Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Taisto Kröger Tauno Lempinen Antti Kuronen Johanna Joukanen-Miettinen Minna Koistinen Marja Sutinen Markku Suni Toni Auvinen Pirjo Smolander Jarkko Toivanen Teuvo Nissinen Paula Matilainen puheenjohtaja kunnanjohtaja kh:n puheenjohtaja kh:n edustaja esittelijä / sihteeri valmistelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 63 - Teknisellä osastolla elokuun 13. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Taisto Kröger Tuusniemi / 2013 Teuvo Nissinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta A. AUVINEN OY:N RAKENNUSLUPA Tekn. ltk 63 A. Auvinen Oy hakee rakennuslupaa K-Market Tuusniemen laajennukselle sekä saneeraukselle. K-Marketin laajennusosa pinta-ala on 476,5 m 2. Laajennuksen jälkeen uusi kerrosala on yhteensä 1661 m 2. Uuteen laajennettuun ja saneerattuun liiketilaan tulee tilat mm. matkahuollolle, kahviolle sekä päivittäistavarakaupalle. Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot pelastusviranomaiselta sekä terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunnot ovat rakennusluvan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan RAKENNUSLUPA NRO pöytäkirjaan tehdyn päätösesityksen.

3 Tekninen lautakunta /1 TUUSNIEMEN KUNNAN TEKNISEN TOIMEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tekn. ltk 64 Teknisen toimen asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin opinnäytetyönä, jonka teki Tuomo Tossavainen Savonia ammattikorkeakoulusta (liiketalouden koulutusohjelma). Työn tavoitteena oli selvittää asiakkaitten tyytyväisyyttä Tuusniemen kunnan teknisen toimen palveluihin. Tavoitteiseen sisältyi asiakastyytyväisyyden nykytilan tarkastelu ja kehitysehdotusten saaminen toiminnan kehittämiseksi entistä paremmaksi. Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen laadittiin kyselylomake, johon pääsi vastaamaan kunnan internet sivujen kautta - kysely toteutettiin kesällä 2012 heinä syyskuun välisenä aikana ja vastauksia kertyi 36 kappaletta. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä teknisen toimen asiakaspalveluun sekä palveluiden toimivuuteen ja kehitysehdotuksia. Tutkimustulokset analysoituna: Kyselylomakkeen alussa vastaajilta kysyttiin taustatietoina sukupuoli, paikkakunta ja ikäryhmä. Vastaajista 17 oli miehiä ja 18 naisia. Suurin osa vastaajista oli tuusniemeläisiä ja suurin osa heistä vuotiaita. Eniten tarvetta toimistopalveluista vastaajilla oli rakennusvalvontaan / korjausneuvontaan sekä vesihuoltoon liittyviin palveluihin. Myös yksityistieasiat ja ympäristöpalvelut herättivät kysymyksiä. Toimiston aukioloaika (klo ) oli sopiva pääosalle asiakkaista (yli 90 %). Seuraavaksi asiakkaille esitettiin väittämiä, joihin he voivat vastata asteikolla 1 4 (täysin eri mieltä. täysin samaa mieltä). Väittämät oli jaettu osa-alueisiin: 1. teknisen toimen palvelujen toimivuus, 2. tien kunnossapito ja tieavustukset, 3. tonttiasiat, 4. kunnan vuokra-asunnot, 5. kunnallinen vesihuolto, 6. rakennusvalvonta, 7. ympäristöpalvelut

4 Tekninen lautakunta /2 Tekn. ltk 64 jatkuu 1. Teknisen toimen palvelujen toimivuus: Teknisen toimen palveluihin vastaajat olivat tyytyväisiä. Asiakaspalveluun vastaajista oli tyytyväisiä 78,2 %. Teknisen toimen palveluiden osalta kokonaiskeskiarvo oli 3, Tien kunnossapito ja tieavustukset: Lähes 79 % vastaajista piti kunnan yleisiä alueita hyvin hoidettuina ja siisteinä (keskiarvo 3,12). Kaavateiden kuntoon ja korjauksiin ei oltu yhtä tyytyväisiä kuin yleisten alueitten - 63 % vastaajista oli tyytyväisiä ja vastausten keskiarvo oli 2,81. Kaavateiden talvikunnossapitoon oli tyytyväisiä 72 % vastaajista (keskiarvo 2,91). Yksityistieavustuksista kunta on tiedottanut hyvin (vastausten keskiarvo 3,03). Kokonaiskeskiarvo oli 2, Tonttiasiat: Vastaajista 87,1 % oli täysin ja jokseenkin samaa mieltä siitä, että taajama-alueella on tontteja hyvin saatavilla (keskiarvo oli korkea 3,29). Haja-alueella ei katsottu tontteja olevan niin hyvin tarjolla (keskiarvo oli 2,84 ja vastaajista 67,7 % oli sitä mieltä, että tontteja oli hyvin saatavilla haja-alueella). Kyselyyn vastanneista 72 % oli sitä mieltä, että kunta tiedottaa hyvin vapaana olevista tonteista. Tonttien hintoja piti kohtuullisina 78,1 % vastaajista, keskiarvon ollessa 2,97. Kokonaiskeskiarvo tonttiasioiden osalta oli 3, Kunnan vuokra-asunnot: Kunnan vuokra-asuntojen kunto jakoi mielipiteitä varsin paljon - väittämien keskiarvo oli 2,43. Vuokra-asuntojen pihojen talvikunnossapitoon oli tyytyväisiä 71 % vastaajista. Saatavuuteen liittyvän väittämän suhteen 68 % vastaajista oli ainakin jokseenkin eri mieltä. Vuokrien tasoa piti kohtuullisena 55 % vastaajista, keskiarvon ollessa 2,45. Laskutuksen toimintaan oltiin tyytyväisiä - keskiarvo 3,2. Vastaajista 40 % oli täysin samaa mieltä siitä, että isännöitsijä oli hyvin tavoitettavissa ja jokseenkin samaa mieltä oli 25 % vastaajista - väittämän keskiarvo oli 2,95 %. Kokonaiskeskiarvo vuokra-asuntoihin liittyen oli 2,70.

5 Tekninen lautakunta /3 Tekn. ltk 64 jatkuu 5. Kunnallinen vesihuolto: 41,4 % vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että häiriötilanteista tiedotetaan riittävän nopeasti (keskiarvo 2,86). Vastaajien voidaan katsoa olevan tyytyväisiä vikojen korjausnopeuteen (keskiarvo oli 3,1). Vesilaitoksen veden laatuun oltiin tyytyväisiä (keskiarvo 3,53 oli korkea). Laskutuksen todettiin toimivan hyvin (keskiarvo 3,47). Kokonaiskeskiarvo vesihuollon asiakastyytyväisyyteen oli 3, Rakennusvalvonta: Vastaajista 80 % koki, että on saanut asiantuntevaa neuvontaa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä - keskiarvo oli 3,26. Lähes 55 % vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että rakennuslupien käsittelyajat ovat kohtuullisia - keskiarvo 3,32. Korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen liittyvä tiedottaminen sai keskiarvon 2,96. Rakennusvalvontakatselmukset suoritetaan kohtuullisessa ajassa - keskiarvo 3,19. Kokonaiskeskiarvo rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyteen oli 3, Ympäristöpalvelut: Ympäristölupien käsittelyaikoja koskevassa kysymyksessä keskiarvo oli 2,91. Ympäristöviranomainen reagoi kuntalaisten palautteisiin ympäristön epäkohdista väittämän keskiarvo oli 2,82. Vastaajat kokivat, että henkilöstö neuvoo hyvin ympäristöasioissa - väittämän keskiarvo oli 2,83. Kokonaiskeskiarvo ympäristöpalveluiden asiakastyytyväisyyteen oli 2,85.

6 Tekninen lautakunta /4 Tekn. ltk 64 jatkuu YHTEENVETO: Vastaajien määrä jäi melko pieneksi (36). On haastavaa arvioida, olisiko suuremmalla vastaajajoukolla tulokset olleet merkittävästi erilaiset. Kysely toteutettiin internet pohjaisena Webropol ohjelmistolla. Asiakastyytyväisyyden todettiin vastaajien keskuudessa olevan hyvällä tasolla - lähes joka osiossa vastausten keskiarvo on yli 3 asteikolla 1-4. Eri osioissa yksittäisissä väittämissä tyytyväisyys oli muutamissa kohdissa alle 3. Vuokra-asuntoihin liittyvissä asioissa keskiarvot olivat hieman matalammat kuin muissa osioissa. Asiakkaat kokevat saavansa toimistolla ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua kohtuullisessa ajassa - asiakaspalvelua koskevat väittämät olivat yleisesti keskiarvoltaan yli 3 eli asiakaspalveluun ollaan tyytyväisiä. Pääosa yleisestä palautteesta oli positiivista. Avoimissa palautteista henkilökunnan ystävällisyys on saanut kiitosta. Negatiivista palautetta tuli henkilöstön tavoitettavuudesta. Asiakkaat arvostavat teknisessä toimessa palvelun henkilökohtaisuutta - kysymyksiin saa vastaukset nopeasti ja asiat neuvotaan perusteellisesti. Palvelun todettiin toimivan paremmin kuin monessa suuressa kunnassa. Opinnäytetyö on mahdollistanut teknisen toimen asiakastyytyväisyyden nykytilan selvittämisen ja työstä on saatu myös kehitysehdotuksia toimintaan. Tämä tutkimus voi toimia pohjana seuraavalle kyselylle ja mahdollistaa tulosten vertailun. Asiakastyytyväisyystutkimus on liitteenä (liite 1). Lautakunta päättää merkitä Tuusniemen kunnan terknisen toimen asiakastyytyväisyystutkimuksen tietoonsa saatetuksi.

7 Tekninen lautakunta KAAVOITUSKATSAUS Tekn. ltk 65 Vuoden 2000 alussa tulleen Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan tulee kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista lähiaikoina tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsaus on laadittu Kaavoituskatsaus on nähtävillä Tuusniemen nettisivuilla ja teknisen toimen ilmoitustaululla. Kaavoituskatsaus on liitteenä (liite 2). Lautakunta päättää merkitä kaavoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

8 Tekninen lautakunta SEURAAVIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk Röhmänkujan kunnallistekniikka takuutarkastus (liite 3). 2. Tuusniemen palvelukeskuksen laajennus (palveluasumisyksikkö) urakan työmaakokous nro (liite 4). 3. Tuusniemen palvelukeskuksen laajennus (palveluasumisyksikkö) urakan työmaakokous nro (liite 5). Lautakunta päättää hyväksyä em. pöytäkirjat ja niissä tehdyt päätökset.

9 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekn. ltk 67 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ( :t 67 72). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan päätökset ajalta ( :t 73 88). Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllä mainitulta ajalta.

10 Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tekn. ltk Käyttöönottotarkastuspöytäkirja Angry Birds laiva ( ). 2. Tuusniemen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun kertaraportti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 3. Tuusniemen kunnan Ylä-Aution kaatopaikan tarkkailun tulokset Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 1. Pohjois-Savon YLY-keskuksen vastaus Arvo Lempisen kanteluun Lautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 26.6.2012, kello 17.30 19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot