Tilinpäätös Järvenpään Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi

2 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 Arvio merkittävimmistä riskeistä... 7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 8 Tilinpäätös ja sen tunnusluvut... 9 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET TOSITELAJIT JA -MÄÄRÄT SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTTÄMISESTÄ ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

3 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomuksessa annetaan tiedot Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos on Järvenpään kaupunginhallituksen alaisena toimiva vesiliikelaitos, joka käyttää toiminnoissaan nimeä Järvenpään Vesi. Järvenpään Vesi huolehtii toiminta-alueellaan kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaisesti Järvenpään kaupungin vesihuollosta. Järvenpään Vedellä vuosi 2013 oli kahdeksas toimintavuosi. Palvelusopimuksessa on Järvenpään Vedelle asetettu pääoman tuottovaatimus. Tuottovaatimus on 6 %:a laitoksen peruspääomasta. Järvenpään Vesi saavutti tämän tavoitteen tulouttaen kaupungille toimintavuonna 1,41 Meuroa. Toimintavuoden merkittävimpinä investointikohteina olivat mm. Lepola II ja Lepola III sekä Poikkitien alueen vesihuollon suunnittelutytöt ja rakentaminen. Rakentaminen toteutettiin yhteistyössä kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden kanssa. Toimintavuoden aikana vesihuollon toimintavarmuutta ja vesihuoltoverkostojen suunnitelmallista uusimista toteutettiin Sibeliuksenkadulla, jonka vesihuolto uusittiin katusaneerauksen yhteydessä. Järvenpään Veden omina hankkeina jatkettiin Seutulan alueen vesihuollon uusimista Usvapolun, Päiväpolun ja Ruskopolun alueella. Alueen vesijohto- ja jätevesiverkostoa uusittiin ja alueelle rakennettiin uutta hulevesiverkostoa. Vesihuollon laajentumista jätevesiverkoston osalla toteutettiin, kun yhteys Annankulmalta Koivutielle saatiin rakennetuksi. Koivutielle rakennettiin myös jätevedenpumppaamo, millä mahdollistetaan Koivutien, Katajatien, Vaahteratien ja Pyökkitien alueen jätevesien johtaminen kunnallisen jätevesihuollon piiriin. Järvenpään Veden tiedottamista jatkettiin ja kehitettiin mm. investointikohteiden toteuttamisen yhteydessä ja vesihuoltoon liittyneille kiinteistöille syntyvien kustannuksien tiedottamisessa. Asukkaille järjestettiin lisäksi asukasiltoja suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen yhteydessä. Helmikuussa ilmestyi kolmas Järvenpään Vesi tiedotuslehti, jonka kaupungin asukkaat ottivat positiivisesti vastaan. Kokonaisuutena vesihuollon tavoitteet saavutettiin hyvin ja vesihuollon toimintavarmuudessa ei suuria ongelmia ilmennyt esim. veden saastumisen taikka suurten tulva- tai ympäristövahinkojen suhteen. 4

5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2013 alusta alkaen Järvenpään Vesi aloitti toiminnan Kaupunkikehitys-yksikössä (KAUKE), jonka kautta saavutetaan yhteisesti parhaimmat prosessien toimintatavat ja vaikuttaminen kaupungin muutoksissa ja kehittymisessä. Uusi toimintatapa on osoittautunut hyväksi tavaksi toimia, koska vesihuolto tulee paremmin huomioiduksi jo hankkeiden alkuvaiheessa. Järvenpään Veden toimielimenä on kaupungin valtuuston valitsema johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä. Johtokunnan tehtäviin kuuluu Järvenpään Veden johtosäännön mukaan mm. vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen valmistelu. Vesiliikelaitoksen toimitusjohtaja johtaa, kehittää ja vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Järvenpään Veden johtokunta puheenjohtaja Tamm, Pertti SDP varapuheenjohtaja Lummi, Markus VAS jäsen Hämäläinen, Tea KOK jäsen Kujasalo, Anne PS jäsen Meronen, Hermanni KOK jäsen Taipale, Satu VIHR jäsen Tihveräinen, Kalevi Järvenpää Plus KH:n edustaja Berg, Henry Järvenpää Plus esittelijä Ari Kaunisto toimitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö Johtokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,8 5

6 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Järvenpään Veden toiminnassa investointien toteuttamisessa käytettiin määrärahaa n. 3 prosenttia talousarviota enemmän. Ylitykseen vaikutti mm. vuodelta 2012 siirtyneet kohteet vuoden 2012 kohteiden viimeistelytyöt. Talousarvion valmistelun yhteydessä ei myöskään ollut käytettävissä vielä kaikista hankkeista täydellisiä suunnitelmia, jolloin määrärahavaraukset eivät olleet tarkkoja. Merkittävää toiminnan ja talouden kannalta on se, että vesihuoltolain periaatteen mukaisesti laitos kattaa toimintansa menot tulorahoituksellaan. Järvenpään Veden talousveden käyttömaksua tarkistettiin alkaen 5 %:lla ja jäteveden käyttömaksua 5 %:lla. Perusmaksuja tarkistettiin 5 %:lla. Liittymismaksuja tarkistettiin 15 %:lla. Perusteena maksujen tarkistamiselle on mm. vuonna 2009 tehty taksatarkastelu ja siihen liittyvät taksapäätökset, joissa on huomioitu lähivuosien investointitarve ja näiden investointien rahoituksen turvaaminen ilman suurta lainanottoa. Vuoden 2013 ja tulevien vuosien investointitasoksi on määritetty 4,0 M / vuosi ja korotuksilla pyritään vastaamaan näin kohonneeseen investointimäärärahan tarpeeseen. Talousveden myynti ja myyntitulot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Jäteveden osalla laskutettavan jäteveden määrässä jäätiin alle talousarviossa olevan määrän. Jätevesimäärään vaikutti mm. kaatopaikkavesien määrän vähentyminen ja teollisuuden jätevesimäärän arviota pienempi toteutunut määrä. Tuotoissa jäätiin kokonaisuudessaan talousarviotavoitteesta Toimintakulut alittuivat Kulujen toteutumaan vaikutti mm. suhteellisen sateeton vuosi, mikä vähensi jätevesiviemäriin johtuvaa hulevesimäärää. Kulujen toteutumassa saatiin lisäksi säästöä mm. rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden osalla sekä lietteenkäsittelyssä. Toimintakate jäi talousarviosta Järvenpään Veden käyttösuunnitelman sitovana tavoitteena oli vuotovesien / mittaamattomien vesien alhainen määrä. Puhtaan veden osalta tavoite oli <6 %, mittaamattomien vesien määrän oltua 7,2 %. Syynä mittaamattomaan vesimäärään on mm. vesijohtovuodot. Vuotojen lisäksi saneeraustyön yhteydessä tehtävät huuhtelut, joita joudutaan tekemään uuden putken käyttöönoton yhteydessä vaikuttavat mittaamattomaan vesimäärään. Mittaamaton vesimääräprosentti on hyvä, kun se alittaa 12 %. Jätevesipuolella asetettu tavoite < 35 % saavutettiin, jätevesien vuotovesiprosentin ollessa 33,5 %. Tavoitteeseen vaikutti suhteellisen sateeton vuosi ja viime vuosina tehdyt verkostojen saneeraukset. Vuotoja aiheuttaneita vesijohtorikkoja korjattiin kertomusvuonna 7 kappaletta. Vesijohtorikot olivat putkien pistesyöpymiä (5 kpl), valurautaputken katkeaminen ja putken halkeaminen. Toimintavuonna yhteistyötä jatkettiin Järvenpään Veden, kaupunkitekniikan ja muiden kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa. Vesihuoltoon liittyvää yhteistyötä jatkettiin myös naapurikuntien laitoksien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 6

7 Henkilöstö Henkilöstömäärään tuli muutos, kun vuoden alussa aloitti rakennuttajainsinööri uudessa tehtävässä. Henkilöstömäärä on henkilöstösuunnitelman mukainen. Henkilöstö osallistui erilaisiin alan ja kaupungin järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja henkilöstön TYKY- toimintaan liittyen järjestettiin työkykyä edistävä toimintapäivä. Kertomusvuonna jatkettiin laitoksen johtoryhmätoimintaa sekä säännöllisiä asentajapalavereita ja muita eri osa-alueiden kehittämispalavereita. Henkilöstökulut olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Kulut ovat 5,2 %:a suuremmat kuin vuoden 2012 henkilöstökulut ( euroa). Vuoden 2013 henkilöstökulut olivat 0,3 %:a (2.272 ) suuremmat talousarvioon nähden. Muutokset johtuvat rakennuttajainsinöörin palkkaamisesta ja tuntipalkkaisten muuttamisesta teknisten sopimuksen piiriin kuukausipalkkaisiksi. HENKILÖSTÖ- MÄÄRÄN SEURANTA VUONNA 2013 JÄRVENPÄÄN VESI Henkilöstö yhteensä Henkilöstö yhteensä Vakinaiset Vakinaiset Muutos henkilöstö yht. Muutos vakinaiset Työpanos Työpanos ,2 15,3 Arvio merkittävimmistä riskeistä Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä. Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa riskinä on myös vedenjakeluun tarvittavan kaluston, säiliöiden, astioiden ja riittävän talousvesimäärän toimittamiseen liittyvät asiat. Näihin toiminnallisiin riskeihin on varauduttu mm. naapurilaitoksien kanssa yhteisesti sovituilla käytännöillä, joita ovat avun ja laitteiden sekä kaluston lainaaminen erityistilanteissa. Näihin on saatavana apua myös puolustusvoimilta ja Punaiselta Ristiltä. Talousveden saastuminen on myös taloudellinen riski, siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Taloudelliseen riskiin on vaikea varautua ja asia koskee silloin myös koko kaupunkia. Näissä tapauksissa on turvauduttava vakuutuksiin ja lainanottoon. Riskeinä on myös rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Näihin on varauduttu mm. 7

8 tekemällä pumppaamoille varavirransyöttöpistokkeita ja uusimalla pumppaamoihin liittyvää automaatiota ja sähkölaitteita. Lisäksi on hankittu viemärien kuvauslaite, jolla saadaan ongelmatilanteissa nopeasti kuvattua viemärien tilaa ja tukoksien mahdollista aiheuttajaa. Vuoden 2013 aikana ei esiintynyt edellä oleviin riskeihin liittyviä tapahtumia, joista olisi aiheutunut ympäristöhaittoja tai korvausvaateita. Vesihuollon varautumisen ja erityistilanteisiin liittyvät valmiussuunnitelma ja riskianalyysi ovat vuonna 2010 valmistuneet. Edellä oleviin liittyen, Järvenpään Veden kriisiohje ja Järvenpään Veden viestintäohje sekä Varallaolijan käsikirja ovat päivitetty ajantasaisiksi. Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön siirrettävä varavoimakone, jota käytettiin vuonna 2013 sähkökatkoksien aikana jätevesipumppaamoiden toiminnan ylläpidossa. Myös verkostojen suunnitelmallista uusimista on edelleen parannettu, kun Sibeliuksenkadulla ja Seutulan alueella uusittiin vesihuoltoverkostoa. Järvenpään Vedelle 2011 laaditun työturvallisuussuunnitelman ja toimintojen riskianalyysin mukaisia toimenpiteitä jatkettiin esille nousseiden asioiden korjaamisella ja toteuttamisella työyhteisössä yhteisesti sovitulla tavalla. Vuoden 2013 aikana BDO Audiator Oy:n toimesta suoritettiin Järvenpään Vedelle sisäisen valvonnan tarkastus, hallinnon tarkastus ja kirjanpidon tarkastus. Järvenpään Veden ja kaupungin sisäisen valvonnan raportointi ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi on tehty yhdessä kaupunkikehityksen kanssa ja liitetty kaupungin raportointiin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Järvenpään Veden toiminnan kehittämiseen laadittiin vuoden 2009 lopulla taksatarkastelu. Taksatarkastelun perusteella on vuosittain määritetty linjaukset taksamuutoksille ja vuosittaisille investointimäärärahoille. Toiminnan kehittäminen tarvittavilla taksamuutoksilla ja investoinneilla uusiin alueisiin sekä verkostojen saneerauksiin on ollut laitoksen toiminnan kannalta hyvä ratkaisu. Verkostojen vuotoja on saatu vähenemään ja vesihuollon toimintavarmuutta on pystytty näin turvaamaan. Toiminnan tulevaisuuden todennäköinen kehityksen arvio tulee olemaan samansuuntainen eli mahdollisilla taksamuutoksilla pyritään vastaamaan mahdolliseen investointien rahoittamiseen. Haasteena on lähivuosina mm. haja-asutusalueen vesihuollon kehittäminen, johon käytetään lähivuosina investointimäärärahoja. Toiminnassa kuntien yhteenliittymiset tuovat myös vesihuollolle haasteita ja lähialueen vesihuoltolaitoksien yhdistymisiä joudutaan myös varmasti harkitsemaan. Kuluvana vuonna hyväksyttävä uusi vesihuoltolaki tuonee myös muutoksia mm. kunnan ja vesihuoltolaitoksen toimintaan mm. hulevesien johtamisen suhteen. 8

9 Järvenpään Vesi toimii liikelaitoksena ja sen mukaan toiminnassa ei näyttäisi kuitenkaan olevan isompia muutoksia toiminnan suhteen. Tilinpäätös ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut euroa 1000 euroa Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 1 Muut rahoitustuotot 2 3 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -2-1 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,9 5,8 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 7,7 6,4 Voitto, % 10,3 5,1 9

10 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + muille maksetut korkokulut + korvaus peruspääomasta) / (oma pääoma + sijoitettu korollinen vieras pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maksetut korkokulut + korvaus peruspääomasta) / (oma pääoma + lainat kunnalta/kuntayhtymältä + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (yli-/alijäämä ennen varauksia / liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. 10

11 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 794 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa Investointien tulorahoitus, % 67,1 64,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 67,1 64,2 Lainanhoitokate, % 276,2 Kassan riittävyys (pv) 0,0 4,0 Quick ratio 0,1 0,3 Current ratio 0,2 0,6 11

12 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, euroa Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % = 100 * (ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + poistot ja arvonalentumiset - tuloverot) / investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + poistot ja arvonalentumiset - tuloverot) / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa liikelaitoksen tuloista investointeihin kulujen jälkeen jäävän nettomäärän prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Antolainojen nettolisäys voi kaavassa olla myös negatiivinen, jos lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Lainanhoitokate = (ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + poistot ja arvonalentumiset + korkokulut - tuloverot) / (korkokulut + lainanlyhennykset) 12

13 Lainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos liikelaitoksen lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvon on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan konsernin omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Luotettavan kuvan liikelaitoksen lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvon on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * rahavarat / kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit + lyhytaikaiset saamiset) / (lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1-2, heikko: alle 1. Current ratio = (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) / (lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5. 13

14 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA eur eur PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 8 75 Rahat ja pankkisaamiset 0 91 VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 VASTATTAVAA eur eur OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot 0 1 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 79,9 82,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 98,9 87,7 Kertynyt ylijäämä, Lainakanta, Lainasaamiset,

16 Omavaraisuusaste, % = 100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset = sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 16

17 Kokonaistulot ja -menot TULOT eur MENOT eur Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön -101 Verotulot 0 Valtionosuudet 0 Korkotuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoitustuotot 2 Muut rahoituskulut Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut 0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pakollisten varausten lis. (-), väh. (+) 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 Investoinnit Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 794 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset 0 Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - kokonaismenot -558 Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutos 558 Erotus 0 17

18 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varaussiirtoja. Investointivaraus saadaan tehdä taloussuunnitelmassa yksilöidyn tulevaisuudessa toteutuvan investointihankkeen menoja varten. Tilikauden ylijäämä ennen varaussiirtoja on ,34 euroa. Tilikauden ylijäämästä ennen varaussiirtoja esitetään käytettäväksi euroa investointivarauksena vuoden 2014 Järvenpään Veden 100 %:n investointihankkeille siten, että euroa käytetään Koivutien, Katajatien ja Pyökkitien vesihuollon rakentamiseen, euroa Itänummenkylän vesihuollon rakentamiseen ja euroa runkolinjojen ja pumppaamojen rakentamiseen Halkiantie-Vähänummentie-Laurilantie alueelle. Valmistuneiden hankkeiden investointivarausta kirjataan poistoeron lisäykseksi euroa (Saunaniityn vesihuolto, Annankulman ja Koivutien vesihuolto sekä Usva-, Päivä- ja Ruskopolun vesihuolto) ja poistoeron vähennykseksi ,60 euroa. Tilikauden ylijäämä ,94 euroa lisätään Järvenpään Veden omaan pääomaan. Esitykset sisältyvät laadittuun tilinpäätökseen. 18

19 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liikelaitoksen tilinpäätöksessä tulee esittää talousarvion toteutumisvertailu johtokunnan liikelaitokselle hyväksymistä tavoitteista tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta. 19

20 TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteista ensimmäinen sitoo kaupunginvaltuustoon. Muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia Järvenpään Veden johtokuntaan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuma Sitova tavoite Mittari Toteuma Mittari Toteuma Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa. Osallistumme toimintaympäristöpalvelujen ja muiden osapuolten kanssa yhteistyössä käynnissä olevaan muutoshankkeeseen. kun kaupunki siirtyy asiakaslähtöiseen prosessimaista toimintaa tukevaan organisaatioon. Muutoshankeen toteutuman seuranta eri prosessivaiheiden muodustumisen myötä. Järvenpään Veden toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toimintojen eri prosesseissa ja niiden suunnittelussa. Järvenpään Vesi on siirtynyt alkaen osaksi kaupunkikehityspalveluja (KAUKE). Siirtyminen on toteutunut suunnitellusti ja hyvin. Toimintaympäristöpalvelut yksikön toiminta päättyi Investointihankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen (Kärki-hankkeet. korjausrakentaminen ja Järvenpään Veden 100 %:set) toimivana yhteistyönä kaupungin eri toimijoiden kanssa.oma seuranta. Kärkihankkeiden suunnittelua (mm. Lepola II ja Lepola III alueilla, Poikkitiehankkeessa) on toteutettu suunnitellusti. Kärkihankkeiden rakentamista on tehty mm. Lepola II alueella. Korjausrakentamiskohteiden suunnittelua on tehty mm. Sibeliuksenkadun ja Wärtsilänkadun osalle. Järvenpään Veden omia hankkeita on rakennettu mm. Annankulma - Koivutie, Vähänummentie - Kiteentie osalla sekä Seutulan alueella. Sibeliuksenkadun vesihuoltoa on myös uusittu, kadunsaneerauksen yhteydessä. Sitova tavoite Mittari Toteuma Sitova tavoite Mittari Toteuma Mittari Toteuma Tuloutamme palvelusopimuksen mukaisen omistajakorvauksen (6 % peruspääomasta) kaupungille. 1.4 miljoonaa euroa vuonna Kaupunki on laskuttanut vuodelta 2013 omistajakorvausta 1,4 M. Verkostojen ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu. Vesihuoltoverkostojen huuhtelut ja kaivojen tyhjennykset ongelmapaikoissa Verkostojen huuhteluita ja kaivojen tyhjennyksiä on tehty suunnitellusti. Pumppaamoiden vuosittaiset huollot suoritetaan ohjelman mukaisesti. Pumppaamojen vuosihuoltollossa 28 jätevesipumppaamoa on huollettu. Yksi hulevesipumppaamo on huollettu. Normaalit huoltokäynnit on hoidettu. Sitova tavoite Mittari Toteuma Mittari Toteuma Toimintamme on asiakaslähtöistä. Asiakaspalautteet (veden laatu. tiedottaminen. laskutetut työt, muut palautteet) kerätään ja käsitellään systemaattisesti. / Oma seuranta. Asiakaspalautteita on muutamia lähinnä veden väristä johtuen. Syynä on uusien alueiden saneeraustöiden ja liittämisten aiheuttamat paineiskut ja virtaussuuntamuutokset vanhassa verkostossa. Kaksi hajuhaittailmoitusta on tullut jv-viemäristä. Vesilaskutuksessa on otettu käyttöön sähköinen laskutus. Asiakaspalautteiden perusteella ryhdytään tilanteen mukaan tarvittaviin nopeisiin jatkotoimenpiteisiin. / Oma seuranta Vesijohtoverkostoja on huuhdeltu tarvittaessa saatujen palautteiden mukaisesti. Hajuhaitan estämiseksi on jv-viemäriin asennettu aktiivihiilisuodatin. Sitova tavoite Mittari Toteuma Mittari Toteuma Tehostamme edelleen viestintää palveluistamme ja lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävän kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi. Asiakasohjeiden ja tiedotteiden päivittäminen. laatiminen ja julkaisu. Järvenpään Vesi- tiedotuslehti jaettuna joka talouteen / Oma seuranta. Järvenpän Vesi tiedotuslehti on jaettu joka kotiin helmikuun puolivälissä. Asiakkaille on jaettu tiedotteet mm. työkohteiden aloittamisesta ja pidetty asiakasiltoja. Laaditaan tiedotteta nettiin. paikalliseen tiedotuslehteen ja postilaatikkojakeluna tarvittavalle kohdealueelle. / Oma seuranta. Tiedotteita on laadittu ja laitettu nettiin, asiakkaille kirjeinä sekä postilaatikkojakona. Laaja-alaisista haittaa liikenteelle aiheuttavista työkohteista on laadittu mediatiedota. Taksojen muutoksista on tiedotettu lehdessä, netissä ja vesilaskun yhteydessä. 20

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 6 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 6 1.2 Kaupungin hallinnossa tapahtuneet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot