Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 54 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä osaketta ja ääntä;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 54 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1 381 096 osaketta ja ääntä;"

Transkriptio

1 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: Tiistai klo PAIKKA: LÄSNÄ: Kuntatalo, osoite: Toinen linja 14, Helsinki Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 54 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä osaketta ja ääntä; sekä lisäksi 2 osakemerkinnän tehnyttä kuntatoimijaa, joiden osakemerkintää ei oltu vielä rekisteröity kaupparekisteriin. Ääniluettelo ja osallistujalistat ovat pöytäkirjan liitteinä 1 ja KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kosonen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Toimitusjohtaja Ari Ikonen esitti lyhyen tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta. 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff, joka kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Helena Juutilaisen. 3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätettiin vahvistaa kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun liitteenä ollut esityslista. 4. N TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALINTA Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Olli Nykänen ja äänestyksen valvojaksi Jarmo Väänänen. 5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista muodostavat yhdessä yhtiökokouskutsun, joka oli postitettu osakkeenomistajille kirjeenä ja sähköpostina. Yhtiökokouskutsu on sisältänyt hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset, jotka on julkaistu samana päivänä myös yhtiön nettisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista liitetään tähän pöytäkirjaan liitteiksi 3 (kutsu) ja 4 (esityslista liitteineen).

2 Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu. 6. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ LÄSNÄ JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN ERÄILLE MUILLE KUIN YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE Todettiin, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään oli laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Ääniluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. Päätettiin, että kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös niillä merkintäpäätöksen tehneillä kuntatoimijoilla, joiden osakemerkintää ei ole vielä merkitty osakerekisteriin. Kaikista edellä mainituista kuntatoimijoista on laadittu erillinen luettelo, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdat 3 ja 17 hallituksen esityksen mukaisesti kuulumaan seuraavasti: Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita omistajilleen sekä kehittää ja järjestää omistajilleen strategia- ja toimintalähtöisistä tarpeista johdettuja muita ICT- palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää omistajilleen ICTratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön kannalta tärkeistä asioista: 17.1 Strategian vahvistaminen ja muuttaminen 17.2 Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos 17.3 Tytäryhtiöiden perustaminen 17.4 Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta 17.5 Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset osakkaan kanssa. Kaikki merkittävät yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaiden tai tulevien osakkaiden välillä tulee hyväksyä etukäteen yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja sen osakkaiden tai tulevien osakkaiden kanssa on tehtävä liiketaloudellisin perustein ja edellytyksellä, että riippumaton ja valtakunnallisesti yritysjärjestelyihin liittyviä

3 neuvontapalveluja tarjoava yritys on antanut merkittävissä yritysjärjestelyissä lausunnon hankittavan omaisuuden arvosta Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus 17.7 Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen 17.8 Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan Nimitysvaliokunnan jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta. 8. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN Nimitysvaliokunnan jäsen Mika Mäkinen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotukset (esityslistan kohdat 8-11). Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille ja ohjausryhmän puheenjohtajalle maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti: hallituksen jäsenen vuosipalkkio on euroa; hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on euroa; hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on euroa; ohjausryhmän puheenjohtajan vuosipalkkio on euroa; ja kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on jäsenelle 400 euroa / kokous ja puheenjohtajalle 800 euroa/ kokous Niille hallituksen jäsenille, varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle, jotka on valittu hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan tuntemusta, maksetaan edellä mainitut vuosipalkkiot kaksinkertaisena. Lisäksi päätettiin, että yhtiön ensimmäisen nimitysvaliokunnan jäsenille, joiden toimikausi päättyy ylimääräiseen yhtiökokoukseen , maksetaan tehdystä valiokuntatyöstä korvaus takautuvasti samojen periaatteiden mukaisesti, mitä yllä esitetään hallituksen jäsenille hallitustyöstä maksettavasta kokouspalkkioista. 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita. 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Kuusamo

4 Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, Hämeenlinna Yliasiamies Mikko Kosonen, SITRA Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Kouvola Lisäksi päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seuraavat uudet jäsenet toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Business Development Advisor Sirpa Creutz, VR-Group Toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Talousjohtaja Jukka Laiho, Turun kaupunki Executive Vice President, Customer Experience Juho Malmberg, Kone Oyj Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Suomen Kuntaliitto Edellä mainituista henkilöistä Creutz, Kosonen ja Malmberg valittiin hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan tuntemusta. Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Kosonen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Laiho. 11. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN Todettiin, että Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous perusti seuraavat ohjausryhmät: 3.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausryhmä 3.2 Opetus- ja kulttuuripalveluiden ohjausryhmä 3.3 Asumis- ja ympäristöpalveluiden ohjausryhmä 3.4 Hallintopalveluiden ohjausryhmä 3.5 Tietohallinnon ohjausryhmä Päätettiin valita nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yllä mainittuihin ohjausryhmiin jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajat muutoin liitteen 3 mukaisesti, mutta Tietohallintopalveluiden ohjausryhmässä varajäsen Taisto Mattilan tilalle valittiin varajäseneksi suunnittelupäällikkö Hannu Pikkarainen, Keski-Pohjanmaan Erityissairaanhoito- ja Peruspalvelukuntayhtymästä. Päätettiin kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita ohjausryhmiin lisäksi seuraavat henkilöt: - jäseneksi Asumis- ja ympäristöpalveluiden ohjausryhmään suunnittelupäällikkö Kaarina Laine, Järvenpää - varajäseneksi Opetus- ja kulttuuripalveluiden ohjausryhmään vararehtori Juha Koskenniemi, Askola Liitettiin Järvenpään kaupungilta tullut ehdotus ohjausryhmien jäseniksi pöytäkirjan liitteeksi 4. Päätettiin, että kukin ohjausryhmä valitsee keskuudestaan ohjausryhmän varapuheenjohtajan. Lisäksi päätettiin, että kaikkien nyt valittavien ohjausryhmien jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 12. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUDELLE Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Kuntien Tiera Oy:n seuraavan nimitysvaliokunnan jäsenet, joiden toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavalla menettelyllä: a) yhtiön voimassa olevan osakasluettelon mukaiset viisi suurinta osakkeenomistajaa nimeävät kukin yhden (1) edustajan eli yhteensä viisi (5) edustajaa; b) yhtiön osakkaana olevat sairaanhoitopiirit nimeävät yhden (1) yhteisen edustajan; c) Kuntaliitto nimeää yhden (1) edustajan; d) edellä olevat yhdessä valitsevat nimitysvaliokuntaan kaksi (2) ICT-liiketoiminnan tuntijaa. Edellä mainitut tahot a) c) ilmoittavat mennessä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle edustajansa nimitysvaliokunnassa. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii yhtiön voimassa olevan osakasluettelon toiseksi suurimman osakkeenomistajan edustaja. 13. ETELÄ-SAVON TIETOHALLINTO OY:N OSAKEKANNAN OSTAMINEN Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 17 mukaan kaikki merkittävät yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaiden kanssa tai tulevien osakkaiden välillä tulee hyväksyä etukäteen yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Päätettiin yksimielisesti ostaa yhtiölle Etelä-Savon Tietohallinto Oy:n koko osakekanta, mikäli kaikista kaupan yksittäisistä ehdoista päästään yhteisymmärrykseen osapuolten kesken. Päätettiin valtuuttaa hallitus valmistelemaan osakekauppa ja allekirjoittamaan sitä koskeva kauppakirja, mikäli kaikista kaupan yksittäisistä ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen osapuolten kesken mennessä. 14. MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei ollut. 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo Pöytäkirjan vakuudeksi: Pirkka-Petri Lebedeff puheenjohtaja Helena Juutilainen sihteeri Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.

6 Olli Nykänen pöytäkirjantarkastaja

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2014 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 17.6.2014 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2015 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, kokoushuone Lindblom

Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, kokoushuone Lindblom TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N JA ROUSKIS OY:N OMISTAJAKUNTIEN YHTEISNEUVOTTELU TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N JA ROUSKIS OY:N YHDISTYMISASIAKIRJOIHIN LIITTYEN Aika Paikka Läsnä 12.11.2013 kello 13.30 alkaen

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 14.5.2014 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen

Lisätiedot