Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstai 31.10.2013 kello 17.00 19.45. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai kello KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Taisto Kröger Tauno Lempinen Johanna Joukanen-Miettinen Maija-Leena Räsänen Antti Kuronen Markku Suni Marja Sutinen puheenjohtaja vara MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jarkko Toivanen Teuvo Nissinen Paula Matilainen kh:n edustaja esittelijä / sihteeri valmistelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla marraskuun 07. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Sutinen ja Antti Kuronen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 88 Pöytäkirjanpitäjä Taisto Kröger Paula Matilainen Teuvo Nissinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tuusniemi / 2013 Marja Sutinen Antti Kuronen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta (1/2) VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Tekn. ltk 86 Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvioraamin kokouksessaan ( 148). Tilikauden arvioitu tulos on euroa. Kuntalain 65.1 mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviolle ja suunnitelmalle on kunnassa kolme (3) päätehtävää: 1. Talousarvioon ja suunnitelmaan asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. 2. Talousarvioon ja suunnitelmaan budjetoidaan tuottoja ja kuluja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille. Talousarviovuoden osalta arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. 3. Talousarviossa ja suunnitelmassa osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kunnanvaltuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Tavoitteet tulee asettaa siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Asetetut tavoitteet tulee olla mitattavissa määrällisesti ja/tai laadullisesti. Mittareita ovat tuotantotekijä-, kapasiteetti-, suorite- tai tuotekohtaiset yksikkökustannukset ja tuottavuutta ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Talousarvioesitys laaditaan nyt neljättä kertaa ProEconomica budjettisovellusohjelmistolla. Määrärahat syötetään tuotto-/kululajitasolla. Ulkoisten ja sisäisten erien määrärahat syötetään samalle talousarviotilille. Talousarvion laadinnan yhteydessä voidaan muuttaa osastokarttaa sekä tilikarttaan tilejä tarpeen mukaan. Vakinaisen henkilöstön palkkakuluihin arvioidaan 1,0 %:n nousu.

3 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 86 jatkuu Teknisen lautakunnan (tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta yhdeksi lautakunnaksi lukien) toimintaan on talousarviovuonna 2014 sekä suunnitteluvuosina tulossa pieniä muutoksia rakennusmestarin toimi muutetaan osa-aikaiseksi, aurauksen tasoa pudotetaan, katuvalot sammutetaan yöaikaan klo 00 05, kiinteistöjen hoitokuluja vähennetään (tuottamattomien kiinteistöjen myynti, kiinteistönhuoltohenkilöstön vähentäminen) ja yksityistieavustusten vähentäminen. Teknisen toimen hallintoon sisältyy ympäristötoimen hallinto uuden organisaatiokaavion mukaisesti. Teknisen lautakunnan raami on ollut euroa. Talousarvio on saatu mahtumaan raamiin. Talousarvioehdotus on siis (tekninen toimi) ja (vesihuolto). Merkittävimpiä investointeja ovat: uuden palveluasumisyksikön rakentamisen loppuun saattaminen, alakoulun rakentamisen aloittaminen entisen lukion tiloihin, lasten päivähoidon ja toimintakeskuksen päivätoiminnan tilaratkaisut tarvittavin saneerauksin, laajakaistahankkeen jatkorakentaminen, paloaseman suunnittelu. Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 ja talousarviosuunnitelman vuosille (liite 1), investointisuunnitelman (liite 2) ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

4 Tekninen lautakunta SÄHKÖNHINNAN VAHVISTAMINEN VUOSILLE Tekn. ltk 87 Tuusniemen kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat tehneet sähköenergian toimitusta koskevan myynti- ja yhteistyösopimuksen, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt (kh 133) ja sen päivityksen (Pro-moduuli sopimus) on tekninen lautakunta hyväksynyt ( 65). Tällä sopimuksella Tuusniemen kunta ja PKS ovat sopineet yhteistyöstä, jossa PKS käyttää sähkömarkkinoiden asiantuntemustaan Tuusniemen kunnan hyväksi. PKS hankkii yhteistyössä kunnan kanssa sähköä avoimena toimituksena hankinnassa pyritään hintariskin hallintaan ja edulliseen hintaan. Vuosien 2014 ja 2015 systeemihintasuojaukset on tehty seuraavasti: Tuote Aikajakso Suojaushinta Suojauksen määrä ENOYR ,20 /MWh 100 % 2014 ENOYR ,75 /MWh 100 % 2015 Marginaali 1,8 /MWh Lopullista laskutushintaa ei vuosille 2014 ja 2015 tiedetä, kun aluehintasuojausta (SYHEL) ei ole tehty, koska aluehintaero on pienenemään päin, niin suojausta tältä osin ei ole tässä vaiheessa tarpeen tehdä. Tästä syystä myös SYHELQ4-13 on jätetty suojaamatta. Liitteenä suojaushintailmoitus (liite 3). Lautakunta päättää hyväksyä ja merkitä tietoonsa saatetuksi PKS:n Tuusniemen kunnalle tekemät vuosien 2014 ja 2015 systeemihintasuojaukset. Aluehintaerosuojauksia ei ole tehty tässä vaiheessa, koska aluehintaero on laskusuunnassa. Aluehintaerosuojauksesta / -suojauksista tehdään myöhemmin erillinen / erilliset päätökset.

5 Tekninen lautakunta POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN VEHMERSALMEN ALUEELLE Tekn. ltk 88 Pohjois-Tuusniemen vok on jättänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisen esityksen vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennuksesta Vehmersalmen alueelle. Osuuskunta on jo merkittävässä määrin rakentanut vesijohtoa tavoitteelliselle alueelle, mm. Jänissalo Ukonlahti Hevonniemi Kattilaniemi alueille, jota osuuskunta esittää toiminta-alueeseen lisättäväksi. Esitys toiminta-alueeksi on lausunnolla ja nähtävillä välisenä aikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot on esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että Pohjois-Tuusniemen vok:n tavoitteellisella toiminta-alueella olevat alueet Jänissalo Ukonlahti Hevonniemi Kattilaniemi ym. on syytä lisätä varsinaiseen toiminta-alueeseen, koska rakentaminen em. alueille on jo merkittävässä määrin toteutunut. Tuusniemen kunnalla ei ole huomautettavaa Pohjois-Tuusniemen vok:n toiminta-alueen laajennusesitykseen. Merkittiin, että Teuvo Nissinen ilmoitti olevansa esteellinen ja esittelijä/sihteerinä toimi tämän pykälän ajan Paula Matilainen.

6 Tekninen lautakunta SEURAAVIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk Tuusniemen kirjaston saneeraus takuutarkastus (liite 4). 2. Tuusniemen palvelukeskuksen laajennus (palveluasumisyksikkö) työmaakokous nro (liite 5) 3. Tuusniemen palvelukeskuksen laajennus (palveluasumisyksikkö) työmaakokous nro (liite 6). 4. Tuusniemen palvelukeskuksen laajennus (palveluasumisyksikkö) työmaakokous nro (liite 7). Lautakunta päättää hyväksyä em. pöytäkirjat ja niissä tehdyt päätökset.

7 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekn. ltk 90 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ( :t ). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan päätökset ajalta ( :t ). Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllä mainitulta ajalta.

8 Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tekn. ltk Päätös laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen maakunnallisen hankeohjelman hankealueen täsmentämisestä, Tuusniemi Pohjois-Savon liitto Tuusniemen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Tuusniemen kunnan vastine Pohjois-Savon Ely:n lausuntoon Päätös jätemaksusta tehdyn muistutuksen johdosta / kiinteistö Savo-Pielisen jätelautakunta Kiinteistön ( ) maaperän tutkiminen JASKAhankkeessa Öljyalan Palvelukeskus Oy Kiinteistön ( ) maaperän tutkiminen JASKAhankkeessa Öljyalan Palvelukeskus Oy Vesinäyte Juojärven Talvitien rantavedestä Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Ilmoitus rannanruoppauksesta kiinteistön Röllinranta ( ) edustalla Pohjois-Savon Ely-keskus Lautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi merkittiin tietoon saatetuksi: 8. Tuusjärven alakoulun kosteusvaurion tilannekatsaus.

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 26.8.2010 klo 17.00 19.34

Torstai 26.8.2010 klo 17.00 19.34 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 26.8.2010 klo 17.00 19.34 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 3/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 3/2014 -3, TEK 27.3.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 27.3.2014 Esityslista 3/2014 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA 24.4.2013 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot