TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

2

3 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2015

5 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014 Oikeusministeriö, talousyksikkö 24/2015 Toiminta ja hallinto OSKARI numero OM 13/013/2015 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat URN:ISBN: kirjanpitoyksikkö, tilinpäätös, talous Tiivistelmä Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2014 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen, talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman, taseen ja liitetiedot

6 PRESENTATIONSBLAD Publikationens titel Bokslut för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) för år 2014 Författare Justitieministeriet, ekonomienheten Justitieministeriets publikation 24/2015 Verksamhet och förvaltning OSKARI nummer OM 13/013/2015 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord URN:ISBN: bokföringsenhet, bokslut, ekonomi Referat Bokslutet för justitieministeriets bokföringsenhet för år 2014 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets: verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna, utfallskalkyl för budgeten, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning och noter

7 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS 10 1 Johdon katsaus 10 2 Ledningens översikt 12 3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kuvaukset tehtäväalueittain Oikeusministeriö Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Muut keskeiset hankkeet ja toiminnan kehittäminen Oikeusministeriön yhteydessä toimivat virastot Oikeusrekisterikeskus Onnettomuustutkintakeskus Tietosuojavaltuutetun toimisto Kriminaalipolitiikan instituutti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Tuomioistuimet Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 41 KORKEIN OIKEUS 41 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 43 HOVIOIKEUDET 44 HALLINTO-OIKEUDET 47 KÄRÄJÄOIKEUDET 49 MARKKINAOIKEUS 56 TYÖTUOMIOISTUIN 57 VAKUUTUSOIKEUS Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 60 7

8 3.4.1 Vaikuttavuus Julkinen oikeusavun ja kuluttajariitalautakunnan toiminnallinen tehokkuus Yleinen edunvalvonta Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset Ulosotto ja konkurssivalvonta Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Syyttäjät Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen 78 4 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuloarviot Määrärahat ja siirretyt määrärahat Tuotto- ja kululaskelma Tase 86 5 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuustiedot 88 6 Maksullisen toiminnan laskelmat 90 7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista virheistä, väärinkäytöksistä ja takaisinperinnöistä _ 108 TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA 109 TUOTTO- JA KULULASKELMA 113 8

9 TASE 114 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 116 ALLEKIRJOITUKSET 133 LIITTEET 134 LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 135 LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 138 LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat 141 LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat 143 LIITE E Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen 145 LIITE F Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset 153 LIITE G Virastojen henkilöstövoimavarat 156 9

10 TOIMINTAKERTOMUS 1 Johdon katsaus Oikeuslaitoksen toimintaympäristön kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen, yhä monimutkaistuvampi oikeudellinen sääntely, EU oikeuden merkityksen lisääntyminen ja erityisalojen syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden kasvu asettavat toiminnalle suuria haasteita. Samanaikaisesti haasteena on oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen taloudellisen tilanteen merkittävä kiristyminen lähivuosina ja kokeneen henkilökunnan korvaaminen suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat pääosin hyvän oikeusturvan edellyttämällä tasolla. Kuitenkin korkeimman oikeuden asiaratkaisuissa, vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa ja käräjäoikeuden laajoissa riita asioissa käsittely kesti tavoitetta pidempään. Myös tuomioistuinten alueelliset käsittelyaikaerot tulisivat olla kohtuullisia. Tavoitteena on, että yksittäisen tuomioistuimen keskimääräisen käsittelyaika ei poikkea merkittävästi koko maan keskiarvosta. Hovi ja hallinto oikeuksien osalta tavoite erojen lyhentämiseksi saavutettiin. Käräjäoikeuksien osalta tavoite oli, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tämä tavoite ei toteutunut. Säädösmuutoksilla, muun muassa hovioikeuksien jatkokäsittelylupasäännöksillä, on pyritty nopeuttamaan asioiden käsittelyä tuomioistuimissa. Hallinto oikeuksien työmäärää on pyritty vähentämään ja muutoksenhakuasioiden käsittelyä nopeuttamaan muun muassa laajentamalla oikaisumenettelyn käyttöä hallinnossa. Itä Suomen ja Kouvolan hovioikeudet yhdistyivät Itä Suomen hovioikeudeksi. Kuopion ja Kouvolan hallinto oikeudet yhdistettiin Itä Suomen hallinto oikeudeksi. Oulun ja Rovaniemen hallinto oikeudet yhdistettiin Pohjois Suomen hallinto oikeudeksi. Käräjäoikeuksissa lautamieskokoonpanoja kevennettiin ja asiantuntija avusteinen lasten huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu laajennettiin kattamaan koko maan. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettiin ja asiat siirrettiin hallintooikeuksien käsiteltäviksi. Kertomusvuonna ulosottoon saapuneiden asiamäärien kasvu taittui. Kuitenkin perintätulos kasvoi edellisvuodesta ja perittyjen rahasaamisten euromääräinen osuus pysyi korkealla tasolla Pieniä kuluttajaluottoja koskevan korkokaton voimaantulon jälkeen 10

11 myönnettyjen pienlainojen (ns. pikavipit) määrä on edelleen laskenut. Oikeusministeriö antoi vuoden 2012 lopussa asetuksen, jonka perusteella ulosoton toimipaikkojen kokonaismäärä vähennettiin 178:sta 66:een vuoden 2014 loppuun mennessä. Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Ennakkotietojen mukaan rikoksia tuli poliisiin tietoon 1,6 % edellisvuotta vähemmän. Rikollisuuden maltillinen vähentyminen on mahdollistanut sen, että maamme turvallisuustilanne on edelleen varsin hyvä. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuva palvelujärjestelmän heikkeneminen ei toistaiseksi ole näkynyt syrjäytymisestä johtuvan rikollisuuden lisääntymisenä ja vankiluvun kasvuna. Petosrikollisuuden voimakas kasvu koko 2000 luvun ajan kertoo etupäässä rikoksentekomahdollisuuksien lisääntymisestä internetin käytön yleistymisen myötä. Syyttäjälle syyteharkintaan saapui edellisvuotta enemmän asioita, ja niiden vaativuus jatkoi kasvuaan. Asioita saatiin ratkaistua noin kpl enemmän kuin edellisvuonna. Joutuisuus keskimääräisellä syyteharkinta ajalla mitattuna pysyi hyvällä tasolla. Yli vuoden syyteharkinnassa olevien asioiden määrän tulostavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. Rikosseuraamuslaitoksessa edelleen jatkunut vanki ja asiakasmäärien lasku helpotti sopeuttamissuunnitelman toimeenpanoa. Uusintarikollisuusriskin vähentämiseen tähtäävää toimintaa ei ole mahdollista järjestää vankeuslain edellyttämässä laajuudessa ilman riittävien resurssien kohdentamista toimintaan ja valvontaan. Myös kuntatalouden heikko tilanne hankaloitti toimintajatkumoiden järjestämistä siviiliin. Oikeusministeriö valmisteli yhdessä poikkihallinnollisen demokratiaverkoston kanssa Suomen ensimmäisen demokratiapoliittisen selonteon, jonka valtioneuvosto antoi eduskunnalle Selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista demokratian edistämistä ja sitoutumista demokratiapolitiikan toimeenpanoon. Selonteon linjausten pohjalta valmistellaan demokratiapoliittinen toimintaohjelma. Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelun ja vaalilain muutosten valmistelun tavoitteena on parantaa kansalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kertomusvuonna toteutettiin pitkään valmisteltu yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistus. Keskeisiä v annettuja lakiesityksiä olivat myös hallituksen esitys isyyslaiksi, hallituksen esitys rikosuhrimaksua koskevaksi uudeksi laiksi, hallituksen esitys viittomakielilaiksi, hallituksen esitys todistelua koskevan lainsäädännön uudistamisesta, hallituksen esitys yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon kokonaisuudistuksesta sekä hallituksen esitys yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 11

12 2 Ledningens översikt Internationaliseringen och den allt större kulturella mångfalden av rättsväsendets verksamhetsmiljö, det allt mer komplicerade rättsliga regelverket, den ökade betydelsen av EU rätten och ökningen i antalet ärenden som kräver djupgående sakkunskap ställer verksamheten inför stora utmaningar. Ytterligare utmaningar är den allt stramare ekonomiska situationen hos rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten inom den närmaste framtiden och behovet att anställa ny personal för att ersätta erfaren personal när de stora åldersklasserna går i pension. De genomsnittliga behandlingstiderna vid domstolarna uppfyller i huvudsak kraven på rättssäkerhet. Trots det motsvarade längden på behandlingstiden när det gäller högsta domstolens avgöranden i sak, ärenden som behandlas av försäkringsdomstolen och omfattande tvistemål vid tingsrätterna inte de mål som har satts upp. Därtill bör de regionala skillnaderna i domstolarnas behandlingstider vara skäliga. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild domstol inte betydligt avviker från genomsnittet för hela landet. För hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas del uppnåddes målet att minska skillnaderna. För tingsrätternas del var målet att den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Detta mål uppnåddes inte. Genom ändrade bestämmelser, bland annat bestämmelserna om tillstånd till fortsatt handläggning i hovrätterna, har man strävat efter att påskynda behandlingen av ärenden vid domstolarna. Syftet har varit att minska arbetsmängden vid förvaltningsdomstolarna och påskynda behandlingen av ärenden som gäller ändringssökande bland annat genom att utvidga tillämpningsområdet för rättelseförfarande inom förvaltningen. Östra Finlands hovrätt och Kouvola hovrätt slogs samman för att bilda Östra Finlands hovrätt. Kuopio förvaltningsdomstol och Kouvola förvaltningsdomstol slogs samman för att bilda Östra Finlands förvaltningsdomstol. Uleåborgs förvaltningsdomstol och Rovaniemi förvaltningsdomstol slogs samman för att bilda Norra Finlands förvaltningsdomstol. Antalet nämndemän i nämndemannasammansättningar minskades vid tingsrätterna och domstolsmedling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde togs i bruk i hela landet. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd lades ned och ärenden som hörde till nämndens behörighet överfördes till förvaltningsdomstolarna. 12

13 Under berättelseåret avtog ökningen av mängden ärenden som inkom till utsökning. Indrivningsresultatet ökade dock jämfört med året innan och de indrivna penningfordringarnas andel i euro förblev på en hög nivå. Antalet smålån (s.k. snabblån) har fortsatt att minska efter att räntetaket för små konsumentkrediter trädde i kraft. Justitieministeriet utfärdade i slutet av 2012 en förordning på basis av vilken det totala antalet verksamhetsställen för utsökningsverken minskades från 178 till 66 före slutet av Brottslighetssituationen i Finland har under de senaste åren legat på en stabil nivå. Inga nämnvärda ändringar skedde i antalet brott som kom till polisens kännedom. Enligt förhandsuppgifter var antalet brott som kom till polisen kännedom 1,6 procent mindre än året innan. Tack vare den måttliga minskningen av brottslighet är säkerhetssituationen i vårt land fortfarande relativt bra. Försämringarna i servicesystemet, som orsakats av det svåra ekonomiska läget, har ännu inte tagit sig uttryck i en ökning av fångantalet och brottslighet i anknytning till utslagning. Den kraftiga ökningen av bedrägeribrott, som pågått under hela 2000 talet, berättar främst om att möjligheterna att begå brott ökat i och med att användningen av internet blivit allt vanligare. Jämfört med året innan inkom ett större antal ärenden till åklagaren för åtalsprövning. Dessutom var ärendena allt mer krävande till sin natur. Antalet ärenden som avgjordes var ungefär fler än i fjol. Mätt enligt den genomsnittliga åtalsprövningstiden förblev behandlingarnas skyndsamhet på en god nivå. Resultatmålet som uppställts för antalet ärenden där åtalsprövningen pågått i över ett år uppnåddes dock inte. Antalet fångar och kunder vid Brottspåföljdsmyndigheten fortsatte att minska, vilket underlättade genomförandet av anpassningsplanen. Åtgärder som syftar till att minska risken för återfallsbrottslighet kan inte ordnas i den omfattning som fängelselagen förutsätter om inte tillräckliga resurser riktas till verksamheten och övervakningen. Dessutom gjorde den kommunala ekonomins svaga läge det svårare att fortsätta åtgärderna i det civila. Justitieministeriet beredde i samarbete med ett tväradministrativt demokratinätverk Finlands första demokratipolitiska redogörelse. Statsrådet överlämnade redogörelsen till riksdagen den 14 mars Syftet med redogörelsen är att stöda det långsiktiga och planmässiga arbetet för att främja demokratin och förbindelsen till genomförandet av demokratipolitiken. Utifrån riktlinjerna i redogörelsen bereds ett demokratipolitiskt åtgärdsprogram. Målet med beredningen av totalreformen av kommunallagen och ändringarna i vallagstiftningen är att förbättra medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Under berättelseåret genomfördes en totalreform av likabehandlingslagstiftningen, vars beredning pågick under en längre tid. Andra viktiga propositioner som överlämnades till riksdagen år 2014 var regeringens proposition med förslag till faderskapslag, regeringens proposition med förslag till en ny lag om brottsofferavgift, regeringens proposition med förslag till teckenspråkslag, 13

14 regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om bevisning, regeringens proposition med förslag till en totalreform av verkställigheten av samhällspåföljder och regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den. 14

15 3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kuvaukset tehtäväalueittain 3.1 Oikeusministeriö Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia Lainsäädäntö on oikeasuhteista ja tehokasta sekä selkeää ja ymmärrettävää. 1. Oikeusministeriö antaa valtioneuvoston lainvalmistelutyössä asiantuntijaapua oikeusjärjestyksen yhdenmukaisuudesta huolehtimiseksi sekä neuvoo yleisen EU oikeuden alan kysymyksissä. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Jatketaan lainvalmistelukoulutuksen ja muiden lainvalmistelun osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen menetelmien toteuttamista valtioneuvostossa. Edistetään vuonna 2013 julkaistun Lainkirjoittajan oppaan käyttöä ja saatetaan opas sähköiseen muotoon. Uudistetaan säädösvalmistelun kuulemisohjeet. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Kuulemisohjeen päivityksen aloittamista lykättiin lausuntopalvelu.fi:n viivästymisen vuoksi. Ohjeen uudistaminen on aloitettu. Muutoin tavoite toteutui. 3. Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Säädösehdotuksia tarkastettiin kappaletta. Vuonna 2014 säädöskokoelmassa julkaistuista säädöksistä ehdittiin tarkastaa 77,1 %. Kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon vahvistetaan. 1. Toteutetaan kansalaisen sähköisen osallistumisympäristön loput palvelut: lausuntopalvelu ja nuorten aloitekanava. Tuetaan viestinnällä ja koulutuksella uusien palvelutyökalujen käyttöönottoa. (DKY) 15

16 Toteutuma: Toteutui. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä edistetään. 1. Annetaan hallituksen demokratiaselonteko. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. 2. Tuetaan oikeusministeriön yhteydessä toimivaa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaa ja näin vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet 1. Annetaan HE neuvoa antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi sähköisesti ja uudistetaan äänestysmenetelmiä valmistelemalla nettiäänestyksen käyttöön ottamista seuraavalla hallituskaudella. Selvitetään valtiovarainministeriön asettaman toimikunnan tekemien, vaalien ajankohtiin ja kansalaisten osallistumisoikeuksiin liittyvien ehdotusten toteuttamista ja valmistellaan mahdolliset ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi. (DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Nettiäänestystä koskeva esiselvitys valmistuu kevään 2015 aikana. 2. Kansallisen perus ja ihmisoikeustoimintaohjelman toteutumisesta ja seurannasta raportoidaan ihmisoikeusselonteossa. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. 3. Annetaan HE erilliseksi viittomakielilaiksi. Toteutetaan valtioneuvoston hyväksymän kansalliskielistrategian toimenpiteitä. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. 4. Edistetään ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen nro 169 ratifiointia ja toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet. Annetaan HE saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistamiseksi. (Hall.ohj., LAVO, DKY) Toteutuma: Toteutui. 5. Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista sekä yhteensovitetaan valtioneuvostossa ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia Ahvenanmaan asioita. Valmistellaan Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän uudistamista syksyllä 2013 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa. (Hall.ohj., LAVO) 16

17 Toteutuma: Toteutui. 6. EU:ssa vaikutetaan erityisesti henkilötietojen suojaa ja eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmisteluun. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 7. Edistetään vakaata oikeusvaltiokehitystä erityisesti strategisissa yhteistyömaissa (Venäjä, Kiina) oikeusministeriön kansainvälistä yhteistyötä koskevien linjausten ja maiden kanssa solmittujen yhteistyöohjelmien mukaisesti. (LAVO, osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui. Oikeusturva Tuomioistuimet ja oikeusapu turvaavat palvelukyvyltään, osapuolille aiheutuvilta kustannuksiltaan sekä käsittelyajoiltaan oikeusturvan tosiasiallisen toteutumisen kansallisen lainsäädännön ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 1. Oikeusturvaa kehitetään kiristyvien talouden reunaehtojen johdosta vuonna 2013 valmistuneen vuosille laaditun Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella tehtävien linjausten pohjalta. (Hall.ohj., OHO, KPO, LAVO, THY) a. Selvitetään korkeimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen hyödyt ja haitat. (OHO) Toteutuma: Toteutui. b. Saatetaan loppuun voimaan tuleva hovi ja hallintooikeuksien rakenneuudistus sekä saatetaan loppuun yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön kanssa maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttaminen lukien ja asioiden siirtäminen hallinto oikeuksien käsiteltäväksi. (Hall. ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. c. Uudistetaan tuomioistuinten johtamismalleja ja henkilöstörakenteita sekä kevennetään hallintoa tuomioistuinlakityöryhmän esitysten perusteella tehtävien linjausten mukaisesti. Vuonna 2014 järjestetään työryhmän mietinnöstä lausuntokierros, laaditaan lausuntoyhteenveto ja valmistellaan HE:tä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. d. Laaditaan selvitys summaaristen riita asioiden käsittelyn keskittämisestä käräjäoikeuksissa tai ulosottolaitoksessa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. 17

18 e. Annetaan HE oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta koskien jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentamista hovioikeuksissa. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. f. Annetaan HE todistelua koskevan lainsäädännön uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. g. Annetaan HE muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen hallintoasioiden muutoksenhakumenettelyn yhdenmukaistamiseksi ja oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöalan laajentamiseksi. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. h. Annetaan HE vakuutusoikeuslain muuttamisesta. (OHO) Toteutuma: Toteutui. i. Selvitetään keinot joustavoittaa tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain: Liittyy tuomioistuinlakiuudistukseen, jossa työryhmävaiheessa ehdotetaan täsmennyksiä tuomioistuinten kokoonpanoa koskevaan sääntelyyn. Hallituksen esityksen valmistelu vireillä oikeushallinto osastolla. Muutoin tarvittavien lainsäädäntömuutosten arvioinnin aikataulu vielä avoin. j. Annetaan HE lautamiesten lukumäärästä käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanoissa. Vähennetään lautamiesten lukumäärää kokoonpanoissa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. k. Laajennetaan asiantuntija avusteinen huoltoriitamenettely koko maahan. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. l. Jatketaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämistä tietojärjestelmähankkeella (AIPA), jossa rakennettavan aineistopankin avulla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet sekä toteutetaan rikostuomiosovelluksen (Ritun) vaihe 2.0, jonka tavoitteena on parantaa Ritun käytettävyyttä kehittämällä mm. asiakirjojen tuottamistapaa. (Hall.ohj., OHO, THY, KPO) Toteutuma: Toteutui. 18

19 m. Käynnistetään hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kehittämistä koskeva esiselvitys. (Hall. ohj., OHO, THY) Toteutuma: Toteutui. n. Laaditaan videoneuvottelutyöryhmän esitysten perusteella menettelytapaohjeet videoneuvottelujen käytön lisäämiseksi tilanteissa, joissa edellytetään tuomioistuinten yhteistoimintaa niin sanotun virka avun antamiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui. o. Jatketaan vuonna 2013 asetetun työryhmän työn pohjalta tuomioistuinmaksujen käyttöalan laajentamista ja maksujen korottamista. Tavoitteena on antaa suppea HE vuonna 2014 ja kattava HE vuonna (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Suppeaa HE:tä vuonna 2014 ei annettu. Työryhmä katsoi tarkoituksenmukaisimmaksi antaa asiasta yhden, kaikki tuomioistuinsektorit ja asiaryhmät kattavan mietinnön. 2. Kiinnitetään tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen huomiota siihen, että otetaan vastuu kokonaiskäsittelyajasta asian käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa seuraamalla asioiden käsittelyketjua kokonaisuudessaan ja erityisesti kussakin tuomioistuinasteessa yli vuoden viipyneitä asioita ja edistämällä niiden nopeaa käsittelyä. (OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui. 3. Käynnistetään kokonaisselvitys oikeudellisten neuvontapalvelujen ja oikeusavun nykytilasta ja tarpeesta v mennessä. Ensivaiheessa laaditaan suunnitelma, jossa määritellään kokonaisselvityksen tavoitteet, eteneminen sekä niiden kytkeytyminen muuhun oikeudenhoitoon ja julkisiin neuvontapalveluihin ottaen huomioon jo tehdyt ja käynnistetyt tutkimukset ja pilotit. Kokonaisselvityksen osana laaditaan suunnitelma talous ja velkaneuvonnan mahdollisesta siirrosta kunnilta oikeusministeriön hallinnonalalle. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Työ ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään talous ja velkaneuvonnan nykytilannetta ja vaihtoehtoisia järjestämistapoja (TEM/1886/ /2014). Työryhmän toimikausi päättyy Arvioidaan jo tehtyjen ja käynnistettyjen tutkimusten mahdollisesti edellyttämät pikaiset oikeusapua koskevat lainsäädäntötoimenpiteet sekä jatketaan oikeusapuverkoston hallinnollista uudistamista. (OHO) Toteutuma: Toteutui. 5. Kuluttajariitalautakunnan asiankäsittely ja sitä tukevat sähköisen asioinnin käytännöt uudistetaan hyödyntämällä ICT:tä nykyistä tehokkaammin. Vuonna 2014 tuetaan lautakunnan toiminnallista kehittämistä. (OHO, THY) 19

20 Toteutuma: Toteutui osittain. Sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt 6 kk suunnitellusta. Viivästyminen on johtunut tietohallinnon resursseista ja esiselvityksen jälkeen ilmenneistä määrittelyjen täydennystarpeista. 6. Oikeushallinto osaston keskeisiä tulostavoitteita ja uudistuksia, kuten rakenneuudistuksia, lasten huolto ja tapaamisoikeusasioiden sovittelun laajentamista, toimitilakonseptin ja IT järjestelmien käyttöä tuetaan koulutuksella. Tuomareiden suuren vaihtuvuuden johdosta järjestetään prosessinjohtokoulutusta uusille tuomareille. Käsittelyaikojen nopeuttamista käsitellään prosessinjohto ja johtamiskoulutuksissa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. 7. Selvitetään Oikeusrekisterikeskuksen tehtävien laajentamista täytäntöönpanokelpoisiin rikosperusteisiin saataviin sekä hallinnollisiin seuraamusmaksuihin. (OHO) Toteutuma: Toteutui. On selvitetty, mutta muutosta ei pidetty tarkoituksenmukaisena taloudellisista syistä. Velallisten selviytymistä edistetään maksuhäiriöpolitiikalla. 1. Annetaan HE yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Ulosottotoimen strategisella suunnittelulla (mm. taloussuunnittelu) ja tulosohjauksella luodaan toiminnalliset puitteet ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen läpiviemiseksi. Osallistutaan ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen läpiviemiseen hankkeen johtoryhmässä ja alatyöryhmissä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Luottotappioita torjutaan tehokkaalla perinnällä. 1. Ulosoton erikoisperintä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tehostaa harmaan talouden torjuntaa ja rikoshyödyn poisottamista sekä parantaa perintätulosta. Seurataan viranomaisyhteistyön toimivuutta erikoisperinnässä sekä erikoisperinnän tulostavoitteiden toteutumista niitä kuvaavien mittareiden avulla. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. 2. Tehostetaan konkurssiasiamiehen toimiston osalta harmaan talouden ja talousrikosten selvitystyötä konkurssivelallisten erityistarkastuksilla ja julkisselvityksillä. Seurataan konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan 20

21 tehokkuutta mm. harmaan talouden torjunnassa käyttöönotettujen mittareiden ja KOSTI tiedonhallintajärjestelmän avulla. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet 1. Annetaan HE sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantulosta niin, että lainsäädäntö voi tulla voimaan vuoden 2015 aikana. (LAVO) Toteutuma: Ei toteutunut. Tarvittavat tietojärjestelmät eivät ole olleet valmiita. Mikäli tietojärjestelmien kehittäminen sallii, lait voidaan saattaa tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. Kriminaalipolitiikka Rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja vähennetään. Erityisesti vähennetään väkivaltarikollisuutta. Turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta parannetaan. 1. Edistetään rikoksentorjuntatoimien vaikuttavuuden arviointia valmistelemalla materiaalia arvioinnin tueksi. Vaikuttavuuden arvioinnin keinoja ja hyviksi todettuja rikoksentorjuntamenetelmiä tehdään tunnetuksi verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Oman materiaalin tuottamista ei nähty tarpeelliseksi, sillä Euroopan rikoksentorjuntaverkosto EUCPN julkaisi kevääl lä 2014 oppaan rikoksentorjunnan arvioinnista. Oppaan suomenkielinen käännös julkaistiin lokakuussa 2014 ja se on saatavilla EUCPN:n ja rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilta. 2. Osallistutaan poikkihallinnollisen lastenasiaintalo hankkeen toiminnan kehittämiseen. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 3. Väkivallan ehkäisyssä painopisteinä ovat vakavien väkivaltarikosten ja nuorten kokeman väkivallan vähentäminen sekä haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen. (KPO) - Kehitetään nuorille miehille suunnattuja rikoksia ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten mentorointi ja vertaistukiohjelmia, esim. Poikien talo malli. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Hanketta varten perustettiin työryhmä lokakuussa Työryhmä tuottaa arviointiraportin mennessä. 21

22 - Valmistellaan Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen sopimuksen edellyttämiä yhteensovittamis, seuranta ja arviointitehtäviä yhdessä THL:n kanssa. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Istanbulin sopimuksen ratifiointiin liittyvät toimenpiteet ovat viivästyneet ja koordinaatioelimen perustaminen toteutumatta. STM on vastuussa koordinaatioelimen perustamisesta. 4. Rikoksen uhrin aseman kehittämisessä painotetaan uhrin yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista käytännön oikeusprosessissa ja tukitoimissa EU:n rikosuhridirektiivin mukaisesti. (KPO) - Valmistellaan HE rikosuhrimaksun käyttöön ottamiseksi sekä muut rahoitusmallin edellyttämät rikosten uhreille suunnattujen tukipalveluiden kehittämistoimenpiteet. (Hall. ohj., KPO) Toteutuma: HE valmistelu toteutui. Uhripoliittisen toimikunnan loppuraportti valmistui helmikuussa Valmistellaan EU:n uhridirektiivin edellyttämät lainsäädäntötoimet. (LAVO, KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanoa varten LAVO:ssa asetettiin työryhmä, jonka määräaika oli Edistetään kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen laatimalla ehdotus naapuriapumallin periaatteista. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 6. Annetaan HE seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttamisesta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. 7. Annetaan HE tietoverkkorikoksia koskevan rikoslainsäädännön uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 8. Annetaan HE ihmiskauppaa koskevan rikoslainsäädännön uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 9. Tehostetaan korruptionvastaisen yhteistyöverkoston toimintaa ja vahvistetaan verkoston kokoonpano ja tehtävät uudelle 2014 alkavalle toimikaudelle. Verkoston tehtäviksi tullaan asettamaan mm. korruptiolle riskialttiiden sektoreiden kartoittaminen tutkimuksen avulla, korruption ilmiantajien suojelujärjestelmän edellyttämien toimenpiteiden arvioiminen OECD:n ja EN:n 22

23 antamien suositusten pohjalta sekä Suomen kannan valmisteleminen OECD:n ja GRECO:n Suomelle antamiin suosituksiin. (Hall. ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Uusintarikollisuutta vähennetään parantamalla rangaistusta suorittavan edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan. 1. Yhdyskuntaseuraamuksia ja seuraamusten täytäntöönpanoa kehitetään. Rangaistusten täytäntöönpanossa vankeja ei sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. (KPO) - Annetaan HE yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon kokonaisuudistuksesta. (KPO) Toteutuma: Toteutui. - Käynnistetään hanke, jossa selvitetään yhdyskuntaseuraamusten käyttöä ja alueellisia eroja. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Hanketta on valmisteltu ja se käynnistetään vuoden 2015 aikana. - Käynnistetään vankiloiden valvontatasoluokituksen edellyttämien lainsäädäntömuutosten valmistelu. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Asiaa selvittää ensin RISE:n työryhmä, jonka määräaika on keväällä Annetaan HE sakon muuntorangaistuksen kokonaisprosessin uudistamisesta. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa muuntorangaistusmenettelyä, joka nykymuodossaan on monimutkainen ja työllistää useita eri viranomaisia. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskeva HE annettiin eduskunnalle Esitykseen ei sisälly kokonaisprosessin uudistamista koskevia ehdotuksia, vaan ne valmistellaan myöhemmin erikseen. 2. Annetaan HE yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvien tehtävien siirrosta ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 3. Annetaan HE koko rangaistusta suorittavalle vangille tarkoitetusta uudesta seuraamuksesta vakavan väkivaltariskin vähentämistä selvittäneen työryhmän ehdotusten ja niistä saadun lausuntopalautteen pohjalta. (Hall. ohj., KPO) 23

24 Toteutuma: Ei toteutunut. HE:ta on valmisteltu, mutta se annetaan vasta uudelle eduskunnalle. 4. Valmistellaan vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirto sosiaali ja terveysministeriölle ja valvontavallan siirto sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolle. (KPO/OM, STM) STM antaa HE:n. Toteutuma: Toteutui. Oikeudenmukainen rikosvastuu toteutuu tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. 1. Osallistutaan hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämisen kuudennen torjuntaohjelman toimeenpanoon. Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä. (Hall.ohj., KPO, OHO) Toteutuma: Toteutui. 2. Osallistutaan oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpanoon, edistetään nopeutetun oikeudenkäyntimenettelyn käyttöönottoa ja syyttäjien työmenetelmien kehittämistä. Nopeutetun menettelyn edellyttämien lainsäädännöllisten muutosten tarpeesta ja valmistelun käynnistämisestä päätetään vuoden 2014 alussa. (KPO, OHO) Toteutuma: Toteutui. 3. Valmistellaan tutkintavankeutta koskevaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa matkustuskiellon sähköisen valvonnan ja muiden tutkintavankeuden vaihtoehtojen käyttämisen. Samalla selvitetään mahdollisuudet siirtää vastuu tutkintavankien säilyttämisestä oikeusministeriön hallinnonalalle ja vanginkuljetusta koskeva tehtäväjako poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä. HE annetaan aikaisintaan vuonna (KPO) Toteutuma: Toteutui. Asiaa valmistellaan työryhmässä, jonka määräaika on Pannaan kansallisesti täytäntöön hyväksytyt vastavuoroisen tunnustamisen ja rikosoikeuden alan EU säädökset ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön. (LAVO, KPO) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet: 1. Tuetaan Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän (ATJ) kehittämistä. (KPO, THY) Toteutuma: Toteutui. 24

25 Arjen oikeussuhteet Turvataan kansalaisten toiminnan ja valinnan vapaus ja siten lisätään yhteiskunnan, talouden ja kansalaisten toimeliaisuutta ja hyvinvointia. 1. Annetaan HE uudeksi säätiölaiksi sekä HE avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. (Hall. ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. HE uudeksi säätiölaiksi annettiin. HE avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta on valmis annettavaksi. Huolehditaan myös lainsäädännössä heikomman osapuolen suojaamisesta, erityisesti kuluttajansuojassa ja perheoikeudessa. 1. Annetaan HE asuntokauppalain muuttamisesta, jolla parannetaan ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä selkeyttämällä asunnonostajan suojaa koskevaa sääntelyä. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Annetaan HE isyyslaiksi. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet 1. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU säädökset (mm. EU perintöasetus) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (mm. EUkauppalaki, EU aviovarallisuusasetukset, lentomatkustajan oikeudet). (LAVO) Toteutuma: Toteutui Toiminnallinen tehokkuus Hallituksen esitykset, EU- ja kansainväliset lainsäädäntöhankkeet sekä säädösvalmistelun kehittäminen Ministeriön taloudellinen tilanne vuosina on tiukka. Tämän vuoksi osastot huolehtivat siitä, että valmistelun alusta alkaen kiinnitetään huomiota siihen, että - hallituksen esitykset, U kirjelmät ja muut valmisteluasiakirjat laaditaan mahdollisimman tiiviiksi kuitenkin niin, että esimerkiksi esityksen 25

26 olennaiset taloudelliset ja muut vaikutukset on johdonmukaisesti ja selkeästi kuvattu, - kullakin eduskunnan istuntokaudella annettaviksi ilmoitetaan vain ne esitykset, jotka suurella todennäköisyydellä saadaan annetuiksi, - noudatetaan Sujuvampaan lainvalmisteluun hankkeen viitoittamia hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytapoja (LAVO, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui. Tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen hallinnonalalla ja ministeriössä 1. Oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kehittämistä ja toiminnan sopeuttamista kiristyvään määrärahatilanteeseen toteutetaan vuonna 2013 valmistuneen Oikeudenhoidon uudistamisohjelman, lyhyen aikavälin sopeuttamisohjelman ja Rikosseuraamuslaitosta koskevan sopeuttamissuunnitelman pohjalta. Toimenpiteissä otetaan huomioon myös valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet. (OHO, KPO, LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Hallinnonalalla viime vuosina toteutetut ja lähivuosina vireillä olevat merkittävät rakennemuutokset edellyttävät kaikilla toimialoilla toimipaikkaverkoston kehittämistä ja tilankäytön tehostamista, mutta luovat tähän myös mahdollisuuksia. Toimitilajohtamista ja hankintatointa tehostetaan hyväksyttyjen strategialinjausten pohjalta. (OHO, KPO, HALY, TALY) Toteutuma: Toteutui. Ministeriön osalta käynnistettiin vuonna 2014 tilahanke, jossa ministeriön toiminta pyritään keskittämään pääosin yhteen kiinteistöön nykyisten kolmen sijasta. Kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin euroa vuodessa. Tilatehokkuus paranee nykyisestä n m²/htv noin 20 m²:öön/htv. 3. Tietohallinnossa jatketaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa perusprosesseja tukevien tietojärjestelmien uudistamista ja työskentelyä tukevien palvelujen kehittämistä. (THY, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui. 26

27 Taulukko. Oikeusministeriön toimintamenot ja kustannukset Tavoite Vertailu edelliseen vuoteen Vertailu tavoitteeseen Toimintamenot, 1000 euroa % 2 % Kustannukset, 1000 euroa toimintoketjuittain % Yhteiskuntapoliittiset tehtävät ja ulkoinen viestintä % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Ministeriön ja hallinnonalan johtaminen sekä toiminnan kehittäminen % Ministeriön muut hallintotehtävät % Ministeriön sisäinen hallinto % Poissaolo % Kertomusvuonna ministeriön toimintamenot olivat edellisen vuoden tasolla. Kustannuksia kohdistui 9 % edellistä vuotta enemmän Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen 1. Henkilöstöpolitiikassa olennaista on tukea rakennemuutoksia sekä toiminnan ja työyhteisöjen kehittämistä pitkäjänteisesti, kannustavasti sekä hyvään ja tasapainoiseen henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti. (HALY, osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui. 2. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tarkempaan tarkasteluun valitaan 1 2 säädöshanketta ja sukupuolinäkökulma sisällytetään 1 2 valitun muun kuin säädösvalmisteluhankkeen tai ohjelman tavoitteisiin ja arviointiin. Osastot ja yksiköt selvittävät, kuinka sukupuolinäkökulmat otetaan paremmin huomioon vuotta 2015 koskevassa talousarvioehdotuksessa. (HALY, osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui osittain. Sukupuolinäkökulman huomioonottaminen vuode 2015 talousarviossa kirjattiin suunniteltua suppeampana. 3. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja Rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamissuunnitelman täytäntöönpanossa noudatetaan johdonmukaista ja kestävää, henkilöstön työhyvinvointia tukevaa henkilöstöpolitiikkaa. (OHO, KPO, HALY) Toteutuma: Toteutui. 27

28 3.1.4 Muut keskeiset hankkeet ja toiminnan kehittäminen Sisäisen valvonnan kehittämistavoitteet Hallinnonalan riskienhallinnan yhteistyöverkostossa seurataan, koordinoidaan ja kehitetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä erikseen vahvistettavan työsuunnitelman pohjalta. Ensi vaiheessa verkostotyön tavoitteena on hallinnonalan riskienhallinnan raportointijärjestelmän kehittäminen. (STY, osastot ja erilliset yksiköt) Toteutuma: Toteutui osittain. Toimenpiteet on käynnistetty osana Siva arviointien kehittämistä ja monivuotisen tulosohjauksen toimennpanoa. Oikeusministeriön tietoturvallisuuden kehittämishankkeessa varmistetaan ministeriön toiminnan tietoturvallisuus. Auditoidaan tietoturvallisuuden taso kolmannen osapuolen toimesta niin, että tietoturvatasojen perustason vaatimukset täytetään. (HALY, osastot ja erilliset yksiköt) Toteutuma: Toteutui osittain. Hanke valmistuu kesällä Oikeusministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteiden kehittämistä jatketaan selkeyttämällä keskeiset menettelyt ja liittämällä ne osaksi ministeriön suunnittelun ja seurannan vuosikelloa. (STY, osastot ja erilliset yksiköt) Toteutuma: Toteutui. Toteutetaan liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen riskiperusteisen suunnitelman pohjalta valmisteltavan vuosisuunnitelman mukaiset arviointi ja konsultointityöt sekä muut kansliapäällikön osoittamat tehtävät. (STY) Toteutuma: Toteutui. Muutoksista on sovittu erikseen kansliapäällikön kanssa EU ja kansainvälinen säädösvalmistelu Osallistutaan EU ja kansainväliseen säädösvalmisteluun oikeusministeriön EUtoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä koskevien linjausten mukaisesti mm. Pohjoismaisen yhteistyön, Euroopan neuvoston, Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin, YK:n alajärjestöjen ja UNIDROIT`n puitteissa. (Osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui. Tietohallinto Jatketaan tietohallintostrategian linjausten toteuttamista. Kehitetään edelleen asiakaslähtöistä toimintamallia erityisesti tilaaja tuottaja rajapinnan täsmentämisellä sekä roolien ja vastuiden määrittelemisellä ja niiden kommunikoinnilla. (THY) Toteutuma: Toteutui. 28

29 Parannetaan edelleen yhtenäisiä kehityskäytäntöjä toimintasektoreiden kanssa. Huomioidaan hanketoiminnan kehittämisessä asiakkaiden toiminnalliset tarpeet, jotta lopputuloksista saadaan tarpeiden mukaisia. Tuetaan osastoja erityisesti AIPA, ATJ ja KRIL hankkeiden tilaajaroolissa. Kiinnitetään erityistä huomiota tietojärjestelmien käytettävyyden ja käyttöliittymien kehittämiseen. (THY) Toteutuma: Toteutui. Kuvataan hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuuri. Kehitetään asiakaslähtöisesti tietohallinnon sovellus ja asiantuntijapalveluiden tuotteistusta ja hinnoittelumallia. Kiinnitetään erityistä huomiota palvelusopimusten hallintaan, taloussuunnitteluun ja raportointiin sekä palvelutuotannon laadun mittaamiseen. Toteutetaan tietohallinnon tilaaja ja tuottajaosaamisen oppimiskokonaisuudet. (THY) Toteutuma: Toteutui osittain. Tietohallinnon sovellus ja asiantuntijapalveluita ei ole vielä tuotteistettu, tietoarkkitehtuurikuvaukset ovat ylätasolla ja käsitemalli sekä sanastot kuvataan myöhemmin hankkeissa. Varmistetaan tietoteknisen palvelutuotannon laatu ja jatkuvuus sekä kehittyminen toimialariippumattoman palvelukeskuksen käynnistäessä toimintaansa. Varmistetaan tietohallintopalveluiden ohjausrakenteiden toimivuus. Jatketaan tietotekniikan valtavirtaistamista laajentamalla valtion yhteisten palveluiden käyttöä hallinnonalalla tilaajien rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. (THY) Toteutuma: Toteutui. Tutkimustoiminta Valmistellaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon yhteistyössä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa. (KPO) Toteutuma: Toteutui. OPTL siirrettiin HY:n sosiaalitieteiden laitoksen alaisuuteen ja se aloitti toimintansa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttina (KRIMO) vuoden 2015 alusta lähtien. Valmistellaan oikeusministeriön tutkimus ja kehittämistoimintaa ohjaava suunnitelma. (osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Ei toteutunut. Laadittiin VNK:n pyynnöstä suppea tilannekatsaus, mutta varsinaisen tutkimustoimintaa ohjaavan suunnitelman laatiminen aloitetaan 2015 Osallistutaan valtioneuvoston tutkimus ja arviointitoiminnan vahvistamiseen. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 29

30 Viestintä Edistetään vuorovaikutteista viestintää ja kuulemista tukemalla Otakantaa palvelun uusien työkalujen käyttöönottoa. (DKY, VY, osastot) Toteutuma: Toteutui. Kehitetään vaali ja äänestysaktiivisuusviestintää vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (DKY, VY) Toteutuma: Toteutui. Toteutetaan kokonaisuudessaan oikeusministeriön hallinnonalan intranetin käyttöönotto ja kehittämishanke. (HALY, VY) Toteutuma: Toteutui. Taloushallinto ja hankintatoimi Uusitaan oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen taloussääntö sekä taloushallinnon ohjeistus. (TALY) Toteutuma: Toteutui osittain. Taloussääntö uusittiin, ohjeistuksen osalta maksuaikakortteja ja käteiskassoja koskeva ohjeistus päivitetään keväällä Valmistaudutaan oikeusministeriön hallinnonalan valtion uuden henkilöstö ja taloushallinnon järjestelmän (Kieku järjestelmä) käyttöönottoon. (TALY, HALY) Toteutuma: Toteutui. Parannetaan ministeriön osastoille ja yksiköille sekä virastoille tuotettavaa säännöllistä talouden raportointia. (TALY) Toteutuma: Toteutui. Toimitilahallinto Selvitetään toukokuun loppuun mennessä toimitilajohtajuuden järjestäminen oikeusministeriössä. (TALY) Toteutuma: Toteutui. Keväällä 2015 ratkaistaan toimitilajohtajuuden pysyvämpi järjestely. Vakiinnutetaan toimitilajohtamisen käsikirjassa kuvatut mallit (mm. toimitilasuunnitelmat, työympäristö ja toimitilakonseptit, hankejohtamisen malli) osaksi toiminnan ja talouden vuosisuunnitteluprosessia. (TALY) Toteutuma: Toteutui. 30

31 3.2 Oikeusministeriön yhteydessä toimivat virastot Oikeusrekisterikeskus Vaikuttavuus Tulossopimuksessa asetettiin vuodelle 2014 viisi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden avaintavoitetta: - ORK:n ICT palveluiden saatavuus on hyvällä tasolla; mittarina katkojen määrä ja kesto Käyttöympäristön vakautta on pyritty parantamaan yhteistyössä käyttöpalvelutoimittajien (Tieto, Fujitsu) kanssa. Lisäksi on päivitetty palvelin ja sovellushallintaan liittyvää ohjeistusta, painotettu palvelutoimittajan vastuuta palvelinympäristön valvonnassa sekä toimittajien asiantuntemuksen tärkeyttä mm. tuotantoympäristöjen ongelmien ennaltaehkäisyssä. - ORK:n tietojärjestelmähankkeet etenevät suunnitellusti ja tuottavat suunnitellut lopputulokset suunnitellussa aikataulussa; mittarina hankkeiden viivästyminen suunnitellusta Tietojärjestelmähankkeet ovat edenneet suunnitellusti hankejohtojensa ohjauksessa. - ORK tukee asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä kehityshankkeiden yhteydessä; mittarina asiakastyytyväisyys Arvio asiakastyytyväisyyskyselyssä oli tälle kysymykselle 3,44 (asteikolla 1 5). Arvio siitä, että sovelluksia koskeva tiedottaminen on ollut riittävää ja oikea aikaista nousi edellisvuodesta (3,31 > 3,45). Samoin arvio siitä, miten ORK:n sovellustuki on toiminut, nousi edellisvuodesta (3,68 > 3,77). - ORK:n toiminta on laadukasta ja sen toimintaan luotetaan; mittarina asiakastyytyväisyys ORK:n asiakastyytyväisyys on kokonaisarvoltaan noussut (3,39 > 3,50) edellisestä vuodesta. Tulostavoitetta (3,7) ei saavutettu. - ORK pienentää hiilijalanjälkeään vähentämällä paperinkulutusta ja matkustamista; mittarina paperinkulutuksen ja matkustamisen väheneminen Paperinkulutuksen vähenemistä ei voida toistaiseksi todentaa. Matkustamisen vähentämisen osalta tavoitetta ei ole saavutettu. 31

32 Toiminnallinen tehokkuus Taulukko. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot ja kustannukset Tavoite Palkat Toimitilat ORK:n ICT-menot Muut menot Menot yhteensä Nettoutettavat tulot (ict-palvelumaksut) Nettoutettavat tulot (viranomaistoiminnan tuotot) Tulot yhteensä Budjetista rahoitettava osuus Rekisteritoiminnan tunnusluvut vuonna 2014 olivat taloudellisuus 2,76 e/luovutettu tieto tuottavuus luovutettua tietoa/htv Tuomioistuin, rangaistusmääräys ja rikesakkojen sekä ylikuormamaksujen ja muuntorangaistusten sekä rikosvahinkosaamisten perinnän tehokkuuden arvioinnissa mittareina ovat täytäntöönpantujen saatavien (kpl ja euroa) suhde kustannuksiin ja henkilöstömäärään. Tunnusluvut olivat vuonna 2014 taloudellisuus 4,86 e/saatava tuottavuus saatavaa/htv Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusrekisterikeskuksen päätavoitteet vuodelle Palvelusopimusten velvoitteiden täyttäminen siten, että kirjallisesti tehdyt muutosilmoitukset huomioidaan sekä lakisääteisten viranomaistehtävien hoitaminen. Onnistumista mitataan ensisijaisesti asiakastyytyväisyys ja tilaajatyytyväisyyskyselyillä sekä sovittujen määräaikojen ja budjettien pitävyydellä. Palvelusopimusten velvoitteet IT palveluiden tuottamisessa onnistuttiin olennaisilta osin täyttämään. Pakolliset lakisääteiset uudistukset tai muutokset nykyjärjestelmiin on pystytty toteuttamaan ajallaan (esim. virastojen yhdistymiset). Tilaajatyytyväisyyskyselyjen keskiarvotulokseksi tuli 7,94. Tulostavoite oli 7,75 (asteikolla 4 10). 2. Uuden toimintamallin vakiinnuttaminen, OTTK/TORI ORK palvelutuotantomallin käytäntöön sovittaminen. Onnistumista mitataan palvelutuotannon ja hankkeiden häiriöttömyydellä sekä henkilöstötyytyväisyydellä. 32

33 VALTORI ORK palvelutuotantomallin soveltamisen lisäksi ORK:ssa on valmistunut sisäinen palvelutuotantomallin kehittämissuunnitelma. Sisäisen palvelutuotannon kehittämisen toteutus aloitetaan alkuvuodesta Palvelusopimusten ja budjetointiprosessin sekä TTS:n valmistelumenettelyjen tehostaminen ottaen huomioon henkilötyö ja määräraharesurssit sekä VM:n säästötavoitteet Oikeusrekisterikeskuksen osalta. Palvelusopimusten, budjetointiprosessin sekä TTS:n valmistelumenettelyjä tehostettiin valmistelevasti ensimmäisellä puolivuotiskaudella mm. osallistumalla aktiivisesti tilaajaosaamisen kehittämiseen. ORK:n johdon työmenetelmien kehittämisen yhteydessä kehitettiin viraston sisäistä palvelusopimus, budjetointi sekä toiminta ja taloussuunnitteluprosessin yhteensovittamista. ORK oli pilottina hallinnonalalla, kun ministeriön johdolla kehitettiin 4 vuotiskautista tulosohjausmallia, jolla tullaan korvaamaan ja tehostamaan aiempaa TTS suunnittelua. 4. Rikosrekisterin kehittäminen niin, että sähköistä asiointia lisätään. Katso palvelun käyttöönotto yhteisöasiakkaita varten ja kansalaisen asiointitilin käyttöönotto yksityisasiakkaita varten. Sähköinen asiointi rikosrekisteriin toteutettiin elokuussa lasten kanssa työskentelemään ryhtyvien ja opiskelijoiden rikostaustaotteiden hakemista varten. Yhteisöasiakkaiden Katso palvelua ei ole toistaiseksi toteutettu rikosrekisteriin. 5. Valmistautuminen rikoshyötyä vastaavien, tuomioistuinten vahvistamien vahingonkorvauksien suorittamiseen valtion varoista. Korvausta haetaan Oikeusrekisterikeskukselta tuomioistuimessa nostettavan kanteen asemesta (ns. WinCapitaasiat). Korvaushakemuksia ns. WinCapita asiaan liittyen on saapunut vuoden 2014 loppuun mennessä Korvausvaatimusten yhteismäärä on yli 23 miljoonaa ja vastaava määrä todennäköisesti saadaan perityksi menettämisseuraamuksina ja tullaan jakamaan korvauksen hakijoille. Kehittämistoiminnan ja jatkuvien palvelujen mittarit Kouluarvosanoilla arvioituna projektit saivat keskiarvoltaan arvosanan 8,6. Kysymykset koskivat projektien tiedotusta, projektipäällikön ammattitaitoa yleensä, kokousten järjestelyjä, muutostilanteiden hallintaa ja projektin työilmapiiriä. Palautteiden kysyminen versiopäivitysten laadusta aloitettiin edunvalvonnan, oikeusavun ja ulosoton järjestelmistä. Tulossopimuksessa palautteiden keskiarvon tavoitteeksi oli asetettu 2,5. Edunvalvonnan, oikeusavun ja ulosoton järjestelmien palautteiden osalta tulokseksi saatiin 3,4. 33

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2015

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2015 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING XX 2016 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta Oikeusministeriö, Helsinki 2016 2 KUVAILULEHTI 29.2.2016 Julkaisun nimi Tekijä

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 365/2015 Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta annettu Helsingissä

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE

OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 22.5.2017 Oikeusministeriö Talousjohtaja Tapio Laamanen Eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

Oikeusministeriön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012 2015

Oikeusministeriön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012 2015 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 59/2012 Oikeusministeriön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012 2015 59/2012 Oikeusministeriön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012 2015 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen 3.6.2010 1 Tutkimus- ja arviointitoiminnan taustaa Vuonna 2005 asetettiin hanke oikeuspoliittisen tutkimuksen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 14.3.2014 Julkaisun nimi Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriö

Lisätiedot

16.12.2014 OM 53/013/2014

16.12.2014 OM 53/013/2014 16.12.2014 OM 53/013/2014 Oikeusministeriön tulostavoitteet ja voimavarat vuodelle 2015 SISÄLLYS 1 Oikeusministeriön toiminta-ajatus ja tehtävät 2 2 Toimintaympäristön muutokset 4 3 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 24/2014 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 24/2014 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Talous S e l v i t y s o s a : Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinnonalan toimintaympäristö Yhteiskunnallinen kehitys heijastuu oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena

Lisätiedot

HE 15/2017 ja HE47/2017 Kielelliset oikeudet

HE 15/2017 ja HE47/2017 Kielelliset oikeudet HE 15/2017 ja HE47/2017 Kielelliset oikeudet Perustuslakivaliokunta 31.5.2017 Valtiovarainministeriö Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen 1 Maakuntalaki ja kielelliset oikeudet (HE

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Presidentti Pertti Nieminen Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kuopio 25.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010 15.6.2011 Maria Swanljung Espoolaisia nuoria puhumassa syrjinnästä Lisää koulumateriaalia saameksi Valtio osoitti saamenkielisten oppimateriaalien

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OIKEUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OIKEUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Oikeusministeriön osastojen ja erillisyksiköiden vuoden 2013 tulostavoitteista ja voimavaroista on sovittu kansliapäällikön, osastojen ja erillisyksiköiden

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

TUOMIOISTUINTEN VUOTTA 2018 KOSKEVIEN TULOSNEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT

TUOMIOISTUINTEN VUOTTA 2018 KOSKEVIEN TULOSNEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT TUOMIOISTUINTEN VUOTTA 2018 KOSKEVIEN TULOSNEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT OHJELMA 15:00 Tilaisuuden avaus (Kiesiläinen) 15:05 Vuoden 2018 talousarvioesitys ja kehysvalmistelu (Välimaa) 15:25 Tuomioistuinten

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa yhtymäkohtia LAPEEn Tiina Vogt-Airaksinen Erityisasiantuntija Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikök Rikosseuraamuslaitos muodostuu keskushallinnosta,

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot