TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

2

3 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2015

5 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014 Oikeusministeriö, talousyksikkö 24/2015 Toiminta ja hallinto OSKARI numero OM 13/013/2015 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat URN:ISBN: kirjanpitoyksikkö, tilinpäätös, talous Tiivistelmä Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2014 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen, talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman, taseen ja liitetiedot

6 PRESENTATIONSBLAD Publikationens titel Bokslut för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) för år 2014 Författare Justitieministeriet, ekonomienheten Justitieministeriets publikation 24/2015 Verksamhet och förvaltning OSKARI nummer OM 13/013/2015 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord URN:ISBN: bokföringsenhet, bokslut, ekonomi Referat Bokslutet för justitieministeriets bokföringsenhet för år 2014 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets: verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna, utfallskalkyl för budgeten, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning och noter

7 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS 10 1 Johdon katsaus 10 2 Ledningens översikt 12 3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kuvaukset tehtäväalueittain Oikeusministeriö Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Muut keskeiset hankkeet ja toiminnan kehittäminen Oikeusministeriön yhteydessä toimivat virastot Oikeusrekisterikeskus Onnettomuustutkintakeskus Tietosuojavaltuutetun toimisto Kriminaalipolitiikan instituutti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Tuomioistuimet Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 41 KORKEIN OIKEUS 41 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 43 HOVIOIKEUDET 44 HALLINTO-OIKEUDET 47 KÄRÄJÄOIKEUDET 49 MARKKINAOIKEUS 56 TYÖTUOMIOISTUIN 57 VAKUUTUSOIKEUS Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 60 7

8 3.4.1 Vaikuttavuus Julkinen oikeusavun ja kuluttajariitalautakunnan toiminnallinen tehokkuus Yleinen edunvalvonta Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset Ulosotto ja konkurssivalvonta Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Syyttäjät Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen 78 4 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuloarviot Määrärahat ja siirretyt määrärahat Tuotto- ja kululaskelma Tase 86 5 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuustiedot 88 6 Maksullisen toiminnan laskelmat 90 7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista virheistä, väärinkäytöksistä ja takaisinperinnöistä _ 108 TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA 109 TUOTTO- JA KULULASKELMA 113 8

9 TASE 114 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 116 ALLEKIRJOITUKSET 133 LIITTEET 134 LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 135 LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 138 LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat 141 LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat 143 LIITE E Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen 145 LIITE F Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset 153 LIITE G Virastojen henkilöstövoimavarat 156 9

10 TOIMINTAKERTOMUS 1 Johdon katsaus Oikeuslaitoksen toimintaympäristön kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen, yhä monimutkaistuvampi oikeudellinen sääntely, EU oikeuden merkityksen lisääntyminen ja erityisalojen syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden kasvu asettavat toiminnalle suuria haasteita. Samanaikaisesti haasteena on oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen taloudellisen tilanteen merkittävä kiristyminen lähivuosina ja kokeneen henkilökunnan korvaaminen suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat pääosin hyvän oikeusturvan edellyttämällä tasolla. Kuitenkin korkeimman oikeuden asiaratkaisuissa, vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa ja käräjäoikeuden laajoissa riita asioissa käsittely kesti tavoitetta pidempään. Myös tuomioistuinten alueelliset käsittelyaikaerot tulisivat olla kohtuullisia. Tavoitteena on, että yksittäisen tuomioistuimen keskimääräisen käsittelyaika ei poikkea merkittävästi koko maan keskiarvosta. Hovi ja hallinto oikeuksien osalta tavoite erojen lyhentämiseksi saavutettiin. Käräjäoikeuksien osalta tavoite oli, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tämä tavoite ei toteutunut. Säädösmuutoksilla, muun muassa hovioikeuksien jatkokäsittelylupasäännöksillä, on pyritty nopeuttamaan asioiden käsittelyä tuomioistuimissa. Hallinto oikeuksien työmäärää on pyritty vähentämään ja muutoksenhakuasioiden käsittelyä nopeuttamaan muun muassa laajentamalla oikaisumenettelyn käyttöä hallinnossa. Itä Suomen ja Kouvolan hovioikeudet yhdistyivät Itä Suomen hovioikeudeksi. Kuopion ja Kouvolan hallinto oikeudet yhdistettiin Itä Suomen hallinto oikeudeksi. Oulun ja Rovaniemen hallinto oikeudet yhdistettiin Pohjois Suomen hallinto oikeudeksi. Käräjäoikeuksissa lautamieskokoonpanoja kevennettiin ja asiantuntija avusteinen lasten huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu laajennettiin kattamaan koko maan. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettiin ja asiat siirrettiin hallintooikeuksien käsiteltäviksi. Kertomusvuonna ulosottoon saapuneiden asiamäärien kasvu taittui. Kuitenkin perintätulos kasvoi edellisvuodesta ja perittyjen rahasaamisten euromääräinen osuus pysyi korkealla tasolla Pieniä kuluttajaluottoja koskevan korkokaton voimaantulon jälkeen 10

11 myönnettyjen pienlainojen (ns. pikavipit) määrä on edelleen laskenut. Oikeusministeriö antoi vuoden 2012 lopussa asetuksen, jonka perusteella ulosoton toimipaikkojen kokonaismäärä vähennettiin 178:sta 66:een vuoden 2014 loppuun mennessä. Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Ennakkotietojen mukaan rikoksia tuli poliisiin tietoon 1,6 % edellisvuotta vähemmän. Rikollisuuden maltillinen vähentyminen on mahdollistanut sen, että maamme turvallisuustilanne on edelleen varsin hyvä. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuva palvelujärjestelmän heikkeneminen ei toistaiseksi ole näkynyt syrjäytymisestä johtuvan rikollisuuden lisääntymisenä ja vankiluvun kasvuna. Petosrikollisuuden voimakas kasvu koko 2000 luvun ajan kertoo etupäässä rikoksentekomahdollisuuksien lisääntymisestä internetin käytön yleistymisen myötä. Syyttäjälle syyteharkintaan saapui edellisvuotta enemmän asioita, ja niiden vaativuus jatkoi kasvuaan. Asioita saatiin ratkaistua noin kpl enemmän kuin edellisvuonna. Joutuisuus keskimääräisellä syyteharkinta ajalla mitattuna pysyi hyvällä tasolla. Yli vuoden syyteharkinnassa olevien asioiden määrän tulostavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. Rikosseuraamuslaitoksessa edelleen jatkunut vanki ja asiakasmäärien lasku helpotti sopeuttamissuunnitelman toimeenpanoa. Uusintarikollisuusriskin vähentämiseen tähtäävää toimintaa ei ole mahdollista järjestää vankeuslain edellyttämässä laajuudessa ilman riittävien resurssien kohdentamista toimintaan ja valvontaan. Myös kuntatalouden heikko tilanne hankaloitti toimintajatkumoiden järjestämistä siviiliin. Oikeusministeriö valmisteli yhdessä poikkihallinnollisen demokratiaverkoston kanssa Suomen ensimmäisen demokratiapoliittisen selonteon, jonka valtioneuvosto antoi eduskunnalle Selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista demokratian edistämistä ja sitoutumista demokratiapolitiikan toimeenpanoon. Selonteon linjausten pohjalta valmistellaan demokratiapoliittinen toimintaohjelma. Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelun ja vaalilain muutosten valmistelun tavoitteena on parantaa kansalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kertomusvuonna toteutettiin pitkään valmisteltu yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistus. Keskeisiä v annettuja lakiesityksiä olivat myös hallituksen esitys isyyslaiksi, hallituksen esitys rikosuhrimaksua koskevaksi uudeksi laiksi, hallituksen esitys viittomakielilaiksi, hallituksen esitys todistelua koskevan lainsäädännön uudistamisesta, hallituksen esitys yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon kokonaisuudistuksesta sekä hallituksen esitys yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 11

12 2 Ledningens översikt Internationaliseringen och den allt större kulturella mångfalden av rättsväsendets verksamhetsmiljö, det allt mer komplicerade rättsliga regelverket, den ökade betydelsen av EU rätten och ökningen i antalet ärenden som kräver djupgående sakkunskap ställer verksamheten inför stora utmaningar. Ytterligare utmaningar är den allt stramare ekonomiska situationen hos rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten inom den närmaste framtiden och behovet att anställa ny personal för att ersätta erfaren personal när de stora åldersklasserna går i pension. De genomsnittliga behandlingstiderna vid domstolarna uppfyller i huvudsak kraven på rättssäkerhet. Trots det motsvarade längden på behandlingstiden när det gäller högsta domstolens avgöranden i sak, ärenden som behandlas av försäkringsdomstolen och omfattande tvistemål vid tingsrätterna inte de mål som har satts upp. Därtill bör de regionala skillnaderna i domstolarnas behandlingstider vara skäliga. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild domstol inte betydligt avviker från genomsnittet för hela landet. För hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas del uppnåddes målet att minska skillnaderna. För tingsrätternas del var målet att den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Detta mål uppnåddes inte. Genom ändrade bestämmelser, bland annat bestämmelserna om tillstånd till fortsatt handläggning i hovrätterna, har man strävat efter att påskynda behandlingen av ärenden vid domstolarna. Syftet har varit att minska arbetsmängden vid förvaltningsdomstolarna och påskynda behandlingen av ärenden som gäller ändringssökande bland annat genom att utvidga tillämpningsområdet för rättelseförfarande inom förvaltningen. Östra Finlands hovrätt och Kouvola hovrätt slogs samman för att bilda Östra Finlands hovrätt. Kuopio förvaltningsdomstol och Kouvola förvaltningsdomstol slogs samman för att bilda Östra Finlands förvaltningsdomstol. Uleåborgs förvaltningsdomstol och Rovaniemi förvaltningsdomstol slogs samman för att bilda Norra Finlands förvaltningsdomstol. Antalet nämndemän i nämndemannasammansättningar minskades vid tingsrätterna och domstolsmedling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde togs i bruk i hela landet. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd lades ned och ärenden som hörde till nämndens behörighet överfördes till förvaltningsdomstolarna. 12

13 Under berättelseåret avtog ökningen av mängden ärenden som inkom till utsökning. Indrivningsresultatet ökade dock jämfört med året innan och de indrivna penningfordringarnas andel i euro förblev på en hög nivå. Antalet smålån (s.k. snabblån) har fortsatt att minska efter att räntetaket för små konsumentkrediter trädde i kraft. Justitieministeriet utfärdade i slutet av 2012 en förordning på basis av vilken det totala antalet verksamhetsställen för utsökningsverken minskades från 178 till 66 före slutet av Brottslighetssituationen i Finland har under de senaste åren legat på en stabil nivå. Inga nämnvärda ändringar skedde i antalet brott som kom till polisens kännedom. Enligt förhandsuppgifter var antalet brott som kom till polisen kännedom 1,6 procent mindre än året innan. Tack vare den måttliga minskningen av brottslighet är säkerhetssituationen i vårt land fortfarande relativt bra. Försämringarna i servicesystemet, som orsakats av det svåra ekonomiska läget, har ännu inte tagit sig uttryck i en ökning av fångantalet och brottslighet i anknytning till utslagning. Den kraftiga ökningen av bedrägeribrott, som pågått under hela 2000 talet, berättar främst om att möjligheterna att begå brott ökat i och med att användningen av internet blivit allt vanligare. Jämfört med året innan inkom ett större antal ärenden till åklagaren för åtalsprövning. Dessutom var ärendena allt mer krävande till sin natur. Antalet ärenden som avgjordes var ungefär fler än i fjol. Mätt enligt den genomsnittliga åtalsprövningstiden förblev behandlingarnas skyndsamhet på en god nivå. Resultatmålet som uppställts för antalet ärenden där åtalsprövningen pågått i över ett år uppnåddes dock inte. Antalet fångar och kunder vid Brottspåföljdsmyndigheten fortsatte att minska, vilket underlättade genomförandet av anpassningsplanen. Åtgärder som syftar till att minska risken för återfallsbrottslighet kan inte ordnas i den omfattning som fängelselagen förutsätter om inte tillräckliga resurser riktas till verksamheten och övervakningen. Dessutom gjorde den kommunala ekonomins svaga läge det svårare att fortsätta åtgärderna i det civila. Justitieministeriet beredde i samarbete med ett tväradministrativt demokratinätverk Finlands första demokratipolitiska redogörelse. Statsrådet överlämnade redogörelsen till riksdagen den 14 mars Syftet med redogörelsen är att stöda det långsiktiga och planmässiga arbetet för att främja demokratin och förbindelsen till genomförandet av demokratipolitiken. Utifrån riktlinjerna i redogörelsen bereds ett demokratipolitiskt åtgärdsprogram. Målet med beredningen av totalreformen av kommunallagen och ändringarna i vallagstiftningen är att förbättra medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Under berättelseåret genomfördes en totalreform av likabehandlingslagstiftningen, vars beredning pågick under en längre tid. Andra viktiga propositioner som överlämnades till riksdagen år 2014 var regeringens proposition med förslag till faderskapslag, regeringens proposition med förslag till en ny lag om brottsofferavgift, regeringens proposition med förslag till teckenspråkslag, 13

14 regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om bevisning, regeringens proposition med förslag till en totalreform av verkställigheten av samhällspåföljder och regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den. 14

15 3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kuvaukset tehtäväalueittain 3.1 Oikeusministeriö Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia Lainsäädäntö on oikeasuhteista ja tehokasta sekä selkeää ja ymmärrettävää. 1. Oikeusministeriö antaa valtioneuvoston lainvalmistelutyössä asiantuntijaapua oikeusjärjestyksen yhdenmukaisuudesta huolehtimiseksi sekä neuvoo yleisen EU oikeuden alan kysymyksissä. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Jatketaan lainvalmistelukoulutuksen ja muiden lainvalmistelun osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen menetelmien toteuttamista valtioneuvostossa. Edistetään vuonna 2013 julkaistun Lainkirjoittajan oppaan käyttöä ja saatetaan opas sähköiseen muotoon. Uudistetaan säädösvalmistelun kuulemisohjeet. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Kuulemisohjeen päivityksen aloittamista lykättiin lausuntopalvelu.fi:n viivästymisen vuoksi. Ohjeen uudistaminen on aloitettu. Muutoin tavoite toteutui. 3. Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Säädösehdotuksia tarkastettiin kappaletta. Vuonna 2014 säädöskokoelmassa julkaistuista säädöksistä ehdittiin tarkastaa 77,1 %. Kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon vahvistetaan. 1. Toteutetaan kansalaisen sähköisen osallistumisympäristön loput palvelut: lausuntopalvelu ja nuorten aloitekanava. Tuetaan viestinnällä ja koulutuksella uusien palvelutyökalujen käyttöönottoa. (DKY) 15

16 Toteutuma: Toteutui. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä edistetään. 1. Annetaan hallituksen demokratiaselonteko. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. 2. Tuetaan oikeusministeriön yhteydessä toimivaa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaa ja näin vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet 1. Annetaan HE neuvoa antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi sähköisesti ja uudistetaan äänestysmenetelmiä valmistelemalla nettiäänestyksen käyttöön ottamista seuraavalla hallituskaudella. Selvitetään valtiovarainministeriön asettaman toimikunnan tekemien, vaalien ajankohtiin ja kansalaisten osallistumisoikeuksiin liittyvien ehdotusten toteuttamista ja valmistellaan mahdolliset ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi. (DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Nettiäänestystä koskeva esiselvitys valmistuu kevään 2015 aikana. 2. Kansallisen perus ja ihmisoikeustoimintaohjelman toteutumisesta ja seurannasta raportoidaan ihmisoikeusselonteossa. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. 3. Annetaan HE erilliseksi viittomakielilaiksi. Toteutetaan valtioneuvoston hyväksymän kansalliskielistrategian toimenpiteitä. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. 4. Edistetään ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen nro 169 ratifiointia ja toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet. Annetaan HE saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistamiseksi. (Hall.ohj., LAVO, DKY) Toteutuma: Toteutui. 5. Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista sekä yhteensovitetaan valtioneuvostossa ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia Ahvenanmaan asioita. Valmistellaan Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän uudistamista syksyllä 2013 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa. (Hall.ohj., LAVO) 16

17 Toteutuma: Toteutui. 6. EU:ssa vaikutetaan erityisesti henkilötietojen suojaa ja eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmisteluun. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 7. Edistetään vakaata oikeusvaltiokehitystä erityisesti strategisissa yhteistyömaissa (Venäjä, Kiina) oikeusministeriön kansainvälistä yhteistyötä koskevien linjausten ja maiden kanssa solmittujen yhteistyöohjelmien mukaisesti. (LAVO, osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui. Oikeusturva Tuomioistuimet ja oikeusapu turvaavat palvelukyvyltään, osapuolille aiheutuvilta kustannuksiltaan sekä käsittelyajoiltaan oikeusturvan tosiasiallisen toteutumisen kansallisen lainsäädännön ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 1. Oikeusturvaa kehitetään kiristyvien talouden reunaehtojen johdosta vuonna 2013 valmistuneen vuosille laaditun Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella tehtävien linjausten pohjalta. (Hall.ohj., OHO, KPO, LAVO, THY) a. Selvitetään korkeimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen hyödyt ja haitat. (OHO) Toteutuma: Toteutui. b. Saatetaan loppuun voimaan tuleva hovi ja hallintooikeuksien rakenneuudistus sekä saatetaan loppuun yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön kanssa maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttaminen lukien ja asioiden siirtäminen hallinto oikeuksien käsiteltäväksi. (Hall. ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. c. Uudistetaan tuomioistuinten johtamismalleja ja henkilöstörakenteita sekä kevennetään hallintoa tuomioistuinlakityöryhmän esitysten perusteella tehtävien linjausten mukaisesti. Vuonna 2014 järjestetään työryhmän mietinnöstä lausuntokierros, laaditaan lausuntoyhteenveto ja valmistellaan HE:tä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. d. Laaditaan selvitys summaaristen riita asioiden käsittelyn keskittämisestä käräjäoikeuksissa tai ulosottolaitoksessa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. 17

18 e. Annetaan HE oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta koskien jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentamista hovioikeuksissa. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. f. Annetaan HE todistelua koskevan lainsäädännön uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. g. Annetaan HE muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen hallintoasioiden muutoksenhakumenettelyn yhdenmukaistamiseksi ja oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöalan laajentamiseksi. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. h. Annetaan HE vakuutusoikeuslain muuttamisesta. (OHO) Toteutuma: Toteutui. i. Selvitetään keinot joustavoittaa tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain: Liittyy tuomioistuinlakiuudistukseen, jossa työryhmävaiheessa ehdotetaan täsmennyksiä tuomioistuinten kokoonpanoa koskevaan sääntelyyn. Hallituksen esityksen valmistelu vireillä oikeushallinto osastolla. Muutoin tarvittavien lainsäädäntömuutosten arvioinnin aikataulu vielä avoin. j. Annetaan HE lautamiesten lukumäärästä käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanoissa. Vähennetään lautamiesten lukumäärää kokoonpanoissa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. k. Laajennetaan asiantuntija avusteinen huoltoriitamenettely koko maahan. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. l. Jatketaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämistä tietojärjestelmähankkeella (AIPA), jossa rakennettavan aineistopankin avulla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet sekä toteutetaan rikostuomiosovelluksen (Ritun) vaihe 2.0, jonka tavoitteena on parantaa Ritun käytettävyyttä kehittämällä mm. asiakirjojen tuottamistapaa. (Hall.ohj., OHO, THY, KPO) Toteutuma: Toteutui. 18

19 m. Käynnistetään hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kehittämistä koskeva esiselvitys. (Hall. ohj., OHO, THY) Toteutuma: Toteutui. n. Laaditaan videoneuvottelutyöryhmän esitysten perusteella menettelytapaohjeet videoneuvottelujen käytön lisäämiseksi tilanteissa, joissa edellytetään tuomioistuinten yhteistoimintaa niin sanotun virka avun antamiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui. o. Jatketaan vuonna 2013 asetetun työryhmän työn pohjalta tuomioistuinmaksujen käyttöalan laajentamista ja maksujen korottamista. Tavoitteena on antaa suppea HE vuonna 2014 ja kattava HE vuonna (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Suppeaa HE:tä vuonna 2014 ei annettu. Työryhmä katsoi tarkoituksenmukaisimmaksi antaa asiasta yhden, kaikki tuomioistuinsektorit ja asiaryhmät kattavan mietinnön. 2. Kiinnitetään tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen huomiota siihen, että otetaan vastuu kokonaiskäsittelyajasta asian käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa seuraamalla asioiden käsittelyketjua kokonaisuudessaan ja erityisesti kussakin tuomioistuinasteessa yli vuoden viipyneitä asioita ja edistämällä niiden nopeaa käsittelyä. (OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui. 3. Käynnistetään kokonaisselvitys oikeudellisten neuvontapalvelujen ja oikeusavun nykytilasta ja tarpeesta v mennessä. Ensivaiheessa laaditaan suunnitelma, jossa määritellään kokonaisselvityksen tavoitteet, eteneminen sekä niiden kytkeytyminen muuhun oikeudenhoitoon ja julkisiin neuvontapalveluihin ottaen huomioon jo tehdyt ja käynnistetyt tutkimukset ja pilotit. Kokonaisselvityksen osana laaditaan suunnitelma talous ja velkaneuvonnan mahdollisesta siirrosta kunnilta oikeusministeriön hallinnonalalle. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Työ ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään talous ja velkaneuvonnan nykytilannetta ja vaihtoehtoisia järjestämistapoja (TEM/1886/ /2014). Työryhmän toimikausi päättyy Arvioidaan jo tehtyjen ja käynnistettyjen tutkimusten mahdollisesti edellyttämät pikaiset oikeusapua koskevat lainsäädäntötoimenpiteet sekä jatketaan oikeusapuverkoston hallinnollista uudistamista. (OHO) Toteutuma: Toteutui. 5. Kuluttajariitalautakunnan asiankäsittely ja sitä tukevat sähköisen asioinnin käytännöt uudistetaan hyödyntämällä ICT:tä nykyistä tehokkaammin. Vuonna 2014 tuetaan lautakunnan toiminnallista kehittämistä. (OHO, THY) 19

20 Toteutuma: Toteutui osittain. Sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt 6 kk suunnitellusta. Viivästyminen on johtunut tietohallinnon resursseista ja esiselvityksen jälkeen ilmenneistä määrittelyjen täydennystarpeista. 6. Oikeushallinto osaston keskeisiä tulostavoitteita ja uudistuksia, kuten rakenneuudistuksia, lasten huolto ja tapaamisoikeusasioiden sovittelun laajentamista, toimitilakonseptin ja IT järjestelmien käyttöä tuetaan koulutuksella. Tuomareiden suuren vaihtuvuuden johdosta järjestetään prosessinjohtokoulutusta uusille tuomareille. Käsittelyaikojen nopeuttamista käsitellään prosessinjohto ja johtamiskoulutuksissa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. 7. Selvitetään Oikeusrekisterikeskuksen tehtävien laajentamista täytäntöönpanokelpoisiin rikosperusteisiin saataviin sekä hallinnollisiin seuraamusmaksuihin. (OHO) Toteutuma: Toteutui. On selvitetty, mutta muutosta ei pidetty tarkoituksenmukaisena taloudellisista syistä. Velallisten selviytymistä edistetään maksuhäiriöpolitiikalla. 1. Annetaan HE yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Ulosottotoimen strategisella suunnittelulla (mm. taloussuunnittelu) ja tulosohjauksella luodaan toiminnalliset puitteet ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen läpiviemiseksi. Osallistutaan ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen läpiviemiseen hankkeen johtoryhmässä ja alatyöryhmissä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Luottotappioita torjutaan tehokkaalla perinnällä. 1. Ulosoton erikoisperintä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tehostaa harmaan talouden torjuntaa ja rikoshyödyn poisottamista sekä parantaa perintätulosta. Seurataan viranomaisyhteistyön toimivuutta erikoisperinnässä sekä erikoisperinnän tulostavoitteiden toteutumista niitä kuvaavien mittareiden avulla. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. 2. Tehostetaan konkurssiasiamiehen toimiston osalta harmaan talouden ja talousrikosten selvitystyötä konkurssivelallisten erityistarkastuksilla ja julkisselvityksillä. Seurataan konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan 20

21 tehokkuutta mm. harmaan talouden torjunnassa käyttöönotettujen mittareiden ja KOSTI tiedonhallintajärjestelmän avulla. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet 1. Annetaan HE sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantulosta niin, että lainsäädäntö voi tulla voimaan vuoden 2015 aikana. (LAVO) Toteutuma: Ei toteutunut. Tarvittavat tietojärjestelmät eivät ole olleet valmiita. Mikäli tietojärjestelmien kehittäminen sallii, lait voidaan saattaa tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. Kriminaalipolitiikka Rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja vähennetään. Erityisesti vähennetään väkivaltarikollisuutta. Turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta parannetaan. 1. Edistetään rikoksentorjuntatoimien vaikuttavuuden arviointia valmistelemalla materiaalia arvioinnin tueksi. Vaikuttavuuden arvioinnin keinoja ja hyviksi todettuja rikoksentorjuntamenetelmiä tehdään tunnetuksi verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Oman materiaalin tuottamista ei nähty tarpeelliseksi, sillä Euroopan rikoksentorjuntaverkosto EUCPN julkaisi kevääl lä 2014 oppaan rikoksentorjunnan arvioinnista. Oppaan suomenkielinen käännös julkaistiin lokakuussa 2014 ja se on saatavilla EUCPN:n ja rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilta. 2. Osallistutaan poikkihallinnollisen lastenasiaintalo hankkeen toiminnan kehittämiseen. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 3. Väkivallan ehkäisyssä painopisteinä ovat vakavien väkivaltarikosten ja nuorten kokeman väkivallan vähentäminen sekä haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen. (KPO) - Kehitetään nuorille miehille suunnattuja rikoksia ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten mentorointi ja vertaistukiohjelmia, esim. Poikien talo malli. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Hanketta varten perustettiin työryhmä lokakuussa Työryhmä tuottaa arviointiraportin mennessä. 21

22 - Valmistellaan Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen sopimuksen edellyttämiä yhteensovittamis, seuranta ja arviointitehtäviä yhdessä THL:n kanssa. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Istanbulin sopimuksen ratifiointiin liittyvät toimenpiteet ovat viivästyneet ja koordinaatioelimen perustaminen toteutumatta. STM on vastuussa koordinaatioelimen perustamisesta. 4. Rikoksen uhrin aseman kehittämisessä painotetaan uhrin yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista käytännön oikeusprosessissa ja tukitoimissa EU:n rikosuhridirektiivin mukaisesti. (KPO) - Valmistellaan HE rikosuhrimaksun käyttöön ottamiseksi sekä muut rahoitusmallin edellyttämät rikosten uhreille suunnattujen tukipalveluiden kehittämistoimenpiteet. (Hall. ohj., KPO) Toteutuma: HE valmistelu toteutui. Uhripoliittisen toimikunnan loppuraportti valmistui helmikuussa Valmistellaan EU:n uhridirektiivin edellyttämät lainsäädäntötoimet. (LAVO, KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanoa varten LAVO:ssa asetettiin työryhmä, jonka määräaika oli Edistetään kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen laatimalla ehdotus naapuriapumallin periaatteista. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 6. Annetaan HE seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttamisesta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. 7. Annetaan HE tietoverkkorikoksia koskevan rikoslainsäädännön uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 8. Annetaan HE ihmiskauppaa koskevan rikoslainsäädännön uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 9. Tehostetaan korruptionvastaisen yhteistyöverkoston toimintaa ja vahvistetaan verkoston kokoonpano ja tehtävät uudelle 2014 alkavalle toimikaudelle. Verkoston tehtäviksi tullaan asettamaan mm. korruptiolle riskialttiiden sektoreiden kartoittaminen tutkimuksen avulla, korruption ilmiantajien suojelujärjestelmän edellyttämien toimenpiteiden arvioiminen OECD:n ja EN:n 22

23 antamien suositusten pohjalta sekä Suomen kannan valmisteleminen OECD:n ja GRECO:n Suomelle antamiin suosituksiin. (Hall. ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Uusintarikollisuutta vähennetään parantamalla rangaistusta suorittavan edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan. 1. Yhdyskuntaseuraamuksia ja seuraamusten täytäntöönpanoa kehitetään. Rangaistusten täytäntöönpanossa vankeja ei sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. (KPO) - Annetaan HE yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon kokonaisuudistuksesta. (KPO) Toteutuma: Toteutui. - Käynnistetään hanke, jossa selvitetään yhdyskuntaseuraamusten käyttöä ja alueellisia eroja. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Hanketta on valmisteltu ja se käynnistetään vuoden 2015 aikana. - Käynnistetään vankiloiden valvontatasoluokituksen edellyttämien lainsäädäntömuutosten valmistelu. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Asiaa selvittää ensin RISE:n työryhmä, jonka määräaika on keväällä Annetaan HE sakon muuntorangaistuksen kokonaisprosessin uudistamisesta. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa muuntorangaistusmenettelyä, joka nykymuodossaan on monimutkainen ja työllistää useita eri viranomaisia. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskeva HE annettiin eduskunnalle Esitykseen ei sisälly kokonaisprosessin uudistamista koskevia ehdotuksia, vaan ne valmistellaan myöhemmin erikseen. 2. Annetaan HE yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvien tehtävien siirrosta ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 3. Annetaan HE koko rangaistusta suorittavalle vangille tarkoitetusta uudesta seuraamuksesta vakavan väkivaltariskin vähentämistä selvittäneen työryhmän ehdotusten ja niistä saadun lausuntopalautteen pohjalta. (Hall. ohj., KPO) 23

24 Toteutuma: Ei toteutunut. HE:ta on valmisteltu, mutta se annetaan vasta uudelle eduskunnalle. 4. Valmistellaan vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirto sosiaali ja terveysministeriölle ja valvontavallan siirto sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolle. (KPO/OM, STM) STM antaa HE:n. Toteutuma: Toteutui. Oikeudenmukainen rikosvastuu toteutuu tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. 1. Osallistutaan hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämisen kuudennen torjuntaohjelman toimeenpanoon. Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä. (Hall.ohj., KPO, OHO) Toteutuma: Toteutui. 2. Osallistutaan oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpanoon, edistetään nopeutetun oikeudenkäyntimenettelyn käyttöönottoa ja syyttäjien työmenetelmien kehittämistä. Nopeutetun menettelyn edellyttämien lainsäädännöllisten muutosten tarpeesta ja valmistelun käynnistämisestä päätetään vuoden 2014 alussa. (KPO, OHO) Toteutuma: Toteutui. 3. Valmistellaan tutkintavankeutta koskevaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa matkustuskiellon sähköisen valvonnan ja muiden tutkintavankeuden vaihtoehtojen käyttämisen. Samalla selvitetään mahdollisuudet siirtää vastuu tutkintavankien säilyttämisestä oikeusministeriön hallinnonalalle ja vanginkuljetusta koskeva tehtäväjako poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä. HE annetaan aikaisintaan vuonna (KPO) Toteutuma: Toteutui. Asiaa valmistellaan työryhmässä, jonka määräaika on Pannaan kansallisesti täytäntöön hyväksytyt vastavuoroisen tunnustamisen ja rikosoikeuden alan EU säädökset ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön. (LAVO, KPO) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet: 1. Tuetaan Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän (ATJ) kehittämistä. (KPO, THY) Toteutuma: Toteutui. 24

25 Arjen oikeussuhteet Turvataan kansalaisten toiminnan ja valinnan vapaus ja siten lisätään yhteiskunnan, talouden ja kansalaisten toimeliaisuutta ja hyvinvointia. 1. Annetaan HE uudeksi säätiölaiksi sekä HE avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. (Hall. ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. HE uudeksi säätiölaiksi annettiin. HE avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta on valmis annettavaksi. Huolehditaan myös lainsäädännössä heikomman osapuolen suojaamisesta, erityisesti kuluttajansuojassa ja perheoikeudessa. 1. Annetaan HE asuntokauppalain muuttamisesta, jolla parannetaan ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä selkeyttämällä asunnonostajan suojaa koskevaa sääntelyä. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Annetaan HE isyyslaiksi. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Politiikkasektorin muut tavoitteet 1. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU säädökset (mm. EU perintöasetus) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (mm. EUkauppalaki, EU aviovarallisuusasetukset, lentomatkustajan oikeudet). (LAVO) Toteutuma: Toteutui Toiminnallinen tehokkuus Hallituksen esitykset, EU- ja kansainväliset lainsäädäntöhankkeet sekä säädösvalmistelun kehittäminen Ministeriön taloudellinen tilanne vuosina on tiukka. Tämän vuoksi osastot huolehtivat siitä, että valmistelun alusta alkaen kiinnitetään huomiota siihen, että - hallituksen esitykset, U kirjelmät ja muut valmisteluasiakirjat laaditaan mahdollisimman tiiviiksi kuitenkin niin, että esimerkiksi esityksen 25

26 olennaiset taloudelliset ja muut vaikutukset on johdonmukaisesti ja selkeästi kuvattu, - kullakin eduskunnan istuntokaudella annettaviksi ilmoitetaan vain ne esitykset, jotka suurella todennäköisyydellä saadaan annetuiksi, - noudatetaan Sujuvampaan lainvalmisteluun hankkeen viitoittamia hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytapoja (LAVO, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui. Tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen hallinnonalalla ja ministeriössä 1. Oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kehittämistä ja toiminnan sopeuttamista kiristyvään määrärahatilanteeseen toteutetaan vuonna 2013 valmistuneen Oikeudenhoidon uudistamisohjelman, lyhyen aikavälin sopeuttamisohjelman ja Rikosseuraamuslaitosta koskevan sopeuttamissuunnitelman pohjalta. Toimenpiteissä otetaan huomioon myös valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet. (OHO, KPO, LAVO) Toteutuma: Toteutui. 2. Hallinnonalalla viime vuosina toteutetut ja lähivuosina vireillä olevat merkittävät rakennemuutokset edellyttävät kaikilla toimialoilla toimipaikkaverkoston kehittämistä ja tilankäytön tehostamista, mutta luovat tähän myös mahdollisuuksia. Toimitilajohtamista ja hankintatointa tehostetaan hyväksyttyjen strategialinjausten pohjalta. (OHO, KPO, HALY, TALY) Toteutuma: Toteutui. Ministeriön osalta käynnistettiin vuonna 2014 tilahanke, jossa ministeriön toiminta pyritään keskittämään pääosin yhteen kiinteistöön nykyisten kolmen sijasta. Kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin euroa vuodessa. Tilatehokkuus paranee nykyisestä n m²/htv noin 20 m²:öön/htv. 3. Tietohallinnossa jatketaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa perusprosesseja tukevien tietojärjestelmien uudistamista ja työskentelyä tukevien palvelujen kehittämistä. (THY, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui. 26

27 Taulukko. Oikeusministeriön toimintamenot ja kustannukset Tavoite Vertailu edelliseen vuoteen Vertailu tavoitteeseen Toimintamenot, 1000 euroa % 2 % Kustannukset, 1000 euroa toimintoketjuittain % Yhteiskuntapoliittiset tehtävät ja ulkoinen viestintä % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Ministeriön ja hallinnonalan johtaminen sekä toiminnan kehittäminen % Ministeriön muut hallintotehtävät % Ministeriön sisäinen hallinto % Poissaolo % Kertomusvuonna ministeriön toimintamenot olivat edellisen vuoden tasolla. Kustannuksia kohdistui 9 % edellistä vuotta enemmän Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen 1. Henkilöstöpolitiikassa olennaista on tukea rakennemuutoksia sekä toiminnan ja työyhteisöjen kehittämistä pitkäjänteisesti, kannustavasti sekä hyvään ja tasapainoiseen henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti. (HALY, osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui. 2. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tarkempaan tarkasteluun valitaan 1 2 säädöshanketta ja sukupuolinäkökulma sisällytetään 1 2 valitun muun kuin säädösvalmisteluhankkeen tai ohjelman tavoitteisiin ja arviointiin. Osastot ja yksiköt selvittävät, kuinka sukupuolinäkökulmat otetaan paremmin huomioon vuotta 2015 koskevassa talousarvioehdotuksessa. (HALY, osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui osittain. Sukupuolinäkökulman huomioonottaminen vuode 2015 talousarviossa kirjattiin suunniteltua suppeampana. 3. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja Rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamissuunnitelman täytäntöönpanossa noudatetaan johdonmukaista ja kestävää, henkilöstön työhyvinvointia tukevaa henkilöstöpolitiikkaa. (OHO, KPO, HALY) Toteutuma: Toteutui. 27

28 3.1.4 Muut keskeiset hankkeet ja toiminnan kehittäminen Sisäisen valvonnan kehittämistavoitteet Hallinnonalan riskienhallinnan yhteistyöverkostossa seurataan, koordinoidaan ja kehitetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä erikseen vahvistettavan työsuunnitelman pohjalta. Ensi vaiheessa verkostotyön tavoitteena on hallinnonalan riskienhallinnan raportointijärjestelmän kehittäminen. (STY, osastot ja erilliset yksiköt) Toteutuma: Toteutui osittain. Toimenpiteet on käynnistetty osana Siva arviointien kehittämistä ja monivuotisen tulosohjauksen toimennpanoa. Oikeusministeriön tietoturvallisuuden kehittämishankkeessa varmistetaan ministeriön toiminnan tietoturvallisuus. Auditoidaan tietoturvallisuuden taso kolmannen osapuolen toimesta niin, että tietoturvatasojen perustason vaatimukset täytetään. (HALY, osastot ja erilliset yksiköt) Toteutuma: Toteutui osittain. Hanke valmistuu kesällä Oikeusministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteiden kehittämistä jatketaan selkeyttämällä keskeiset menettelyt ja liittämällä ne osaksi ministeriön suunnittelun ja seurannan vuosikelloa. (STY, osastot ja erilliset yksiköt) Toteutuma: Toteutui. Toteutetaan liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen riskiperusteisen suunnitelman pohjalta valmisteltavan vuosisuunnitelman mukaiset arviointi ja konsultointityöt sekä muut kansliapäällikön osoittamat tehtävät. (STY) Toteutuma: Toteutui. Muutoksista on sovittu erikseen kansliapäällikön kanssa EU ja kansainvälinen säädösvalmistelu Osallistutaan EU ja kansainväliseen säädösvalmisteluun oikeusministeriön EUtoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä koskevien linjausten mukaisesti mm. Pohjoismaisen yhteistyön, Euroopan neuvoston, Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin, YK:n alajärjestöjen ja UNIDROIT`n puitteissa. (Osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Toteutui. Tietohallinto Jatketaan tietohallintostrategian linjausten toteuttamista. Kehitetään edelleen asiakaslähtöistä toimintamallia erityisesti tilaaja tuottaja rajapinnan täsmentämisellä sekä roolien ja vastuiden määrittelemisellä ja niiden kommunikoinnilla. (THY) Toteutuma: Toteutui. 28

29 Parannetaan edelleen yhtenäisiä kehityskäytäntöjä toimintasektoreiden kanssa. Huomioidaan hanketoiminnan kehittämisessä asiakkaiden toiminnalliset tarpeet, jotta lopputuloksista saadaan tarpeiden mukaisia. Tuetaan osastoja erityisesti AIPA, ATJ ja KRIL hankkeiden tilaajaroolissa. Kiinnitetään erityistä huomiota tietojärjestelmien käytettävyyden ja käyttöliittymien kehittämiseen. (THY) Toteutuma: Toteutui. Kuvataan hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuuri. Kehitetään asiakaslähtöisesti tietohallinnon sovellus ja asiantuntijapalveluiden tuotteistusta ja hinnoittelumallia. Kiinnitetään erityistä huomiota palvelusopimusten hallintaan, taloussuunnitteluun ja raportointiin sekä palvelutuotannon laadun mittaamiseen. Toteutetaan tietohallinnon tilaaja ja tuottajaosaamisen oppimiskokonaisuudet. (THY) Toteutuma: Toteutui osittain. Tietohallinnon sovellus ja asiantuntijapalveluita ei ole vielä tuotteistettu, tietoarkkitehtuurikuvaukset ovat ylätasolla ja käsitemalli sekä sanastot kuvataan myöhemmin hankkeissa. Varmistetaan tietoteknisen palvelutuotannon laatu ja jatkuvuus sekä kehittyminen toimialariippumattoman palvelukeskuksen käynnistäessä toimintaansa. Varmistetaan tietohallintopalveluiden ohjausrakenteiden toimivuus. Jatketaan tietotekniikan valtavirtaistamista laajentamalla valtion yhteisten palveluiden käyttöä hallinnonalalla tilaajien rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. (THY) Toteutuma: Toteutui. Tutkimustoiminta Valmistellaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon yhteistyössä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa. (KPO) Toteutuma: Toteutui. OPTL siirrettiin HY:n sosiaalitieteiden laitoksen alaisuuteen ja se aloitti toimintansa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttina (KRIMO) vuoden 2015 alusta lähtien. Valmistellaan oikeusministeriön tutkimus ja kehittämistoimintaa ohjaava suunnitelma. (osastot ja erillisyksiköt) Toteutuma: Ei toteutunut. Laadittiin VNK:n pyynnöstä suppea tilannekatsaus, mutta varsinaisen tutkimustoimintaa ohjaavan suunnitelman laatiminen aloitetaan 2015 Osallistutaan valtioneuvoston tutkimus ja arviointitoiminnan vahvistamiseen. (KPO) Toteutuma: Toteutui. 29

30 Viestintä Edistetään vuorovaikutteista viestintää ja kuulemista tukemalla Otakantaa palvelun uusien työkalujen käyttöönottoa. (DKY, VY, osastot) Toteutuma: Toteutui. Kehitetään vaali ja äänestysaktiivisuusviestintää vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (DKY, VY) Toteutuma: Toteutui. Toteutetaan kokonaisuudessaan oikeusministeriön hallinnonalan intranetin käyttöönotto ja kehittämishanke. (HALY, VY) Toteutuma: Toteutui. Taloushallinto ja hankintatoimi Uusitaan oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen taloussääntö sekä taloushallinnon ohjeistus. (TALY) Toteutuma: Toteutui osittain. Taloussääntö uusittiin, ohjeistuksen osalta maksuaikakortteja ja käteiskassoja koskeva ohjeistus päivitetään keväällä Valmistaudutaan oikeusministeriön hallinnonalan valtion uuden henkilöstö ja taloushallinnon järjestelmän (Kieku järjestelmä) käyttöönottoon. (TALY, HALY) Toteutuma: Toteutui. Parannetaan ministeriön osastoille ja yksiköille sekä virastoille tuotettavaa säännöllistä talouden raportointia. (TALY) Toteutuma: Toteutui. Toimitilahallinto Selvitetään toukokuun loppuun mennessä toimitilajohtajuuden järjestäminen oikeusministeriössä. (TALY) Toteutuma: Toteutui. Keväällä 2015 ratkaistaan toimitilajohtajuuden pysyvämpi järjestely. Vakiinnutetaan toimitilajohtamisen käsikirjassa kuvatut mallit (mm. toimitilasuunnitelmat, työympäristö ja toimitilakonseptit, hankejohtamisen malli) osaksi toiminnan ja talouden vuosisuunnitteluprosessia. (TALY) Toteutuma: Toteutui. 30

31 3.2 Oikeusministeriön yhteydessä toimivat virastot Oikeusrekisterikeskus Vaikuttavuus Tulossopimuksessa asetettiin vuodelle 2014 viisi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden avaintavoitetta: - ORK:n ICT palveluiden saatavuus on hyvällä tasolla; mittarina katkojen määrä ja kesto Käyttöympäristön vakautta on pyritty parantamaan yhteistyössä käyttöpalvelutoimittajien (Tieto, Fujitsu) kanssa. Lisäksi on päivitetty palvelin ja sovellushallintaan liittyvää ohjeistusta, painotettu palvelutoimittajan vastuuta palvelinympäristön valvonnassa sekä toimittajien asiantuntemuksen tärkeyttä mm. tuotantoympäristöjen ongelmien ennaltaehkäisyssä. - ORK:n tietojärjestelmähankkeet etenevät suunnitellusti ja tuottavat suunnitellut lopputulokset suunnitellussa aikataulussa; mittarina hankkeiden viivästyminen suunnitellusta Tietojärjestelmähankkeet ovat edenneet suunnitellusti hankejohtojensa ohjauksessa. - ORK tukee asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä kehityshankkeiden yhteydessä; mittarina asiakastyytyväisyys Arvio asiakastyytyväisyyskyselyssä oli tälle kysymykselle 3,44 (asteikolla 1 5). Arvio siitä, että sovelluksia koskeva tiedottaminen on ollut riittävää ja oikea aikaista nousi edellisvuodesta (3,31 > 3,45). Samoin arvio siitä, miten ORK:n sovellustuki on toiminut, nousi edellisvuodesta (3,68 > 3,77). - ORK:n toiminta on laadukasta ja sen toimintaan luotetaan; mittarina asiakastyytyväisyys ORK:n asiakastyytyväisyys on kokonaisarvoltaan noussut (3,39 > 3,50) edellisestä vuodesta. Tulostavoitetta (3,7) ei saavutettu. - ORK pienentää hiilijalanjälkeään vähentämällä paperinkulutusta ja matkustamista; mittarina paperinkulutuksen ja matkustamisen väheneminen Paperinkulutuksen vähenemistä ei voida toistaiseksi todentaa. Matkustamisen vähentämisen osalta tavoitetta ei ole saavutettu. 31

32 Toiminnallinen tehokkuus Taulukko. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot ja kustannukset Tavoite Palkat Toimitilat ORK:n ICT-menot Muut menot Menot yhteensä Nettoutettavat tulot (ict-palvelumaksut) Nettoutettavat tulot (viranomaistoiminnan tuotot) Tulot yhteensä Budjetista rahoitettava osuus Rekisteritoiminnan tunnusluvut vuonna 2014 olivat taloudellisuus 2,76 e/luovutettu tieto tuottavuus luovutettua tietoa/htv Tuomioistuin, rangaistusmääräys ja rikesakkojen sekä ylikuormamaksujen ja muuntorangaistusten sekä rikosvahinkosaamisten perinnän tehokkuuden arvioinnissa mittareina ovat täytäntöönpantujen saatavien (kpl ja euroa) suhde kustannuksiin ja henkilöstömäärään. Tunnusluvut olivat vuonna 2014 taloudellisuus 4,86 e/saatava tuottavuus saatavaa/htv Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusrekisterikeskuksen päätavoitteet vuodelle Palvelusopimusten velvoitteiden täyttäminen siten, että kirjallisesti tehdyt muutosilmoitukset huomioidaan sekä lakisääteisten viranomaistehtävien hoitaminen. Onnistumista mitataan ensisijaisesti asiakastyytyväisyys ja tilaajatyytyväisyyskyselyillä sekä sovittujen määräaikojen ja budjettien pitävyydellä. Palvelusopimusten velvoitteet IT palveluiden tuottamisessa onnistuttiin olennaisilta osin täyttämään. Pakolliset lakisääteiset uudistukset tai muutokset nykyjärjestelmiin on pystytty toteuttamaan ajallaan (esim. virastojen yhdistymiset). Tilaajatyytyväisyyskyselyjen keskiarvotulokseksi tuli 7,94. Tulostavoite oli 7,75 (asteikolla 4 10). 2. Uuden toimintamallin vakiinnuttaminen, OTTK/TORI ORK palvelutuotantomallin käytäntöön sovittaminen. Onnistumista mitataan palvelutuotannon ja hankkeiden häiriöttömyydellä sekä henkilöstötyytyväisyydellä. 32

33 VALTORI ORK palvelutuotantomallin soveltamisen lisäksi ORK:ssa on valmistunut sisäinen palvelutuotantomallin kehittämissuunnitelma. Sisäisen palvelutuotannon kehittämisen toteutus aloitetaan alkuvuodesta Palvelusopimusten ja budjetointiprosessin sekä TTS:n valmistelumenettelyjen tehostaminen ottaen huomioon henkilötyö ja määräraharesurssit sekä VM:n säästötavoitteet Oikeusrekisterikeskuksen osalta. Palvelusopimusten, budjetointiprosessin sekä TTS:n valmistelumenettelyjä tehostettiin valmistelevasti ensimmäisellä puolivuotiskaudella mm. osallistumalla aktiivisesti tilaajaosaamisen kehittämiseen. ORK:n johdon työmenetelmien kehittämisen yhteydessä kehitettiin viraston sisäistä palvelusopimus, budjetointi sekä toiminta ja taloussuunnitteluprosessin yhteensovittamista. ORK oli pilottina hallinnonalalla, kun ministeriön johdolla kehitettiin 4 vuotiskautista tulosohjausmallia, jolla tullaan korvaamaan ja tehostamaan aiempaa TTS suunnittelua. 4. Rikosrekisterin kehittäminen niin, että sähköistä asiointia lisätään. Katso palvelun käyttöönotto yhteisöasiakkaita varten ja kansalaisen asiointitilin käyttöönotto yksityisasiakkaita varten. Sähköinen asiointi rikosrekisteriin toteutettiin elokuussa lasten kanssa työskentelemään ryhtyvien ja opiskelijoiden rikostaustaotteiden hakemista varten. Yhteisöasiakkaiden Katso palvelua ei ole toistaiseksi toteutettu rikosrekisteriin. 5. Valmistautuminen rikoshyötyä vastaavien, tuomioistuinten vahvistamien vahingonkorvauksien suorittamiseen valtion varoista. Korvausta haetaan Oikeusrekisterikeskukselta tuomioistuimessa nostettavan kanteen asemesta (ns. WinCapitaasiat). Korvaushakemuksia ns. WinCapita asiaan liittyen on saapunut vuoden 2014 loppuun mennessä Korvausvaatimusten yhteismäärä on yli 23 miljoonaa ja vastaava määrä todennäköisesti saadaan perityksi menettämisseuraamuksina ja tullaan jakamaan korvauksen hakijoille. Kehittämistoiminnan ja jatkuvien palvelujen mittarit Kouluarvosanoilla arvioituna projektit saivat keskiarvoltaan arvosanan 8,6. Kysymykset koskivat projektien tiedotusta, projektipäällikön ammattitaitoa yleensä, kokousten järjestelyjä, muutostilanteiden hallintaa ja projektin työilmapiiriä. Palautteiden kysyminen versiopäivitysten laadusta aloitettiin edunvalvonnan, oikeusavun ja ulosoton järjestelmistä. Tulossopimuksessa palautteiden keskiarvon tavoitteeksi oli asetettu 2,5. Edunvalvonnan, oikeusavun ja ulosoton järjestelmien palautteiden osalta tulokseksi saatiin 3,4. 33

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 14.3.2014 Julkaisun nimi Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriö

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 24/2014 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 24/2014 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Lisätiedot

16.12.2014 OM 53/013/2014

16.12.2014 OM 53/013/2014 16.12.2014 OM 53/013/2014 Oikeusministeriön tulostavoitteet ja voimavarat vuodelle 2015 SISÄLLYS 1 Oikeusministeriön toiminta-ajatus ja tehtävät 2 2 Toimintaympäristön muutokset 4 3 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Hallinnonalan toimintaympäristö Yhteiskunnallinen kehitys heijastuu oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena ja kansainvälistymisenä.

Lisätiedot

Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016

Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 1/2012 Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 1/2012 Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Oikeusjärjestelmän vakaa ja luotettava toiminta on yhteiskunnan ja kansantalouden suotuisan kehityksen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2015

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2015 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 3/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2015 3/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:2. Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:2. Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:2 Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:2 Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2006 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:6. Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:6. Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:6 Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:6 Oikeusministeriön tulostavoitteet vuonna 2007 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 i Mietintöjä ja lausuntoja Betänkanden och utlåtanden 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7. Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7. Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7 Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7 Rikosseuraamusviraston,

Lisätiedot

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014 Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 214 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/215 Hallinto Sisäministeriö Helsinki 215 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-23- (nid.) ISBN 978-952-324-24-7 (PDF) SISÄMINISTERIÖ

Lisätiedot

Luonnos oikeusturvaohjelmaksi vuosille 2012 2016

Luonnos oikeusturvaohjelmaksi vuosille 2012 2016 31/2012 Luonnos oikeusturvaohjelmaksi vuosille 2012 2016 Lausuntotiivistelmä 31/2012 Luonnos oikeusturvaohjelmaksi vuosille 2012 2016 Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 01.06.2012 Julkaisun

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Toimintolaskennan kehittämishanke

Toimintolaskennan kehittämishanke Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Oikeusministeriö,

Lisätiedot