EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN."

Transkriptio

1 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote , klo EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN. TIIMARIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA SUUNNITTELEE ENINTÄÄN 14,83 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN JA ENINTÄÄN 23,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUN OSAKEANNIN TOTEUTTAMISTA YHTIÖN RAHOITUSASEMAN VAKAUTTAMISEKSI SEKÄ UUDEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN MAHDOLLISTAMISEKSI Tiimari Oyj Abp:n ( Tiimari tai Yhtiö ) hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta enimmäismäärältään 14,83 miljoonan euron osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin ( Merkintäoikeusanti ) sekä enimmäismäärältään 23,8 miljoonan euron eräille Yhtiön velkojille suunnatun osakeannin ( Suunnattu Osakeanti ) toteuttamiseksi. Yhtiökokouksen myöntäessä valtuutuksen tarkoituksena olisi järjestää osakeannit syksyllä Merkintäoikeusannille on saatu merkintäsitoumuksia ja takauksia yhteensä 11,0 miljoonaa euroa ja Suunnatulle Osakeannille, jossa merkinnät on tarkoitus maksaa kuittaamalla velkojien lainasaamisia Yhtiöltä, on saatu merkintäsitoumuksia yhteensä 21,8 miljoonaa euroa jäljempänä esitetyin ehdoin. Toteutuessaan, suunnitellut osakeannit vahvistaisivat olennaisesti Yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta sekä mahdollistaisivat Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden ja uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen. Osakeantien toteuttaminen on ehdollinen vain ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuspäätökselle. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitetään kokonaisuudessaan ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa, joka julkaistaan tänään erillisenä pörssitiedotteena sekä Yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyisten jäsenten Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew lisäksi Benedict Wrede ja Mia Åberg. Yhtiön joulukuussa 2010 tiedottaman Standstill-sopimuksen mukaisesti Yhtiö on kartoittanut vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla rakenteellisia ja rahoituksellisia vaihtoehtoja taseen vahvistamiseksi. Sopimuksen mukaisesti Yhtiö sitoutui laatimaan myös uuden strategian ja ryhtymään toimenpiteisiin Yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi. Yhtiö on tutkinut eri vaihtoehtoja taseen vahvistamiseksi ja Yhtiön nykyisen heikon rahoitustilanteen parantamiseksi sekä neuvotellut lainanantajiensa, eräiden Yhtiön ulkopuolisten koti- ja ulkomaisten sijoittajien sekä suurimpien osakkeenomistajiensa kanssa tässä tiedotteessa kuvatun varsin mittavan rahoitusjärjestelyn aikaansaamiseksi. Samanaikaisesti Yhtiö on terävöittänyt strategiaansa ja liiketoimintasuunnitelmaansa liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Rahoitustilanteensa parantamiseksi Yhtiö on myös harkinnut ja selvittää Gallerix-liiketoimintayksikön mahdollista myyntiä. Gallerix liiketoiminta-yksikön myymisestä ei ole tehty päätöstä, eikä mahdollinen myynti ole edellytys suunnitellun rahoitusjärjestelyn toteutumiselle. Suunnitellun rahoitusjärjestelyn tavoitteena on (a) hankkia Yhtiölle Merkintäoikeusannilla uutta omaa pääomaa vähintään 11,0 miljoonaa euroa Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi ja liiketoiminnan kääntämiseksi voitolliseksi, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vakauttamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ja

2 (b) alentaa Yhtiön nykyisten korollisten velkojen määrää Suunnatulla Osakeannilla vähintään 21,8 miljoonalla eurolla Tiimari-konsernin nettovelkaantuneisuusasteen alentamiseksi ja omavaraisuusasteen parantamiseksi sekä rahoituskulujen alentamiseksi. Suunnitellussa Merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajille annettaisiin jokaista osakkeenomistajan Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön olemassa olevaa osaketta kohden yksi arvo-osuusmuotoinen merkintäoikeus ( Merkintäoikeus ), joka oikeuttaisi kymmenen (10) tarjottavan uuden osakkeen merkitsemiseen 0,09 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäoikeudet tulisivat olemaan julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, jolloin ne olisivat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeusannissa tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi osaketta ja yhteenlaskettu merkintähinta enintään noin 14,8 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyjen yhteydessä Yhtiön nykyinen pääomistaja Virala Oy Ab -konserni sekä Vessilä Oy Ab ovat ilmoittaneet, että ne ovat sopineet kaikkien omistamiensa Yhtiön osakkeiden ja vaihdettavien pääomalainojen myymisestä Unioca Partners Oy -nimiselle yhtiölle ( Unioca ), jolloin Unioca edustaisi yhteensä 23,29% Yhtiön osakkeista ennen järjestelyä). Osakkeiden sovittu myyntihinta on Yhtiön tämänhetkistä osakekurssia korkeampi. Unioca on pääasiallisesti Virala Oy Ab:n pääomistajien omistama yhtiö, joka on alla tarkemmin kuvattujen sitoumusten ja ehtojen mukaisesti sitoutunut osallistumaan suunniteltuun rahoitusjärjestelyyn. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa Uniocan omistusosuus yhtiöstä nousee yli 30%:n ja voi Uniocan antamien merkintä- ja ostositoumusten sekä merkintätakauksen perusteella nousta enintään 68,4%:iin, jolloin Uniocasta tulisitiimari Oyj Abp -konsernin emoyhtiö. Uniocan lopullisen omistusosuuden suuruuteen tulee vaikuttamaan muiden sijoittajien osallistuminen osakeanteihin jolloin on mahdollista, että konsernisuhdetta ei synny. Finanssivalvonta on myöntänyt Uniocallealla kuvatun poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun mukaisesta tarjousvelvollisuudesta. Seuraavassa on kuvattu kootusti järjestelyn toteuttamisen varmistamiseksi saadut sitoumukset, jotka ovat kaikki ehdollisia alla kuvattujen edellytysten täyttymisestä. Unioca, Assetman Oy (hallituksen jäsen Juha Mikkosen määräysvaltayhtiö), BaltiskaHandels A.B. sekä BelgranoInvestments Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41,73 prosenttiatiimarin osakkeista ennen Merkintäoikeusantia, ovat kukin erikseen jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Merkintäoikeusannissa oman omistusosuutensa nojalla yhteensä uutta osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan noin 5,48 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Unioca on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Unioca on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä eurolla. Edelleen Belgrano Investments Oy on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Belgrano Investments Oy on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään eurolla. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala on antamansa merkintätakauksen perusteella sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään eurolla. Merkintäoikeusannille saatujen ehdollisten merkintäsitoumusten ja takauksen yhteenlaskettu määrä on siten yhteensä 11,0 miljoonaa euroa. Suunnatussa Osakeannissa Yhtiön ja liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen, pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa euroa, haltijoiden, Yhtiön erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen debentuurilainan haltijan sekä tietyn osan Yhtiön korollisten rahoituslaitosluottojen, pääomamäärältään yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, haltijan merkittäväksi tarjottaisiin enintään osaketta samaan osakekohtaiseen merkintähintaan kuin Merkintäoikeusannissa, eli 0,09 euroa/osake edellyttäen, että merkitsijä maksaa merkintänsä kuittaamalla Yhtiöltä olevaa merkintäoikeuden tuottanutta

3 lainasaamistaan. Tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta olisi noin 23,8 miljoonaa euroa. Merkintäoikeus Suunnatussa Osakeannissa ei olisi luovutettavissa erillään osallistumisoikeuden tuottavasta lainaosuudesta. Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on rahoitusjärjestelyn toteutumisedellytysten varmistaminen, Merkintäoikeusantiin liittyvien merkintäsitoumus- ja merkintätakaussopimusten ehtojen täyttäminen, Yhtiön rahoituskustannusten merkittävä alentaminen ja Yhtiön maksuvalmiuden sekä jäljelle jäävien velkojen takaisinmaksukyvyn varmistaminen, minkä johdosta hallitus arvioi Suunnatulle Osakeannille olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Ottaen huomioon ko. lainojen ennenaikaisen konversion aikaansaamat korkokustannussäästöt, vaihdettavien pääomalainojen, debentuurilainan ja rahoituslaitosluottojen koron- ja takaisinmaksukyvyn varmistavan vastaavan suuruisen oman pääoman hankkimiseen liittyvä merkittävä epävarmuus ja oletetut järjestelykustannukset sekä ko. lainojen osakkeiksi vaihtamisen mahdollistaman Yhtiön omavaraisuusasteen paranemisen aikaansaamat muut rahoituskustannusten säästöt, arvioi hallitus myös Suunnatun Osakeannin merkintähinnan olevan kohtuullinen sekä Yhtiön että sen osakkeenomistajien kannalta. Vaihdettavien pääomalainojen haltijoista Unioca, Assetman Oy, BaltiskaHandels A.B., Pecun Inc. (hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppösen määräysvaltayhtiö) sekä Yhtiön hallituksen jäsen Sven-Olof Kulldorffovat jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä uutta osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 5,99 miljoonaa euroa kuittaamalla vaihdettavia pääomalainoja koskevia lainasaamisiaan. Edelleen Yhtiön rahoituslaitoslainojen haltijoista Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ( Varma ) ja Aktia Pankki Oyj ( Aktia ) ovat jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä uutta osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 15,8 miljoonaa euroa kuittaamalla ko. rahoituslaitoslainoja koskevia lainasaamisiaan. Yhtiön saaman tiedon mukaan Aktia ja Varma ovat tehneet sitovat myyntisopimukset Suunnatun Osakeannin toteutuessa heille tulevien osakkeiden osalta siten, että sopimusten toteuttamisen seurauksena Varman omistusosuus Tiimarissa välittömästi Suunnatun Osakeannintoteutumisen jälkeen laskisi alle 10 prosentin, eli yhteensä vähintään osakkeen osalta ja Aktian omistusosuus Tiimarissa välittömästi Suunnatun Osakeannin toteutumisen jälkeen eliminoituu kokonaisuudessaan, eli yhteensä osakkeen osalta. Yhtiön saaman tiedon mukaan Unioca, Assetman Oy, Baltiska Handels A.B., Belgrano Investments Oy sekä Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala ovat kukin erikseen sitoutuneet Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin toteutuessa ostamaan kyseiset osakkeet, joista Uniocan osuus olisi osaketta, Assetman Oy:n osaketta, Baltiska Handels A.B.:n osaketta, Belgrano Investments Oy:n osaketta ja Niila Rajalan osaketta. Osakekaupat toteutetaan sopimusosapuolten kesken sovittuun (osakeantien merkintähinnan alittavaan) hintaan ja ehdoin. Merkintäoikeusannille ja Suunnatulle Osakeannille annetut merkintäsitoumukset ja -takaukset ovat ehdollisia seuraavien ehtojen toteutumiselle: (i) Tiimarin ylimääräinen yhtiökokous päättää antaa hallitukselle valtuutuksen Merkintäoikeusannin ja Suunnatun osakeannin toteuttamiseksi; (ii) Tiimarin hallitus päättää Merkintäoikeusannista ja Suunnatusta Osakeannista mennessä merkintäsitoumus- ja takaussopimuksissa kuvatuin edellä mainituin ehdoin; ja (iii) Tiimarin hallitus laatii ja julkistaa ennen Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin aloittamista arvopaperimarkkinalain mukaiset ajantasaiset ja vaaditut tiedot sisältävät

4 listalleottoesitteet, joiden nojalla Tiimarin uudet osakkeet saadaan kaupankäynnin kohteeksi Osakeantien ehtojen mukaisesti ja Yhtiö on noudattanut arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa täysimääräisenä kasvaisi Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärä nykyisestä osakkeesta enintään osakkeeseen. Mikäli Merkintäoikeusannissa merkittäisiin kaikki tarjotut osakkeet, Tiimari saisi Merkintäoikeusannista bruttona enintään14,8 miljoonaa euroa uusia käteisvaroja. Merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä nettokäyttöpääomansa rahoittamiseen, Yhtiön maksuvalmiuden ja pääomarakenteen vahvistamiseen sekä uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen. Nettovaroista maksettaisiin takaisin myös alla mainittu Yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi nostettava enintään kolmen (3) miljoonan euron suuruinen väliaikainen rahoitus. Väliaikaisen rahoituksen antajalle, Uniocalle, on myös myönnetty mahdollisuus maksaa sen antaman merkintätakauksen perusteella mahdollisesti Uniocan merkittäväksi merkintäoikeusannissa tulevia osakkeita kuittaamalla Yhtiölle antamansa väliaikaiseen rahoitukseen liittyviä saamisiaan. Yhtiö saisi järjestelyssä nettomääräisesti enintään 37,2 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa, josta bruttomääräisesti enintään 23,33 miljoonaa euroa muodostuu yllä mainittujen velkojen osakkeiksi vaihdon seurauksena. Mikäli kaikki suunnitellussa Merkintäoikeusannissa ja Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet merkittäisiin, kirjaisi Yhtiö IAS 32 ja 39 standardien sekä IFRIC 19 mukaisesti noin 7,8 miljoonan euron rahoituskustannuksen tuloslaskelmaan. Mikäli suunnitellussa Merkintäoikeusannissa ja Suunnatussa Osakeannissa merkittäisiin vain niiden osalta saatuja merkintäsitoumuksia ja -takauksia (yhteensä 32,8 miljoonaa euroa) vastaava osuus tarjotuista osakkeista, olisi tuloslaskelmaan kirjattavan rahoituskustannuksen suuruus noin 6,8 miljoonaa euroa. Kustannuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta Yhtiön omaan pääomaan, eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Kustannuksen lopullinen suuruus määräytyy Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin toteutumisasteen sekä osakkeiden merkintähetken käyvän arvon perusteella. Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet täysimääräisesti , Tiimari-konsernin ensimmäisen neljänneksen lopussa raportoitu 440,1 prosentin nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin -2,8 prosenttia. Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet ko. osakeanneille saatujen merkintäsitoumusten ja takausten suuruisena , Tiimari-konsernin ensimmäisen neljänneksen lopussa raportoitu 440,1 prosentin nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin 11,5 prosenttia. Rahoitusjärjestelyn arvioidut kertaluonteiset kustannukset ovat noin 1 miljoona euroa. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa Tiimari-konsernin operatiivisen liiketoiminnan rahoittajapankki on sitoutunut uudistamaan Yhtiön nykyisen rahoitussopimuksen siten, että Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaitoslaina pääomamäärältään 3,2 miljoonaa euroa sekä olemassa olevat käyttöpääoman rahoitukseen tarkoitetut shekkitililimiitti, rahoituslimiitti sekä kaupallinen takauslimiitti yhteismäärältään 16,2 miljoonaa euroa säilyvät uudistetun rahoitussopimuksen mukaisesti voimassa. Lisäksi Yhtiö on sopinut Uniocan kanssa väliaikaisesta pääomaltaan enintään kolmen (3) miljoonan euron suuruisesta rahoituksesta, jolla tuetaan Yhtiön likviditeettiä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ja osakeantien toteutumisen välisellä ajanjaksolla. Uniocan asettanut väliaikaisen rahoituksen ehdoksi, että ylimääräinen yhtiökokous myöntää hallitukselle tarvittavan valtuutuksen suunniteltujen osakeantien järjestämiseen, Yhtiö on saanut kaikki edellä kuvatut vähimmäissitoumukset ja -takaukset osakeanneissa tapahtuvista merkinnöistä, merkinnät eivät ole yhtiökokouksen valtuutuspäätöstä lukuun ottamatta ehdollisia ulkopuolisten ehtojen täyttymiselle ja että Tiimarin hallitus sitoutuu järjestämään osakeannit yhtiökokouksen myöntäessä tähän valtuutuksen. Väliaikainen rahoitus on tarkoitus maksaa

5 takaisin merkintäoikeusannista kertyvillä nettovaroilla, siltä osin kuin yllä mainittua kuittausoikeutta ei ole käytetty. Suunnitelluille osakeanneille merkintäsitoumuksen ja/tai -takauksen antaneet Yhtiön osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 46,76 prosenttia, ovat sitoutuneet ylimääräisessä yhtiökokouksessa äänestämään hallituksen ehdotusten puolesta. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa vain Merkintäoikeusannille ja Suunnatulle Osakeannille annettujen merkintätakausten ja -sitoumusten suuruisena ja olettaen, että edellä esitetyt Varman ja Aktian osakemyynnit toteutuvat osapuolten välillä esitetyn suuruisena, Uniocan omistus Tiimarin kaikista osakkeista järjestelyn jälkeen olisi noin 68,37%, Varman 9,99% ja Assetman Oy:n 9,74%. Muiden merkintätakausten ja -sitoumusten antajien omistus Tiimarin kaikista osakkeista järjestelyn jälkeen olisi yhteensä noin 9,60%. Finanssivalvonta on myöntänyt Uniocalle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tiimarin osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin Uniocan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu ääniosuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Unioca tai siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. Finanssivalvonta on edelleen myöntänyt Varmalle poikkeusluvan Tiimarin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevasta tarjousvelvollisuudesta järjestelyn osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin Varman arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu ääniosuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Varma tai siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. Varman Suunnatussa Annissa tekemän osakemerkinnän jälkeen välittömästi toteuttavien Varman osakemyyntien seurauksena Varman omistusosuus Tiimarissa laskee alle 10%:n. Yhtiön terävöitetyn strategian keskeiset elementit kohdistuvat asiakas- ja käyntimäärien sekä keskiostosten kasvattamisen, myymäläkohtaisen myynnin, ketjun kokonaismyynnin sekä ostamisen tehostamisen kautta liikevaihdon ja myyntikatteen parantamiseen. Yhtiön heikentyneen likviditeetin johdosta ovat Yhtiön tavaraostot viime vuosien aikana keskittyneet lähialueiden tukkureille. Ostot lähialueilta ovat tarjonneet Yhtiölle kohtuulliset maksuaikaehdot sekä nopeat toimitusajat, mikä on mahdollistanut sitoutuneen käyttöpääoman minimoimisen, mutta on samanaikaisesti tuonut jakelukanavaan yhden ylimääräisen portaan kate-elementteineen, mikä on johtanut bruttokatteen heikkenemiseen. Yhtiön rahoitusjärjestelyllä tavoittelema rahoitusaseman vahvistaminen mahdollistaisi tavaraostojen keskittämisen aiempaa merkittävästi suuremmassa määrin lähialueilta Kaukoitään. Samalla järjestely eliminoisi yhden portaan jakelukanavasta, mahdollistaisi tuotteiden laatukontrollin paikan päällä, lyhentäisi tuotteiden toimitusaikoja ja Yhtiön tavoitteiden mukaisesti mahdollistaisi tuotevalikoimien erilaistamista kilpailijoista. Yhtiö on kasvustrategiaansa työstäessä havainnut erääksi merkittäväksi kilpailuedukseen kyvyn perustaa ja ylläpitää kannattavia myymälöitä varsin alhaisella myymäläliikevaihdolla. Tämä avaa mahdollisuuden muusta kilpailusta poiketen uusien myymälöiden avaamisen kannattavasti pienempiin taajamiin, joissa päivittäistavarakauppojen lisäksi ei ole erikoistavarakauppakilpailua. Näitä pienehköjä Tiimari-myymälöitä, joiden investointien takaisinmaksuajat ovat jopa alle vuoden, Yhtiö suunnittelee perustavansa Suomeen seuraavan kolmen vuoden aikana useita kymmeniä. Baltian maissa toiminta keskitetään suurempiin kaupunkeihin ja kauppakeskuksiin. Tämän lisäksi Yhtiön tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan pienentää myymälöiden keskikokoa Suomessa

6 sekä uudistaa ja kehittää sekä Suomessa että Baltian maissa myymäläkonsepteja ja -valikoimia myymälöiden sijaintia ja asiakaskuntaa paremmin palveleviksi. Markkinoinnissa tullaan keskittymään myymälämarkkinointiin, sesonkien ja sesonkimyynnin kasvattamiseen sekä Tiimarin edullista hintamielikuvaa tukeviin toimenpiteisiin. Yhtiön hallitus katsoo, että Yhtiön nykyinen heikko rahoitusasema ei mahdollista Yhtiön uuden liiketoimintasuunnitelman keskeisten osaalueiden toimeenpanoa tavalla, joka voisi johtaa tavoiteltuun liikevaihdon ja kannattavuuden parannukseen. Ennen osakeantien toteutumista Yhtiö tulee julkaisemaan listalleottoesitteet, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti osakeannit ja koko rahoitusjärjestely ehtoineen sekä muut säännösten edellyttämät Yhtiötä ja sen osakkeita koskevat tiedot. Nordea Corporate Finance toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä rahoitusjärjestelyn toteutuessa pääjärjestäjänä ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetussa oman pääomaan liittyvässä järjestelyssä. Tiimari Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Niila Rajala, Tiimari Oyj, puh (0) JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, ISO-BRITANNIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI MUISSA MAISSA, JOISSA TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN OLISI LAIN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI TIIMARI OYJ ABP:N OSAKKEISIIN TAI MUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVIÄ REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMIA. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ESITETYT TIEDOT EIVÄT OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MERKITÄ TAI OSTAA TIIMARI OYJ ABP:N OSAKKEITA TAI MUITA ARVOPAPEREITA MISSÄÄN MAASSA. TIEDOTTEESSA ESITETYN SUUNNITELMAN MUKAISET OSAKEANNIT TOTEUTETAAN TIIMARI OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI NOUDATTAEN KO. PÄÄTÖKSISSÄ ASETETTUJA RAJOITUKSIA JA EHTOJA.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA 1.7.2011

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA 1.7.2011 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA RAHOITUSSUUNNITELMAN ESITTÄMINEN 1.7.2011 Muutoksia Tiimarin johdossa 1. Uusi toimitusjohtaja, Niila Rajala, nimitetty Tiimarin Oyj Abp:n palvelukseen 17.5.2011 MBA, s.1964

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 7.3.2011 LIIKEVAIHDON LASKU LEIKKASI LÄPIVIETYJEN TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN KANNATTAVUUSVAIKUTUSTA

Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 7.3.2011 LIIKEVAIHDON LASKU LEIKKASI LÄPIVIETYJEN TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN KANNATTAVUUSVAIKUTUSTA Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 7.3.2011 LIIKEVAIHDON LASKU LEIKKASI LÄPIVIETYJEN TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN KANNATTAVUUSVAIKUTUSTA VUOSI 2010 LYHYESTI - Liikevaihto laski 6% ja oli 75,8 milj. euroa (80,6)

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 28.2.2013 klo 15.00 TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA NELJÄS

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009 Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot