EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN."

Transkriptio

1 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote , klo EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN. TIIMARIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA SUUNNITTELEE ENINTÄÄN 14,83 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN JA ENINTÄÄN 23,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUN OSAKEANNIN TOTEUTTAMISTA YHTIÖN RAHOITUSASEMAN VAKAUTTAMISEKSI SEKÄ UUDEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN MAHDOLLISTAMISEKSI Tiimari Oyj Abp:n ( Tiimari tai Yhtiö ) hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta enimmäismäärältään 14,83 miljoonan euron osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin ( Merkintäoikeusanti ) sekä enimmäismäärältään 23,8 miljoonan euron eräille Yhtiön velkojille suunnatun osakeannin ( Suunnattu Osakeanti ) toteuttamiseksi. Yhtiökokouksen myöntäessä valtuutuksen tarkoituksena olisi järjestää osakeannit syksyllä Merkintäoikeusannille on saatu merkintäsitoumuksia ja takauksia yhteensä 11,0 miljoonaa euroa ja Suunnatulle Osakeannille, jossa merkinnät on tarkoitus maksaa kuittaamalla velkojien lainasaamisia Yhtiöltä, on saatu merkintäsitoumuksia yhteensä 21,8 miljoonaa euroa jäljempänä esitetyin ehdoin. Toteutuessaan, suunnitellut osakeannit vahvistaisivat olennaisesti Yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta sekä mahdollistaisivat Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden ja uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen. Osakeantien toteuttaminen on ehdollinen vain ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuspäätökselle. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitetään kokonaisuudessaan ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa, joka julkaistaan tänään erillisenä pörssitiedotteena sekä Yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyisten jäsenten Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew lisäksi Benedict Wrede ja Mia Åberg. Yhtiön joulukuussa 2010 tiedottaman Standstill-sopimuksen mukaisesti Yhtiö on kartoittanut vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla rakenteellisia ja rahoituksellisia vaihtoehtoja taseen vahvistamiseksi. Sopimuksen mukaisesti Yhtiö sitoutui laatimaan myös uuden strategian ja ryhtymään toimenpiteisiin Yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi. Yhtiö on tutkinut eri vaihtoehtoja taseen vahvistamiseksi ja Yhtiön nykyisen heikon rahoitustilanteen parantamiseksi sekä neuvotellut lainanantajiensa, eräiden Yhtiön ulkopuolisten koti- ja ulkomaisten sijoittajien sekä suurimpien osakkeenomistajiensa kanssa tässä tiedotteessa kuvatun varsin mittavan rahoitusjärjestelyn aikaansaamiseksi. Samanaikaisesti Yhtiö on terävöittänyt strategiaansa ja liiketoimintasuunnitelmaansa liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Rahoitustilanteensa parantamiseksi Yhtiö on myös harkinnut ja selvittää Gallerix-liiketoimintayksikön mahdollista myyntiä. Gallerix liiketoiminta-yksikön myymisestä ei ole tehty päätöstä, eikä mahdollinen myynti ole edellytys suunnitellun rahoitusjärjestelyn toteutumiselle. Suunnitellun rahoitusjärjestelyn tavoitteena on (a) hankkia Yhtiölle Merkintäoikeusannilla uutta omaa pääomaa vähintään 11,0 miljoonaa euroa Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi ja liiketoiminnan kääntämiseksi voitolliseksi, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vakauttamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ja

2 (b) alentaa Yhtiön nykyisten korollisten velkojen määrää Suunnatulla Osakeannilla vähintään 21,8 miljoonalla eurolla Tiimari-konsernin nettovelkaantuneisuusasteen alentamiseksi ja omavaraisuusasteen parantamiseksi sekä rahoituskulujen alentamiseksi. Suunnitellussa Merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajille annettaisiin jokaista osakkeenomistajan Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön olemassa olevaa osaketta kohden yksi arvo-osuusmuotoinen merkintäoikeus ( Merkintäoikeus ), joka oikeuttaisi kymmenen (10) tarjottavan uuden osakkeen merkitsemiseen 0,09 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäoikeudet tulisivat olemaan julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, jolloin ne olisivat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeusannissa tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi osaketta ja yhteenlaskettu merkintähinta enintään noin 14,8 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyjen yhteydessä Yhtiön nykyinen pääomistaja Virala Oy Ab -konserni sekä Vessilä Oy Ab ovat ilmoittaneet, että ne ovat sopineet kaikkien omistamiensa Yhtiön osakkeiden ja vaihdettavien pääomalainojen myymisestä Unioca Partners Oy -nimiselle yhtiölle ( Unioca ), jolloin Unioca edustaisi yhteensä 23,29% Yhtiön osakkeista ennen järjestelyä). Osakkeiden sovittu myyntihinta on Yhtiön tämänhetkistä osakekurssia korkeampi. Unioca on pääasiallisesti Virala Oy Ab:n pääomistajien omistama yhtiö, joka on alla tarkemmin kuvattujen sitoumusten ja ehtojen mukaisesti sitoutunut osallistumaan suunniteltuun rahoitusjärjestelyyn. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa Uniocan omistusosuus yhtiöstä nousee yli 30%:n ja voi Uniocan antamien merkintä- ja ostositoumusten sekä merkintätakauksen perusteella nousta enintään 68,4%:iin, jolloin Uniocasta tulisitiimari Oyj Abp -konsernin emoyhtiö. Uniocan lopullisen omistusosuuden suuruuteen tulee vaikuttamaan muiden sijoittajien osallistuminen osakeanteihin jolloin on mahdollista, että konsernisuhdetta ei synny. Finanssivalvonta on myöntänyt Uniocallealla kuvatun poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun mukaisesta tarjousvelvollisuudesta. Seuraavassa on kuvattu kootusti järjestelyn toteuttamisen varmistamiseksi saadut sitoumukset, jotka ovat kaikki ehdollisia alla kuvattujen edellytysten täyttymisestä. Unioca, Assetman Oy (hallituksen jäsen Juha Mikkosen määräysvaltayhtiö), BaltiskaHandels A.B. sekä BelgranoInvestments Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41,73 prosenttiatiimarin osakkeista ennen Merkintäoikeusantia, ovat kukin erikseen jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Merkintäoikeusannissa oman omistusosuutensa nojalla yhteensä uutta osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan noin 5,48 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Unioca on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Unioca on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä eurolla. Edelleen Belgrano Investments Oy on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Belgrano Investments Oy on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään eurolla. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala on antamansa merkintätakauksen perusteella sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään eurolla. Merkintäoikeusannille saatujen ehdollisten merkintäsitoumusten ja takauksen yhteenlaskettu määrä on siten yhteensä 11,0 miljoonaa euroa. Suunnatussa Osakeannissa Yhtiön ja liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen, pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa euroa, haltijoiden, Yhtiön erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen debentuurilainan haltijan sekä tietyn osan Yhtiön korollisten rahoituslaitosluottojen, pääomamäärältään yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, haltijan merkittäväksi tarjottaisiin enintään osaketta samaan osakekohtaiseen merkintähintaan kuin Merkintäoikeusannissa, eli 0,09 euroa/osake edellyttäen, että merkitsijä maksaa merkintänsä kuittaamalla Yhtiöltä olevaa merkintäoikeuden tuottanutta

3 lainasaamistaan. Tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta olisi noin 23,8 miljoonaa euroa. Merkintäoikeus Suunnatussa Osakeannissa ei olisi luovutettavissa erillään osallistumisoikeuden tuottavasta lainaosuudesta. Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on rahoitusjärjestelyn toteutumisedellytysten varmistaminen, Merkintäoikeusantiin liittyvien merkintäsitoumus- ja merkintätakaussopimusten ehtojen täyttäminen, Yhtiön rahoituskustannusten merkittävä alentaminen ja Yhtiön maksuvalmiuden sekä jäljelle jäävien velkojen takaisinmaksukyvyn varmistaminen, minkä johdosta hallitus arvioi Suunnatulle Osakeannille olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Ottaen huomioon ko. lainojen ennenaikaisen konversion aikaansaamat korkokustannussäästöt, vaihdettavien pääomalainojen, debentuurilainan ja rahoituslaitosluottojen koron- ja takaisinmaksukyvyn varmistavan vastaavan suuruisen oman pääoman hankkimiseen liittyvä merkittävä epävarmuus ja oletetut järjestelykustannukset sekä ko. lainojen osakkeiksi vaihtamisen mahdollistaman Yhtiön omavaraisuusasteen paranemisen aikaansaamat muut rahoituskustannusten säästöt, arvioi hallitus myös Suunnatun Osakeannin merkintähinnan olevan kohtuullinen sekä Yhtiön että sen osakkeenomistajien kannalta. Vaihdettavien pääomalainojen haltijoista Unioca, Assetman Oy, BaltiskaHandels A.B., Pecun Inc. (hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppösen määräysvaltayhtiö) sekä Yhtiön hallituksen jäsen Sven-Olof Kulldorffovat jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä uutta osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 5,99 miljoonaa euroa kuittaamalla vaihdettavia pääomalainoja koskevia lainasaamisiaan. Edelleen Yhtiön rahoituslaitoslainojen haltijoista Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ( Varma ) ja Aktia Pankki Oyj ( Aktia ) ovat jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä uutta osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 15,8 miljoonaa euroa kuittaamalla ko. rahoituslaitoslainoja koskevia lainasaamisiaan. Yhtiön saaman tiedon mukaan Aktia ja Varma ovat tehneet sitovat myyntisopimukset Suunnatun Osakeannin toteutuessa heille tulevien osakkeiden osalta siten, että sopimusten toteuttamisen seurauksena Varman omistusosuus Tiimarissa välittömästi Suunnatun Osakeannintoteutumisen jälkeen laskisi alle 10 prosentin, eli yhteensä vähintään osakkeen osalta ja Aktian omistusosuus Tiimarissa välittömästi Suunnatun Osakeannin toteutumisen jälkeen eliminoituu kokonaisuudessaan, eli yhteensä osakkeen osalta. Yhtiön saaman tiedon mukaan Unioca, Assetman Oy, Baltiska Handels A.B., Belgrano Investments Oy sekä Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala ovat kukin erikseen sitoutuneet Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin toteutuessa ostamaan kyseiset osakkeet, joista Uniocan osuus olisi osaketta, Assetman Oy:n osaketta, Baltiska Handels A.B.:n osaketta, Belgrano Investments Oy:n osaketta ja Niila Rajalan osaketta. Osakekaupat toteutetaan sopimusosapuolten kesken sovittuun (osakeantien merkintähinnan alittavaan) hintaan ja ehdoin. Merkintäoikeusannille ja Suunnatulle Osakeannille annetut merkintäsitoumukset ja -takaukset ovat ehdollisia seuraavien ehtojen toteutumiselle: (i) Tiimarin ylimääräinen yhtiökokous päättää antaa hallitukselle valtuutuksen Merkintäoikeusannin ja Suunnatun osakeannin toteuttamiseksi; (ii) Tiimarin hallitus päättää Merkintäoikeusannista ja Suunnatusta Osakeannista mennessä merkintäsitoumus- ja takaussopimuksissa kuvatuin edellä mainituin ehdoin; ja (iii) Tiimarin hallitus laatii ja julkistaa ennen Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin aloittamista arvopaperimarkkinalain mukaiset ajantasaiset ja vaaditut tiedot sisältävät

4 listalleottoesitteet, joiden nojalla Tiimarin uudet osakkeet saadaan kaupankäynnin kohteeksi Osakeantien ehtojen mukaisesti ja Yhtiö on noudattanut arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa täysimääräisenä kasvaisi Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärä nykyisestä osakkeesta enintään osakkeeseen. Mikäli Merkintäoikeusannissa merkittäisiin kaikki tarjotut osakkeet, Tiimari saisi Merkintäoikeusannista bruttona enintään14,8 miljoonaa euroa uusia käteisvaroja. Merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä nettokäyttöpääomansa rahoittamiseen, Yhtiön maksuvalmiuden ja pääomarakenteen vahvistamiseen sekä uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen. Nettovaroista maksettaisiin takaisin myös alla mainittu Yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi nostettava enintään kolmen (3) miljoonan euron suuruinen väliaikainen rahoitus. Väliaikaisen rahoituksen antajalle, Uniocalle, on myös myönnetty mahdollisuus maksaa sen antaman merkintätakauksen perusteella mahdollisesti Uniocan merkittäväksi merkintäoikeusannissa tulevia osakkeita kuittaamalla Yhtiölle antamansa väliaikaiseen rahoitukseen liittyviä saamisiaan. Yhtiö saisi järjestelyssä nettomääräisesti enintään 37,2 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa, josta bruttomääräisesti enintään 23,33 miljoonaa euroa muodostuu yllä mainittujen velkojen osakkeiksi vaihdon seurauksena. Mikäli kaikki suunnitellussa Merkintäoikeusannissa ja Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet merkittäisiin, kirjaisi Yhtiö IAS 32 ja 39 standardien sekä IFRIC 19 mukaisesti noin 7,8 miljoonan euron rahoituskustannuksen tuloslaskelmaan. Mikäli suunnitellussa Merkintäoikeusannissa ja Suunnatussa Osakeannissa merkittäisiin vain niiden osalta saatuja merkintäsitoumuksia ja -takauksia (yhteensä 32,8 miljoonaa euroa) vastaava osuus tarjotuista osakkeista, olisi tuloslaskelmaan kirjattavan rahoituskustannuksen suuruus noin 6,8 miljoonaa euroa. Kustannuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta Yhtiön omaan pääomaan, eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Kustannuksen lopullinen suuruus määräytyy Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin toteutumisasteen sekä osakkeiden merkintähetken käyvän arvon perusteella. Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet täysimääräisesti , Tiimari-konsernin ensimmäisen neljänneksen lopussa raportoitu 440,1 prosentin nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin -2,8 prosenttia. Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet ko. osakeanneille saatujen merkintäsitoumusten ja takausten suuruisena , Tiimari-konsernin ensimmäisen neljänneksen lopussa raportoitu 440,1 prosentin nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin 11,5 prosenttia. Rahoitusjärjestelyn arvioidut kertaluonteiset kustannukset ovat noin 1 miljoona euroa. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa Tiimari-konsernin operatiivisen liiketoiminnan rahoittajapankki on sitoutunut uudistamaan Yhtiön nykyisen rahoitussopimuksen siten, että Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaitoslaina pääomamäärältään 3,2 miljoonaa euroa sekä olemassa olevat käyttöpääoman rahoitukseen tarkoitetut shekkitililimiitti, rahoituslimiitti sekä kaupallinen takauslimiitti yhteismäärältään 16,2 miljoonaa euroa säilyvät uudistetun rahoitussopimuksen mukaisesti voimassa. Lisäksi Yhtiö on sopinut Uniocan kanssa väliaikaisesta pääomaltaan enintään kolmen (3) miljoonan euron suuruisesta rahoituksesta, jolla tuetaan Yhtiön likviditeettiä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ja osakeantien toteutumisen välisellä ajanjaksolla. Uniocan asettanut väliaikaisen rahoituksen ehdoksi, että ylimääräinen yhtiökokous myöntää hallitukselle tarvittavan valtuutuksen suunniteltujen osakeantien järjestämiseen, Yhtiö on saanut kaikki edellä kuvatut vähimmäissitoumukset ja -takaukset osakeanneissa tapahtuvista merkinnöistä, merkinnät eivät ole yhtiökokouksen valtuutuspäätöstä lukuun ottamatta ehdollisia ulkopuolisten ehtojen täyttymiselle ja että Tiimarin hallitus sitoutuu järjestämään osakeannit yhtiökokouksen myöntäessä tähän valtuutuksen. Väliaikainen rahoitus on tarkoitus maksaa

5 takaisin merkintäoikeusannista kertyvillä nettovaroilla, siltä osin kuin yllä mainittua kuittausoikeutta ei ole käytetty. Suunnitelluille osakeanneille merkintäsitoumuksen ja/tai -takauksen antaneet Yhtiön osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 46,76 prosenttia, ovat sitoutuneet ylimääräisessä yhtiökokouksessa äänestämään hallituksen ehdotusten puolesta. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa vain Merkintäoikeusannille ja Suunnatulle Osakeannille annettujen merkintätakausten ja -sitoumusten suuruisena ja olettaen, että edellä esitetyt Varman ja Aktian osakemyynnit toteutuvat osapuolten välillä esitetyn suuruisena, Uniocan omistus Tiimarin kaikista osakkeista järjestelyn jälkeen olisi noin 68,37%, Varman 9,99% ja Assetman Oy:n 9,74%. Muiden merkintätakausten ja -sitoumusten antajien omistus Tiimarin kaikista osakkeista järjestelyn jälkeen olisi yhteensä noin 9,60%. Finanssivalvonta on myöntänyt Uniocalle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tiimarin osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin Uniocan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu ääniosuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Unioca tai siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. Finanssivalvonta on edelleen myöntänyt Varmalle poikkeusluvan Tiimarin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevasta tarjousvelvollisuudesta järjestelyn osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin Varman arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu ääniosuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Varma tai siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. Varman Suunnatussa Annissa tekemän osakemerkinnän jälkeen välittömästi toteuttavien Varman osakemyyntien seurauksena Varman omistusosuus Tiimarissa laskee alle 10%:n. Yhtiön terävöitetyn strategian keskeiset elementit kohdistuvat asiakas- ja käyntimäärien sekä keskiostosten kasvattamisen, myymäläkohtaisen myynnin, ketjun kokonaismyynnin sekä ostamisen tehostamisen kautta liikevaihdon ja myyntikatteen parantamiseen. Yhtiön heikentyneen likviditeetin johdosta ovat Yhtiön tavaraostot viime vuosien aikana keskittyneet lähialueiden tukkureille. Ostot lähialueilta ovat tarjonneet Yhtiölle kohtuulliset maksuaikaehdot sekä nopeat toimitusajat, mikä on mahdollistanut sitoutuneen käyttöpääoman minimoimisen, mutta on samanaikaisesti tuonut jakelukanavaan yhden ylimääräisen portaan kate-elementteineen, mikä on johtanut bruttokatteen heikkenemiseen. Yhtiön rahoitusjärjestelyllä tavoittelema rahoitusaseman vahvistaminen mahdollistaisi tavaraostojen keskittämisen aiempaa merkittävästi suuremmassa määrin lähialueilta Kaukoitään. Samalla järjestely eliminoisi yhden portaan jakelukanavasta, mahdollistaisi tuotteiden laatukontrollin paikan päällä, lyhentäisi tuotteiden toimitusaikoja ja Yhtiön tavoitteiden mukaisesti mahdollistaisi tuotevalikoimien erilaistamista kilpailijoista. Yhtiö on kasvustrategiaansa työstäessä havainnut erääksi merkittäväksi kilpailuedukseen kyvyn perustaa ja ylläpitää kannattavia myymälöitä varsin alhaisella myymäläliikevaihdolla. Tämä avaa mahdollisuuden muusta kilpailusta poiketen uusien myymälöiden avaamisen kannattavasti pienempiin taajamiin, joissa päivittäistavarakauppojen lisäksi ei ole erikoistavarakauppakilpailua. Näitä pienehköjä Tiimari-myymälöitä, joiden investointien takaisinmaksuajat ovat jopa alle vuoden, Yhtiö suunnittelee perustavansa Suomeen seuraavan kolmen vuoden aikana useita kymmeniä. Baltian maissa toiminta keskitetään suurempiin kaupunkeihin ja kauppakeskuksiin. Tämän lisäksi Yhtiön tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan pienentää myymälöiden keskikokoa Suomessa

6 sekä uudistaa ja kehittää sekä Suomessa että Baltian maissa myymäläkonsepteja ja -valikoimia myymälöiden sijaintia ja asiakaskuntaa paremmin palveleviksi. Markkinoinnissa tullaan keskittymään myymälämarkkinointiin, sesonkien ja sesonkimyynnin kasvattamiseen sekä Tiimarin edullista hintamielikuvaa tukeviin toimenpiteisiin. Yhtiön hallitus katsoo, että Yhtiön nykyinen heikko rahoitusasema ei mahdollista Yhtiön uuden liiketoimintasuunnitelman keskeisten osaalueiden toimeenpanoa tavalla, joka voisi johtaa tavoiteltuun liikevaihdon ja kannattavuuden parannukseen. Ennen osakeantien toteutumista Yhtiö tulee julkaisemaan listalleottoesitteet, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti osakeannit ja koko rahoitusjärjestely ehtoineen sekä muut säännösten edellyttämät Yhtiötä ja sen osakkeita koskevat tiedot. Nordea Corporate Finance toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä rahoitusjärjestelyn toteutuessa pääjärjestäjänä ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetussa oman pääomaan liittyvässä järjestelyssä. Tiimari Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Niila Rajala, Tiimari Oyj, puh (0) JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, ISO-BRITANNIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI MUISSA MAISSA, JOISSA TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN OLISI LAIN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI TIIMARI OYJ ABP:N OSAKKEISIIN TAI MUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVIÄ REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMIA. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ESITETYT TIEDOT EIVÄT OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MERKITÄ TAI OSTAA TIIMARI OYJ ABP:N OSAKKEITA TAI MUITA ARVOPAPEREITA MISSÄÄN MAASSA. TIEDOTTEESSA ESITETYN SUUNNITELMAN MUKAISET OSAKEANNIT TOTEUTETAAN TIIMARI OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI NOUDATTAEN KO. PÄÄTÖKSISSÄ ASETETTUJA RAJOITUKSIA JA EHTOJA.

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8 Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.3.2016 klo 17.00 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 kello 10:00 Scandic Marina

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Suunnitellun järjestelyn kuvaus

Suunnitellun järjestelyn kuvaus Päätös 1 (11) Vastaanottaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 9.6.2011 Hakemuksen päivämäärä Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot LEHDISTÖTIEDOTE, 18. joulukuuta 2012 Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot Eldorado Gold Cooperatief U.A (jäljempänä Eldorado ) tekee Nordic

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote klo 17:45

Ixonos Oyj Pörssitiedote klo 17:45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 14.3.2016 klo 17:45 KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2016 klo

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2010 KLO 11.00 KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2017 KLO 14.30 KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.3.2017 Aika: 13. maaliskuuta 2017 klo 9.00 Paikka: Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2015 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12. huhtikuuta 2016 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätiedot

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Fiskarsin yhtiökokouskutsu

Fiskarsin yhtiökokouskutsu Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 9.2.2016 klo 9.00 EET Fiskarsin yhtiökokouskutsu Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.3.2016 klo 15.00

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2013 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 13.00 1 (3) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2004. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 KLO 15:00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 alkaen kello

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot