Ajankohtaista oikeuskäytännöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista oikeuskäytännöstä"

Transkriptio

1 Ajankohtaista oikeuskäytännöstä Kuntamarkkinat Kuntatalo Katariina Huikko Lakimies

2 Sisältö Miten varmistan, että saan sitä, mitä haluan ostaa?» Esimerkkinä tulosperusteinen hankinta Miten huomioida paikallinen elinvoima ja pkyritykset?» Esimerkkinä sijainnin vaatimus Mikä ihmeen konsessio?» Esimerkkinä käyttöoikeusurakka Miten teen yhteiskunnallisesti vastuullisen hankinnan?» Esimerkkinä työehdot Miten toimin jos tarjoaja vetäytyy? 2

3 Miten varmistan, että saan sitä mitä haluan ostaa?

4 Hankintalain mahdollisuudet Hinta vs. laatu Miten laatu näkyy soveltuvuudessa, vähimmäisvaatimuksissa, vertailussa, sopimuksessa? Siirtymä yksityiskohtaisten laatukriteereiden asettamisesta vaikutusten tai tulosten hankintaan Yhtenä mahdollisuutena ns. bonus-sanktiomalli Muista myös käänteinen kilpailutus 4

5 KHO:2014:55 MAO 524/12: Oulun kaupungin ikäihmisten tehostettu palveluasuminen ajalle ja mahdolliselle toistaiseksi voimassa olevalle optiokaudelle. Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus, perusteina käytettiin» asiakastyytyväisyys 15 prosentin painoarvolla,» asiakkaan toimintakyvyn säilyminen 15 prosentin painoarvolla ja» tarjoushinta 70 prosentin painoarvolla.» Erillinen liite 5. Kunkin vertailuperusteen osalta pisteet lasketaan tarjouspyynnössä ilmoitetulla kaavalla. Eri vertailuperusteista saatavat pisteet lasketaan yhteen tarjousvertailussa. Tarjous hylätään, jos asiakastyytyväisyydelle annettu lupaus on < 2,5. Tarjous hylätään myös, jos toimintakyvyn säilyvyydelle annettu lupaus on < 50 %. 5

6 Bonus-Sanktio Sopimuksen ansaintaperusteet ja kannusteet:» Palveluntuottajalle maksetaan sen tuottamasta palvelusta tarjoushinnan suuruinen palkkio.» Lisäksi sopimuskannusteina käytetään sopimuskaudella bonus- ja sanktiojärjestelmää. Bonuksia voi saada, jos tuotettu palvelu ylittää tarjouksessa annetut lupaukset ja muut maksamisen ehdot täyttyvät. Sanktiot määräytyvät sen perusteella, että tuotettu palvelu alittaa tarjouksessa annetut lupaukset.» Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja voi saada vuosilaskutuksesta bonusta enintään 2 prosenttia, jos asiakastyytyväisyyden pisteet ylittyvät vähintään 0,5 pisteellä, sekä sanktiota enintään 3 prosenttia, jos asiakastyytyväisyys ei ole vähintään 0,5 pisteen päässä luvatuista pisteistä.» Lisäksi tarjoaja voi saada vuosilaskutuksesta bonusta enintään 4 prosenttia, jos asukkaiden toimintakyvyn säilymistä kuvaava prosenttiosuus ylittyy vähintään 20 prosenttiyksiköllä, sekä sanktiota enintään 6 prosenttia, jos prosenttiosuus puolestaan jää vähintään 20 prosenttiyksikön päähän luvatusta osuudesta. 6

7 Oikeuden arviointia: MAO: Sanottujen vertailuperusteiden osalta tarjoajille annettu pistemäärä on perustunut ainoastaan tarjoajien omaan ilmoitukseen. Hankintayksiköllä ei ole ollut mahdollisuutta arvioida etukäteen tarjotun palvelun tosiasiallista laatua, vaan tarjoajat ovat voineet itse vaikuttaa saamiinsa pisteisiin. Näin ollen tarjouspyynnössä asetetut tarjousten vertailuperusteet eivät ole mahdollistaneet tarjousten puolueetonta arviointia. Koska luvattu palvelun taso toisaalta on vaikuttanut palvelusta maksettaviin bonuksiin tai sanktioihin, sanotut laadun vertailuperusteet ovat myös tosiasiallisesti vaikuttaneet palvelun lopulliseen kokonaishintaan.» Lopputulos: Tarjousten vertailuperusteet ole täyttäneet hankintalaissa asetettuja vaatimuksia eivätkä ne ole mahdollistaneet tarjousten puolueetonta arviointia. KHO: Tarjousten vertailu oli tehty tarjouksissa olevien numeeristen tietojen perusteella tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Vaikka hankintayksikkö oli laskenut kysymyksessä olevien vertailuperusteiden osalta tarjoajille annetun pistemäärän sen perusteella, minkä tasoiseksi tarjoajat olivat itse arvioineet asiakastyytyväisyyden sekä asiakkaiden toimintakyvyn säilymisen, olivat tarjouspyynnössä asetetut vertailuperusteet mahdollistaneet tarjousten puolueettoman arvioinnin. Asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaan toimintakyvyn säilymistä koskevat vertailuperusteet eivät olleet hintavertailun kanssa päällekkäisiä, vaikka niillä sanktioiden ja bonusten kautta voi sopimuskauden aikana olla vaikutusta kokonaishintaan. Hinnan ja laadun vertailuperusteet eivät olleet sekoittuneet tavalla, joka ei olisi mahdollistanut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrittämistä. 7

8 Miten huomioida paikallinen elinvoima ja pk-yritykset?

9 Hankintalain mahdollisuudet Soveltuvuus ja vähimmäisvaatimukset oikealle tasolle suhteessa hankintakokonaisuuteen (suhteellisuusperiaate) Tiedotus Riittävät määräajat Ryhmittymät Osatarjoukset Alihankinnat 9

10 Paikallisuus kriteerinä, ts. sijainnin vaatimus Paikallisuuteen perustuva kriteeri on lähtökohtaisesti syrjivä. Jos vaatimuksella on liityntä hankinnan kohteeseen ja jos sen vaikutus heijastuu tarjouksen hintaan tai laatuun, voi se olla sallittu. Aikaisemmassa oikeuskäytännössä todettu mm. että erityisesti sote-palveluissa sijainnin vaatimus voi olla perusteltu» MAO 110/09 (turva- ja kriisiasumispalvelut)» MAO /12 (lastensuojelun sijoituspaikat)» MAO 314/11 (rintasyöpäseulontatutkimukset) Sijainnin vaatimusta on käytetty myös ns. lisälaatuna MAO /11 (palveluasuminen) MAO 372/11 (palveluasuminen) Sijainnin vaatimus ei ole ollut sallittu MAO:176/04 (metsänhoitopalvelut) 10

11 KHO T 1460 Turun kaupungin matalalattiabusseja koskeva hankinta Valittaja esitti, että vaatimus huolto- ja varaosapalveluiden sijainnista 20 kilometrin etäisyydellä Turun kaupungin keskustasta rajoittaa kilpailua.» TP:ssä edellytetty, että toimittajalla on edustamansa automerkin ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut yleisesti kaupallisesti tarjolla olevana palveluna Turun alueella enintään 20 kilometrin etäisyydellä Turun keskustasta oman organisaation puitteissa tai osoittamansa alihankkijan/yhteistyökumppanin kanssa. KHO: Ajoneuvot ovat tulleet Turun Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöön. Yhtiö tuottaa joukkoliikennepalveluja Turun kaupungissa, joten häiriöttömän liikenteen varmistamiseksi on ollut perusteltua, että huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut ovat olleet saatavilla ajoneuvojen liikennöintipaikan läheisyydessä. Näiden palveluiden ei ole edellytetty olevan saatavilla jo tarjousta annettaessa. Tarjoajien on näin ollen ollut mahdollista sopimuskauden alkuun mennessä perustaa joko oma huoltoliike Turun lähistölle tai käyttää alihankkijaa/yhteistyökumppania palvelun toteuttamiseksi. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut täyttävänsä tämän tarjouspyynnössä edellytetyn vaatimuksen. Vaatimuksen ei voida katsoa valittajan esittämällä tavalla perusteettomasti rajoittaneen kilpailua. 11

12 Mikä ihmeen konsessio?

13 Konsessio = käyttöoikeussopimus Palvelua tai urakkaa koskevat käyttöoikeussopimukset Käyttöoikeussopimukset eroavat hankintasopimuksista vastikkeen osalta. Vastikkeen sijasta tai sen ohella saajalle siirtyy oikeus hyödyntää hankinnan kohteen käyttöoikeus» Olennaista on riskin siirtyminen Oikeuskäytäntöä mm.: Telaustria C-324/98, Parking Brixen C-458/03, Wall AG C-91/08, C-382/05 Esim. parkkihallit, nuohouspalvelut, mainospaikkojen myynti/vuokraus, koulukuvaus, perintäpalvelut, leirintä-alueet, virvoitusjuoma-automaatit, lista jatkuu 13

14 MAO 549/14 Iisalmen kaupungin kiviainesten ottamista ja tontin saattamista asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön koskeva tapaus Kysymys siitä, onko järjestelyssä kysymys kaupungin kiviainesten myynti ja tontin vuokraus vai käyttöoikeusurakka» Kiviainesten louhinta, poiskuljetus ja myynti» Maa-alueen vuokraus 10 vuodeksi, joka sisältää maaainesten ottoluvan ja ympäristöluvan» Tontin saattaminen asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön MAO: järjestelyn pääasiallisena tarkoituksena oli ollut kiviainesten myynti, valitus jätettiin tutkimatta. 14

15 Miten teen yhteiskunnallisesti vastuullisen hankinnan?

16 Yhteiskuntavastuulliset hankinnat Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat» Voidaan huomioida kaikissa hankinnan vaiheissa (soveltuvuus, vähimmäisvaatimukset, vertailu, sopimusehdot)» Esimerkiksi vaatimuksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä, esteettömyysvaatimusten asettamista rakennusten suunnitteluun, reilun kaupan tuotteiden hankintaa, päästöjen osuus tuotannossa, jne. Muista myös oppaat ja työkalut:» Sosiaalinen ostaminen. Opas sosiaalisten näkökulmien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa (Komissio 2011)» Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa (Espinno 2011)» Työtä julkisilla hankinnoilla (Espinno2)» Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat (TEM 2013)» CSR-kompassi (TEM) Työehdot, oikeuskäytäntöä: Viking Line (C-438/05, International Transport Workers Federation ja Suomen Merimiesunioni vs. Viking Line ABP ja OÜ Viking Line Eesti) ja Vaxholm (C-341/05, Laval un Partneri Ltd vs. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, och Svenska Elektrikerförbundet). 16

17 MAO 138/14 Turun kristillisen opiston säätiön opistorakennuksen saneerausurakka Tarjouspyynnössä oli edellytetty rakennusalan työehtosopimuksen (TES) noudattamista kaikilta urakoitsijoilta Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja oli ilmoittanut noudattavansa Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta sekä Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta Valittaja oli vaatinut voittajan tarjouksen hylkäämistä tarjouspyynnön vastaisena MAO: HY on voinut työehtosopimusta koskevalla viittauksella asettaa vähimmäisvaatimuksen sen osalta, että tarjoajan on tullut noudattaa Suomessa hyväksytyistä ja sovellettavista säännöksistä ja määräyksistä ilmeneviä periaatteita erityisesti palkanmaksun osalta. HY:n voidaan katsoa pyrkiä varmistaneen, että HY:n työmaalla ei sallita alihintaista työvoimaa ja että kukaan tarjoaja ei saa kilpaileviin tarjoajiin nähden kilpailuetua sivuuttamalla yleisesti Suomessa noudatettavia työehtoja. 17

18 Miten toimin, jos tarjoaja vetäytyy?

19 Lähtökohta: tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja on sidottu siihen, kun hankintayksikkö on ottanut siitä selon Helsingin hovioikeus T 1144» Tarjoaja oli antaessaan kunnan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tullut sidotuksi tarjouskilpailun ehtoihin sen jälkeen, kun kunta oli ottanut tarjouksesta selon, mutta ei ole tehnyt sopimusta tarjouksessa mainituilla ehdoilla. (vastuuhenkilön vaihdos)» Asiassa käsillä olivat erityiset perusteet positiivisen sopimusedun mukaisen vahingonkorvauksen määräämiseksi.» Vapautuakseen positiivisen sopimusedun mukaisesta korvausvastuusta tarjoajan tulisi näyttää toteen, että asiassa on tapahtunut jokin sellainen merkittävä ja yllättävä olosuhdemuutos, joka antaisi aihetta tarkastella korvauksen määräytymistä toisin. 19

20 Julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelut Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön soveltamisessa ja tulkinnassa. Neuvonta on maksutonta. Tavoitat meidät palvelusähköpostistamme hankinnat (at) kuntaliitto.fi Muista myös maksuton HankintaINFO uutiskirjeemme, jonka voit tilata sähköpostiisi osoitteesta:» 20

21 Kiitos mielenkiinnostanne ja onnea hankintojen temppurataan!

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Julkishallinto harmaan talouden torjujana - seminaari Helsinki, Kuntatalo 23.5.2012 Juha Kontkanen Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö,

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 12.-13.09.2012 Juha Kontkanen, hankinta-asiantuntija MAO 216/12 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta Rakennus-

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Osallistumishakemuspyyntö tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Sisällys 1. Hankinnan yleistiedot ja hankekuvaus... 3 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne... 3

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot