OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka"

Transkriptio

1 OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ohjelmistoyrittäjät r.y., jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä käyttää epävirallista englannin kielistä nimeä Finnish Software Entrepreneurs Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko Suomi. 2 Tarkoitus Yhdistys on ohjelmistoyritysten yrittäjähenkisten vastuunkantajien yhteistyöverkko.ja yrittäjien yhteistyöverkosto. Yhdistyksen tarkoituksenaaatteellisena periaatteena on edistää suomalaisen ohjelmistoalan menestymistä ja toimintamadollisuuksia. Lisäksi Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsenten yhdyssiteenä ja toimia jäsenten yrittämiseentoimintaan liittyvien yleisten ja yhteisten intressien hyväksi. 3 Toimintamuodot Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys harjoittaa toimialansa yleishyödyllistä tutkimus-, tiedotus- ja valistustoimintaa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin alan yhteisöihin. Yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä muuta taloudellista ansiota eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua laadultaan pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.jäsenilleen koulutus-, kehittämis-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Yhdistys järjestää jäsenille tarkoitettua toimintaa kumppanien kanssa. 4 Jäsenyys Yhdistyksen jäseniä ovat: a) varsinaiset jäsenet b) sivujäsenetlisäjäsenet c) kannatusjäsenetkumppanijäsenet d) kunniajäsenet. Jäseneksi valitsemisen suorittaa hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan jäsenen suosituksesta hyväksyä yksityinen henkilö, yritys, yhteisö tai säätiö, joka on hakenut jäsenyyttä ja joka toimii yrittäjänä tai työskentelee muuten johtavassa. Jos varsinaista jäsenyyttä hakee yritys, yhteisö tai vastuullisessa asemassa ohjelmistoyrityksessä. Samasta yrityksestä voidaan hyväksyä ainoastaan yksi henkilö varsinaiseksi

2 jäseneksi.säätiö, niin tällöin yritystä, yhteisöä tai säätiötä edustaa se, jolla on siihen edustamisoikeus. Vain Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyskokouksissa.yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen sivujäseneksilisäjäseneksi voidaan hyväksyä muut varsinaisten jäsenten kanssa samassa yrityksessä, yhteisössä tai säätiössä työskentelevät, jäsenyyden ehdot täyttävät henkilöt. SivujäsenilläLisäjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyskokouksissa. Henkilöiden tulee hakea lisäjäsenyyttä yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen kannatusjäseneksikumppanijäseneksi voidaan hyväksyä Yhdistyksen pyrkimyksiä tukeva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä tai säätiö. Kumppanijäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta yhdistyskokouksissa.yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokoushallitus kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsen voi erota Yhdistyksen jäsenyydestä joko ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisensa Yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta jolloin ero tapahtuu. Yhdistyksen jäsen, joka ei noudata Yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa Yhdistyksen etuja, voidaan erottaa Yhdistyksestä. Jäsen voidaan myös erottaa, mikäli hän kehotuksesta huolimatta laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai mikäli hän ei esimerkiksi yritystoiminnan lopettamisen tai muuten olosuhteiden muuttumisen vuoksi täytä enää Yhdistyksen jäsenyyden ehtoja. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenet suorittavat Yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- ja jäsenmaksuja. 5 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä valittavaa jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää syyskokousestasyyskokouksesta seuraavan kalenterivuoden.

3 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voi etäosallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen tai sähköpostin avulla, mikäli hallitus päättää tästä mahdollisuudesta. Tällaisesta kokouksesta tulee laatia pöytäkirja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettavaksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä ja joko puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja kuuluu läsnäoleviinon läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, ja vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on huolehtia Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä, käsitellä jäsenanomuksetjäsenhakemukset, pitää luetteloa Yhdistyksen jäsenistä sekä valmistella Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät, kokoonpanon ja toimivallan se määrää. Hallitus nimittää ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtajan. 6 Toimitusjohtaja Yhdistyksellä voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus. Hallitus nimittää ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtajan. 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kaikki yksin. Hallitus voi myös määrätäoikeuttaa muun henkilön kirjoittamaan Yhdistyksen nimen yksin. 8 Yhdistyksen tilien hoito

4 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on annettava Yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoatilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta hallinnon ja tilien tarkistamista varten. TilintarkastajienTilintarkastajan tulee antaa yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle Yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.. 9 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen YhdistyskokousYhdistyksen kokous kutsutaan koolle Yhdistyksen hallituksen toimesta vähintään 14 päivää ennen kokousta Yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Jäsenet vastaavat itse yhteystietojensa ajantasaisuudesta. 10 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen päättävänä elimenä toimii yhdistyskokous.yhdistyksen kokous. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun 1. ja joulukuun päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1)1) Esitetään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruusjäsenmaksujen suuruudet. 2) valitaanvalitaan hallituksen puheenjohtaja ja muuthallituksen jäsenet. 3) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä 4) valitaan3) Valitaan tilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan luonnollinen henkilö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja.

5 4) Valitaan Yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa Yhdistys on jäsenenä. 5) käsitelläänkäsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuunhuhtikuun 30. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1) esitetäänesitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 2) päätetäänpäätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta. 3) käsitelläänkäsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräinen kokousyhdistyskokous on kutsuttava koolle, kun Yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytäävaatii. Kokous on pidettävä kuukauden sisällä siitä, kun pyyntö on toimitettu Yhdistyksen hallituksen tietoon. Jäsen voi saattaa asiansa Yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyskokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinaisen jäsenen äänivaltaa voi käyttää valtakirjalla toinen Yhdistyksen varsinainen tai sivujäsen.lisäjäsen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä asiasta muuta todeta. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, ja vaaleissa ratkaisee arpa.

6 Yhdistyksen kokoukseen voi myös etäosallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus päättää tästä madollisuudesta. Tällöin vain reaaliaikainen etäosallistuminen kokouksen aikana tulee kysymykseen. Etäosallistumisen madollisuus ja sen toteutustapa ilmoitetaan kokouskutsussa. Jos päätösvaltaa on käytetty tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, hallituksen on huolehdittava siitä, että menettelystä päätöksenteossa, äänten laskennasta ja sen tuloksesta sekä tehdystä päätöksestä laaditaan päivätty ja hallituksen puheenjohtajan allekirjoittama selvitys. 11 Sääntöjen muuttaminen ja Yhdistyksen purkaminen Näiden Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyskokous. Päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Päätökseen, joka tarkoittaa Yhdistyksen purkamista, vaaditaan 3/4 yhdistyskokouksessa annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminenvahvistamiseen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyskokouksessa samanlaisellasamansuuruisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Yhdistyksen purkamisesta. Jos Yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat viimeisen purkamisesta päättävän yhdistyskokouksen päätöksen mukaan rekisteröidylle Yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa Yhdistyksen tarkoitusta tai on tätä tarkoitusta lähellä. 12 Muut määräykset Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt

TUL:n seurojen mallisäännöt TUL:n seurojen mallisäännöt Seurojen mallisäännöt hyväksytty TUL:n 24. liittokokouksessa Kemissä 27.5.2014 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.10.2002 Ennakkotarkastuksen jälkeen

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Turun Weikot ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle. IMMUUNIPUUTOSPOTILAIDEN YHDISTYS IMMUNBRISTPATIENTERNAS FÖRENING SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Immuunipuutospotilaiden yhdistys Immunbristpatienternas förening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT...

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT... 1 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT... 2 1. Nimi ja kotipaikka... 2 2. Tarkoitus ja jäsenyydet... 2 3. Toimintamuodot... 2 4. Jäsenet... 3 5. Liiton hallinto, kieli, tilintarkastaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot