Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26156

2 Raportti 1 (10) Kärkkäinen Jari Sisällysluettelo 1 Johdanto Maisemarakenne, maisemakuva Luonnonolot Kallio- ja maaperä sekä topografia Kasvillisuus ja eläimistö Luonnon monimuotoisuus Pienilmasto Vesistöt ja vesitalous Maa- ja metsätalous Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet Muut kohteet Lähteet... 9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Microkatu 1, PL 1199, Kuopio Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (10) Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila 1 Johdanto Pihtiputaan kunta on laatimassa Niemenharjun matkailualueelle asemakaavaan. Kuvassa 1 on esitetty sijainti ja kaava-alueen rajaus. Tässä raporttiin on koottu olemassa oleva luontoa koskeva lähtöaineisto. Raportissa esitetään alueen ympäristöolosuhteiden, maisema- ja luontoarvojen nykytila sekä tiedossa olevat maisema- ja luontokohteet. Työstä on vastannut FM, biologi Jari Kärkkäinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistosta. Kuva 1. Selvitysalue. 1.1 Lähtöaineisto Tärkeimmät lähtöaineistot ovat olleet: - GTK: kallio- ja maaperäkartta. - Keski-Suomen Liitto 2011: 2. vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot. Kaavaselostus.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (10) - Kivelä, R:2000; Keski-Suomen perinnemaisemat, Alueelliset ympäristöjulkaisut, Nro 175. Keski- Suomen ympäristökeskus. - Pihlaja, T. 2013: Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet. Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. - Ristaniemi, O Keski-Suomen muinaisrannat. Keski-Suomen seutukaavaliitto. Julkaisu nro 73, sarja B. - Ristaniemi, O Itämeren korkein ranta ja Ancylusraja sekä Muinais-Päijänne Keski-Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C:59. - Silén, S. 2007: Muinaisuuden metropolista nykypäivään. Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma. - Välivaara, R. 2009: Keski-Suomen harjukohteet - Harjukohteiden luonto- ja maisema-arvot. Keski- Suomen POSKI-projekti. Keski-Suomen Ely-keskukselta on tarkistettu onko selvitysalueella METSO-kohteita ja Keski-Suomen Metsäkeskukselta metsälain 10 :n kohteita. 2 Maisemarakenne, maisemakuva Selvitysalue sijoittuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa itäisen Järvi-Suomen, Keski-Suomen järviseudun pohjoisosaan, jossa maisemamaakunta vähitellen vaihettuu Suomenselän karuksi vedenjakajaseuduksi. Keski-Suomen järviseutua hallitsevat laajat järvialtaat, polveilevat vesireitit ja luode-kaakko suuntaiset moreeniselänteet. Niemenharju on Koliman rannalla oleva morfologialtaan selväpiirteinen harjuselänne ja maisemallisesti merkittävä kohde. Metsät harjulla ovat mäntyvaltaisia, mutta kuusi on vallitsevana harjun rinteen alaosilla. Lylynlammen pohjoisrannalla puusto on lehtipuuvaltaista. Motellin ympäristö on avointa peltomaisemaa. Motellin ja Lylylammen välissä on vanhaa peltoa, joka on jo osin metsittynyt. Lylynlammen etelärannalla, selvitysalueen ulkopuolella, on Lylyn talo, jonka pihamiljöö on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. 3 Luonnonolot 3.1 Kallio- ja maaperä sekä topografia Pihtipudas sijoittuu Keski-Suomen granitoidikompleksin ja karjalaisten liuskeiden rajalle. Pihtiputaan peruskallio muodostuu pääosin syväkivialueesta, jonka kivilajeihin kuuluvat graniitit, granodioriitit ja kvartsidioriitit. Nämä kililajit keskittyvät kunnan pohjois- ja eteläosiin. Pihtiputaan länsi- ja keskiosiin ulottuu liuskejakso, joka muodostuu mm. kvartsimaasälpäliuskeista, kiilleliuskeista, amfiboliiteista ja metamorfoituneista vulkaniiteista. Niemenharjun alueella kallioperä on vulkaniittia ja granodioriittia. Niemenharju on osa luode-kaakkosuuntaista Pieksämäen-Pihtiputaan-Reisjärven harjujaksoa. Harju on kapea. Harjun keskiosa on selännemäinen ja luoteisosalla tasainen ja matala. Harjun maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hiekkaista soraa. Harjun laiteiden maaperä on hienoa hiekkaa ja hietaa. Hiesua on Lylylammen rannalla.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (10) Kuva 2. Alueen maaperä (GTK 2015). 3.2 Kasvillisuus ja eläimistö Pihtiputaan keskustan ympäristö sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvi-maantieteellisellä alueella (2b). Alueen kasvupaikat on esitetty kuvassa 3. Aluetta luonnehtivat kuivat ja kuivahkot mäntykankaat. Mäntykankaita reunustaa tuoreet kuusikankaat. Rehevimmät metsät ovat Lylylammen luoderannalla. Nämä metsät ovat lehtipuuvaltaisia tai kuusisekapuumetsiä. Niemenharjun länsipuolella on metsitettyä peltoa ja peltoa. Lylylammen rannalla on pieni suo. Lylynlampi on luonteeltaan rehevähkö ja siellä esiintyy vaateliasta vesilinnustoa. Tiirahavaintopalvelun mukaan pesimälajistoon kuuluvat mm. laulujoutsen, tukkasotka ja mustakurkkuuikku. Lammella tavataan myös kaakkureita, mutta lampi ei ilmeisesti ole pesimäpaikka. Viime vuosina havainnointi alueella on ollut satunnaista ja tiedot yleisemmistä pesimälajeista puuttuvat lähes kokonaan.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (10) Kuva 3. Alueen kasvupaikat (METLA 2015).

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (10) Kuva 4. Ilmakuva alueesta.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (10) 3.3 Luonnon monimuotoisuus 3.4 Pienilmasto Selvitysalueelta ei ole ympäristöhallinnon tietokannoissa tietoja luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista (Keski-Suomen Ely-keskus 2015). Tiira-havaintopalvelun mukaan Lylynlammella esiintyi vuonna 2014 pesimäaikaan mustakurkkuuikkuja, joita havaittiin enimmillään 5 yksilöä. Määrä on maakunnallisesti merkittävä. Lisäksi lammelta on pesimäaikaisia havaintoja tukkasotkista. Nämä lajit on luokiteltu vaarantuneiksi. Lajien pesintöjen tarkempi sijoittuminen lammella ei selviä lähtötiedoista. Paikallisilmastoon vaikuttavat ennen kaikkea maanpinnan ja vesistöjen jakautuminen alueella, pinnanmuodot, kallio- ja maaperä sekä vallitseva kasvillisuus. Topografia vaikuttaa erityisesti ilmavirtausten suuntiin ja voimakkuuksiin sekä alueen saaman säteilyn määrään. Eniten säteilyä saavat etelärinteet, pohjois- ja koillisrinteillä lämpötilat ovat yleensä alhaisimmat. Maaston korkeus vaikuttaa lämpötilaeroihin. Kasvillisuuden peittämillä alueilla kasvillisuus ehkäisee ulossäteilyä, jolloin yölämpötilat eivät laske yhtä alas kuin aukeilla. Kaava-alueen pienilmasto vaihtelee. 3.5 Vesistöt ja vesitalous Niemenharjun vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ( ) kattaa lähes koko kaava-alueen. Varsinainen muodostumisalue sijoittuu Niemenharjulle, jolla on vedenottamo. Alueen kokonaispintaala on 1,74 km 2 ja muodostumisalueen pinta-ala on 0,91 km 2. Pohjavesi virtaa harjun luoteisosassa luoteesta kaakkoon kohti Niemenharjun vedenottamoa. Niemenharjun vedenottamon kaakkoispuolisella alueella pohjavesi virtaa kaakosta luoteeseen kohti vedenottamoa. Kaava-alue rajautuu Kolimaan (14.472) ja pieneen Lylylampeen ( ). Kolima on suuri vähähumuksinen järvi, jonka veden laatu on erinomainen. Lylynlammesta on muutama vesilaatutieto luvulta (1972, 1973 ja 1977). Niiden tietojen perusteella Lylylampi on rehevä lampi. Lylynlammen vesiala on 17,2 ha. Sen kokonaisrantaviiva on 1,8 km ja keskisyvyys 1,6 m. Taulukko 1. Lylylammen vesilaatutiedot pintavedestä vuodelta 1973 ja Suure Yks Hapen kyllästysaste kyll.% Happi, liukoinen mg/l 2,2 5,2 Kemiall. hapen kulutus mg/l 8,5 8,9 CODMn Kokonaisfosfori µg/l 48,0 22,0 Kokonaistyppi µg/l Lämpötila C 2,2 1,1 ph 6,50 6,80 Sameus FNU 1,0 1,0 Väriluku mg Pt/l 41 60

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (10) Kuva 5. Niemenharjun vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ( ). 3.6 Maa- ja metsätalous Alueen metsät ovat talousmetsiä. 3.7 Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Kolima Natura-alueen (FI ) Putikonlahden osa-alue on noin 1,5 km päässä pohjoisessa ja Koliman osa-alue etelässä noin 1,9 km päässä kaava-alueesta. Lähin luonnonsuojelualue on Ruuskan luonnonsuojelualue (YSA200082). Se sijaitsee Kolima Natura-alueella.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (10) Muut kohteet Linnustotietojen (vaarantunut tukkasotka ja mustakurkku-uikku) perusteella Lylynlampi on luontokohde. 4 Lähteet BirdLife Suomi: Tiira-havaintopalvelu (Sopimus Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys). GTK: kallio- ja maaperäkartta. Keski-Suomen Liitto 2011: 2. vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot. Kaavaselostus. Kivelä, R:2000; Keski-Suomen perinnemaisemat, Alueelliset ympäristöjulkaisut, Nro 175. Keski-Suomen ympäristökeskus. Kurkinen, I. ja Tikkanen, J. 1978: Soravarojen arviointi TVL :n Keski-Suomen piirissä Geologinen tutkimuslaitos 1971, Osa II. Pihlaja, T. 2013: Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet. Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. Ristaniemi, O Keski-Suomen muinaisrannat. Keski-Suomen seutukaavaliitto. Julkaisu nro 73, sarja B. Ristaniemi, O Itämeren korkein ranta ja Ancylusraja sekä Muinais-Päijänne Keski-Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C:59. Silén, S. 2007: Muinaisuuden metropolista nykypäivään. Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma. Välivaara, R. 2009: Keski-Suomen harjukohteet - Harjukohteiden luonto- ja maisema-arvot. Keski- Suomen POSKI-projekti.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonto- ja maisemaselvitys 1 (1) Liite 2

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava KAAVASELOSTUS 21.5.2014 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 28.3.-26.4.2013 Kaavaehdotus nähtävillä: 1.10.-31.10.2013

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUE MAISEMASELVITYS 2012. Tilatohtorit Oy Tel: +358 40 1325 500

RAUTALAMMIN KUNTA KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUE MAISEMASELVITYS 2012. Tilatohtorit Oy Tel: +358 40 1325 500 RAUTALAMMIN KUNTA KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUE MAISEMASELVITYS 2012 Tilatohtorit Oy Tel: +358 40 1325 500 Tila- ja Kaavatohtorit e-mail: info@tilatohtorit.fi Heikinkatu 23 FIN-90100 Oulu www.tilatohtorit.fi

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM. www.eriarc.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM. www.eriarc.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS 10.12.2009 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys 10.12.2009 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava... 1 Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 6 Suunnittelualueen yleiskuvaus... 7 Suunnittelu-

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaava

Manner-Naantalin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaava Kaupunginvaltuusto: XX.XX.XXX Kaupunginhallitus: XX.XX.XXX Ehdotus nähtävillä: XX.XX.XXX Luonnos nähtävillä: 28.05.2015-29.06.2015

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 4.2.1 Maiseman yleiskuvaus Maisemamaakuntajaossa

Lisätiedot

Sarkola-Vahalahti kyläosayleiskaavoitus SARKOLAN JA VAHALAHDEN KYLIEN MAISEMASELVITYS

Sarkola-Vahalahti kyläosayleiskaavoitus SARKOLAN JA VAHALAHDEN KYLIEN MAISEMASELVITYS Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti kyläosayleiskaavoitus SARKOLAN JA VAHALAHDEN KYLIEN MAISEMASELVITYS P18269 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitysalue... 3 1.2 Aineisto ja menetelmät... 4 2 Maankäyttö...

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Repokallion asemakaavan maisemaselvitys

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Repokallion asemakaavan maisemaselvitys ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM Joensuun kaupunki Repokallion asemakaavan maisemaselvitys 2(18) MAISEMASELVITYS REPOKALLION ASEMAKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Repokallion

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Heinolan kaupunki työnro: 82115801 22.12.2006, tarkistettu 13.3.2008 1 82115801 Heinolan kaupunki 12.9.2007, tarkistettu 13.3.2008 Vireilletulo Osayleiskaavan selostus, joka koskee 12. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot