Helsingin seudun MAL -yhteistyö ja miten etenemme? Kaupunginsihteeri Tanja Sippola-Alho, Helsinki MAL-seminaari , Siuntio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun MAL -yhteistyö ja miten etenemme? Kaupunginsihteeri Tanja Sippola-Alho, Helsinki MAL-seminaari 9.10.2007, Siuntio"

Transkriptio

1 Helsingin seudun MAL -yhteistyö ja miten etenemme?, Helsinki MAL-seminaari , Siuntio

2 Helsingin seutu Väkiluku Yhteensä asukasta Helsinki asukasta PKS asukasta

3 Helsingin seudun väestökehitys ja ennuste Muu seutu (13 kuntaa) Helsinki

4 Organisaatiokaavio PKS PKS- NEUVOTTELUKUNTA HELSINGIN SEUTU H:GIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PKS-neuvottelukunta Kuuma-kunnat Kuntaryhmä Neloset KOORDINAATIO- RYHMÄ TEKNINEN TYÖVALIOKUNTA PKS-KAUPUNGIN- JOHTAJAT KUNTAJOHTAJIEN VALMISTELUKUNTA PKS-VALMISTELU- SIHTEERISTÖ VALMISTELU- SIHTEERISTÖ MAL-NEUVOTTELU- KUNTA TYÖRYHMÄT (14) MAL-JAOSTO

5 Asumista selvittävien työryhmien tehtävät 1/2 PKS-MAL (tr5) -työryhmän tehtävät: 1. Myötävaikuttaa Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämiseen osallistumalla vuoteen 2050 ulottuvaan vision laadintaan. 2. Laatia PKS-maankäyttöohjelma 2017, joka on kärkihankkeiden ja pääkaupunkiseudun maankäytön ja asumisen kehittämisvyöhykkeiden ja uusien laajempien asuntotuotantoalueiden aikataulutettu toimenpideohjelma. 3. Laatia PKS-asunto-ohjelma 2017, josta käy ilmi kunnittain mm. seuraavat tavoitteet: asuntotuotannon kokonaistavoitteet Ara-tasoinen tuotanto erityisryhmien tuotanto vanhusten palvelutuotanto toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi turvataan seudulla eri elämäntilanteisiin sopiva korkeatasoinen tuotanto tiivistyvät kaupunkimaiset alueet riittävästi pientalovaltaisia alueita houkuttelevat kerrostaloratkaisut 4. Liikennejärjestelmän kehittäminen. Raide- ja muut liikenneväylät toteutetaan PLJ 2007:n mukaisesti.

6 Asumista selvittävien työryhmien tehtävät 2/2 Asuntoasiain (tr6) työryhmän tehtävät: Selvittää voidaanko pääkaupunkiseudulle luoda uusi, yhdistetty suuri toimija asuntorakennuttamiseen, vuokra-asuntojen hallinnointiin, ylläpitoon ja asunnonjakoon. Erityisenä haasteena yhdistämiselle on nykyisten organisaatiomallien erilaisuus ja toiminnallinen hajanaisuus. Tehtävää tarkastellaan seudullisen kilpailukyvyn ja asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta

7 MAL-suunnitelmat HELSINKI PKS HELSINGIN SEUTU VALTIO KVSTO PKS- NEUVOTTELUKUNTA H:GIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITTEET Helsingin Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Asuntopoliittiset linjaukset Toteutusosa Talousarvio PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖSOPIMUS Nk. Paraslaki Helsingin seudun Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2017 PLJ 2007 Kehyli Kaupunkiseutusuunnitelman MAL-osio HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOP. Greater Helsinki Vision kansainvälinen ideakilpailu Kansainvälisen kilpailun tulosten perusteella Visio 2050 MAL-strategia; yhteinen yleiskaavallinen suunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (aie)sopim ukset VAT:n uudistaminen metropolipolitiikka liikennepoliittinen selonteko ARA:n varojen käyttö

8 Seudulliset suunnitelmat Koko Helsingin seutua koskeva, MAL-jaoston vastuulla oleva Greater Helsinki Vision kansainvälinen ideakilpailun kilpailuaika päättyi Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä runsas 100 kpl. Helsingin seudun yhteistyökokouksen päätöksen mukaisesti Paras-lain 7 :n mukaisen kaupunkiseutusuunnitelman (KPS) MAL-osio tuli laatia koko Helsingin seutua koskevana. Valmistelu tapahtui MAL-jaoston johdolla, pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustot hyväksyivät asiakirjan yhteiskokouksessaan Osioon sisällytettiin MAL-neuvottelukunnassa hyväksytty yhteisvastuullisen asuntopolitiikan käsite. Koko Helsingin seudulle on sovittu laadittavan yhteinen MA-2017-ohjelma (MALjaoston päätös ). Liikenneasiat ovat ohjelmassa mukana siinä määrin kuin niillä on vaikutusta toteutettavaan maankäyttöön. Liikennehankkeet otetaan mukaan PLJ 2007 ja Kehyli:n mukaisina. Tavoiteaikataulu Helsingin seudun MA ohjelmaehdotukselle on Koko Helsingin seutua koskeva yhteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään seuraavalla suunnittelukierroksella osana MAL -strategiatyötä, joka käynnistetään yhteisen vision 2050 pohjalta.

9 Yhteisvastuullisen asuntopolitiikan käsite 1/2 Tavoitteena on, että alueen kunnissa uustuotannosta on valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa 20 %. Tavoitellun 20 %:n osalta pitäydytään termissä valtion tukema vuokraasuntotuotanto, joka sisältää erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntotuotannon mutta painottuu työvoiman saatavuutta tukevaan vuokra-asuntotuotantoon. Tavoitteen toteutusta ja seurantaa voidaan tarvittaessa harkita tehtäväksi myös kuntaryhmittäin. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 20 prosentin tavoitteen tarkempi, kysyntää vastaava sisältö täsmennetään vuoden 2007 loppuun mennessä yhdessä valmisteltavassa Helsingin seudun MA 2017-ohjelmassa. Ohjelmassa käsitellään myös asuntotuotannon edellyttämät liikenne- ja palveluinvestoinnit, joiden toteutus vaatii valtion vahvaa sitoutumista ja osallistumista tähän metropolipolitiikan keskeiseen osaan. Tulevaisuudessa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan koko Helsingin seudun yhteisenä hankkeena.

10 Yhteisvastuullisen asuntopolitiikan käsite 2/2 Korkeat asumiskustannukset ovat muodostumassa suureksi ongelmaksi Helsingin seudulla. Seudulla huolehditaan erityisryhmien ja muiden tukea asumisessaan tarvitsevien väestöryhmien asumistarpeesta yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja yhteisesti sovituilla kriteereillä. Asunnottomuuden vähentäminen on myös tulevaisuudessa yksi osa yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa. Kuntien toisiaan täydentävät mahdollisuudet asuntotarjonnassa on yksi seudun vahvuuksista. Olemassa olevan asuntokannan ja asuinalueiden elinvoimaisuudesta ja kilpailukyvystä huolehditaan mm. kehittämällä uusia rahoitusmalleja perusparantamiseen yhteistyössä valtiovallan kanssa. Seudullisena tuotantotavoitteena vuosina on keskimäärin asunnon rakentaminen vuosittain. Tavoitteet jakautuvat kuntaryhmittäin Pääkaupunkiseutu asuntoa, Neloset asuntoa, Kuuma-kunnat asuntoa.

11

12 Asuntotuotanto Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla asuntojen lukumäärä Helsingin seutukunta Pääkaupunkiseutu Seppo Laakso Lähde: Tilastokeskus

13 Tonttitarjonta Helsingin seudulla Tilanne muuttumassa merkittävästi Helsinki Jätkäsaari Sörnäisten- Hermannin ranta (Kalasatama) Kruunuvuorenranta Keski-Pasila Muu PKS Espoon kartano Suurpelto Marja-Vantaan alue Lisäksi Kehyskunnissa tulossa uusia rakentamisalueita täydennysrakentamisen volyymi suuri Lähde: Seppo Laakso

14 Tonttitarjonta riittää HAASTEITA Tonttimaan saattaminen rakentamiskelpoiseksi mm. likaantuneet maat, infran rakentaminen Rakennusalan mahdollisuudet riittääkö kysyntä Työvoiman saanti? Kaupunkitutkimus TA Oy:n Seppo Laaksolta on tilattu asiantuntija-arvio asuntomarkkinoiden tilasta ja asuntotuotantomahdollisuuksista pääkaupunkiseudulla. Lähde: Seppo Laakso

15 Johtopäätöksiä Helsingin seutu kilpailukykyinen alue, jolla potentiaalia vahvempaan kasvuun ja korkeampaan työllisyyteen Asuntomarkkinat rajoittavat työmarkkinoiden toimintaa PKS:n uudet rakentamisalueet parantavat asuntotuotannon edellytyksiä lähivuosina PKS:n kaupunkien on perusteltua pyrkiä nostamaan asuntotuotannon tasoa ketjuvaikutusten kautta positiivinen vaikutus asuntomarkkinoiden toimivuuteen ja hintatasoon luo edellytyksiä muuttoliikkeelle ja työvoiman tarjonnalle kaupunkirakenteen eheytyminen Riskejä rakennusalan kuumeneminen rakennusalan työvoiman saatavuus Lähde: Seppo Laakso

16 MA-2017 LÄHTÖKOHDAT Kuvataan (lyhyesti) suunnittelutilanne seudulla (Maakuntakaava ja nykyiset yleiskaavat, PLJ 2007, Kehyli, asunto-ohjelmat) ja keskeiset suunnitteluperiaatteet Kuvataan seudun MAL-yhteistyötä ja sen tavoitteita, ml. VAT-kärkihankkeet ja kehittämisvyöhykkeet Esitetään seudulliset ennusteet ja yleis- ja asemakaavojen kaavojen mitoitus Lähde: Matti Pallasvuo

17 Helsingin seudunvat-kärkihankkeet ja kehittämisvyöhykkeet 17

18

19 1. Kehäradan (Marjaradan) kehittämisvyöhyke 2. Länsimetron ja Länsiväylän kehittämisvyöhyke, Länsiväylän jatkaminen Kirkkonummelle, KT 51:n parantaminen 3. Vuosaaren sataman maankäytöllisten ja liikenteellisten vaikutusten hyödyntäminen seudulla (kaupallisteollinen vyöhyke Vuosaaren satama Helsinki- Vantaan lentoasema Kehä III sekä Keravan, Tuusulan ja Hyvinkään hankkeet) 4. Kehä II:n maankäyttövyöhyke (Uusmäki Myyrmäki - Kuninkaantammi) Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä 5. Pääradan kehittämisvyöhyke, johon kuuluu mm. pääradan kapasiteetin ja lähijunatarjonnan parantaminen Keravalta pohjoiseen ja siihen tukeutuva asuntotuotannon lisäys 6. Asuntotuotannon lisäämisen edellyttämät infra- ja palvelurakentamisen kehittämistoimet Helsingin seudulla 7. Rantaradan kehittämisvyöhyke ja uusi ratayhteys Turkuun (Espoo, Kirkkonummi, Vihti) SEUDUN KÄRKIHANKKEET 1(2) 19

20 SEUDUN KÄRKIHANKKEET 2(2) 8. Pohjois-Espoon kehittämisvyöhyke (mm. Porintien länsipuolinen alue) 9. Kaupunkirakenteen jatkaminen Sipooseen, Itämetron jatkeen kehittämisvyöhyke ja Kerava-Nikkilä- radan hyödyntäminen 10. Lahden oikoradan kehittämisvyöhyke ja siihen liittyvät Mäntsälän asunto- ja logistiikka-alueiden yhteydet 11. Malmin lentokentän muuttaminen asumiseen ja lentokenttätoimintojen hajasijoittaminen tai sijoittaminen korvaavalle kentälle seudulla 12. Kehä IV:n vyöhyke (Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoinen poikittaisyhteys, Tuusula ja muut Kuuma-kunnat) 13. Klaukkalan radan vyöhyke (Vantaa, Nurmijärvi, Hyvinkää) 20

21 Ns. kärkihankkeet pks:lla ja muita merkittäviä hankkeita sekä alueiden asemakaava- ja yleiskaavavaranto ? ?

22 YLEISKAAVOJEN YHDISTELMÄ 2007

23

24

25 VARANNOT KUNNITTAIN (asemakaava ja yleiskaava) Asemakaavavaranto (kem 2 ) Yleiskaavavaranto (kem 2 ) Asuminen Työpaikat Asuminen Työpaikat Helsinki Espoo Vantaa Yhteensä PKS:n vuotuinen asuntokerrosalan tuotanto kem 2

26 Hallituksen tavoitteena on ihmisten asumisen toiveiden ja tarpeiden, yhteiskunnan tarpeiden ja kestävän kehityksen yhteensovittaminen. Ihmisten haluavat asua 1. pientalossa 2. nykyistä halvemmin 3. nykyistä väljemmin Yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tarpeet liittyvät 1. kilpailukykyyn, osaavan työvoiman saatavuuteen 2. yhdyskuntarakenteen eheyteen ja 3. autoriippuvuuden vähentämiseen Lähde: Kangas Pekka,YM

27 Tarpeiden yhteensovittaminen edellyttää seudun kunnilta 1.Riittävää asunto- ja tonttitarjontaa 1. Monipuolista tonttitarjontaa 2. Aktiivisempaa ja pitkäjänteisempää maapolitiikkaa 3. Yhteen sovitettua seudullista ajattelua 4. Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista 5. Ekologisesti kestäviä ratkaisuja Lähde: Kangas Pekka,YM

28 Asuntojen hinnoista Korkeat hinnat selittyvät ennen muuta suhdannetilanteella ja rahan saatavuudella, joka on synnyttänyt sellaista kysyntää, ettei siihen tarjonnalla ole pystytty vastaamaan. Hintojen nousua pystytään hillitsemään vain asuntotarjontaa lisäämällä, joka edellyttää riittävää tonttitarjontaa, rakennustarvikkeiden ja työvoiman saatavuutta ja alalla rakentamishaluja. Näiden edellytysten on toteuduttava samanaikaisesti. Lähde: Kangas Pekka,YM

29 Kuntien tueksi hallitusohjelmassa tarjotaan 1. Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja riittävän tonttitarjonnan korostamista asuntopolitiikan toimenpideohjelmassa, suurkaupunkipolitiikassa ja metropolipolitiikassa 2. Kuntien ja valtion yhteistyötä (aiesopimukset ja yhteiset ohjelmat) 3. Uusien asuntoalueiden rahoitusmallien käyttöä 4. Infra-avustusten suunnattua käyttöä 5. Valtion maiden kohtuuhintaista luovuttamista 6. Kilpailun toimivuuden varmistamista rakennusalalla Lähde: Kangas Pekka,YM

30 Havaittuja ongelmia: - yhteistyörakenteet ovat osin päällekkäisiä PKS:n ja Helsingin seudun välillä -toiminta, toimeksiannot ja selvitystehtävät ovat päällekkäisiä em. Ja myös YTV:n, maakuntaliittojen ja ympäristökeskuksen/ym:n kanssa - yhteistyörakenne on jo nyt raskas ja silti kunnissa koetaan puutteita edustautumisessa - ristiriitojen ratkaisumekanismia ei ole, vain kompromissit - yhteistyöalue ei kata koko nk. työssäkäyntialuetta tai metropolialuetta

31 Miten jatkamme? Vuoden 2008 lopussa pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteistyötä arvioidaan saavutettujen tulosten valossa Tällöin arvioidaan jatketaanko vapaaehtoista seutuyhteistyötä vai aletaanko selvittää kuntaliitosten edellytyksiä (PKS) Jos vapaaehtoista yhteistyötä päätetään jatkaa, harkitaan yhteistyörakenteiden toimivuutta, ml. uusien kuntakumppanien mahdollinen mukaantulo (esim. Lohja, Porvoo, Riihimäki jne)

32

33 Väestömäärä ja väestöntiheys 2005/2006 Helsinki as as./km2 Espoo Vantaa Kauniainen Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti PKS-seutu Helsingin seutu (14)

34 Commuter traffic to and from Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen

35 Polytechnics in Uusimaa and East-Uusimaa Region

36 Oma kantani Jos yhteistyökuntien piiriä laajennetaan, - yhteistyömuotoja pitää selkeyttää ja uudistaa - ja harkita jonkinlaista ristiriitojen ratkaisumekanismia. Lisäksi MAL-asioissa toimivien organisaatioiden lukumäärää ja toimivaltaa pitää pohtia metropolihallinnon tehokkuuden näkökulmasta

37

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3)

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) Yleistavoitteiden kohta 2. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Toukokuu 2015 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin [ Seppo Laakso Tutkija,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntoraportti 2012

Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Aiesopimussihteeristö 25.4.2014 1 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta Seurattavat aihealueet Asuntotuotanto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Valtioneuvosto on 3.5.2012 tehnyt seuraavan periaatepäätöksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi ja päättänyt

Lisätiedot