YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK University of Applied Sciences Postiosoite/ Address PL 207 FI Jyväskylä FINLAND Puhelin/Tel Faksi/Fax (014) Internet Y-tunnus

2 2 1 JOHDANTO Nämä opetussuunnitelmien perusteet koskevat kaikkia Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia tutkinto-ohjelmia. 2 OPETUSSUUNNITELMATYÖN LÄHTÖKOHDAT Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmien lähtökohdat ovat Ammattikorkeakoululainsäädännön mukainen koulutuksen perustehtävä, Bolognan julistus, Hallitusohjelma, Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma sekä koulutustarpeiden ennakointi mm. Keski-Suomi Ennakoi -prosessin mukaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sovelletaan European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia, siihen pohjautuvan kansallisen korkeakoulujen viitekehyksen linjauksia (OKM ), ARENE ry:n NQF-suosituksen ( ), Tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (OPM 2009:24) esityksiä sekä sen pohjalta Suomen hallituksen eduskunnalle antaman Kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen lakiesityksen 38/2012 sisältöjä. Lakiesitys on edelleen eduskunnan käsittelyssä. EQF ja NQF mahdollistavat elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Elinikäisen oppimisen tukemiseksi yhteistyötä tiivistetään eri koulutusasteiden välillä ottamalla opetussuunnitelmissa huomioon edellisellä koulutusasteella saavutettu osaamisen taso. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian ja OKM:n myöntämässä toimiluvassa kuvatut strategian päivityksen valinnat, soveltuvin osin yksikön pedagoginen toimintasuunnitelma, työelämän ja alueen kehittämistä koskevat linjaukset, tutkintosääntö ja laatujärjestelmä. Koulutuksen kehittäminen tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti. Koulutus toteutetaan ammattikorkeakoulun hallituksen vahvistamien Pedagogisten periaatteiden mukaisesti. 3 OHJAUS JA ARVIOINTI Osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana tukevat läpi koko opiskeluajan monipuoliset ja systemaattiset ohjauspalvelut ja jatkuvaan, kehittävään arviointiin perustuva HOPS. Ohjauksen työvälineinä käytetään myös erilaisia sähköisiä työkaluja; mm. Osumia.fi palvelu auttaa opiskelijaa tarvittaessa mm. yrityskontaktien luomisessa. Ohjauksen kehittämisessä ja toteuttamisessa huomioidaan Elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet (OKM 2011:15) ja alueellisen ohjauksen palvelumalli. Oppimisen arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Opetussuunnitelmat mahdollistavat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. 4 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA VASTUUHENKILÖT Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa kuvataan: (a) mitä osaamisia koulutuksen suorittanut opiskelija on saavuttanut, (b) miten tämän osaamisen rakentuminen ilmaistaan ja arvioidaan opiskelijan oppimistuloksina, (c) miten koulutus on suunnittelu yksikössä ja yhdessä ammatillisten korkeakoulu- ja muiden verkostojen ja työelämän kanssa ja (d) kuka suunnittelutyöstä on vastannut. Tutkinto-ohjelman suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan oppimisprosessin tukeminen, joka on huomioitu osaamisalueiden suunnittelussa ja arvioinnin rakentamisessa.

3 3 5 TUTKINTO-OHJELMAN OSAAMISTAVOITE, RAKENNE JA SISÄLLÖT 5.1 Yhteiset pätevyydet eli osaamiset Kaikkien ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yhteiset osaamiset on jäsennetty European Quality Framework:n osaamiskuvausten (EQF), ARENEn NQF-suosituksen ( ), Suomen hallituksen eduskunnalle antaman kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen lakiesityksen 38/2012 pohjalta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyysosaamisen pätevyyskuvauksen (OPS-perusteet 2011) pohjalta. Kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opiskelijat rakentavat opinnoissaan nämä yhteiset osaamiset (GA Graduate Attributes), jotka ovat (a) Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen, (b) Yrittäjyyden ja työelämän osaaminen sekä (c) Kansainvälisyyden ja viestinnän osaaminen. Tällöin Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaikkien YAMK-tutkinto-ohjelmien tavoitteet ja opintojaksojen tavoitteet asetetaan siten, että oppimisprosessi koostuu yhteisistä osaamisista: KAAVIO 1: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteiset osaamiset OPPIMISEN JA TIEDONHALLINNAN OSAAMINEN 1 Oppimisen taidot osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan ja omaa valmiuden jatkuvaan oppimiseen hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat tiedot, teoriat, käsitteet ja menetelmät ja osaa arvioida niitä kriittisesti ja eri alojen näkökulmista kykenee ottamaan vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta 2 Tiedonhallintaosaaminen osaa kartuttaa, käsitellä ja tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen myös eri alojen osaamista kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa kykenee osallistumaan ja johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen YRITTÄJYYDEN JA TYÖELÄMÄN OSAAMINEN 1 Yrittäjyysosaaminen kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa osaa johtaa soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita 2 Työelämäosaaminen osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita sekä kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja osaa kehittää työyhteisön, kumppanuusverkostojen sekä muiden ryhmien toimintaa niiden jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä sekä ennakoiden kehittämään uusia strategisia lähestymistapoja

4 4 KANSAINVÄLISYYDEN JA VIESTINNÄN OSAAMINEN 1 Kansainvälisyysosaaminen kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan 2 Viestintäosaaminen osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat 5.2 Tutkinto-ohjelman osaamiset Tutkinto-ohjelman tuottamat osaamiset kuvataan kussakin opetussuunnitelmassa. Osaamiset rakentuvat opiskelun avulla, minkä tavoitteet kuvataan tavoiteltavien oppimistulosten muodossa. Oppimistulos kuvaa, mitä ja miten opiskelijan odotetaan oppivan opetuksesta. Se kuvaa, millainen tieto ja ymmärrys sekä teoreettiset, käytännölliset ja soveltavat taidot opiskelijalla on tutkinnon suorittamisen jälkeen ja mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja osaa tehdä oppimisprosessin tuloksena. 5.3 Tutkinto-ohjelma rakentuu osaamisalueista ja opintojaksoista Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista johdetaan opintojaksojen osaamistavoitteet. Tutkinto-ohjelmat huomioivat tavoiteltavissa oppimistuloksissa ammattikorkeakoulun keskeiset strategian profiilit (oppimisen laatu, kansainvälisyys ja yrittäjyys). Opintojen rakenne, laajuudet, suunnitellut ajoitukset sekä osaamiset, jotka koulutuksen aikana rakentuvat, kuvataan tarkemmin opinto-oppaassa (http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opasyamk/tutkinto-ohjelmat-ja-opintotarjonta/). Kaavamaisesti kuvattuna osaamiset siis kuvataan kaikille yhteisinä osaamisina, tutkinto-ohjelman opiskelijoiden oppimistuloksina ja opintojaksojen opiskelijoiden oppimistuloksina kaavion 1 tavoin. YHTEISET OSAAMISET TUTKINTO- OHJELMAN OSAAMIS- TAVOITTEET OSAAMIS- TAVOITTEET KAAVIO 2. Ammattikorkeakoulun yhteiset osaamiset, tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet ja opintojakson osaamistavoitteet. 5.4 Tutkinto-ohjelman sisältö JAMKissa tutkinto-ohjelma rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: tutkinnon ydinopinnot (syventävät ammattiopinnot, tutkimus- ja kehittämisopinnot), opinnäytetyö eli työelämän kehittämistehtävä sekä vapaasti valittavat opinnot ja tutkinnon vaihtoehtoiset opinnot (esimerkiksi yhteiset johtamisopinnot ja yrittäjyysopinnot). Kustakin tutkinto-ohjelmasta laadittavassa erillisessä opetussuunnitelmassa kuvataan ECTSperiaatteiden mukaan julkisilla verkkosivuilla selkeästi seuraavat asiat: (1) yleistiedot (tutkintoohjelman nimi, laajuus, toteutusaika, kuvaus, koodi, tutkintotaso ja mahdolliset erityiset kelpoisuus-

5 5 vaatimukset kyseisellä alalla), (2) opinnot (tavoiteltava osaaminen, tutkinnon profiili, rakenne, hyväksilukeminen, hakeminen ja valinta, sisältö ja suorittaminen, oppimisen arviointi ja ohjaus, opiskelumuodot, valmistuminen), (3) työllistyminen ja jatko-opinnot (valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen, jatko-opinnot) sekä (4) muut tiedot (suunnittelu, vastuuhenkilön yhteystiedot). Opintojakson laajuus on vähintään 3-5 opintopistettä (JAMKin hallituksen päätös ). JAMKissa eri alojen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutukset noudattavat seuraavaa yhteistä rakennetta: KAAVIO 3. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ohjelmien yhteinen rakenne 6 TUTKINTO-OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JAMKIN STRATEGIAN SUUNTAISESTI Jokainen tutkinto-ohjelma tukee JAMKin strategian päivityksessä määriteltyjen profiilien tavoitteiden toteutumista omassa toimintaympäristössään ja sidosryhmätyössään. Aikaikkuna näille hallituksen vahvistamille päämäärille on noin Tutkinto-ohjelma vahvistaa profiileja omalla ja opiskelijoidensa toiminnalla. YAMK-tutkinto-ohjelmien oppimisympäristöissä hyödynnetään monialaisuutta ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittämistä coworking ja design thinking periaatteiden mukaan.

6 6 KAAVIO 4. Virtuaalinen, fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö coworking ja design thinking periaatteiden mukaan. 6.1 Oppimisen laadun parantaminen Tutkinto-ohjelmat vahvistavat toiminnallaan kilpailukykyisen osaamisen kehittämiskumppanuuden rakentumista keskeisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tutkinto-ohjelmassa huolehditaan siitä, että sen antaman koulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Opiskelijoilla on aktiivinen rooli ohjelman laadun parantamisessa suunnittelusta arviointiin, työote on asiakaslähtöinen jotta työelämän osaaminen ja kilpailukyky paranee. Koulutus tarjoaa joustavat ja tehokkaat oppimismahdollisuudet opiskelijoille. Tämä merkitsee sitä, että tutkinto-ohjelma uudistaa OPS-rakenteet vuonna 2014 ja että ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu lisääntyy. Sisällöt ja toimintatavat suunnitellaan ja toteutetaan siten, että koulutus lisää työmarkkinoilla oleville jatkuvan kehittymisen mahdollisuuksia. Tämän avulla työelämän osaamisen uudistuminen mahdollistuu. Työelämässä tapahtuva oppiminen lisääntyy ja osaamista kehitetään kehittämiskumppanuuksien avulla. 6.2 Yrittäjyys tutkinto-ohjelmassa Tutkinto-ohjelma tukee JAMKin pyrkimystä olla Suomen yrittäjyyslähtöisin korkeakoulu. Koulutus kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen oppimiseen ja yrittäjyyden luomiseen. Tämä merkitsee sitä, että valmistuvista opiskelijoista enenevä määrä ryhtyy yrittäjiksi, opiskelijoiden synnyttämät yritys- ja innovaatioaihiot arvioidaan systemaattisesti ja että yrittäjyyttä tuetaan joustavan OPSin ja tukirahaston avulla. Tutkinto-ohjelma vahvistaa eri tavoin sisäisen yrittäjyyden kulttuuria toiminnassaan. Opiskelija voi valita yrittäjyyspolun ja että koulutus toimii yrittäjämäisesti. Koulutus tukee JAMKin asiakaslähtöisiä yritys- ja innovaatiopalveluita. Tutkinto-ohjelma tehostaa asiakkaan tarpeista lähtevää palvelutoimintaa. Opiskelijan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen kehittyy koko oppimisprosessin ajan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun on valinnut yhteiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan monialaiset painoalat ja aluekehityksen kärjen. Niihin kuten myös muihin JAMKin T&K&I-toiminnan muotoihin voi tutustua www-sivujen avulla. Opiskelijan opinnäytetyö ja mahdolliset muut oppimisprojektit voivat liittyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden toteuttamiseen erityisesti opintojen loppuvaiheissa myös kansainvälisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yrittäjyysosaamista kehittävän JAMK Generator -toiminnan yhteydessä.

7 7 6.3 Kansainvälisyys tutkinto-ohjelmassa Tutkinto-ohjelma tukee JAMKin pyrkimystä toimia toimintaympäristönsä kansainvälistäjänä. Tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan englanninkielisen opintokokonaisuuden ja se osallistuu palvelujen tuotteiden kehittämiseen tarjoten opiskelijoille mahdollisuuksia hankkia kokemusta kansainvälisistä työelämän palveluista. Opiskelija voi kansainvälistyä opintojen aikana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Kansainvälistyminen voi omassa korkeakoulussa toteutua ns. kotikansainvälistymisen avulla tai lähtemällä ulkomaille suorittamaan osan tutkinnostaan. Ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat luovat monikulttuurista ja aidosti kansainvälistä opiskeluilmapiiriä. Ulkomaalaiset opettajat ja asiantuntijat tuovat kansainvälistä erityisosaamista opetukseen. Kieli-, kulttuuri- ja englanninkieliset opinnot sekä erilaiset projektit ja tapahtumat edistävät kansainvälisyysosaamista. Ulkomailla suoritettavat opinnot sisällytetään opiskelijan HOPS:iin ja ne suunnitellaan yhdessä tutoropettajan ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa ja varmistetaan niiden täysi hyväksilukeminen ECTS-järjestelmän periaatteiden mukaisesti. Ammattikorkeakoululla on paljon ulkomaisia yhteistyökorkeakouluja. Näiden kanssa tehdyt sopimukset mahdollistavat opiskelijoiden opiskelun ulkomaisissa korkeakouluissa. 6.4 Toteuttamistavat Ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus ja velvollisuus opiskelijoiden ja työelämän edellyttämien joustavien koulutusjärjestelyjen käyttöön. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava oppimisprosessi toteutuu työn ohessa monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistyy joustavasti kontaktijaksojen lähija ryhmätyöskentely, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu. Opiskelun suunnittelussa on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti koko JAMK:n ylempien AMK- tutkinto-ohjelmien tarjontaa. Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen on osa tätä prosessia ja se on tutkintosäännössä määritelty opiskelijalähtöisesti. Samaan aikaan koulutusohjelma varmistaa, että opiskelun henkilökohtaistamisen ja osaamisen kumulatiivisen kehittymisen edellyttämä ohjaus on toimivaa ja riittävää. Koulutukset ovat asiakas-, tarve- ja työelämälähtöisiä. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (Asetus 423/2005).

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET PERIAATTEET

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET PERIAATTEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET PERIAATTEET Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 15.12.2010 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 PEDAGOGISET PERIAATTEET TAUSTAA 4 3 ASIANTUNTIJUUS JA

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA Työryhmä: Pekka Auvinen (PKAMK), Johanna Heikkilä (JAMK), Hanna Ilola

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN PERUSTEET Versio 1 07.02.2013

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN PERUSTEET Versio 1 07.02.2013 OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN PERUSTEET Versio 1 07.02.2013 Työryhmä: Isosaari Ulla Laakkonen Raijaliisa, pj Mäkinen Seppo Saikkonen Sanna Salmu Marita Skåtar Kim SISÄLLYS 1 JOHDAN TO 3 2 EUROOPPALAINEN

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot