Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli 20.5.2014"

Transkriptio

1 Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli Jari A. Väänänen, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

2 Hallitustoiminnan ABC Osakeyhtiölain 6 luku 1 :n mukaan yhtiöllä tulee olla hallitus. On myös muita hyviä syitä kuin pakko, miksi hallitustoimintaan kannattaa panostaa.

3 Hallitustoiminnan ABC Perusasiaa osakeyhtiöstä ja osakeyhtiölaista 1/2 Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitukseen on valittava 1-5 varsinaista jäsentä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin 3 jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksella on yrityksen asioissa yleistoimivalta eli se voi päättää asioista, jotka eivät lain mukaan nimenomaisesti kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi.

4 Hallitustoiminnan ABC Perusasiaa osakeyhtiöstä ja osakeyhtiölaista 2/2 Hallituksen päätöksenteossa osakeomistuksella ei ole merkitystä vaan hallituksen päätökseksi tulee jäsenten enemmistön mielipide. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja näin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Tarkista mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan ja onko osakassopimuksessa asioita, jotka tulisi huomioida päätöksen teossa.

5 Hallitustoiminnan ABC Millaisia hallituksia on? Mitkä ovat hyvän hallituksen tunnusmerkit? Mitä vaaditaan hyvältä hallituksen jäseneltä?

6 Hallituksen tehtäväjako ja osaaminen STRATEGINEN HALLITUS LIIKETOIMINTAA KEHITTÄVÄ HALLITUS Yhteinen näkemys >> Suunta >> Ydinstrategiat >> Avainmenestystekijät 3-5 v. >> Strategiset numerot Raportointi >> Toiminnalliset mittarit (tuloskortti) >> Tj:n katsaus (Avainmenestystekijät 1 v) >> Toimintaraportit (Avainmenestystekijät 1 v) >> Muut raportit (ulkoiset/sisäiset) VALVOVA HALLITUS Valvontajärjestelmät oltava kunnossa >> Sisäinen valvonta (nimenkirjoitus, investointirajat, päätöstasot, jne.) >> Ulkoinen valvonta (tilintarkastus, laatuauditointi, verotarkastus, jne.) Hallituksen puheenjohtajana opas/ Virtanen yms. 2013

7 Yritystoiminnan tavoite on tuottaa voittoa. Peruskysymys on siis miten saadaan mahdollisimman suuri hyöty, käytössä olevilla resursseilla ml. henkilöresurssit. Paras tulos saadaan aikaan (henkilöresursseista) siten, että tehtävään sopivat henkilöt ovat oikeilla paikoilla ja riittävillä valtuuksilla. Tehtävään valittujen henkilöiden velvollisuus on hoitaa heille kuuluvat ja asetetut tehtävät mahdollisimman hyvin. Hallituksen jäsenen valintaan tulisi suhtautua samalla vakavuudelle kun työntekijän valintaan. Lisäksi yrittäjän/ omistajan tulee esittää aikaajoin hallitukselle kysymys: Mitä hyötyä hallituksesta on? Miten maksimoin tämän hyödyn? Pohdintaa hallituksesta ja hallituksen jäsenistä

8 Millainen henkilö on sopiva ko. tehtävään? Pohdintaa hallituksesta ja hallituksen jäsenistä Tehtävät ovat sidoksissa yhtiön missioon, visioon, strategiaan ja arvoihin sekä yrityksen elinkaareen. Tämä koskee myös hallituksen jäsen valintaa, henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi. Hallituksen tulisi olla elävä orgaani, joka muotoutuu erinäköiseksi yritystoiminnan eri vaiheessa. Hyvä hallitus on siis aikaan sidottu yksikkö. Yleinen haaste pk-yrityksissä on se, että samat ihmiset ovat omistajia, johtajia ja hallituksen jäseniä. Näkökulma ja ala väkisinkin supistuu. Siksi yrityksen ulkopuolisen hallituksen jäsenen rooli ja lisäarvo korostuu.

9 Yrityksen eri vaiheissa, erilainen hallitus Hyvä hallituksen jäsen pystyy sparraamaan johtoa sekä kyseenalaistamaan tarvittaessa nykyisiä toimintatapoja, jotka usein ovat sokeapisteitä omistajalle ( näin on toimittu ja ihan hyvin mennyt ). Hyvä hallituksen jäsen tuo kokemusta ja luo uusia verkostoja ja yhteyksiä sekä auttaa näkemään toimintaa laajemmin mm. reagoimalla toimintaympäristön muutoksiin ja mahdollistaa täten yritystoiminnan kasvun ja kannattavuuden. Yritystoiminnan alkuvaiheessa hallitustyöskentelyssä korostuvat usein strateginen osaaminen sekä rahoitusosaaminen. Kasvuvaiheen hallitukselta edellytetään kykyä katsoa tulevaisuuteen, kyseenalaistaa ja sparrata yrittäjien näkemyksiä. Myös rohkeutta päätöksentekoon tarvitaan, sillä kasvuyrityksen on pakko ottaa riskejä.

10 Hallituksen rooli korostuu kasvuyrityksessä senkin vuoksi, että yrityksen henkilöresurssit ovat usein tässä vaiheessa hyvin vähäiset. Yritystoiminnan kansainvälistymisessä, yrityskaupoissa, omistajanvaihdoksissa, laajentumisessa yleensäkin ja esim. yritystoiminnan saneeraamisessa tarvitaan hallitukseen usein erityyppistä osaamista kuin yritystoiminnan alkumetreillä. Yrityksissä tarvitaan aikaa ja työryhmä pohtimaan yrityksen asioita, jotta niitä katsottaisiin myös pidemmällä aikajänteellä ns. ulkopuolisen silmin, ilman tunteita, = avoimen kriittisesti sekä kehitys- ja kasvuhalukkaasti = Yrityksen Hallitus. Hallitus voi ja pitääkin kehittyä omassa toiminnassaan mutta lisäksi tarvitaan uudistushenkeä/ uudistamista sopivin väliajoin. Muista hallituksen systemaattinen itsearviointi! Yrityksen eri vaiheissa, erilainen hallitus

11

12 Millainen on hyvä hallitus? 1) Yrityksen toiminnan valvoja ja suunnannäyttäjä. 2) Toimiva tiimi, jossa jäsenten kesken vallitsee luottamus. Näin pystytään hyödyntämään hallituksen koko osaaminen. 3) Riittävästi erilaisuutta: ei pelkästään operatiivista näkemystä vaan erilaisia osaamista ja kokemustaustoja. 4) Hallitus ei saa liikaa keskittyä menneiden epäonnistumisten ruotimiseen, vaan sen on ymmärrettävä tehtävänsä luotsata yritystä eteenpäin. Operatiivinen johto katsoo tätä hetkeä, hallituksen tulisi aina katsoa 3-5 vuotta eteenpäin. 5) Tarvitaan hyvä puheenjohtaja, joka toimii kuin orkesterin johtaja. Hän ei ole pääajattelija, vaan hänen tehtävänsä on varmistaa, että kaikki instrumentit soivat hyvin kokonaisuudessa.

13 Hallituksen jäsenen kelpoisuus Kotimaisessa corporate governance suosituksissa todetaan, että hallituksen jäsenellä tulisi olla tehtävään edellyttämä pätevyys mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tuntemusta yritystoiminnasta ja sen eri osa-alueista monipuolinen toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Lisäksi tulisi huomioida myös Ikä- ja sukupuolijakauma Myös huomiota tulee kiinnittää hallituksen jäsenen riippumattomuuteen esim. Ei työ/toimisuhdetta yhtiöön (3 v karanteeni) Vähäistä suurempi korvaus esim. konsultoinnista Merkittävä asiakkuus-toimittajuus-yhteistyösuhde Muu seikka, joka voi vaikuttaa jäsenen itsenäisyyteen Hallituksen työskentelyopas 2004

14 Hyvän hallituksen jäsenen ominaisuuksia >> Kokemus yritystoiminnasta >> Rehellisyys >> Viisaus >> Riippumattomuus >> Sellainen toimiala- tai ammattiosaaminen, josta on hyötyä ratkaistaessa yrityksen haasteita >> Menestys toimiessaan yrityksissä >> Kyky ymmärtää kyseisen yrityksen periaatteet >> Avoin, epäilevä, analyyttinen mieli >> Rohkeus ja kyky ilmaista itseään >> Tulevaisuuteen suuntautunut näkökulma asioihin >> Taito kyseenalaistaa ja innostaa johtoa >> Halukkuus sitoutua (aikaa sekä energiaa) Se, että hallituksen jäsenet tulevat toimeen keskenään, on myös tärkeää. Jos henkilökemiat eivät toimi, syntyy hallitukseen jännitteitä, jotka haittaavat ja jopa vaarantavat hallitustyöskentelyn. Suuri merkitys on puheenjohtajan kyvyllä luoda avoin, tavoitehakuinen ja yhteistyökykyinen ilmapiiri hallituksen kokoukseen. Hallituksen puheenjohtajana opas/ Virtanen yms. 2013

15 Hallituksen tehtävänä on mm: Hallituksen strategiset ja organisatoriset tehtävät 1. Selvittää omistajien odotukset omistukselle, yritykselle. 2. Määrittelee yrityksen arvot, joka pohjautuu omistajapolitiikkaa. 3. Määrittää yrityksen missio ja visio sekä strategia ja valvoo niiden toteuttamista. 4. Strategian eli toimintamallin perusteella suunnitellaan toimintaprosessit, jotka ovat lähtökohtana organisaation muodolle. 5. Hyväksyy toimintasuunnitelma, joka perustuu strategiaan. 6. On vuorovaikutuksessa johdon kanssa (korostuu pj:n roolissa). 7. Toimitusjohtajan palkkaaminen, tukeminen, erottaminen ja ehdoista päättäminen.

16 Hallituksen tehtävänä on mm: 1. Päättää tavoitteista, jotka tukevat omistajapolitiikkaa ja siihen johtavasta strategiasta. 2. Tukee yrityksen johtoa strategisissa valinnoissa. 3. Kantaa vastuuta siitä, että yrityksen toiminta kaikilta osin kulkee valittuun suuntaan. 4. Antaa asiantuntemusta yrityksen kohdatessa keskeisiä muutostilanteita kuten toiminnan laajentuminen, kansainvälistyminen, omistuspohjan muutokset, sukupolvenvaihdokset, yritysostot, liittoutumiset.

17 MUISTA! >> hyvä valmistelu >> kokouksia tarpeeksi >> suunnitelmallisuus (esim. vuosikello) >> riittävästi aikaa (ennakkoon sovittu) Hallitustyö käytännössä! Hallitustyö keskittyy kokouksissa tehtäviin päätöksiin, joka voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: ) Valmistelu, 2) Asian käsittely, 3) Varsinainen päätöksenteko, 4) Täytäntöönpano ja 5) Seuranta Pöytäkirjaa päätetty asia sekä perustelut, ainakin (taloudellisesti) tärkeimmistä asioista. Hallitustehtävät eivät rajoitu pelkästään kokouksiin (korostuu varsinkin puheenjohtajan roolissa). Jokaisella jäsenellä on vastuu mm. seurata yhtiön ja toimintaympäristön muutoksia.

18 Hallitus, yrityksen navigaattorina Toimitusjohtaja on yrityksen operatiivinen johtaja eli kuljettaja, joka reagoi liikenteeseen, olosuhteiden yllättäviin muutoksiin jne. unohtamatta kuitenkaan matkan kohdetta / määränpäätä. Hallitus kertoo eli antaa ohjeet kuljettajalle mikä on matkan päämäärä ja miten sinne päästään. Onko yrityksen navigaattori päivitetty? Hallitustoiminnan ABC Hälyttääkö se ruuhkista ja huolehtiiko nopeudesta? Onko kartat ajan tasalla ja onko nopein reitti määränpäähän tiedossa? Pitäisikö siis navigaattori / hallitus päivittää ajan tasalle?

19 Hallituspartnerit Pk-yrityksen osaava hallitus -projektin tavoitteena on 1) lisätä tietoisuutta hallitustyön merkityksestä pk-yrityksissä Itä-Suomen alueella 2) auttaa yrityksiä ja hallitusosaajia löytämään tehokas toimintapa sopivien hallituksen jäsenten löytämiseen ja välittämiseen 3) kehittää systemaattisesti hallitustyötä pkyrityksissä Itä-Suomen alueella. 4) kehittää Hallituspartnerien toimintaa Itä- Suomen alueella Hallituspartnerit Itä Suomi ry

20 Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun, Lahteen, Helsinkiin, Keski-Suomeen, Itä-Suomeen ja Kaakkois-Suomeen. Hallituspartnereihin kuuluu yli 300 jäsentä. Hallituspartnerit tekee tiivistä yhteistyötä kauppakamareiden käynnistämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen eli HHJ -koulutuksen kanssa. Luontaisia yhteistyökumppaneita kauppakamarien lisäksi ovat mm. yrittäjäjärjestöt, Elinkeinoelämän keskusjärjestö, ELY-keskukset, Tekes ja Finnvera Hallituspartnerit Itä Suomi ry

21 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n tavoitteena on luoda pk-yrityksistä vahva pohja Itä-Suomen talouden kasvulle, auttamalla itäsuomalaisia yrityksiä, ammattimaisen hallitustyöskentelyn kautta. * Korostamalla tehokkaan hallitustyöskentelyn merkitystä. * Kehittämällä jäsenistön ja alueen hallitusosaamista. * Tarjoamalla yritysten hallituksiin osaavia ja kokeneita elinkeinoelämän ammattilaisia Hallituspartnerit Itä Suomi ry

22 Hallitusjäsenten tehokas välityspalvelu Yhteydenotto Hallituspartnereihin www. hallituspartnerit. com Tutustuminen yritykseen ja sen tavoitteisiin Sopivien ehdokkaiden etsintä HP-jäsenistö Kansallinen HHJ-rekisteri Muut lähteet Yritys tutustuu ehdokkaisiin Hallituspartnerit välittää pk-yrityksille ulkopuolisia hallituksen jäseniä omistajien määrittämien kriteerien mukaisesti. Yritys valitsee hallituksen Yritys Palaute Toimiva hallitus ja menestyvä yritys Välitystoimintaan osallistuvat yrityksen omistajien lisäksi Hallitus-partnerien vastuuhenkilö ja välitystoimikunta. Ehdokkaita etsitään Hallituspartnereista, HHJ-kurssin käyneistä sekä muista lähteistä. Suosittelemme kahta yrityksen ulkopuolista hallituksen jäsentä. Hallituspartnerit

23 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry On uuden tyyppinen hallitusosaamista edistävä yhdistys. Keskittyy erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentelyn edistämiseen. Välittää osaavia ja kokeneita hallitusosaajia. Välitysprosessi on laadukas ja yrityslähtöinen. Näkökulmamme on olla voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys Hallituspartnerit Itä Suomi ry

24 Yhteystiedot ita-suomi.hallituspartnerit.com Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Toiminnanjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Pertti Haapakorva Jari A. Väänänen Puh puh Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kumppanit: Hallituspartnerit Itä Suomi ry

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Pk-yrityksen projektissa kehitetyn toimintamallin kuvaus Toimintamalli Projektin tavoitteena oli kehittää HP I-S ry:n käyttöön toimintamalli, jonka avulla pyritään kehittämään pk-yritysten hallitustyöskentelyä.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä

Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä Niemi, Elina 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus henkilöstöjohtajat jäseninä

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen innofactor@innofactor.fi Sisältö

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot