LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS"

Transkriptio

1 LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet ja vastuiden jakautuminen Lainsäädännön ja viranomaisten asettamat velvoitteet liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelulle Turvallisuussuunnitelman laatimisprosessi Alkutyö Nykytila-analyysi Riskikartoitus Rakenteen määrittäminen Yhteistoiminta viranomaisten kanssa Faktatietojen hankkiminen Asioista sopiminen ja tehtävien määrittäminen Turvallisuussuunnitelman tärkeitä osia Riskikartoitus Onnettomuuskirjanpito, poikkeamatilanteiden tutkinta ja analysointi Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja toiminta hätätilanteissa Kohteen pohjakuva ja merkinnät Laitteistojen kunnossapito-ohjelmat Kiinteistön ja välineistön turvallisuus Yhteistyön ja tiedonkulun suunnittelu eri osapuolten välille Turvallisuussuunnitelman valmistumisen jälkeen LIITE 1: Turvallisuussuunnitelman sisältö LIITE 2: Nykytila-analyysin tarkistuslista LIITE 3: Riskien arviointimenetelmä liikuntapaikoille

3 Oppaassa esiintyvien termien selityksiä Turvallisuussuunnittelu Kaikki se toiminta ja suunnittelutyö, jolla pyritään ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja varautumaan oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Turvallisuussuunnitelma Kirjalliseen muotoon koottu tietopaketti kohteen turvallisuuteen liittyvistä faktoista, toimintatavoista, vastuista ja sopimuksista. Turvallisuussuunnitelmaan on koottuna kaikkien kohteelta vaadittavien turvallisuusdokumenttien sisältö. Pelastussuunnitelma Pelastuslain (468/2003) rakennuksen omistajalta ja haltijalta velvoittama suunnitelma omatoimisesta varautumisesta eli kuvaus vaaratilanteiden ehkäisemisen ja henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamisen eteen tehtävistä toimista. Liikuntapaikan normaalitoiminta Se aika liikuntapaikan toiminnasta, jolloin liikuntapaikka on avoinna kenelle tahansa harrasteliikkujalle tai vuoron varanneelle seuralle. Normaalitoiminnan ulkopuolinen aika Se liikuntapaikan normaalien aukioloaikojen ulkopuolinen aika, jolloin jokin taho (esim. seura) käyttää sovitusti liikuntapaikan tiloja ilman tilan omistajan/haltijan valvontaa. Yleisötilaisuus tai tapahtuma Messut, kilpailu, konsertti, ottelu tai muu liikuntapaikassa järjestettävä tilaisuus, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy ilmaiseksi tai maksua vastaan ja johon odotetaan runsaasti yleisöä. Tapahtumajärjestäjä Organisaatio, joka vastaa yleisötilaisuuden järjestämisestä ja on päävastuussa myös tapahtuman turvallisuudesta. Palveluntarjoaja Organisaatio, joka koordinoi liikuntapaikalla harrastajille avointa toimintaa eli tarjoaa liikuntapalveluja kuntalaisille. Nykytila-analyysi Kohteen nykyisten turvallisuuteen liittyvien toimintatapojen ja toimenpiteiden selvittäminen ja niiden riittävyyden vertaaminen sekä lainsäädännön vaatimuksiin että itse määritettyyn toimintatasoon.

4 Vaarojen tunnistaminen Toimenpiteet, joiden avulla tunnistetaan ja määritellään tarkasteltavassa kohteessa olevat vaarat. Riski Määritellyn tapahtuman todennäköisyyden ja seuraamusten yhdistelmä. Riskien arviointi Prosessi, jonka aikana tehdään vaarojen tunnistamisen ja riskitekijöiden perusteella arviot tunnistettujen vaarojen vakavuuksista ja todennäköisyyksistä. Riskikartoitus Projektinomainen toimintaohjelma, jossa toteutetaan riskien arviointi määritetylle kohteelle. Läheltä piti tilanne Vaaratilanne, josta ei aiheudu ruumiinvammaa, aineellista vahinkoa tai muuta haitallista seurausta, mutta jolla kuitenkin oli potentiaalia aiheuttaa vahinkoseuraamuksia (huonommalla onnella, eri aikaan tai eri olosuhteissa vahinkoa olisi voinut tapahtua). Poikkeama Olosuhde tai tapahtuma, joka poikkeaa suunnitellusta tai sovitusta ja josta voi seurata turvallisuutta uhkaava tilanne. Kiinteistön haltija Organisaatio, joka on esimerkiksi vuokrannut kiinteistön tilat toimintansa pyörittämiseen eli taho, joka pitää suurimmaksi osaksi hallussaan kiinteistön tiloja osana toimintaansa.

5 1 Johdanto 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus Turvallisuussuunnittelu on tärkeä osa liikuntapaikkojen toiminnan suunnittelua. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on varmistaa niin kilpaurheilijoiden, harrasteliikkujien, yleisön kuin työntekijöidenkin turvallisuus. On kaikkien osapuolten etu, että liikuntapaikoilla toimivat henkilöt voivat harrastaa, viihtyä ja työskennellä turvallisessa ympäristössä. Turvallisuussuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisevästi torjumaan tapaturmia ja onnettomuuksia sekä varmistamaan oikea toiminta poikkeavissa tilanteissa. Tämän oppaan ohjeistus on laadittu liikuntapaikan omistajan ja haltijan näkökulmasta. Oppaan tarkoituksena on auttaa liikuntapaikkojen omistajien ja haltijoiden turvallisuustyön suunnittelua. Oppaassa esitetään malli turvallisuusssuunnitelman laatimisprosessin läpivientiin liikuntapaikoissa. Tämän lisäksi annetaan ohjeistusta siitä, millä tavoilla omistajan ja haltijan on hyvä huolehtia tarjoamiensa liikuntapalveluiden turvallisuudesta, rakenneturvallisuudesta sekä kohteen välineistön ja kaluston turvallisuudesta. Tämä opas on laadittu vuosien 2008 ja 2009 aikana opetusministeriön ja Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden rahoittamien hankkeiden aikana. Oppaan kehittämiseen ovat Tampereen kaupungin liikuntapalvelujen lisäksi osallistuneet Itä-Suomen liikuntaopisto, Virtain liikuntapalvelut, Lahden kaupungin liikuntapalvelu ja Porin vapaa-aikatoimi. Oppaan laatimisesta on pääosin vastannut Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksen tutkija Toni Hyytinen. Hankkeen aikana saatujen johtoryhmän jäsenten ja muiden asiantuntijoiden kommenteilla on ollut tärkeä merkitys oppaan muotoutumisessa. Kiitokset avusta oppaan laatimisessa seuraaville henkilöille: Risto Järvelä (rakennusneuvos, opetusministeriö) Mauri Peltovuori (rakennustarkastaja, opetusministeriö) Jouni Kivistö-Rahnasto (professori, Tampereen teknillinen yliopisto) Harri Nojonen (ylikomisario, Tampereen poliisi) Ari Vakkilainen (palopäällikkö, Tampereen aluepelastuslaitos) Teuvo Peltola (kehityspäällikkö, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus) Matti Kaario (käyttöpäällikkö, Tampereen kaupunki) Esko Jouppi (työnjohtaja, Tampereen kaupunki) Lasse Viheriäranta (suunnittelija, Tampereen kaupunki) Terhi Kallio (liikuntasihteeri, Virtojen kaupunki) Tomi Lounema (Kuluttajaviraston johtaja) Harri Uurainen (liikuntapaikkamestari, Lahden kaupunki) Harri Aaltonen (liikuntapaikkainsinööri, Porin kaupunki) Martti Riekki (opettaja, Itä-Suomen Liikuntaopisto)

6 Ilpo Johansson (tekninen asiantuntija, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry) 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet ja vastuiden jakautuminen Varsinkin suuremmissa liikuntapaikoissa turvallisuussuunnittelu on erittäin haastavaa, koska kohteissa toimii yleensä useita eri organisaatioita ja niissä tarjotaan monia erityyppisiä palveluja. Liikuntapaikan omistaja voi olla eri organisaatio kuin se, joka tarjoaa kansalaisille varsinaista harrastetoimintaa. Liikuntapaikan haltijana saattaa olla esimerkiksi tilat omistajalta käyttöönsä vuokrannut kunta. Kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden käydä harrastamassa eri lajeja vuokraamissaan tiloissa. Usein liikuntapaikalla järjestetään normaalin päivittäisen toiminnan lisäksi myös yleisötapahtumia, joiden järjestäjänä toimii jokin ulkopuolinen organisaatio. Järjestäjä on voinut edelleen ulkoistaa esimerkiksi tapahtuman ravintolapalvelut. Tällaiset yleisötilaisuudet voivat olla esimerkiksi Suomen pääsarjatasoisia palloiluotteluita, urheilun arvokisoja, nuorisotapahtumia, konsertteja tai messuja. Lukuisten eri toimijoiden lisäksi liikuntapaikassa saatetaan siis järjestää myös monentyyppisiä yleisötapahtumia, mikä aiheuttaa lisähaasteita kohteen kokonaisvaltaiseen turvallisuussuunnitteluun. Liikuntapaikkojen toiminta jakautuu hyvin usein kahteen osaan: päivittäiseen normaalitoimintaan ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Liikuntapaikan omistaja ja/tai haltija vastaa päivittäisen normaalitoiminnan turvallisuussuunnittelusta. Normaalitoiminta on liikuntapalveluiden tarjoamista kansalaisille ja sen aikana kuka tahansa voi tulla liikuntapaikkaan harrastamaan urheilua joko maksutta tai pientä rahallista korvausta vastaan. Omistajan/haltijan tulee varmistaa, että liikunnan harrastaminen liikuntapaikan tiloissa on turvallista käyttäjille. Tähän vastuuseen kuuluvat liikuntapalvelutoiminnan turvallisuussuunnittelun lisäksi kiinteistön, rakenteiden sekä urheiluvälineiden ja laitteistojen huolto ja kunnossapito. Yleisötilaisuuksien osalta turvallisuussuunnittelun vastuu on selkeästi tapahtuman järjestäjällä. Liikuntapaikan omistajan/haltijan tulee kuitenkin arvioida tapahtuman soveltuvuus kohteeseen ennen luvan antamista tapahtuman järjestämiselle. Omistajan/haltijan on myös annettava tarpeellinen apu ja opastus tapahtumanjärjestäjälle turvallisuussuunnittelutyöhön, etenkin mikäli tämä ei tunne liikuntapaikan tiloja yhtä hyvin kuin omistaja/haltija. Sekä tapahtumien että liikuntapalveluiden osalta vastuun asiakkaan turvallisuudesta kantaa aina palvelun tarjoaja. Vastuuta ei voi siis siirtää esimerkiksi alihankkijalle, vaikka alihankkijaa jonkin osapalvelun tuottamiseen käytettäisiinkin. Joillakin liikuntapaikoilla voi olla lisäksi vielä normaalitoiminnan ulkopuolista käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uimaseura käyttää uimahallia aukioloajan

7 ulkopuolella. Tällöin paikalla ei ole liikuntapaikan omistajan tai haltijan edustusta, joten tiloja käyttävän tahon on nimettävä keskuudestaan vastuuhenkilö sekä huolehdittava ensiaputaitoisen henkilön läsnäolosta, avunhälyttämisjärjestelyistä jne. Tällaisesta normaalitoiminnan ulkopuolisesta käytöstä on syytä laatia kirjallinen sopimus liikuntapaikan haltijan ja seuran välillä. Kuvassa 1 on havainnollistettu vastuiden jakautumista liikuntapaikan turvallisuussuunnittelussa. Kuvassa esitetään yksi esimerkki siitä, kuinka liikuntasaleja sisältävän jalkapallo- ja yleisurheilustadionin turvallisuussuunnittelun vastuut jakautuisivat. Kuva 1. Monipuolisia liikuntamahdollisuuksia tarjoavan stadionin turvallisuussuuunnittelu. 1.2 Lainsäädännön ja viranomaisten asettamat velvoitteet liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelulle Liikuntapaikkojen omistajien/haltijoiden ja palveluntarjoajien oma vastuullinen toiminta luo vankan pohjan kohteiden turvallisuudelle. Myös lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelulle. Liikuntapaikoilla tulee varmistua siitä, että oma aktiivinen turvallisuustoiminta täyttää nämä vaatimukset. Lainsäädännössä asetetaan vaatimuksia erityisesti palo- ja pelastusturvallisuudelle, suurille yleisötapahtumille, tarjottaville palveluille ja työturvallisuudelle. Valtioneuvosten asetuksen pelastustoimesta (787/2003) mukaan pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee muun muassa kokoontumistiloja, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kohteita, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30 tai

8 tapahtumaa, jossa onnettomuuden voidaan arvioida aiheuttavan vakavia vahinkoja. Käytännössä kaikkien suurten ja keskikokoisten liikuntapaikkojen velvollisuutena on laatia pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite koskee ensisijaisesti rakennuksen omistajaa ja haltijaa. Suurista yleisötapahtumista on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisille ja laadittava oma tapahtumaa koskeva pelastussuunnitelma tai vähintään erillinen tapahtumaa koskeva liite kohteen pelastussuunnitelmaan. Ilmoituksen tekemisestä ja pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Yleensä tapahtuman pelastussuunnitelma on osa yleisötilaisuuden turvallisuussuunnitelmaa, jossa käsitellään pelastussuunnitelman sisältämien asioiden lisäksi muun muassa rikosten torjuntaan ja järjestyksen valvontaan liittyviä asioita. Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004 3) mukaan elinkeinonharjoittajan sekä muun palvelun tarjoajan on tilanteen vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistettava, ettei kuluttajapalveluksesta aiheudu vaaraa asiakkaiden (liikuntapalveluiden käyttäjät) tai palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden henkilöiden (esim. ohikulkijat) terveydelle tai omaisuudelle. Huolellisuus tarkoittaa käytännössä ennalta suunniteltua toimintaa eli turvallisuusasiakirjan laatimista. Elinkeinonharjoittajalla ja muulla palvelun tarjoajalla on lisäksi oltava riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalveluksesta sekä siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka laki ei koske yleishyödyllisiä yhdistyksiä, jotka tarjoavat palveluita ainoastaan jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa, kuuluu suurin osa liikuntapaikoista lain soveltamisalaan. Yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat muun muassa sellaiset urheiluseurat, jotka tarjoavat palveluja vain omille jäsenilleen. Kuluttajavirasto on määrittänyt edellä mainitun lain perusteella ohjelmapalveluiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Liikuntapalvelut kuuluvat Kuluttajaviraston ohjeistuksen soveltamisalaan. Ohjeiden mukaan toiminnanharjoittajan tulee muun muassa laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, arvioida ohjelmapalveluun liittyvät riskit ja pitää onnettomuuskirjanpitoa sekä tutkia onnettomuuksien syyt. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvollisuus eli työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan tulee myös arvioida liikuntapaikkojen työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle liikuntapaikassa ja siellä järjestettävissä tilaisuuksissa ilmenevistä vaaroista aiheutuvat riskit. Lisäksi työnantajan on laadittava työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työsuojelun toimintaohjelma. Kuva 2 kokoaa turvallisuussuunnitelmaan liittyvän lainsäädännöllisen taustan.

9 TYÖTURVALLISUUSLAKI (738/2002) LAKI KULUTUSTAVAROIDEN JA KULUTTAJAPALVELUSTEN TURVALLISUUDESTA (75/2004) Työsuojelun toimintaohjelma VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA (787/2003) Turvallisuusasiakirja Pelastussuunnitelma TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Kuva 2. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan kaikkien lainsäädännön kohteelta vaatimien turvallisuusdokumenttien sisältö Näiden lisäksi esimerkiksi rakentamismääräyksissä on katsomotilojen rakennetta koskevia velvoitteita. Määräyksissä ohjeistetaan muun muassa katsomoiden kaiteiden ja porrastusten sekä kulkureittien mitoitukseen liittyviä asioita (ks. F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma). 1.3 Turvallisuussuunnitelman laatimisprosessi Turvallisuussuunnitelma on toimintaohjelma, jonka avulla organisaatio suunnittelee ennaltaehkäiseviä turvallisuustoimia ja varautuu onnettomuustilanteiden varalle. Turvallisuussuunnitelman laatiminen on prosessi, jossa työryhmä vetäjänsä johdolla selvittää turvallisuustoiminnan nykyisen tilan, arvioi kohteen riskit sekä suunnittelee ennaltaehkäisevät varautumiskeinot ja toiminnan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Turvallisuussuunnitelman laatimisessa tavoitteena tulee olla kohteen tai tapahtuman turvallisuustason parantaminen. Pelkkä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten täyttäminen ei ole suositeltava lähtökohta suunnitelman laatimiselle. Turvallisuussuunnitelman laatimista voidaan pitää eräänlaisena oppimisprosessina, jossa laatimisesta vastaavat tahot käyvät järjestelmällisesti kohteen turvallisuuteen liittyvät asiat läpi ja suunnittelevat yhteistyössä kohteen toimintaa.

10 Turvallisuussuunnitelmaan on suositeltavaa liittää kaikki turvallisuusdokumentit, jotka kohteelta vaaditaan. Suunnitelmaan tulee sisällyttää esimerkiksi pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman ja Kuluttajaviraston edellyttämän turvallisuusasiakirjan vaatimat asiat. Turvallisuussuunnitelman laatimisprosessin kulku on seuraavanlainen: 1. Nimeä vetäjä 2. Kokoa ryhmä 3. Luo aikataulu 4. Tee nykytila-analyysi 5. Kartoita ja arvioi riskit 6. Määritä turvallisuussuunnitelman rakenne 7. Sovi yhteistyöstä viranomaisten kanssa 8. Laadi turvallisuussuunnitelma (hyödyntäen nykytila-analyysin ja riskikartoituksen tuloksia) 9. Hyväksytä organisaation johdolla 10. Jalkauta omalle ja ulkopuoliselle henkilöstölle 11. Toimita turvallisuussuunnitelma pelastuslaitokselle Kuvassa 3 tämä laatimisprosessi on esitetty kaavion muodossa. Tämä opas on laadittu kuvan esittämän rakenteen pohjalta. Tulevissa luvuissa annetaan tarkempia ohjeita kunkin tämän mallin esittämän osatehtävän suorittamiseksi.

11 NIMEÄ KOKOA LUO vetäjä ryhmä nykytila-analyysi TEE aikataulu HYÖDYNNÄ TULOKSET KARTOITA riskit JA ARVIOI TURVALLISUUSSUUNNITELMA hanki kohteen faktatiedot suunnittele ennaltaehkäisevät toimenpiteet laadi toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin määritä tehtävät ja vastuuhenkilöt sovi liikuntapaikan eri tahojen välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta MÄÄRITÄ LAADI HYVÄKSYTÄ JALKAUTA TOIMITA turvallisuussuunnitelman rakenne SOVI yhteistyöstä viranomaisten kanssa organisaation johdolla omalle ja ulkopuoliselle henkilöstölle pelastuslaitokselle Kuva 3. Turvallisuussuunnitelman laatimisprosessi. 2. Alkutyö Ensimmäiseksi turvallisuussuunnitelman laatimisesta päävastuussa oleva organisaatio nimeää laatimisprojektille vastuullisen vetäjän, joka koordinoi suunnitelman laatimista. Vetäjän tehtäviin kuuluvat muun muassa projektiryhmän kokoaminen, aikataulujen suunnitteleminen, kokousten järjestäminen sekä tietojen kerääminen ja kokoaminen suunnitelmaan. Yksi vetäjän tärkeistä tehtävistä on pitää yhteyttä organisaation ylimpään johtoon laatimisprojektin aikana. Ylimmän johdon on sitouduttava suunniteltuihin toimintamalleihin, joten heille kannattaa projektin edetessä esitellä ainakin tärkeimmät ja merkittävästi resursseja vaativat suunnitelmat. Vetäjäksi valittavan henkilön on tunnettava hyvin turvallisuussuunnitelman laatimisen kohde. Vetäjä voi olla esimerkiksi joku kohteen toiminnasta vastaava henkilö. Tällöin hänellä on jo valmiiksi hyvät tiedot kohteesta sekä todennäköisesti myös hyvät kontaktit kaikkiin kohteen toimintaan liittyviin henkilöihin ja tahoihin, joita tarvitaan turvallisuussuunnitelman tietojen keräämisessä. Turvallisuussuunnitelman laadinnan ajaksi perustetaan työryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin ja vie laatimisprosessia vaihe kerrallaan eteenpäin. Erityisen tär-

12 keää ryhmätyöskentely on nykytila-analyysia ja riskikartoitusta tehtäessä. Myös sovittaessa eri tehtävistä, ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja toiminnasta onnettomuustilanteissa on tärkeää, että asioista on päättämässä monia eri osapuolia. Ryhmän kokoamisesta voi vastata projektin vetäjä tai sitten päävastuussa olevan organisaation ylin johto voi nimetä projektiryhmän samassa yhteydessä kuin vetäjänkin. On suositeltavaa, että ryhmään kuuluu vähintään yksi edustaja jokaisesta organisaatiosta, joka on merkittävissä määrin mukana kohteen toiminnassa. Jo ennen varsinaista suunnitelman laatimisen aloittamista on laatimisprosessi hyvä aikatauluttaa. Projekti etenee määrätietoisemmin, kun välitavoitteet aikataulutetaan ja määritetään takaraja suunnitelman lopulliselle valmistumiselle. Ilman määritettyjä aikarajoja projekteilla on tapana venyä ja niiden loppuunsaattaminen saattaa jäädä roikkumaan. Määräaikojen lisäksi kannattaa jo tässä vaiheessa miettiä, montako kokoontumista projektiryhmän osalta tarvitaan kussakin osatehtävässä ja aikatauluttaa alustavasti nämä kokoontumiset. Eri osapuolten yhteensaattaminen saattaa olla mahdotonta, mikäli kokoontumisajankohtia ei sovita riittävän ajoissa. Aikataulutusvaiheessa kannattaa osapuolille kertoa myös arvio kokoontumisten kestosta, jotta he osaavat varata niille riittävästi aikaa. Koko työryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa laatimisprojektin vetäjä voi kouluttaa muulle ryhmälle turvallisuussuunnitelman laatimisen perusasiat, mikäli laatiminen ei ole ryhmälle ennestään tuttua. Tätä tarkoitusta varten on tämän oppaan kirjoittamisen yhteydessä laadittu myös PowerPoint koulutuskalvot, joita ryhmän vetäjä voi hyödyntää muuta ryhmää kouluttaessaan.

13 3. Nykytila-analyysi Ennen vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia on kohteessa suositeltavaa tehdä nykytila-analyysi, jossa kartoitetaan nykyisten turvallisuustoimintojen riittävyys. Nykytila-analyysissa verrataan toimintaa lainsäädännön vaatimuksiin ja yleisiin, hyviin turvallisuuskäytäntöihin. Nykytila-analyysi kannattaa tehdä turvallisuussuunnitelmatyöryhmän toimesta. Nykytila-analyysissa on kaksi osaa. Ensin käydään läpi, täyttääkö kohteen toiminta lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Mikäli kaikki vaatimukset eivät täyty, ovat puutteet korjattava mahdollisimman nopeasti. Toisessa osassa verrataan toimintaa tunnettuihin, hyviin turvallisuuskäytäntöihin. Näiden kohdalla kohteessa voidaan käyttää omaa harkintaa. Kaikkia käytäntöjä ei tarvitse kohteessa ottaa käyttöön, vaan työryhmä voi harkita, mitkä käytännöt ovat hyödyllisiä kohteen turvallisuustoiminnassa. Tarkistuslistan toinen osa toimii luettelona erilaisista vaihtoehdoista hyviksi turvallisuuskäytännöiksi. Luettelosta voidaan tarkistaa mitkä käytännöt ovat kohteessa jo käytössä ja toisaalta myös valita uusia käyttöön otettavia toimintatapoja. Oppaan liitteenä 2 on tarkistuslista, joka on laadittu liikuntapaikkojen nykytila-analyysin avuksi. Se sisältää luettelon liikuntapaikkojen turvallisuutta koskevista lain vaatimuksista ja hyvistä turvallisuuskäytännöistä.

14 4. Riskikartoitus Riskien arvioiminen on välttämätöntä ennen turvallisuustoimintojen suunnittelua. Jotta voidaan tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja varautua mahdollisiin onnettomuustilanteisiin, tulee vaarojen olla tiedossa ja niiden aiheuttamien riskien suuruudet arvioituna. Riskien arvioimisen tulee olla säännöllistä toimintaa eikä vain yksi kertaluonteinen projekti. Mikäli säännöllinen riskien arvioiminen ei ole ollut kohteessa jo ennestään toimintatapana, tulee turvallisuussuunnitelman laatimisen aikana toteuttaa yksi projektiluontoinen riskikartoitus ja määrittää, miten säännöllinen riskien arviointi toteutetaan jatkossa. Riskien arviointi toteutetaan samalla ryhmällä kuin muutkin turvallisuussuunnitelmaprojektin osavaiheet. Tarvittaessa ryhmään voidaan ottaa lisäksi yksi ulkopuolinen asiantuntija, jolla on esimerkiksi vankkaa kokemusta riskien arvioinnista. Ulkopuolinen asiantuntija voi tällöin ottaa vetovastuun riskikartoituksen ajaksi turvallisuussuunnitelman laatimisen varsinaiselta vetäjältä. Ulkopuolinen asiantuntija saattaa tuoda arviointiin myös objektiivisuutta. Kohteen oma henkilökunta saattaa olla sokea joillekin riskeille tai vähätellä riskien merkittävyyttä. Riskikartoituksessa kannattaa tarkastella ainakin henkilöstöön, omaisuuteen, ympäristöön ja normaalitoiminnan keskeytymiseen liittyviä riskejä. Näistä henkilöstöön kohdistuvia riskejä on yleisesti ottaen pidettävä tärkeimpinä. Kuvassa 4 on esitetty riskikartoituksen tyypillinen eteneminen. Riskikartoituksessa tunnistetaan ensin kohteessa esiintyvät vaarat. Tämän jälkeen arvioidaan tunnistettujen vaarojen aiheuttamien riskien suuruudet. Riskien suuruudet määritetään vahinkotapahtuman todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden yhdistelmänä. Arvioidut riskit laitetaan lopuksi tärkeysjärjestykseen, minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä arvioitujen riskien poistamiseksi ja pienentämiseksi. Toimenpiteiden toteutuksen jälkeen tulee vielä seurata, vaikuttivatko tehdyt muutokset odotetulla tavalla (eli pienensivätkö toimenpiteet riskejä) ja toivatko muutokset mahdollisesti uusia riskejä.

15 vaarojen tunnistaminen Seuranta ja palaute Riskin suuruuden määrittäminen seurausten vakavauus riskin merkittävyydestä päättäminen todennäköisyys toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen Kuva 4. Riskikartoituksen eteneminen. Tämän oppaan laatimisen yhteydessä tuotettiin erityisesti liikuntapaikoille soveltuva riskikartoitusmenetelmä. Laadittu menetelmä on oppaan liitteenä 3.

16 5. Rakenteen määrittäminen Turvallisuussuunnitelmalle ei ole määritetty yhtä ja ainoaa oikeaa muotoa tai rakennetta. Suunnitelman sisältö vaihtelee laatimiskohteesta riippuen. Myös suunnitelman laajuus ja yksityiskohtaisuus voivat vaihdella erilaisten ja erikokoisten kohteiden välillä. Huomioitavaa on kuitenkin se, että pelastussuunnitelmaan on sisällytettävä tietyt laissa määrätyt perusasiat. Samoin Kuluttajaviraston ohjeissa (Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2003) on sisältövaatimuksia turvallisuusasiakirjalle. Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (787/2003) mukaan pelastussuunnitelman on sisällettävä ainakin: 1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan 5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen 6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö. Vna 787/

17 Kuluttajavirasto käyttää turvallisuusdokumentista nimeä turvallisuusasiakirja. Sen sisältönä tulisi olla ainakin: 1) Riskien arvioinnin tulokset 2) Kirjalliset turvallisuusohjeet toiminnoittain, mikäli ohjelmapalvelu koostuu useammasta toiminnasta ja/tai suorituspaikasta 3) Onnettomuuskirjanpito ja tiedot onnettomuuksien syiden tutkinnasta L 75/ ja Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuussuunnitelman laatimisen helpottamiseksi tarjolla on monia valmiita mallipohjia, joita voi hyödyntää myös turvallisuussuunnitelman laatimisessa. Näitä löytyy esimerkiksi aluepelastuslaitosten internetsivuilta ja erilaisista oppaista. Tämän oppaan liitteessä 1 on eräs esimerkki turvallisuussuunnitelman sisältämistä asioista ja lisäksi liitteestä löytyy lista muista tarjolla olevista mallipohjista. Mallipohjat on yleensä pyritty tekemään mahdollisimman laajoiksi, jotta ne soveltuisivat erityyppisiin kohteisiin. Tästä syystä mallipohjissa on usein paljon täytettäviä kohtia, joista kaikki eivät ole liikuntapaikoille tarpeellisia. Ennen tietojen keruun aloittamista kannattaakin valittu mallipohja muokata omaan kohteeseen sopivaksi. Turvallisuussuunnitelman rakennetta määritettäessä kannattaa huomioida kohteen ja sen toiminnan suuruus sekä turvallisuustoimintojen laajuus. Kannattaa mieluummin keskittyä suunnittelemaan ja kirjaamaan tärkeät asiat hyvin ja huolellisesti kuin yrittää sisällyttää turvallisuussuunnitelmaan kaikki mahdollinen tieto ja toiminta. Sen jälkeen kun turvallisuussuunnitelman rakenne on otsikkotasolla määritetty, on paljon helpompi aloittaa tietojen kerääminen. Suunnitelman rakenteen otsikkotasoinen määrittely toimii tavallaan muistilistana asioista, joista täytyy kerätä tietoa tai sopia.

18 6. Yhteistoiminta viranomaisten kanssa Liikuntakohteissa tehdään usein yhteistyötä monien viranomaistahojen kanssa. Viranomaistahoja voivat olla esimerkiksi pelastuslaitos rakennusvalvontaviranomainen poliisi työsuojeluviranomainen ympäristöviranomainen tai terveysviranomainen. Viranomaiset ennen kaikkea valvovat, että kohteen toiminta täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan ole heidän ainoa tehtävänsä. Viranomaisten tehtäviin kuuluvat myös neuvonta, opastus ja ohjaus. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Viranomaisilla on usein laajaa näkemystä turvallisuusasioiden hoitamisesta ja hyvin toimivista käytännöistä, joten avoimella tietojen vaihdolla saadaan paras hyöty esim. viranomaistarkastuksista. Viranomaisten vaatimukset ja painopistealueet saattavat vaihdella jonkin verran eri puolilla Suomea. Turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa voi olla kannattavaa ottaa yhteyttä viranomaisiin ja kysellä vinkkejä suunnitelmaan sekä tiedustella paikallisia painopisteitä. Pelastuslaitokselta saatavat tiedot (esimerkiksi kuinka nopeasti apu saapuu hätätilanteessa kohteeseen) voivat vaikuttaa oman toiminnan suunnitteluun. Erityisen tärkeää yhteistyö on yleisötapahtumissa, joissa poliisi ja pelastuslaitos yleensä osallistuvat myös tapahtuman turvallisuussuunnitteluun. Viranomaiset osaavat usein auttaa myös kohteen ulkopuolelta tulevien vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa. Esimerkiksi pelastuslaitokset tekevät alueittain selvityksen ja arvioi riskejä oman palvelutasonsa määrittelyä varten. Kannattaa huomata, että vastuu turvallisuusjärjestelyistä ei siirry pois toimijalta, vaikka viranomainen antaisikin opastusta tai auttaisi turvallisuussuunnittelussa.

19 7. Faktatietojen hankkiminen Turvallisuussuunnitelma on tietopaketti, johon kirjataan ylös paljon asioita, jotka ovat kohteeseen liittyvää faktatietoa. Tämän tiedon keräämiseen ja kirjaamiseen ei välttämättä tarvita koko projektiryhmää. Tieto voi olla hajallaan eri henkilöillä, joten tarvitaan vain yksi tiedon kerääjä, joka ottaa yhteyttä oikeisiin tahoihin ja kirjaa löytämänsä tiedot turvallisuussuunnitelmaan. Luonnollinen henkilö tällaiseksi tiedonkerääjäksi on projektin alussa nimetty vetäjä, jolla yleensä on jo valmiiksi riittävä perustietämys kohteesta ja hyvät kontaktit oikeisiin henkilöihin. Tietoja voi vaihtoehtoisesti kerätä myös turvallisuussuunnitelmaryhmän kokoontumisten yhteydessä. Ryhmän jäsenet voivat tietää joko suoraan selvittämisen alla olevia asioita tai heidän on helppo hankkia tarvittavat tiedot. Kokoontumisten yhteydessä voidaan tiedonkeruutehtäviä jakaa eri osapuolille. Ryhmän jäsenet välittävät selvittämänsä asiat ryhmän vetäjälle, joka toimii tällöinkin tiedon kerääjänä ja kirjaajana.

20 8. Asioista sopiminen ja tehtävien määrittäminen Faktatiedon lisäksi turvallisuussuunnitelmaan kirjataan myös paljon asioita, jotka vaativat suunnittelua ja sopimista. Näitä asioita ei yleensä kukaan henkilö voi yksin päättää ja kirjata ylös, vaan ne vaativat ryhmässä tehtäviä pohdintoja, sopimuksia ja päätöksiä. Kohteen turvallisuuden varmistamiseksi kannattaa suunnitella säännöllisesti toistuvia tehtäviä ja määrittää niille vastuuhenkilöt. Esimerkkejä tällaisista tehtävistä ovat muun muassa: Sisäiset turvallisuustarkastukset Alkusammutuskaluston tarkastukset Poistumistiekylttien akkujen vaihtaminen Paloilmoitinlaitteiston ja muiden turvajärjestelmien toiminnan testaaminen Lupien myöntäminen tilapäisellä tulityöpaikalla tehtäville tulitöille Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden kirjanpito Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkiminen ja analysointi Savunpoistolaitteistojen huolto ja kunnossapito Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksista huolehtiminen Turvallisuussuunnitelman pitäminen ajan tasalla Säännöllisen turvallisuuskoulutuksen järjestäminen henkilöstölle Väestönsuojan ja sen varustuksen kunnosta huolehtiminen Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden ylläpitäminen Yhteistyö yleisötapahtumien järjestäjien kanssa ja auttaminen tapahtumien turvallisuussuunnittelussa Säännöllisten riskinarviointien toteuttaminen Jokaiseen kohteeseen on tarpeellista määrittää turvallisuuspäällikkö, joka on päävastuussa turvallisuusasioista ja koordinoi turvallisuussuunnittelua. Turvallisuuspäällikön olisi hyvä olla henkilö, jolla on ainakin jonkin verran valtuuksia toteuttaa tarpeellisia muutoksia kohteen turvallisuustoiminnassa. Tällöin havaittuihin ja turvallisuuspäällikölle raportoiduille turvallisuuspuutteille voidaan välittömästi toteuttaa parannustoimenpiteitä. Asioista on tärkeä sopia yhteisesti erityisesti silloin, kun kohteen tiloissa toimii monia organisaatioita. Tällöin on erityisen tärkeää, että vastuista ja toimintatavoista on tark-

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS 2012 Toni Hyytinen 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalin seuraseminaari 28.4.2012 Helsinki Turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen Suomen Palloliitto 1 Sisältö Turvallisuuden peruskäsitteitä Keskeinen lainsäädäntö

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus Hyvässä seurassa on turvallista liikkua Turvallisuuskoulutus Onko Suomi turvallinen maa? Sisäasianministeriö listasi uhkakuvat Suomessa seuraavalle 10 vuodelle! Terveys, kunto, uusavuttomuus, ikääntyminen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA Tilaisuuden/tapahtuman nimi: Tapahtumapaikan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 1. TIEDOT

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4.11.2017 Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Kielo Kestinmäki Kuvat:Kielo Kestinmäki, Suomen Hippos kuvapankki ja SRL 1 Kuluttajapalveluiden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) 1.4

Lisätiedot

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE 15.4.2014 Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus Haasteita matkailualalla: suojautuminen ja ympäristöstä aiheutuvat tekijät Suomessa luonnonolosuhteet

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja:

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: 1 (5) 27.12.2011 KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN MUKAINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. Velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

KUNNAN LIIKUNTATOIMEN TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN

KUNNAN LIIKUNTATOIMEN TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN ISBN 978-952-15-2772-2 Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Toni Hyytinen Kunnan liikuntatoimen turvallisuuden johtaminen Tampereen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys ohjeiksi Tarve saattaa Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (SUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET Tilaisuuden nimi Suunnistuksen keskimatkan AM-kilpailu Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Omavalvonta on riskienhallintaa -seminaari 22.11.2017 Jaana Keränen, VTT

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 1 OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 10 tiedekuntaa 15 700 opiskelijaa 3 154 työntekijää Palveluntuottajien henkilökunta ja asiakkaat Kokonaisrahoitus

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. 1 h hlöä 93 / alkava tunti

KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. 1 h hlöä 93 / alkava tunti KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Omatoiminen varautuminen Osallistuja ymmärtää omatoimisen varautumisen tärkeänä osana yhteiskunnan varautumista. 1 h 10-50 hlöä 93 / alkava tunti Osallistuja tiedostaa turvallisuuteen

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot