Fakta homma tasa-arvoa tiedolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fakta homma tasa-arvoa tiedolla"

Transkriptio

1 Fakta homma tasa-arvoa tiedolla Hyvinvointikertomus, PYLL-indeksin käyttö ja tasa-arvo Salon kaupungin toiminnan ja talouden ohjauksessa Talousjohtaja Seppo Juntti Salon kaupunki 1

2 Sijainti Salo Turku 52 km Salo Helsinki 120 km kymmenen kuntaa yhdistyi pitkään jatkuneen seudullisen yhteistyön tuloksena Samalla neljä kuntayhtymää purkaantui Asukasluku: n asukasta Veroprosentti 19,75 Toimintamenot 378 milj. euroa Investoinnit 12 milj. euroa Vuosikate miinuksella talousjohtaja Vuosina Seppo Juntti työpaikkaa Salo Tampere 160km

3 Strategiset tavoitteet Valtuustokauden strategiset menestystekijät Strategiset päämäärät 1. Toiminnan ja talouden tasapaino 2. Tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut 3. Työllisyyden parantaminen ja uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen 4. Tuloksellinen johtaminen ja päätöksenteko Toiminnalliset vuositavoitteet vuodelle Toiminnan ja talouden tasapainotus 2. Uusien työpaikkojen hankkiminen 3

4 Salon kaupungin tulot eivät riitä nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Ilman mittavia rakenteellisia uudistuksia kaupungin nykyisessä toimintatavassa ja tehtävien organisoinnissa ei saavuteta toiminnan ja talouden tasapainoa. Tavoitteena on nykyistä asiakaslähtöisempi, tehokkaampi ja tuottavampi toimintatapa. Työkaluina mm. IVA, YRVA, SUVA 4

5 Talouden epätasapaino 2013 Ulkoiset toimintamenot 338,4 Investoinnit 11,9 Rahoitusmenot 3,6 Lainojen lyhennykset 12,0 YHTEENSÄ 365,9 milj. euroa 1,0 milj. euroa/päivä Ulkoiset toimintatulot 69,3 Verotulot 171,9 Valtionosuudet 84,9 Rahoitustuotot 0,7 Investointituotot 5,3 YHTEENSÄ 332,1 milj. euroa 0,9 milj. euroa/päivä Vajausta 0,1 milj. euroa/päivä eli 36,5 milj./vuosi Lainaa 34 milj. euroa (kate 15,2 milj. euroa = euroa/päivä) 5

6 Huoltosuhde 58 Huoltosuhde, demografinen 56 Salo Hämeenlinna Kouvola Seinäjoki V-Suomi Koko maa Huoltosuhde 57 v.2010 Ennuste 66 v

7 Hyvinvointikertomus / PYLL-indeksin / tasa-arvo Salon kaupungin toiminnan ja talouden ohjauksessa Hyvinvointikertomus Salo on rakentanut pitkäjänteisesti hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa ja raportoinut siitä säännöllisesti. Terveysnäkökohtien tunnistamiseksi Salossa on käytetty IVA (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) -menettelyä päätöksenteon valmistelussa. PYLL-indeksi Seurattu Salon terveyskeskuskuntayhtymän alueella vuodesta 2004 Tasa-arvo Kaupunginhallitus hyväksyi Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMR:n, Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. Salo on yhtenä pilottina Kuntaliiton TASE-projektissa Kaupunginhallitus päätti 2010 antaa sekä toiminnalliseen että henkilöstöpoliittiseen tasa-arvoon liittyvät asiat 2009 perustetun tasaarvotoimikunnan tehtäväksi. 7

8 Hyvinvointikertomus tehdään valtuustokausittain Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 8 Johtoryhmä tulkitsee ja nostaa esille strategiatyössä huomioitavat haasteet Poikkihallinnollinen työryhmä vastaa kertomuksen työstämisestä ja hyödyntämisestä Palvelujärjestelmä Terveys- ja sosiaalipalvelut opetuspalvelut harrastus- ja kulttuuripalvelut A-klinikka Elinympäristö Asuntotoiminta Työllisyys Hyvinvointipolitiikka hallintokuntien tavoitteet suhteessa Terveys 2015-ohjelmaan Talous Kaupungin toimintamenot Väestön Hyvinvointi Väestörakenne Lapset ja nuoret Työikäiset Vanhukset

9 Kaupunginhallituksen tuloskortti Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot 1.1 Ennakoiva ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä 1.1 Avohoitopainotteinen, kaupungin talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt Operatiiviset toimenpiteet 1.1 Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen kaikissa palvelutilanteissa yli hallintokuntarajojen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho 1.1 Terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten (= hyvinvointitilinpito) positiivinen kehitys 9

10 Sosiaali- ja terveystoimi Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho 1. Väestön hyvinvointi pysyy nykytasolla 1.1 Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt Varhaisen puuttumisen toteuttaminen kaikissa palvelutilanteissa Hyvinvointitilinpitoon sisällytetyt mittarit 10

11 Terveyserojen kaventaminen Tavoite Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Vastuut Seuranta Salo liikkeelle Liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta Lisätään kaikilla hallinnonaloilla Kokonaisvastuu TEJO- työryhmällä Sekä nimetyt henkilöt eri toimialoilta Kouluterveyskysely Painoindeksi Diabetesriskikartoitus Vanhusten tyytykysely 11

12 Sopimus PYLL -tunnuslukujen laskennasta Salon kaupungin vanhan kuntajaon mukaisesti Selvityksiä on tehty Salon terveyskeskuskuntayhtymän toimintaaikana kahdesti vuoteen 2007 saakka ulottuvien tietojen osalta. Viimeisin selvitys on tehty v Kaupungin strategian mukaisten toimenpiteiden tarkoituksenmukaiseen suuntaamiseen tarvitaan ajantasaista tietoa. Tavoitteena on: Arvioida ennenaikaisten ja ehkäistävissä olevien kuolinsyiden taustoja. Tunnistaa ongelma-alueita ja kohdistaa terveydenhuollon ja koko yhteiskunnan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä prioriteettialueille missä tarve ja saavutettava hyöty on suurin. Seurata takautuvasti jo toteutettujen ehkäisevien toimenpiteiden ja terveyssektorilla annettujen hoitojen tehoa väestön terveyteen. 12

13 PYLL-indeksi Menetelmä vertaa henkilön ikää kuolinhetkellä hänen laskennalliseen elinajanodotteeseen (sopimusperäisesti käytetty 70 vuotta). Indeksin laskeminen perustuu ICD-10:n 28:aan ehkäistävissä olevaan kuolinsyyryhmään (WHO:n määrittelemä luettelo). Indeksi on ikävakioitu ja se ilmoitetaan summa-lukuna henkilövuotta kohti. Mm. WHO ja OECD käyttävät kyseistä indikaattoria väestöjen terveyden ja hyvinvoinnin sekä hyvinvointia edistävien toimenpiteiden vaikuttavuuden ja toteutumisen arviointiin. 13

14 PYLL- ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet /miehet Pahoja liikennetapaturmia oli sattunut koska ennenaikaiset elinvuosien menetykset niistä johtuen olivat 84 % suuremmat kuin koko maan miehillä keskimäärin. 14

15 .. Miehet Kolmanneksi eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat aiheuttaneet alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (14 %) Alkoholiperäisten ennenaikaisten kuolemien kehitys oli hälyttävä ( ) eli nousua on ollut 25 %. 15

16 PYLL- ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet / naiset 16 Salon naisilla alkoholiperäiset ennenaikaiset elinvuosien menetykset olivat lisääntyneet lähes kaksinkertaisesti (92 172). Niiden kokonaisosuus oli nyt 8 % kaikista menetyksistä (neljänneksi suurin menetysten aiheuttaja), ja noussut jyrkemmin kuin koko maassa keskimäärin.

17 Naiset Nopeasti pahenevana uutena ilmiönä voidaan havaita sokeritaudista johtuvien elinvuosien menetysten kasvu (43 111) muodostaen nyt 5 % kaikista menetyksistä. 17

18 Inhimillinen pääoma ja sen taloudelliset menetykset tai voitot käyttäen PYLL-analyysia referenssinä (BKT/v per capita) Esimerkki VUOSITASOLLA: Paljonko Salo HYÖTYISI taloudellisesti, jos saavutettaisiin ESPOON nykytaso? KOHDE= Salo REFERENSSI= Espoo Hyöty Salo -> Espoo k.a. Kohdeväestö Referenssiväestö PYLL-ERO PYLL-arvo/ PYLL-arvo per per KOKO VÄESTÖ VOITTO n. 7,7milj. MIEHET VOITTO n. 5,9 milj. NAISET VOITTO n. 1,3 milj. 18

19 Tasa-arvo projekti TASE - Projektissa pilottikunnalle laaditaan peruskirjan edellyttämä suunnitelma ja luodaan yli toimialojen menevä suunnitteluprosessi. - Lisäksi tarkastellaan miten tasa-arvo otetaan huomioon osana kunnan toimintatapoja, johtamista, palveluja ja tietotuotantoa pilottikunnan valitsemalla aihealueella, toimialalla tai ohjelmassa. - Pilottikuntakohtaisen työskentelyn lisäksi projektissa järjestetään kuntien yhteisiä kokemuksen ja tiedonvaihtotilaisuuksia. - Projektissa luodaan luottamushenkilöille ja työntekijöille soveltuva koulutuspaketti sekä järjestetään koulutusta tasa-arvon edistämisestä kunnassa. 19

20 Miksi ja miten suunnitelma laaditaan? Rakennetaan strateginen johdon työkalu Tasa-arvo palveluissa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa mitä se tarkoittaa Salon kaupungissa, miksi se on meille tärkeää Käytännössä toteutetaan tasa-arvon peruskirjan linjauksia, joihin on sitouduttu vuonna 2009 Lähdetetään kehittämään tasa-arvonäkökulmaa toiminnan ja talouden suunnittelussa Salo on pilottina Kuntaliiton TASE-projektissa TASE = Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä Projektissa toteutettava toimintatutkimus tukee Salon tasaarvosuunnittelutyötä (muita pilottikuntia Turku, Espoo ja Vantaa) Suunnitelma toteutettiin vuoden 2012 aikana ja sitä jalkautettiin kahdella pilottialueella Suunnitelman tekemisen ohjausryhmänä toimii tasa-arvotoimikunta Käytännössä suunnitelmaluonnosta työstää pienempi työryhmä 20

21 Toiminnallinen tasa-arvo Neljännes vastaajista kokee, että päätöksenteon tai valmistelun tukena on riittävästi tietoa päätösten sukupuolivaikutuksista 52% vastaa, ettei ole hyödyntänyt olemassaolevaa tietoa, ei koe tarvitsevansa sitä tai ettei osaa sanoa. 38 % Saatko mielestäsi päätöksenteon tai valmistelun tueksi riittävästi tietoa päätösten vaikutuksista naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon? (Vain Salon vastaajat) 23 % 25 % 14 % Tietoa ei ole saatavilla riittävästi Tietoa on saatavilla, mutta en ole hyödyntänyt sitä Tietoa on saatavilla ja sitä hyödynnetään En osaa sanoa / En koe tarvitsevani kyseistä tietoa 21

22 Suvaus Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää kaksi osaa Toiminnallinen tasa-arvo Kunnan toiminnot tasa-arvoisesti kuntalaisten saavutettavissa Pilottikohteet: 1. julkiset hankinnat 2. palveluliikenne. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy ehdotus vuoden 2013 talousarvion ja tuloskorttien valmisteluun. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo Kaupunki työnantajana, kaupungin henkilöstön tasa-arvo Kaupunginhallituksen tuloskortti 2012: Tasa-arvoa edistetään koko organisaatiossa tasa-arvosuunnitelman mukaisesti Tuloksena: Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma

23 Suvaus on menetelmä, ei päämäärä Talousarvio on avainasemassa tiedon hankkiminen toiminnan analyysi sukupuolinäkökulmasta arviointi ja kehittämisehdotukset > päätöksenteko > toiminnan muutokset Esim. maankäytön vaikutusten arvioinnissa sukupuoli yhtenä osana (suunnittelijan reppu) perusopetuksen päättäneille turvataan jatko-opiskelupaikka alle 25-vuotiaille työttömille taataan työ- tai harjoittelupaikka taikka koulutuspaikkavalmius ikääntymispoliittinen ohjelma kotipaikkaidentiteetin vahvistaminen luomalla osallisuusmalli ja järjestötoiminnan edellytysten parantaminen Jokainen toimiala suvaa vähintäänkin yhden kohteen vuoden 2013 talousarviota valmisteltaessa 23

24 Talousarvion laadinta Kortti vuodelta 2012 Kriittiset menestys-tekijät Keskeiset tavoitteet Operatiiviset toimenpiteet ja keinot Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2012 / vastuutaho Johtaminen, osaava henkilöstö ja strateginen päätöksenteko 2.7. Tasa-arvon toteutuminen palvelutuotannossa 2.7. Sukupuolivaikutusten arvioinnin käyttöön ottaminen päätöksenteossa 2.7. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen / Kj:n jory, tasa-arvotoimikunta OHJE VUODELLE 2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt tasaarvosuunnitelman toiminnallisen tasa-arvon edistämiseksi. Suunnitelman mukaan talousarvion valmisteluvaiheessa kukin toimiala tekee yhden sitovan määrärahan tai tavoitteen osalta sukupuolivaikutusten arvioinnin (suvauksen). 24

25 Esimerkkisuvaukset vuoden 2013 talousarvioon Kansalaisopiston opiskelijat sukupuolen mukaan lajiteltuna Osallistujista oli naisia 85%. 25

26 Vanhuspalvelut Suvattava palvelu Omaishoidon tuen (65 vuotta täyttäneet) määräraha TA 2013 HKE 2013: euroa (sis.sivukulut) Sukupuolen merkitys ja erot Omaishoitaja: 73% naisia 27% miehiä Omaishoidettava: 63% miehiä 37% naisia Sukupuolten tasaarvon kannalta olennaiset asiat ja kysymykset Omaishoitaja: vuotias puoliso, nainen ei käytä juuri lakisääteisiä vapaapäiviä käytössä on hyvä tukiverkosto Toimenpiteet Määrärahan pysyminen nykytasossa Intervallipaikkojen käytön joustavuus Päivätoiminnan ostopalveluista siirretään omaishoitokoordinaattori n käyttöön euroa. Muuta huomioitavaa Toimenpiteet eivät muuta juuri sukupuolten tasa-arvokysymystä, koska perusasetelma on vakio. kokee selviävänsä hyvin tehtävässään tunnesiteet hoidettavaan Omaishoidettava: Siivouksen ostopalveluista siirretään euroa palveluseteliin omaishoitokoordinaattori n käyttöön vuotias mies asuu keskustassa Yhteistyö yhdistysten kanssa (Esim. Omaishoidon lähettiläät hanke) Virike TV 26 Ikäinfo-sivut yhdistyksille/yrityksille

27 Tekninen toimi Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut 1.3 Viihtyisä, kaupungin kasvun ja kehittymisen mahdollistava toimintaympäristö Palvelusopimusten mukainen taso Asunto ja yritystontteja alueellisesti ja laadullisesti tarpeeksi tarjolla Operatiiviset toimenpiteet Hyväksyttävä palvelutaso on yhteisesti sovittu asiakkaiden kanssa Suunnitellaan yhteistyössä muiden ydinprosessien kanssa maanhankintaa, kaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentaminen niin, että palveluverkon kuormitus on tasapainossa Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho Poikkeamat sovitusta palvelutasosta, tavoite 0-taso / Tekninen ltk Määrätavoite: 2 vuoden tonttitarve myynnissä, 5 vuoden tarve kaavoitettu, 10 vuoden tarve raakamaata Sukupuolen merkitys: Kaupungin ylläpitämät yleiset alueet (liikenneväylät): eri kulkumuotojen eli väylien käytön sukupuolijakauma on erilainen. Tavoite: Palvelutason heikennyksen vaikutuksen kohdistuminen tasapuolisesti. Sukupuolen merkitys: Lähtökohtaisesti varaajien sukupuolijakauma on tasainen Tavoite: Onko alueella palveluja ja työtä kummallekin sukupuolelle? 27

28 Toiminnallinen tasa-arvo / Pilottikohteet Palveluliikenteestä on tehty kuntalaiskysely Lomakkeita kaupungin palvelupisteissä ja toimipaikoissa Kyselystä kerrottiin kaupunkitiedotteessa ja erilaisissa ikäihmisten tilaisuuksissa. Kaupungin kotisivuilla oli linkki Kaksi haastattelijaa palveluliikenneautoissa Vastausten raportoinnin suorittivat Åbo Akademin tutkijat Julkisten hankintojen pilottikohteeksi valittiin kirjastoaineiston hankinta Valmisteltiin kysymyslista tarjouspyyntöön 28

29 Esimerkkisuvaukset Palveluliikenne Tasa-arvotoimikunta ei nähnyt välittömiä muutostarpeita. Palveluliikenteestä saadun tiedon puute on asia, jonka osa kyselyn vastaajista nostaa esiin. Vastausten perusteella naiset ja ennen kaikkea vanhimmat asukkaat näyttäisivät jo olevan hyvin tietoisia palveluliikenteestä, kun taas miesten ja nuorempien ikäryhmien joukossa tiedon puute on yleisempää. Kirjastoaineiston hankinta 29 Hankinnan kohteena on kirjastoaineiston hankinta; kirjallisuus, äänikirjat. Hankinnan arvo noin euroa. On vaikutuksia sivistykselliseen ja opetukselliseen tasa-arvoon. Kirjaston lainaajista (koko aineisto) noin 67 % naisia. Arvio on, että naiset lukevat kaunokirjallisuutta miehiä enemmän. Tietokirjallisuuden osalta jakauma on tasaisempi. Kumpaakin aineistoa hankitaan molemmat sukupuolet huomioon ottaen. Erilaiset käyttäjäryhmät huomioidaan hankinnoissa. Lähikirjastoissa joudutaan kohdentamaan aineistoa enemmän. Vanhusväestö. Toimittajan mahdolliset tasa-arvotoimenpiteet tai selvitykset laatupisteisiin. Sopimukseen merkintä tasa-arvokirjan noudattamisesta.

30 Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman tavoitteet Tavoitteena on vaikuttaa pysyvästi kaupungin tapaan toimia. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat periaatteiltaan jokapäiväistä viranomais- ja henkilöstöpoliittista toimintaa. Estetään sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa. Johdon sekä koko henkilöstön tulee sitoutua suunnitelman tavoitteisiin. Toimenpiteet vastuutetaan, aikataulutetaan ja niitä seurataan. 30

31 Henkilöstörakenne Vuoden 2011 lopussa vakituisessa palvelusuhteessa oli 2756 naista ja 434 miestä. Mittareita mm. Hoitovapaa / vanhempainvapaa Koulutukseen osallistuminen Palkkaus / hekolisät Seurannassa olevat toimenpiteet Häirinnässä 0-toleranssi häirintäilmoitukset ja kyselyt Työn kuormittavuus kyselyt ja sairauspoissaolot Syrjintä valitukset ja kyselyt Eteneminen - tilastot 31

32 Jatkotoimet Uusien valtuutettujen koulutus Vuosikellon mukaiset tehtävät Salon kaupungin tilanne on ollut haasteellinen johtuen talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Mm. suvauksia ei ole vielä tehty. Koulutuksen yhteydessä laaditaan harjoitustyöt WOMin ohjeiden mukaisesti. Tasa-arvotehtävien vastuutus hallintosäännössä Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman päivitys 32

33 KIITOS 33

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Johdanto Diasarja kokoaa perustiedot tasa-arvosta kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Kokonaisuus on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi

Lisätiedot

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen 2.2. Kokonaistaloudelliset tavoitteet Talousjohtajan vastine: Salon kaupungin strategiseksi tavoitteeksi v. 2009 asetettiin tavoite, että

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010 2 Kuopion kaupunki

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 ESPOON KAUPUNKI YKSIKKÖ OSOITE 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD ENHET ADRESS 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastusyksikkö toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot