. Valun jälkeinen tyhjennettävyys on hyvä, sillä hartsin sidokset hajoavat valulämpötiloissa tehden hiekasta hauraan. Betaset -menetelmä soveltuu kvartsi-, kromiitti- ja oliviinihiekalle, elvytetylle Alphasetja Betaset- hiekoille, sekä vesilasi- ja cold - box -hiekoille. /21/ Menetelmällä valmistetuille keernoille sopii sekä vesi- että alkoholipohjaiset peitosteet. /3, 21/ Ongelmana Betaset -menetelmällä on heikompi lujuus kuin mitä saadaan cold - box- tai SO 2 - menetelmillä. Laitteiston hankinta on myös kallista, joka on hidastanut Betasetmenetelmän laajempaa käyttöönottoa. /3/ 5 SILIKAATTIPOHJAISET DEHYDRAATION KAUTTA KOVETTUVAT SI- DEAINEET Vesilasi on alkalisilikaattien yleisnimitys. Vesilasin käyttö sideaineena valimoissa yleistyi ja 1950-luvuilla. Sen kovettuminen perustuu sen viskositeetin kasvattamiseen, joko haihduttamalla siitä vettä fysikaalisesti tai sitomalla vesi kemiallisen reaktion avulla. /2/ Kemiallinen reaktio saadaan aikaan mm. hiilidioksidin (CO 2 ) ja esterin avulla. /3/ Vesilasi koostuu keskenään vedessä reagoivista SiO 2 :sta ja Na 2 O:sta. Näiden komponenttien sekoitussuhde määrää vesilasin ominaisuudet. Joillakin sekoitussuhteilla (3:3) vesilasit vaativat C lämpötilan liuetakseen. /22/ Hiekan lämpötila vaikuttaa oleellisesti kovettumisnopeuteen, koska se haihduttaa vettä. Keernan valmistukseen tarkoitettuun hiekkaan riittää tavallisesti 3,0-3,5 %:n vesilasilisäys, sekä tyhjennettävyyttä parantavia

20 16 aineita enintään 0,8-1,8 %. Kosteassa ympäristössä kovetetulla hiekalla on taipumus imeä kosteutta itseensä, jolloin sen lujuus laskee. Tämän takia vesilasikeernojen varastoitavuus on yleensä huono. /3/ Vesilasihiekkojen juoksevuus on huono viskoosin vesilasin takia. Niillä on myös huono luhistuvuus valun jälkeen ja lujuuden lasku varastoidessa, sillä kovettunut vesilasihiekka sitoo itseensä kosteutta kosteassa ympäristössä. Vesilasikeernojen valmistaminen on ympäristöystävällistä, sillä niissä ei käytetä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita. Tarvittavat aineet ovat lisäksi edullisia, menetelmä on nopea ja ylijäämähiekka on haitatonta. /3/ Toisaalta käytetyn hiekan elvytettävyys on huono. Murskauksella elvytettyä hiekkaa voidaan käyttää enintään % uudelleen suhteessa uuteen hiekkaan. /2/ Vesilasihiekat sopivat sekä keernojen että muottien valmistukseen ja niitä voidaan käyttää kaikkia valumetalleja valettaessa. Saavutettava hiekan puristuslujuus on parhaimmillaan luokkaa N/cm 2. /2/ 5.1 Vesilasihiekkojen nopeutettu kovettuminen lämpimän ilman avulla Lämpöavusteisella kovetuksella saavutettavat hiekan lujuudet ovat lähes kolminkertaiset hiilidioksidilla tai esterillä saavutettaviin lujuuksiin verrattuna. /2/ Vesilasihiekkojen nopeutettua kovettumista kuumailma - puhalluksen avulla on tutkittu varsinkin Tanskassa ja Isossa - Britanniassa useampaan otteeseen lukujen vaihteessa. Ympäristöystävällisenä vaihtoehtona siitä on haluttu korvaaja ympäristövaikutuksiltaan ongelmallisemmille menetelmille. Aikaisemmin kuumailmapuhalluksen avulla kovetettavien vesilasihiekkojen ongelmia ovat olleet suhteellisen pitkät lämpökäsittelyajat. Tehdyissä kokeissa käytettiin mm sylinterimäistä koekappaletta, jonka läpi johdettiin C ilmaa. Kokeissa on todettu, että puhallusajalla sekuntia ja virtauksella 550 l/min saavutetaan todella hyviä lujuuksia käyttämällä ainoastaan 1 % sideainetta. Minimi ilmamäärän todettiin olevan 0,5 m 3 per kilogramma hiekkaa. Lisäksi saatiin hyvä pinnanlaatu ja tyhjennettävyys. Minimilämpökäsittelyaika hyvän lujuuden saavuttamiseksi 100 C asteisella ilmalla ja 100 l/min virtauksella oli 30 sekuntia. Metal-

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet 15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 15.1 Vesilasi Vesilasihiekkoja käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Niitä voidaan

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio 19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineet vaikuttavat kylmänä kovettuvien hiekkojen kovettumisominaisuuksiin. Tällöin vaikuttavina

Lisätiedot

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja:

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja: 8. Muottihiekat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valulämpötiloja: Valuteräkset 1520 1600 C Valuraudat 1250 1550 C Kupariseokset alle 1250 C Alumiiniseokset alle 800 C Sinkkiseokset alle

Lisätiedot

47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä

47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä 47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Aikaisemmin todettiin, että lämpötilan nostaminen kiihdyttää hartsisideaineen kovettumista. Tätä käytetään hyväksi

Lisätiedot

Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla

Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Kaavaus kaavauskehyksiin ja pullakaavaus Kemiallisesti kovettuvat hartsihiekkaseokset

Lisätiedot

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29. Annossekoittimet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29.1 Kollerisekoitin Kollerisekoitin kuuluu annossekoittimiin. Se on valimosekoittimista vanhin; sen toimintaperiaate on tunnettu

Lisätiedot

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen.

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen. 12. Muotin lujuus Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti joutuu usein alttiiksi suurille mekaanisille rasituksille sulan metallin aiheuttaman paineen ja painovoiman vaikutuksesta. Jotta

Lisätiedot

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 24. Keraamihiekat Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Keraamihiekka on noussut korvaajaehdokkaaksi kvartsihiekalle, jonka terveyshaitat on tunnetut. Lisäksi hiekasta seuraavat laatuongelmat

Lisätiedot

9. Hiekkojen raekoko ja raejakauma

9. Hiekkojen raekoko ja raejakauma 9. Hiekkojen raekoko ja raejakauma Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Raakahiekan raekoko riippuu paljon sen käyttötarkoituksesta. Useiden tonnien painoiset valukappaleet valetaan tavallisesti

Lisätiedot

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML 3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Peitostaminen. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Peitostaminen. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Peitostaminen Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Peitosteilla viimeistellään muotin tai keernan pinta tarkoituksena parantaa valun pinnanlaatua ja vähentää puhdistustyötä. Peitosteilla ei voi korjata

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 13. Savisideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Savisideaineet ovat luonnon tuotteita, jotka saadaan sitomiskykyiseksi kostuttamalla ne vedellä. Savella on taipumus imeä itseensä

Lisätiedot

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

41. Keernojen valmistustavat

41. Keernojen valmistustavat 41. Keernojen valmistustavat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernalaatikot voidaan täyttää kolmella eri tavalla: sullomalla käsin tai paineilmasurvimen avulla jatkuvatoimisen sekoittimen

Lisätiedot

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Muottien valmistus sullomalla

Muottien valmistus sullomalla Muottien valmistus sullomalla Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Sullomalla kovetettavia hiekkaseoksia ovat tuorehiekat. Niitä käytetään konekaavauksessa, erityisesti

Lisätiedot

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök

ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök Keernanvalmistus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Keerna on sideaineella sidotusta hiekasta valmistettu kappale, joka asetetaan hiekkamuottiin muodostamaan valukappaleeseen

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10 Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko 25.10 klo 8-10 Jokaisesta oikein ratkaistusta tehtävästä voi saada yhden lisäpisteen. Tehtävä, joilla voi korottaa kotitehtävän

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA 1 KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA Selvitys koksin kuumalujuudesta, reaktiivisuudesta ja reaktiomekanismista Juho Haapakangas CASR vuosiseminaari 2016 2 MASUUNIPROSESSI 3 METALLURGINEN KOKSI Valmistetaan

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...

Lisätiedot

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ] 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 7, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Sylinteri on ympäristössä, jonka paine on P 0 ja lämpötila T 0. Sylinterin sisällä on n moolia ideaalikaasua ja sen tilavuutta kasvatetaan

Lisätiedot

17. Tulenkestävät aineet

17. Tulenkestävät aineet 17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa

Lisätiedot

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari 2017-1.11.2017 Fahim Al-Neshawy & Jouni Punkki Aalto yliopisto Esitelmän sisältö 1. Tutkimus tausta ja tavoitteet 2. Tutkimus metodiikka / materiaalit

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

10. Muotin viimeistely

10. Muotin viimeistely 10. Muotin viimeistely Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 10.1 Epäpuhtauksien poisto Muotinpuoliskojen valmistuksen jälkeen muotti viimeistellään. Muottiontelosta puhdistetaan kaikki epäpuhtaudet, kuten

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

23. Peitosteet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

23. Peitosteet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 23. Peitosteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Peitostamista on esitetty myös Muotti- ja valutekniikka- sekä Muotinvalmistustekniika-kirjoissa. Seuraavassa asiaa käsitellään peitosteen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa.

Lisätiedot

13. Sulan metallin nostovoima

13. Sulan metallin nostovoima 13. Sulan metallin nostovoima Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Jos putkessa, jonka poikkipinta-ala on A, painetaan männällä nestepinnat eri korkeuksille, syrjäytetään nestettä tilavuuden

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta iilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta Kohderyhmä: Työ on suunniteltu yläkoululaisille. Tiedelimun valmistus on alakoululaisia ja yläkoululaisia varten suunniteltu vierailu työ.

Lisätiedot

Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys

Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys Työryhmä: Tehty (pvm): Hyväksytty (pvm): Hyväksyjä: 1. Tavoitteet Työssä vettä höyrystetään uppokuumentimella ja mitataan jäljellä olevan veden painoa sekä höyrystymiseen

Lisätiedot

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

TALVIBETONOINTI

TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti Betonin alhainen lämpötila

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää

Lisätiedot

32. Kaavaushiekan elvytys

32. Kaavaushiekan elvytys 32. Kaavaushiekan elvytys Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Tiukentunut jätehuolto on pakottanut myös tehostamaan hiekkojen kierrättämistä. Uuden hiekan kustannus on aina ylimääräinen

Lisätiedot

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta iilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta Kohderyhmä: Työ on suunniteltu alakoululaisille sopivalle tasolle. Työ ei ole liian vaikea ymmärtää esikoululaiselle, muttei liian helppo

Lisätiedot

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA II)

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA II) Johdanto KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA II) Monet palosammuttimet, kuten kuvassa esitetty käsisammutin, käyttävät hiilidioksidia. Jotta hiilidioksidisammutin olisi tehokas, sen täytyy vapauttaa hiilidioksidia

Lisätiedot

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 m@hyl.fi 1 Lämpötila Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa,

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Absol. monipuolinen imeytysaine

Absol. monipuolinen imeytysaine Absol monipuolinen imeytysaine Absol ehdottomasti oikea valinta ympäristölle vaarallisten nesteiden imeytykseen Absol sitoo, puhdistaa ja neutraloi nopeasti ja tehokkaasti ympäristölle vaaralliset nesteet.

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Robust Air. Projektin lyhyt esittely. Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy

Robust Air. Projektin lyhyt esittely. Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy Robust Air Projektin lyhyt esittely Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy 19.9.2017 Robust Air Taustaa Kohonneet ilmamäärät: Kohonneita ilmamääriä havaittu satunnaisesti jo muutaman vuoden ajan 1%-yks. ilmaa 5%

Lisätiedot

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen?

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? TAUSTAA Moni ihminen lapsista aikuisiin saakka on varmasti joskus pohtinut hiilidioksidiin liittyviä

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Ramboll Knowledge taking people further --- Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Helmikuu 7 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Energiapuun puristuskuivaus

Energiapuun puristuskuivaus Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot

37. Keernalaatikoiden irto-osat

37. Keernalaatikoiden irto-osat 37. Keernalaatikoiden irto-osat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Niin kuin kaavauksessakin joudutaan myös keernanvalmistuksessa käyttämään joskus vastahellityksien poistamiseksi työtä

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa Törmäysteoria Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa tarpeeksi suurella voimalla ja oikeasta suunnasta. 1 Eksotermisen reaktion energiakaavio E

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

Energiansäästö viljankuivauksessa

Energiansäästö viljankuivauksessa Energiansäästö viljankuivauksessa Antti-Teollisuus Oy Jukka Ahokas 30.11.2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Agroteknologia Öljyä l/ha tai viljaa kg/ha Kuivaamistarve

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Walk the Talk Metyleenikloridi

Walk the Talk Metyleenikloridi ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Metyleenikloridi 1 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP DSD Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

DI Oulun Yliopisto Prosessitekniikka Lehtori Kokkolan Teknillinen oppilaitos Saudi Iron and Steel Co Saudi-Arabia

DI Oulun Yliopisto Prosessitekniikka Lehtori Kokkolan Teknillinen oppilaitos Saudi Iron and Steel Co Saudi-Arabia TAPANI RANTAPIRKOLA DI Oulun Yliopisto Prosessitekniikka 1973 Ammattikokemus: Teknillinen opetus Lehtori Lapin AMK 2000 2015 Lehtori Kokkolan Teknillinen oppilaitos 1978 1980 Terästeollisuus Saudi Iron

Lisätiedot

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0,

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0, 76638A Termofysiikka Harjoitus no. 9, ratkaisut syyslukukausi 014) 1. Vesimäärä, jonka massa m 00 g on ylikuumentunut mikroaaltouunissa lämpötilaan T 1 110 383,15 K paineessa P 1 atm 10135 Pa. Veden ominaislämpökapasiteetti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset.

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. 9. Vastusupokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. Upokas

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot