Lumen vesiarvon määrittäminen maatutkaluotauksella. Pekka Hänninen, Juha Majaniemi, Raimo Sutinen ja Matti Piekkari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lumen vesiarvon määrittäminen maatutkaluotauksella. Pekka Hänninen, Juha Majaniemi, Raimo Sutinen ja Matti Piekkari"

Transkriptio

1 Yksikkö ESY / Maaperä ja ympäristö Raportti 16/212 Espoo F1 F2 F3 Lumen yläpinta Maapulssi Lumen vesiarvon määrittäminen maatutkaluotauksella Pekka Hänninen, Juha Majaniemi, Raimo Sutinen ja Matti Piekkari

2 Ylätunnisteen tekstirivi 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Pekka Hänninen, Juha Majaniemi Raimo Sutinen, Matti Piekkari Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Lumen vesiarvon määrittäminen maatutkaluotauksella Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa käytettiin GTK:n maatutkaluotauslaitteistoa ja sen 1 GHz:n antennia. Signaalin käsittely osoitti, että mittaus on erittäin tarkka ja hyvin toistettavissa. Maatutkaluotauksen maapulssin amplitudin avulla voidaan luokitella maan pinnan kosteus, kun väliaineena on ilma. Kuitenkaan lumen sulamisaikaisen pintamaan kosteudelle ja maapulssin amplitudille ei saatu riippuvuutta, sillä sulamisvaiheessa lumi sisältää vapaata vettä, joka vaikuttaa sähköaallon amplitudiin. Vaikka lumen yläpinnan paikkaa ei voitu määrittää, niin pelkän maapulssin ajallisen siirtymän perusteella voidaan laskea lumen sisältämän veden määrä. Koska kuiva lumi on jään (ε j =3.2) ja ilman (ε i =1) dielektrinen seos voidaan, kun maatutka-antennin etäisyys maasta on vakio (s i ), laskea jään osuus (X) pelkän maanpulssin kulkuajan (t il ) perusteella: X = (((t il *c) / s i )² - ε i ) / (ε j -ε i ), jossa c on valon nopeus 3 cm / ns. Yhtälössä ainoana muuttujana on aika. Kun merkitään A = (c / s i )² / (ε j -ε i ), ja B = ε i / (ε j -ε i ), saadaan yksinkertainen muoto X =t il ²*A B. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Maatutkaluotaus, lumen vesiarvo, maan kosteus Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus Kokonaissivumäärä 11 Kieli Suomi Hinta Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue ESY, maaperä ja ympäristö Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys

3 Ylätunnisteen tekstirivi 1 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1. JOHDANTO 1 2. MENETELMÄKUVAUS 2 3 SIGNAALIN TARKKUUS JA TOISTETTAVUUS 2 4 MAAN PINTAKOSTEUS JA MAAPULSSIN AMPLITUDI 4 5 LUMIKERROKSEN VESIPITOISUUS 7 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 9 KIRJALLISUUSLUETTELO 11

4 Ylätunnisteen tekstirivi JOHDANTO Suomen vesitaloudessa lumen sulaminen on vuosittain yksi merkittävimmistä tapahtumista (mm. Soveri, 1985). Maan kosteus alkaa nousta heti lumen sulamisen alettua, usein lähes kuukautta ennen maan lämpenemisen alkamista (Sutinen & all. 27, Sutinen & all. 29). Yleensä pääosa lumesta sulaa kahden viikon aikana. Lumikerroksen sisältämän veden määrän arviointiin käytetään pääasiassa lumen paksuusmittauksia, joita täydennetään lumen tiheyden määrityksillä. Vaikka jo pitkään on tiedetty lumen tiheyden ja dielektrisyyden välinen riippuvuus (esim Ulriksen, 1982, Hänninen 1999, 2, Lundberg & Thunehed 2, Hänninen 21, Hänninen & all. 21) ja lumen tiheyteen on kehitetty jo 198-luvulla mittalaite (Sihvola & Tiuri, 1986), jota on kaupallisesti saatavilla (Toikka, 1997), lumen tiheys mitataan pääasiassa ottamalla tilavuustarkkoja näytteitä ja punnitsemalla ne. Lumikerroksen paksuus voidaan rekisteröidä pistemäisesti automaattisella rajapinnan etäisyyttä mittavilla ääni- (esim. Campbell sci SR5A) tai radiotaajuussignaaleilla (esim. OTT RLS). Maatutkaluotausta on käytetty alueellisiin lumen paksuuden ja sen vaihteluiden määrittämisiin (Vadja & all. 26, Singh & all. 211). Hankkeessa Metsämaa ja Globaali muutos Geologian tutkimuslaitos on jo useana vuonna mitannut Keski-Lapissa joidenkin pienten valuma-alueiden lumeen sitoutuneen veden määrää käyttäen lumikerroksen paksuuden määrittämiseen maatutkaluotausta 1 GHz:n antennilla. Paksuustukinnassa tarvittava lumen dielektrisyys on laskettu manuaalisten paksuusmittausten perusteella (esim. Vadja, 26). Tuloksia on täydennetty manuaalisilla lumen tiheysmittauksilla. Kulkuajan ja lumen välisen yhtälön havaittiin riippuvan mittausajankohdasta ja paikasta. Tämä herätti ajatuksen, että vakioimalla maatutkaluotauksen mittaustapahtumaa, voidaan määrittää lumen paksuus ja vesiarvo. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli, että mittaamalla lumen yläpinnan ja maapulssin välinen aika, voidaan laskea lumen dielektrisyys ja sen perusteella lumen vesiarvo. Lumen yläpinnan määrittämiseen käytetään mm. 24 GHz:n elektromagneettista radiotaajuusignaalia (OTT:n RLS). Korkean taajuutensa vuoksi signaali ei läpäise lumikerrosta, vaan se tuottaa ainoastaan tiedon lähimmän rajapinnan etäisyydestä. Koska kuivan lumen signaalia vaimentava vaikutus on vähäinen, matamalla taajuudella mitattaessa havaittaisiin myös maapulssi. Tutkimukseen oli käytettävissä 1 GHz:n antenni, jonka oli havaittu läpäisevän ainakin kahden metrin lumikerroksen. Tämän antennin siniaallon kesto on 1 ns. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että ajan mittaustarkkuus on vähintään 1/8 siniaallon kestosta eli,125 ns. Kun kuivan lumen dielektrisyys on vasta sataneesta pakkalumen 1,2 ja jään 3,2 välissä (esim. Bogorodsky & all. 1983, Scneebeli & all, 1998, Hänninen 21), EM-aalto kulkee metrin lumikerroksessa,63 5,26 ns kauemmin kuin ilmassa eli maapulssin paikka siirtyy aikaeron verran kauemmaksi. Tehtävä on mielekäs, koska lähtöoletuksen mukainella tarkkuudella virhe dielektrisyydessä 3 senttimetrin lumikerrokselle.2 yksikköä. Toissijaisena tutkimuskohteena oli, voidaanko maapulssin amplitudia käyttää maan pintakosteuden määrittämiseen lumikerroksen alta. Tämä kertoisi tarkkaan ajankohdan, milloin maan pintaosa on vedellä kyllästynyttä ja maan pinnalle alkaa kertyä vettä enteillen tulvan alkamista.

5 Ylätunnisteen tekstirivi MENETELMÄKUVAUS Koska tehtävänä oli tutkia mahdollisuutta käyttää maatutkaa automaattiseen lumen paksuuden ja vesipitoisuuden määrittämiseen sekä selvittää maapulssin amplitudin ja maan pintakosteuden riippuvuus, oli mittaustilanteessa pyrittävä mahdollisen monen tekijän vakioimiseen. Yleensä maatutkaluotauksessa heijastavan pinnan etäisyys antenniin muuttuu. Väliaineen dielektrisyyden pysyessä riittävän tarkkaan vakiona, ajan muutoksesta tulkitaan kerroksen paksuusvaihtelu. Tässä tapauksessa pyrittiinkin pitämään matka vakiona ja väliaineessa tapahtuva dielektrisyyden muutos, ilman korvautuminen lumella, huomioidaan heijasteen kulkuajan muutoksena. Mahdollisen uuden rajapinnan syntyminen antennin ja maan välille ilmentäisi lumen kertymää, jolloin lumen dielektrisyyden laskeminen olisi helppoa. Matkan vakioimiseksi rakennettiin maatutkaluotauksen 1 GHz:n antennille teline, johon antenni kiinnitettiin testin ajaksi pysyvästi (kuva 1). Antennin korkeudeksi valittiin 1,3 m, mikä sopii alueille, joissa lumen paksuus on korkeintaan yksi metri. Mittausteknisesti vakioitiin mittausaika 12 ns:iin. Vahvistuskäyrä tehtiin seitsemällä pisteellä, jolloin vahvistuspisteet olivat 2 ns välein. Kuudesta nanosekunnista eteenpäin, se oli lähin piste, mihin lumen pinnan uskottiin nousevan, vahvistus oli vakio 44 db. Signaalin vakauden vuoksi pyyhkäisyä keskiarvoistettiin normaalia mittausta enemmän (Static Stacking N=16). Signaalille suotiin laaja taajuusikkuna 7 2 MHz. Näytteitä pyyhkäisystä kerättiin 124, eli näyte noin.1 nanosekunnin välein. Mittaukset tehtiin Point Mode muodossa, jossa mittaaja antaa erikseen käskyn jokaiseen mittaukseen. Maan pintakosteuden seuraamiseksi lumen mittauspisteelle perustettiin maa-asema RadarST (kuva 1). Välittömästi antennin mittauskeilan ulkopuolelle asetettiin maan kosteutta mittavat anturit 2 cm, 5 cm, 1 cm ja 3 cm syvyyksille sekä maan lämpötila-anturit 5 cm ja 3 cm syvyyksille. Lisäksi mitattiin ilman lämpötila. Mittaukset tehtiin kerran tunnissa. Lumen vesiarvo kunakin maatutkan mittauskerralla määritettiin perinteisesti ottamalla tilavuustarkka näyte ja punnitsemalla se. 3 SIGNAALIN TARKKUUS JA TOISTETTAVUUS Yhdellä mittauskerralla tehtiin aina kolme mittausta. Kussakin mittauksessa oli kymmenen pyyhkäisyä. Näin varmistettiin, että mittaustulos on sekä luotettava että toistettava. Käsittelyssä kunkin mittauksen kymmentä pyyhkäisyä verrattiin toisiinsa, jos niissä ei ollut merkittäviä eroja, laskettiin niistä keskiarvokäyrä. Kolmen mittauksen keskiarvokäyrää verrattiin sitten toisiinsa mittausten välisen poikkeaman havaitsemiseksi. Vaikka yhtään mittausta ei jouduttu hylkäämään, osoittautui, että mittauksilla ja pyyhkäisyillä oli pieniä eroja eikä niiden automaattinen vertailu ollut suoraan mahdollista. Kuvan kaksi tulokset on tehty lumettomana aikana (File183). Kuvasta havaitaan myös, että mittausten alkupulssin paikka elää eri pyyhkäisyjen välillä. Sama tapahtuu mittausten ja mittauskertojen välillä. Edelleen huomataan, että vaadittu pulssin mittaustarkkuus,125 ns alittuu selvästi ollen,1 ns luokkaa. Esimerkkimittauksessa alkupulssin paikka muuttuu pyyhkäisyjen välillä,24 ja loppupulssin,17 ns, kuitenkin siten, että eri pyyhkäisyjen välinen alku- ja maapulssin välinen aikaero oli vain,12 ns. Muutettuna dielektrisyyksiksi huojunta on,3 yksikköä.

6 Ylätunnisteen tekstirivi 1 3 Kuva 1. Maatutkaluotauksen 1 GHz:n antenni kiinnitettynä kiinteästi 1,2 metrin korkeudelle. Pintamaan kosteuden mittaamiseksi perustettu maaperän seuranta-asema antennin oikeassa pystytuessa Yhteen mittauskertaan kuului kolme mittausta ja kuhunkin mittaukseen kymmenen pyyhkäisyä. Kunkin mittauksen pyyhkäisyistä laskettiin keskiarvosignaalit. Keskiarvosignaaliin alkupulssin minimi merkittiin -hetkeksi ja keskiarvosignaaleita verrattiin toisiinsa (kuva 3). Kuvassa kolme mittaukset on tehty , jolloin lunta oli 35 cm ja ilman lämpötila -9,7 C. Tammikuun 3. päivänä pakkaskausi oli jatkunut yhtäjaksoisesti 48 vuorokauden ajan, joten lumi oli ehdottomasti kuivaa. Silmämääräisesti signaalit olivat yhteneviä. Maapulssin paikan huojunta on,12 ns, mikä on sama kuin lumettomaan aikaan havaittu huojunta. Lumikerros ei lisännyt mittausepävarmuutta. Valitettavasti lumen aiheuttama heijaste oli liian heikko, jotta lumen rajapinta voitaisiin yksiselitteisesti määrittää. Lumen rajapinnan kohdalla nähdään häiriö, mutta se on kohinatasoon verrattuna liian heikko. Kuivan lumen dielektrisyydellä 1,2 laskettuna lumen heijastuskerroin oli.46 (vaimeneminen noin 3 db). Vastaavasti maan pintaosan (2 cm) vesipitoisuuden perusteella laskettu maapulssin heijastuskerroin oli.47 (vaimeneminen 6 db). Elokuun maapulssin paikka oli ns ja siitä laskettu dielektrisyys.997. Tammikuussa maan päällä oli 35 cm lunta ja maapulssin paikka siirtyi ns:iin. Lumikerros siirsi maapulssia.364 ns, mikä oli mittaustarkkuuteen nähden 3-kertainen muutos. Kerroksen keskimääräiseksi dielektrisyys oli tammikuussa 1.91.

7 Ylätunnisteen tekstirivi Scan2 Scan4 Scan6 Scan8 Scan1 Kuva 2a. Yhden mittauksen alkupulssin huojunta Scan2 Scan4 Scan6 Scan8 Scan1 Kuva 2b. Yhden mittauksen maapulssin huojunta. Vaaka-akaselilla on aika (ns) ja pystyakselilla tutkan amplitudiarvo. Alku- ja maapulssi paikannettiin siniaallon negatiiviseen huippuun. Maapulssi siirtyminen osoittaa, että radiotaajuusalueen tutkasignaalilla voidaan mitata lumen sisältämä veden määrä. Myös lumen paksuuden saman aikainen havainnointi on mahdollista, mikäli laitteistoa kehitetään havainnoimaan heikkoja heijasteita tunnetulle aikavälille. 4 MAAN PINTAKOSTEUS JA MAAPULSSIN AMPLITUDI Maatutkaluotauksen tueksi perustettu seuranta asema mittasi maan pintaosan kosteutta ja lämpötilaa sekä ilman lämpötilaa kesäkuun alusta 21 tunnin välein. Kosteudet muutettiin dielektrisyyksiksi Sutisen kaavan mukaan (Sutinen, 1992). Dielektrisyyksien perusteella laskettiin heijastuskertoimet mittauspisteille ilman ja toistensa suhteen. Teoriassa heijastuksen pitäisi olla sitä suurempi, mitä suurempi on dielektrinen rajapinta eli kerrosrajalla tapahtuva vesipitoisuusmuutos. Käytetty vahvistuskäyrä oli säädetty siten, että kaikissa odotettavaissa olevissa tilanteissa vahvistus ei muutu maapulssin kohdalla.

8 Ylätunnisteen tekstirivi F1 F2 F3 Lumen yläpinta Maapulssi Kuva 3. Tammikuun 3. Päivän mittauskerran keskiarvosignaalit. Mittaushetkellä lumen syvyys oli 35 cm ja ilman lämpötila -9,7 C. Syksyllä 21 tehdyissä lumettoman ajan mittauksissa maapulssin amplitudi seurasi kohtuullisesti maan pintaosan kosteusmuutoksia (kuva 4). Kolmen viikon sateettomana kautena syyslokakuussa maapulssi amplitudi heikkeni pintamaan kuivuessa. Sateet näkyvät seuranta-aseman tuloksissa, koska ne nostavat nopeasti maan pintaosan vesipitoisuutta. Kuivan kauden jälkeiset sateet nostivat odotetusti maapulssin amplitudia, mutta maapulssin amplitudin kasvu oli suurempaa kuin maan vesipitoisuuden muutoksen perusteella oli odotettavissa. Lokakuun lopussa maa on märkää, mutta maapulssin amplitudi pienenee lähes kuivan maan heijastetta vastaavaksi. Näistä matalista arvoista, mittaukset 27.1, 31.1 ja 5.11., vain mittausta edelsi yöpakkanen, jolloin aivan maan pintaosa olisi voinut olla jäässä. Ajanjaksona ei asemalla mitattu pakkaslukemia. Tammikuun alusta helmikuun loppuun oli harvoja lyhyitä suojajaksoja (kuva 5). Lumen paksuus kasvoi helmikuun puoliväliin saakka. Maaliskuussa päivälämpötilat olivat yleensä suojalla, mutta yöpakkaset olivat yleisiä. Lumi suli nopeasti maaliskuun lopun ja huhtikuun puolivälin aikana. Kahden senttimetrin syvyydessä maassa oleva vesi oli jäätynyt marraskuun loppuun mennessä. Jäätymisen kehittyessä maakerros imee maan sulasta osasta vettä, jolloin jään määrä maassa lisääntyy korvaten ilmatilaa. Kosteusanturit mittaavat pientä lisääntyvää kosteutta, vaikka kyse on maassa jäljellä olevan ilman korvautumisesta jäällä. Vaikka maapulssin amplitudeissa on selvästi nähtävissä samankaltaista käyttäytymistä, kuin laskennallisessa maan heijastuskertoimessa, mitään yksiselitteistä käyttäytyminen ei ole. Kuiva lumi on sähkönjohtavuudeltaan vastus. Sen ei pitäisi vaikuttaa EM-aallon vaimenemiseen. Näyttä kuitenkin siltä, että lumessa tulee vapaata vettä, mikä vaimentaa tutkasignaalia. Vasta lumen lähes kokonaan sulettua maan pinnan korkea vesipitoisuus aiheuttaa voimakkaan maapulssin amplitudin. Vaikka antennin asema suhteessa rajapintaan ja tutkan asetukset vakioidaan, lumipeitteisellä alueella maapulssin amplitudi ei riipu pelkästään maan pinnan kosteudesta, vaan siihen vaikuttaa lumikerroksen sisältämän veden määrä. Lumikerroksessa olevan vapaan veden vaikutuksen poistaminen on mahdotonta, koska sitä ei voida luotettavasti arvioida.

9 Ylätunnisteen tekstirivi Maapulssi W2cm W5cm -1.1 Kuva 4. Tutkasignaalin tueksi pystytetyn maaperän seuranta-aseman pintamaan kosteudet ja maatutkasignaalin maapulssin amplitudi syksyllä 21. Ilman lämpötila Lumen paksuus Ilman lämpötila C Lumen paksuus cm Maapulssin amplitudi 2 cm heijastuskerroin Kuva 5. Kevään 211 ilman lämpötila ja lumen paksuus sekä maapulssin amplitudi ja heijastuskerroin laskettuna ilman 2 cm maakerroksen välille.

10 Ylätunnisteen tekstirivi LUMIKERROKSEN VESIPITOISUUS Lumikerros koostuu dielektrisiltä ominaisuuksiltaan ilmasta, jääkiteistä ja vapaasta vedestä. Ääritapauksessa lumesta muodostuu jäätä, jonka dielektrisyys tunnetaan. Pakkaskauden lumessa vapaan veden määrä on käytännössä nolla, mutta lumen sulamisvaiheen lopussa suuri osa lumikerroksessa olevasta vedestä on vapaana, jolloin lumi muuttuu vetiseksi sohjoksi. Sohjoisen lumen dielektrisyys ylittää jään ja maan dielektrisyyden, jolloin ja maapulssin käyttäytyminen muuttuu dielektrisyyskontrastin kääntyessä suuremmasta pienempään ja voimakkaamman rajapintapulssin siirtyessä maapulssista ilman ja lumen välille. Vaikka lumen yläpinnan paikkaa ei voitu määrittää, niin pelkän maapulssin ajallisen siirtymän perusteella voidaan laskea lumen sisältämän veden määrä. Koska kuiva lumi on jään (ε j =3.2) ja ilman (ε i =1) dielektrinen seos voidaan, kun maatutka-antennin etäisyys maasta on vakio (s i ), laskea jään osuus (X) pelkän maanpulssin kulkuajan (t il ) perusteella (Hänninen & all., 211): X = (((t il *c) / s i )² - ε i ) / (ε j -ε i ), jossa c on valon nopeus 3 cm / ns. Yhtälössä ainoana muuttujana on aika. Kun merkitään A = (c / si )² / (ε j -ε i ), ja B = ε i / (ε j -ε i ), saadaan yksinkertainen muoto X =t il ²*A B. Kevättalvella 211 tehdyissä mittauksissa maapulssin kulkuajan ja lumen sisältämän veden määrän välinen yhteys on selvä (kuva 6). Maaliskuun 25. päivään mennessä lumen sulaminen oli ollut hyvin vähäistä (kuva 5 ja kuva 7). Vaikka lumikerroksesta oli hävinnyt 3%, lumikerroksen vesimäärästä oli jäljellä vielä yli 9 prosenttia. Seuraavana mittauskertana 4.4. lumikerroksen paksuus oli pienentynyt puoleen (28 cm:iin) ja sen vesimääräkin oli vähentynyt 16%. Tässä vaiheessa maapulssin ajallinen etäisyys oli suuri verrattuna lumen sisältämän veden määrään, joten jo merkittävä osa lumikerroksen vesimäärästä oli vapaana vetenä. Lumikerroksen laskennallinen dielektrisyys oli maaliskuun 25 päivänä 1,5 ja huhtikuun 4 päivänä 2,1. Koska lumen yläpinnan paikkaa ei käytetyille laitteilla pystytty luotettavasti määrittämään, lumen paksuutta ja tiheyttä ei voida ratkaista. Kuitenkin tulvaennusteen tärkein tekijä lumen sisältämän veden määrä voidaan ratkaista. Tässä saatujen tulosten perusteella märän lumen laskennallinen dielektrisyys oli edelleen niin alhainen, että sen perusteella ei varmuudella voida arvioida vapaan veden määrää, toisin sanoen pelkästään EM-signaalin perusteella ei voida väittää lumen olevan sulamassa, mutta yksinkertaisesti yhdistettynä lämpötilatietoon, voidaan päätellä, milloin EM-tuloksen perusteella laskettu lumen vesimäärä ei todennäköisesti enää ole luotettava, kuten kuvassa 6 mittauskerta 4.4., jolloin lämpötila oli 4,1 C.

11 Ylätunnisteen tekstirivi Linear ( ) lumen vesiarvo mm / m² EM pulssin kulkuaika ns y = 29.4x R² =.9314 Kuva 6. Lumikerroksen sisältämän veden määrä ja maapulssin kulkuaika keväällä 211 sekä niiden välinen pienimmän neliösumman suora ja sen selitysaste. Lumen sulamisaikana (4.4.) tehty mittaus ei ole mukana regressiosuorassa, koska vapaan veden osuus lumessa on silloin merkitsevä. Lumen paksuus Lumen vesiarvo prosenttia maksimista Kuva 7. Lumen paksuuden ja vesiarvon kehitys keväällä 211.

12 Ylätunnisteen tekstirivi JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksessa ei ollut mahdollista hankkia uusia laitteita ja jo lähtötilanteessa tiedettiin, että yhden GHz:n taajuisen antennin teho riittää Suomessa kaikissa lumiolosuhteissa maapulssin havaitsemiseen, mutta se ei ole sopivin taajuus lumipinnan havaitsemiseen. Koska ilmasta maahan tapahtuvan mittauksen signaalin oletettiin olevan lähes häiriötön, uskottiin myös lumen yläpinnan olevan havaittavissa. Vaikka tutkasignaali oli hyvin toistettavissa ja heijasteen ajan mittaustarkkuus oli erinomainen, tässä kokeessa käytetyssä mittausjärjestelyssä tutkasignaalisssa oli kuitenkin sen verran häiriöitä, että lumen yläpinnan selvä ja luotettava havaitseminen ei ollut mahdollista. On mahdollista, että myös näillä laitteilla ja hieman mittausgeometriaa muutamalla kohina-signaali suhdetta saadaan parannettua, mutta todennäköisesti joudutaan myös laitekehitykseen. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista kesken mittauskauden muuttaa antennigeometriaa tai maatutkan asetuksia, sillä yhtenä tutkimusaiheena oli signaalin amplitudissa tapahtuvat muutokset. Lumettomana aikana maapulssin amplitudi toimii kohtuullisesti maan pintaosan kosteuden ilmentäjänä. Mitä suurempi on maan pintaosan kosteus sitä suurempi on maapulssin amplitudi. Selvää kvantitatiivista luokittelua ei saatujen tulosten perusteella voi maatutkaluotauksen heijasteen amplitudista voi tehdä, mutta kvalitatiivinen tulkinta tai luokittelu on mahdollista. Tulosten perusteella näyttä siltä, että vielä yhden GHz:n taajuudella aivan maan pinnassa, alle 2 cm syvyydellä, saattaa olla kosteutta, mikä vaikuttaa heijasteen amplitudiin. Selvittämättä jäi, voiko pelkkä ilman aamukosteuden kondensoituminen maan pinnalle vaikuttaa heijasteen amplitudiin. Vaikka lumen paksuutta ei saatu ratkaistua, lumen vesiarvon määrittäminen onnistui hyvin. Varsinaista automatiikkaa signaalin maapulssin paikan määrittämiseen ei kehitetty. Signaalissa maapulssin paikka oli kuitenkin aina selvästi havaittavissa ja sen muuttaminen lumikerroksen sisältämäksi vesimääräksi pelkistyi vain yhden muuttujan yhtälöksi. Maapulssin automaattinen havaitseminen ei välttämättä tuota paljoa lisäarvoa siihen verrattuna, että mittaus käynnistettäisiin verkon tai GSM yhteyden kautta ja mittaustulos, pyyhkäisy, lähetettäisiin toimistolle, missä se tulkittaisiin..

13 Ylätunnisteen tekstirivi 1 1 Kirjallisuusluettelo Bogorodsky, V., Bentley, C. and Gudmandsen, Radio glaciology. Glaciology and quaternary geology, D. Reidel Publishing co. 254 p. Hänninen, P., Lumen vesiarvo hankkeen 1. väliraportti, GTK, 6 s. Hänninen, P., 2. Lumen vesiarvo hankkeen 2. Väliraportti, GTK, 8 s. Hänninen, P., 21. Dielektrisyys kertoo lumen vesiarvon ja sulamisherkkyyden. Vesitalous 1/21, s Hänninen, P., Lojander, S., Sutinen, R., Musta, V., Äikää, O. ja Majaniemi, J., 21. Lumen tiheyden mittaaminen dielektrisin menetelmin. GTK:n sisäinen raportti P , 29 s. Hänninen, P., Majaniemi, J., Piekkari, M. ja Sutinen R., 211. Lumen vesipitoisuuden määrittäminen EM-aallon kulkunopeuden perusteella. Pro Terra 52/211, s Insinööritoimisto Toikka, Snow Fork, esite netissä, Lundberg, A. and Thunehed, H., 2. Impulse Radar snow surveys Influence of snow density. Nordic Hydrology 31(1), p Radar Level Sensor, OTT RLS, Operating instructions. 34 p. Scneebeli, M., Coleou, C., Touvier, F. and Lesaffre, B., Measurement of density and wetness in snow using time-domain reflectometry. Inernational Glaciology Society, Annals of Glaciology 26, p Sihvola, A. ja Tiuri, M., Snow fork for determination of the density and wetness profiles of a snow pack. IEEE Transaction on geosciences and remote sensing, Vol. GE-24, no 5, p Singh, K., Datt, P., Sharma, V., Ganju, A., Mishra, V., Parashar, A. and Chauhan, R., 211. Snow depth and snow layer interface estimation using Groun Penetrating Radar. Current Science, Vol. 1, no 1, p Soveri, J., Influence of meltwater on the amount and composition of groundwater in quaternary deposits in Finland. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 63, 88 s. Sutinen, R., Glacial deposits, their electrical properties and surveying by image interpretation and ground penetrating radar. Geological Survey of Finland, Bulletin 359, 123 p. Sutinen, R., Hänninen, P., Repo, T. and Venäläinen, A., 27.Root-zone soil water content and temperature at snow covered and snow-free sites in southern boreal Finland. International Symposium, Soil process under extreme meteorological conditions, February 27, University of Bayreuth, p. 15. Sutinen, R., Hänninen, P., Vajda, A. and Sutinen, M.-L., 27.Inter-annual variation in root-zone soil water content and temperature in Finnish Lapland. International Symposium, Soil process under extreme meteorological conditions, February 27, University of Bayreuth, p. 16. Sutinen, R., Hänninen, P. ja Venäläinen, A., 29. Lumen sulamisveden valuminen roudan läpi. Pro Terra 41/29, s SR5A Sonic Ranging Sensor, Instruction manual. 34 p. Ulriksen, P., Application of inpulse radar to civil engineering. Doctoral thesis, Lund institute of technology, 175 p. Vadja, A., Venäläinen, A., Hänninen, P. ja Sutinen, R., 26. Effect of vegetation on snow cover at Norther Timberlaine: A case study in Finnish Lapland. Silvia Fennica 4(2):

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää Etelä-Suomen yksikkö P 31.4/2009/12 02.03.2009 Espoo Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA LKK25/9.6.2011 2 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. MAATUTKALUOTAUS MÅRTENSY VANTAA 3 2.1 Tehtävä 3 2.2 Maastotyöt 3 2.2.1 Mittauskalusto 3 2.3 Tulostus 3 2.4 Yleistä

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Hydrologia. Routa routiminen

Hydrologia. Routa routiminen Hydrologia L9 Routa Routa routiminen Routaantuminen = maaveden jäätyminen maahuokosissa Routa = routaantumisesta aiheutunut maan kovettuminen Routiminen = maanpinnan liikkuminen tai maan fysikaalisten

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013 JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua

Lisätiedot

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 9098 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna SISÄLLYSLUETTELO 2. MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

ISO-HENNA, ORIMATTILA

ISO-HENNA, ORIMATTILA MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI ISO-HENNA, ORIMATTILA TJM201332/18.11.2013 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna SISÄLLYSLUETTELO 2. MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Majvik, Metrolinjaus

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Majvik, Metrolinjaus 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Majvik, Metrolinjaus TJM201313/22.4.2013 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 9098 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ACCLIM-hankkeen 2. osahankkeessa (T2) on arvioitu maaperän routakerroksen paksuuden muuttumista maailmanlaajuisten ilmastomallien lämpötilatietojen

Lisätiedot

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Sanna Kaasalainen Kaukokartoituksen ja Fotogrammetrian Osasto Ilmastonmuutos ja ääriarvot 13.9.2012 Ympäristön Aktiivinen

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Kuormien laskemisessa noudatetaan RakMK:n osaa B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset sekä Rakenteiden kuormitusohjetta (RIL 144) Mitoituslaskelmissa

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

Mittaukset suoritettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun kymmenennen päivän tietämillä. ( liite 2 jää ja sää havainnot )

Mittaukset suoritettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun kymmenennen päivän tietämillä. ( liite 2 jää ja sää havainnot ) JÄÄLINJAT 1 (1) Rovaniemi 8.12.21 ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS 29-21 Talven 21 aikana tehtiin Paavalniemi - Sorronkangas välille 6 jäätarkkailu linjaa

Lisätiedot

Interseptio = se osa sateesta, mikä jää puiden latvustoon (kasvien pinnalle) haihtuakseen sateen jälkeen.

Interseptio = se osa sateesta, mikä jää puiden latvustoon (kasvien pinnalle) haihtuakseen sateen jälkeen. Interseptio = se osa sateesta, mikä jää puiden latvustoon (kasvien pinnalle) haihtuakseen sateen jälkeen. -pienentää maanpinnalle (ja siitä valuntaan joutuvaa) saapuvaa sademäärää -riippuu latvuston kokonaispinta-alasta

Lisätiedot

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Motocrosspyörien melupäästömittaukset Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta...

Lisätiedot

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3

Lisätiedot

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

SAMPOSUUREET Matti Oksama

SAMPOSUUREET Matti Oksama ESY Q16.2/2006/6 28.11.2006 Espoo SAMPOSUUREET Matti Oksama 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.11.2006/ Tekijät Matti Oksama Raportin laji tutkimusraportti Toimeksiantaja Raportin

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta 2005-2011 Ravinne- ja kiintoainekuormituksen muodostuminen

Lisätiedot

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA 1 SEISOVA AALTOLIIKE MOTIVOINTI Työssä tutkitaan poikittaista ja pitkittäistä aaltoliikettä pitkässä langassa ja jousessa. Tarkastellaan seisovaa aaltoliikettä. Määritetään aaltoliikkeen etenemisnopeus

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi

Lisätiedot

HAIHDUNTA. Haihdunnan määrällä on suuri merkitys biologisten prosessien lisäksi mm. vesistöjen kunnostustöissä sekä turvetuotannossa

HAIHDUNTA. Haihdunnan määrällä on suuri merkitys biologisten prosessien lisäksi mm. vesistöjen kunnostustöissä sekä turvetuotannossa HAIHDUNTA Haihtuminen on tapahtuma, missä nestemäinen tai kiinteä vesi muuttuu kaasumaiseen olotilaan vesihöyryksi. Haihtumisen määrä ilmaistaan suureen haihdunta (mm/aika) avulla Haihtumista voi luonnossa

Lisätiedot

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013 Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa,

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011

Lisätiedot

Merkkausvärin kehittäminen

Merkkausvärin kehittäminen Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA Tämä on mittaus mittauksista, joilla selvitettiin kolmen erilaisen eristemateriaalin aiheuttamia vaimennuksia matkapuhelinverkon taajuusalueilla.

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN H. Honkanen SÄHKÖMAGNEETTISEN KYTKEYTYMISEN TEORIAA Sähkömagneettinen kytkeytyminen on häiiöiden siitymistä sähkömagneettisen aaltoliikkeen välityksellä. Sähkömagneettisen

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

SwemaMan 7 Käyttöohje

SwemaMan 7 Käyttöohje SwemaMan 7 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 6. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 7 on mikro manometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari Etelä-Suomen yksikkö Q16.1/200/6 Espoo 3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Taija Huotari Raportin laji arkistoraportti Toimeksiantaja

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä Työ 3A VAIHTOVIRTAPIIRI Pari Jonas Alam Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Alam Mittaukset tehty: 0.3.000 Selostus jätetty: 7.3.000 . Johdanto Tasavirtapiirissä sähkövirta ja jännite käyttäytyvät

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus)

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus) Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 7: MEKAANINEN VÄRÄHTELIJÄ Teoriaa Vaimeneva värähdysliike y ŷ ŷ ŷ t T Kuva. Vaimeneva värähdysliike ajan funktiona.

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä Mikko Holopainen, Pohjois-Karjalan AMK Jari Lindblad, Metsäntutkimuslaitos Timo Melkas, Metsäteho Oy 14.8.2012 Taustaa Kosteus on energiapuun

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus VUOVE-INSINÖÖRIT OY Korvenojantie 44 05200 Rajamäki 050-5459972 E-mail timo.tammenlarva@kolumbus.fi VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI Vuove-vuotovesitutkimus ESIMERKKIRAPORTTI 2015 Vuove-Insinöörit Oy 050 5459972

Lisätiedot

Johtopäätös: Kokeen tulosten perusteella rakenne soveltuu hyvin käytettäväksi urheilutilan lattiana.

Johtopäätös: Kokeen tulosten perusteella rakenne soveltuu hyvin käytettäväksi urheilutilan lattiana. Norges Byggforskningsinstitut Projektin numero: 0 475/0 9011 Paikka ja päivämäärä: Oslo, 29.5.1991 Projektipäällikkö / kirjoittana: Morten Gabrielsen Toimeksiantaja: Boen Bruk A/S Toimeksiantajan osoite:

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& (! ) *! + + +, " # $ %& (, - #!

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS  # $ %& (! ) *! + + +,  # $ %& (, - #! RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruunutie 5 B

Lisätiedot

Mikroskooppisten kohteiden

Mikroskooppisten kohteiden Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Veden puhdistus Tiederetriitti, 09.01.-11.01.2015 Tomi Kupiainen & Natalia Lahén

Veden puhdistus Tiederetriitti, 09.01.-11.01.2015 Tomi Kupiainen & Natalia Lahén Veden puhdistus Tiederetriitti, 09.01.-11.01.2015 Tomi Kupiainen & Natalia Lahén Tutkimussuunnitelma Onko mahdollista selvittää yksinkertaisin fysikaalisin metoiden veden juomakelpoisuutta? Ovatko retkeilijöiden

Lisätiedot

PANK-2206. Menetelmä soveltuu ainoastaan kairasydännäytteille, joiden halkaisija on 32-62 mm.

PANK-2206. Menetelmä soveltuu ainoastaan kairasydännäytteille, joiden halkaisija on 32-62 mm. PANK-2206 KIVIAINES, PISTEKUORMITUSINDEKSI sivu 1/6 PANK Kiviainekset, lujuus- ja muoto-ominaisuudet PISTEKUORMITUSINDEKSI PANK-2206 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA 1. MENETELMÄN TARKOITUS Hyväksytty: Korvaa

Lisätiedot

Mitä kalibrointitodistus kertoo?

Mitä kalibrointitodistus kertoo? Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi.

Lisätiedot

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m 1. Johtuvia häiiöitä mitataan LISN:n avulla EN55022-standadin mukaisessa johtuvan häiiön mittauksessa. a. 20 MHz taajuudella laite tuottaa 1.5 mv suuuista häiiösignaalia. Läpäiseekö laite standadin B-luokan

Lisätiedot

Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys

Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys Työryhmä: Tehty (pvm): Hyväksytty (pvm): Hyväksyjä: 1. Tavoitteet Työssä vettä höyrystetään uppokuumentimella ja mitataan jäljellä olevan veden painoa sekä höyrystymiseen

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Lapin tulvatilannekatsaus

Lapin tulvatilannekatsaus Lapin tulvatilannekatsaus 16.4.28 Jää, lumi ja vesitilanne Lumen vesiarvo: Lumen vesiarvo Lapissa on ajankohtaan nähden lähes normaalin suuruinen (ka 14 2 mm/kg/m 2 ) Simo, Kemi ja Tornionjoen valuma alueilla.

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla. FYS 103 / K3 SNELLIN LAKI Työssä tutkitaan monokromaattisen valon taittumista ja todennetaan Snellin laki. Lisäksi määritetään kokonaisheijastuksen rajakulmia ja aineiden taitekertoimia. 1. Teoriaa Huygensin

Lisätiedot