Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen"

Transkriptio

1 Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

2 Rahoitus ja toiminnanohjaus Erot rahoituspohjassa alueiden välillä merkittäviä Haitallista kilpailua alueiden välillä tulee välttää Valtionosuusjärjestelmän ja tasausjärjestelmän todennäköinen uudelleenarviointi Rahoitusjärjestelmän pitää kannustaa kustannustehokkuuteen Kunnissa palvelujen toimintakulttuurit, tuotantotavat ja tuottamiskustannukset vaihtelevat Saattaa merkitä kuntakohtaisesti kohoavia tai väheneviä kustannuksia ja joka tapauksessa heikkenevää kustannusten hallintaa Kunnan muiden palveluiden rahoittaminen voi muodostua ongelmaksi Sosiaali- ja terveydenhuollon erikoisalojen paras mahdollinen asiantuntemus tulee olla käytettävissä

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueet Järjestämispäätösten käsittely pelkästään neuvottelumenettelynä yhteistyöalueiden ja valtion kesken ei ole riittävä, vaan lakiesitykseen tulee tältä osin kirjata myös sopiminen ( 26) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen käsite ja tehtävät ovat esityksessä epäselviä Miten varmistetaan lain esittämä enimmäismäärä kuntayhtymiä? Vaikka valtioneuvosto voi määrätä järjestämissopimuksen sisällöstä, kysymys kuuluu, kenellä yhteistyöalueella on mandaatti sopia sote-alueiden välisestä työnjaosta? (onko mandaatti esim. sillä sote-alueella, jolla sijaitsee yliopistosairaala? Jos on, niin kuinka vahva se on?)

4 Kuntien valmistautuminen iso haaste muutosjohtamiselle Vaarana on, että kuntien perinteisen sisäisen yhteistyön rajapinnat asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi heikkenevät Kunnan on seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä päätösten vaikutuksia. Tämä on merkittävä haaste sähköiselle tietojohtamiselle Uudistus edellyttää sopeuttamista kuntaorganisaatioissa, merkittävä osa peruskunnan henkilöstöstä siirtyy toiseen organisaatioon Liikkeenluovutuksessa tulee huomioida myös muun kuin sotehenkilöstön asema Henkilöstöltään suuri organisaatio Uudenmaan sote-alueelle Aikataulu on tiukka, lisäaika hyvä asia

5 Tehkää jo päätös

6 Kiitos!

7 Lausunto HE 324/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Istuvan hallituksen ohjelmassa rakenneuudistus kytkettiin tiukasti kuntarakenteen uudistamiseen. Kun kuntarakenneuudistus ei edennyt toivotulla tavalla, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta on muodostunut päävaihtoehto rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi. On selvää, että nykyisessä kuntien taloudellisessa tilanteessa tarvitaan rohkeita päätöksiä kuntien palvelurakenteiden uudistamisessa. Kun useimmat kunnat eivät selviä yksin kaikesta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta, kunnat on lailla velvoitettu kuulumaan mm. erikoissairaanhoidosta vastaavaan kuntayhtymään. Myös kuntien yhteistoiminta-alueet vastaavat alle asukkaan kunnissa sosiaalihuollosta ja perusterveydenhuollosta. Valtionosuudet maksetaan pääsääntöisesti peruskunnille, jotka rahoittavat näillä ja omilla verotuloillaan kuntayhtymien toiminnan ja muun kuntien yhteistoiminnan. Vaikka kuntien lukumäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt noin sadalla kunnalla, monet yhdistyneistä kunnista ovat edelleen niin pieniä, että ne kuntaliitoksen jälkeenkin joutuvat järjestämään pääosan palveluistaan kuntien välisellä yhteistyöllä. Suomessa alueellisen erilaistumisen vuoksi kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saannissa heikkenee nopeasti entisestään. Vahvalla kuntarakenteella voitaisiin monialaisemmin ja vaikuttavammin koota kunnan asukkaiden eri palveluja toimivammiksi kokonaisuuksiksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskinäisen integraation lisäksi on tärkeää yhdistää mahdollisimman laajasti perus- ja erikoistason tehtäviä kokonaisuuksiksi, joilla turvattaisiin mahdollisimman hyvin palvelujen saatavuus ja saavutettavuus eri osissa maata. Nyt esillä oleva ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on parhaimmillaan muutos parempaan suuntaan. Täydellinen integraatio toteutuu ja järjestysvastuullinen organisaatio on vahvempi. Tällöin voidaan ennakoida, että talouden hallinta on parempaa ja kustannustehokkuus sekä vaikuttavuus lisääntyvät. Vantaan kaupunki Kaupunginjohtaja Asematie Vantaa Puhelin

8 Lausunto HE 324/2014 vp Kuntanäkökulmia muutokselle 1) Rahoitus Kuntien ja sote-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon menojen tasausta tarvitaan edelleen. Kuten rahoitusjärjestelmän vaikutusarvioistakin näkee, kuntien välillä sote-menoissa asukasta kohden on huomattavia eroja alueittain ja kunnan koon mukaan. Alueista asukasmäärältään selkeästi suurimman, eli Uudenmaan sote-alueen kuntien sote-menot asukasta kohden ovat pienimmät. Erot alueiden välillä ovat merkittäviä. Yksiportaisen kuntayhtymämallin toimeenpanossa ja toteutuksessa tulee huomioida, ettei sotealueiden välillä synny kansantaloudellisesti haitallista kilpailua. Uudistuksen myötä palvelujärjestelmän kustannusten tulee olla julkisen talouden kestävyyden edellyttämällä tasolla. Valtionosuusjärjestelmän ja tasausjärjestelmän uudelleenarviointia todennäköisesti tarvitaan. On oikeudenmukaista, että toiminnan käynnistyessä ja sopimus- ja rahoitusjärjestelmää luotaessa huomioidaan kannustavasti erityisesti sellaisia kuntia tai kuntayhtymiä, jotka ovat onnistuneet palvelurakenteidensa kustannustehokkuudessa ja laadussa jo ennen uudistusta. Mikäli kunnan rahoitusvastuu kasvaa merkittävästi aiempaan verrattuna, voi kunnan talouden kannalta ongelmaksi muodostua kunnan muiden palvelujen rahoittaminen. Rahoituskustannukset voivat nousta nykyisin sote-palvelunsa kustannustehokkaasti järjestävissä kunnissa. Rahoitusjärjestelmän pitää kannustaa kustannustehokkuuteen. Kustannustehokkuus on mainittu lakiesityksessä järjestämispäätöksessä määriteltävänä asiana. Kuntakohtaisten rahoitusosuuksien tasaamiseksi esitetään mahdollisuutta sopia kuntayhtymissä enintään viideksi vuodeksi, että enintään 30 % sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta voisi määräytyä järjestämislaista poikkeavalla tavalla. Mahdollinen poikkeava rahoitusmenettely on käytännössä vaikeasti toteutettavissa kuntayhtymäpäätöksenä. Esityksen mukaan 19 sote-alueen asukasmäärät vaihtelevat suuresti. Pienimmällä alueella väestöpohja on noin asukasta ja suurimmalla noin 1,5 miljoonaa asukasta. On aiheellista kysyä, voiko sama järjestämismalli olla toimiva ja tehokas näinkin erikokoisilla sote-alueilla. Kunnissa palvelujen toimintakulttuurit, tuotantotavat ja tuottamiskustannukset vaihtelevat. Myös metropolialueen kuntien kesken on eroja. Monissa eri selvityksissä on tullut esiin pääkaupunkiseudun kaupunkienkin eritasoiset palvelukustannukset. Kuntien välisessä vertailussa Vantaa on osoittautunut suurien kaupunkien kustannustehokkaimmaksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samaan aikaan tutkimuksemme kertovat, että vantaalaiset ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme. Uudistuksen myötä tulee varmistaa, että hyvät käytännöt palvelutuotannon tehostamisessa, laadukkaassa asiakastyössä, taloudenhoidossa ja laadussa otetaan uudistuksen lähtökohdiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon erikoisalojen paras mahdollinen asiantuntemus pitää olla käytettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa sekä muissa valtion ja sote-alueiden välisissä yhteistyö- ja työnjakoneuvottelumenettelyissä. Vantaan kaupunki Kaupunginjohtaja Asematie Vantaa Puhelin

9 Lausunto HE 324/2014 vp ) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueet Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen käsite ja tehtävät ovat esityksessä epäselviä. Kaksi tai useampi sote-aluetta muodostavat lakiesityksen mukaan maantieteellisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen (3 ). Kyse ei ole kuitenkaan oikeushenkilöstä, jolla olisi omaa valmistelua tai organisaatiota. Kuntayhtymiä voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueilla enintään tietty laissa määritelty määrä (10 ). Sosiaali- ja terveysaluetta ensimmäisen kerran muodostettaessa maa jakautuu viiteen yhteistyöalueeseen (voimaanpanolaki 6 ). Mikäli yhteistyöalueen kuntayhtymiä muodostettaessa niiden piirin ulkopuolelle jää kuntia, niin voimaanpanolain mukaisesti valtioneuvoston on määrättävä kunnat, joiden on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät. Epäselväksi jää, miten lain esittämä enimmäismäärä kuntayhtymiä varmistetaan. Valtioneuvoston asetuksella kuitenkin säädetään yhteistyöalueisiin kuuluvat sote-alueet. Yhteistyöalueeseen kuuluvien sosiaali- ja terveysalueiden on tehtävä keskenään palvelujen järjestämissopimus (15 ). Ennen järjestämissopimuksen hyväksymistä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen on kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä. Vaikka valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä, olisi perusteltua selkeyttää yhteistyöalueiden ja sote-alueiden välinen työnjako sopimusvalmistelussa. Valtion ja sote-yhteistyöalueiden välisessä neuvottelumenettelyssä käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämispäätösten sisältöä ja mm. palvelutuotannon työnjakoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueisiin kuuluvien sosiaali- ja terveysalueiden järjestämispäätösten käsittely pelkästään neuvottelumenettelynä yhteistyöalueiden ja valtion kesken ei ole riittävä, vaan lakiesitykseen tulee tältä osin kirjata myös sopiminen. 3) Kuntien valmistautuminen on iso haaste muutosjohtamiselle Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on kunnissa toteutettu monilla eri sektoreilla, jotka muodostavat kunnissa asukkaiden toimintaympäristön. Vaarana on, että kuntien perinteisen sisäisen yhteistyön rajapinnat asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi heikkenevät. Kunnan rooli tulee muuttumaan ja asukkaiden edunvalvonta sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuu. Kunnan on seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä päätösten vaikutuksia (8 ). Tämä on merkittävä haaste sähköiselle tietojohtamiselle. Myös sote-alueen on otettava toiminnassaan huomioon päätösten vaikutukset hyvinvointiin. Päällekkäistä työtä sote-alueen ja kuntien välillä tulee välttää ja työnjaosta tulee sopia. Jotta sote-alue saa kunnista vertailtavaa tietoa, arviointi- ja seurantamenetelmien tulisi olla yhdenmukaisia kunnissa. Kaikki tämä edellyttää vankkaa hyvinvoinnin ja terveyden asukastietopohjaa kunnissa sekä erityisesti sähköisten seurantajärjestelmien kehittämistä ja arviointiperusvalikon määrittelyä. Uudistus edellyttää sopeuttamista kuntaorganisaatioissa, koska merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy toiseen organisaatioon. Tämä aiheuttaa paineen kaikkien kunnassa järjestettyjen tukipalveluiden uudelleenarviointiin. Vantaan kaupunki Kaupunginjohtaja Asematie Vantaa Puhelin

10 Lausunto HE 324/2014 vp HUS:ssa työntekijöitä on ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun isoissa kunnissa on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä yhteensä noin Liikkeenluovutus koskee koko sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä, myös hallinnossa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä olevia henkilöitä. Liikkeenluovutuksessa tulisi myös huomioida ne sotetukipalvelut, jotka on mitoitettu nykyiselle palvelu- ja henkilöstömäärälle kunnissa. Osassa kuntia hallinnon tukipalveluita on jopa yhtiöitetty (ateria-, laitos- ja kiinteistöhuolto). Hallinto ja tukipalvelut on mitoitettu Vantaalla vastaamaan työntekijän organisaatiota. Tämä uudistus tarkoittaisi sitä, että henkilöstön määrä lähes puolittuisi hallinto- ja muut tukipalvelut huomioon ottaen. Vantaalla on jo käynnistetty työ, jonka tavoitteena on selvittää mihin kaikkiin kunnan toimintoihin nyt esitetty uudistus tulisi vaikuttamaan. Kuntatyöntekijöiden asema sote-uudistuksessa ja kuntien yhdistyessä on erilainen. Sotekuntayhtymään siirryttäessä kyseessä on liikkeenluovutus, jolloin ei noudateta Paras-lain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa. Uudenmaan sote-alueen kuntayhtymän organisaation henkilöstömäärä on huomattavan iso ja vaarana ovat kohoavat kustannukset. Uusi valtava organisaatio vaatii paljon johtamiselta. Sen suurimpana haasteena ovat organisaatiokulttuurien ja toimintakulttuurien erot. Uudistuksen toteutus ja kuntayhtymän perustamista koskevat päätökset on henkilöstön osalta perustuttava kuntien henkilöstöarvioihin sekä yhteistoimintaan kuntien henkilöstön edustajien kanssa. Kunnille muutos henkilöstön siirtyessä uuteen organisaatioon merkitsee suurta muutosjohtamisen ja muutosviestinnän tarvetta. Henkilöstöä koskevat muutokset ovat suuria ja aikataulu on tiukka. On kuitenkin hyvä, että toimeenpanoa varten on saatu lisäaikaa. Yhteenveto kunnan näkökulmasta Vaarana on, että kuntien resurssit muiden tehtäviensä hoitamiseen vähenevät Kunnan eri toimialojen välisen yhteistyön rajapinnat murtuvat tai ainakin heikkenevät Uudistus vaatii merkittävää sopeuttamista, vaativaa muutosjohtamista ja aikaa Saattaa merkitä kuntakohtaisesti kohoavia tai väheneviä kustannuksia ja joka tapauksessa heikkenevää kustannusten hallintaa Rahoitusjärjestelmän pitää kannustaa kustannustehokkuuteen Paine valtionosuusjärjestelmän ja siihen sisältyvän tasausjärjestelmän uudelleenarviointiin kasvaa Kuntakenttä on jo vuodesta 2003 odottanut uudistusta, tehkää päätös. Kari Nenonen kaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Kaupunginjohtaja Asematie Vantaa Puhelin

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014 varatoimitusjohtaja Muutoksen aika on täällä Kuntarakenneuudistus, kuntalaki, valtionosuusuudistus ja sote-uudistus ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus,

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

SOTE EI KORJAA PALVELUITA

SOTE EI KORJAA PALVELUITA No 4 > 15.12.2014 ARVIO Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen SOTE EI KORJAA PALVELUITA Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. Esitys on

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot