1. KOULUTUKSEN TAVOITTEET NUORISOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KOULUTUKSEN TAVOITTEET NUORISOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA"

Transkriptio

1 NUORISOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA Nuoruusikä on oma, ainutlaatuinen elämänvaiheensa, johon liittyy lukuisia erityispiirteitä. Nuoruusiällä tarkoitetaan noin kymmenen vuoden ajanjaksoa puberteetin alusta nuoreen aikuisuuteen (keskimäärin 12-22v). Nuoruusiän erityispiirteet vaikuttavat myös potilas - lääkärisuhteeseen. Nuoret ovat lasten ja aikuisten terveyspalveluissa usein väliinputoajia. Lasten terveydenhoidon lähestymistavat eivät tue nuoren kasvavaa itsenäisyyttä, intimiteetin tarvetta ja päätösvaltaa. Aikuisten palvelut ja aikuisena kohteleminen taas jättävät nuoren liian yksin. Puberteetin muutokset ja psykososiaalisen kehityksen haasteet voivat horjuttaa monien sairauksien hoitotasapainoa. Nuorisolääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille Suomessa laillistetuille erikoislääkäreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä. Nuorisolääketieteen erityispätevyys on hyvin monen erikoisalan yhteinen; se sopii hyvin sekä opiskeluterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa nuoria hoitaville lääkäreille. Edellytyksenä erityispätevyyden saamiselle on hyväksytysti suoritettu pätevöitymisohjelma. Erityispätevyysohjelmaa koordinoivana tahona toimii Suomen nuorisolääkärit ry. Erityispätevyyden saaneesta voidaan käyttää nimitystä nuorisolääkäri. Nuorisolääkärin työ sisältää terveyden edistämistä sekä sairauksien tunnistamista ja hoitoa nuoruusikäisten, heidän perheittensä ja verkostojensa kanssa eri lääketieteen aloilla ja kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Työn keskeisiä tavoitteita ovat syrjäytymisen ennaltaehkäisy, riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja terveen käyttäytymisen tukeminen. Työhön voi kuulua asiantuntijatehtäviä, koulutusta ja tutkimusta. Tavoitteellisesti toteutettu nuorisolääkärin työ parantaa nuorten hyvinvointia ja luo perustan hyvälle aikuisiän ja vanhuuden terveydelle ja toimintakyvylle. Työssään nuorisolääkäri soveltaa nuoruusiän erityispiirteiden tuntemusta ottaen huomioon nuoren toimintaympäristön ja kulttuurien välisiä eroja. Nuorisolääkäri osaa toimia nuoren, hänen perheensä ja moniammatillisen työryhmän ja verkoston kanssa. 1. KOULUTUKSEN TAVOITTEET Erityispätevyyden suorittanut: 1. kykenee työskentelemään nuoren, hänen perheensä ja verkostonsa kanssa 2. tuntee puberteettikehityksen, nuoruusiän normaalin somaattisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja tunnistaa hoitoa vaativat poikkeamat 3. on perehtynyt nuorten tyypillisiin mielenterveyden häiriöihin, kykenee tunnistamaan nämä ja hallitsee hoidon periaatteet 4. on perehtynyt kroonisten somaattisten ja neuropsykiatristen sairauksien tyypilliseen kulkuun nuoruusiän ja aikuistumisen aikana 5. tuntee paikallisen nuorten terveyspalveluiden tarjonnan sekä palvelujärjestelmän erityispiirteet lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen siirtymisen vaiheissa ja osaa ohjata nuorta näissä hänen kehitystasonsa vaatimalla tavalla 6. kykenee moniammatilliseen ja -tieteelliseen yhteistyöhön 7. on perehtynyt nuoren seksuaaliterveyteen ja nuorten seksuaalikulttuuriin 8. tuntee nuorisokulttuuria ja tunnistaa nuoren kulttuuritaustan merkityksen 9. tuntee maamme koulutusjärjestelmän 1

2 10. on perehtynyt opiskelukyvyn käsitteeseen ja ymmärtää opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä 11. tuntee pääpiirteet nuorten päihteiden (ml. tupakka) kokeilu- ja käyttötavoista, päihteiden käytön riskeistä ja päihdevieroituksesta 12. tuntee alan lainsäädännön 13. osaa tukea aikuistumista 14. on perehtynyt terveyden edistämiseen nuoruusiässä 15. kykenee toimimaan kouluttajana ja asiantuntijana 16. tuntee ja seuraa alan tutkimusta ja kehitystä. 2. KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ Erityispätevyyteen johtavan koulutuksen tulee muodostaa mielekäs kokonaisuus huomioiden koulutettavan erikoisala, ammattitaito ja tarpeet. Seuraavassa luetellaan osaamisalueita, joista koulutettavalla tulee olla jonkinlaiset tiedot. Osaamisen syvyys riippuu koulutettavan omasta erikoisalasta. I. Terve kasvu ja kehitys poikkeamineen 1 Puberteetti ja somaattinen kehitys 2 Psykososiaalinen kehitys 3 Seksuaalinen kehitys II. Lainsäädäntö, etiikka, suomalainen yhteiskuntarakenne ja palvelujärjestelmät 1 Alaan liittyvä lainsäädäntö (www.finlex.fi) 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, erityisesti lastensuojelun eri tukimuodot ja käytännöt sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujärjestelmä 3 Koulu- ja opiskelujärjestelmä, nuorisotoimi, kolmas sektori 4 Matalan kynnyksen palvelujen järjestämisperiaatteet ( Youth friendly services ) 5 Terveydenhuollon etiikka nuoruusikäisten hoidossa, luottamuksellisuus 6 Lääkärinlausuntoasiat (esim. ajoterveys. kuntoutus, kutsunnat) III. Kommunikaatiotaidot 1 Nuoren kanssa kommunikointi 2 Motivoivan haastattelun tekniikka 3 Perheen kanssa työskentely 4 Moniammatillinen työskentely 5 Vaikeat keskustelunaiheet : seksuaalisuus, kaltoinkohtelu, väkivalta, päihteet, koulukiusaaminen, perhesalaisuudet 6 Kouluttajataidot (nuorisoryhmät, vanhempainryhmät, ammattilaiset) IV. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen nuoruusiässä 1 Ravitsemus, uni ja liikunta: suositukset ja neuvonta 2

3 2 Seksuaalikasvatus ja -neuvonta 3 Päihteet (alkoholi, huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö, tupakka): käytön ehkäisy, käytön tunnistaminen, perustiedot hoitoon ohjauksesta, tupakkavieroitus 4 Riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja ehkäisy 5 Opiskelu- ja työkyvyn vahvistaminen, ammatinvalinta ja syrjäytymisen ehkäisy 6 Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen 7 Kuntoutus terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi 8 Nuoren vanhempien tukeminen 9 Vertaisryhmät terveyden edistäjinä V. Seksuaaliterveys 1 Seksuaalinen kehitys murrosiässä 2 Seksuaalinen identiteetti 3 Tavalliset seksuaaliongelmat 4 Kuukautiset ja niiden häiriöt 5 Raskauden ehkäisy ja keskeytys ja teiniraskaus 6 Seksitautien ehkäisy, tutkimus ja hoito 7 Seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisy, tunnistaminen, tutkimus ja hoito 8 Seksuaaliterveyteen liittyvät kulttuuriset ja eettiset kysymykset VI. Mielenterveyden häiriöt 1 Mielialahäiriöt (mm. masennustila ja kaksisuuntainen mielialahäiriö) 2 Ahdistuneisuushäiriöt 3 Käytöshäiriöt 4 Päihdehäiriöt ja muut addiktiot 5 Psykoosit (mm. skitsofrenia) ja niiden ennakko-oireilu 6 Syömishäiriöt 7 Itsetuhoisuus ja väkivalta 8 Neuropsykiatriset häiriöt, esim. ADHD ja autismikirjon häiriöt 9 Persoonallisuushäiriöt 10 Perustiedot eri psykoterapeuttisista hoitomuodoista ja niiden käytöstä 11 Psyykkiset sairaudet, ammatinvalinta ja palveluskelpoisuus puolustusvoimissa VII. Krooniset somaattiset sairaudet ja nuoruusikä 1 Astma ja allergiat 2 Diabetes 3 Kehitys-, aisti- ja liikuntavammaisuus 4 Synnynnäiset epämuodostumat 5 Muut krooniset sairaudet, esim. syöpätaudit, sydänviat, elinsiirtojen jälkitilat, epilepsia, reuma, tukielin-, suolisto- ja endokrinologiset sairaudet 6 Krooniset somaattiset sairaudet, ammatinvalinta, ja palveluskelpoisuus puolustusvoimissa VIII. Nuoruusiän muut sairaudet sekä psykosomaattinen oireilu: tutkimus ja hoito 1 Päänsärky, huimaus ja muut neurologiset oireet 2 Vatsavaivat 3

4 3 Tule-vaivat 4 Akne ja muut ihosairaudet 5 Ylipaino ja lihavuus 6 Unihäiriöt 7 Oppimisvaikeudet 8 Muu oireilu 3. KÄYTÄNNÖN PALVELU Erityispätevyys edellyttää vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä lääkärinä palvelujärjestelmän eri tasoilla tehtävissä, joissa valtaosa potilaista on nuoruusikäisiä. Mikäli nuoruusikäisiä potilaita on vähemmän, hakija osoittaa portfoliossaan, että hänelle on kertynyt vastaava työskentelykokemus pidemmän ajan kuluessa. Käytännön palvelupaikkoja: - koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ml. YTHS ( nykyään Suomessa on jo paljon täyspäiväisiä koululääkärin vakansseja) - Nuorisopsykiatrian avo- ja/tai osastopalvelu erikoissairaanhoidossa - Ehkäisyneuvola/seksuaaliterveysvastaanotto jossa vähintään puolet on nuoruusikäisiä ( yli 11v, alle 23v) - jos työskentelee paikassa, jossa neljäsosa on nuoruusikäisiä ( yli 11v, alle 23v), neljä vuotta työskentelyä vastaa kahden vuoden työskentelyä paikassa, jossa puolet on nuoruusikäisiä. Tällaisia paikkoja on esim. pediatriassa, aikuispsykiatrialla, oikeuspsykiatrialla, sisätaudeilla ym. Varsinkaan siirtymäkauden jälkeen ei yhdessä paikassa työskentely kuitenkaan riitä: jos päätoimekseen työskentelee esim. pediatriassa tai sisätaudeilla, tarvitaan myös nuorisopsykiatrista kokemusta. Nuorisopsykiatrien on osoitettava työskennelleensä myös nuoria hoitaneessa somatiikan yksikössä, esim. koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, vähintään 3kk. Lääkäriltä edellytetään vähintään kolme kuukautta oman erikoisalan ulkopuolista palvelua: Somaattisen alan lääkäriltä vähintään kolme kuukautta työskentelyä nuorten mielenterveyspalveluissa. Psykiatrilta vähintään kolme kuukautta palvelua somaattisessa yksikössä, jossa valtaosa potilaista on nuoria (esim. koulu- tai opiskeluterveydenhuolto, Väestöliitto). Perusterveydenhuollossa työskentelevä tarvitsee kokemusta nuorten hoidosta erikoissairaanhoidossa ja sairaalassa työskentelevä perusterveydenhuollon kokemusta. Hyväksyttäväksi palveluksi luetaan pääsääntöisesti kymmenen vuoden sisällä suoritettu työskentely.. Siirtymäkauden jälkeen vaaditaan, että hakijaa on työskentelyn aikana ohjannut erityispätevyystoimikunnan nimeämä tutor, joka antaa hakijasta lausunnon. 4. TEOREETTINEN KOULUTUS Teoreettista koulutusta pitää olla vähintään 80 tuntia, ja sen tulee kattaa monipuolisesti kohdassa 2 mainittuja osa-alueita. Koulutuksen antajana voi toimia lääketieteellinen yksikkö, yhdistys tai muu vastaava taho. Osan koulutuksesta on oltava kansainvälistä (esim. EUTEACH -kurssi, IAAH). 4

5 5. SUOSITELTAVA KIRJALLISUUS (esimerkkejä vuonna 2014, erityispätevyystoimikunta ylläpitää ajantasaista luetteloa) a) Kirjat Greydanus, Patel, Pratt: Essential Adolescent Medicine, 2006 Aalberg, Siimes: Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Kustannus Oy Nemo, uusin painos. Cacciatore R. Aggression portaat. Opetushallitus Cacciatore R ym Kuinka tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa? Cacciatore R, Korteniemi-Poikela E. Seksuaalisuuden portaat. Opetushallitus. vuosi?? Hermanson Elina: Oonks mä normaali? Nuoren oma kirja. Tammi, Duodecimin suomenkielisten oppikirjojen uusimmat painokset soveltuvin osin, esim: Apter D, Väisälä L ja Kaimola K (toim.). Seksuaalisuus. Haahtela T et al (toim.). Allergia. Kunttu K et al (toim.). Opiskeluterveydenhuolto. Larivaara P, Lindroos S, Heikkilä T. Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Laukkanen E et al (toim.): Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Lönnqvist et al (toim.): Psykiatria. Moilanen I et al (toim.) Lasten- ja nuorisopsykiatria. Rajantie J, Mertsola J, HeikinheimoM (toim.) Lastentaudit. Salaspuro M et al (toim.). Päihdelääketiede. Sillanpää M et al H (toim.) Lastenneurologia. Söderholm A et al (toim.) Lapsen kaltoinkohtelu. Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim.) Endokrinologia. Ylikorkala O ja Tapanainen J (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. b) Oppaat/raportit/selvitykset, viimeisin painos: Mäki P, Wikström K, Hakulinen-Viitanen T, Laatikainen T (toim.). Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. Helsinki Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 2009:20. Kouluterveydenhuollon laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2004:8, Helsinki Taskinen S (toim.) (2003): Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen. Asintuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Stakes, Oppaita 55. Helsinki. Opiskeluterveydenhuollon opas, Sosiaali- ja terveysministeriö,... Kouluterveydenhuolto Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Stakes Oppaita 51, Helsinki

6 Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset Nuorten elinolot vuosikirjat, THL ja nuorisotutkimusverkosto. c) Lehdet viimeisen kolmen vuoden ajalta soveltuvin osin: Suomen Lääkärilehti Duodecim Yksi alan kansainvälinen lehti, esim. Journal of Adolescent Health d) Käypä hoito-suositukset soveltuvin osin e) Lainsäädäntö (www. finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö) soveltuvin osin 6. ERITYISPÄTEVYYDEN OSOITTAMINEN PORTFOLIOLLA Pätevöityjä ottaa yhteyttä erityispätevyystoimikuntaan koulutuksen alkuvaiheessa. Toimikunta nimeää silloin tutorin, jonka kanssa pätevöityjä tekee kirjallisen pätevöitymissuunnitelman. Tutor seuraa ja tukee pätevöityjää koulutuksen aikana. Tentin sijasta hakija kokoaa portfolion, jolla hän osoittaa täyttävänsä koulutuksen tavoitteet. Hakija näyttää tuntevansa nuorisolääketieteen kentän riittävän monipuolisesti. Keskeistä portfoliossa on 10 kirjallista potilastapausta pohdintoineen ja lähdeviitteineen. Portfolio sisältää myös kuvauksen hakijan käytännön palvelusta, teoreettisesta koulutuksesta ja perustelut, miksi hakija pitää itseään pätevänä saamaan tämän erityispätevyyden. Erityispätevyystoimikunta käsittelee hakemukset ja esittää erityispätevyyden myöntämistä Suomen Lääkäriliitolle. 7. SIIRTYMÄKAUSI Erityispätevyyden myöntämisessä on kolmen vuoden siirtymäkausi, joka alkaa hallituksen hyväksymispäivämäärästä. Erityispätevyyttä hakeva voi pyytää lausuntoa suorittamiensa käytännön palvelujen ja kurssimuotoisen opiskelun riittävyydestä nuorisolääketieteen erityispätevyystoimikunnalta. Siirtymäaikana voidaan hyväksyä hakemus, jossa palvelut ja koulutukset on suoritettu aiemmin. Tällöin ei myöskään vaadita ennakkoilmoittautumista pätevöitymisohjelmaan. Muilta osin hakemusmenettely vastaa edellä kuvattua. Erityispätevyyttä haetaan täyttämällä portfolio, Pätevyyden myöntäminen edellyttää Lääkäriliiton jäsenyyttä. 8. ERITYISPÄTEVYYSTOIMIKUNTA Suomen Nuorisolääkärit ry toimii erityispätevyyden koulutuksen koordinoinnista vastaavana tahona ja nimeää erityispätevyystoimikunnan, joka edustaa laaja-alaisesti eri erikoisaloja. Toimikunnassa tulee olla edustus sekä somaattiselta että psykiatriselta puolelta, ja sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. 6

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä?

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuorisolääketiede Terhi Aalto-Setälä ja Mauri Marttunen Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuoruus alkaa puberteetista. Nuoren tulee vähitellen irrottautua lapsuudesta ja löytää

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Auli Laakso-Santavirta Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Lastenpsykiatrian el Lasten psykoterapian ja lasten psykoterapian kouluttajan erityispätevyys,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Lastenlääkäreitä avoterveydenhuoltoon

Lastenlääkäreitä avoterveydenhuoltoon Pääkirjoitus 31.1.2014 Minna Aromaa dosentti, lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Turun kaupunki, lasten ja nuorten poliklinikka Elina Hermanson Helsingin kaupunki, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Päivi Vuokila-Oikkonen, Riitta-Liisa Heikkinen, Marianne Karttunen, Marja-Liisa Läksy, Sirkku Maikkula

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot