Uusi Äänekoski toiminnan tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Äänekoski toiminnan tavoitteet"

Transkriptio

1 Uusi Äänekoski toiminnan tavoitteet Kh Kv Tähän tarvittaessa otsikko

2 Uusi Äänekoski - toiminnan tavoitteet syntyneen Uuden Äänekosken tavoitteet perustuvat Sumiaisten, Suolahden ja Äänekosken yhdistymissopimukseen, siihen sisältyviin palvelusuunnitelmaan ja henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Tavoitteiden asettelussa on huomioitu rakennekaavatyön linjaukset. Yhdistymissopimuksen 1. kohdan mukaan yhdistymisen keskeinen tavoite on : 1. luoda vetovoimaiset edellytykset väestö- ja työpaikkakehitykselle. 2. turvata kunnallisten peruspalvelujen saatavuus asukkaille 3.kehittää alueesta vaikuttavampi toimija alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa 4.poistaa hallinnollisten rajojen haitat palvelutuotannossa, resurssienhallinnassa ja maankäytössä sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta. Seuraavassa esitetään koko kaupungin nk. strategiset tavoitteet (1-4), joiden toteutumisella mahdollistetaan uuden Äänekosken menestyminen. Kaupungin pääasiallisessa omistuksessa oleville yhtiölle asetetaan tulostavoitteet sekä raportointiohjeet toiminnasta ja taloudesta yhtiörakenteen selkiydyttyä. Lisäksi aineistossa on esitetty toimialakohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja kuvattu, miten tavoitteiden/toimenpiteiden onnistumista voidaan arvioida ja mitata.

3 1. Uuden Äänekosken elinvoiman vahvistaminen tavoite: menestyvä, elinvoimainen Uusi Äänekoski, jolla on viihtyisä, virikkeellinen ja moni-ilmeinen kaupunkikuva toimiva infrastruktuuri (mm. liikenneyhteydet) oikein ajoitettu maankäytön suunnittelu ja toteutus (mm. rakennekaava) kyky asemoitua, rakentaa kumppanuuksia (mm. kasvukäytävä hanke) yrittäjyyttä vahvistava, uusia innovaatioita mahdollistava elinkeinopolitiikka työllisyyttä edistävä ja osaamista vahvistava työllistämispolitiikka arviointi/mittari: imagotutkimus, tunnettuus, näkyvyys, muuttoliike, asukasluvun kehitys, yritysten määrän kasvu (netto), yritysten investointihalukkuus, työpaikkamäärän kehitys, työllisyystilanne; erityisesti nuorten työllistyminen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen

4 2. Johtamistoimintojen kehittäminen, tahto uudistua tavoite: kehityshakuinen, kannustava, toimiva, uskottava johtamiskulttuuri joka etsii ja uudistaa toimintokäytäntöjä luo johtamistoimintojen avuksi toimivat ohjaus /arviointi/ seurantajärjestelmät (mm. kehityskeskustelut työyhteisöissä 100% käytössä, toimialaraportti toiminnasta kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, talousarvion toteumaraportti neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle, ja valtuustolle ) kantaa vastuun kaupunkikonsernin sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin toimivuudesta luo kaupungin palvelutoiminnalle toimintaedellytykset vastaa strategiatyön ja siihen liittyvien prosessien ohjauksesta etsii toimivat foorumit kansalaisvaikuttamiselle arviointi/mittari: toimivat ohjaus/ raportointijärjestelmät käytössä, viestintä/markkinointistrategia käytössä, hallitustyön arviointi/työyhteisökysely toteutettu, asiantuntija- arviot asemasta kehittäjänä (paras hanke).

5 3. Tehokas palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit tavoite: tuottaa, järjestää kunnalliset palvelut tehokkaasti, taloudellisesti, laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisesti: sitoudutaan talouden vakauttamisohjelman mukaisiin tavoitteisiin määritellään kuntapalvelujen palvelutaso ja tavoitteet huomioiden elinvoimaiseen kaupunkikehitykseen vaikuttavat tekijät ja niin, että tavoitteiden toteutumisesta voidaan arvioida. käynnistetään vuoden 2008 aikana palvelustrategian valmistelu. Uusi 2009 aloittava valtuusto päättää linjauksista. Valmistelussa arvioidaan palvelutuotannon erilaisia järjestämistapoja ja tarkastellaan palvelutuotantoa nk. ydinpalvelut / tukipalvelut näkökulmasta. Kaikessa palvelutoiminnassa huomioidaan ennaltaehkäisevän työn merkitys. arviointi/mittari : talouden vakauttamisohjelman toteutuminen, kuntatalouden tunnusluvut, kilpailukyvyn säilyttäminen: palvelutuotannon kustannukset, maksut, taksat, verot / verrokkikunnat, koko maa, Keski-Suomi (verrokkikunnat: Forssa, Heinola, Jämsä, Kuusankoski, Laukaa, Raahe, Valkeakoski ja Varkaus)

6 4. Kaupungin palveluksessa on osaava, palveluhaluinen, oikein mitoitettu henkilöstö tavoite: Uusi Äänekoski on maineeltaan hyvä työnantaja, jolla on käytössään henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia vahvistava henkilöstöstrategia huolehditaan, että henkilöstön mitoitus ja osaaminen vastaavat muuttuvaa palvelurakennetta ja toimintaympäristön muutosta (jatkuva valmennus) etsitään yhteistyössä henkilöstön kanssa toimivat yhteistyöfoorumit käynnistetään sekä esimiesvalmennus että koko henkilöstöä koskeva palveluvalmiuskoulutus vuoden 2008 aikana tehdään vuoden 2008 aikana koko henkilöstölle työyhteisöjen tilaa ja toimivuutta koskeva henkilöstökysely arviointi/mittari : henkilöstöstrategia/ henkilöstöraportti, osaamiskartoitus ydinalueilla, työyhteisökyselytutkimus, asiakaspalvelututkimus, rekrytointitulokset (vetovoima)

7 Perusturva / lasten ja perheiden palvelut Tavoite: Päivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen laadukkaasti työelämän vaatimukset, vanhempien toiveet ja erityislasten tarpeet huomioiden Perhepalvelutoimintojen sisällöllinen yhdenmukaistaminen kunnan eri alueilla Varhaisen tuen toimintamallien ja uusien työmuotojen kehittäminen vahvistamaan perhepalvelujen moniammatillista, asiakaslähtöistä toimintatapaa Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen laaja-alaista asiantuntijuutta hyödyntäen Uuden päiväkodin suunnittelu, rakentamisen aloittaminen ja uutta päivähoitorakennetta vastaavan henkilöstösuunnitelman laatiminen Vasusuunnitelmatyön käynnistäminen Koulutestikäytäntöjen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten hoitoketjukäytäntöjen (kriteerit, työkalut) yhtenäistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatiminen poikkihallinnollisesti Terveystoimen ja perhepalvelujen osallistuminen opetussuunnitelmien laatimiseen siltä osin, kun se koskee oppilas- tai opiskelijahuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä Päiväkotirakentamisen eteneminen suunnitelman mukaisesti Päivähoidon henkilöstösuunnitelman valmistuminen Vasusuunnitelmatyön eteneminen (vasu=varhaiskasvatussuunnitelma) Uudet koulutestikäytännöt ja hoitoketjukäytännöt käytössä Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistuminen Opetussuunnitelmatyön eteneminen

8 Perusturva / aikuisväestön palvelut Tavoite: Terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen ja kohdentaminen siten, että painopisteenä ovat merkittävien kansansairauksien hoitoketjut ja ennaltaehkäisevä työ( esim. tupakoimattomuus/ savuton sairaala) Alueellisen moniammatillisen sosiaali- ja terveydenhuollon työotteen juurruttaminen Kaikkia ikäkaaria ja asiakasryhmiä koskeva hoidon porrastuksen ja hoitoketjujen jäntevöittäminen vastuualueiden yhteistyönä niin, että painopiste on asiakkaan toimintakyvyn ja oman selviytymisen tukemisessa Sosiaalityön eriytettyjen tehtävien ja alueellisen työ yhteensovittaminen siten, että toimintatavat vahvistavat kansalaisen omia voimavaroja Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja hoidon saatavuuden toteuttaminen säädösten edellyttämissä aikarajoissa mm. vastaanottoprosessia kehittämällä Kansansairauksien hoidon sisäisten ohjeiden (hoitopolut) laatiminen astman, metabolisen oireyhtymän/diabeteksen, verenpainetaudin ja depression osalta Akuutti- ja pitkäaikaissairaiden vuodeosastohoidon eriyttäminen osana hoidon porrastuksen kehittämistä Moniammatillisen verkostotyön koulutuksen toteuttaminen Aikuissosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan työtapojen määrittely osana sosiaalista kuntoutusta Päihdepoliittisen strategian laatiminen uuden kunnan muuttuneisiin olosuhteisiin Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatiminen Jonotusajat sosiaali- ja terveyspalveluihin Kansansairauksien paikalliset hoito-ohjeet käytössä Akuutti- ja pitkäaikaissairaanhoidon eriyttämisen onnistunut toteutuminen Keskimääräiset hoitoajat ja erikoissairaanhoidon kitkalaskutus Aikuissosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan toimintatapojen käyttöönoton toteutus Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman valmistuminen

9 Perusturva / vanhuspalvelut Tavoite: Uuden kunnan ja sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen hoidon porrastuksessa siten, että asiakas mahdollisimman pitkään pärjää omassa elinympäristössään Hoitotyön laadunhallinnan parantaminen henkilöstön osaamisohjelman avulla Vanhuspoliittisen ohjelman uudistaminen uuden kunnan muuttuviin olosuhteisiin Kotihoidon kehittäminen ja tukeminen mm. juurruttamalla työkäytäntöihin ennalta ehkäisevät kotikäynnit, yhtenäistämällä eri alueiden palvelukäytännöt, aloittamalla koneellinen lääkkeenjako, sekä ottamalla rajatusti palvelusetelit käyttöön Varahenkilöjärjestelmän vakiinnuttaminen ja sijaisrekrytoinnin koordinointi Palveluohjauksen kehittäminen painopisteenä matalan kynnyksen palvelutarvearviot Yksiköiden profiloitumisen selkiyttäminen siten, että henkilöstömitoitus ja henkilöstön osaaminen, ja asiakkaan tarpeet hoidon porrastuksessa kohtaavat Henkilöstöresurssin käyttöä ja kohdentamista koskevan uudelleenarvioinnin laatiminen Omaishoidon tukeminen mm. ottamalla käyttöön palvelusetelit hoitajien lomituksessa SAS toiminnan selkeyttäminen kehittämällä sijoitusten valmistelua, ottamalla käyttöön sijoittelua ohjaavat kriteerit ja työvälineet, sekä seurantajärjestelmä ( SAS=suunnittele, arvioi, sijoita ) Vanhuspoliittisen ohjelman valmistuminen (sis. mm. vanhusten laitospaikkojen määrän kartoittamisen) Vuosittaiset ehko-käynnit ja niistä saadut tulokset ( ehko=ennaltaehkäisevät kotikäynnit) Koneellisen lääkkeenjaon ja palvelusetelikäytännön toteutuminen Varahenkilöjärjestelmän ja sijaisrekrytoinnin toimivuus Palvelutarpeen arviointitilastot Yksiköiden profiloitumisen toteutuminen (kuvaukset) Selvitys ja suunnitelma henkilöstömuutosten tarpeesta SAS- toiminnan arviointi; sijoitusten onnistuminen ja jonojen hallinta

10 Opetuspalvelut Tavoite: Laadukas perus- ja lukio-opetus sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittäminen Määräaikaisten erityisluokanopettajan virkojen vakinaistaminen. Erilaisten oppijoiden huomioiminen. Oppilashuoltotyöryhmien toiminnan vakiinnuttaminen. Lukio-opetuksen organisoinnilla ja opinto-ohjauksella tuetaan yksilöllisten opinto-ohjelmien toteuttamista. Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen vahvistaminen täydennyskoulutusohjelman avulla Lukion toimipisteiden yhdistäminen. POKEn ja lukion yhteistyön tehostaminen. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatiminen Pätevät opettajat. Erityisopetuksen saatavuus ja joustava tarkoituksen mukainen käyttö Oppilashuoltotyöryhmien ohjeistus käytössä ja työskentely säännöllistä Yo-kirjoitusten tulokset ja valmistumisajat Koulutukseen osallistuminen, henkilöstön kehityskeskustelut käytössä Lukion ja POKEn yhteisten opiskelijoiden määrä. Kaksoistutkinnon suorittaneiden määrä. Kunnalliset vertailutiedot, kouluterveyskyselyt

11 Vapaa-aikapalvelut Tavoite: Tarjota monipuoliset, laadukkaat ja kilpailukykyiset vapaa-ajan palvelut (kulttuuri, liikunta, kirjasto, nuorisopalvelut) kaikille asukkailleen yhteistyössä ympäristökuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien kanssa. Saada aikaan yhtenäinen vapaa-aikatoimi (yhteinen toimitila sivistystoimen hallintopalveluille, toimintatavat, töiden organisointi, toimintatilojen aukioloajat) Selkeyttää ja sopia työnjako Suolahtisalin ja Painotalon käytön ja tapahtumien kesken Toimitilojen aukioloajat/ käyttäjien tarpeet- sopeuttaminen Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatiminen Kävijämäärät ja eur/ kävijä Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Henkilöstökyselyn tulokset/ kehityskeskustelut

12 Liikuntapalvelut Kahden uimahallin toiminnan yhteensovittaminen ja korkea käyttöaste Terveysliikunnan määrän lisääminen ja sen organisointi eri toimijoiden kesken Monipuolinen tuki seuratoimintaan mm. tilat (huippu-, kilpa- ja nuorisoliikunta) Uimarantojen kuntoon saattaminen (mm. Kovala) Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen Kävijämäärät /käyttäjä Asiakaspalautteet Seurojen tilastot (jäsenmäärät, järjestetyt tilaisuudet) Menestymiset, imagohyöty tiedotusvälineissä

13 Kulttuuripalvelut Painotalon ja Suolahtisalin toiminnan profilointi Museon lakisääteisen kokoelmapoliittisen ohjelman laadinta. Ala-Keiteleen musiikkiopiston laadukkaan toiminnan tason säilyttäminen, erilaisia musiikkikokemuksia alueen asukkaille Töiden organisoinnin tehostaminen Harrastus- ja ohjelmatarjonnan suunnitelman laatiminen Kulttuuritilojen harrastus/ohjelmistotarjonnan suunnitelmallisuus vuositasolla Uuden museolain (2006) vaatimien edellytysten täyttyminen vuoden 2009 alusta alkaen Tapahtumien, tilaisuuksien määrä ja kävijämäärä Asiakaspalaute (sekä henkilö- ja kuntatasolla) Harrastajien määrä

14 Kirjastopalvelut Uuden kunnan kirjastoverkon ja aineistokokoelman täysipainoinen hyödyntäminen mm. kirjastoauto Koulujen ja kirjaston yhteistyön vahvistaminen kaikkiin toimipisteisiin Uuden työnjaon vakiintuminen, sujuvat kuljetuspalvelut Asiakaspalautteen sisältö, Asiakastyytyväisyyskysely Lainaus/ aukioloaika Luokkakäyntien määrä, lastenosastojen lainojen kehitys Oppituntien aikainen kirjastonkäyttö

15 Nuorisopalvelut Tasapuolisten ja monipuolisten nuorisopalveluiden tarjoaminen uuden kunnan eri alueilla, huomioon ottaen asukasrakenne, nuorisotoimen resurssit Asiakaspalautteen huomioiminen nuorisotoimen palvelujen uudelleenjärjestelyissä Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatiminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistuminen Tilojen aukioloajat, käyttöasteet Kävijämäärät toimitiloissa, tapahtumissa Asiakaspalaute, aloitteiden määrä (kysely: nuoret, huoltajat)

16 Kunnallistekniset palvelut Tavoite: Kaupunkikuvan kehittäminen Kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan kehittäminen Leikkipuistojen tason parantaminen Jätehuoltojärjestelmien yhtenäistäminen Matkakeskusjärjestelyjen hyvä suunnittelu ja toteutus Kevyenliikenteen järjestelyjen toteuttaminen Kotakennääntiellä sekä silta rautatien yli Siirtoviemärin rakentaminen välille Sumiainen- Suolahti ja Tihusuon puhdistamon tasausaltaan rakentaminen Leikkipuistojen yleissuunnitelman mukaisten investointien rakentaminen Yhdyskuntajätteiden käsittely- ja kuljetusjärjestelmien yhtenäistäminen Katuverkon yleissuunnitelman laatiminen Televankadun ja Katajapolun väliselle alueelle Kaupunkikuvallinen ilme/ palaute Suunnitelmien ja hankkeiden toteutuminen

17 Tilapalvelut Päiväkodin rakentamisen aloittaminen Kiinteistöjen turvallisuus, terveellisyys ja käyttökelpoisuus sekä arvon säilyminen pyritään turvaamaan suorittamalla kunnossapitoa ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Kaupungin toiminnoille pyritään järjestämään asianmukaiset ja riittävät toimitilat, jotka ovat tehokkaassa käytössä, vajaakäyttöisistä tiloista pyritään pääsemään eroon Uuden energianseurantapalvelun käyttöönotto kokonaisuudessaan vuoden 2008 aikana Kunnossapito-ohjelman laatiminen uuden kunnan kiinteistökannalle Uuden päiväkodin suunnittelutyön loppuunsaattaminen ja rakennustyön aloittaminen aikataulun mukaan 2008 Kunnossapito-ohjelman laatiminen koko uuden kunnan kiinteistökannalle Vajaakäyttöisistä tiloista luopuminen Energiankäytön ominaiskulutus pysyy vuoden 2007 tasossa

18 Tonttipalvelut Tavoitteet: Pientalorakentaminen lisääntyy Kartta-aineistoja kehitetään Maaomaisuuden selventäminen Tontteja myydään n. 30 / vuosi Vanhoja kaavoja numeeristetaan 7ha Kaupungin omistamia määräaloja lohkotaan 10 kpl Palveluasuntojen tarve huomioitu kaavoituksessa ( esim. Pukkimäki) Omakotitontteja markkinoidaan tehokkaasti Ajantasakaavan numeeristaminen otetaan päähankkeeksi Lohkomattomia määräaloja vähennetään selvästi Myytyjen tonttien määrä Numeeristettujen vanhojen kaavojen pinta-ala Kaupungin omistamien määräalojen lukumäärä

19 Ympäristövalvonta Tavoitteet: Pientalorakentamista edeltävän prosessin suunnitelmallisuutta kehitetään Kestävälle pohjalle rakentuvaa kuntakehitystä tuetaan osallistumalla sitä koskevaan suunnitteluun ja arviointiin erityisesti luonnontaloudellisen kestävyyden ja terveydellisen turvallisuuden näkökulmasta Elintarvikevalvontasuunnitelma ja tuoteturvallisuuden valvontasuunnitelma päivitetään ja tupakkalain valvontasuunnitelma, terveydensuojelun valvontasuunnitelma sekä eläintauti- ja hyvinvointivalvontasuunnitelma valmistuvat viimeistään talousarviovuonna 2008 Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutetaan kaikilla osa-alueilla

20 Kaavoitus Tavoitteet: Vetovoimaiset asuin- ja liiketontit Kaupunkiympäristön laadun parantaminen Keskustojen vetovoimaisuuden lisääminen Taloudellisuutta, toimivuutta ja ympäristötekijöitä painottava yhdyskuntarakenne Asemakaavojen ajantasalle saattaminen Palveluasumisen tarve huomioitu kaavoituksessa Monipuolistetaan tonttitarjontaa ja kehitetään asumisen vaihtoehtoisia malleja Lisätään kaavoituksen yhteistyötä rakennusvalvonnan ja teknisen toimialan kanssa hankkeiden toteutuksessa Laaditaan suunnitelmat julkisten kaupunkitilojen kehittämisestä sekä asumisen ja liikerakentamisen lisäämisestä keskustoissa Laaditaan maapoliittinen ohjelma ja keskitytään yleiskaavojen viimeistelyyn Inventoidaan vanhentuneet kaavat ja laaditaan toimenpideohjelma Kaavoitetaan uusia AK- ja AR-tontteja 10 kpl, Pukkimäen asumisvisio valmis vuoden 2008 loppuun mennessä Palaute (Selvitys ja kuntalaisten kysely ) Korttelikohtaiset hankesuunnitelmat (3 kpl) ehdotusvaiheessa vuoden 2008 loppuun mennessä Maapoliittinen ohjelma sekä Äänekosken, Suolahden ja Sumiaisten osayleiskaavat hyväksytty vuoden 2008 loppuun mennessä Kaavoitusohjelma hyväksytty vuoden 2008 loppuun mennessä

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot