ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM. www.eriarc.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS"

Transkriptio

1 ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS

2 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Suunnittelualue Aineisto ja menetelmät MAISEMA Maisemarakenne Maisemakuva Maiseman erityispiirteet Maaperä ja topografia, pienilmasto SUOSITUKSET Muutosten sietokyky Ekologiset yhteydet Maiseman monimuotoisuus Virkistyskäyttö LIITTEET LÄHTEET Kannen kuva: Näkymä entisen rakennuspaikan nurkalta

3 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) 1 JOHDANTO 1.1 Suunnittelualue Käpylän asemakaava-alue sijaitsee Kankaanpään kaupungin keskustan alueella, Käpylän kaupunginosassa. Selvitysalue rajoittuu Keskuskatuun, Larumonkatuun ja Koskenniemenkatuun. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20,5ha. 1.2 Aineisto ja menetelmät Maisemaselvitys on laadittu Käpylän asemakaavaa varten Kankaanpään kaupungin tilauksesta. Eriksson Arkkitehdit Oy:ssä selvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Maarit Suomenkorpi ja työssä avusti agrologi, ympäristösuunnittelija ja maanmittausalan insinööriopiskelija Niina Matkala. Kankaanpään kaupungissa työtä on ohjannut kaupunginarkkitehti Maija Anttila. Maisemaselvitys perustuu lokakuun 2009 lopussa tehtyyn maastoinventointiin sekä peruskarttatarkasteluun. Maastoinventoinnin yhteydessä pyrittiin saamaan yleiskuva alueen maisemasta. Samalla kirjattiin kartalle muistiinpanoja alueen ominaispiirteistä. Selvitysvaiheessa liitekartalle ja raporttiin koottiin alueen maankäytön suunnittelussa huomioitavat maisemalliset ja kulttuurihistorialliset lähtökohdat ja reunaehdot. Lopuksi on tehty yhteenveto maiseman kannalta hyvin muutoksia sietävistä alueista, jonkin verran muutoksia sietävistä alueista sekä heikosti muutoksia sietävistä alueista. Kuvat: Idässä sijaitsee erityisen kaunis kallioalue. Kivikot ja maanpinta ovat peittyneet kauniiseen sammalpeitteeseen. ( Kankaanpään kaupunki).

4 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) 2 MAISEMA 2.1 Maisemarakenne Selvitysalue sijaitsee Kankaanpään kaupungin keskustan tuntumassa. Sitä ympäröivät rakennetut pientaloalueet. Alue muodostuu pääasiassa Käpylänpuistosta, jonka pienipiirteistä metsämaisemaa elävöittävät puustoiset kallioalueet. Maisemarakenne muodostuu kalliomäistä ja niiden väliin jäävistä notkelmista. Alueen läpi kulkee itä-länsi suunnassa osittain putkitettu vesiuoma. Metsäalueella risteilee varsin kattava virkistyskäytössä oleva polkuverkosto. Osat poluista ovat vanhoja ainakin 1930-luvulta peräisin olevia kärrypolkuja, osa on virkistyskäytön ja kulutuksen kautta syntyneitä. Suurmaisema ja maisemamaakunta Alue kuluu maisema-aluetyöryhmän maisemamaakuntajaon mukaisesti Lounaismaan Pohjois-Satakunnan järviseutuun. Pohjois-Satakunnassa Lounaismaa vaihettuu kohti Suomenselän karuja vedenjakaja-alueita. Alue on maastonmuodoiltaan melko vaihtelevaa. Seudulla on kumpu- ja pohjamoreeni- ja kalliomaita. Soita alueella on selvästi enemmän kuin muualla Lounaismaalla. Seutu on metsäistä, mutta sitä elävöittävät useat järvet. Koska savikoita on vähän ainoastaan joidenkin pienehköjen jokien varsilla, eivät olosuhteet ole niin suotuisat maanviljelylle kuin muualla Lounaismaalla. Siitä huolimatta toistuvat pienet kumpuilevat peltokuviot maisemassa melko taajaan. Peltomaisemat sijaitsevat usein järvien ja jokien läheisyydessä. Metsätalouteen liittyvät elinkeinot ovat seudulla tärkeässä asemassa. Kuva: Selvitysalueella kasvaa pääasiassa kuusimetsää ( Kankaanpään kaupunki).

5 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) Selvitysalueen pohjoisosan halki virtaa itä-länsisuuntainen vesiuoma. Oja saa alkunsa liikuntakeskukselta, jonka länsipuolella sijaitsevien peltojen vedet valuvat vesiuomaa pitkin länteen. Oja laskee Laviantien länsipuolella sijaitsevaan patoaltaan kautta ojaa pitkin Kankaanjärveen, josta vedet laskevat Pitäjänojaa pitkin Karvianjokeen. Valtaosa selvitysalueen pintavesistä valuu alueen läpi kulkevaan ojaan, lukuun ottamatta kaakkoista ja lounaista aluetta, joilta vedet valuvat pintavaluntana näissä ilmansuunnissa teiden varsilla oleviin ojiin. Kuva: Alueen halki kulkeva vesiuoma ( Kankaanpään kaupunki). 2.2 Maisemakuva Selvitysalue on havupuuvaltaista metsää ja sitä ympäröivät joka suunnassa pientaloalueet. Alue on kauttaaltaan maisematilallisesti suljettua tai harvemmilla metsäosuuksilla puoliavointa, jolloin metsään avautuu pidempiä näkymiä. Paikoin tiheä pensaskerros estää näkymät alueen sisällä. Ympäristöstä avautuu kauniita näkymiä kallioisille alueille. Metsä on pääosin jylhää ja kookasta kuusi- ja mäntymetsää. Alueen aiempi maankäyttö on muokannut maisemaa erityisesti alueen keskiosassa. Vanhalla

6 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) peltoalueella kasvaa nuorempaa lehtipuustoa, mikä lisää maiseman monimuotoisuutta. Lehtipuiden juurella paikoin kasvava runsas taimikko ja pensaskerros antavat maisemalle huolittelemattoman ilmeen. Havupuumetsiin vaihtelua tuovat eriluonteiset osuudet. Idässä on erityisen kaunis kivikkoinen kallioalue, joka maanpintaa peittää sammalmatto. Jäkälät ja varvut sekä katajat antavat kallioalueelle sen kauniin ilmeen. Alueen keskiosissa kuusikko on paikoin talousmetsän ja tavanomaisen kuusimetsän luonteista. Lännessä sijaitsee laaja katajakasvusto, joka lisää maisemankuvan vaihtelevuuteen. Maisemakuvaa heikentävät alueen keskiosassa polkujen varsilla olevat maahan kaivetut kuopat sekä vesiuoman lähettyville muualta tuodut puutarhajätteet: lehti- ja risukasat. Kuva: Entisellä peltoalueella kasvaa lehtipuita ( Kankaanpään kaupunki). 2.3 Maiseman erityispiirteet Historia Käpylän asemakaava-alue oli vielä 1800-luvulla täysin rakentamatonta metsämaisemaa luvulla asutus Kankaanpäässä oli sijoittunut etelämpänä sijaitsevan Ruokojärven rannoille. Vuoden 1937 karttaan Käpylän selvitysalueelle on merkitty peltoalue. Vielä vuonna 1967 pelto on ollut käytössä, mutta vuoden 1984 sitä ei ole enää merkitty kartalle. Vanhan metsittyneen peltokuvion voi vieläkin tunnistaa maastossa ympäröivää havupuustoa nuoremmasta lehtipuustosta.

7 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) Kuva: Ote kartasta 1800-luvulta ( Kankaanpään kaupunki). Kuvat: Otteita kartoista eri aikakausilta ( Kankaanpään kaupunki). Paikallisesti arvokkaat kohteet Kaunis kallioalue Idässä sijaitsee maisemakuvan kannalta erityisen kaunis kallioinen ja kivikkoinen alue. Alueella kasvaa kookasta männikköä ja maanpintaa sekä kivikkoa peittää kaunis sammalpeite. Jäkälät ja varvut sekä katajat antavat kallioalueelle sen kauniin ilmeen. Pensaskerroksen puuttuessa viehättäviä näkymiä avautuu laajalle. Alue lisää maiseman monimuotoisuutta. Alueella kulku on syytä ohjata olemassa oleville poluille ja hoitaa alueita siten, että ne säilyttävät ominaispiirteensä ja rikastuttavat maisemakuvaa. Maiseman kulutuskestävyys Luonnon ja maiseman kulutuskestävyys määräytyy useiden tekijöiden yhteisvaikutuksena. Siihen vaikuttavat pinnanmuodot, maalaji, kosteus sekä kasvillisuustyyppi ja kasvilajisto ja valoisuus. Tiheän puuston lomassa kasvavien kestävien kasvilajien määrä vähenee ja puulajit sietävät juuristoalueen kulutusta ja tallausta eri tavoin. Esimerkiksi kuusen juuristo kulkee pinnan lähellä, joten se on kulutukselle arkaa.

8 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) Kasvillisuudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös maisemaan. Lisäksi maisemakuvan muutokset vaikuttavat alueiden virkistyskäytön mielekkyyteen. Vaihteleva ja kaunis maisema on toivottua virkistysympäristöä. Pellot, niityt ja rakennettu ympäristö kestävät parhaiten kulutusta, koska niillä kasvava lajisto on jo usein muodostunut kulutukseen ja muutokseen sopeutuvista lajeista ja alkuperäislajit ovat ehkä jo kadonneet. Kohtalaisesti kulutusta kestävät lehdot, lehtomaiset kankaat, tuoreet kangasmetsät ja kuivahkot kangasmetsät (tuoreemmat). Melko hyvin muutoksia sietävät kuivahkot kangasmetsät (kuivemmat) sekä puustoiset suot. Heikosti muutoksia sietävät kuivat kangasmetsät ja avosuot ja erittäin heikosti karukkokankaat, kalliokasvillisuus ja erityiset lentohiekka- ja dyynialueet, lähteiköt ja märät avosuot. 2.4 Maaperä ja topografia, pienilmasto Selvitysalueen alavimmissa keskikohdissa maalajit ovat kerrostuneet siten, että keskimäärin 0,5 metrin paksuisen hietakerroksen alla on hiesua. Topografialtaan korkeimmilla kohdilla maaperä on kalliomaata. Muualla maaperä muodostuu hiekasta. Kuva: Ote maaperänkartasta 1: ( GTK) Pienpiirteisesti kumpuileva maasto viettää hiljalleen länteen kohti Ruokojärvestä Kankaanjärveen laskevaa vesiuomaa. Suhteellinen maaston korkeusero alueella on enimmillään 9,7 metriä. Selvitysalueen korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen pohjoisrajan ja länsiosan kallioalueilla, joiden huiput kohoavat 96 metriin merenpinnan yläpuolelle. Alavimmat kohdat sijaitsevat alueen länsiosassa Keskuskadun tuntumassa 86,3 mpy. Alueen keskelle jäävä vanha peltoalue ympäristöineen on suhteellisen tasaista ja sijaitsee keskimäärin 88 mpy. Metsäinen alue on pienilmastollisesti suojaisaa, vähätuulista ja siten lämmintä. Hiekka ja kalliomaa keräävät myös lämpöä ja luovuttavat sitä ilman viiletessä, mikä lämmittää alueen pienilmastoa. Maaston suhteellinen korkeusero on niin

9 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) pieni, ettei rinteiden ilmansuunnilla tai korkeusasemalla ole suurta vaikutusta pienilmastoon. Maaperän kulutuskestävyys Lajittumattomat maalajit kestävät paremmin kulutusta kuin lajittuneet eli hienojakoisemmat maat sietävät heikommin kulutusta kuin karkeat. Hiekkamaat kestävät alueella parhaiten kulutusta. Hieta ja hiesu hienojakoisempina saattavat pidättää kosteutta alavilla kohdilla ja muuttua kuraisiksi aktiivisessa käytössä ilman maanparannusta. Kallioympäristö on kulutukselle hyvin arkaa kuivuuden ja ohuen maakerroksen vuoksi ja kasvillisuus kärsii helposti liiallisesta kulutuksesta. Kulutuskestävyyteen vaikuttaa lisäksi rinteen kaltevuus. Kalliorinteet ovat senkin vuoksi arimpia. 3 SUOSITUKSET 3.1 Muutosten sietokyky Selvityksen perusteella on maankäytön suunnittelua varten esitetty liitekartalla alueiden muutostensietokyky maiseman kannalta. Huonosti muutoksia sietävät alueet Maiseman kannalta huonoiten muutoksia sietävät alueet, jotka ovat herkkiä lisääntyvälle kulutukselle ja jotka ovat maisemakuvallisesti kauniita. Kulutusherkkyyteen vaikuttaa kallioinen maaperä, ohut kallion päällä oleva humuskerros sekä kasvillisuuden heikko vedensaanti. Muuta maastoa korkeammilla mäillä vettä on vähemmän kasvien käytettävissä, jolloin niiden kasvu- ja uusiutumiskyky on heikompi. Kulutus aiheuttaa helpommin näkyviä muutoksia maisemassa. Kallioisen mäet ovat siten kulutusherkimpiä alueita. Hyvin muutoksia sietävät alueet Parhaiten muutoksia sietävät alueet, joilla on ollut aiempaa maankäyttöä ja jotka liittyvät jo rakennettuihin alueisiin. Kulutuskestävyyteen vaikuttavat lisäksi maaperä sekä kasvien hyvä vedensaanti, joka lisää niiden kasvukykyä. Jonkin verran muutoksia sietävät alueet Jonkin verran muutoksia sietävät alueet, joilla on ollut aiempaa maankäyttöä ja jotka eivät ole siten enää luonnontilaisia. Maaperä tai ympäristö asettaa rakentamiselle ja virkistyskäytölle kuitenkin rajoitteita tai vaatimuksia. 3.2 Ekologiset yhteydet Maankäytössä tulee huomioida myös erillinen luontoselvitys ja siinä esitetyt arvot. Luontoarvot painottuvat alueen länsiosan liito-orava-alueisiin. Luonnon kannalta vähiten arvoja on itäosan virkistyskäytössä kuluneilla kauniilla kallioalueella. Länsiosassa sijaitseva liito-oravan elinpiiri on säilytettävä ja siltä on suositeltavaa säilyttää ekologisia yhteyksiä alueen ulkopuolella sijaitseville laajemmille metsäalueille. Ekologiset yhteydet voidaan toteuttaa metsäkaistaleilla, mutta liito-oravan tiedetään käyttävän liikkumiseen myös yksittäisiä puita tiheämmin rakennetuilla alueille. Metsäkaistaleet toimivat paremmin yhteyksinä myös muita eläimiä ajatellen.

10 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) 3.3 Maiseman monimuotoisuus Aiemman maankäytön maisemaan tuomat muutokset tarjoavat maisemakuvaan monimuotoisuutta, mikä on virkistyskäytön kannalta miellyttävä. Alueen vallitsevaan kuusi- ja mäntyvaltaiseen metsämaisemaan tuovat vaihtelua vanhalle peltoalueelle kasvanut lehtipuuvaltainen metsä sekä katajakasvusto. Virkistyskäytön kannalta maiseman luonteen vaihtelu lisää alueen käytön miellyttävyyttä ja rikastuttaa maisemakuvaa ja se kannattaa hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa. Erityispiirteet on suositeltavaa säilyttää osana virkistysmetsää. Lehtipuiden juurelle muodostunutta risukkoista pensaskerrosta on suositeltavaa harventaa ja maisemakuvaa siistiä. 3.4 Virkistyskäyttö Alueen keskiosassa on polkujen varrella maahan kaivettuja kuoppia sekä muualta tuotua puutarhajätettä. Alueen maisema on jo aiemmin muokkautunut myös paikalla sijainneiden rakennusten myötä. Näille alueille olisi luontevaa sijoittaa virkistystoimintoja, jolloin epäkohdat tulisi samalla korjattua. Alue sijaitsee myös polkujen risteyskohdassa ja on siten hyvin saavutettavissa ympäröiviltä asuinalueilta. Metsäisessä ympäristössä voisi toimia luonnonläheinen leikkipuisto. Maaperän kulutuskestävyyden ja metsäkasvillisuuden säilymisen kannalta voidaan tarvittaessa osoittaa ja parantaa poluista alueelle päävirkistysreitti, jolle läpikulku ohjautuisi. Selkeä ja hoidettu virkistysreitti vähentää polkujen ulkopuolella liikkumista, mikä puolestaan vähentää kasvillisuuden kulumista. Parhaiten muutoksia ja kulutusta sietävät alueet ovat aktiivisen virkistyskäytön ohella yleensä myös rakentamiseen parhaiten soveltuvia alueita, joten valintoja joudutaan tekemään. Silloin suositeltavaa olisi säilyttää virkistykseen kauneimmat ja mielekkäimmät sekä vaihtelevat alueet ja ohjata niillä liikkumista poluin. Leikkipuistot ja muut kuluvat alueet kannattaa sijoittaa rakennettujen alueiden yhteyteen. Muita virkistystoimintoja voisivat olla erilaiset pienet peliradat, kentät ja oleskelualueet. Alueen läpi on hyvä johtaa myös virkistysyhteydet alueen ulkopuolella sijaitseville laajemmille virkistysalueille. Helsingissä ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Maarit Suomenkorpi projektijohtaja maisema-arkkitehti, YKS-359 LIITTEET Maisemaselvityskartta

11 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys (11) LÄHTEET Kirjallisuus ja aiemmat selvitykset Maisemanhoito (1992). Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. Kankaanpään Käpylänpuiston virkistys- ym. alueiden luontokartoitus. Raimo Hakkila Kankaanpään Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009, Suomen luontotieto Oy, 43/2009. Karttalähteet Maaperäkartta 1: Geologian tutkimuskeskus. Venäläinen topografikartta 1800-luvulta, Kankaanpään kaupunki Peruskartat 1937, 1967, 1984, 2008, Kankaanpään kaupunki

12 Viemärilinja Vesiuoma Runsas katajakasvusto Puutarhajätettä Vanha kaivo Kallioalue Kallioalue Entinen torpan paikka Maahan kaivettuja kuoppia Vanha rakennuspaikka Metsittynyt vanha peltoalue, rikastuttaa maisemakuvaa mäntyvaltaista kangasmetsää Erityisen kaunis kallioalue lehtipuuvaltaista ja risukkoista metsää Kallioalue Kallioalue Kallioalue Kallioalue MERKINTÖJEN SELITYKSET Ekologia Maaperä hietaa/hiesua, lähde 1: maaperäkartta Ekologinen yhteys, joka suositellaan säilytettäväksi eläinten kulkureittinä Liito-oravan kannalta tärkeä alue Uusi polku, sijainti osin likimääräinen Kulutuskestävyys maiseman kannalta Huonosti muutoksia sietävät alueet, suositellaan säilytettäväksi Maaperä hiekkaa, lähde 1: maaperäkartta Maaperä kalliota, lähde 1: maaperäkartta Kallioalue, kulutusarka, kaunis Ekologinen yhteys, vesiuoma Maiseman historia Vanha maankäyttö, vuoden 1967 kartta Vanha tie/polkuyhteys, vuoden 1937 kartta Maisemakuva Maisemahäiriö, epäkohta Harmoninen/ erityisen kaunis / maisemakuvallisesti arvokas alue, kulutusarka, säilytettävä Kaunis näkymä Jonkin verran muutoksia sietävät alueet Hyvin muutoksia sietävät alueet, rakentaminen ja aktiivinen virkistyskäyttö on suositeltavaa ohjata näille alueille Selvitysalueen raja KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄNPUISTON ALUE MAISEMASELVITYS ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Meritullinkatu 11 C HELSINKI puh fax

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Kaavaselostus 20.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS-

Lisätiedot

Metlan työraportteja 33. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm. 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo)

Metlan työraportteja 33. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm. 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo) 4 Ylläs 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo) Etelä-pohjoissuuntainen Ounasselän tunturijono päättyy etelässä Yllästunturiin. Kapea Äkäsjokilaakso, jonka järvimäinen laajentuma Äkäslompolo

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 3.10.2014 Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaehdotusvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2014 Työnumero 82138174-02 KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot