Tunnuslukuja ja tilastoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunnuslukuja ja tilastoja"

Transkriptio

1 Sastamala - Kiikoinen Tunnuslukuja ja tilastoja (Huom! Sanallinen yhteenveto raportin lopussa) TARKISTETTU JA TÄYDENNETTY

2 Väestön kokonaismäärä kasvaa kohtuullisesti (+9,3%) Työikäisten määrä pysyy samansuuruisena Lasten ja nuorten määrä kasvaa lievästi(+5,6 %) Yli 65 v määräkasvaa voimakkaasti (+36 %) Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti (+39 %)

3 Väestön kokonaismäärä kasvaa hieman (+3,0%) Nuorten määrä vähenee Työikäisten määrä vähenee merkittävästi (-12 %) Yli 65 v määräkasvaa voimakkaasti (+47 %) Yli 75 vuotiaiden osuus kasva erittäin voimakkaasti (+ 66 %)

4 Sastamala/Kiikoinen väkiluku kasvaa lievästi v:een 2030 mennessä(+ 3,3 %) Lasten ja nuorten osuus väestöstä pysy lähes nykyisellään vuoteen 2030 mennessä Työikäisten määrä vähenee ennusteen mukaan yli 11 % Yli 65 vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä(+46,3 %) Yli 75 vuotiaiden osuus kasvaa erittäin voimakkaasti (+ 64 %) Yhdistyneen Sastamalan suuri haaste on saada väestön ikärakenteen kehitys tasapainoisemmaksi. Tämä edellyttää panostuksia elinkeinopolitiikkaan ja kaupungin vetovoimatekijöihin.

5 Kiikoisten ja Sastamalan huoltosuhde on kasvava ja merkittävän korkea. Kiikoisten huoltosuhde on vuoteen 2025 saakka Sastamalan vastaavaa lukua jonkin verran korkeampi Yhdistyminen ei muuta Sastamalan huoltosuhdetta suuntaan tai toiseen Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään.

6 Takausvastuut ilman kuntien takauskeskuksen takuita Katso erittely seuraavan sivun diasta

7 Takausvastuut tp Kiikoisten takausvastuut KiinteistöOy Kiikoisten Teollisuusmaa (Potilan konepajan omistajanvaihdosjärjestely, alkuperäinen takaus euroa) ,90 euroa As Oy Hämeenranta (kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö) ,06 euroa Kiikoisten Vanhustenkotiyhdistys ry (mm. vanhusten palveluasuntoja) ,09 euroa Kiikoisten muut takausvastuut: - Kiikoisten Myönteen vesiosuuskunta ,84 - Kiikoisten Kuorsumaan vesiosuuskunta ,23 - Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 7.732,81 Lisäksi (ei ole huomioitu kokonaisluvussa): - Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista ,77 - Mahd. vastuuta kattava osuus rahastosta 3.008,97 Sastamalan takausvastuut Tytäryhtiöt: - Sastamalan Vuokratalot Oy ,38 - Muut vuokratalot yht ,37 Muut: - Sastamalakoti-yhdistys ry ,39 - Vammalan Vaneri Oy (realisoitunut v. 2011) - Hämeenkyrön Vesi Oy Loimi-Hämeen jätehuolto Oy ,19 - Sammaljoen Vesiosuuskunta ,00 - Suodenniemen Vesiosuuskunta ,58 - Tampereen kaupunki/suodenniemeltäja Mouhijärveltäsiirtynyt ympäristölupien edellyttämien takausten vastatakaus ,94. Lisäksi (ei ole huomioitu kokonaisluvussa): - Osuus Takauskeskuksen takausvastuista ,77 - Mahd. vastuuta kattava osuus rahastoista ,28

8 Ulkoisissa menoissa on mukana kunnan ulosmyymän palvelun kustannukset, mm. Palvelukoti Ilola, lomituspalvelut, Sastamala Opisto yms. Ulkoiset menot sisältävät myös investointimenot ja lainojen lyhennykset. Tunnusluku ei ole yhdenvertainen, vaan kokonaisuutta hahmottava. Katso erillinen exel-taulukko: Palvelurakenteen eroja KIIKOINEN - SASTAMALA

9 Ulkoisten menojen erittely tp 2010 Menot Kiikoinen Sastamala Toimintakulut M 7,7 136,0 Korkokulut M 0,0025 1,2 Muut rahoituskulut M Investointimenot M Antolainasaamisten lisäys M Pitkäaikaisten lainojen vähennys M 0 0, ,3 0 0,15 0,084 5,8 Yhteensä M 8,2 156,5

10 Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, ettätulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Sastamalan vuosikatteeseen vaikuttaa vuoden 2010 yhdistymisavustus nettona77 /as. Vuosikate sisältää myös yhdistymisavustuksen kohdentamiseen liittyviä yhdistymisestä aiheutuvia ylimääräisiä käyttökustannuksia.

11 Tilikauden tulos Vuosikate poistot + satunnaiset tuotot Tilikauden tulos on tilikaudelle osoitettujen tulojen ja menojen erotus. Se lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Kumulatiivinen tulos kertoo syntyykö pitkällä aikavälillä riittävästi tuloja käyttöomaisuuden uusimista varten. Jos kumulatiivinen tulos lähestyy nollaa ja muuttuu negatiiviseksi, kunta käyttää omaisuuttaan käyttötalouden ylläpitämiseen ja rahoitukseen pitkällä aikavälillä. Sastamalan tilikauden tulokseen vaikuttaa vuoden 2010 yhdistymisavustus. Tilikauden tulos sisältää myös yhdistymisavustuksen kohdentamiseen liittyviä kustannuksia.

12 Sastamalan investointivaraus tp 2010 on 4,0 milj. Sastamalan taseen ylijäämään vaikuttavat merkittävästi yhdistymisavustukset, mutta ilman yhdistymisavustuksiakin Sastamalan taseen ylijäämäolisi positiivinen.

13 Suhteellinen velkaantuneisuus 100* (vieras pääoma saadut ennakot)/käyttötulot Tunnusluku kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisin maksuun, mitä pienempi tunnusluku on sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kiikoisten osalta vesihuollon liittymismaksujen kirjaaminen velaksi kasvattaa velan määrääja heikentävät tunnuslukua.

14 Omavaraisuusaste % 100*(oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/koko pääoma-saadut ennakot Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyäsitoumuksista pitkällätähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänätasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta. Kiikoisten osalta omavaraisuusasteeseen vaikuttaa vesihuollon liittymismaksujen kirjaus velaksi. Jos nämä olisi tuloutettu Sastamalan mallin mukaisesti niin omavaraisuusaste olisi 82%.

15 Toimintakate on toimintatuottojen ja-kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jääverovaroin katettavaksi toimintamenoista. Toimintakate on miinusmerkkinen.

16 Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman Investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet

17 Investointien tulorahoitus % 100*vuosikate/investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Sastamalan saama yhdistymisavustus v 2010 parantaa investointien tulorahoitus%.

18 Alle 2000 asukkaan kuntien keskimääräinen verotulo /as v 2010 on 2665 /as

19 Alle 2000 asukkaan kuntien keskimääräinen kunnallisvero % on 19,4 %

20

21

22

23 Katso lainojen tarkempi erittely diasta 25. Sastamalan yhdistymisavustukset ovat vähentäneet tarvetta ottaa lainaa investointeihin. Ilman kuntaliitoksia Sastamalan/Vammalan investointitaso olisi ollut alhaisempi.

24 Konsernilainat muodostuvat seuraavasti: Sastamala Kiikoinen - Emon ulkoiset lainat 42,6 m 0,5 m - Tytäryhteisölainat 15,8 m 1,5 m Konserni yhteensä 58,4 m 2,0 m Tytäryhteisölainat ovat vuokrataloyhtiöiden, muiden yhtiöiden, kuntayhtymien yms. lainoja, jotka liitetään konsernikokonaisuuteen ja niiden hoitovastuu on ao. yhteisöllä. Liikelaitosten lainat sisältyvät emon ulkoisiin lainoihin.

25 Erittely lainoista Kiikoinen Konsernilainat v 2010 olivat 1,5 milj. Emon lainat v 2010 olivat 0,5 milj. Kunnan lainat koostuvat pääasiassa yleiskatteisista talousarviolainoista (investointeihin): Nordea Pankki Oyj 4.204,68 euroa (vesihuoltoinvestointi) Kuntien eläkevakuutus euroa Kuntarahoitus Oyj euroa (mm. kunnantalon peruskorjaus) Yhteensä ,68 euroa Sastamala Konsernilainat v 2010 olivat 58,5 milj. Emon lainat v 2010 olivat 42,6 milj. -Kaupunki 8,8 M (360 /as)-pääasialliset lainoituskohteet: maanhankinta, asunto-alueiden tiet, katujen rakentaminen ja kunnossapito, kevyen liikenteen väylät, irtaimisto (kalusteet, työkoneet) -Tilakeskus 23,9 M (977 /asukas) lainoituskohteet: kaupungin oman toiminnan tilojen sekävuokrattujen tilojen rakentaminen ja ylläpito (toimitilat, vuokra-asunnot ym) -Vesi 9,9 M (404 /asukas) lainoituskohteet vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit, suurimpana pohjavesihanke v Lainoja ei pääsääntöisesti ole korvamerkitty tiettyyn investointiin vaan lainoja on nostettu yleiskatteisesti. Vuoden 2009 alussa Sastamalalle siirtyneet lainat Vammalasta Äetsästä Mouhijärveltä Väkkystä yht

26

27

28

29 SASTAMALA YHTEENSÄ Vakinaisen henkilöstön määrä PROSESSIT Vakinaiset PROSESSIT Vakinaiset Kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko 16 Konsernihallinto 9 Elinkeinot ja osaaminen 6 Kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko 9 Elävä maaseutu ja elämänlaatu maaseutupalvelut 8 - lomatoimi kirjasto- ja tietopalvelut 19 - kulttuuripalvelut 10 - liikuntapalvelut 9 - Sastamalan Opisto 11

30 Sastamala Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky 56 Sosiaali- ja terveyspalvelut hallinto ja aluesosiaalityö 14 - sote-hallinto 15 - perhepalvelut 11 - aluesosiaalityö 14 - sosiaalipalvelut 31 - perhepalvelut 16 - sosiaalipalvelut 31 - ikäihmisten kotihoitopalvelut ikäihmisten asumispalvelut perusterveydenhuolto ympäristöterveydenhuolto 12 - Työvoiman palvelukeskus 7 - varahenkilöstö 62 Työterveys Akaasia 30

31 Sastamala Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Kasvatus ja kulttuuri varhaiskasvatus varhaiskasvatus perusopetus perusopetus verkostolukio 33 - verkostolukio 33 - nuorisotoimi 6 - nuorisotoimi 6 - kirjasto- ja tietopalvelut 19 - kulttuuripalvelut 7 - liikuntapalvelut 9 - Sastamalan opisto 11 Yhdyskunta ja ympäristö 69 Yhdyskunta ja ympäristö yhdyskuntasuunnittelu 17 - yhdyskuntasuunnittelu 17 - yhdyskuntatekniikka 30 - yhdyskuntatekniikka 30 - rakennusvalvonta 6 - rakennusvalvonta 6 - Sastamalan Vesi 16 - Sastamalan Vesi 15 - maaseutupalvelut 7 - lomatoimi 161 Tilakeskus 129 Tilakeskus 36 - kiinteistönhoitopalvelut 36 - kiinteistönhoitopalvelut 36 - siivouspalvelut 38 - ruokapalvelut 55 SASTAMALA YHTEENSÄ Henkilöstön kokonaismäärä kasvaa Sastamalan soten isäntäkuntaratkaisun myötä merkittävästi.

32 Kiikoisten kunta, vakituinen henkilöstö sekä viranhaltijaorganisaatio vuonna 2011 Vakituiset Tehtävänimike Henkilö Hallinnon ja elinkeinon päävastuualue 5 kunnanjohtaja Tapio Rautava Perusturvatoimen päävastuualue 43 perusturvajohtaja Hanna Kautto - Kotipalvelu 8 - Palvelukoti Ilola 27 osastonhoitaja Tuulevi Aaltola - Lapsiperheiden palvelut 6 - Perusturvatoimen hallinto 2 Opetus- ja vapaa-aikatoimen päävastuualue 13 kunnansihteeri Tommi Ruokonen - Perusopetus 10 koulunjohtaja Juha Kankaaranta - Liikunta- ja nuorisotoimi 2 liikunta- ja nuorisosihteeri Paula Lahdenniemi - Kirjasto- ja kulttuuritoimi 1 kirjasto- ja kulttuurisihteeri Tiina Mannelin Teknisen toimen päävastuualue 3 kunnanrakennusmestarirakennustarkastaja Rauno Hepokorpi KAIKKI YHTEENSÄ 64 Kiikoisten henkilöstön kokonaismäärä pienenee sote-isäntäkuntaratkaisun myötä merkittävästi (henkilöstö yhteensä 27 vuodenvaihteen 2013 jälkeen)

33 Yhteenveto väestö- ja taloustunnusluvuista Kiikoinen Väestöv Väestön kokonaismäärä kasvaa kohtuullisesti (+9.3%) Työikäisten määrä pysyy samansuuruisena Lasten ja nuorten määrä kasvaa lievästi (+5,6%) Yli 65 v määrä kasvaa voimakkaasti (+36%) Yli 75 v määräkasvaa voimakkaasti (+39 %) Huoltosuhde v Huoltosuhde on kasvava ja merkittävän korkea (v 2010/71,8%) Huoltosuhde Sastamalaan verrattuna vuoteen 2020 saakka huonompi, jonka jälkeen se tasaantuu Sastamala Väestöv Väestön kokonaismäärä kasvaa hieman (+3,5%) Nuorten määrä vähenee Työikäisten määrä vähenee merkittävästi (-12%) Yli 65 v määrä kasvaa voimakkaasti (+47%) Yli 75 v määräkasvaa erittäin voimakkaasti +66 %) Huoltosuhde v Huoltosuhde kasvava ja merkittävän korkea (2010/63,1%)

34 Talous (v 2010) Kiikoisten verotulokertymä 2109 /as on huomattavan alhainen. Tästäseuraa, ettäkunta on hyvin riippuvainen valtionosuuksista ja pienetkin muutokset niissäheijastuvat voimakkaasti kunnan talouteen (esim. verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta v ennakkotiedon mukaan Kiikoinen saa milj, eli 908 /as. Tämä on kuntakentän suurimmasta päästä). Sastamalan osalta tilanne on parempi (2747 /as), joskaan sekään ei ylläsamankokoisten kuntien keskiarvoon. Sastamalan talous on myös hyvin riippuvainen valtionosuuksien määrästä. Sastamalan kunnallisvero % on yhden prosenttiyksikön suurempi, kuin Kiikoisten, joka osaltaan selittää verotulokertymäeroa Kiikoisiin nähden. Kiikoisten toimintakate on noin 9 % heikompi, kuin Sastamalan vastaava luku /as. mitattuna. Tämätarkoittaa, ettäkiikoinen joutuu käyttämään 9 % Sastamalaa enemmän verotuloja toimintakulujensa kattamiseen. Jossain määrin eroa voi selittäätasoltaan erilaiset maksut ja taksat (esim. Kiikoisten edullisemmat vesitaksat). Kiikoisten heikompi toimintakate tarkoittaa, ettäsilläon verotuloista suhteellisesti vähemmän käytettävänään rahoitusta kunnan elinvoimainvestointeihin yms., kuin Sastamalalla. Vuoden 2010 tilipäätöksen mukaan Kiikoisten investointien tulorahoitus oli 75%, kun se Sastamalassa oli peräti 109 %. Sastamalan lukuun vaikuttaa osaltaan aiempien kuntaliitosten porkkanarahat. Kiikoisten vuosikate on korkea (153% poistoista), samoin Sastamalan (194% poistoista), Sastamalan korkeaa tasoa selittääosin 2.33 milj. :n yhdistymisavustus. Molempien kuntien poistotaso on valtuustojen hyväksymän ja voimassaolevien ohjeiden mukainen. Taseeseen kertynyt ylijäämäon molemmilla kunnilla vahvaa tasoa. Erityisen vahva se on Kiikoisissa, 986 /as. Sastamalan vastaava luku on 581 /as ilman 4 milj. :n inv.varausta. Taseeseen kertynyt ylijäämä antaa hyvät lähtökohdat molemmille kunnille kehittää toimintaansa. Tilikauden tulos v 2010 on molemmissa kunnissa positiivinen ja näin ne ovat voineet vahvistaa tasettaan entisestään. Sastamalan tulos oli 233 /as, joka on huomattavasti parempi, kuin Kiikoisten 90 /as tulos. Sastamalan tulos oli myös huomattavasti parempi, kuin vastaavan kokoluokan kuntien keskimäärin. Sastamalan tulokseen vaikuttaa aiempien kuntaliitosten porkkanarahat. Positiivinen tulostaso antaa hyvän lähtökohdan molemmille kunnille suunnitella talouttaan tulevina vuosina. Kiikoisten kunta on käytännössävelaton, koska sen rahavarat ovat suuremmat kuin velat. Kiikoisten velkatasokin on alhainen asukasta kohti laskettuna. Sastamalan velkataso on huomattavastikorkeampi, kuin Kiikoisten, joskin se on merkittävästi alhaisempi, kuin vastaavan kokoisten muiden kuntien velkataso keskimäärin. Suhteellinen velkaantuneisuus % osoittaa, ettäkiikoinen tarvitsee ainoastaan 17 % käyttötuloistaan vieraan pääoman takaisin maksuun, kun vastaava luku Sastamalassa on 43 %, sekään ei ole huono, koska vastaavan kokoisten kuntien keskiarvo on 46 %. Kiikoisten vakavaraisuus, alijäämän sietokyky ja kyky selviytyävastuistaan pitkälläaikavälilläon vahva, koska sen omavaraisuusaste on 79 % (yli 70 % tasoa pidetään hyvänä). Sastamalan vastaava luku on 58 %, joka on samankokoisten kuntien keskiarvo. Sastamalan vakavaraisuutta voidaan pitää tyydyttävänä. Takausvastuut ovat määrältään molemmissa kunnissa kohtuulliset ja käyttötarkoitukseltaan perustellut. Takausvastuista ei aiheutune ongelmia kuntien talouteen. Sastamalan osalta v 2011 on realisoitunut 1,2 milj. :n suuruinen elinkeinotoimintaan liittyvä takausvastuu.

35 Kiikoisten kunta on hoitanut talouttaan hyvin ja pitkäjänteisesti. Taloudelliselta asemaltaan se on vahva ja hyvin varautunut tuleviin vuosiin. Talouden näkökulmasta suurimmat uhkat liittyvät Kiikoisten tulopohjan alhaisuuteen ja suureen riippuvuuteen valtionosuuksista. Jos valtionosuusperusteissa tapahtuu tulevinavuosina olennaisia muutoksia heikentääse nopeasti kunnan taloutta ja vaikeuttaa toimivien ja laadukkaiden palvelujen järjestämistäkuntalaisille. Väestön voimakas ikääntyminen tulevina vuosina syökunnan voimavaroja ja luo paineita omalta osaltaan kunnan tulotason vahvistamiseen veroja ja maksuja korottamalla. Väestöllisen huoltosuhteen tulevina vuosina arvioidaan heikkenevän merkittävästi. Kiikoisten kunnan tuotantokäytössä oleva kiinteistöomaisuus on arvioitu hyväkuntoiseksi ja näköpiirissä ei ole merkittäviä uusinvestointeja palvelutuotannon edellyttämiin tiloihin, uutta kirjastoa lukuun ottamatta. Sastamalan kaupungin talous on keskimääräisessä kunnossa. Aiemmat kuntaliitokset ovat aiheuttaneet melko raskaan investointitason, joka jatkossa heijastuu paineena suurempaan vuosikatteeseen kasvavien poistojen kautta. Kaupungin tulorahoitus on hyvälläpohjalla, tosin sitäovat vahvistaneet aiempien kuntaliitosten porkkanarahat. Velkamääräon hallittavissa ja korkea investointitaso laskee vahvistetun suunnitelman mukaan vuoden 2014 jälkeen. Vuoden 2012 ja sitä seuraavien vuosien taloussuunnitelma ei ole vielä valmistunut. Ennakkotietojen mukaan investointien karsimiseen jalykkäämisen on olemassa paineita. Sastamala on myös vahvasti riippuvainen valtion rahoituksesta, joskaan ei niin paljon, kuinkiikoinen. Sastamalaakin rasittaa väestön ikärakenteen kehittyminen vanhusvoittoiseksi (yli 75 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessäerityisen voimakkaasti). Sastamalassa uhkana on myös, että työikäisen väestön määrä vähenee. Tämä näkyy väestöllisen huoltosuhteen Kiikoistakin voimakkaampana heikentymisenä tulevina vuosina. Sastamalan tuotantokäytössäoleva kiinteistöomaisuus on arvioitu hyväkuntoiseksi. Vuoden 2012 osalta kaikkia Suomen kuntia rasittaa hallitusohjelman mukainen valtionosuuksien 631 miljoonan euron leikkaus, joka on 118 /as/kunta. Kiinteistöverotuksen poistuminen verotulotasauksen piiristävähentäälisäksi Kiikoisten valtionosuuksia (tasausta) 60 eurolla/asukas ja Sastamalan valtionosuuksia 41 eurolla/asukas. VM/Kuntaliiton arvion mukaan yhteisöveron jako-osuuden alentaminen 5%-yksikköä, valtionosuusleikkaus 118 /as sekä kiinteistöveron poistaminen valtionosuuksien tasausjärjestelmästäaiheuttaa Kiikoisille noin 2 % (0,26 milj. ) tuloveron korottamistarpeen ja Sastamalalle 1,5 % (noin 4,6 milj. )korottamistarpeen. Kiikoisten tuloveroprosentti on 19% ja Sastamalan 20%. Kiikoisilla on puskurina yhden veroprosentin ero Sastamalaan nähden, mutta valtiovalan toimenpiteet tasaavat kuntien tulevaa veroprosenttia olennaisesti. Tilanne kuvastaa hyvin kuntakohtaisia vaikutuksia, kun valtio puuttuu valtionosuusperusteisiin. Tulevaisuuden talousnäkymätarkentuu, kun kuntien talousarviot 2012 valmistuvat. Työn alla on myös vesihuollon uudet järjestelyt ja arviot vesihuollon infran korjaustarpeista tulevina vuosina.

Teuva Kauhajoki Kurikka TUNNUSLUKUJA V 2010

Teuva Kauhajoki Kurikka TUNNUSLUKUJA V 2010 Teuva Kauhajoki Kurikka TUNNUSLUKUJA V 21 Vs. 2.1.212 1 212 35 Verotulot /as v 21 3 25 Verotulot / /as 2 15 1 5 Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Verotulot /as v 21 252 2719 2369

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 3 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖ...20 1. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...20 1. SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT...28

Lisätiedot

Kuntien palvelutuotannon kehittäminen kustannushallinnan avulla Etelä-Pohjanmaalla

Kuntien palvelutuotannon kehittäminen kustannushallinnan avulla Etelä-Pohjanmaalla Ruralia-instituutti Kuntien palvelutuotannon kehittäminen kustannushallinnan avulla Etelä-Pohjanmaalla Juhani Laasanen Raportteja 43 Kuntien palvelutuotannon kehittäminen kustannushallinnan avulla Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2008. ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-395-0 Kuva: Heikki Helin

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2008. ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-395-0 Kuva: Heikki Helin HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2009 3 HEIKKI HELIN Ennen notkahdusta Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2008 ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-395-0 Kuva: Heikki Helin LISÄTIETOJA Heikki

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

Liedon ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisselvitys. Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen

Liedon ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisselvitys. Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen Liedon ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 28.2.2014 1(62) Sisältö 1 YHDISTYMISEN VIREILLEPANO JA ERITYISEN SELVITYSMENETTELY

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TP 2012 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1-2 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne 4 Kuntatalous

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖK- SENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖK- SENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖK- SENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT KUOPION KAUPUNKI JA TUUSNIEMEN KUNTA KUNTATALOUS yhdistymistä selvittävissä kunnissa Kokkonen Riitta,

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 3 OLENNAISET MUUTOKSET JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2014 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2014 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 2 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 Kunnanhallitus 7.12.2010 liite nro 1. Kunnanvaltuusto 16.12.2010 liite nro 1. 2 TALOUSARVIO VUODELLE

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 2. STRATEGIA VUOTEEN 2020 4 3. KESKEISET

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Kunnanvaltuusto 19.12.2013 104

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Kunnanvaltuusto 19.12.2013 104 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 104 2 YLEISPERUSTELUT... 4 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ, TALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ, TALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTAYMPÄRISTÖ, TALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO Sisällysluettelo 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSHAASTEET... 3 2 KUNTATALOUS... 15 3 HENKILÖSTÖ MAANINGALLA JA KUOPIOSSA... 26 4 HALLINTO- JA

Lisätiedot