UURAISTEN KUNTA. Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016"

Transkriptio

1 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntatalous... 7 Kunta- ja palvelurakenneuudistus... 7 Sisäinen toimintaympäristö... 9 Strategiatyö... 9 Väestö... 9 Työpaikat Talousarvion toteuttaminen Yleistavoitteet Uuraisten kunnan tuottavuusohjelma.13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Talouden rakenne Käyttötalouden nettomenot Talousarvio ja taloussuunnitelma KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS TALOUS- JA HALLINTOTOIMI PERUSPALVELULAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Investointiosa Tuloslaskelma- ja rahoitusosa Henkilöstösuunnitelma Kunnan vesihuoltolaitos Talousarvion sitovuus... 69

3 KUNNAN VISIO JA STRATEGIA 3 LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA JYVÄSSEUDULLA. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VISION SAAVUTTAMISEKSI PERUSPALVELUIDEN TASON SÄILYMINEN TALOUDEN HYVÄ HOITO KESKUSTAAJAMAN ELINVOIMAISUUS PUHDAS JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ KYLÄKUNTIEN ELINVOIMAISUUS JA YHTEISÖLLISYYS HYVÄT TIEYHTEYDET HALLITTU VÄESTÖN KASVU MAASEUTUMAINEN LUONTO SOPIVAN KOKOISET JA HINTAISET OMAKOTITALOTONTIT JYVÄSSEUDUN YHTEISTYÖ STRATEGIAN JOHTAVAT AJATUKSET KUNNAN TALOUDEN TASAPAINO HYVÄ KUNTAIMAGO JA KUNNAN VETOVOIMAISUUS OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ HYVÄT LUOTTAMUSHENKILÖT VOIMAVARANA KUNTAYHTEISTYÖ YMPÄRISTÖNÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

4 4 JULKISET PALVELUT PERUSPALVELUT IHMINEN KESKIÖSSÄ: LAPSET JA NUORET RIK- KAUTENA AKTIIVISET TYÖ-IKÄISET TURVATTU VANHUUS PROSESSIAJATTELU, SEKTORIRAJAT YLIT- TÄVÄ YHTEISTYÖ PANOSTUS ENNALTAEH- KÄISEVIIN JA ASIAKASLÄH- TÖISIIN RATKAISUIHIN LAPSIPERHEIDEN PALVE- LUIHIN PANOSTAMINEN KUNTALAISEN TURVALLI- NEN JA VIRIKKEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ UUDET TOIMINTATAVAT KUNTALAISTEN YHTEISÖL- LISYYDEN JA ELINVOIMAN LISÄÄMINEN KUNTALAISTEN AKTIIVI- SUUS JA TALKOOTYÖ VOIMAVARANA LUONTOKOHTEET, LIIK- KUMINEN TUKEA KUNTALAISTEN AKTIIVISUUDESTA LÄH- TEVÄÄ KULTTUURITOI- MINTAA JA -TARJONTAA

5 5 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ KAAVOITUS K-KYLÄN OYK OHJAA KAAVOITUSTA KUIVAN MAAN RA- KENTAMISMITOITUS TEHDÄÄN OMISTA LÄHTÖKOHDISTA KÄSIN PERUSPERIAATTEET MAANHANKINTAAN JA MAAN MYYMISEEN PALVELUIDEN HUO- MIOIMINEN JA KUN- NAN PALVELUTUO- TANNON OSALLIS- TUMINEN KAAVOI- TUKSEEN KAAVOITUKSESTA SYNTYVIÄ KULUJA KUSTANTAA MAAN- OMISTAJA MAA- ALUEELLAAN YHDYSKUNTATEKNIIK- KA KUNNALLISTEKNIIKKA TOTEUTETTAVA KAA- VOITETULLE ALUEELLE PUHTAAN VEDEN SAANNIN TURVAAMI- NEN JA SIIRTOVIEMÄ- RIN TOIMINNAN VAR- MISTAMINEN VESIHUOLLON SUUN- NITELMALLINEN KEHIT- TÄMINEN TONTIT (RAKENNUS- PAIKAT) TONTTEJA MYYDÄÄN PÄÄASIASSA KAAVA- ALUEILTA KUNNAN PÄÄTTÄMÄSSÄ JÄR- JESTYKSESSÄ SITTEN KUN ALUEELLA ON KADUT JA KUNNALLIS- TEKNIIKKA VALMIINA (KOSKEE MYÖS YKSI- TYISTÄ). ALUEET TU- LEE RAKENTAA MIE- LELLÄÄN KERRALLA TÄYTEEN. HAJA-ASUTUS ALU- EELLE RAKENTAMINEN MAHDOLLISTETAAN ASUINRAKENTAMISEN TONTTIEN HINNAN KO- ROTUS / TARKISTUS TYÖPAIKKATONTTIEN HINNOITTELU JOUSTA- VAA KADUT, TIET, LIIKEN- TEEN VÄYLÄT VAIKUTTAMINEN YLEISTEN TEIDEN KUNNOSTAMISEEN JA HOITOON KESKUSTAN LIIKEN- NESUUNN. OSALLIS- TUMINEN JA TOTEU- TUKSEEN OSALLISTU- MINEN/TOTEUTUKSEN VARMISTAMINEN TONTTI MARKKINOIN- NIN /MYYNNIN PAINO- PISTE KESKUSTAAJA- MASSA

6 6 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS YRITYSTEN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYS UUDET AVAUKSET HARKITUT JA TAPAUSKOH- TAISET TUKITOIMET, JOISSA HYÖDYNNETÄÄN JYKES OY:N ASIANTUNTEMUSTA JA KE- HITTÄMISTYÖKALUJA NÄKYVYYS, KUNNAN AKTII- VINEN MARKKINOINTI YHTEISET HANKKEET, TILAI- SUUDET NUORISOTYÖTTYMYYDEN NOLLATOLERANSSI. II AS- TEEN KOULUTUSPAIKKA KAIKILLE NUORILLE. NUORI- SOTAKUUN HYÖDYNTÄMI- NEN. KOULUTUS TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄ TOIMIJANA KUNTA, YRITYKSET, YH- TEISÖT, TE-TOIMISTO SWOT ANALYYSI VAHVUUDET HEIKKOUDET Sijainti Joustava hallinto Asuinkunta verokertymä/asukas tiestön huono kunto alhainen työpaikkaomavaraisuus kunnan alueiden kehittyminen eri tahtiin MAHDOLLISUUDET Imago Julkiset palvelut Väestön kasvu Yksityiset palvelut Kuntayhteistyö ja asema Jyvässeudulla Hyvät laajakaistayhteydet Vesiosuuskunnat vesi- ja viemäri infrastruktuurin toteuttajina Kuntaan muuttavien sitoutuminen UHAT Kuntarakenneuudistus

7 ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7 Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntatalous Suomen talouden arvioidaan supistuvan vielä vuonna 2013, mutta kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna Vuonna 2012 Suomen bruttokansantuote väheni 0,8 %. Vuoden 2013 kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan noin 0,5 %. Yksityisen kulutuksen ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna lainkaan työttömyyden kasvun ja reaalisen ostovoiman heikkouden vuoksi. Vuonna 2014 kokonaistuotannon ennustetaan lisääntyvä 1, 2 % euroalueen elpymisen, vientikysynnän lisääntymisen ja alhaisena säilyvän korkotason ansiosta. Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan 0,8 %. Vuonna 2015 kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 1,9 %. Julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen on kohoamassa vuonna 2014 ensimmäistä kertaa sotavuosien jälkeen yli 60 prosentin. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin. Vuonna 2014 työttömyysasteen ennustetaan laskevan hieman 8,2 prosenttiin ja 7,9 prosenttiin vuonna Taantuma on kuitenkin heikentänyt työllisyyttä oletettua vähemmän. Vuoden 2013 arvonlisäverotuksen yhden prosenttiyksikön kiristyksen on arvioitu aiheuttavan n. 0,6 prosenttiyksikön nousupaineen kuluttajahintoihin. Kuluvan vuoden keskimääräiseksi inflaatioksi arvioidaan 1,6 %, vuoden 2014 inflaatioksi 2,1 % ja vuoden 2015 inflaatioksi 2 %. Vuoden 2014 veronkorotusten arvioidaan aiheuttavan n. 0, 6 prosenttiyksikön nousupaineen kuluttajahintoihin. Vuonna 2012 raamisopimuksen mukaiset palkankorotukset nostivat ansiotasoindeksiä 2,9 %, muiden tekijöiden vaikutus oli 0,3 prosenttia, jolloin nimellinen ansiotasoindeksi nousi yhteensä 3,2 %. Vuonna 2013 sopimuskorotusten arvioidaan nostavan asioista keskimäärin 1,5 % ja muut tekijät mukaan lukien yhteensä 2,1 %. Työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukaisten palkankorotusten vaikutusten on arvioitu olevan vuonna 2014 kuntasektorilla 0,8 prosenttia. Kuntatalouden tila heikkeni entisestään vuonna 2012 verotulojen heikon kasvun ja menojen suhteellisen nopean kasvun johdosta. 241 kunnan vuosikate oli poistoja pienempi vuonna Kuntien verotilitysten kasvu jäi n. yhteen prosenttiin. Vuonna 2012 kuntien ja kuntayhtymien toimintatuottojen kasvu oli 3,8 % kun toimintakulujen kasvu oli 5,3 %. Henkilöstömenot kasvoivat keskimäärin 4,0 % ja tavaroiden ja palvelujen ostot 6,8 %. Investoinnit puolestaan kasvoivat 6,5 %. Kunta-alan kustannustaso nousi v peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 %. Kuluvana vuonna vastaavan indeksin arvioidaan nousevan maltillisemmin 2,3 %. Vuonna 2012 kuntien verotilitykset kasvoivat vain n. yhdellä prosentilla. Yhteisöverotulojen tilitykset alenivat vuonna 2012 yli 27 % ja kiinteistöveron tilitykset kasvoivat n. 6 %. Vuonna 2013 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 5,3 %, verokertymää kasvattaa kertaluontoisesti verovuoden 2012 jako-osuuksien oikaisu. Kuntien jakoosuuden oikaisu lisää kuntien kertymää n. 200 milj. eurolla. Vuonna 2014 kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän n. 2 prosenttia kuluvaa vuotta enemmän. Valtion päättämät veroperustemuutokset lisäävät kunnallisveron tuottoa n. 50 milj. euroa v mutta valtionosuuksiin tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Vuonna 2014 kiinteistöjen arvottamisperusteita tarkistetaan siten, että kiinteistöverotuotot kasvavat 100 milj. eurolla. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuonna 2016, mikä vähentää kuntien verotuloja n. 200 milj. eurolla. Vuonna 2013 kunnille tilitettävän yhteisöveron arvioidaan kasvavan edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla. Vuonna 2014 kunnille tilitettävän yhteisöveron arvioidaan kasvavan kolmella prosentilla. Vuonna 2012 valtionosuudet kasvoivat 5,4 %. Kuluvana vuonna kuntien valtionosuuksien kasvun arivoidaan hidastuvan valtiontalouden sopeutustoimien johdosta 2,5 prosenttiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Valtiovarainministeriö on määrännyt kuntarakennelain ( 478/2013) 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hankasalmen kunnan, Joutsan kunnan, Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan välillä. Selvitystyö on alakanut ja se päättyy viimeistään mennessä. UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

8 Kunnanvaltuusto on päättänyt hakea valtioneuvostolta poikkeamisoikeutta sosiaalitehtävien siirtoon siten, että sosiaalihuollon palvelut siirtyvät yhteistoiminta-alueelle aikaisintaan vuonna Aikaisemman kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti sosiaalihuollon tehtävät olisi siirretty JYTE yhteistoimintaalueelle muutetun puitelain mukaisesti alkaen. Alue muodostuu Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kunnasta sekä Jyväskylän kaupungista, joka toimii järjestämisvastuussa olevana isäntäkuntana. Terveydenhuollon osalta palvelujen järjestämisvastuu siirtyi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle. 8

9 SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Strategiatyö Kunnan strategiatyö on jatkuva prosessi. Strategia 2016 saatiin valmiiksi vuonna Kunnanvaltuusto ja hallitus osallistuivat laadintatyöhön iltakouluissa ja seminaareissa. Lisäksi valtuutetuille ja kunnan henkilöstölle laadittiin strategiakysely. Vuonna 2013 työnsä aloittanut uusi valtuusto tekee tarvittaessa haluamansa muutokset uuteen strategiaan. Väestö Kunnan väkiluvun kehitys on jatkunut pitkään positiivisena. Kasvu selittyy onnistuneella maankäytön suunnittelulla ja markkinoinnilla. Jyvässeudun vetovoimaisuudella sekä kunnan sijainnilla. Vuonna 2013 väkiluvun kasvun odotetaan hidastuvan. Kunnan ikärakenne on edullinen. Erityisesti lasten ja nuorten määrän suhteellinen lisäys on ollut maakunnallisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittävää. Alle 17-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä oli 28 % vuonna

10 10 Työpaikat Uuraisten työpaikkaomavaraisuus vuonna 2011 oli 62,8 %, kun se vuonna 2010 oli 64,3 %. Työpaikkaomavaraisuus kuvaa kunnassa sijaitsevien työpaikkojen lukumäärän (eli kunnassa työssä käyvän työllisen työvoiman määrän) suhdetta siellä asuvan työllisen työvoiman määrään. Vuonna 2010 työllistä työvoimaa oli 1370 henkilöä (v. 2010: 1368). Aloittaneita yrityksiä on vuosittain ollut enemmän kuin lopettaneita. Vuonna 2012 yritysten määrä kasvoi kahdeksallatoista. Vuonna 2013 kesäkuun loppuun mennessä yritysten kokonaismäärä on kasvanut kahdella yrityksellä.

11 11

12 12 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Lautakuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin toimintaan osoitettujen resurssien puitteissa. Lautakuntien tulee seurata voimavarojen käyttöä ja tavoitteiden toteutumista kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Yleistavoitteet 1. Asukasluvun hallittu kehitys Tavoiteltu vuotuinen väestökasvu 0-1,5 % Kunnalla on tarjolla erityyppisiä tontteja asuinrakentamiseen 2. Vakaa talous Tuloslaskelman vuosikatteen tulisi kattaa poistojen määrä tai vuosikate riittäisi rahoittamaan investointeja vähintään 20 %:lla Talousarviolainojen määrä pysyy hallitulla tasolla v tuloveroprosentti on 20,50 % 3. Työttömyyden alentaminen ja työpaikkojen lisääminen Yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyyteen kannustaminen ja kouluttaminen Hankkeiden aktiivinen kehittäminen ja hyödyntäminen Nuorisotakuu (Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta). 4. Palvelujen kehittäminen Palveluissa keskitytään olennaisiin kunnalle kuuluviin peruspalveluihin Tuottavuuden parantaminen Peruspalveluita kehitetään sisällöllisesti, painopiste lakisääteisissä tehtävissä Yhteistoimintaa lähikuntien kanssa kehitetään 5. Puhdas ja viihtyisä elinympäristö Kunnan yleisilmeen kohentaminen, vaihteleva ja kaunis luonto esille Asuinalueet rakennetaan viihtyisiksi ja taajamamiljöö valmiimmaksi

13 UURAISTEN KUNNAN TUOTTAVUUSOHJELMA Tuottavuus- ja tuloksellisuustyön merkitys korostuu julkisen taloustilanteen kiristyessä. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Vuoden 2012 odotettua heikompi toteutunut kehitys yhdistettynä lähivuosille ennustettuun hitaaseen talouskasvuun ja valtionosuuksien leikkauksiin merkitsee kuntatalouden alijäämäisyyttä ilman mittavia sopeutustoimia. Kuntatalous ei ole millään mittarilla tarkasteltuna tasapainossa vuosina Lähivuosina kunnissa joudutaan hillitsemään menokasvua ja mitoittamaan menot tulokehityksen asettamiin rajoihin. Menopuolen liikkumavaraa kaventaa valtionosuuksien päätettyjen vähennysten lisäksi yhteisöveron korotetun jakoosuuden poistuminen vuoden 2016 alusta lukien. Valtiovarainministeriön ennustama lähivuosien talouskasvu on hidasta, ja talouden näkymiin liittyy epävarmuuksia. Verotulojen kasvu saattaa tämänkin takia jäädä kunnissa keväällä arvioitua heikommaksi. Tuottavuutta edistetään erilaisin toimenpitein, jotka perustuvat kunkin kunnan omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin. Tuottavuustyön osa-alueita ovat esimerkiksi henkilöstö, toimintatavat ja prosessit, sähköiset palvelut; palveluverkko ja toimitilat; organisaatio ja rakenteet; hankinnat; johtamisjärjestelmä sekä tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot. On tärkeää, että kunnat asettavat omalle tuottavuustyölleen konkreettiset tavoitteet ja seuraavat niiden avulla tuottavuuden kehitystä. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi sisältää kahden miljardin euron julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisen v Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Toinen miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Kun nämä jyvitetään asukasmäärän mukaisesti, saadaan karkeaksi tavoitteeksi Uuraisten osalta 1,4 miljoonaa euroa (0,7Meu tehtävien purku ja 0,7 Meu omat toimet). Uuraisten Kunnassa haetaan tuottavuutta toiminnassa; uusia tapoja toimia, toimintaprosessien parantamista. Toisin sanoen tavoitteena on enemmän vähemmällä. Taloustyöryhmän valmistelun pohjalta kunnanhallitus päätti käynnistää tuottavuusohjelman suunnittelun osana Uuraisten kunnan talouden tasapainottamista. Tuottavuuden parantamisen on hyvä perustua kunnan työntekijöiden ja poliittisten päättäjien pohdintaan ja keskusteluun, josta seuloutuu ja valikoituu parhaat näkemykset kustannustehokkaasta toiminnasta ja sen mukaisista toimenpiteistä. Vuoteen 2016 ulottuva kuntastrategia antaa suuntaviivat toiminnalle. Tuottavuuden parantaminen ei ole koskaan ilmaista. Tuottavuutta ei paranneta vain työn määrää mekaanisesti vähentämällä vaan investoimalla. Paremmilla tiloilla ja työvälineillä on helppo saada enemmän aikaan. Investoinneissa pääpaino tulisi olla sellaisissa harkituissa kohteissa/hankinnoissa, jotka tukevat tuottavuutta, mm. toimintaprosesseja parantavat sähköiset ohjelmat ja ohjelmistohankinnat tms. Tuottavuusohjelma vaikuttaa talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman käyttötalousosaan mukaan lukien henkilöstösuunnitelmaan, investointiosaan ja rahoitussuunnitelmaan seuraavasti: Henkilöstö Uusia toimia ja virkoja tulee perustaa vain tilanteessa, jossa lainsäädäntö velvoittaa lisäämään henkilöstöä. Eläköitymisen yhteydessä tai työntekijän siirtyessä pois kunnan palveluksesta arvioidaan tarvitseeko tointa/virkaa täyttää. Tällöin arvioinnissa tulee huomioida, miten toimintaympäristö, työmenetelmät ja tavat ovat muuttuneet, miten tehtäviä voidaan uudelleen järjestellä olemassa olevan henkilöstön kesken? Valmistelun, päätösten ja toimeenpanon lähtökohtana on toimialojen ylittävä tehtävien järjestely kunnanjohtajan johdolla. Määräaikaisten työntekijöiden/sijaisten käytön vähentäminen. määrällinen ja laadullinen tavoite sairauspoissaolojen pienentämiseksi talousarvioon 2014 Mikäli talousarvioehdotuksessa henkilöstömenojen kasvu ylittää 0,9 %:n kasvun, niin talousarvion tekstiosiosta ja henkilöstösuunnitelmasta on käytävä ilmi, ovatko kyseessä uudet toimet/virat ja niiden perustelut tai jokin muu esim. määräaikaisten/sijaisten käytön laajuus perusteluineen. Väline: 1. Henkilöstöohjelma ja sen päivitys sekä toistuva tiedottaminen Väline 2. Kunnan hallintosääntö: luku 5. toimivalta henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus tekee päätöksen viran/toimen täyttämisestä. 13

14 14 Väline 3: osastokokoukset, virastokokoukset, henkilöstökokoukset väline 4: varhaisentuen toimintamalli väline 5: sairauspoissaolotyöryhmän esittämät toimenpiteet Toimintatavat ja sähköiset järjestelmät - Toimintatapoja uudistavien ja tuottavuutta parantavien henkilöstön kehittämisideoiden toteutus (toimintojen kehittämisen ideat). - harkinnanvaraisten avustusten tarkastelu ja vähentäminen - osallistuminen terveydenhuollon toimintojen muutoshankkeisiin - sähköisen asiakaspalvelun ja arkistoinnin käyttöönotto - määritellä yleisesti ja toimialakohtaisesti palveluiden riittävä taso ja mitoitus väline 1: talousarvion laadinta, menettelytapaohjeet väline 2: toimintojen kehittäminen eri toimialoilla ja työyksiköissä väline 3: hankintatoimen kehittäminen väline 4: käyttöönottosuunnitelmat toimialoittain väline 5: etätyöperiaatteet Rakenteet - Rakentamisen täsmällinen prosessointi; milloin peruskorjataan, milloin tehdään uutta? Riskien arviointi ja hallinta, rahoituskatto, uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen (elinkaarimalli, vuokraus tms) - Palveluiden hajasijoittamisen ja keskittämisen vaihtoehtokustannusten selvittäminen - Tilojen energiakulutuksen vähentäminen - Suunnitteluohjeet (mitä edellytetään ja mitä halutaan?) - etukäteinen määrittely - Rakennuttamisessa ja valvonnassa laadun varmistus - Liikenteen ja liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu: joukkoliikenne ja koululaisliikenne väline 1: kiinteistöohjelma, suunnitteluperiaatteet, toimijoiden selkeä roolitus väline2: valtuustosopimus investointien netto -ylärajasta vuodelle 2015, joka on euroa (poistojen suuruinen sekä myös lainojen lyhennyksen suuruinen)

15 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kuntalain 71 :n mukaan valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointi ohjaa päätöksentekoa ja sen tulee johtaa kehittämiseen. Talousarviota laadittaessa on kiinnitetty huomiota mahdollisimman konkreettisten ja mitattavissa olevien, keskeisten ja yksiselitteisten mittareitten käyttöön. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Uuraisten kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet alkaen. Kunnanhallitus ja lautakunnat on velvoitettu antamaan toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä toimialoillaan. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskien hallinta on järjestetty koko kunnassa, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla suunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on edistää a. strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista; b. toiminnan lainmukaisuutta; c. hyvän hallintotavan toteutumista; d. riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa Organisaation tulee johtamis- ja hallintojärjestelmänsä avulla varmistaa toiminnan lainmukaisuus, vastuulliset taloudenhoidon ja toiminnan menettelyt, vaikuttavuudeltaan tehokkaat palveluntuotantojärjestelmät ja systemaattiset seurannan ja arvioinnin menettelyt. Vuonna 2007 hyväksytty sisäisen valvonnan yleisohje velvoittaa toimielimet ja viranhaltijat tekemään oman tehtäväalueensa osalta sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman sekä huolehtimaan sen asianmukaisesta täytäntöönpanosta. Lisäksi toimielimet ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat velvollisia vuosittain valmistelemaan vastuualueeltaan kunnanhallitukselle selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta. Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2013 aikana voimaan tulevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen. Talousarviovuoden 2014 olennaiset toimenpiteet: sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden ja toimintaohjeen mukaisesti. vuoden 2015 talousarviossa arvioidaan toimintaan ja talousarvion toteutumiseen kohdistuvat riskit tehtäväalueittain vuoden 2014 toimintakertomuksessa lautakunnat ja kunnanhallitus antavat selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä toimialoillaan 15

16 16 TALOUDEN RAKENNE

17 17

18 18

19 19 KÄYTTÖTALOUDEN NETTOMENOT KÄYTTÖTALOUDEN Muutos-% NETTOMENOT euroa 2014/2013 Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Yleishallinto ,71 Maa- ja metsätilat ,60 Yhteensä ,36 Hallinto- ja talousosasto Keskusvirasto ,80 Työllistäminen ,53 Henkilöstöhallinto ,63 Ruoka- ja siivouspalvelut ,17 Yhteensä ,65 Peruspalvelulautakunta Sosiaalipalvelut ,70 Päivähoito ,02 Vanhustyö ,96 Toimeentuloturva ,14 Terveydenhuolto ,33 Yhteensä ,45 Sivistyslautakunta Sivistystoimi ,41 Peruskoulutus ,99 Muu opetustoimi ,51 Joukkoliikenne ,45 Yhteensä ,10 Vapaa-aikalautakunta Kirjastotoimi ,63 Kulttuuritoimi ,28 Nuorisotoimi ,39 Raittiustoimi ,10 Liikuntatoimi ,87 Yhteensä ,04 Tekninen lautakunta Hallinto- ja muu toiminta ,46 Pelastustoimi ,71 Vesihuoltolaitos ,21 Jätehuolto ,43 Rakennukset ,82 Liikenneväylät ,98 Puistot ja muut alueet ,62 Sorakuopat ,62 Yhteensä ,87 Ympäristöltk Maaseututoimi ,16 Ympäristötoimi ,79 Maankäytön suunnittelu ,49 Yhteensä ,57 Käyttötalous yhteensä Tulot ,15 Menot ,03 Netto ,49

20 20 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Keskusvaalilautakunta vastaa lakisääteisten vaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Europarlamentin vaalit järjestetään vuonna 2014, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna Tavoite Mittari Vaalit Presidentivaali ja toinen vaali Kunnallisvaalit Europarlamenttivaalit Keskusvaalilautakunnan kokoukset

21 KUNNANHALLITUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tehtäväalueeseen sisältyvät myös tilintarkastus, kunnallisverotus, elinkeinotoimi ja metsätilat. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Talousarviokaudella tulee erityisesti kiinnittää huomiota investointien rahoitusjärjestelyihin ja talouden tasapainotukseen. Tavoitteena on, että investointien tulorahoitusprosentti on yli 20 %. Talousarviokautena taloutta ja toimintaa johdetaan tuottavuusohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Talouden ulottuvuus Mittari Asukasluku Tulojen ja menojen tasapaino Tulorahoituksen riittävyys juoksevien menojen kattamiseen , ,14 2. Tulorahoituksen riittävyys - Lainojen hoitamiseen - Investointeihin Tulorahoituksen suhteellinen suuruus 3. Rahoitusasema Kunnan vakavaraisuus Vuosikate 1000 Vuosikate poistoista, % Lainanhoitokate Invest. tulorah. % Vuosikate /asukas Omavaraisuusaste, % -0,14-15,70-94,98 51,94 0,80 35,18 237, ,30 0,97 34,42 289,61 Vieraan pääoman määrä Lainat 1000 /asukas Kassavarat Maksuvalmius 1000 (31.12.) Kassan riittävyys pv (ilman arvopapereita) Tulo- ja menorakenne Kunnallisveron taso, % 19,50 19,50 20,50 Kiinteistöveron taso, % - yleinen - vakituisten asuinrak. - muiden asuinrak. - yleishyödyllisen yhteisön - asuntotarkoitukseen kaavoitetun rakentamattoman rak.paikan Käyttötalouden toimintakulut - perusterveydenhuolto - erikoissairaanhoito - sosiaalitoimi (ei terveydenhuoltoa) - sivistystoimi * josta perusopetus Käyttöomaisuusinvestoinnit kok.br 1000 Lainanottoperiaatteet Käyttökulut/ /as. /asukas 0,60 0,32 0,92 0,00 2, ,60 0,32 0,92 0,00 2, ,90 0,32 0,92 0,00 2, Pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2014 enintään 2 milj. euroa. Kunnan lainakanta pidetään monipuolisena lainanhoitokustannusten minimoimiseksi Pitkäaikaisista lainoista pyydetään tarjoukset ja lainoja nostetaan investointien toteutumisen edellyttämän aika-

22 taulun mukaan Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi annetaan kunnanhallitukselle tai sen päättämälle viranhaltijalle valtuudet ottaa tarjousten perusteella tilapäisrahoitusta kerralla enintään 2 milj. euroa. Sijoitukset Kunnan sijoituksista kotiutetaan talousarviovuoden aikana enimmillään 1,5 milj. euroa. Kotiutettuja sijoituksia käytetään ohjeellisen käyttösuunnitelman mukaisesti investointien rahoittamiseen ja käyttötalousosassa olevan investointiavustuksen kattamiseen. Kunnanhallitus hyväksyy ohjeellisen käyttösuunnitelman talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä. Alijäämän kattaminen ja talouden tasapainottaminen Vuoden 2012 taseessa on tilikaudella 2012 kertyneen ylijäämän jälkeen edellisillä tilikausilla kertynyttä kumulatiivista ylijäämää yhteensä 1,973 milj. euroa. Talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyy osana talousarviota ja suunnitelmaa tuottavuusohjelman Yleishallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyvät kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen, kunnallisverotuksen, elinkeinotoimen sekä kunnanhallituksen vastuualueet. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Kunnan kehittämistä ohjaa kunnan strategia Vuonna 2013 käynnistettiin elinkeino-ohjelman laadinta, ja se on hyväksyttävänä kunnanvaltuustossa Elinkeino-ohjelma pitää sisällään elinkeinopolitiikan tavoitteet ja päämäärät. Sen laadintaan on osallistunut työryhmä, joka on koostunut paikallisen pk-yrittäjä- ja maatalousyrittäjäjärjestön edustajista, kunnan edustajista ja Jykes Oy:n edustajasta. Uuraisten kunta on yksi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n neljästä omistajakunnasta. Jykes Oy:n organisaatio uusiutui v Palvelutoimialueet ovat yrityspalvelut, kasvu -ja kehittämispalvelut ja sijoittumispalvelut. Seudun kasvua tukeva kehittämisstrategia vuodelle 2014: Uudet kasvuyritykset ja aktiivinen uusperustanta Kasvuun tähtäävä yritysten kumppanina tehtävä liiketoiminnan kehittämistyö (kannattavuus, kilpailukyky, kansainvälistyminen) Yritysten toimintaympäristön kehittäminen tukemaan kasvua, seudun ja yritysten yhteistyötä sekä yritysten sijoittumista ja uusinvestointeja Uuraisten kunnan maksuosuus vuonna 2014 Jykes Oy:lle on euroa.

23 23 Tavoite Mittari 1. Jykes Oy:n toiminta - uusien yritysten perustaminen nettolisäys kpl Yrityspalvelun neuvontaan osallistuneet uuraislaiset yritykset/yhteisöt kpl Kasvu- ja kehittämispalvelun asiakkuudet yrityksiä mukana kpl Sijoittumispalvelun asiakkuudet kuntaan sijoittuneet yritykset Tonttitarjonta Myydyt yritystontit kpl ok-tontit Työllisyyden kehittyminen Työttömyys % keskim. 10,6 11,0 11, Maa- ja metsätilat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Kunnan metsien hyödyntäminen ja hoito metsäsuunnitelman 2021 mukaan. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Kaavatonttien myynti- ja muodostamisasiat sekä tonttialueiden puuston raivaustyöt siirtyivät vuonna 2013 ympäristölautakunnan alaisuuteen. Talousarviokauden olennaisia tapahtumia ovat puun myynti ja metsänhoitotöiden tekeminen.

24 TALOUS- JA HALLINTOTOIMI Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Talouden ja hallinnon toimialat vastaavat mm. valtuuston ja hallituksen kokouksista, atkpalveluista, asianhallinnan kokonaisuudesta, informaatiopalveluista, taloussuunnittelusta, kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta sekä arkistonhoidosta. Lisäksi vastuualueena on ruoka- ja siivouspalveluyksikön hallinnointi Keskusvirasto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Keskusviraston vastuulla on sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Kunnan puhelinvaihdetoiminnalla, neuvonnalla, tiedotuksella ja markkinoinnilla vastataan kunnan ulkoisesta kuvasta. Keskusvirasto vastaa muun muassa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja atk-tuen tukipalveluista. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Kuntalaisille ja kunnan sisäisille toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluja laajennetaan talousarviokauden aikana. Vuonna 2014 otetaan käyttöön sähköinen dokumenttien hallinta ohjelmiston sopimustenhallintaosio. Talousarviokauden aikana laajennetaan dokumenttien hallinta ohjelmiston käyttöä. Tavoite Mittari 1. Tehokas valmistelu ja täytäntöönpano Tehokas asianhallinta keskusarkistonhoitajan tehtävät vakiintuneet ja AMS:n päivitystyö käynnistetty Uudistetun AMS:n (arkistonmuodostussuunnitelma) tehokas käyttöönotto kaikilla toimialoilla Kuntatoimiston sopimustenhallintaosio käytössä kaikkien tärkeimpien sopimusryhmien osalta 3. Atk-tuki Tarkoituksen atk-järjestelmät mukaiset taloushallinnon palvelinympäristö vaihdettiin yhdessä Äänekosken ja Konneveden kanssa Uuden palvelimen hankinta ja käyttöönotto työasemien käyttöjärjestelmien päivittäminen Windows 7 - käyttöjärjestelmään 4. Ajantasainen kirjanpito kirjanpidon viive pv 7 pv 7 pv 7 pv 5. Maksujen nopea käsittely maksetut euroa viivästyskorot 517,79 enintään 1000 enintään 1000 sähköisten laskujen osuus kaikista ostolaskuista 19,8 % 17 % 25 % sähköisten laskujen osuus kaikista myyntilaskuista 6. Asiakaspalvelun saavutettavuus kunnanviraston keskuksen aukiolopäivät/v 6,3 % 5 % 345 (pl vko-loput) 10 % 225

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot