Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree"

Transkriptio

1 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1

2

3 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTO 7 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTA- OSAAMISEN KOULUTUS 12 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRON- MENTAL TECHNOLOGY 19 SOSIAALIALAN KOULUTUS: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOIN- NIN TURVAAMINEN 8 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 15 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 20 SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 10 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL AND HEALTH CARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 16

4 4 HAKUAIKA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lahden ammattikorkeakoulussa on kahdeksan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joissa sinulla on mahdollisuus opiskella myös yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäivien määrä ja rytmitys riippuvat koulutuksesta.

5 MASTER'S DEGREE? Master's Degrees are aimed for those who have a relevant higher education degree and at least three years of work experience in the field, obtained after completing the degree. APPLICATION PERIOD

6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on minulle sopiva reitti laajentaa ja syventää ammatillista osaamistani, koska opiskelu on linkitetty työelämään ja alan tuoreimpia ilmiöitä ja uusimpia työkaluja pääsee hyödyntämään käytännössä. Opiskelu motivoituneessa ja vahvaa ammatillista osaamista omaavassa ryhmässä on rikastava kokemus jo itsessään. 6 JANI MÄNNISTÖ

7 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, muotoilu ja media-ala (Muotoilija ylempi AMK, Medianomi ylempi AMK) Laajuus 60 op Kesto 1,5 vuotta Muuttuva yhteiskunta ja muotoilun muuttuva rooli vaativat käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita muotoilun ja media-alan osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ja osallistava ote työhönsä. Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hyvät valmiudet toimia muotoiluun ja visuaaliseen viestintään liittyvissä asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Sisältö Muotoilu- ja media-alan osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa kun ratkotaan ihmisten hyvinvointiin, ympäristöön ja talouteen liittyviä yhteiskunnallisia haasteita. Tarvitaan asiantuntijoita ja kehittäjiä, joilla on kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky tarkastella ja nähdä asioita uudella tavalla ja taito tehostaa ihmisten välistä kommunikaatiota visuaalisin keinoin. Muutokset edellyttävät alan ammattilaisilta uutta osaamista. Perinteisen visuaalisen viestinnän sekä tuote- ja palvelumuotoilun rinnalle ovat nousemassa keskeisiksi muun muassa uusien liiketoimintamallien kehittäminen monialaisesti, avoimet innovaatiot, yritysten ja julkisen sektorin toimintojen käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä sosiaaliset innovaatiot. Tämä edellyttää alan ammattilaisilta strategisia valmiuksia niin liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, informaation visualisoinnista, kuin julkisen sektorin rakenteiden ja toimintojen kehittämisestä. Opiskelemalla osallistavia ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä pyritään sekä empaattiseen, luovaan että analyyttiseen kehittämisotteeseen. Opiskelu ja oppimisympäristö On hyvin luonteenomaista, että muotoilijat ja media-alan ammattilaiset työskentelevät samoissa toimintaympäristöissä ja yhteisissä projekteissa. Alat limittyvät uusien työvälineiden ja työskentelytapojen kautta entistä enemmän toisiinsa. Tämän eri alojen osaamisen ja käytänteiden siirtymisen ja jakamisen vahvistamiseksi muotoilun ja media-alan koulutus toteutetaan yhteisenä, monialaisena kokonaisuutena. Oppimistapahtumassa opiskelijat tuovat oman asiantuntijuutensa mukaan yhteisöllisesti tuotettavan uuden tiedon rakentamiseen. Tämän lisäksi vapaasti valittavat opinnot suuntaavat osaamisen kehittämistä yksilöllisesti. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 20 OP Muotoiluosaamisella kilpailuetua 10 op > Strateginen muotoilu 5 op > Brändinhallinta ja kehittäminen 5 op Muotoiluosaamisella laatua, ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia 10 op > Palvelumuotoilu 5 op > Informaatiomuotoilu 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OP tarjolla mm. Rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen 5 op Sustainable design 5 op E-palvelut 5 op OPINNÄYTETYÖ 30 OP Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmät Tutkimuksellinen kehittämishanke Hakukelpoisuus Pohjakoulutusvaatimuksena on muotoilun ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden alan työkokemus. Soveltuvalla korkeakoulututkinnolla hakevan hakijan hakukelpoisuus ja opintojen edellyttämä osaaminen muotoilun alalta arvioidaan ennakkotehtävien ja valintakokeen perusteella. Osa kaikista hakukelpoisista hakijoista kutsutaan yksipäiväiseen valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lisätietoja koulutuksesta Mirja Kälviäinen, yliopettaja, FT puh

8 SOSIAALIALAN KOULUTUS: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TURVAAMINEN Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2-2,5 vuotta 8 Opiskele sosiaalialan vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin nykyaikaista osaamista tuottava tutkinto. Sisältö Valtakunnallisissa linjauksissa ja strategioissa painotetaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien osaamisen lisäämistä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen - koulutuksessa keskitytään erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, riskiolosuhteiden tunnistamiseen ajoissa, osallisuuden ja varhaisen tukemisen kysymyksiin Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistoiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä Hakukelpoisuus Sosionomi AMK ja muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittua AMK tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin haasteet 15 op > Lapsen ja nuoren arjen ympäristöt ja instituutiot 5 op > Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5 op > Challenges for child protection and child welfare 5 op Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta 15 op > Varhainen tukeminen 5 op > Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5 op > Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5 op Johtamis- ja kehittämisopinnot 15 op > Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op > Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op > Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Raija Hovi-Pulsa puh Tuula Hyppönen puh

9 Koulutuksen aikana olemme saaneet ainutlaatuista, laadukasta ja laaja-alaista sosiaalialan erikoisosaamista. Olemme oppineet ymmärtämään oman osaamisemme arvon arjessa, jalostamaan sitä ja jakamaan sitä myös muille. Asiantuntijuus lähtee oman ammatillisuuden ja ammattialan arvostuksesta. JANI UNKURI 9

10 Uuden tiedon yhdistäminen aikaisemmin opittuun ja koettuun, on reflektoinnin kautta tuottanut minulle oivalluksen tehdä työtäni myös toisella tavalla, uusista näkökulmista ja uudella asenteella. Tieto lisää tuskaa, mutta voimaantumisen kokemukset ovat olleet myös läsnä! 10 PÄIVI POIKOLAINEN

11 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2 2,5 vuotta Opiskele sosiaalialan vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin nykyaikaista osaamista tuottava tutkinto. Sisältö Kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan asiantuntevaa sosiaali- ja terveysalan johtajuutta sekä kykyä sen palvelujärjestelmän suunnitteluun ja kehittämiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija: kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, ja lähiopetus toteutuu lukuvuosina ja Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/ kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta Hakukelpoisuus Fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittuja AMK tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä 15 op > Johtamisen teoria ja käytäntö 5 op > Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoshaasteet 5 op > Tutkumuksellinen kehittäminen 5 op Kehittävä johtaminen 15 op > Strateginen johtaminen 5 op > Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op > Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op Toiminnan johtaminen 15 op > Esimiestyö ja työyhteisön toiminta 5 op > Sosiaali- ja terveystalous 5 op > International social and health care 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Päivi Huotari, yliopettaja puh Lehtori Leena Haapola puh

12 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2 vuotta Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on amk-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu koulutus. Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kehitetty työelämän tarpeisiin. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia vaativissa johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää opiskelijan ammatillista osaamista sekä vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työotetta. Sisältö Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto muodostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä, jotka muodostavat tutkinnon osaamisen perustan. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan ja jotka tukevat opinnäytetyönä tehtävää kehittämishanketta. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Muuttuva toimintaympäristö 15 op Liiketoiminnan johtaminen 15 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen 15 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Siru Kilpilampi, koulutussuunnittelija puh

13 YAMK-opinnoissa tärkein anti on ollut tuoreen opin saaminen muun muassa liiketoimintaympäristön hallinnasta ja prosessien kehittämisestä. Myös opinnoissa tehtävä omaan organisaatioon liitettävä kehityshanke on ollut merkittävä osaamiselle. SIRPA KIRJOLA 13

14 In my mind the brilliance of the studies lay in the fact that although we also studied normal MBA subjects, we carried out a massive research project on the side. We really received a concentrated ration of cleantech and acquired versatile project expertise. 14 MS NINA HARJULA, MASTER STUDENT

15 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Degree Master s Degree in International Business Management Credit Requirement 90 ECTS Duration 1.5 years The duration of Master s Degree Programmes at universities of applied sciences is credits, including a thesis. They require 1-2 years of part-time study. The requirements for applying to master level studies include at least a previous Bachelor s degree and three years of work experience in the chosen field. Contents The programme improves the student s knowledge, skills, and competences of global business environments, strategic management, and process and project management as well as human resource management in international business contexts. The focus of universities of applied sciences is on advanced work-oriented teaching and on applied research and development. Thus learning assignments and the research-oriented development project of the programme are implemented closely to the student s own work and organization or the thesis can be carried out with the projects run by the university. The degree programme provides students with a higher university of applied sciences degree - Master of Business Administration - which produces the same qualification for public office and commercial positions as an academic master s degree from traditional universities. Degree structure Advanced professional studies Elective studies Master s thesis Further information Head of Degree Programme Dr. Brett Fifield Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies Education Programme Coordinator Ms. Siru Kilpilampi tel master-degree-programmes 50 ECTS 10 ECTS 30 ECTS 15

16 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL AND HEALTH CARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT Degree Master s Degree in Social and Health Care Development and Management Credit Requirement 90 ECTS Duration years Master of Health Care, Master of Social Services The objective of the degree programme is to provide students with the competence to work in expert, leadership and management roles in social and health care. Contents The achievement of the strategic objectives of social and health policy requires the social and health care sector to have expert leaders and developers in charge of the planning, development and decisionmaking of the service system and the evaluation of its effectiveness. A graduate from this programme will be able to: work as professional, developer and manager in social and health care improve activities in complicated and unpredictable environments create and develop eservices predict the effects of and opportunities for internationalization development in one s own field Degree structure ADVANCED PROFESSIONAL STUDIE 45 ECTS Social and health care management 15 ECTS > Social and health care policy 5 ECTS > Social and health care management theory and practice 5 ECTS > Societal change and future foresight methods 5 ECTS Strategic development in social and health care 15 ECTS > Strategic management 5 ECTS > Human resource and knowledge management 5 ECTS > Social and health care economics 15 ECTS eservices in social and health care 15 ECTS > Conceptual framing of eservices 5 ECTS > Designing eservices for future social and health care consumers 5 ECTS > Management of eservices 5 ECTS ELECTIVE STUDIES 15 ECTS MASTER'S THESIS 30 ECTS Further information Head of Degree Programme Dr. Ms. Päivi Huotari Tel Senior Lecturer Mari Kokkonen Tel Application Lahti University of Applied Sciences Faculty of Social and Health Care Student Office Hoitajankatu 3 FI Lahti master-degree-programmes 16 The programme is especially focusing on the development and management of eservices, and modern and innovative development methods. Learning approach The programme includes elearning and eight intensive contact periods. These will be held within two years and with four contact periods per year. The programme is carried out in collaboration with HAMK. Prerequisites Applicants are required to have at least a bachelor-level degree in the field of master s degree programme as well as a minimum of three year s work experience in the field of one s degree.

17 Studies have given me tools to enhance my competencies in social and health care leadership and management. The developmental approach and international working method I have adapted during the studies have given me opportunities to lifelong and independent learning also in the future. SEIDI SAARINEN 17

18 The studies opened up for me the opportunity to get involved in international cooperation and also to develop myself in the future. The research approach, as well as studying in a multi-professional team gave me a broader perspective on dealing with the knowledge and skills obtained from working live. Do not be afraid to go on an Erasmus -exchange!" 18 MINNA VIERULA

19 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Master in Sustainable Urban Planning and Climate Change Credit requirement 60 OP Duration 1,5 years The programme consists of working life-orientated studies connected with urban environmental challenges in planning and management. The goal is to improve the professional competencies of the students by developing an interdisciplinary and international understanding of urban challenges. Contents The main themes of the programme deal with planning and management processes, as well as the impacts of climate change on the environment. During the studies up-to-date knowledge and technology are adapted from the fields of renewable energy and material use, as well as waste water and stormwater management. The education includes the following subject areas: Urban and interactive planning, Climate change and its environmental impacts, Environmental management, GIS in environmental planning and research Environmental technology and research (CleanTech) and Societal change and future foresight methods Learning approach The programme contains six intensive weeks and separate contact days in the period between these weeks. The intensive weeks are arranged within one academic year. Also elearning methods are used actively. Degree structure ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES 20 ECTS 07MET205E Urban and communicative planning 5 ECTS 07MET305E Climate change and its environmental impacts 5 ECTS 07MET405E Environmental management 5 ECTS 07MET505E GIS in environmental planning and research 5 ECTS ELECTIVE STUDIES 10 ECTS 07MET605E Environmental technology and research 5 ECTS 07MET805E Societal change and future foresight methods 5 ECTS THESIS 30 ECTS Prerequisities To be eligible for the programme the applicant must have at least a previous Bachelor's degree from a university or university of applied sciences (Engineering or Environmental Science) and a minimum of three years work experience after graduation. In addition, a solid command of English is required. Further information Head of Degree Programme D Sc(Arch.) Eeva Aarrevaara Tel: Study secretary Ms Kristina Mäkelä Tel: The programme enhances new career opportunities for students who have earlier studies in a certain defined area and want to obtain advanced professional competences. 19

20 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Degree Master s Degree in Information and Communication Technology Credit Requirement 60 ECTS Duration 1.5 years 20 The objective of the degree programme is to help working IT professionals to focus on their personal goals and to develop their practical skills needed to succeed in ever-changing IT world. Contents Master s education concentrates on the newest trends and topics in Information and Communications Technology. Focus is on utilizing the ICT possibilities to boost business, industry and the public sector. The programme aims to promote multidimensional understanding and better cooperation between different fields of ICT. The professional studies consists of two modules: Future ICT services and Developing ICT services. Focus areas in these modules are gamification, virtualization and cloud based services as well as big data. During the studies both theory and practice are integrated together in a suitable manner. Thesis work is an important and big part of Master s degree education. During the thesis work, student accomplish development/research project usually for the ICT Industry. Thesis work is also a good way to profile the Master s degree education. The programme is carried out through intensive periods (2 weeks in autumn and 3 weeks in spring time) taking place mainly in Fellmannia (Kirkkokatu 27, Lahti), and with the help of virtual meetings and elearning platforms. All sessions will be recorded and are available 24/7 in elearning platform. Whenever possible visiting teachers/researchers from LUAS partner universities are integrated into intensive week s programme. Teaching language is English. Degree structure Advanced professional studies 20 ECTS Elective studies 10 ECTS Master s thesis 30 ECTS Further information Principal Lecturer Matti Welin Ms Kristina Mäkelä Lahti University of Applied Sciences Faculty of Technology Kirkkokatu 27 FI Lahti, Finland ICT is a growing technology inside almost any future business area. Get a grip from the development of future ICT services and platforms. Update Your Bachelor s Degree to Master s degree.

21 Tulossa vuonna 2016: Terveysalan ylempi amk-tutkinto, jonka suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä digitalisoituvissa alan organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Keskeisenä sisältönä ovat ohjaaminen, asiakaslähtöiset älykkäät terveyspalvelut sekä tietojohtaminen ja toiminta ehealthverkostoissa. Toteutus tapahtuu lähi- ja verkko-opetuksena suomen ja englannin kielillä. Lisätietoa

22 Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu Graafinen suunnittelu ja taitto: Ankara Design, Anna Räikkönen Paino: N-Paino Oy 2015 Pidätämme oikeuden muutoksiin.

23

24 24

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op M at k a i l u - j a r av i t s e m i s a l a n y l e m p i a mm at t i k o r k e a k o u l u t u t k i n to Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 90 op Restonomi (ylempi amk) Master of Hospitality Management

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Kulje omia polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Reitti uuteen ammattiin. Väylä osaamisen täydentämiseen. Tutkimusmatka korkeakouluopintoihin. SISÄLTÖ Polkuopinnot Mitä polkuopinnot ovat? 7 Polkuopinnot

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta FUAS-vuosi 2014 toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 10 Hyvinvointia ja liiketoimintaa 13 The editorial and

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

EMBA. Creative Leadership

EMBA. Creative Leadership EMBA Creative Leadership Executive MBA Creative Leadership is a 2-year international program carried out by MIF in cooperation with IMD (Switzerland), UC Berkeley (USA) and Ashridge Business School (UK).

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot