Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai kello KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Taisto Kröger Tauno Lempinen Johanna Joukanen-Miettinen Minna Koistinen Antti Kuronen Markku Suni Marja Sutinen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jarkko Toivanen Teuvo Nissinen Paula Matilainen kh:n edustaja esittelijä / sihteeri valmistelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla lokakuun 10. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kuronen ja Marja Sutinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Taisto Kröger Tuusniemi / 2013 Teuvo Nissinen Antti Kuronen Marja Sutinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta (1/2) DESTIA OY:N MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS Tekn. ltk 76 Destia Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen tilalta Mäkrä Rn:o 18:72 Tuusniemen kunnan Ohtaanniemen kylästä. Ottamisalue sijaitsee Tuusniemen keskustan luoteispuolella noin 12 km:n etäisyydellä. Suunnitelma-alue sijaitsee Palokangas nimisellä ( ), tärkeällä I-luokan pohjavesialueella. Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä ) Mäkrän sora-alue sijoittuu EO2 aluevarausmerkinnällä osoitetulle maa-ainesten ottoalueelle (EO2 683, Mäkränsärkkä). Juojärvi Pajuharju Pahkasalo ympäristön osayleiskaavassa (hyväksytty kv ) Mäkrän sora-alue sijoittuu M merkinnällä osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle sekä pohjavesialueelle. Pohjois-Savon POSKI projektissa Mäkrän sora-alue sijoittuu yhteensovitusalueelle maakunnallisesti arvokkaalla, POSKI luokkaan 2 ja MaL luokkaan 1 kuuluvalla Mäkränsärkkä - Palokangas harjualueella. Ympäristölautakunnan katselmustoimikunta on pitänyt katselmuksen lupahakemuksen mukaisella alueella Muistio on liitteenä (liite 1). Katselmustoimikunnan näkemyksen mukaan luvan myöntämiselle ei ole estettä mikäli lupamääräyksiä noudatetaan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät seikat otetaan huomioon lupamääräyksissä ja toiminnassa. Suunnitelmasta on pyydetty lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joka esittää lausunnossaan mm. että maa-ainesten ottaminen pohjavesialueella edellyttää alueelle laadittavan pohjavedenpinnankorkeuden ja laaduntarkkailuohjelman. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata 2 kertaa vuodessa alueella olevasta havaintoputkesta. Pohjaveden laatunäytteet tulee ottaa ennen toiminnan aloittamista, säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli toimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua kahdesta pohjaveden havaintoputkesta. Mikäli alueella olevat havaintoputket eivät sovellu öljyisten näytteiden ottoon, tulee alueelle asentaa niiden tilalle uudet tähän tarkoitukseen soveltuvat havaintoputket. Asennettavien havaintoputkien putkikortit tulee lähettää tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Lausunnossa on annettu ohjeistukset myös polttoaineiden ja öljyjen varastoinnista sekä maisemointitöiden tekemisestä.

3 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 76 jatkuu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanta on, että toiminta voidaan toteuttaa hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti, mikäli lausunnossa mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon. Lausunto on asiakirjojen liitteenä (liite 2). Alueelle aiemmin myönnetty maa-ainesten ottolupa on päättynyt ja nyt haettava lupa on jatkolupa edelliseen. Haettava maa-aineksen ottolupa on laadittu em. tilalle, joka on pinta-alaltaan noin 7 hehtaaria. Ottamisalueen pinta-ala on m 2. Maa-ainesten ottolupaa haetaan 10 vuodeksi, jonka aikana arvioidaan otettavan rakennustoiminnassa käytettävää soramateriaalia yhteensä noin k-m 3. Ottamisalueen rajanaapureita on kuultu. Rakennustarkastajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä (liite 3) olevaan pöytäkirjaan (PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESSA ASIASSA) tehdyn päätösehdotuksen. Lautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen päätösehdotuksen. Hakijalle myönnetään MaL 21 :n mukainen aloituslupa aloittaa maa-ainesten ottaminen hakemuksen mukaisesti ennen maa-aineslupapäätöksen lainvoimaisuutta. Perusteluna on, että alueella on ollut ottotoimintaa jo vuosikymmenien ajan ja toiminnassa on noudatettu lupamääräyksiä. Kuitenkin ennen toiminnan aloittamista hakijan on toimitettava lupapäätöksen mukaiset vakuudet.

4 Tekninen lautakunta (1/2) DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVEN MURSKAUKSEEN JA ASFALTTIASEMAN TOIMINTAAN TILAN MÄKRÄ 18:72 ALUEELLE Tekn. ltk 77 Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista lupaa murskauslaitoksen ja asfalttiaseman sijoittamiselle Tuusniemen kunnan Ohtaanniemen kylässä Mäkrä 18:72 tilalla sijaitsevalle sora-alueelle. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Alueelle ollaan hakemassa jatkolupaa maa-ainesten ottamiseen. Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksesta on kuulutettu Tuusniemen kunnan ilmoitustaululla ajalla Kuulutus on julkaistu myös Koillis-Savo lehdessä Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselta sekä terveysviranomaiselta. Lausunnot ovat hakemuksen liitteenä (liite 4 ja 5). ELY-keskus on ottanut kantaa murskaustoimintaan sekä asfalttiasemantoimintaan. Lausunnon mukaan alueelle ei tule sallia asfalttiasemaa. Murskaustoiminnan tarvitsema energia pitäisi tuottaa ensisijaisesti sähköllä, mutta mikäli energian ottaminen sähköverkosta on taloudellisesti tai muutoin mahdotonta, voidaan tarvittava energia tuottaa aggregaatilla. Lupapäätöksessä tulee antaa riittävät pohjaveden tarkkailua ja suojaustoimenpiteitä koskevat määräykset. Terveysviranomainen esittää lausunnossaan, että lupahakemuksen mukaista toimintaa on ollut kyseisellä alueella yli kymmenen vuoden ajan eikä siitä ole havaittu aiheutuvan ympäristön asutukselle tai muille toiminnoille terveyshaittaa melun tai pölyisyyden takia. Toiminnassa tulee noudattaa edelleen hakemuksen mukaisia suojaustoimia melun ja pölyn leviämisen estämiseksi ympäristöön. Alue sijaitsee käytössä olevalla I-luokan pohjavesialueella, jonka vettä syötetään laajasti lähialueen vesijohtoverkostoihin osana Koillis-Savon Vesi Oy:n tuottamaa vettä. Toiminnan lupaehtoihin tulee määritellä riittävät suojaustoimet laitosten sijoittamisesta alueelle ja velvoite pohjaveden laadun tarkkailuun havaintoputkista toiminnan aikana ja sen loputtua.

5 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 77 jatkuu Rakennustarkastajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä (liite 6) olevan ympäristölupapäätösehdotuksen. Ympäristölupa myönnetään vain murskauslaitokselle, mutta asfalttiasemalle ei ympäristölupaa myönnetä Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Lautakunta päättää hyväksyä liitteen 6 mukaisen päätösehdotuksen. Hakijalle myönnetään YSL 101 :n mukainen aloituslupa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Aloituslupa koskee vain murskaustoimintaa. Perusteluna on, että murskaustoiminta liittyy kiinteästi maa-ainesten ottotoimintaan. Alueella on suoritettu murskaustoimintaa vuosikymmenten ajan eikä siitä ole havaittu aiheutuvan haittaa ympäristön asutukselle tai muille toiminnoille.

6 Tekninen lautakunta (1/2) TUUSNIEMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN VAHVISTAMINEN Tekn. ltk 78 Uusi vesihuoltolaki on tullut voimaan Vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty vuoden 2002 alusta lukien laskennallisesti kunnan kirjanpidosta. Syynä erillisen laskennallisen yksikön perustamiselle on ollut pyrkimys tehdä vesihuoltolaitoksen toiminta mahdollisimman läpinäkyväksi. Vesihuoltolain 19 :n mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaisia, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuollon investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Samoin ko. lain mukaan maksujen tulee olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä. Lain 19 :n mukaan laitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksu ja lisäksi laitos voi periä perusmaksua ja liittymismaksu sekä erillisiä palvelumaksuja. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma on ollut vuonna e alijäämäinen, vuonna ,98 e alijäämäinen, vuonna ,00 e alijäämäinen, vuonna ,62 e alijäämäinen, vuonna ,96 e alijäämäinen, vuonna ,07 e alijäämäinen, vuonna e alijäämäinen, vuonna ,64 e alijäämäinen, vuonna ,70 e alijäämäinen, vuonna ,81 e alijäämäinen ja vuonna e alijäämäinen. Vesilaitoksen tulosta on korjattu korottamalla taksoja sekä vesimaksujen että perusmaksujen osalta vuonna 2010 taksoja on korotettu 5 % ja vuosina % vuosittain. Korotuksista huolimatta taloutta ei ole saatu tasapainotettua. Ongelmaksi on muodostunut veden kulutuksen väheneminen sitä mukaan kuin taksoja on nostettu. Tarkastuslautakunta on vuoden 2012 arviointikertomuksessa todennut: Vesihuollon osalta tulos on euroa alijäämäinen. Alijäämä on kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta. Vesihuollon laskutusta vesiosuuskuntien ja kunnan välillä on selvitettävä viivytyksettä. Samoin vesihuollon taksojen korottamista tulee painottaa perusmaksujen tarkistamiseen.

7 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 78 jatkuu Vesi- ja viemärilaitoksen taksarakenne on tällä hetkellä sellainen, että perusmaksut on luokiteltu 3 ryhmään seuraavasti: omakotitalot, paritalot k = 1,0 < 10-huoneiston rivi- ja kerrostalot k = 2,5 > 10-huoneiston rivi- ja kerrostalot, koulut, kaupat ym. k = 4,0 Vesi- ja viemärilaitoksen taksarakennetta on syytä painottaa siten, että muiden talotyyppien kertoimia (k) suurennetaan omakotitaloihin verrattuna. Uudessa taksaesityksessä perusmaksut on luokiteltu 4 ryhmään seuraavasti: omakotitalot, paritalot k = 1,0 3 6 huoneiston rivitalot k = 2, huoneiston rivitalot k = 4, huoneiston rivitalot ym. k = 6,0 yli 18 huoneistoa + muut k = 8,0 Uudessa taksaesityksessä on lähdetty siitä, että perusmaksutuloa nostetaan n. 37 % eli eurosta euroon (alv 0 %) kasvu n euroa. Käyttömaksut säilytetään entisellään. Liittymismaksuja nostetaan 10 %:lla paitsi Pahkasalon liittymismaksuja 5 %:lla. Liitteenä on vesi- ja viemärilaitoksen maksut ja taksat vuodelle 2014 (liite 7). Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen maksuja nostetaan perusmaksujen osalta n. 37 % ja samalla hyväksytään perusmaksujen osalta uusi maksuperuste ja käyttömaksuja ei nosteta. Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen vesi- ja viemärilaitostaksoiksi vuodelle 2014 ja esittää ko. maksu- ja taksaesityksen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi. Johanna Joukanen-Miettinen ilmoitti eriävänä mielipiteenään, että esitetty perusmaksujen kertakorotus on liian suuri.

8 Tekninen lautakunta (1/2) TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN VAHVISTAMINEN Tekn. ltk 79 Venepaikkojen vuokrat: Venepaikkamaksujen korotustarve on n % huomioiden kustannustason nousu sekä maksujen jälkeenjääneisyys. Soran sisäinen hinta: (alv 0 %) Soran sisäistä hintaa on syytä nostaa n. 10 % kustannustason nousu sekä kustannusten jälkeenjääneisyys huomioiden. Halot: (alv 0 %) Pilkevaraston hankintahintaa on tarve nostaa n. 15 % kustannustason nousu huomioiden. Pilkkeet: (alv 0 %) Pilkkeiden myyntihintaa on tarve nostaa n. 14 % kustannustason nousu huomioiden. Kuorma-auto; sis. kuljettajan: Tuntihintaa on syytä nostaa n. 5 % kustannustason nousu huomioiden. Kuorma-auto; sis. kuljettajan ja apumiehen: Tuntihintaa on syytä nostaa n. 10 % kustannustason nousu sekä kustannusten jälkeenjääneisyys huomioiden. Traktori; sis. kuljettajan: Tuntihintaa on syytä nostaa n. 10 % huomioiden kustannusten nousu sekä kustannusten jälkeenjääneisyys. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiltä kiinteistönhuoltopalveluista perittävät maksut: Taksat perustuvat kunnassa hyväksyttyyn kiinteistönhuollon mitoitukseen (mitoituksessa käytettyyn työaikaan). Taksoja ei nosteta, koska kiinteistöhuollon henkilöstö vähenee. Kiinteistöjen huoltopalvelut: Taksat perustuvat kunnassa hyväksyttyyn kiinteistönhuollon mitoitukseen (mitoituksessa käytettyyn työaikaan). Taksoja ei nosteta, koska kiinteistöhuollon henkilöstö vähenee, mutta kiinteistöjen huoltopalveluihin on lisätty Palvelukeskuksen laajennus e (2/3 vuotta). Toripaikkamaksu: Toripaikkamaksua ei kannata periä niiden vähäinen tuotos huomioiden.

9 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 79 jatkuu Valokopiot rak.tston koneella: Kopioiden hintaa on syytä nostaa 5 % kustannustason nousun (huolto-, palkka- ym. kulut) johdosta. Liitteenä teknisen toimen taksat vuodelle 2014 (liite 8). Lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 8 mukaiset maksut ja taksat.

10 Tekninen lautakunta TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Tekn. ltk 80 Rakennustyön valvonnasta suoritettava taksa on tullut voimaan Rakennusvalvontataksojen tulisi kattaa rakennusvalvonnasta aiheutuneet kustannukset. Kuntaliitto suosittelee, että Suomen kaikki kunnat siirtyisivät yhtenäiseen taksamalliin. Taksamallissa on huomioitu osittain rakennusluvan käsittelystä aiheutunut työmäärä, joten taksa voi olla joustava. Tuusniemen kunnassa on siirrytty Kuntaliiton suosittelemaan taksamalliin , jonka pohjalta nykyisiä taksoja on tarkistettu n. 50 %. Taksakorotuksen tarkoituksena on, että vähitellen päästäisiin kustannukset kattavaan taksarakenteeseen. Esityslistan liitteenä (liite 9) on esitys rakennusvalvontataksaksi alkaen. Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan rakennusvalvontataksaesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

11 Tekninen lautakunta MAA-AINESTAKSAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Tekn. ltk 81 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sisältävä taksa on tullut voimaan Liitteenä olevaan maa-ainestaksaesitykseen on esitetty n. 10 % korotus soveltuvin osin vuotuisiin tarkastusmaksuihin ja vakuuksien perusteisiin (liite 10). Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen maa-ainestaksaksi alkaen. Päätös esitetään kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

12 Tekninen lautakunta TUUSNIEMEN KUNNAN YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Tekn. ltk 82 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa perittävä taksa on tullut voiman Esityslista liitteenä (liite 11) on esitys ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi alkaen. Korotusesitykset on tehty maltillisesti, kuitenkin niin, että ne huomioivat yleisen hintakehityksen. Korotusta on laskettu soveltuvin osin muutamaan asiakohtaan. Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan sekä esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

13 Tekninen lautakunta (1/2) AURAUSOHJELMA TALVIKAUDELLE Tekn. ltk 83 Aurausohjelmaa ja aurauskäytäntöä muutettiin talvikaudella siten, että ns. I-luokan tiet, kevyen liikenteen väylät ja pihat siirrettiin aurattavaksi yksityisellä kalustolla, kun aiemmin kaikki tiet ym. oli aurattu kunnan omalla kalustolla. II-luokan tiet ym. aurattiin kunnan omalla kalustolla tai muuten erikseen sovitusti. Talvikaudella aurausohjelmaa muutettiin siten, että I-luokan tiet aurattiin arkisin omalla kuorma-autolla ja viikonloppuisin yksityisen traktoriurakoitsijan kalustolla. Urakoitsija on lähtenyt töihin omatoimisesti ja kunnan aurauskalusto on lähtenyt arkipäivinä liikkeelle siten, että I-luokan tiestö on pääosin aurattu ennen klo 7.00:ää. Mikäli kunnan oma kalusto ei ole ollut ajossa tai lumen paksuus on ylittänyt normaalin ohjearvon työajan ulkopuolella, ovat urakoitsijat huolehtineet myös II-luokan teistä, piha-alueista ym. Tulevalla talvikaudella on tarkoitus säästää aurauskuluissa n euroa, minkä johdosta talvikunnossapidon tasoa pudotetaan ja omalla kalustolla aurataan siten, ettei ylitöitä tehdä. Viikonloppuisin urakoitsija auraa kevyen liikenteen väylät / jalkakäytävät sekä niihin rajoittuvat kaavatiet. Muut kadut aurataan viikonloppuisin tarvittaessa siten, että niillä päästään liikennöimään kääntöpaikat puhdistetaan kunnan toimesta normaalina työaikana. Kuorma-autolla ja traktorilla suoritetuista lumenpoistotöistä on laadittu aurausohjelma, josta käy ilmi tarkempi työjärjestys ja ohjelma. Lautakunta päättää hyväksyä, että ns. I-luokan tiet aurataan arkisin omalla kuorma-autolla ja viikonloppuisin yksityisen urakoitsijan kalustolla. I-luokan kevyen liikenteen väylät, pihat ym. aurataan yksityisen traktoriurakoitsijan kalustolla. Arkisin II-luokan tiet, pihat ym. aurataan kunnan omalla aurauskalustolla (traktori ja kuorma-auto). Viikonloppuisin II-luokan tiet, pihat ym. aurataan yksityisen urakoitsijan kalustolla. Hietarannan alueen auraus annetaan yksityisen traktoriurakoitsijan tehtäväksi. Sanansijantien aurauksesta sovitaan erikseen. Samalla lautakunta vahvistaa liitteen (liite 12) mukaisen aurausohjelman.

14 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 83 jatkuu Edelleen lautakunta päättää, että tekninen johtaja voi tehdä aurausohjelmaan välttämättömiä pienehköjä muutoksia.

15 Tekninen lautakunta (1/2) AURAUSTÖIDEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 84 Aurausohjelma talvikaudelle on suunniteltu siten, että I-luokan kevyen liikenteen väylät, pihat, Hietarannan tiestö sekä erityistilanteissa I-luokan tiet ja II-luokan tiet, kevyen liikenteen väylät, pihat ym. annetaan yksityisen urakoitsijan aurattaviksi. Auraustyöstä pyydettiin tarjoukset seuraavilta: Kari Keinänen Jarkko Toivanen Teuvo Keinänen Traktoriurakointi Pasi Komulainen Tmi Kuljetusliike Hannu Tervo Ky Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen Tuusniemen Sora Oy Reko Keinänen Tmi Tarjoukset on avattu avauspöytäkirja on liitteenä (liite 13). Tarjouksensa ovat määräaikaan mennessä jättäneet seuraavat: 1. Reko Keinänen Tmi 2. Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen 1. Reko Keinänen Tmi on tarjonnut kaikkia tarjouspyynnön mukaisia auraustöitä poislukien hiekoitus, polanteen poisto ym. seuraavasti: I-luokan kaavateiden auraus viikonloppuisin (traktori) Hietarannan tiestön auraus II-luokan kaavateiden auraus viikonloppuisin (traktori) II-luokan traktorilla suoritettavat työt viikonloppuisin Reko Keinäsen tuntihinnat (traktori) ovat: lumen ja sohjon poisto auralla 50 e/h (alv 0 %) polanteen tasaus alusterällä 65 e/h (alv 0 %) lumen poisto lumikauhalla 46 e/h (alv 0 %) lumen poisto lumilingolla 50 e/h (alv 0 %) 2. Hannu Hätinen / Hietarannan Kuljetus on tarjonnut auraustöitä seuraavasti: Hietarannan tiestön auraus Hannu Hätinen / Hietarannan Kuljetuksen tuntihinta on 45 e/h (alv 0 %), hiekoitussepeli (kallio) 18,00 e/tn (materiaali).

16 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 84 jatkuu Lautakunta päättää hyväksyä, että kaikki yksityisen urakoitsijan tehtäviin määritellyt auraus- / lumenpoistotyöt poislukien Hietarannan tiestö annetaan Reko Keinänen Tmi:n tehtäväksi tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla (46 65 e/h, alv 0 %). Hietarannan tiestön auraus annetaan Hannu Hätinen / Hietarannan Kuljetuksen tehtäväksi 45 e/h, alv 0 %). Sanansijantien auraus annetaan Reko Keinänen Tmi:n tehtäväksi.

17 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekn. ltk 85 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ( :t ). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan päätökset ajalta ( :t ). Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllä mainitulta ajalta.

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

20.12.2012 klo 16.00 17.00

20.12.2012 klo 16.00 17.00 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta 20.12.2012 Sivu 101 KOKOUSAIKA 20.12.2012 klo 16.00 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.3.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 11-15

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 28.9.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.9.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot