juuri niihin asioihin, joissa virhemahdollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "juuri niihin asioihin, joissa virhemahdollisuus"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2010 Kesäkuu 2010 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Kesä tekee tätä kirjoittaessani tuloaan kovaa vauhtia. Työrintamalla painopiste on vielä päättyneen tilikauden tilinpäätösten tarkastuksissa, mutta kohta siirrytään täysipainoisesti uuteen kauteen, joka alkaa tilintarkastuksen suunnittelulla. Tilintarkastuksen suunnittelu saattaa usein jäädä asiakkaalle hieman epäselväksi prosessiksi. Osittain tämä johtuu siitä, että suunnittelu tehdään pääosin ennen asiakaskäyntiä. Tilintarkastuksen suunnittelussa pyritään muun muassa arvioimaan sitä, missä kohtaa tilinpäätöksessä saattaisi olla olennainen virhe. Tämä virheriskin arviointi ei saa suunnitteluvaiheessa jäädä pelkän ajatuksen tasolle,vaan riski pyritään erittelemään mahdollisimman tarkasti, jotta tarkastustoimenpiteet voidaan kohdentaa juuri niihin asioihin, joissa virhemahdollisuus on suurin. Virheriskiä ei voi arvioida, ellei tunne yrityksen toimintaa ja yrityksen liiketoimintaan liittyviä riskejä. Siksi meitä kiinnostavatkin yhtiön omat arviot liiketoimintaan liittyvistä riskeistä. Riskien arviointi ja tarkastustoimenpiteiden kohdentaminen on tilintarkastuksen osa-alue, johon tulisi kiinnittää aiempaakin enemmän huomiota. Grant Thornton -ketjun käyttämä Voyager-tilintarkastusohjelma nostaa tässä suhteessa tarkastuksen laatua ja tehoa merkittävästi. Ohjelma pakottaa tarkastajan määrittelemään ne riskit, jotka voivat johtaa olennaiseen virheeseen tilinpäätöksessä. Määrittelyjen perusteella ohjelma kohdentaa tarkastustoimenpiteitä riskikohtiin. Tarkastaja voi sivuuttaa ja muuttaa ohjelman antamia toimenpiteitä, mutta tietyissä asioissa ohjelma on ehdoton: jos olen sitä mieltä, että esimerkiksi vaihto-omaisuuden tai myyntisaamisten kuranttiudessa on olennaisen virheen mahdollisuus, ohjelma vaatii kohdistamaan juuri näihin asioihin riittävästi tarkastustoimenpiteitä. Käyttämämme työkalu pakottaa meidät siis tarkastamaan juuri niitä asioita, joissa olennaisen virheen mahdollisuus on suurin. Tämä on sekä yrityksen että tilintarkastajan edun mukaista! Janne Sirkka HTM partner

2 Erika Nybergh, CIA Sisäinen tarkastus tuo lisäarvoa organisaatiolle Olemme jo usean vuoden ajan tarjonneet asiakkaillemme sisäisen tarkastuksen palvelua. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien riittävyyttä ja tehokkuutta ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa tukemalla sen tavoitteiden saavuttamista. Käytännössä paneudumme asiakkaidemme prosesseihin ja autamme heitä kehittämään niitä. Tärkeänä toimivuuden osana ovat kontrollit, joilla varmistetaan tuotetun informaation oikeellisuus. Sisäisessä tarkastuksessa paneudumme kontrollien toimivuuteen ja tarkastamme, että ne toteutetaan organisaation sisäisen ohjeistuksen mukaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että tarkastamme myyntiprosessin, paneudumme sen toimivuuteen ja pyrimme kehittämään sitä sekä suosittelemaan uusia kontrolleja prosessin parantamiseksi. Tarkoituksena on myös tehostaa prosessia ja siten luoda yritykselle lisäarvoa. Myyntiprosessissa on esimerkiksi riskienhallinta olennaisessa osassa. Sitä parentamalla voidaan esimerkiksi luottotappioriskiä vähentää. Projekteja tai jatkuvaa tarkastusta Sisäisen tarkastuksen toimeksianto perustuu aina asiakkaan tarpeisiin. Teemme sisäistä tarkastusta sekä projekteina että jatkuvana toimeksiantona. Projektikohtainen sisäinen tarkastus perustuu asiakkaan tarpeeseen tarkastaa tietyn prosessin toimivuus, kun taas jatkuvissa toimeksiannoissa tarkastamme kaikki olennaiset prosessit usean vuoden aikavälillä. Sisäinen tarkastus alkaa suunnitelmasta, joka tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä, jotta voimme paneutua niihin prosesseihin, joissa asiakas epäilee olevan puutteita tai joita halutaan kehittää. Konkreettisen tarkastuksen jälkeen kirjoitamme tarkastuksesta raportin, jonka käymme asiakkaan kanssa lävitse tarkasten vielä, että tekemämme havainnot ovat oikeita. Raportin tärkeä osa ovat suositukset jotka tuovat asiakkaalle konkreettisia ehdotuksia siitä, miten prosesseja voisi kehittää. Suosituksena voi olla esimerkiksi lisäkontrolli tai päällekkäiskontrollin poistaminen. Kolme kontrollityppiä Kontrolleja on kolmea eri tyyppiä. Peruskontrollit koostuvat ohjeistuksista ja rutiineista. Operatiiviset kontrollit koostuvat konkreettisista kontrolleista, esimerkiksi täsmäytyksistä ja rajoitetusta pääsystä tietojärjestelmiin. Valvovat kontrollit koostuvat esimerkiksi budjettivertailusta ja operatiivisten kontrollien ja peruskontrollien seurannasta. Seuranta on sisäisen tarkastuksen toimeksiannon tärkeä osa. Seuraavan tarkastuksen yhteydessä käymme edellisen tarkastuksen havainnot ja suositukset lävitse ja tarkastamme, että prosesseihin on tehty suositellut muutokset. Jos muutoksia ei ole tehty, tarkastamme, että joh- to on tietoinen asiasta ja että se on tehnyt tietoisen va- linnan, kun puutteet on jätetty korjaamatta. Johtohan on aina vastuussa organisaation toiminnasta ja otetuista riskeistä. Sisäisen tarkastuksen toimeksiannoissakin on olennaista, ettei vastuuta voi ulkoistaa, vaan asiakkaan on aina määriteltävä sisäisen tarkastuksen johtaja oman organisaationsa sisältä. Sisäisen tarkastuksen toimeksiannoissa noudatamme kansainvälisiä ammattistandardeja sekä eettisiä ohjeita. Seuraamme aktiivisesti IIA:n (Institute of Internal Auditors) toimintaa kehittääksemme ammatillista osaamistamme. Viitekehyksenämme sisäisen tarkastuksen toimeksiannoissa ovat mm. COSO:n Internal Control Integated Framework (Sisäinen valvonta kokonaisvaltainen ajatusmalli) sekä Enterprise Risk Management Integrated Framework (Kokonaisvaltainen ajatusmalli organisaation riskienhallintaan). Riskienhallinta on koko organisaation kattava prosessi. Sisäisen tarkastuksen tärkeä osa on paneutua yrityksen riskienhallintaan ja tarkastaa, että annettuja ohjeita noudatetaan organisaation kaikilla tasoilla. Uutiskirje

3 Jonni Leporanta, KHT ja Kari Niemenoja, VT Yrityksen taloudellisen tilanteen analysointi osana yrityssaneerausta Saneerauksessa pelkkä velkojen leikkaaminen ei riitä. Lähes 20 vuotta voimassaollut yrityssaneeraus on viime vuosiin saakka koettu lähinnä juridisena prosessina, jonka ensisijaisena tarkoituksena on ollut konkurssin välttäminen ja velallisyhtiön olemassa olevien velkojen leikkaaminen. Sen sijaan yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen on jäänyt usein valitettavan vähälle huomiolle. Asiantilassa on onneksi tapahtumassa selvä muutos. Yrityssaneerauslain uudistusten myötä saneerauksissa onkin kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota velallisyhtiön liiketoiminnan todelliseen tervehdyttämiseen sekä laajemminkin yrityksen taloudelliseen asemaan liittyviin seikkoihin. Taloudellisen analyysin lisääminen entistä kiinteämmäksi osaksi koko yrityssaneerausmenettelyä lisää merkittävästi saneerauksen onnistumisen mahdollisuuksia, toisaalta myös karsii saneerauskelvottomien yritysten pääsyä prosessiin. Minimissään yrityssaneeraushakemukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto seikoista, jotka vaikuttavat saneerausmenettelyn edellytyksiin ja esteisiin. Taloudellista analyysiä voi kuitenkin hyödyntää huomattavasti laa- jemmin koko saneerausprosessin aikana. Tiivis yhteistyö oikeuden määräämän selvitysmiehen (yleensä asianajaja), taloudellisen neuvonantajan, velkojien ja kohdeyrityksen kesken on onnistuneen saneerauksen keskeisiä tunnusmerkkejä. Taloudellisesta näkökulmasta onnistuneen yrityssaneerauksen lähtökohta on perusteellinen ja rehellinen taloudellinen kuntokartoitus, jossa selvitetään a) nykytilanteeseen johtaneet todelliset syyt sekä b) realistiset keinot tilanteen korjaamiseksi. Olennaista on myös jaottelu kohdeyrityksen maksukykyyn ja kannattavuuteen vaikuttavien lyhyen ja pidemmällä aikavälin tekijöiden välillä. Alkuvaiheessa yrityksen lyhyen tähtäyksen kassavirta ja siihen nopeasti vaikuttavat asiat ovat keskeisiä; moni saneeraus epäonnistuu, koska yritys ajautuu maksukyvyttömäksi ennen kuin korjaavat toimenpiteet alkavat vaikuttaa. Välittömiä toimenpiteitä yrityksen nykyisen kassatilanteen parantamiseksi ovat esimerkiksi käyttöpääoman kiertonopeuden tehostaminen panostamalla varastonhallintaan ja perintään factoring-ratkaisut ostovelkojen maksuaikataulun hidastaminen lyhyen aikavälin kustannussäästötoimet huolellisen nykyisen kustannusrakenteen analysoinnin jälkeen lyhyen aikavälin investointien tehokas suunnittelu sale- and leaseback-järjestelyt. Kun tarvittavat ensimmäiset toimenpiteet on tehty ja tulipalot sammutettu, voidaan huomio kiinnittää pidemmän aikavälin suunnitteluun ja liiketoiminnan pysyvään tervehdyttämiseen. Tyypillisiä pidemmän aikavälin asioita ovat esimerkiksi tulevan kannattavuuden edellyttämät tarpeelliset investoinnit kiinteiden ja muuttuvien kulujen suhteen muuttaminen tarpeettomista liiketoiminnoista tai varallisuuseristä luopuminen pidemmän aikavälin strategiset muutokset liiketoiminnassa raportoinnin sekä toiminnanohjausjärjestelmien parantaminen ym. Taloudellisen tilanteen perusteellinen analysointi ja taloudellisen neuvonantajan osaamisen hyödyntäminen osana koko yrityssaneerausta on muutos oikeaan suuntaan, joka omalta osaltaan lisää saneerauksen mahdollisuuksia onnistua. Toimivien ja onnistuneiden saneerausten yhteisiä tunnusmerkkejä ovat aktiivinen ja analyyttinen kommunikointi sekä yhteistyö kaikkien sidosryhmien kesken päätöksenteon perustana asiantunteva, faktoihin perustuva realistinen analyysi yrityksen taloudellisesta tilanteesta perusteellinen strateginen arviointi ja tähän perustuva päätöksenteko rohkeus ja kyky tehdä välttämättömiä vaikeita(kin) ratkaisuja. Uutiskirje

4 Oy Kopparberg Finland surffasi siideribuumin harjalla Suomeen Kopparbergin kilpailuvalttina on hyvä maku 1990-luvun puolivälissä lähti liikkeelle siideribuumi, joka on tehnyt Suomesta vahvan siiderimaan. Kopparberg Finland sammuttaa suomalaisten janoa laadukkaiden ruotsalaisten siidereiden voimin. Siideri on alkoholijuoma, joka valmistetaan käymismenetelmällä omenamehusta tai päärynämehusta. Alkoholia siiderissä on yleensä 4,5 8 tilavuusprosenttia. Vanhoja siiderimaita ovat Ranska ja Englanti, mutta Suomi tulee vahvasti perässä siiderin kulutuksessa. Siideri on tuotteena yhtä vanha kuin olut. Sitä on valmistettu antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten ajoista alkaen, Oy Kopparberg Finlandin toimitusjohtaja Martin Wetzer kertoo. Kopparberg Finland on ruotsalaisen Kopparbergs Bryggeri Ab:n tytäryhtiö. Kopparberg-siiderien lisäksi yritys tuo maahan ja markkinoi Ruotsin suosituinta olutta Sofieroa, maailman myydyintä energiajuomaa Red Bullia, kivennäisvesi Eviania sekä tsekkiläistä Eggenbergolutta. Siiderissä on monta makua Oikeastaan sana siideri viittaa aina omenapohjaiseen juomaan, päärynäpohjaisesta on käytettävä nimitystä päärynäsiideri tai perry. Eri makuvaihtoehdot tehdään maustamalla yleensä omanasiideristä. Kopparbergillä on kymmeniä makuvaihtoehtoja kuten karpalo-lime, vadelma, mansikka, lakka, metsämarja, kiivi, ananas. Tuotteet kehittyvät, ja viimeksi markkinoille tuotiin Exotic-siideri, joka on yhdistelmä passionhedelmää, ananasta, persikkaa, sitruunaa, limeä ja appelsiinia Kopparbergin myydyin tuote on kuitenkin päärynäsiideri Myös alkoholittomia vaihtoehtoja on saatavilla. Mielihyväbisneksessä maku ratkaisee Suomessa kotimaiset merkit ovat vahvoja, ja kilpailu on kovaa. Kopparbergin kilpailuvalttina tässä mielihyväbisneksessä on maku. Tehtävämme on hyvä maku ja sen jakaminen, Martin Wetzer määrittelee. Kopparberg on edelläkävijä ja panostaa aitoon hedelmien ja marjojen makuun enemmän kuin vaikkapa pakkausten muunteluun. Tölkkimme ei esimerkiksi ole muuttunut olennaisesti kymmeneen vuoteen. Maahantuojasta tytäryhtiöksi Kopparberg on pohjoismaiden suurin siiderin valmistaja, ja vientiä on Suomen lisäksi muun muassa Englantiin, Irlantiin, Kreikkaan, Espanjaan ja USA:han. Panimo on perustettu jo 1800-luvun loppupuolella, mutta uusi kukoistus alkoi 1990-luvulla. Suomalaiset keksivät Kopparbergin siiderit Ruotsin-laivoilta. Alkuun niitä toi maahan useampikin yritys, hallituksen puheenjohtaja Juha Tasanko kertoo yrityksen matkasta Kopparbergin tytäryhtiöksi. Vuonna 2001 meistä tuli Koppar- Oy Kopparberg Finland Ruotsalaisen Kopparbergs Bryggerin tytäryhtiö. Perustettu 1999 Omena- ja päärynäsiiderit, useita makuvaihtoehtoja, olut, energiajuomat, Evian-vesi. Henkilöstöä noin 10. Liikevaihto noin 20 miljoonaa euroa.

5 bergin tytäryhtiö, mutta edelleen merkittävä osa osakkeista on meidän suomalaisten omistuksessa. Suomi on vahva siiderimaa, mutta Englannin litran tai Irlannin 18 litran kulutuksesta olemme vielä jäljessä. Suomessa juodaan siideriä noin 11 litraa henkeä kohden. Ruotsi jää jälkeen kulutuksen ollessa vain 2 3 litraa. Ravintolat ja vähittäiskauppa jakelutienä Kopparberg myy tuotteitaan sekä vähittäiskauppojen että ravintoloiden kautta. Molemmissa jakeluteissä hyllytilasta taistellaan. Kopparbergin edustaja kiertävät kenttää, mutta tilaukset lähtevät automaattisesti keskusliikkeiden kautta. Yrityksellä on kuitenkin omakin varasto kiireisten tilanteiden varalta. Tilausten käsittely ja varastointi on ulkoistettu, ja hallinnosta vastaa Kopparberg Finlandin puolella talousjohtaja Maritta Kuusivuori, joka kertoo alkoholilainsäädännön vaikuttavan liiketoimintaan omalta osaltaan. Kaikki on tiukkaan säädeltyä ja raportteja saa lähettää eri tahoille. Verottajan lisäksi muun muassa Alko, Valvira ja tulli valvovat tämäntyyppistä toimintaa ja kierrätys sekä palauspantit työllistävät myös. Talouden asiantuntemus on tärkeää Kopparberg Finland on tehnyt yhteistyötä Grant Thorntonin kanssa vuodesta 2001 eli lähes kymmenen vuotta. Saman Grant Thorntonin työryhmän kanssa on asioitu koko ajan. Ainakin kerran kuussa tulee oltua yhteydessä ja kysyttyä apua, että varmasti osaa tehdä oikein, Maritta Kuusivuori kertoo. Erityisesti siirtohinnoittelu ja verotus ovat asioita, joissa tarvitsemme usein konsulttiapua. Siellä saattaa tulla eteen vähintäänkin kiinalaisia tilanteita. Alv ja edelleenlaskutus tuovat myös eteen kysymyksiä, joihin on hyvä saada asiantuntijan näkemys. Kun mietitään laajemmin, yritysostot, arvon määrittely ja vastaavat kysymykset tulevat aika ajoin esiin ja vaativat tilintarkastajan näkemystä. Verotus on kuitenkin ehkä tärkein asia, sekä tuloverotus että alv, Juha Tasanko vahvistaa. Aina on saatu apu, jota on tarvittu. Vastuullisesti eteenpäin Siideribuumi oli ja meni, ja nyt siiderin paikka Suomen markkinoilla on vakiintunut. Vaikka lama ei ole olennaisesti vaikuttanut juomamarkkinoihin, premiumtuotteet kärsivät, sillä ne eivät kilpaile hinnalla. Lähivuodet ovat meillä asemien pitämistä kiristyneessä kilpailussa. Vastuullisuus ja halu toimia vastuullisesti ovat myös kilpailuvalttejamme. Emoyhtiö on tukenamme, mutta vaikuttaa meihin lähinnä hallitustyöskentelyn kautta. Martin Wetzer (vas.), Maritta Kuusivuori ja Juha Tasanko tuovat Suomeen hyvää makua pulloissa ja tölkeissä.

6 M - Itella Oyj Loma vähentää omistajayrittäjänkin stressiä Omistajavetoisten yritysten johtajien stressi on Suomessa lisääntynyt kolmanneksi vähiten maailmassa viime vuoteen verrattuna. Näin käy ilmi Grant Thorntonin loka marraskuussa 2009 teettämästä stressitutkimuksesta, johon osallistui yli omistajavetoista yritystä 36 maan talousalueelta. Maailmanlaajuisesti yli puolet (56 %) omistajavetoisten yritysten johtajista kokee, että heidän stressitasonsa on noussut viimeisen vuoden aikana. Suomessa stressi on kohonnut kolmanneksi vähiten maailmassa (33 %) Ruotsin (23 %) ja Tanskan (25 %) jälkeen. Toisessa ääripäässä on Kiina, jossa 76 % yritysjohtajista kokee stressitasonsa nousseen. Stressaantuneita ollaan myös Meksikossa (74 %), Vietnamissa (72 %) ja Kreikassa (68 %). On mielenkiintoista huomata, että Suomessa stressi on noussut 10 prosenttia enemmän kuin Ruotsissa, vaikka ruotsalaisten omistajavetoisten yritysten on esimerkiksi ollut vaikeampi hankkia rahoitusta viime aikoina. Ero selittynee erilaisella työnteon kulttuurilla, sanoo Joakim Rehn, Grant Thorntonin hallituksen puheenjohtaja. Tutkimuksesta käy ilmi selvä yhteys henkilökohtaisten lomapäivien ja stressiasteen välillä. Stressaantuneimmat yritysjohtajat ovat maista, joissa pidetään vähiten henkilökohtaisia vapaapäiviä. Esimerkiksi Vietnamissa omistajavetoisten yritysten johtajat lomailevat keskimäärin seitsemää päivää vuodessa. Siellä jopa 72 % johtajista koki stressitasonsa nousseen edellisvuodesta. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa taas pidetään eniten lomapäiviä maailmassa (23 24 lomapäivää vuodessa) ja stressikin on noussut vähiten. Stressi on noussut sekä maissa, joissa BKT on kovassa kasvussa, että maissa, joissa talouden kasvu on hidastunut. Yritysjohtajien stressi Kiinassa, Vietnamissa, Meksikossa, Intiassa ja Turkissa on noussut eniten: näissä maissa BKT:n odotetaan kasvavan, ja yritysjohtajat kokevat haastavaksi pysyä kasvun mukana. Toisaalta myös Irlannissa, Espanjassa ja Kreikassa stressitaso oli lisääntynyt huomattavasti. Näissä maissa talouden kasvu on hidastunut ja yrittäjillä on paineita liiketoimintansa jatkuvuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin myös stressin syitä. Suomessa eniten stressiä aiheuttavat suuri työmäärä (23 %), taloudellinen tilanne (23 %) sekä omistajanvaihdoksen suunnittelu (23 %). Maailmanlaajuisesti taloudellinen tilanne oli suurin stressin aiheuttaja (38 %). Myös paine positiivisen kassavirran jatkumisesta (26 %), kilpailijoiden toimenpiteet (21 %) sekä suuri työmäärä (19 %) stressasivat yrittäjiä. Grant Thornton Finland Oy on KHT-yhteisö, jonka palveluksessa on noin 60 tilintarkastus-, vero- ja niihin liittyviä palveluita tarjoavaa asiantuntijaa. Olemme yli 100 maassa toimivan Grant Thornton -organisaation jäsen. Kaikki Grant Thornton -toimistot ovat itsenäisiä, paikallisia yrityksiä, joita yhdistävät asiantuntemus yrittäjä vetoisista yrityksistä sekä yhteiset tarkastus metodit Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie 26 C 4, Tampere Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Jussi Savio Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Uusi laki täsmentää osakkeenomistajan ja yhtiön vastuita. Uudistetun asunto-osakeyhtiölain on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan 1.7.2010. Tämän

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

Toiveikkaana uuteen vuoteen

Toiveikkaana uuteen vuoteen Uutiskirje 4/2012 Joulukuu Toiveikkaana uuteen vuoteen Vuoden kääntyessä lopuilleen toivomme, että voisimme katsoa tulevaisuuteen toiveikkaana ja hetkeksi unohtaa eurokriisin, Suomessa ja maailmalla myllertävät

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty

PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty VAIHTOEHTOJA IRTISANOMISILLE? Tervehdyttämispalvelut voi auttaa pysymään pinnalla SIJOITUS HYVINVOINTIIN Itsestä

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Uutiskirje 4/2011 Joulukuu 2011 Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Viimeaikainen taloustilanne on tuonut keskustelun yrittämisen edellytyksistä taas pinnalle. Kysymys liittyy poliittiseen

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan Uutiskirje 4/2010 Joulukuu 2010 Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan EFRAGin, eli Euroopan komissiota IFRS:n soveltamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Grant Thornton Suomessa 1 2 Grant Thornton Suomessa Laadukas työ asiakkaidemme parhaaksi on tärkein tavoitteemme Grant Thorntonilla on vahva kokemus

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa

nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa PÄÄKIRJOITUS Carpe diem tartu hetkeen Tätä kirjoittaessani

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 008 V U O S I K E R T O M U S Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Tarja Sartolahti, Minna Varajärvi, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 008 V U O S I K E R T O M U S Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Tarja Sartolahti, Minna Varajärvi, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot