Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä"

Transkriptio

1 Pk-yrityksen projektissa kehitetyn toimintamallin kuvaus

2 Toimintamalli Projektin tavoitteena oli kehittää HP I-S ry:n käyttöön toimintamalli, jonka avulla pyritään kehittämään pk-yritysten hallitustyöskentelyä. Kehittämisen kohteina olivat hallitusten jäsenten välitysprosessi, hallitusosaamisen ja hallitustyön merkityksen tietoisuuden lisääminen sekä yritysten omistajapolitiikan kirkastaminen hallitustyöskentelyn perustaksi. Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys jonka tavoitteena on edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista pk-yritysten hallitustyötä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä. Hallituspartnerit tukevat ja kehittävät pk-yritysten toimintaa. Osaava hallitus on laadukkaan toiminnan vakuus myös rahoittajiin päin. Se merkitsee yritykselle lisäarvoa, joka parantaa sen kilpailukykyä markkinoilla ja kasvattaa yrityksen arvoa. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. :n visiona on luoda pk-yrityksistä vahva pohja Itä-Suomen talouden kasvulle, auttamalla itäsuomalasia yrityksiä, ammattimaisen hallitustyöskentelyn kautta. Yhdistys toteuttaa visiotaan verkostoitumalla alueella toimivien yritystoimintaa tukevien ja kehittävien organisaatioiden kanssa, osallistumalla niiden järjestämiin tilaisuuksiin sekä olemalla aktiivinen erilaisten tavoitteita tukevien tapahtumien järjestämisessä. Yhdistyksen asiakkaita ovat itäsuomalaiset pk-yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tärkeimpänä tuotteena on hallituksen jäsenten välityspalvelu. Lisäksi yhdistys tarjoaa asiakkailleen hallitustyöskentelyyn liittyviä koulutus- ja kehityspalveluja. Yhdistyksen hallitus on alueellisesti edustava. Hallitukseen kuuluu jäseniä kaikista kolmesta maakunnasta. Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii verkostoitumalla muiden alueella toimivien yritystoimintaa kehittävien organisaatioiden kanssa. Tiedottamista ja yhteydenpitoa varten yhdistys ylläpitää verkkosivuja. Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin yhdistys markkinoi palvelujaan ja kerää tietoja hallitustyöskentelyn kehittämisestä kiinnostuneita yrityksistä ja potentiaalisista hallituksen jäsenistä. Yhdistyksen organisaatio Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että jokaisesta maakunnasta on kaksi jäsentä ja puheenjohtajuus kiertää maakuntien kesken. Lisäksi yhdistyksellä on kaksi toimikuntaa: välitystoimikunta ja jäsenhankintatoimikunta. Toimikunnissa on alueellinen edustus, puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.

3 Välitysprosessi Tilaisuudet Yhdistyksen asiakassuhteet syntyvät pääasiassa erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa tai koulutuksissa, missä hallituspartneritoimintaa ja hallitustyön merkitystä esitellään. Sopivia tilaisuuksia ovat esim. kauppakamarien, yrittäjäjärjestöjen, kehitysyhtiöiden ja muiden yritystoimintaa kehittävien organisaatioiden järjestämät tilaisuudet. Niissä hallitustyötä käsittelevän esityksen yhteydessä jaetaan yhteydenottopyyntö lomakkeita (liite 1). Hallitustyöskentelyn kehittämistä koskeva yhteydenottopyyntö Lomakkeessa on kaksi kohtaa, joista voi valita toisen tai molemman. Toinen vaihtoehto liittyy yrityksen hallituksen kehittämiseen ja toinen taas henkilökohtaiseen kiinnostukseen hallitustyöskentelyä kohtaan. Lisäksi lomakkeessa pyydetään vastaajan yhteystietoja. Lomakkeet kerätään tilaisuuden jälkeen ja välitetään yhdistyksen välitystoimikunnalle ja/tai jäsentoimikunnalle. Välitystoimikunnan puheenjohtaja ottaa yhteyttä hallituksen kehittämisestä kiinnostuneisiin yrityksiin mahdollisimman pian (viikon sisällä) ja selvittää yrityksen hallitustyöskentelyn kehittämiseen liittyviä tarpeita. Yhteydenottopyyntöjä tulee myös yhdistyksen verkkosivujen kautta. Ne ohjautuvat toiminnanjohtajan sähköpostiin ja hän toimittaa ne edelleen välitystoimikunnalle. Yrityksen tilannetta ja tarpeita selvitetään tekemällä yritysanalyysi (liite 2). Yritysanalyysi Lähin välitystoimikunnan jäsen tai yhdistyksen toiminnanjohtaja ottaa yhteyttä yritykseen ja sopii tapaamisesta. Yritysanalyysilomake lähetetään tutustuttavaksi ja ainakin perustietojen osalta täytettäväksi ennen tapaamista. Ennen yritysanalyysin laatimista hallituspartnereiden edustaja allekirjoittaa kirjallisen vaitiolovakuutuksen (liite 3) ja antaa sen yrityksen edustajalle. Analyysin tekijä oppii lomakkeen ja samassa yhteydessä käytävän keskustelun avulla tuntemaan yrityksen johtamisjärjestelmän, tunnistamaan siinä olevia kehittämistarpeita ja ennen kaikkea saa käsityksen omistajapolitiikasta, omistajien tahtotilasta yrityksen kehittämisen suhteen, jolloin sitä voi peilata yrityksen strategiaan. Analyysin ja keskustelujen perusteella määritetään uuden hallituksen jäseniltä vaadittava osaaminen. Nykyisen hallituksen jäsenten osaaminen arvioidaan samalla tavalla. Mikäli osaamisvajetta havaitaan, niin uusien hallituksen jäsenten etsintä aloitetaan täyttämällä toimeksiantosopimus (liite 4).

4 Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimuksessa määritellään sopimuksen kesto, etsittävien jäsenten määrä ja sovitaan palvelusta perittävä hinta. Yritysanalyysin tekemisestä veloitetaan 500, riippumatta siitä, johtaako analyysi toimeksiantoon. Välityspalkkio on 1000 / hallitukseen valittu jäsen. Toimialueen kauppakamarien uusilta jäsenyrityksiltä ( liittyneet) veloitus on analyysimaksu /hallitukseen valittu jäsen. Toimeksiantoa hoitava toimikunnan jäsen neuvottelee ja sopii yksityiskohdista. Hänellä on valtuudet neuvotella myös hinnasta. Sopivien hallituksen jäsenten etsiminen Toimeksiannon toteuttamisen lähtökohtana on aina yrityksen tarve. Hallituksen jäsenten etsiminen aloitetaan :n jäsenistä. Heidän osaamisprofiilejaan verrataan vaadittaviin osaamisalueisiin. Mikäli HPIS ry:n jäsenistä ei löydy yrityksen tarpeisiin sopivia ehdokkaita, niin etsintää laajennetaan alueen HHJ-koulutuksen ja HHJ tutkinnon suorittaneisiin henkilöihin. Edelleen hakua voidaan laajentaa koskemaan kaikkia halukkaita HHJkoulutuksen suorittaneita henkilöitä. Tarvittaessa etsintää laajennetaan muihinkin osaaviin ja sopiviin henkilöihin. Yritys tutustuu ehdokkaisiin Kun sopivia henkilöitä on löytynyt, niin heidät esitellään yritykselle. Tavoitteena on esitellä vähintään kaksi ehdokasta avoinna olevaa hallituspaikkaa kohden toimeksiantosopimuksessa mainittuun ajankohtaan mennessä. Yritys valitsee hallituksen Yritys haastattelee ehdokkaat ja valitsee haastattelujen perusteella tarpeisiinsa sopivimmat henkilöt. Yritys voi valita vapaasti muistakin kuin hallituspartnereiden esittämistä henkilöistä. Yhtiökokous tekee lopulliset valinnat. Palaute Otamme yhteyttä asiakasyritykseen kolme kertaa: Ensimmäisen kerran n. 3-4 kk:n kuluttua yhtiökokouksesta, jolloin tarkistamme asiakkaan tyytyväisyyden jäsenen valintaan ja laskutamme välityspalkkion. Toinen yhteydenotto asiantiimoilta tapahtuu n. vuoden kuluttua. Silloin pyydämme palautetta henkilöstä ja kolmannen kerran otamme yhteyttä n. kolmen vuoden kuluttua, jolloin kysymme hallitustyöskentelyn nykytilaa ja tarvittaessa käynnistämme välitysprosessin uudelleen.

5 Asiakastyytyväisyys Toimeksiantoon liittyy ns. tyytyväisyystakuu eli välityspalkkiot veloitetaan kolmen kuukauden kuluttua hallituksen jäsenen valinnasta. Mikäli yritys on yhdistyksen esittämiin hallituksen jäseniin tyytymätön, välityspalkkiota ei veloiteta. Tällöin veloitettavaksi summaksi jää ainoastaan yritysanalyysista aiheutunut kustannus. Hallitustyöskentelyn kehittäminen Koulutukset järjestää jäsenistölleen, yrittäjille ja muille hallitustyöstä kiinnostuneille henkilöille koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. Tilaisuuksissa on teeman mukaan valitut korkeatasoiset alustukset sekä hyvä mahdollisuus keskusteluun ja verkostoitumiseen. Koulutukset ovat tärkeitä tapahtumia myös asiakashankinnan näkökulmasta. Hallitustyön merkitystä tuodaan esille erilaisissa kohderyhmille suunnatuissa koulutuksissa. Koulutusten tavoitteena on hallitusosaamisen ja hallitustyön merkityksen tietoisuuden lisääminen sekä yritysten omistajapolitiikan kirkastaminen hallitustyöskentelyn perustaksi. Koulutuksia toteutetaan yhteistyöverkostoon kuuluvien organisaatioiden, kuten Kuopio Innovation Oy:n, Josek Oy:n, alueen kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen, kanssa. Myös koulutuksissa jaetaan yhteydenottopyyntö lomakkeita Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutus. Hallituspartnereiden suosittelevat pk-yritysten hallituksen jäsenille, pk-yrittäjille ja niiksi aikoville Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) - koulutusta. HHJ-kurssin suorittaneet henkilöt osoittavat hallitsevansa pk-yrityksen tehokkaan hallitustyöskentelyn tämän päivän vaatimukset. HHJ-kurssin hyväksytysti suorittaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden on oikeus käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä HHJ. Koulutuksen tavoitteet: Saada aktiivisia ja osaavia hallitustyöskentelijöitä. Auttaa yrityksiä paremmin kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan kannattavuuden säilyessä tyydyttävänä. Tukea yrityksiä erilaissa muutostilanteissa, kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen ja markkinahäiriöt. Madaltaa kynnystä käyttää ulkopuolista hallitusosaajaa. Maakunnissa toimivat kauppakamarit järjestävät HHJ-koulutuksia yleensä kaksi kurssia/vuosi, toisen keväällä ja toisen syksyllä.

6 Esimerkkejä erilaisista koulutuksista ja tilaisuuksista järjestää erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia hallitustyöskentelyn kehittämisseksi ja hallituksen roolin ja merkityksen esilletuomiseksi. Liitteissä on esimerkkejä toteutetuista koulutuksista ja tilaisuuksista. Liitteet Hallituspankki ja yhdistyksen jäsenyys Niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka yhteydenottopyynnössä ilmaisivat olevansa kiinnostuneita pk-yritysten hallitustyöskentelystä, välitetään myös välitystoimikunnalle ja toimikunnan puheenjohtaja selvittää yhteydenottajan tilanteen ja onko hän sopiva jonkin yrityksen hallituksen jäseneksi. Selvitys tapahtuu siten, että henkilö täyttää jäsentietolomakkeen (liite 11) ja alueella oleva toimikunnan jäsen haastattelee hänet. Sopivien henkilöiden tiedot liitetään hallituspankkiin. Mikäli henkilö on kiinnostunut myös yhdistyksen jäsenyydestä, niin tiedot (jäsentietolomake + haastattelijan kommentit + mahdolliset suositukset) välitetään jäsenhankintatoiminnan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja esittelee jäsenehdokkaan toimikunnan jäsenille. Toimikunta ottaa kantaa hakijan osaamiseen (työkokemus, hallitustyökokemus ja koulutus). Mikäli hakija täyttää kriteerit, niin toimikunta esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenyyden hyväksymistä. Alueellinen edustavuus huomioidaan valinnassa. Yhdistyksen jäsenmaksut Uuden jäsenen liittymismaksu on 300 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu 100 euroa. Kesken vuotta liittyneiltä peritään vain liittymismaksu. Jos toimikunnan tai yhdistyksen hallituksen kanta on kielteinen, niin toimikunnan puheenjohtaja ottaa siinäkin tapauksessa yhteyttä ehdokkaaseen ja perustelee kielteisen päätöksen.

7 LIITE 1 Yhteydenottopyyntö Haluamme kehittää yrityksemme hallitustyöskentelyä ja/tai hakea ulkopuolisisia hallituksen jäseniä Olen itse kiinnostunut hallitustyöskentelystä PK- yrityksessä Yhteystietoni: Nimi Yritys S-posti

8 Yritysanalyysi LIITE 2 Neuvottelun osapuolet Yritys Oy AA, puh 123, BB, puh 234, Hallituspartnerit CC, pj DD Neuvottelut Taustojen selvitys, p1.kk.vvvv Ehdokaskeskustelu, p2.kk.vvvv Yrityksen perustiedot Osoite Perustamisvuosi Kotipaikka Muut toimipaikat Henkilömäärä ja jakauma www Omistajat ja omistusosuudet AA, xx % BB, yy % CC, zz % Nykyinen hallitus AA, pj, alkaen BB, alkaen CC, alkaen Johtamisjärjestelmä Toimitusjohtaja Organisaatio Johtoryhmä Missio, visio, tavoitteet Tuotteet, asiakkaat, markkinat Päämiehet, kumppanit, jälleenmyyjät

9 Kilpailijat, markkina-asema Taloudellinen asema Liikevaihto Liikevaihdon jakauma Liikevaihdon muutos Tulos Jäsenyydet, saavutukset Omistajastrategia / omistajien tahto yrityksen kehittämiseen Liikevaihdon kasvu Kannattavuus Kansainvälistyminen Yrityshankinnat Luopuminen Odotukset hallituksen jäseniltä Liitteet Tasekirja, pp.kk.vvvv Esite Jne

10 LIITE 3 Vaitiolovakuutus Vakuuttaja Vakuutus Hallituspartnerit ry -nimisen yhdistyksen jäsenenä vakuutan, etten ilmaise kenellekään asiaankuulumattomalle Hallituspartnereihin tai sen liike- tai yhteistyökumppaneihin liittyviä luottamuksellisia tietoja, mitkä minulle on ilmaistu Hallituspartnerien jäsenenä. Sitoudun myös hoitamaan haltuuni luovutettuja asiakirjoja siten, etteivät ne joudu sivullisten käsiin. Tämä vaitiolovakuutus ei koske tietoja, jotka olen saanut haltuuni muutoin kuin Hallituspartnerien jäsenyyden kautta tai jotka ovat julkisia tai joiden käyttöön olen saanut luvan. Allekirjoitus

11 LIITE 4 Toimeksiantosopimus. etsii Oy:lle sopivia hallituksen jäseniä. Ehdokas/ehdokkaat esitellään yrityksen omistajille / 20. mennessä. Toimeksiantopalkkio muodostuu seuraavista osista: Omistajien tahtotilan/taustatietojen selvitys (yritysanalyysin laatiminen) /valittu hallituksen jäsen. Selvitysmaksu 500 veloitetaan selvityksen valmistuttua. Hallituksen jäseniin kohdistuva maksu veloitetaan 3 kk:n kuluttua yhtiökokouksen valintapäätöksestä, mikäli valittu jäsen osoittautuu sopivaksi yrityksen hallitukseen. Allekirjoitukset Paikka Aika. Liite: Vaitiolovakuutus

12

13

14

15

16

17

18

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

VOIKUKKIA-VanhempainRaadin linjauksia ja toimintaperiaatteita (Hyväksytty, voimassa 6.6.2013 alkaen)

VOIKUKKIA-VanhempainRaadin linjauksia ja toimintaperiaatteita (Hyväksytty, voimassa 6.6.2013 alkaen) VOIKUKKIA-VanhempainRaadin linjauksia ja toimintaperiaatteita (Hyväksytty, voimassa 6.6.2013 alkaen) 1. VOIKUKKIA-VanhempainRaatien toiminnan kuvaus VOIKUKKIA-VanhempainRaadit osana VOIKUKKIA-verkostohankkeen

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle Paikallinen SKVL-jäsenyritys tuntee kulmat. OPAS asunnonostajalle ja -myyjälle Vuodesta 1946! Onnistuneiden asuntokauppojen puolella! 2 Asuminen koskettaa jokaista ihmistä ja se on osa jokaisen perustarpeita.

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot