Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut"

Transkriptio

1 sosiaalipalvelu Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Stöd och omsorg för äldre

2 Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Ruotsin sosiaalipalvelulain (Socialtjänstlagen, SoL) mukaan kuntien on varmistettava, että kunnassa asuvat ja oleskelevat vanhukset saavat tarvitsemansa tuen ja avun. Sosiaalilautakunta (Socialnämnden) edistää vanhusten mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti turvallisissa olosuhteissa siten, etteivät vanhukset joudu tinkimään itsemääräämisoikeudestaan tai yksityisyydestään. Poliittisena tavoitteena on, että yhä useammat vanhukset voisivat asua mahdollisimman kauan kotonaan ja saada tarvittavaa apua toimintakykynsä ja elämänlaatunsa säilyttämiseksi. Kuka voi hakea tuki- ja hoivapalveluita? Vanhukset, jotka eivät itse pysty täyttämään päivittäisiä tarpeitaan tai saamaan tarvittavaa apua muulla tavoin, voivat hakea tukea sosiaalipalvelusta. Myönnetty tuki takaa kohtuullisen elintason ja edistää saajan mahdollisuuksia elää itsenäistä elämää. Tuen hakeminen Tukea voi hakea yksinkertaistetun tukikäsittelyn kautta kirjoittamalla itse kuvauksen siitä, millaista tukea tarvitsee ja miksi sekä arvioimalla tuen tarpeen laajuuden. Tuen hakijan on oltava vähintään 75-vuotias, kykeneväinen määrittämään tarpeensa itse ja osallistumaan tukipalvelun suunnitteluun itse. Yksinkertaistetun tukikäsittelyn kautta hakijalle voidaan myöntää tukipalveluita korkeintaan 10 tuntia viikossa. Jos hakija tarvitsee tätä enemmän apua, tukea voi hakea perinteisen tukikäsittelyn kautta. Hakemus voidaan tehdä suullisesti yhdessä vanhuspalveluneuvojan kanssa, yleensä kotikäynnin yhteydessä, tai kirjallisesti. Tapaamisessa tai hakemuksessa annettujen tietojen perusteella tehdään kirjallinen selvitys. Mitä sitten tapahtuu? Vanhuspalveluneuvoja tekee hakijan tilanteen ja tarpeiden mukaan päätöksen siitä, mihin tukipalveluihin hakija on oikeutettu. Päätös perustuu Ruotsin sosiaalipalvelulakiin (Socialtjänstlag, SoL). Tukea saavat ovat kuitenkin edelleen vastuussa itsestään ja tilanteestaan. Tuen tärkeimpiä tavoitteita onkin vahvistaa itsenäisen ja riippumattoman elämän edellytyksiä. 2

3 Millaisia tukipalveluita yksinkertaistetun käsittelyn kautta voi hakea? Seuraavassa on lueteltu tukipalvelut, joita voi hakea yksinkertaistetun tukikäsittelyn kautta. Ateriapalvelu Henkilöille, joilla on vaikeuksia valmistaa ruokaa itse, voidaan kuljettaa kotiin valmiita aterioita (matleverans). Kotipalvelusta saa tarvittaessa apua myös ruoan lämmittämiseen. Turvahälytin Tavalliseen puhelimeen asennettavan hälytysjärjestelmän ja kaulan tai ranteen ympärillä pidettävässä nauhassa olevan hälytyspainikkeen avulla voi kutsua apua mihin vuorokaudenaikaan tahansa (trygghetslarm). Kunnan hälytyspartio tai ilta ja yöpartio vastaanottaa hälytyksen ja lähettää tarvittavan avun. Puhelinpalvelu Tieto siitä, että joku soittaa silloin tällöin, saattaa hälventää huolia ja tehdä olon turvalliseksi. Puhelinpalvelussa (telefonservice) sosiaalipalvelun työntekijä soittaa asiakkaille ennalta sovittuina aikoina ja kyselee kuulumisia tai vain juttelee hetken. Palvelu on maksuton, ja se on tarkoitettu pääasiassa yksin asuville. Kotipalvelu Kotona apua tarvitseville on tarjolla kotipalvelua (hemtjänst). Kotipalvelu voi sisältää mm. käytännön kotitöitä, kuten siivousta, ostosten tekemistä, vaatteiden pesua ja silitystä, ikkunoiden pesua ja verhojen vaihtoa. Kotipalveluun voi myös kuulua henkilökohtaisia hoivapalveluita, kuten pukemista, riisumista ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista. Kotipalvelusta vastaa sosiaalipalvelun kotipalvelu tai yksityinen, kunnan hyväksymä yritys. Hakija saa itse päättää, kuka hänelle osoitetun kotipalvelun suorittaa. Myös omaiset voivat suorittaa kotipalvelun korvausta eli nk. omaisavustusta (anhörigbidrag) vastaan. 3

4 Apua voi aina hakea myös perinteisen käsittelyn kautta Jos hakija ei voi hyödyntää yksinkertaista käsittelyä tai tarvitsee yksinkertaista hakumenettelyn kautta haettavia tukipalveluita kattavampaa tukea, tukea voi aina hakea myös perinteisen käsittelyn kautta. Hakija hakee omien tarpeidensa ja tilanteensa mukaan sitä apua, mitä tarvitsee. Seuraavassa on kuvattu tavanomaisia tukipalveluita. Päivätoiminta Sosiaalipalvelu järjestää päivätoimintaa (dagverksamhet), joka sisältää liikuntaa ja aktiviteetteja osallistujien tarpeiden mukaan. Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti dementiapotilaille, ymmärtämisvaikeuksista kärsiville henkilöille ja henkilöille, jotka tarvitsevat liikuntaa tai sosiaalista kanssakäymistä eristäytymisen ehkäisemiseksi. Omaishoitajan lomitus tai hoidettavan väliaikainen muutto lyhytaikaisasuntoon Hoidettava voi muuttaa väliaikaisesti lyhytaikaisasuntoon, jolloin omaishoitaja saa helpotusta hoivatyöhön ja yksinasuva voi jatkaa kotona asumista väliaikaisen lyhytaikaisasumisen jälkeen (korttidsvistelse/avlösning). Väliaikainen lyhytaikaisasunto järjestetään jossakin kunnan vanhainkodeista. Erityisasuminen Kun hoito- ja tukipalveluita tarvitaan niin paljon, ettei niitä voida enää järjestää asiakkaan omassa kodissa, voidaan harkita erityisasumista. Erityisasumisella (särskilt boende) tarkoitetaan monentyyppisiä vanhuksille tarkoitettuja asumismuotoja. Sairaskoti (sjukhem) on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa tarkkailua, lääkehoitoa sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palvelutalo (servicehus) vanhuksille on tarjolla asunnon lisäksi yhteinen tila palveluja ja yhdessäoloa varten. Palvelutalo tarjoaa myös kotipalvelua tarpeen mukaan. Dementiakoti (demensboende) on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat erityishoitoa ja huolenpitoa dementian vuoksi. 4

5 Muut palvelut Ruokapalvelu Joissakin vanhainkodeissa ja kouluruokaloissa on tarjolla aterioita edulliseen eläkeläishintaan. Lisätietoa saa lähimmästä vanhainkodista tai koulusta (katso puhelinluettelon vihreät sivut ja kohta Umeå kommun/äldreomsorg). Jalkahoito Jalkojenhoitoon voi saada apua pätevältä jalkahoitajalta tuettuun hintaan. Jalkahoitoloiden osoitteet ja puhelinnumerot ovat puhelinluettelossa (katso puhelinluettelon vihreät sivut ja kohta Äldreomsorg/Fotvård Umeå kommunsivuilta). Asunnonmukauttamisavustus Asunnonmukauttamisavustusta (bidrag för bostadsanpassning) voivat hakea toimintaesteiset henkilöt sellaisia asunnon mukauttamistoimia varten, jotka mahdollistavat kotona asumisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. kynnysten poistaminen, tavallista leveämpien ovien asentaminen tai pyörätuoliluiskan asentaminen. Asunnonmukauttamistarpeen arviointia varten avustuksen hakijan on otettava yhteyttä terveyskeskuksensa toimintaterapeuttiin. Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu (färdtjänst) on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkisia kulkuneuvoja. Kuljetuspalveluun oikeutetut saavat matkustaa taksilla tai linjaautolla alennettuun hintaan. Kuljetuspalvelusta vastaa kuljetuspalvelulautakunta (färdtjänstnämnden). Kuljetuspalvelua voi hakea soittamalla numeroon Omaisten tuki Omaiset voivat saada monenlaista apua ja tukea. Lisätietoa saa vastaanottoyksiköstä (Mottagningsenheten) soittamalla numeroon Sosiaalipalveluilla on omaisneuvojia, jotka auttavat omaisia tukipalveluihin liittyvissä asioissa. Puhelinnumero: , Näkö- ja kuulovammaisneuvoja Heikentyneestä näöstä tai kuulosta kärsivillä Uumajassa asuvilla henkilöillä on oikeus käyttää näkö- ja kuulovammaisneuvojan (syn- och hörselinstruktör) palveluita. Neuvoja auttaa selviytymään heikentyneestä kuulosta tai näkökyvystä aiheutuneiden ongelmien kanssa. Puhelinnumero:

6 Tulkkauspalvelu Muuta kuin ruotsia äidinkielenään puhuvilla henkilöillä on oikeus tulkkauspalveluihin asioidessaan kunnan käsittelijän luona. Maakäräjäkunta tarjoaa tarvittaessa tulkkausapua Tolkcentralenin kautta. Västerbottenin läänin maakäräjäkunnan tulkkikeskus, puhelinnumero: , tekstipuhelimen numero: Puhutko vähemmistökieltä? Saamea, meänkieltä, suomea, jiddisiä tai romanikieltä puhuvilla on oikeus kunnalliseen palveluun ja asioidenhoitamiseen omalla kielellään, mikäli kunnassa on kyseistä kieltä puhuvaa henkilöstöä. Uumajan kunnassa suomella ja saamella on lisäksi tavallista suojatumpi asema. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on tarvittaessa tarjottava palvelunsa ja mahdollisuus viranomaisasiointiin osittain tai kokonaan saameksi ja suomeksi sekä järjestettävä vanhustenhuoltopalvelut tarvittaessa kokonaan tai osittain saameksi ja suomeksi. Jos tarvitset palvelua tai asiointia vähemmistökielellä, ota yhteyttä vanhuspalveluneuvojaan. Apuvälineet Kunnassa on tarjolla monenlaisia apuvälineitä, kuten rollaattoreita ja pyörätuoleja. Lisätietoa apuvälineistä saa terveyskeskuksen toimintaterapeutilta tai lääkintävoimistelijalta. Tietoa teknisistä apuvälineistä saa myös Hjälpmedels-centralista, Syncentralenista ja Hörcentralenista, joihin saa yhteyden soittamalla maakäräjäkunnan vaihteeseen numeroon Eläkeläisten asumislisä ja toimeentulotuki Eläkeläiset voivat hakea asumislisää (bostadstillägg). Lisäksi vanhuksille tarkoitettu toimeentulotuki (äldreförsörjningsstöd) takaa tietyn elintason kaikille vähintään 65-vuotiaille. Tuen maksaa valtio, ja se maksetaan Eläkeviraston (Pensionsmyndighet) kautta. Puhelinnumero: Vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralen Vapaaehtoiskeskus (Frivilligcentralen) tarjoaa esimerkiksi vierailuja, seuraa sairaalaan, kulttuuritoimintaa, kävelyjä ja pieniä kodinhoito- ja korjaus palveluita. Vapaaehtoiskeskukseen voi soittaa arkisin klo numeroon

7 Maksut Joistakin palveluista peritään maksu. Maksuja perittäessä otetaan kuitenkin huomioon, että jokaisella on oikeus tiettyyn rahasummaan sellaisia henkilökohtaisia menoja varten, jotka eivät sisälly palvelun hintaan (nk.toimeentulovaraus eli förbehållsbelopp). Lisätietoa saa oman asuinalueen vanhuspalveluneuvojalta. Muutoksenhaku Tuki- ja palveluhakemuksen hylkäämisestä tiedotetaan hakijalle aina kirjallisesti. Päätöksestä voi kuitenkin valittaa. Päätöksen yhteydessä hakijalle lähetetään tieto siitä, miten päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta. Muutoksenhaun on oltava perillä sosiaalilautakunnassa kolmen viikon kuluessa päätöksen saapumisesta hakijalle. Tämän jälkeen asian käsittelijä arvioi uudelleen hakijan tarpeen tuelle tai palvelulle. Jos päätöstä ei muuteta, muutoksenhaku lähetetään Uumajan hallintooikeuteen (Förvaltningsrätt), jossa asiaa harkitaan. Hallintooikeus voi muuttaa käsittelijän eli sosiaalilautakunnan päätöksen. Muutoksenhaku on maksutonta. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Sosiaalipalvelussa asioidessa käytyjä keskusteluja suojaa Ruotsin julkisuus- ja salassapitolaki (Offentlighets- och sekretesslag, 2009:400). Tämä tarkoittaa, että sosiaalipalvelun henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, ja ettei antamiasi tietoja tai sinun ja sosiaalipalvelun välisiä keskusteluja luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittely Sosiaalipalvelu käsittelee kaikki henkilötiedot sähköisesti. Henkilötietoja käsitellään Ruotsin henkilötietolain (Personuppgiftslag, PUL, 1998:204) säädösten mukaisesti. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus ja osoite, sosiaaliasioihin liittyvät selvitykset ja päätökset, päiväkirjamerkinnät suoritetuista tukipalveluista, tulotiedot, tieto siitä, tarvitaanko näitä tietoja selvityksiä tai hoitoa varten sekä terveystiedot. 7

8 Lisätietoa Lisätietoa sekä hakulomake vanhustenhuoltopalveluihin löytyy Uumajan kunnan verkkosivuilla: Uumajassa asuvat saavat lisätietoa ja neuvontaa ottamalla yhteyttä sosiaalipalveluiden vastaanottoyksikköön. Puhelinnumero Käyntiosoite Kungsgatan 71 73, Umeå Sähköpostiosoite Tiedot on päivitetty Holmsundissa, Hörneforsissa ja Sävarissa asuvat Holmsund Hörnefors Sävar This information is also available in other languages. Call Umeå kommun at Umeå kommun socialtjänsten Postadress Umeå Telefon Mejl

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Tietoa tukea ja hoivaa koskevista maksuista sinulle, joka asut tavallisessa asunnossa tai palvelutalossa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Vammaiskorvaus [Handikappersättning] Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: Poliisihallitus Liite 1 1 (7) 2014 2020/2013/5490 1 VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report EU Return Fund Euroopan Paluurahasto Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu

Lisätiedot