KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 290. kaupunginosan korttelia 28, jätteenkäsittely-, lähivirkistys- ja katualuetta. Kaavan tunnus: 290/12 Kaavan päiväys: Kaavan laatija: Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut, PL 43, Kokkolan kaupunki / kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu Kaavan suunnittelija: asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p , Kaavan valmistelijat: Tanja Hakala ja Minna Torppa Vireilletulo: KARA , ilmoitus vireille tulosta Kaupunkirakennelautakunta: Kaupunginhallitus: , täydennys Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kuusimäellä, noin 3,5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta etelään. Asemakaavamuutoksen kohteena oleva tontti sijaitsee Metsämäentien ja Sokojantien välisessä kulmauksessa, osoitteessa Metsämäentie 62. Kansilehden karttaan on rajattu likimääräinen asemakaavan suunnittelualue. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Asemakaavan muutos / Tontin laajentaminen. Asemakaavatyössä tutkitaan vanhusten asumis- ja hoivapalveluja tarjoavan yrityksen (Hoivakoti Majakka Oy) omistuksessa olevan tontin laajentaminen viereiselle asemakaavan mukaiselle lähivirkistys- ja jätteenkäsittelyalueelle, koska rakennushanke sijoittuu tontin nykyiseen etelärajaan kiinni. ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 2

3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liitteistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavatyön sisältö Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Kaavan rakenne Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITTEET ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 3

4 1.5 Luettelo selostuksen liitteistä Liite 1 Ote maakuntakaavasta Liite 2 Ote yleiskaavasta Liite 3 Ote ajantasa-asemakaavasta Liite 4 Pohjakartta 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Hoivakoti Majakka Oy:n omistuksessa olevan tontin rakennussuunnittelun yhteydessä ilmeni tarve asemakaavan muutokselle. Hoivakoti Majakka Oy teki aloitteen asemakaavamuutoksen laatimiseksi koskien tontin laajentamista. Rakennussuunnittelun yhteydessä todettua asemakaavamuutostarvetta käsiteltiin Kokkolan kaupungin Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöryhmän kokouksessa Maankäyttöryhmä puolsi kokouksessaan asemakaavan muutoksen käynnistämistä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan : 1. käynnistää asemakaavan muutoksen koskien tonttia ja viereistä VL-aluetta, 2. että kaupungin omistama alue myydään liitettäväksi tonttiin kaavamuutoksen laillistumisen jälkeen, sillä hetkellä voimassa olevalla hinnalla. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa osallisille asemakaavoituksen vireille tulosta. Ilmoitus vireille tulosta julkaistiin paikallisissa lehdissä sekä kaupungin Internet -sivulla virallisten ilmoitusten palstalla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä oloaikana saatiin K.H. Renlundin museon ja Museoviraston lausunnot. Asemakaavaluonnos on lähetetty tiedoksi ennen lautakuntakäsittelyä niille, jotka sitä ovat erikseen pyytäneet. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asetettavaksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Asiasta ei saatu muistutuksia. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen , täydennys ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 4

5 2.2 Asemakaavatyön sisältö Asemakaavan muutoksella muodostuu 290. kaupunginosan AO -kortteli 28 ja katualuetta. Asemakaavatyössä on tutkittu tontin laajentuminen viereiselle kaupungin omistuksessa oleville lähivirkistys- ja jätteenkäsittelyalueelle. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Toteuttaminen voi alkaa asemakaavan vahvistuttua. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue on osa Kuusimäen jo rakentunutta omakotitaloaluetta ja lähiympäristö Sokojantien itäpuolella pientalovaltaista asutusaluetta. Kaavaalue rajautuu idässä Sokojantiehen ja pohjoisessa Metsämäentiehen. Aluetta rajaavat kaupungin omistuksessa olevat lähivirkistys- ja jätteenkäsittelyalueet etelässä ja lännessä Luonnonympäristö Alueen luontoarvot on selvitetty edellisen asemakaavatyön yhteydessä. Alueella ei ole merkittäviä luonnonarvoja, eikä tontin laajentuminen viereiselle lähivirkistysalueelle merkittävästi muuta olemassa olevaa tilannetta. ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 5

6 KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOS TONTIN LAAJENTAMINEN SELOSTUS Rakennettu ympäristö Alueen lähiympäristö on pääasiassa pientalovaltaista asutusaluetta. Ilmakuva suunnittelualueesta lännestä katsottuna (Blom 2011). ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 6

7 3.1.4 Maanomistus Tontin omistaa Hoivakoti Majakka Oy. Viereinen jätteenkäsittely- ja lähivirkistysalue on Kokkolan kaupungin omistuksessa. ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 7

8 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta (A). (liite 1) YLEISKAAVA Yleiskaava 2010 (oikeusvaikutukseton): Suunnittelualue on yleiskaavassa pientalovaltaisen asumisen laajenemisaluetta (AP1). (liite 2) ASEMAKAAVA Voimassa olevassa asemakaavassa (hyv ) alue on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), lähivirkistysaluetta (VL)ja jätteenkäsittelyaluetta, joka on varattu jätteiden keräilyä varten (EJ-1). (liite 3) POHJAKARTTA Suunnittelualueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. (liite 4) 4 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Aloite on Hoivakoti Majakka Oy:n. Tavoitteena on tontin laajentaminen viereiselle asemakaavan mukaiselle lähivirkistys- ja jätteenkäsittelyalueelle, koska rakennushanke sijoittuu tontin nykyiseen etelärajaan kiinni. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan : 1. käynnistää asemakaavan muutoksen koskien tonttia ja viereistä VL-aluetta, 2. että kaupungin omistama alue myydään liitettäväksi tonttiin kaavamuutoksen laillistumisen jälkeen, sillä hetkellä voimassa olevalla hinnalla. ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 8

9 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavoitusmenettely järjestetään siten, että suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedotetaan niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta koko asemakaavatyön valmistelun ajan. (MRL 62 ) Keskeiset osalliset Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan liitto K.H. Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Museovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta Liikelaitos Kokkolan Energia Kenet Oy Liikelaitos Kokkolan Vesi Lähiympäristön kiinteistönomistajat ja asukkaat Asemakaavatyön vireilletulo Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa osallisille asemakaavoituksen vireille tulosta. Ilmoitus vireille tulosta julkaistiin paikallisissa lehdissä sekä kaupungin Internet -sivulla virallisten ilmoitusten palstalla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä oloaikana saatiin K.H. Renlundin museon ja Museoviraston lausunnot. K.H. Renlundin museo: -- Kaavan sisältövaatimuksiin liittyen maakuntamuseo pitää tärkeänä maankäyttö ja rakennuslain 55 : momenttiin viitaten, että kaavan sallima rakentaminen, rakennusoikeus ja kerrosluku suhtautuvat ympäröivään olemassa olevaan rakennuskantaan hyvän taajamaympäristön toteuttamiseksi. Muilta osin maakuntamuseolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Museovirasto: -- Museovirasto on tutustunut asiakirjaan [osallistumis- ja arviointisuunnitelma] ja ilmoittaa, ettei sillä ole siihen huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Tiedot kaava-alueen muinaisjäännöksistä ja muista kulttuuriperintökohteista perustuvat vuonna 2007 tehtyyn Kantakaupungin yleiskaava alueen arkeologisten kohteiden inventointiin. Kartoitusta voidaan pitää ajantasaisena.-- ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 9

10 4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaihe Luonnosvaiheessa käytiin keskusteluja eräiden lähialueen asukkaiden kanssa. Asemakaavaluonnos on lähetetty tiedoksi ennen lautakuntakäsittelyä niille, jotka sitä ovat erikseen pyytäneet. Ehdotusvaihe Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelun ilmoitustaululle ja kaupungin Internet -sivuille sen jälkeen, kun kaupunkirakennelautakunta on päättänyt lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on tilaisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kaupunginhallitukselle. Nähtävillä olosta ilmoitetaan sanomalehdessä sekä kaupungin Internet - sivuilla. Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjallinen ilmoitus sellaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asetettavaksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Asiasta ei saatu muistutuksia. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen , täydennys Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä ilmoittaminen ja tiedottaminen: kuulutus lehdessä kirje niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa päätös viivytyksettä tiedoksi alueelliselle ELY -keskukselle ja ilmoitus muille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :ssä mainituille tahoille Kaavan lähettäminen tiedoksi: Vahvistunut asemakaava lähetetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 :ssä mainituille tahoille Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muutos ei edellytä MRL:n 66 2.mom. mukaista viranomaisneuvottelua. ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 10

11 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on tontin laajentaminen kaupungin omistuksessa oleville lähivirkistys- ja jätteenkäsittelyalueille, jotta toteutusvaiheessa oleva rakennushanke mahtuu tontille, ja hankkeen etäisyys rajasta on riittävä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisäksi ollut tontin eteläpuolella asemakaavan mukaisella lähivirkistysalueella sijaitsevan havupuita kasvavan pienen mäen säilyttäminen mahdollisimman koskemattomana. Kyseinen alue on jätetty asemakaavan muutoksen kaava-alueen ulkopuolelle ja säilyy sellaisenaan noin 1 m:n levyistä pohjoisreunaa lukuun ottamatta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on kirjattu, että selvitykset laaditaan asemakaavan sisällön suhteesta yleiskaavaan, aluetta ympäröivään asemakaavaan ja taajaman muuhun suunnitteluun. Tontille rakennettavalle rakennukselle on myönnetty rakennuslupa. Vaikutusten arviointi on pitkälti tutkittu voimassa olevan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Kyseessä on olemassa olevan tontin vähäinen laajentaminen. Käyttötarkoitus ei muutu. 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksella muodostuu 290. kaupunginosan Y -kortteli 28 ja katualuetta Mitoitus Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on n. 0,42 ha. Y -korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta tonttitehokkuusluvun e=0.3 mukaan. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi Palvelut Tontille rakenteilla oleva hanke tarjoaa vanhusten asumis- ja hoivapalveluja. Kaava-alueen välittömässä lähiympäristössä ei ole muita palveluja. Isokylän rakenteilla oleva monitoimitalo sijaitsee noin 1,6 km:n päässä. ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 11

12 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE (Y) Muut alueet katualue 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaava ei olennaisesti muuta olemassa olevaan tilannetta rakennetun ympäristön osalta. Tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku eivät muutu. Tontin laajentamisen myötä tontin pinta-ala kasvaa noin 357 m 2. Rakennusoikeus kasvaa pinta-alan kasvun myötä tonttitehokkuusluvun pysyessä samana Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaava ei merkittävästi muuta olemassa olevaa tilannetta. Tontin eteläpuolella sijaitseva havupuustoa kasvava pienehkö mäki on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Ympäristössä ei ole merkittäviä, normaalista kaupunkiympäristöstä poikkeavia häiriötekijöitä Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty asemakaavakartassa. ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 12

13 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa sen saatua lainvoiman. KOKKOLASSA Veli-Pekka Koivu Kaavoituspäällikkö ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 13

14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 14

15 LIITTEET BILAGOR Liite 1, Ote maakuntakaavayhdistelmästä Bilaga 1, Utdrag ur landskapsplanesammanställning ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 15

16 Liite 2, Ote yleiskaavasta, Kokkolan yleiskaava 2010 Bilaga 2, Utdrag ur Karleby generalplan 2010 ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 16

17 Liite 3, Ote ajantasa-asemakaavasta Bilaga 3, Utdrag ur uppdaterad detaljplan ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 17

18 Liite 4, Pohjakartta Bilaga 4, Baskarta ASEMAKAAVATYÖN INTERNET -SIVUT: 18

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILASSA 31.1.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot