Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree"

Transkriptio

1 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1

2

3 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTO 7 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTA- OSAAMISEN KOULUTUS 12 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRON- MENTAL TECHNOLOGY 19 SOSIAALIALAN KOULUTUS: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOIN- NIN TURVAAMINEN 8 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 15 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 20 SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 10 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL AND HEALTH CARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 16

4 4 HAKUAIKA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lahden ammattikorkeakoulussa on kahdeksan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joissa sinulla on mahdollisuus opiskella myös yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäivien määrä ja rytmitys riippuvat koulutuksesta.

5 MASTER'S DEGREE? Master's Degrees are aimed for those who have a relevant higher education degree and at least three years of work experience in the field, obtained after completing the degree. APPLICATION PERIOD

6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on minulle sopiva reitti laajentaa ja syventää ammatillista osaamistani, koska opiskelu on linkitetty työelämään ja alan tuoreimpia ilmiöitä ja uusimpia työkaluja pääsee hyödyntämään käytännössä. Opiskelu motivoituneessa ja vahvaa ammatillista osaamista omaavassa ryhmässä on rikastava kokemus jo itsessään. 6 JANI MÄNNISTÖ

7 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, muotoilu ja media-ala (Muotoilija ylempi AMK, Medianomi ylempi AMK) Laajuus 60 op Kesto 1,5 vuotta Muuttuva yhteiskunta ja muotoilun muuttuva rooli vaativat käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita muotoilun ja media-alan osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ja osallistava ote työhönsä. Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hyvät valmiudet toimia muotoiluun ja visuaaliseen viestintään liittyvissä asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Sisältö Muotoilu- ja media-alan osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa kun ratkotaan ihmisten hyvinvointiin, ympäristöön ja talouteen liittyviä yhteiskunnallisia haasteita. Tarvitaan asiantuntijoita ja kehittäjiä, joilla on kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky tarkastella ja nähdä asioita uudella tavalla ja taito tehostaa ihmisten välistä kommunikaatiota visuaalisin keinoin. Muutokset edellyttävät alan ammattilaisilta uutta osaamista. Perinteisen visuaalisen viestinnän sekä tuote- ja palvelumuotoilun rinnalle ovat nousemassa keskeisiksi muun muassa uusien liiketoimintamallien kehittäminen monialaisesti, avoimet innovaatiot, yritysten ja julkisen sektorin toimintojen käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä sosiaaliset innovaatiot. Tämä edellyttää alan ammattilaisilta strategisia valmiuksia niin liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, informaation visualisoinnista, kuin julkisen sektorin rakenteiden ja toimintojen kehittämisestä. Opiskelemalla osallistavia ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä pyritään sekä empaattiseen, luovaan että analyyttiseen kehittämisotteeseen. Opiskelu ja oppimisympäristö On hyvin luonteenomaista, että muotoilijat ja media-alan ammattilaiset työskentelevät samoissa toimintaympäristöissä ja yhteisissä projekteissa. Alat limittyvät uusien työvälineiden ja työskentelytapojen kautta entistä enemmän toisiinsa. Tämän eri alojen osaamisen ja käytänteiden siirtymisen ja jakamisen vahvistamiseksi muotoilun ja media-alan koulutus toteutetaan yhteisenä, monialaisena kokonaisuutena. Oppimistapahtumassa opiskelijat tuovat oman asiantuntijuutensa mukaan yhteisöllisesti tuotettavan uuden tiedon rakentamiseen. Tämän lisäksi vapaasti valittavat opinnot suuntaavat osaamisen kehittämistä yksilöllisesti. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 20 OP Muotoiluosaamisella kilpailuetua 10 op > Strateginen muotoilu 5 op > Brändinhallinta ja kehittäminen 5 op Muotoiluosaamisella laatua, ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia 10 op > Palvelumuotoilu 5 op > Informaatiomuotoilu 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OP tarjolla mm. Rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen 5 op Sustainable design 5 op E-palvelut 5 op OPINNÄYTETYÖ 30 OP Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmät Tutkimuksellinen kehittämishanke Hakukelpoisuus Pohjakoulutusvaatimuksena on muotoilun ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden alan työkokemus. Soveltuvalla korkeakoulututkinnolla hakevan hakijan hakukelpoisuus ja opintojen edellyttämä osaaminen muotoilun alalta arvioidaan ennakkotehtävien ja valintakokeen perusteella. Osa kaikista hakukelpoisista hakijoista kutsutaan yksipäiväiseen valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lisätietoja koulutuksesta Mirja Kälviäinen, yliopettaja, FT puh

8 SOSIAALIALAN KOULUTUS: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TURVAAMINEN Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2-2,5 vuotta 8 Opiskele sosiaalialan vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin nykyaikaista osaamista tuottava tutkinto. Sisältö Valtakunnallisissa linjauksissa ja strategioissa painotetaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien osaamisen lisäämistä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen - koulutuksessa keskitytään erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, riskiolosuhteiden tunnistamiseen ajoissa, osallisuuden ja varhaisen tukemisen kysymyksiin Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistoiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä Hakukelpoisuus Sosionomi AMK ja muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittua AMK tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin haasteet 15 op > Lapsen ja nuoren arjen ympäristöt ja instituutiot 5 op > Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5 op > Challenges for child protection and child welfare 5 op Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta 15 op > Varhainen tukeminen 5 op > Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5 op > Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5 op Johtamis- ja kehittämisopinnot 15 op > Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op > Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op > Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Raija Hovi-Pulsa puh Tuula Hyppönen puh

9 Koulutuksen aikana olemme saaneet ainutlaatuista, laadukasta ja laaja-alaista sosiaalialan erikoisosaamista. Olemme oppineet ymmärtämään oman osaamisemme arvon arjessa, jalostamaan sitä ja jakamaan sitä myös muille. Asiantuntijuus lähtee oman ammatillisuuden ja ammattialan arvostuksesta. JANI UNKURI 9

10 Uuden tiedon yhdistäminen aikaisemmin opittuun ja koettuun, on reflektoinnin kautta tuottanut minulle oivalluksen tehdä työtäni myös toisella tavalla, uusista näkökulmista ja uudella asenteella. Tieto lisää tuskaa, mutta voimaantumisen kokemukset ovat olleet myös läsnä! 10 PÄIVI POIKOLAINEN

11 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2 2,5 vuotta Opiskele sosiaalialan vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin nykyaikaista osaamista tuottava tutkinto. Sisältö Kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan asiantuntevaa sosiaali- ja terveysalan johtajuutta sekä kykyä sen palvelujärjestelmän suunnitteluun ja kehittämiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija: kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, ja lähiopetus toteutuu lukuvuosina ja Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/ kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta Hakukelpoisuus Fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittuja AMK tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä 15 op > Johtamisen teoria ja käytäntö 5 op > Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoshaasteet 5 op > Tutkumuksellinen kehittäminen 5 op Kehittävä johtaminen 15 op > Strateginen johtaminen 5 op > Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op > Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op Toiminnan johtaminen 15 op > Esimiestyö ja työyhteisön toiminta 5 op > Sosiaali- ja terveystalous 5 op > International social and health care 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Päivi Huotari, yliopettaja puh Lehtori Leena Haapola puh

12 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2 vuotta Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on amk-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu koulutus. Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kehitetty työelämän tarpeisiin. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia vaativissa johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää opiskelijan ammatillista osaamista sekä vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työotetta. Sisältö Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto muodostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä, jotka muodostavat tutkinnon osaamisen perustan. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan ja jotka tukevat opinnäytetyönä tehtävää kehittämishanketta. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Muuttuva toimintaympäristö 15 op Liiketoiminnan johtaminen 15 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen 15 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Siru Kilpilampi, koulutussuunnittelija puh

13 YAMK-opinnoissa tärkein anti on ollut tuoreen opin saaminen muun muassa liiketoimintaympäristön hallinnasta ja prosessien kehittämisestä. Myös opinnoissa tehtävä omaan organisaatioon liitettävä kehityshanke on ollut merkittävä osaamiselle. SIRPA KIRJOLA 13

14 In my mind the brilliance of the studies lay in the fact that although we also studied normal MBA subjects, we carried out a massive research project on the side. We really received a concentrated ration of cleantech and acquired versatile project expertise. 14 MS NINA HARJULA, MASTER STUDENT

15 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Degree Master s Degree in International Business Management Credit Requirement 90 ECTS Duration 1.5 years The duration of Master s Degree Programmes at universities of applied sciences is credits, including a thesis. They require 1-2 years of part-time study. The requirements for applying to master level studies include at least a previous Bachelor s degree and three years of work experience in the chosen field. Contents The programme improves the student s knowledge, skills, and competences of global business environments, strategic management, and process and project management as well as human resource management in international business contexts. The focus of universities of applied sciences is on advanced work-oriented teaching and on applied research and development. Thus learning assignments and the research-oriented development project of the programme are implemented closely to the student s own work and organization or the thesis can be carried out with the projects run by the university. The degree programme provides students with a higher university of applied sciences degree - Master of Business Administration - which produces the same qualification for public office and commercial positions as an academic master s degree from traditional universities. Degree structure Advanced professional studies Elective studies Master s thesis Further information Head of Degree Programme Dr. Brett Fifield Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies Education Programme Coordinator Ms. Siru Kilpilampi tel master-degree-programmes 50 ECTS 10 ECTS 30 ECTS 15

16 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL AND HEALTH CARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT Degree Master s Degree in Social and Health Care Development and Management Credit Requirement 90 ECTS Duration years Master of Health Care, Master of Social Services The objective of the degree programme is to provide students with the competence to work in expert, leadership and management roles in social and health care. Contents The achievement of the strategic objectives of social and health policy requires the social and health care sector to have expert leaders and developers in charge of the planning, development and decisionmaking of the service system and the evaluation of its effectiveness. A graduate from this programme will be able to: work as professional, developer and manager in social and health care improve activities in complicated and unpredictable environments create and develop eservices predict the effects of and opportunities for internationalization development in one s own field Degree structure ADVANCED PROFESSIONAL STUDIE 45 ECTS Social and health care management 15 ECTS > Social and health care policy 5 ECTS > Social and health care management theory and practice 5 ECTS > Societal change and future foresight methods 5 ECTS Strategic development in social and health care 15 ECTS > Strategic management 5 ECTS > Human resource and knowledge management 5 ECTS > Social and health care economics 15 ECTS eservices in social and health care 15 ECTS > Conceptual framing of eservices 5 ECTS > Designing eservices for future social and health care consumers 5 ECTS > Management of eservices 5 ECTS ELECTIVE STUDIES 15 ECTS MASTER'S THESIS 30 ECTS Further information Head of Degree Programme Dr. Ms. Päivi Huotari Tel Senior Lecturer Mari Kokkonen Tel Application Lahti University of Applied Sciences Faculty of Social and Health Care Student Office Hoitajankatu 3 FI Lahti master-degree-programmes 16 The programme is especially focusing on the development and management of eservices, and modern and innovative development methods. Learning approach The programme includes elearning and eight intensive contact periods. These will be held within two years and with four contact periods per year. The programme is carried out in collaboration with HAMK. Prerequisites Applicants are required to have at least a bachelor-level degree in the field of master s degree programme as well as a minimum of three year s work experience in the field of one s degree.

17 Studies have given me tools to enhance my competencies in social and health care leadership and management. The developmental approach and international working method I have adapted during the studies have given me opportunities to lifelong and independent learning also in the future. SEIDI SAARINEN 17

18 The studies opened up for me the opportunity to get involved in international cooperation and also to develop myself in the future. The research approach, as well as studying in a multi-professional team gave me a broader perspective on dealing with the knowledge and skills obtained from working live. Do not be afraid to go on an Erasmus -exchange!" 18 MINNA VIERULA

19 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Master in Sustainable Urban Planning and Climate Change Credit requirement 60 OP Duration 1,5 years The programme consists of working life-orientated studies connected with urban environmental challenges in planning and management. The goal is to improve the professional competencies of the students by developing an interdisciplinary and international understanding of urban challenges. Contents The main themes of the programme deal with planning and management processes, as well as the impacts of climate change on the environment. During the studies up-to-date knowledge and technology are adapted from the fields of renewable energy and material use, as well as waste water and stormwater management. The education includes the following subject areas: Urban and interactive planning, Climate change and its environmental impacts, Environmental management, GIS in environmental planning and research Environmental technology and research (CleanTech) and Societal change and future foresight methods Learning approach The programme contains six intensive weeks and separate contact days in the period between these weeks. The intensive weeks are arranged within one academic year. Also elearning methods are used actively. Degree structure ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES 20 ECTS 07MET205E Urban and communicative planning 5 ECTS 07MET305E Climate change and its environmental impacts 5 ECTS 07MET405E Environmental management 5 ECTS 07MET505E GIS in environmental planning and research 5 ECTS ELECTIVE STUDIES 10 ECTS 07MET605E Environmental technology and research 5 ECTS 07MET805E Societal change and future foresight methods 5 ECTS THESIS 30 ECTS Prerequisities To be eligible for the programme the applicant must have at least a previous Bachelor's degree from a university or university of applied sciences (Engineering or Environmental Science) and a minimum of three years work experience after graduation. In addition, a solid command of English is required. Further information Head of Degree Programme D Sc(Arch.) Eeva Aarrevaara Tel: Study secretary Ms Kristina Mäkelä Tel: The programme enhances new career opportunities for students who have earlier studies in a certain defined area and want to obtain advanced professional competences. 19

20 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Degree Master s Degree in Information and Communication Technology Credit Requirement 60 ECTS Duration 1.5 years 20 The objective of the degree programme is to help working IT professionals to focus on their personal goals and to develop their practical skills needed to succeed in ever-changing IT world. Contents Master s education concentrates on the newest trends and topics in Information and Communications Technology. Focus is on utilizing the ICT possibilities to boost business, industry and the public sector. The programme aims to promote multidimensional understanding and better cooperation between different fields of ICT. The professional studies consists of two modules: Future ICT services and Developing ICT services. Focus areas in these modules are gamification, virtualization and cloud based services as well as big data. During the studies both theory and practice are integrated together in a suitable manner. Thesis work is an important and big part of Master s degree education. During the thesis work, student accomplish development/research project usually for the ICT Industry. Thesis work is also a good way to profile the Master s degree education. The programme is carried out through intensive periods (2 weeks in autumn and 3 weeks in spring time) taking place mainly in Fellmannia (Kirkkokatu 27, Lahti), and with the help of virtual meetings and elearning platforms. All sessions will be recorded and are available 24/7 in elearning platform. Whenever possible visiting teachers/researchers from LUAS partner universities are integrated into intensive week s programme. Teaching language is English. Degree structure Advanced professional studies 20 ECTS Elective studies 10 ECTS Master s thesis 30 ECTS Further information Principal Lecturer Matti Welin Ms Kristina Mäkelä Lahti University of Applied Sciences Faculty of Technology Kirkkokatu 27 FI Lahti, Finland ICT is a growing technology inside almost any future business area. Get a grip from the development of future ICT services and platforms. Update Your Bachelor s Degree to Master s degree.

21 Tulossa vuonna 2016: Terveysalan ylempi amk-tutkinto, jonka suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä digitalisoituvissa alan organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Keskeisenä sisältönä ovat ohjaaminen, asiakaslähtöiset älykkäät terveyspalvelut sekä tietojohtaminen ja toiminta ehealthverkostoissa. Toteutus tapahtuu lähi- ja verkko-opetuksena suomen ja englannin kielillä. Lisätietoa

22 Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu Graafinen suunnittelu ja taitto: Ankara Design, Anna Räikkönen Paino: N-Paino Oy 2015 Pidätämme oikeuden muutoksiin.

23

24 24

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille Lahden Ammattikorkeakoulu 216-217 2.3.216 Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 216-217 kaikille LAMKin opiskelijoille Tunnus Nimi 1 v Op yht KEYVV16-11 Kaikille yhteinen täydentävä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA Kulttuurituotanto kuuluu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Sami Kivelä Lehtori, kansainväliset asiat Diakonia-ammattikorkeakoulu Koordinaattoritapaaminen, CIMO 30.11.2016

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu luonnonvara-alalla ja elintarvikeketjussa työskentelevien

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET EU Amke Perustettu 2008-2009 AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET Aktiivimaita lisäksi Ranska Espanja Latvia (Tanska) Unkari?. EUproVET Lähtökohtana oli maakohtainen

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Lähijohtaminen 60 op -opintokokonaisuus

Lähijohtaminen 60 op -opintokokonaisuus Lähijohtaminen 60 op -opintokokonaisuus Opintojaksojen keskeiset sisällöt ja syksyn 2017 opintojen ajoitus Syksy 2017 Orientoivat opinnot 2 op Keskeinen sisältö» Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Ylemmät AMK-tutkinnot 2008

Ylemmät AMK-tutkinnot 2008 Hakuaika 16.4. 2.5.2008 Ylemmät AMK-tutkinnot 2008 Terveyden edistäminen Merenkulun hallinto Teknologiaosaamisen johtaminen International Business Management Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin Hannu Markkanen hannu.markkanen@evitek.fi http://netpro.evitek.fi/ https://server3.hci.fi/netpro/

Lisätiedot

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 59 :n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Korkeakoulujen Erasmus-peruskirja Erasmus Charter for Higher Education, ECHE Korkeakoulun

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA

Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA 90 op / Restonomi (ylempi AMK) / Master of Hospitality Management / 2012-2014 MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot