HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot"

Transkriptio

1 HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences

2 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kattava ja selkeä kuva omasta alastaan sekä valmiudet kehittää asiantuntijuuttaan jatkossa. Opinnot tuottavat opiskelijalle korkeatasoista osaamista, jota vaaditaan vaativissa kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opinnot valmentavat oman alan tutkimustiedon hankkimiseen ja soveltamiseen käytännön työssä ja sen kehittämisessä. Opiskelija voi hyödyntää opinnoissaan aitoja työelämän kehityshaasteita ja kehittää omaa työtään jo opintojen aikana. Osan opinnoista voi suorittaa HAMKin tutkimusyksiköissä erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opiskelua työn ohessa Opinnot ovat laajuuden mukaan joko 1 1,5 tai 2 2,5 vuotta. Opetus on opiskelijalle maksutonta. Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtava koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Käytännön järjestelyissä huomioidaan opiskelijoiden erilaisista elämäntilanteista johtuvat ajankäytön haasteet ja opiskelu on helppoa myös työn ohessa. Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen 4 Liiketoiminnan kehittäminen 6 Rakentaminen 8 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 10 Teknologiaosaamisen johtaminen 12 2

3 Master s Degree in University of Applied Sciences New Innovative Competences The aim of Master s degree programmes in universities of applied sciences is to provide students with comprehensive and clear understanding of particular field of expertise and to provide means of updating the expertise continuously. The studies give student competences needed for demanding development, specialist and management tasks. The studies train student to acquire researched information about his or her field of expertise and to apply this information on practical work and development. Student can utilize real-life cases from worklife and develop his or her own work while studying. Students can carry out a part of their studies at HAMK research units in various research and development projects. Studying while Working The Master s degree programmes are 60 or 90 credit units and the studies are either 12 or 30 months depending on the credits. There are no tuition fees. Studies are part-time studies. The adult students challenges in time management are taken into careful consideration while planning and implementing the studies, so it is easy to study while in working life. For more information: Business Management and Entrepreneurship 16 Social and Health Care Development and Management 18 3

4 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuotteistamista. Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen kohdentuu maatalous-, metsä-, puutarha-, elintarvike- ja ympäristöalan liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen valmentavaan koulutukseen. Keskeisimpiä sisältöjä ovat muutosjohtaminen, innovaatioiden tuottaminen biotaloudessa, strateginen ja talousjohtaminen sekä vastuullinen ja kestävä liiketoiminta biotaloudessa. Koulutusala: Luonnonvara- ja ympäristöala Tutkintonimikkeet: Agrologi (ylempi AMK) Hortonomi (ylempi AMK) Insinööri (ylempi AMK) Metsätalousinsinööri (ylempi AMK) Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) Master of Natural Resources Koulutus on suunnattu agrologeille, hortonomeille, insinööreille, metsätalousinsinööreille ja ympäristösuunnittelijoille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista asiantuntijoille, joilla on valmiudet toimia maaseudun ja luonnonvara-alan muutosagentteina, erilaisissa kehittämistehtävissä ja johtamistehtävissä yrityksissä, julkisen sektorin palveluyrityksissä sekä julkisen sektorin palveluksessa erilaisissa viranomaistehtävissä. Opintojen laajuus: 60 op (1 1,5 vuotta) 4

5 Opintojen sisältö Moduulipohjainen opiskelu mahdollistaa laajojen, monialaisten, työelämää vastaavien kokonaisuuksien tarkastelun. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Ne tuottavat jo opiskeluaikana uutta tietoa ja mahdollistavat organisaation, sen työskentelytapojen sekä johtamisstrategioiden kehittämisen. Monet tehtävistä toteutetaan ryhmätyöskentelynä, ja niissä hyödynnetään työelämässäkin käytössä olevia verkkotyöskentelyvälineitä. Koulutuksen lähiopetusjaksot ovat noin kahdesti kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Verkko- ja lähiopetus on yhteistoiminnallista ja keskustelevaa. VASTUULLINEN INNOVAATIO- JOHTAMINEN, 10 OP Strateginen johtaminen ja talous Biotalousyritysten innovaatioprosessit TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS, 10 OP Societal Change and Foresight Methods Toimintaympäristön tutkimus ja kehittäminen OPINNÄYTETYÖ, 30 OP Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että laajempien kehittämishankkeiden tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö tuottaa eri alojen rajapinnoilta uutta osaamista. Opinnäytetyö toteutetaan ensisijaisesti autenttisessa työyhteisössä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö pitää sisällään sekä tutkimuksellisuuden että kehittämistoiminnan. VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ LIIKE- TOIMINTA BIOTALOUDESSA, 10 OP Palvelut ja tuotteistaminen erityisesti lyhyissä arvoketjuissa Biotalouden ja luonnonvara-alan tulevaisuusverstas Opintojen tarkemmat kuvaukset 5

6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on työelämälähtöistä ja tähtää yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Koulutus tuottaa monipuolista asiantuntijaosaamista organisaation suunnittelu- ja johtotehtäviin, erilaisten kehittämisprojektien toteuttamiseen, sekä yrittäjyyteen. Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tutkintonimikkeet: Opinnot toteutetaan lähes kokonaisuudessaan verkossa, mikä tukee opiskelijan valmiuksia kehittää myös omaa työtään verkkotyöskentelymenetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita ovat työyhteisötaidot, strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen, kilpailukyvyn johtaminen sekä asiakaslähtöinen liiketoiminta. Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Opintojen laajuus: 90 op (2 2,5 vuotta) Verkko-opintoina 6

7 Opintojen sisältö Moduulipohjainen opiskelu mahdollistaa laajojen, monialaisten, työelämää vastaavien kokonaisuuksien tarkastelun. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Ne tuottavat jo opiskeluaikana uutta tietoa ja mahdollistavat organisaation, sen työskentelytapojen sekä johtamisstrategioiden kehittämisen. Monet tehtävistä toteutetaan ryhmätyöskentelynä ja niissä hyödynnetään työelämässäkin käytössä olevia verkkotyöskentelyvälineitä. Opinnot toteutetaan pääosin verkossa. Opinnot sisältävät intensiivijakson, verkko-opetusta, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Ryhmät kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa verkossa ohjaajan johdolla. TYÖYHTEISÖTAIDOT, 15 OP ASIAKASLÄHTÖINEN LIIKETOIMINTA, 15 OP Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot Osaamisen kehittäminen verkkoympäristössä Työyhteisön viestintä ja vuorovaikutus Liiketoiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen Myynnin ja markkinoinnin johtaminen OPINNÄYTETYÖ, 30 OP STRATEGINEN AJATTELU JA MUUTOK- SEN JOHTAMINEN,15 OP Talous ja yhteiskunta Strateginen johtaminen Johtaminen ja johtajuus muutoksessa KILPAILUKYVYN JOHTAMINEN, 15 OP Liiketoiminnan analyysi Kasvu ja innovaatiot Tuottavuus ja jatkuva parantaminen Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että laajempien kehittämishankkeiden tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö tuottaa eri alojen rajapinnoilta uutta osaamista. Opinnäytetyö toteutetaan ensisijaisesti autenttisessa työyhteisössä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö pitää sisällään sekä tutkimuksellisuuden että kehittämistoiminnan. Opintojen tarkemmat kuvaukset 7

8 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Rakentaminen Koulutusala: Tekniikan ja liikenteen ala Tutkintonimikkeet: Insinööri (ylempi AMK) Master of Engineering Opintojen laajuus: 60 op (1 1,5 vuotta) Rakentamisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu talonrakennus-, yhdyskunta- tai ympäristötekniikan aloilta ammattikorkeakoulun perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan työyhteisöjensä ja toimialansa kehittämishankkeiden toteutuksessa. Opintojen tavoitteena on saavuttaa valmiudet oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuotettujen tietojen ja toimintamallien soveltamiseen omassa työyhteisössä sekä saavuttaa valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen. Rakentamisen koulutus koostuu seuraavista kolmesta aihealueesta: Rakentamistalous - talous ja johtaminen, hankkeen ohjaus Rakennustekniikka - rakennusfysiikka, rakenteiden suunnittelu, tietomallinnus Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka - ympäristögeotekniikka, vesihuolto 8

9 Opintojen sisältö Moduulipohjainen opiskelu mahdollistaa laajojen, monialaisten, työelämää vastaavien kokonaisuuksien tarkastelun. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Ne tuottavat jo opiskeluaikana uutta tietoa ja mahdollistavat organisaation, sen työskentelytapojen sekä johtamisstrategioiden kehittämisen. Opiskelija voi valita moduuleista omaa ammattialaansa tukevat osiot ja täydentää osaamistaan projektitöillä. Lisäksi opintojen aikana tehdään laaja 30 opintopisteen kehittämistehtävä eli opinnäytetyö. Teräsbetoni- ja teräsrakenteiden suunnittelun opintojen tavoitteena on saavuttaa valmius hankkia AA-luokan suunnittelijapätevyys teräsbetoni- ja teräsrakenteiden suunnittelussa. Koulutuksen lähiopetusjaksot ovat noin kahdesti kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Verkko- ja lähiopetus on yhteistoiminnallista ja keskustelevaa. YMPÄRISTÖ- JA YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA, 10 OP Ympäristögeotekniikka Vesihuolto RAKENTAMISTALOUS, 10 OP Strateginen johtaminen ja talous Rakennushankkeen suunnittelu ja ohjaus 5 opintopisteen laajuiset projektityöt RAKENNUSTEKNIIKKA, 10 OP OPINNÄYTETYÖ, 30 OP Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Rakennusfysiikka Tietomallinnus TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU, 10 OP TERÄSBETONI- RAKENTEIDEN SUUNNITTELU, 10 OP Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että laajempien kehittämishankkeiden tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö tuottaa eri alojen rajapinnoilta uutta osaamista. Opinnäytetyö toteutetaan ensisijaisesti autenttisessa työyhteisössä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö pitää sisällään sekä tutkimuksellisuuden että kehittämistoiminnan. Opintojen tarkemmat kuvaukset 9

10 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus on tarkoitettu esimiestehtävissä tai asiantuntijatehtävissä toimiville sekä niihin aikoville henkilöille. Koulutuksessa on huomioitu suomalaisen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutokset ja niiden esiin nostamat tulevaisuuden osaamistarpeet, jotka ovat ajankohtaisia monissa organisaatioissa. Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tutkintonimikkeet: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Master of Health Care Sosionomi (ylempi AMK) Master of Social Services Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care Koulutuksessa on kuusi painopistealuetta: muutoksen ymmärtäminen ja hallinta sosiaali- ja terveysalalla, strateginen johtaminen hyvinvointivaltion rakennemuutoksissa, henkilöstöjohtaminen moniammatillisessa yhteistyössä, talouden johtaminen väestön hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen hallinta muuttuvalla sosiaali- ja terveysalalla sekä kansainvälinen toiminta monikulttuurisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus syventää osaamistaan myös oman kiinnostuksensa mukaisesti. Koulutuksesta saa hyvät valmiudet toimia muuttuvalla sosiaali- ja terveysalalla asiantuntijaorganisaatioiden lähi- ja keskijohtotehtävissä ja asiantuntijatehtävissä sekä edellytykset edetä strategisiin johtotehtäviin. Koulutus suuntautuu lähinnä kansallisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opintojen laajuus: 90 op (2 2,5 vuotta) 10

11 Opintojen sisältö Moduulipohjainen opiskelu mahdollistaa laajojen, monialaisten, työelämää vastaavien kokonaisuuksien tarkastelun. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Ne tuottavat jo opiskeluaikana uutta tietoa ja mahdollistavat organisaation, sen työskentelytapojen sekä johtamisstrategioiden kehittämisen. Monet tehtävistä toteutetaan ryhmätyöskentelynä, ja niissä hyödynnetään työelämässäkin käytössä olevia verkkotyöskentelyvälineitä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja ne sisältävät 1-2 lähiviikonloppua kuukaudessa. Verkko- ja lähiopetus on yhteistoiminnallista ja keskustelevaa. JOHTAMINEN KEHITTYVÄLLÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA, 15 OP PALVELUJEN HALLINTA, 15 OP Taloushallinto Palvelujen organisointi (mm. hankintalaki, kilpailuttaminen ja tuotteistaminen) Palveluprosessit ja palvelujen koordinointi Johtamisen ulottuvuuksia Strateginen johtaminen Henkilöstön johtaminen Projektien johtaminen OPINNÄYTETYÖ, 30 OP TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS, 15 OP Muutoksen ymmärtäminen ja tulevaisuuden ennakointi Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä toimintapolitiikat Työelämäperustainen tutkimus- ja kehittämistoiminta VALINNAINEN MODUULI TOISEN KOULUTUKSEN TARJONNASTA, 15 OP Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että laajempien kehittämishankkeiden tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö tuottaa eri alojen rajapinnoilta uutta osaamista. Opinnäytetyö toteutetaan ensisijaisesti autenttisessa työyhteisössä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö pitää sisällään sekä tutkimuksellisuuden että kehittämistoiminnan. Opintojen tarkemmat kuvaukset 11

12 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtaminen Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on suunnattu insinööreille, jotka ovat saaneet ylennyksen esimiesasemaan tai ovat sen saamassa. Esimiesasemaan ylennetyn insinöörin perusongelma on, että hänet ylennetään uuteen ympäristöön, jossa tekniikan lainalaisuudet eivät sellaisenaan toimi. Tekniikan peruskoulutus, eikä myöskään sen alan työkokemus, anna käytännössä valmiuksia ihmisten johtamiseen. Koulutusala: Tekniikan ala Tutkintonimikkeet: Insinööri (ylempi AMK) Master of Engineering Opintojen laajuus: 60 op (1 1,5 vuotta) Koulutus sisältää opinnäytetyön, joka muodostaa merkittävän osan opintojen kokonaislaajuudesta. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva tutkimus- tai kehittämistehtävä. Teknologiaosaamisen johtamiskoulutuksen menestyksekäs suorittaminen antaa hyvät valmiudet toiminnan strategiseen johtamiseen, liiketoiminnan johtamiseen ja ihmisten johtamiseen. Yli kymmenvuotisen historiansa aikana koulutus on tullut tunnetuksi vaativana, menestyksekkäänä ja siksi hyvänä työelämää palvelevana koulutuksena. 12

13 Opintojen sisältö Moduulipohjainen opiskelu mahdollistaa laajojen, monialaisten, työelämää vastaavien kokonaisuuksien tarkastelun. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Ne tuottavat jo opiskeluaikana uutta tietoa ja mahdollistavat organisaation, sen työskentelytapojen sekä johtamisstrategioiden kehittämisen. Monet tehtävistä toteutetaan ryhmätyöskentelynä, ja niissä hyödynnetään työelämässäkin käytössä olevia verkkotyöskentelyvälineitä. Koulutuksen lähiopetusjaksot ovat noin kahdesti kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Verkko- ja lähiopetus ovat yhteistoiminnallista ja keskustelevaa. ESIMIESTYÖ JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN, 10 OP Asiantuntijaorganisaation johtaminen ja kehittäminen Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot ORGANISAATION STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUS, 10 OP Strateginen johtaminen ja talous Kasvun strategiat ja innovaatiot TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS, 10 OP OPINNÄYTETYÖ, 30 OP Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että laajempien kehittämishankkeiden tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö tuottaa eri alojen rajapinnoilta uutta osaamista. Opinnäytetyö toteutetaan ensisijaisesti autenttisessa työyhteisössä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö pitää sisällään sekä tutkimuksellisuuden että kehittämistoiminnan. Societal Change and Foresight Methods Toimintaympäristön tutkimus ja kehittäminen Opintojen tarkemmat kuvaukset 13

14 14

15 Studies in English Master s degrees completed at a university of applied sciences are equal to other Finnish master s degrees, and give the same qualifications as them. For more information: Tel HAMK Visamäki Campus PO Box 230, Visamäentie 35 FI Hämeenlinna FINLAND 15

16 Master s Degree Business Management and Entrepreneurship The Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship is intended for persons who wish to develop their competences and know-how in international business. Field of Study: Social Sciences, Business and Administration Degree Title: Master of Business Administration The degree programme develops the students business competences and entrepreneurial competences in an international context. The studies offer competences that develop students strategic and organisational thinking in a creative and responsible way. They respond to the requirements of the internationalising organisations and prepare students especially for challenging development projects in an international business environment. During their studies, students can focus on organisational development, strategic thinking, global business excellence and customer focus in international business. Extent of Studies: 90 Credits (2 2,5 years) 16

17 Degree Programme structure The module-based studies enable the students to analyze and work on wide, diversified, international business phenomena. The assignments and the thesis are related to the student s own job and organisation. They ll produce new information even during the studies. They can also help the organisation to develop its working methods and management strategies. During the modules, students work individually and in small groups. The students come approximately once a month on Fridays to Hämeenlinna Visamäki campus. E-learning and virtual methods are used efficiently in group work. ORGANISATIONAL DEVELOPMENT, 15 CR Competence Development in a Network Environment Human Resource Development Organisational Communication CUSTOMER-FOCUS IN INTERNATIONAL BUSINESS, 15 CR Business in an International Environment Customer Relationship Management Sales and Marketing Management GLOBAL BUSINESS EXCELLENCE, 15 CR Business Analysis Growth Strategies and Innovations Productivity and Continuous Improvement STRATEGIC THINKING AND MANAGING CHANGE, 15 CR Economy and Society Strategic Management Change Management and Leadership MASTER S THESIS, 30 CR The aim of the thesis is to develop and demonstrate the students ability to apply research data, to use selected methods for analysing and solving workplace problems and to carry out demanding specialist tasks independently. The thesis is a development task or applied research study based on completed studies, existing theoretical data in the field of expertise and empirical data acquired in the workplace. The thesis aims at solving a problem arising in a work environment. Its purpose is to create, produce and develop competence to satisfy the needs of the labour market and the society in the region. The thesis process contributes to developing the students professional knowledge and skills, a developmental and research-oriented approach to work, skills in team work, interaction and networking. At the same time students develop their overall understanding of the subject of interest and of the research and development process. For more information: 17

18 Master s Degree Social and Health Care Development and Management The objective of the degree programme is to provide students with the competence to work in expert, leadership and management roles in social and health care. The achievement of the strategic objectives of social and health policy requires the social and health care sector to have expert leaders and developers in charge of the planning, development and decision-making of the service system and the evaluation of its effectiveness. A graduate from this programme will be able to Field of Study: Social Services, Health and Sport Degree Titles: Master of Health Care Master of Social Services Extent of Studies: 90 cr (2 2,5 years) work as professional, developer and manager in social and health care improve activities in complicated and unpredictable environments create and develop eservices predict the effects of and opportunities for internationalization development in one s own field The programme is especially focusing on the development and management of eservices, and modern and innovative development methods. Online Studies Hämeenlinna and Lahti 18

19 Learning approach The programme includes elearning and eight intensive contact periods. These will be held within two years and with four contact periods per year. The programme is carried out in collaboration with LAMK University of Applied Sciences. Degree Programme structure SOCIAL AND HEALTH CARE MANAGEMENT, 15 CR eservices IN SOCIAL AND HEALTH CARE, 15 CR Conceptual Framing of eservices Designing eservices for Future Social and Health Care Consumers Management of eservices STRATEGIC DEVELOPMENT IN SOCIAL AND HEALTH CARE, 15 CR Strategic Management Human Resource and Knowledge Management Social and Health Care Economics ELECTIVE STUDIES, 15 ECTS Social and Health Care Policies Social and Health Care Management Theory and Practice Process Innovation and Change Management MASTER S THESIS, 30 CR The aim of the thesis is to develop and demonstrate the students ability to apply research data, to use selected methods for analysing and solving workplace problems and to carry out demanding specialist tasks independently. The thesis is a development task or applied research study based on completed studies, existing theoretical data in the field of expertise and empirical data acquired in the workplace. The thesis aims at solving a problem arising in a work environment. Its purpose is to create, produce and develop competence to satisfy the needs of the labour market and the society in the region. The thesis process contributes to developing the students professional knowledge and skills, a developmental and research-oriented approach to work, skills in team work, interaction and networking. At the same time students develop their overall understanding of the subject of interest and of the research and development process. For more information: 19

20 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lisätietoja: puh. (03) HAMK / 2015

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta FUAS-vuosi 2014 toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 10 Hyvinvointia ja liiketoimintaa 13 The editorial and

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot