LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Lausuntoyhteenvedon mukaan selonteossa tulisi painottaa seuraavia asioita:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 06.09.2007. Lausuntoyhteenvedon mukaan selonteossa tulisi painottaa seuraavia asioita:"

Transkriptio

1 LIIKENNEPOLITTINEN SELONTEKO LAUSUNTOYHTEENVETO Johtopäätöksiä Lausuntoyhteenvedon mukaan selonteossa tulisi painottaa seuraavia asioita: 1. Toimintaperiaatteet toiminnan ja rahoituksen pitkäjänteisyys liikennesektorilla, liikenneverkkojen laajuudesta ja palvelutasoista päättäminen, myös runkoverkot sekä joukkoliikenteen palvelutasoista (erilaiset alueet) päättäminen monipuolisten keinojen käyttö koko liikennejärjestelmän palvelutason parantamiseksi ja kehittämiseksi 2. Joukkoliikenteen edistäminen suurimmilla kaupunkiseuduilla raideliikenteen kehittäminen henkilöliikenteessä, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen kaupunkiseuduilla monin eri tavoin (ml. maankäyttö) kutsuohjatun joukkoliikenteen kehittäminen ja runkoliikenteen säilyttäminen maaseudulla 3. Liikenneturvallisuuden parantaminen kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen kaupunkiseuduilla ja koulumatkoilla pääteiden liikenneturvallisuuden parantaminen (keskikaideohjelma), ajonopeuksien hallinta tieverkolla (mm. kameravalvonnan tehostaminen, nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistaminen) 4. Liikenneverkkojen kehittäminen perusväylänpidon rahoitustason nostaminen riittävälle tasolle, alueellisiin pikku investointeihin riittävä rahoitus, kehittämisen painottaminen raideliikenteeseen sekä henkilö- että tavarakuljetuksissa, 5. Yhteistyö liikenteen verotuksen uudistaminen (joukkoliikenteen mahdollisuuksien parantaminen, autokannan uudistaminen, puhtaammat polttoaineet), liikenteen hinnoittelu yhdyskuntarakenteen ja liikenteen vuorovaikutus Kehittämishankkeita esitettiin lausunnoissa erittäin runsaasti. Useimmin lausunnoissa mainitut väylähankkeet ovat kuitenkin pitkälti samoja hankkeita, jotka ovat mukana myös väylävirastojen laatimilla kehittämishankelistoilla ja edellisen ministeriryhmän toisessa hankekorissa. Lausuntoyhteenvetoa täydentävät viisi alueellista kuulemistilaisuutta, joissa oli yhteensä yli 300 osallistujaa.

2 Yleistä Lausuntoja pyydettiin lähes 200. Lausuntoyhteenvedossa on mukana määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot (120 kpl). Lausunnot on käyty läpi ryhmittelemällä näkemykset/vastaukset lausuntopyynnössä esitettyjen kysymysten mukaan. Yhteenvedossa keskitytään ehdotettuihin toimenpiteisiin, jotka lausunnonantajat ovat perustelleet useimmiten erittäin hyvin. Osa lausunnonantajista oli vastannut systemaattisesti kysymyksiin, kun taas osa oli lausunut vapaamuotoisemmin, jolloin lausuntoyhteenvetoa tehtäessä vastaajien mainitsemia asioita on ryhmitelty lähinnä käsittelijän näkemyksen mukaan eri aihealueisiin kuuluviksi. Yksittäisten lausunnonantajien mainintoja tai lausunnon antanutta tahoa ei ole vastaajien suuren määrän vuoksi tuotu esille lausuntoyhteenvedossa. Muut poliittisen tason merkittävät liikenteeseen liittyvät kysymykset, joita selonteossa tulisi käsitellä Lausuntopyynnössä pyydettiin lausunnonantajia esittämään mahdolliset poliittisen tason asiat, joita selonteossa heidän mielestään tulisi käsitellä lähetekirjeessä esitettyjen asiakokonaisuuksien lisäksi. Lausunnonantajista monet kommentoivat tässä kohdassa myös niitä asioita, joita selontekoon aiotaan sisällyttää. Suuri osa lausunnonantajista piti liikennepolitiikan pitkäjänteisyyteen pyrkimistä erittäin hyvänä ja tärkeänä asiana. Pitkäjänteisyys palvelee mm. elinkeinoelämän ennakointia esim. logistisissa ratkaisuissa, vaikuttaa sekä kuntien maankäyttöön että rakentamiseen kustannustasoon, maanrakennusalan työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Pitkäjänteisyyttä tarvitaan vastaajien mielestä perusväylänpitoon sekä joukkoliikenteen ja suurten väyläinvestointien kehittämiseen ja rahoituksen varmistamiseen. Selontekoon esitetyistä aihepiireistä puuttuvaksi mainittiin lausunnoissa useimmin yhdyskuntarakenteen ja liikenteen vuorovaikutus. Asia korostuu vielä lausunnonantajien vastauksissa kysymyksiin ilmastonmuutokseen vaikuttavista asioista ja osin ihmisten jokapäiväisen liikkumisen parantamisesta, koska tiivis yhdyskuntarakenne on edellytys joukkoliikenteen ja varsinkin raideliikenteen toimivuudelle. Eri liikennemuotojen kokonaiskäsittelyä pidettiin hyvänä ja muutamat lausunnonantajat toivat esille myös eri liikennemuotojen keskinäisen

3 työnjaon tärkeyden. Jotkut lausunnonantajat haluaisivat joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen aseman määrittämistä selonteossa. Muutamat lausunnonantajat mainitsivat matkailun näkökulman puuttumisen ja toiset tutkimus- ja kehittämistoiminnan puuttumisen selonteon aihepiireistä. Toimenpiteiden valintaan liittyvässä arvioinnissa on jonkin verran ristiriitaisia näkemyksiä. Jotkut lausunnonantajat painottavat yksinomaan yhteiskuntataloudellista kannattavuutta eli perinteistä H/K suhdetta, kun taas toiset haluaisivat kestävän kehityksen mukaista arviointia ja ilmastonmuutoksen arviointia. Melko moni muistutti myös muista ympäristövaikutuksista, kuten esim. melusta ja pari lausunnonantajaa haluaisi, että myös vaikutukset eri kansalaisryhmiin arvioitaisiin. Ilmastovaikutuksia esitetään läpimeneväksi teemaksi, kun toisaalla todetaan, että liikennepoliittinen selonteko ei saa muuttua ilmastopoliittiseksi selonteoksi. Jotkut lausunnonantajat näkisivät mielellään selonteon linjauksissa myös yhteydet EU:n liikennepolitiikkaan. Kansainvälisien yhteyksien ja erityisesti Venäjän yhteyksiä toivovat muutamat vastaajat. Muutaman lausunnonantajan mielestä myös lentoyhteydet ovat jääneet vähälle selonteon aihepiireissä. Alueellisen näkökulman voimakkaampaa huomioon ottamista tuodaan esille useissa lausunnoissa. Niissä viitataan mm. hallitusohjelmassa esitettyihin aluepolitiikan tavoitteisiin, maakuntakeskusten välisten yhteyksien tarpeellisuuteen ja yleensäkin maamme poikittaisyhteyksien tarpeisiin. Tähän liittyvät myös täydennysehdotukset runkoverkkoon, jotka on esitetty elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuteen liittyvän kysymyksen yhteydessä. Muutamat lausunnonantajat ovat nostaneet esille myös liikennehallinnon uudistamiskysymykset. Liikennevirastoa kannattaa suoraan jokunen vastaaja. Aluehallinnon kehittämistä esittää muutama lausunnonantaja samalla kun alueviranomaisen roolia haluttaisiin vahvistaa. Tätä vahvistaa se, että melko moni vastaaja on tuonut esille tarpeen kasvattaa alueella päätettäviä pikku investointeja ja niiden rahoitusta. Lausunnoissa on otettu varsin voimakkaasti kantaa erilaisiin väyläverkon laajuutta koskevien päätösten tekoon. Päätöksiä halutaan runkoverkosta, yleisen tieverkon laajuudesta ja sen suhteesta yksityistieverkkoon sekä vähäliikenteisistä radoista. Nämä päätökset nähdään osana pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa. Tieverkon erilaisille väylille haluttaisiin palvelutasotavoitteet samoin kuin joukkoliikenteelle erilaisilla seuduilla.

4 Kehyspäätöstä pidetään ristiriitaisena hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Väylänpidon rahoitustasojen korotustarpeesta on tarkemmin kuvauksia elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuteen liittyvän kysymyksen yhteydessä. Lausunnonantajista muutamat pitävät tärkeänä, että valtio vastaa valtion hankkeiden rahoituksesta myös pääkaupunkiseudulla. Jonkun vastaajan mielestä erityisesti pääkaupunkiseudulla kuntien tulisi olla mukana rahoituksessa. Joidenkin vastaajien mielestä parantamalla liikenneturvallisuutta vaikutetaan myös ilmastonmuutokseen. Muutama vastaaja oli huolestunut siitä, ettei hallitusohjelmassa ollut erityisemmin huomioitu liikenneturvallisuusasioita ja katsookin tarpeelliseksi, että selonteossa asia nousee esille. Pohjana tulisi pitää hiljakkoin valmistunutta liikenneturvallisuusohjelmaa. Muutamissa ausunnoissa valitettiin Liikenne 2030 raportin taustaaineistona olleiden trendiennusteiden maltillisuutta. Vastaajien mukaan uusimmat ennusteet antavat seudun tulevaisuudesta myönteisempää kuvaa. Keskeiset ihmisten jokapäiväistä liikkumista parantavat toimet Lausunnonantajien mielestä keskeisin ihmisten jokapäiväistä liikkumista parantava toimi on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen. Sama toimi esiintyy vielä useammin mainittuna ilmaston muutokseen liittyvän kysymyksen vastauksissa. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi lausunnon antajat esittävät lähes kaikki mahdolliset joukkoliikennettä edistävät toimet: valtion tuki, lippujärjestelmien kehittäminen, liityntäliikenne ja pysäköinti, infrastruktuuritoimet, hallinnolliset toimet, kokonaismatka-aika, hinta, matkaketjut yms. Joukkoliikenteen ja kevytliikenteen kulkumuoto-osuuden lisäämiseen kytkettiin useissa lausunnoissa läheisesti myös yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäiseminen. Liikennejärjestelmän (matkaketjujen) esteettömyys painottui monissa vastauksissa. Jotkut lausunnonantajat esittivät nimenomaan raideliikenteen osuuden kasvattamista erityisesti pääkaupunkiseudulla ja jotkut suurilla kaupunkiseuduilla yleisemmin. Rautatieliikenteeseen ja osin lentoliikenteeseenkin liittyen painotettiin myös kaukoliikenteen täsmällisyyttä ja matkaketjuja. Muutamissa lausunnoissa esitettiin, että työssäkäyntialueen tulisi olla joukkoliikenteen ja sen kehittämisen pohjana. Vastauksissa painottui myös työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen mm. julkisen liikenteen ympärivuorokautisella palvelulla suurilla kaupunkiseuduilla.

5 Haja-asutusalueen joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen tuli esille varsin monessa lausunnossa. Keinoina nähtiin runkoliikenteen turvaaminen ja kutsuohjattu joukkoliikenne sekä kuntien henkilökuljetusten yhdistäminen. Muutamat lausunnonantajat esittivät seudullisen tai alueellisen joukkoliikenneorganisaation perustamista. Joidenkin mielestä tällaisen organisaation tulisi vastata joukkoliikenteen järjestämisestä alueellaan. Kevyen liikenteen väylien lisärakentamista ja turvallisia olosuhteita painottivat useat vastaajat. Melko useat painottivat erityisesti koulureittejä. Monet parantaisivat päätiestön liikenneturvallisuutta keskikaideohjelmalla ja mahdollisesti muilla toimilla. Tieverkon turvallisuutta haluttiin parantaa myös poistamalla tasoristeyksiä ja lisäämällä asennekasvatusta ja valvontaa. Väyläverkon ylläpitoon ja kehittämiseen haluttaisiin riittävät resurssit (Tästä enemmän seuraavan kysymyksen vastauksissa). Lausunnoissa mainittiin mm. alempi tieverkko, kelirikkotiet, vähäliikenteiset väylät sekä yksityistiet ja valtion tuki. Koko rataverkoston ylläpito, korvausinvestoinnit ja kehittäminen tuli muutamissa lausunnoissa esille. Liikenteen hallinta erityisesti kaupunkiseuduilla sekä yleensä liikenteen tietopalvelujen toteuttaminen kaikkien käyttöön nähtiin muutamissa lausunnoissa keinona ihmisten arjen liikkumisen parantamiseksi. Keskeiset elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta parantavat toimet Useiden vastaajien mielestä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuuteen voidaan vaikuttaa korottamalla perustienpidon rahoituksen tasoa tuntuvasti. Myös yksityisteihin esitetään lisää valtiontukea. Rataverkon perusparannukseen esitetään vastaavasti lisää panostusta useissa lausunnoissa. Myös pääratojen kantavuuden nostoa (vähintään 25 tn akselipainoja) ja ratapihojen parantamista esitetään. Raakapuu- ja elintarvikekuljetustarpeiden perusteella esitetään vähäliikenteisten ratojen säilyttämistä ja kunnostamista samoin kuin alemman tieverkon kunnon parantamista. Liikenneväylien kehittäminen ja kehittämisen tason nostaminen tulee esille melko monessa lausunnossa. Jotkut ehdottavat päätieverkon pullonkauloja poistettavaksi ja toivoisivat rataverkon olevan nykyistä enemmän kaksiraiteista. Runkoverkkoon esitetään lisäyksiä ja sen toivotaan ulottuvan aluekeskuksiin ja sisältävän myös poikittaisyhteyksiä.

6 Eräät lausunnonantajat näkevät raideliikenteellä kasvumahdollisuuksia mm. kauttakulkuliikenteessä. Jotkut toivovat myös valtion toimenpiteitä markkinoille tulon helpottamiseksi rautatieliikenteessä. Joidenkin lausunnonantajien mielestä talvimerenkulku tulisi turvata ilman rasitetta pohjoisen satamille. Muutamat vastaajat pitävät tärkeänä lentoliikenteen ja asemien kehittämistä. Jotkut vastaajat puolestaan haluaisivat selvitettävän lentokenttäverkoston roolia ja laajuutta. Kaivosteollisuuden tarpeisiin vastaamista pitävät tärkeänä useat tahot. Myös matkailu nähdään merkittävänä elinkeinona, jonka tarpeita pitäisi muutaman vastaajan mielestä myös tarkastella. Muutamat näkevät myös yhteydet satamiin ja erityisesti vientisatamiin tärkeinä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tämänkin kysymyksen vastauksissa nostetaan esille yksiajorataisen päätieverkon turvallisuus- ja sujuvuuspuutteet. Tavaraliikenteen kuljetuksilta odotetaan lausunnonantajien mukaan laatua, turvallisuutta, luotettavuutta, toimintavarmuutta ja täsmällisyyttä. Kuljetusketjun nopeus on useimmiten riippuvainen muusta kuin liikenneväylästä ja sen olosuhteista. Logistiikka-alueiden ja keskusten (mm. intermodaaliterminaalit, raakapuuterminaalit) tulisi olla osa liikenneverkkoa ja sen kehittämistä joidenkin vastaajien mielestä. Samoin logistiikkakeskusten verkko pitäisi suunnitella kokonaisuutena ja valtion tulisi olla siinä mukana. Logistisia ketjuja ja osaamista korostetaan myös muutamassa lausunnossa. Liikenteeseen liittyvät toimet, joilla voidaan eniten hillitä ilmastonmuutosta Keskeisin toimi, jolla lausunnonantajien mielestä voidaan vaikuttaa ilmaston muutokseen, on joukkoliikenteen ja kevytliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen. Tämä nähtiin myös keskeisimpänä keinona vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen liikkumiseen. Tässä yhteydessä mainittiin sekä joukkoliikenteen että kevyen liikenteen (erit. pyöräilyn) edistämiseksi lähes kaikki mahdolliset toimet. Joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä ja valtion tukea suurille kaupungeille korostettiin runsaasti. Raideliikenne mainittiin myös erikseen useissa lausunnoissa ja sitä haluttaisiin kehittää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja mahdollisesti muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi varsin monet vastaajat tuovat esille yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisen ja yleensä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun. Jotkut

7 lausunnonantajat toivovat yhdyskuntarakenteen tukeutumista nimenomaan raideliikenteeseen. Raideliikenteen infrastruktuuri edellyttää vastaajien mielestä parantamista. Muutamat lausunnonantajat näkevät myös matkaketju- ja kuljetusketjuajattelun tärkeäksi ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotkut vastaajat esittävät työmatkaliikenteen tarpeisiin vastaamista joukkoliikenteellä ympärivuorokautisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Nopeaa junaliikennettä haluaisivat jotkut vastaajat ja joidenkin mielestä sillä voitaisiin jopa korvata osa kotimaan lentoliikenteestä. Tavaraliikenteen massakuljetuksessa rautatieliikenteen ja vesiliikenteen mahdollisuuksia ja kilpailukykyä pitäisi useiden vastaajien mielestä parantaa. Raideliikenteen markkinaosuuden kasvattamista pitävät niin ikään varsin monet vastaajat tarpeellisena. Se edellyttää vastaajien mielestä liityntäliikenteen tarpeisiin vastaamista, rautatieliikenteen kasvavan kapasiteettiongelman ratkaisemista sekä ratapihojen parantamista ja terminaaliverkostoa. Ilmaston muutoksen hillintään vaikuttaa muutaman vastaajan mielestä myös tieverkon kunto ja geometria. Useiden vastaajien mielestä merkitystä on nimenomaan alemman tieverkon kunnolla, jota käytetään mm. puukuljetuksiin (bioenergian saanti). Vaihtoehtoiset polttoaineet nähtiin monessa lausunnossa merkittäväksi tavaksi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Esillä oli mm. diesel, vety, sähkö ja maakaasu. Yhtä tärkeänä pidettiin ympäristöystävällisen kaluston ja kulkumuotojen suosimista liikennepolitiikassa ja veropolitiikassa. Verotukselliset keinot ja jopa verotuksen kokonaisuudistus olivat esillä myös monissa vastauksissa. Joukkoliikenteen arvonlisäveroa haluttiin alentaa tai luopua siitä. Myös raideliikenteen sähköistysohjelmaa sekä teiden käyttö- tai ruuhkamaksuja pidettiin tärkeänä ilmastonmuutoksen kannalta. Myös liikenteen hallinnan keinoilla ja ajotapakoulutuksella muutama vastaaja näki olevan vaikutusta.

8 Liikennejärjestelmän kehittämishankkeet tärkeysjärjestyksessä perusteluineen Lausunnonantajat esittivät runsaasti eri väylien kehittämishankkeita ja perustelivat hankkeet pääsääntöisesti varsin hyvin. Hanke-ehdotukset kohdistuivat pääasiassa lausunnonantajien omille toiminta-alueille. Tiehankkeita esitettiin yli 70, ratahankkeita yli 50, vesiväylähankkeita ja lentoliikenteen hankkeita molempia vajaa 10. Hanke-ehdotuksista on laadittu erilliset listat. Monet vastaajat ovat tässä yhteydessä tarkastelleet liikennejärjestelmän kehittämistarvetta yleisemmin ja korostaneet mm. liikenneväylien, etenkin pääväylien kehittämishankkeita, kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien ja joukkoliikenteen kehittämistä sekä liikenneturvallisuuden parantamista. Ehdotuksista osa on myös vahvistavat muihin kysymyksiin annettuja vastauksia. Budjettirahoituksen lisäksi käytettävät rahoitustavat väylähankkeiden rahoittamiseksi Useat lausunnonantajat olivat sitä mieltä, että perinteinen budjettirahoitus on hyvä ja keskeisin liikennehankkeiden rahoitusmuoto. Monet olivat kuitenkin sitä mieltä, että lisäksi voidaan käyttää PPP-mallia, jälkirahoitusmallia ja elinkaarimallia. Edullista lainoitusta pidettiin järkevänä ja esimerkiksi sitä, että valtio lainaa kunnilta. Uudempana asiana melko useat vastaajat esittivät tierahastoja, joihin koottaisiin varoja eri tavoin (verot, obligaatiot, tiemaksut). Tiemaksuja, ruuhkamaksuja, kauttakulkuliikenteen maksuja esittävät myös useat vastaajat. Sekä ruuhkamaksulle että tiekohtaisille maksuille on vastaajissa myös muutama vastustaja. Useimmin mainitaan perusteeksi, etteivät kotimaiset kuljetusyritykset kestä enää lisärasitteita tai se pitäisi kompensoida jollain tavalla. Muutaman lausunnonantajan vastauksessa on esitetty, että elinkaarimallilla ja jälkirahoitusmallilla toteutettaville hankkeille tulisi asetta yläraja. Valtion omaisuustulojen ohjaus ja maankäyttösopimukset on mainittu rahoituskeinoina muutamassa lausunnossa. Vuorian työryhmän ehdotukset ovat saaneet myös muutaman lausunnonantajan tuen. Myös erilaisia selvityksiä mm. tienkäyttömaksuista ja niiden vaikutuksista halutaan edelleen.

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA Hallitus 78 15.04.2014 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA 201/00.02.020/2012 Hallitus 78 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Hankesuunnittelupäivä 2016

Hankesuunnittelupäivä 2016 Hankesuunnittelupäivä 2016 Ylijohtaja Rami Metsäpelto 25.10.2016 Maakuntauudistus ja Elyt Liikennevirasto ja Liikenneverkkoyhtiö Liikennekaari Rautatieliikenteen kilpailu Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne

Lisätiedot

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi 13.6.2012 1 Uusi Kouvola lyhyesti Asukkaita noin 90.000 (88 987/2008) Pinta-ala 2 885 km², josta maapinta-ala 1677 km² ja vesistöä 370

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot 10.11.2015 Maanteiden ja ratojen luokitus Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Liikenne kohti tulevaa Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Tarvetta vastaavat liikenneolosuhteet ovat kasvun ja hyvinvoinnin perusta digitalisoituvassa Suomessa Liikennevirasto on käynyt vuoropuhelua

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos 26.10.2010 HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 2019 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2014 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto 24.4.2014 Taustaa Paras-selonteon linjaukset lähtökohtana Valtio-osapuolen valmisteluryhmän (LVM, TEM, VM, YM, ARA, LiVi) tehtävänä

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 98 899 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään Auto- ja liikennetoimittajien tilaisuus 27.3.2008 Liikenteen päästöjen vähennystavoite vuoteen 2020. Mikä se on? Mitkä ovat

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola

<Uudenmaan liiton julkaisuja x xx> <ISBN> <ISSN> Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Aiesopimus Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2015 2019 2015 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Keskiviikko 14.9.2016 Kuntamarkkinat Asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi Asumiseen

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 KUOPION SEUDUN LIIKENNESTRATEGIA 2030 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 Päivitetty 15.5.2007 vuosille 2007-2011 Päivitetty 24.8.2008 vuosille 2008-2012 Päivitetty 19.8.2009 vuosille

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

Vuorimiespäivät Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen

Vuorimiespäivät Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen Infra-alan merkitys Vuorimiespäivät 28.3.2008 Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen TKL Timo Kohtamäki Toimitusjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy Hallituksen puheenjohtaja, Infra ry 1 Infra-alan merkitys Tiesitkö,

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Julkisen talouden suunnitelma 2017-2020 Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Määrärahakehykset 2017-2020 1 000 euroa TA 2016 Kehys 2017 Kehys 2018 Kehys 2019 Kehys 2020 01. Hallinto ja toimialan yhteiset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Maarakennuspäivä / Mirja Noukka Ajankohtaiset väylänpidon kuulumiset 2 1 Perusväylänpidon määrärahat 2010-2019 1 600 000 000 Siirto väylähankkeista 1

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta Esitys perustuu Liikenneviraston

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri selvitys. RT:n hallitus Sami Pakarinen

Liikenneinfrastruktuuri selvitys. RT:n hallitus Sami Pakarinen Liikenneinfrastruktuuri 2040 -selvitys RT:n hallitus 17.1.2017 Sami Pakarinen Liikennehankkeiden toteutus ottaa aikaa Hanke Aloitus Valmis Kesto Tampereen rantatunneli 1990 (suunnittelu) 2016 26 vuotta

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri skenaariot

Liikenneinfrastruktuuri skenaariot Liikenneinfrastruktuuri 2040 - skenaariot 16.1.2017 16.1.2017 1 Liikenneinfrastruktuuri 2040 Eero Nippala, Tampereen ammattikorkeakoulu Inframarkkinoiden asiantuntija Terttu Vainio, VTT erikoistutkija

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Esityksen rakenne: Väyläverkon yleistavoitteet ja makrotalouden näkökulma Satamaverkko ja niiden toimintaympäristö Lapin satamat 1 Liikenneviraston

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä 9.6.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia palveluita;

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot