Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1

2 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS LEDNINGENS ÖVERSIKT YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Julkinen oikeusapu Yleinen edunvalvonta Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUIMET Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen SYYTTÄJÄT Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI

3 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VIRHEISTÄ, VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ JA TAKAISINPERINNÖISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A LIITE B LIITE C LIITE D LIITE E LIITE F LIITE G LIITE H Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset Syyttäjälaitoksen suoritemäärät Virastojen henkilöstövoimavarat 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Yhteiskunnallinen kehitys on heijastunut oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena ja kansainvälistymisenä. Hyvän säädösvalmistelun merkitys hallituksen strategian toimeenpanossa on kasvanut. Tämä edellyttää koko valtioneuvoston lainvalmistelun johdonmukaistamista ja yhtenäistämistä. Oikeusministeriö on pyrkinyt mm. ohjeilla, neuvonnalla ja laintarkastusyksikön toteuttaman laintarkastuksen avulla edistämään lainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Säädösvalmistelijoiden osaamisen kehittämiseksi valmisteltiin ministeriöiden yhteistyönä ehdotukset lainvalmistelukoulutuksen uudistamiseksi. Säädöspolitiikan yhteistyöryhmä on käsitellyt säännöllisesti ministeriöiden toimenpiteitä hallituksen säädöspolitiikan toteuttamiseksi. Kansallisen lainsäädännön ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Oikeusturvan kehittämisessä on jatkettu työtä oikeudenkäyntien kokonaiskäsittelyaikojen hallitsemiseksi. Tuomioistuimet ottavat huomioon asioiden käsittelyn aikaisemmat vaiheet eli asian käsittelyn kokonaiskeston. Esimerkiksi hovioikeuksissa ratkaistuissa rikosasioissa esitutkinnan aloittamisesta tuomioistuimen antamaan ratkaisuun kului keskimäärin vajaa kaksi vuotta. Näissä asioissa, hovioikeuden ratkaisu mukaan lukien, rikosasiaa on pääsääntöisesti käsitellyt neljä eri viranomaistahoa. Tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat pääosin kohtuullisia, eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vuonna antanut oikeudenkäynnin kestosta yhtään langettavaa tuomiota. Kuitenkin pitkään kestäneitä asioita, joissa kokonaiskäsittelyaika oli yli neljä vuotta, oli vielä noin 250. Vaikka määrä on vain neljä prosenttia kaikista rikosasioista, ei näin pitkiä kokonaiskäsittelyaikoja saisi olla lainkaan. Useissa tapauksissa kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen aiheutuu muusta kuin tuomioistuimesta johtuvasta syystä. Ulosotossa tavoitteena oli edistää ulosottovelallisten selviytymistä. Vuoden lopussa ulosotossa oli velallista, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna Lisävelkaantumisen ehkäisemiseksi ehdotettiin lainsäädäntömuutoksia pikaluottojen korkotason alentamiseksi ja perintäkulujen pienentämiseksi. Myös velallisiin suunnattua ohjausta ja neuvontaa on pyritty lisäämään. Luottotappioita torjuttiin tehokkaalla perinnällä. Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina melko vakaana. Suomessa kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertaillen alhainen. Ilahduttavaa on, että henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli vuonna poliisin tietoon edeltävien vuosien keskimäärää selvästi vähemmän. Vuonna henkirikosten määrä oli alhaisin sitten vuoden Sen sijaan seksuaalirikosten määrän kielteinen kehitys on huolestuttava ja edellyttää tarkkaa selvittämistä. Syyttäjälaitoksessa painopistettä siirrettiin harmaan talouden ja talousrikosjuttujen käsittelyyn hallitusohjelmassa päätettyjen lisäpanostusten avulla. Vaativien talousrikosasioiden syyteharkintaaikaa saatiinkin lyhennettyä. Samanaikaisesti toteutetut talouden sopeuttamistoimet aiheuttivat kuitenkin yli vuoden syyteharkinnassa olleiden juttujen määrän kasvun. Suomessa vankiluku, yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä ja tilastoidun rikollisuuden määrä ovat kaikki laskussa. Tämä vallitseva kriminaalipoliittinen kehitys on eurooppalaisittain ainutlaatuinen. 4

5 Seuraamusjärjestelmän kehittämisessä panostettiin yhdyskuntaseuraamuksiin ja yleisen turvallisuuden parantamiseen. Ensimmäiset valvontarangaistukset pantiin täytäntöön vuoden alussa. Vuoden aikana pantiin täytäntöön yhteensä 198 valvontarangaistusta. Hallituksen esitys valvotusta koevapaudesta, joka sisältää mm. säädökset sähköisen valvonnan käytöstä ja seksuaalirikollisten lääkehoidosta annettiin eduskunnalle syksyllä. Vuoden lopussa lakkautettiin Haminan vankila. Suomen epävarma taloudellinen tilanne on merkinnyt oikeusministeriön hallinnonalalla voimavarojen tiukentumista. Oikeuslaitoksen taloustilanne on vuotta koskevien tietojen perusteella vielä kohtalaisen vakaa, mutta menopaineita kohdistuu oikeudenhoidon laatua turvaaviin toimiin kuten koulutukseen ja ICT:n kehittämiseen sekä toimitilojen uudistamiseen. Ministeriön asettama neuvottelukunta on valmistellut oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa, joka sisältää lyhyen aikavälin sopeuttamisohjelman ja hallitusohjelman edellyttämän oikeusturvaohjelman eli toimenpiteitä oikeusturvan takaamiseksi. Ohjelmassa on hahmotettu oikeudenhoidon pitkän aikavälin tavoitetila ja se sisältää ehdotuksia sen kanssa sopusoinnussa oleviksi toimenpiteiksi. Rikosseuraamuslaitoksen talouden sopeuttamistoimet aloitettiin vuosille 2016 laaditun sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Toiminnan sopeuttaminen määrärahakehyksiin merkitsi 63 henkilötyövuoden vähennystä vuoteen 2011 nähden. Vähennyksistä huolimatta keskeiset tulostavoitteet saavutettiin. Tavoitteena oli vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö sekä kansalaisaloite otettiin käyttöön vuoden aikana. Nämä uudistukset laajensivat kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Laajapohjainen kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta perustettiin oikeusministeriön yhteyteen, ja se aloitti toimintansa vuoden aikana. 5

6 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT Samhällsutvecklingen har återspeglat sig på justitieministeriets förvaltningsområde så att rättssystemet har blivit mångsidigare och mera internationellt. Vid genomförande av regeringens strategi har betydelsen av god lagberedning ökat. Detta förutsätter att lagberedningen görs konsekvent och förenhetligas i hela statsrådet. Justitieministeriet har strävat efter att främja lagstiftningens klarhet och begriplighet bl.a. genom anvisningar och rådgivning samt den laggranskning som sker på laggranskningsenheten. För att utveckla lagberedarnas kunskaper har det i samarbete mellan ministerierna beretts förslag till reformering av lagberedningsutbildningen. Den författningspolitiska samarbetsgruppen har regelbundet behandlat de åtgärder som ministerierna vidtar för att genomföra regeringens lagstiftningspolitik. Enligt den nationella lagstiftningen och de internationella avtal som gäller Finland har var och en rätt att utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol. I fråga om utvecklingen av rättssäkerheten har arbetet för att kontrollera de totala behandlingstiderna vid rättegångar fortsatt. Domstolarna har beaktat de tidigare skedena vid behandlingen, dvs. den totala behandlingstiden för ärendet. Till exempel i fråga om brottmål som avgjorts i hovrätterna har det i genomsnitt tagit nästan två år innan domstolen har meddelat sitt beslut efter inledningen av förundersökningen. Dessa brottmål har vanligen behandlats av fyra olika myndigheter, inklusive hovrätterna. De genomsnittliga behandlingstiderna vid domstolarna är i huvudsak skäliga. År gav Europeiska människorättsdomstolen inga fällande domar på grund av utdragna rättegångar. Det fanns dock fortfarande ca 250 ärenden vars behandling hade blivit fördröjd och tagit över fyra år. Trots att antalet utgör bara fyra procent av alla brottmål, borde så här långa totala behandlingstider inte alls förekomma. I många fall fördröjs behandlingen av orsaker som inte beror på domstolen. Inom utsökningen var målet att främja utsökningsgäldenärers möjligheter att klara sig. I slutet av fanns det utsökningsgäldenärer, vilket är nästan lika mycket som år I syfte att förebygga ytterligare skuldsättning föreslogs lagändringar för att sänka räntenivån för snabblån samt för att minska indrivningskostnader. Ett syfte har också varit att ordna mer handledning och rådgivning för gäldenärer. Kreditförlusterna har förebyggts genom effektiv indrivning. Brottslighetssituationen i Finland har under de senaste åren legat på en ganska stabil nivå. I proportion till folkmängden är antalet alla brott internationellt sett lågt i Finland. Det som är glädjande är att antalet brott mot liv och hälsa som år kom till polisens kännedom var betydligt minde än det genomsnittliga antalet under de föregående åren. År var antalet brott mot liv det lägsta sedan år Antalet sexualbrott har däremot ökat. Denna negativa utveckling är oroväckande och kräver noggranna utredningar. Vid åklagarväsendet överfördes tyngdpunkten till handläggningen av ärenden som gäller grå ekonomi och ekonomiska brottmål med hjälp av de ytterligare satsningar som bestämts i regeringsprogrammet. Man lyckades också förkorta åtalsprövningstiderna i krävande ekonomiska brottmål. De ekonomiska anpassningsåtgärder som samtidigt genomfördes ökade dock antalet mål där åtalsprövningen hade tagit över ett år. I Finland minskar såväl antalet fångar och personer som avtjänar samhällspåföljder som antalet statistikförda brott. Denna kriminalpolitiska utveckling är enastående i Europa. Vid utvecklingen av påföljdssystemet har det gjorts satsningar på samhällspåföljderna och den allmänna säkerheten. De första övervakningsstraffen verkställdes i början av. Under verkställdes sammanlagt 198 övervakningsstraff. Regeringens proposition om övervakad frihet på 6

7 prov, som innehåller bl.a. bestämmelser om användningen av elektronisk övervakning och läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar, överlämnades till riksdagen hösten. Fredrikshamns fängelse lades ner i slutet av. Den osäkra ekonomiska situationen i Finland har ställt gränser för resurserna inom justitieministeriets förvaltningsområde. Enligt uppgifterna från år är rättsväsendets ekonomiska situation fortfarande relativt stabil, men det finns utgiftstryck som riktas mot åtgärderna för att trygga rättsvårdens kvalitet, såsom utbildningen, utvecklingen av IKT och renoveringen av lokaler. Ministeriets delegation har utarbetat ett reformprogram för rättsvården som innehåller ett kortsiktigt anpassningsprogram och ett sådant rättssäkerhetsprogram som regeringsprogrammet har förutsatt, dvs. åtgärder för att garantera rättssäkerheten. I programmet skapas en långsiktig målbild för rättsvården, och det innehåller förslag till sådana åtgärder som överensstämmer med målbilden. De anpassningsåtgärder som gäller Brottspåföljdsmyndighetens ekonomi har inletts enligt anpassningsprogrammet för åren Verksamhetens anpassning efter anslagsramarna betydde en minskning med 63 årsverken jämfört med år Trots minskningarna blev de centrala resultatmålen uppnådda. Ett syfte har varit att öka medborgarnas möjligheter att påverka och delta i beredningsarbetet och beslutsfattandet samt att främja medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar. Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet samt medborgarinitiativet togs i bruk under. Dessa reformer har utvidgat medborgarnas möjligheter till deltagande. Den bredbasiga delegationen för medborgarsamhällspolitik, som inrättades i anslutning till justitieministeriet, inledde sin verksamhet under. 7

8 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia Säädösvalmistelun kehittämisen vaikuttavuustavoitteena on, että lainsäädäntö on selkeää ja ymmärrettävää. Tämä parantaa kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa sekä vähentää hallinnon ja oikeuslaitoksen työtä täytäntöönpanossa ja lainkäytössä. Tavoitteena on tehtyjen selvitysten ja arviointien pohjalta tehostaa ja kehittää valtioneuvoston yhteistä lähestymistapaa ja menetelmiä hyvin toimivan lainsäädännön toteuttamiseksi. Toteutetaan pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti valtioneuvoston yhteistä säädöspolitiikkaa ja säädösvalmistelun yhtenäisiä menettelytapoja. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen säädöspolitiikan toimeenpanoa ja seurantaa käsiteltiin säännöllisesti kansliapäällikkökokouksessa ja säädöspolitiikan yhteistyöryhmässä. Parannetaan säädösvalmistelijoiden osaamista kehittämällä ohjeistusta ja koulutusta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. Julkaistiin lainvalmistelun prosessiopas ja valmisteltiin ministeriöiden yhteistyönä toimenpide-ehdotukset lainvalmistelukoulutuksen uudistamiseksi. On valmisteltu Lainkirjoittajan opasta, joka valmistuu vuonna Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. Säädöskokoelmassa vuonna julkaistuista laeista tarkastettiin 94 % ja valtioneuvoston asetuksista 52 %. Varmistetaan, että ohjeistus ja koulutus parantavat lainvalmistelijoiden osaamista ja näin nostavat myös lainsäädännön laatua. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan opas ja uudistettu lainvalmistelukoulutus otetaan käyttöön vuonna Vaikuttavuustavoitteena on vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Käynnistetään hallitusohjelmassa mainittuun systemaattiseen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehityksen seurantaan liittyviä toimia. Tuotetaan suomalaisen demokratian tilaan liittyvää perustietoa. Toteutetaan demokratiabarometri ja talviareena yhdessä MTV3:n kanssa. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. Toteutettiin muun muassa vaalitutkimus sekä demokratiabarometri ja talviareena. Käynnistetään demokratiaselonteon valmistelu demokratia-arviolla. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. Ministeriöt tekivät itsearviointeja. Demokratiaindikaattoriselvitys on käynnistetty. Kehitetään demokratiakasvatusta yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui osittain. OM on osallistunut demokratiakasvatusmateriaalien tuottamiseen. Vuoden demokratiapalkinnon aiheena oli lasten ja nuorten osallistuminen. Demokratiakasvatus kouluissa on kuitenkin OKM:n hallinnonalan vastuulla. 8

9 Käynnistetään uuden Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) toiminta ja vahvistetaan yhdessä sen kanssa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. KANE on aloittanut toimintansa tarkoituksena edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Toteutetaan kansalaisten sähköisen osallistumisympäristön ensimmäiset kokonaisuudet. (DKY) Toteutuma: Toteutui. Ensimmäiset kokonaisuudet on otettu käyttöön. Tehdään mahdolliseksi uuden sähköisen kansalaisaloitteen käyttö. (DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui. Kansalaisaloitepalvelu avattiin Tavoitteena on parempi ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen seuranta. Laaditaan valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon jatkoksi ensimmäinen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma ja käynnistetään sen toteutus. Toimintaohjelmaan kootaan ihmisoikeuspolitiikan painopisteet, rakenteet ja keskeiset toimenpiteet. (Hall.ohj., DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui. Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on hyväksytty. Euroopan unionissa on tavoitteena avoin, perusoikeuksia kunnioittava ja hyvän hallinnon periaatteita noudattava unioni. EU:ssa vaikutetaan erityisesti asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön kehittämiseen ja soveltamiseen, eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmisteluun sekä perus- ja ihmisoikeuksien suojan kehittämiseen EU:n toiminnassa. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. EU:ssa vaikutettiin aktiivisesti siihen, että EU:n toimielinten asiakirjojen julkisuutta ei kavennettaisi komission esittämällä tavalla asiakirjojen julkisuutta koskevia sääntöjä muutettaessa. Neuvottelut päättyivät Tanskan puheenjohtajakauden päätteeksi tuloksettomina, joten komission ehdotus ei edennyt, mutta sitä ei täysin torjuttukaan. Eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmistelussa onnistuttiin vaikuttamaan Euroopan parlamentin JURIvaliokuntaan, jonka hyväksymä mietintö vastaa pitkälti Suomen kantoja. Perusoikeusviraston toiminnan laajentaminen oikeus- ja sisäasioihin ei edennyt Suomen esittämällä tavalla. Tavoitteena on, että Ahvenanmaan itsehallintolaki valtiollisena järjestelmänä toteutuu moitteettomasti ja hyvä hallinnon periaatteiden mukaisesti. Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista ja kehitetään Ahvenanmaan asioiden yhteensovittamista valtioneuvostossa. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. OM:n Ahvenanmaan asemasta säädösvalmistelussa ja EU-asioissa ministeriöiden valmistelijoille vuonna 2010 antamia ohjeita täydennettiin säädösvalmisteluun liittyen ruotsinkielisen aineiston toimittamista maakunnalle koskevilla menettelyohjeilla (OM:n selvityksiä ja ohjeita 8/). Ahvenanmaan asemaa käsiteltiin HAUS:n säädösvalmistelukoulutuksessa. Ministeriöiden valmistelijoita neuvottiin Ahvenanmaata koskevissa asioissa. Vuoden lopussa aloitettiin hallituksen helmikuussa 2013 pidettävän Ahvenanmaa-iltakoulun valmisteluja. 9

10 Jatketaan työtä Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän nykyaikaistamiseen liittyvien tarpeiden selvittämiseksi. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. OM asetti maaliskuussa parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Ahvenanmaan itsehallinnon toimivuutta ja selvittää mahdollisia tarpeita kehittää Ahvenanmaan itsehallintoa. Työ tehtiin myöhemmin asetettavaa valmisteluelintä silmällä pitäen. Työryhmän tuli arvioida niitä asioita ja ehdotuksia, jotka Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama parlamentaarinen komitea on esittänyt itsehallintojärjestelmän ja itsehallintolain uudistamiseksi. Työryhmän oli laadittava raportti työstään vuoden loppuun mennessä. Parlamentaarinen Ahvenanmaatyöryhmän sai mietintönsä Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämisestä valmiiksi (OM 4/2013). Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia -politiikkasektorin muut tavoitteet Valmistellaan vaalipiirien määrää ja vaalipiirijakoa koskeva vaalilain uudistus siten, että vaalipiirejä on Manner-Suomessa 12 ja ne olisivat nykyistä tasakokoisemmat. Tavoitteena on, että uudistetun vaalilain säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Uudistuksen toisessa vaiheessa muutetaan perustuslain 25 :ä siten, että vaalipiirien määrä Manner-Suomessa on vähintään 6 ja enintään 12. (Hall.ohj., DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Toteutui ensimmäisen vaiheen osalta. Toinen vaihe on vireillä LAVO:n vetämänä. Uudistuksen toisen vaiheen lainvalmistelutyö toteutetaan vuonna Jatketaan valmistelua yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseksi. Tarkoitus on saattaa lainsäädäntö vastaamaan paremmin perustuslaissa säädettyä laaja-alaista syrjintäkieltoa ja parantaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna. Edellyttää kaavaillun yhdenvertaisuusvaltuutetun voimavarojen varmistamista. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Ei toteutunut. Oikeusministeriö on yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, muiden asianomaisten viranomaisten sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen kanssa jatkanut asian valmistelua. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna Jatketaan työtä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda näiltä osin edellytykset ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen n:o 169 ratifioinnille vaalikauden aikana. (Hall.ohj., LAVO, DKY) Toteutuma: Toteutui. Oikeusministeriö selvitti ILO 169 yleissopimuksen ratifioinnin oikeudellisia edellytyksiä ja ratifioinnin esteiden poistamista muille ministeriöille ja saamelaiskäräjille suunnatulla lausuntokierroksella alkuvuodesta. Hallitus linjasi saamelaisasioita käsittelevässä iltakoulussaan joulukuussa jatkavansa hallitusohjelman mukaisesti työtä ILO 169 yleissopimuksen ratifiointiesteiden poistamiseksi. Valmistelua jatketaan oikeusministeriön koordinoimana toimivaltaisten ministeriöiden ja saamelaiskäräjien välisenä yhteistyönä. Oikeusministeriö asetti kesäkuussa työryhmän valmistelemaan ehdotusta saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistamiseksi. Työryhmän toimikausi päättyy Osallistutaan hallitusohjelman mukaisen pitkän aikavälin kielistrategian valmisteluun kahden elinvoimaisen kansalliskielen kehittämiseksi ja konkretisoidaan toimet hallituskaudelle. (Hall.ohj., VNK, DKY) Toteutuma: Toteutui. Kansalliskielistrategia 10

11 Oikeusturva hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä joulukuussa, ja sen toimeenpano on käynnistynyt. Selvitetään mahdollisuus säätää viittomakielilaki. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui osittain. Valmistettiin arviomuistio, joka lähetettiin lausunnoille. Käynnistetään uuden kieliasiain neuvottelukunnan toiminta. (DKY) Toteutuma: Toteutui. Neuvottelukunta asetettiin ja se aloitti toimintansa. Toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Ei toteutunut. OKM:n valmistelemaa ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty. Vaikuttavuustavoitteena on, että tuomioistuimet ja oikeusapu palvelukyvyltään, osapuolille aiheutuvilta kustannuksiltaan sekä käsittelyajoiltaan turvaavat oikeusturvan tosiasiallisen toteutumisen kansallisen lainsäädännön ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Keskimääräiset käsittelyajat ovat tuomioistuimissa kohtuulliset, mutta osa oikeudenkäynneistä kestää liian pitkään. Asianosaisen kannalta on ratkaisevaa käsittelyn kokonaiskesto ja siihen kiinnittää huomiota myös ihmisoikeustuomioistuin arvioidessaan oikeudenkäynnin keston kohtuullisuutta. Kokonaiskäsittelyajasta tulee siten ottaa vastuu asian käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa seuraamalla erityisesti kussakin tuomioistuinasteessa yli vuoden viipyneitä asioita ja edistämällä niiden nopeaa käsittelyä. Tuomioistuinten keskimääräisissä käsittelyajoissa on alueellisia eroja. Jotta oikeusturva toteutuisi yhdenvertaisesti, käsittelyaikaeroja pyritään supistamaan siten, että hovi- ja hallinto-oikeuksissa alueelliset käsittelyaikaerot ovat enintään kolme kuukautta vuonna. Käräjäoikeuksien rikosasioissa tavoitteena on, ettei missään käräjäoikeudessa keskimääräinen käsittelyaika ole yli kolmea kuukautta maan keskiarvoa pidempi. Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi laaditaan oikeusturvaohjelma aiempien toimenpidesuunnitelmien pohjalta. (Hall.ohj., LAVO, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Neuvottelukunta on saanut jatkoaikaa saakka. Työryhmä valmistelee tarkistuksia esitutkintalakiin (ns. syyteneuvottelu, plea bargaining). Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Työryhmän mietintö (26/) valmistui Saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä (58/), joka valmistui Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä Saatetaan loppuun yleisten tuomioistuinten rikostuomiosovelluksen kehittämishanke (Ritu-hanke). Luodaan ja kehitetään edelleen tietojärjestelmiin välineitä, joilla kokonaiskäsittelyaikoja voidaan seurata nykyistä helpommin. Jatketaan yleisten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen toiminnan kehittämistä tietojärjestelmähankkeella, jossa rakennettavan aineistopankin (Aipa-hanke) avulla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet. Tuetaan tietojärjestelmiä parantamalla tuomioistuinten työprosessien ja työmenetelmien kehittämistä. Tiedotetaan järjestelmistä ja koulutetaan käyttäjiä. (OHO, THY) Toteutuma: Toteutui osittain. 11

12 Rikostuomiosovelluksen käyttöönottoa jouduttiin siirtämään, koska järjestelmän muihin järjestelmiin liittyvät rajapinnat edellyttivät parannuksia. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna Aipa-hanke etenee ja sitä varten on loppuvuodesta perustettu hanketoimisto. Luodaan korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmiin hälytysjärjestelmät, joiden avulla voidaan nykyistä helpommin seurata asioiden kokonaiskäsittelyaikoja sekä välttää viiveitä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Järjestelmät on otettu käyttöön korkeimmassa hallintooikeudessa ja kaikissa hallinto-oikeuksissa. Jatketaan hallintolainkäyttötoimikunnan ja sen alatyöryhmien työn pohjalta hallintolainkäyttöjärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on tarkoitus saada aikaan nykyistä kattavampi ja täsmällisempi sääntely niin, että asiat voidaan ratkaista joutuisammin ja edullisemmin. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys vuonna (Hall.ohj., LAVO, OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Valmistelua on jatkettu virkatyönä asiasta annetusta mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 4/2011) saadun lausuntopalautteen pohjalta. Jatketaan valmistelua oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ulottamista koskemaan myös hallintotuomioistuimia ja erityistuomioistuimia. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. Eduskunta hyväksyi (EV 125/ vp) asiasta annettuun hallituksen esitykseen (HE 85/ vp) sisältyneet lakiehdotukset. Lait oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (81/2013 ja 82/2013) on vahvistettu tulemaan voimaan Tehostetaan turvapaikka-asioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa maahanmuuttoviranomaisten moniviranomaismallin (MPR) toimivuuden takaamiseksi. Tätä tavoitetta tuetaan myös koulutuksella. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Helsingin hallinto-oikeus on lyhentänyt turvapaikka-asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa lähes kuukaudella keskimääräisen käsittelyajan ollessa 6,1 kuukautta. Annetaan hallituksen esitys vakuutusoikeuslain uudistamiseksi. Tavoitteena on joustavoittaa ja nopeuttaa prosessia sekä lisätä avoimuutta. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Ei toteutunut. Hankkeella on riippuvuuksia STM:n toimenpideohjelmaan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi. Vakuutusoikeuslain muutosta valmistellaan virkamiestyönä vuorovaikutuksessa STM:n em. hankkeessa toimivien kanssa. Tavoite on, että hallituksen esitys voidaan antaa Kehitetään ja otetaan käyttöön tuomioistuinten työmäärää kuvaavia mittareita resurssien oikeudenmukaiseksi ja tehokkaaksi kohdentamiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Yleisten tuomioistuinten osalta uudet mittarit on määritelty. Niitä kehitetään tarvittaessa edelleen ja sovelletaan jatkossa myös tuottavuutta koskevia tulostavoitteita asetettaessa. Hallintotuomioistuinten osalta mittareita on kehitetty ja eri asiaryhmien välisiä työmääräeroja selvitetään kevään 2013 aikana. Jatketaan työprosessien ja toimintatapojen kehittämistä korkeimmassa hallintooikeudessa, Helsingin hallinto-oikeudessa ja Helsingin käräjäoikeudessa käynnissä olevissa logistiikkaprojekteissa. (OHO). Toteutuma: Toteutui. Logistiikkahankkeet ovat edenneet suunnitellusti. 12

13 Videoneuvottelujen käytön lisäämiseksi tuomioistuinprosesseissa selvitetään vuonna 2011 asetetussa työryhmässä sille mahdollisesti olevat lainsäädännölliset esteet sekä tehdään ehdotukset tarvittaviksi lainsäädännön muutoksiksi, koulutuksesta ja tiedotuksesta. Tavoitteena on vähentää rikosprosessia pitkittäviä poissaoloja joustavoittamalla asianosaisen ja todistajan kuulemista koskevia säännöksiä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Videoneuvottelun käytön kehittämistä pohtineen työryhmän mietintö (2013:10) valmistui loppuvuodesta. Työryhmän mietintö lähetetään lausunnoille keväällä Otetaan talousrikosasioiden (harmaa talous) ja niihin liittyvien veroasioiden määrä ja käsittelyajat tuomioistuimissa erityisseurantaan. Harmaan talouden torjunta on myös yksi koulutuksen painopistealueista. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. Tuomioistuimissa käsiteltäviä, poliisin laajoiksi talousrikosasioiksi luokittelemia, asioita seurataan. Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa avun asiantuntevasti, oikea-aikaisesti ja kohtuullisin kustannuksin. Selvitetään nykyisen oikeusapujärjestelmän toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelut kohdentuvat nykyistä oikeudenmukaisemmin. (OHO) Toteutuma: Ei toteutunut. Oikeusministeriö on tilannut Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta selvityksen, joka valmistuu mennessä. Selvitetään kansainvälistä suojelua hakevien yksilöllisten oikeusapupalveluiden siirtämistä oikeusaputoimistoihin oikeusapulain mukaisen järjestelmän piiriin. Siirto edellyttää määrärahan siirtoa sisäasiainministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Tehtävä on siirretty lukien. Jatketaan julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointia yhteistyössä Suomen Asianajajaliiton kanssa. Tavoitteena on, että Itä-Suomen ja Helsingin oikeusapupiireissä valtion oikeusaputoimistojen lisäksi kaikki erikseen määriteltynä aikana julkista oikeusapua antaneet asianajo- ja lakiasiantoimistot osallistuvat laadun arviointiin. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Pilotoinnit on toteutettu valtion oikeusaputoimistoissa. Kehitetään yleisen edunvalvonnan valtakunnallista asianhallintajärjestelmä Edvardia ja oikeusavun asianhallintajärjestelmä Romeota sekä niiden raportointia. Romeo järjestelmä otetaan käyttöön tuomioistuimissa maksatusjärjestelmänä alkuvuodesta. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Edvard asianhallintaohjelmaan on tehty käyttöä parantavia muutoksia Edvard kehittämistyöryhmän esittämillä tavoilla. Lisäksi edunvalvonnan raportointia varten on luotu raportointijärjestelmä, joka otetaan käyttöön maaliskuussa Tuomioistuimet ottivat Romeon käyttöön toukokuussa. Annetaan edunvalvojan palkkiota koskeva valtioneuvoston asetus. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Asetus annettiin joulukuussa. Valmistellaan yleisten edunvalvojien kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetus. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Asetus annettiin lokakuussa. 13

14 Jatketaan oikeusaputoimistojen verkoston kehittämistä sekä selvitetään mahdollisuuksia muodostaa oikeusaputoimistoista nykyistä laajempia hallinnollisia kokonaisuuksia. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Oikeusaputoimistojen yhdistämistä koskeva asetus on annettu. Nykyistä laajempien hallinnollisten kokonaisuuksien selvittäminen on siirretty vuodelle Kokeillaan oikeustalokonseptia oikeusaputoimistoissa alkavien tilahankkeiden yhteydessä. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Uusissa hankkeissa on otettu huomioon konseptin linjaukset. Konsepti otetaan käyttöön lopullisessa muodossa vuoden 2013 aikana. Tuetaan ja ohjataan oikeusaputoimistoja ostopalvelujen kilpailuttamisprosessissa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Yleisen edunvalvonnan palveluja kilpailutettiin yhteensä 11 oikeusaputoimistossa. Kilpailutusta valmisteltiin oikeusministeriön vetämänä. Maksuhäiriöpolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on ehkäistä ennalta maksuhäiriöitä, torjua luottotappioita sekä edistää velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviämistä. Luottotappioiden torjunnassa tavoitteena on saada aikaan hyvä perintätulos ja käsitellä asiat joutuisasti. Velallisen taloudellisen tilanteen nopealla selvittämisellä ja oikeiden toimenpiteiden valinnalla ehkäistään velkaongelmien syvenemistä ja turvataan velkojan saatavia. Ulosottovirastojen toiminnassa pyritään lyhyisiin käsittelyaikoihin tavoitteena velallisten lisävelkaantumisen ehkäiseminen ja luottotappioiden torjunta. Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan vuonna olevan 6,5 kuukautta. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna oli 6,8 kuukautta. Käsittelyaika oli parempi kuin vuonna 2011, mutta tavoiteltua korkeampi johtuen suurista asiamääristä ja panostamisesta harmaan talouden torjuntaan. Kehitetään ja tehostetaan ulosoton organisaatiota toimipaikkoja karsimalla. Toimenpide edellyttää oikeusministeriön asetusta. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista annettiin Toimipaikkojen määrää tulee olemaan vuoden 2014 loppuun mennessä 66 (nykyisin 178). Käynnistetään selvitystyö ulosottolaitoksen tehtävistä ja työmenetelmistä sekä niiden edellyttämästä virkarakenteesta. Samassa yhteydessä arvioidaan, vaatisiko selvitystyön tulosten toteuttaminen muutoksia palkkausjärjestelmään. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Hanke käynnistettiin Valtakunnanvoudinviraston ja oikeusministeriön välisellä keskustelutilaisuudella. Asiaa on käsitelty myös ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa, kihlakunnanvoutien neuvottelupäivillä ja sektorineuvotteluissa. Parannetaan konkurssiasiamiehen toimiston tehokkuutta ja tuottavuutta rakentamalla tiedonhallintajärjestelmä konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyihin. Kehitetään konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan tuloksellisuuden seurantaa ja raportointia. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä KOSTI valmistui ja hyväksymistestaus aloitettiin vuoden lopussa. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2013 alussa. Määriteltiin Konkurssiasiamiehen toimiston vaikuttavuus- ja toiminnallisille tavoitteille tunnusluvut, jotka saadaan pääosin KOSTI-tiedonhallintajärjestelmästä. 14

15 Arvioidaan yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lainsäädännön uudistamista sitä selvittäneen työryhmän mietinnön pohjalta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Arvioinnin perusteella asetettiin työryhmä valmistelemaan muutoksia. Arvioidaan keinot pikaluottoihin liittyvien ongelmien vähentämiseksi ja valmistellaan mahdollisesti tarvittavat lakiehdotukset. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Ongelmien vähentämiseksi on ehdotettu lainsäädännön tiukentamista muun muassa säätämällä pikaluotoille korkokatto. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 78/ vp) annettiin eduskunnalle Osa luottotappioiden vähentämiseen tähtäävää toimintaa on talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen. Valtakunnalliseksi laajentuneen ulosoton erikoisperinnän arvioidaan parantavan perintätulosta niissä tapauksissa, joita ei olisi normaalein ulosoton keinoin tunnistettu eikä kyetty hoitamaan. Vakiinnutetaan vuonna 2011 käynnistetty valtakunnallinen erikoisperintä ja kehitetään sitä. Erikoisperinnän henkilöstölle järjestetään koulutus- ja neuvottelupäivät. Erikoisperinnälle asetettavien tulostavoitteiden suunnittelua jatketaan vuorovaikutuksessa erikoisperintäalueiden kanssa. Erikoisperintään liittyvää viranomaisyhteistyötä kehitetään. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Erikoisperinnän toimintaa erikoisperintäalueilla on vakiinnutettu ja kehitetty. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseen saadulla lisärahoituksella erikoisperintää laajennettiin kymmenellä henkilötyövuodella. Erikoisperinnän henkilöstölle järjestettiin koulutusja neuvottelupäivät maaliskuussa. Erikoisperinnän tulostavoitteet ja mittarit kehitettiin yhdessä Valtakunnanvoudinviraston ja erikoisperintäalueiden kanssa ja ne otetaan käyttöön vuonna Sidosryhmäyhteistyötä on toteutettu laajasti eri yhteistyötahojen kanssa. Oikeusturva -politiikkasektorin muut tavoitteet Osallistutaan poikkihallinnollisena hankkeena toteuttavan uuden harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman valmisteluun. Ohjelmassa on tarkoitus esittää tehokkaita keinoja harmaan talouden ja talousrikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Osallistuttiin valmisteluun. Ohjelma valmistui ja aloitettiin sen täytäntöönpano. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset (kuten käännöstä ja tulkkausta koskeva direktiivi, tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä koskeva direktiivi, toimivaltaristiriitojen ehkäisemistä koskeva puitepäätös) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (kuten direktiivi oikeudesta avustajaan, Bryssel I - asetuksen muuttaminen, asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen lähestymiskieltojen vastavuoroisesta tunnustamisesta, asetus rajat ylittävien saamisten turvaamisesta). (LAVO) Toteutuma: Toteutui. On osallistuttu aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön ja pantu täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset määräajassa. Jatketaan valmistelua oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevien säännösten ajanmukaistamiseksi. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Toimikunnan mietintö (69/) julkaistiin Mietintö on parhaillaan lausuntokierroksella. 15

16 Valmistellaan ja annetaan ehdotus hallituksen esitykseksi hovi- ja hallinto-oikeuksien sekä niiden toimialueiden uudistamiseksi vuonna 2011 valmistuneen selvityksen pohjalta. Hanketta tuetaan muutosjohtamiskoulutuksella ja tiedotuksella. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (153/) annettiin eduskunnalle. Jatketaan valmistelua oikaisua ja valitusta hallintoasiassa koskevan sääntelyn kehittämiseksi siten, että lisätään oikaisumenettelyn käyttöä hallinnossa ja valituslupamenettelyn käyttöä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Oikeusministeriön on pyytänyt 4.4. muita ministeriöitä kutakin arvioimaan hallinnonalansa lainsäädännön osalta mahdollisuuksia laajentaa oikaisu- ja valituslupamenettelyn käyttöä. Muilta ministeriöiltä pyydettiin toimenpideehdotuksia mennessä. Oikeusministeriö on jatkanut asian valmistelua saatujen ehdotusten pohjalta. Asiasta on tarkoitus koota hallinnonalojen yhteinen hallituksen esitys vuoden 2013 kuluessa. Tuomioistuinten hallintoa koskevien säädösten yhtenäistämistä ja tuomioistuinlain säätämistä valmistellaan oikeusministeriön vuonna 2011 asettamassa työryhmässä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Työryhmän väliraportti valmistui syksyllä. Työryhmä esitti toimeksiannon laajentamista koskemaan muun muassa tuomareiden sivutoimia koskevien säännösten sekä ylimpien tuomioistuinten tuomareiden nimittämistä koskevien säännösten uudistamista. Asiasta päätetään saadun lausuntopalautteen perusteella alkuvuodesta Työryhmän määräaika päättyy Turvataan asiantuntemus immateriaalioikeusasioiden tuomioistuinkäsittelyssä valmistelemalla niiden keskittäminen markkinaoikeuteen. Kehittäminen edellyttää riittäviä resursseja. (Hall.ohj., LAVO, OHO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (HE 124/ vp) hyväksyttiin eduskunnassa. Valmistellaan sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantuloa niin, että se voi tulla voimaan heti, kun tietojärjestelmäuudistus sen sallii. (LAVO). Toteutuma: Toteutui. VITJA -tietojärjestelmäuudistus ollaan ottamassa käyttöön Laajennetaan mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-avusteista sovittelukokeilua lasten huoltoriita-asioissa (ns. Follo-hanke) kaikkiin hovioikeuspiireihin. Väliraportti valmistuu vuodenvaihteessa 2011/, jonka jälkeen arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. Follo-hankeen valtakunnallistamista valmistellaan vuoden 2013 aikana. Asetetaan työryhmä valmistelemaan julkisesta notaarista annetun lain uudistamista. (OHO, LAVO) Toteutuma: Toteutui. Työryhmä asetettiin joulukuussa. Selvitetään, mitä vaikutuksia Valtakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston yhdistämisellä, niiden ydintehtävät huomioon ottaen, olisi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä toisiko yhdistäminen säästöjä ja synergiaetuja. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Perustettiin asiaa selvittävä työryhmä, jossa olivat edustajat Valtakunnanvoudinvirastosta, Konkurssiasiamiehen toimistosta ja oikeusministeriöstä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi syyskuussa. Työryhmä ei selvityksessään löytänyt yhdistymistä puoltavia seikkoja. 16

17 Kriminaalipolitiikka Valmistellaan hallituksen esitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 79/ vp) annettiin syyskuussa. Toteutetaan lainsäädännöllisesti voimaan tullut tuomioistuinharjoittelun laajentaminen hovi- ja hallinto-oikeuksiin käytännön tasolla siihen liittyvine tutorkoulutuksineen ja luodaan valmiudet uudistuksen toteutumisen ja vaikutusten seurantaan. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Harjoittelu laajeni, mutta tutor-koulutusta ei toteutettu. Asetetaan ns. lupalakimieslautakunta voimaan tulevan luvanvaraisista oikeudenkäyntiasiamiehistä annetun lain perusteella. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on asetettu. Selvitetään tarve oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin kuuluvien virkojen virkanimikkeiden muuttamiselle tuomioistuimissa, oikeusaputoimistoissa, syyttäjälaitoksessa ja ulosottolaitoksessa, tehdään ehdotukset virkanimikkeiden uudistamiseksi ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin uudistusten täytäntöönpanemiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Virkanimityöryhmä selvitti asiaa ja antoi ehdotuksensa virkanimien uudistamisesta. Työryhmän muistiosta pyydettiin ja saatiin lausunnot asianomaisilta virastoilta. Uudistuksen käytännön toimeenpano jäi keväälle Hallitusohjelmassa todetun mukaisesti säilytetään lautamiesjärjestelmä. Lautamiesten lukumäärä arvioidaan käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanosäännösten muutosten johdosta. Määrä vahvistetaan vuoden lokakuussa pidettävien kunnallisvaalien jälkeen. Vuoden aikana arvioidaan lautamiesten istuntopalkkioiden ja ansion menetyskorvausten taso. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Lautamiesten lukumäärä on vahvistettu kunnanvaltuustojen uudelle toimikaudelle. Lautamiesten istuntopalkkioiden ja ansiomenetysten korvausten taso arvioitiin ja päädyttiin siihen, ettei muutoksia tässä vaiheessa tehdä. Toteutetaan veroasioita koskevien päätösten sähköinen tiedoksianto hallintooikeuksista verohallinnon veronkantoyksikköön. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Otettu käyttöön joulukuussa. Vuonna muutetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettua asetusta tarkistamalla taloudellisesta menetyksestä maksettavan korvauksen määrää ja maksuperusteita. (OHO) Toteutuma: Ei toteutunut. Ei voitu toteuttaa vuonna, koska tähän ei saatu talousarviossa rahoitusta. Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen. Laaditaan rikoksentorjuntaneuvostolle uusi viestintäsuunnitelma, jonka erityisenä tavoitteena on neuvoston tunnettuuden lisääminen luotettavana rikoksentorjuntatiedon tuottajana. Osana suunnitelman laatimista selvitetään uudet mahdollisuudet saattaa 17

18 Haaste-lehden artikkeleiden tiivistelmiä poliittisten päättäjien ja muiden kriminaalipolitiikan vaikuttajien tietoon. (KPO) Toteutuma: Toteutui. Viestintäsuunnitelma on hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa keväällä. Haaste-lehdestä aletaan julkaista uutiskirjettä vuoden 2013 alusta lukien. Kehitetään rikoksentorjuntahankkeiden ja niiden arvioinnin valtionavustusprosessia. Hankkeiden ja arvioinnin suunnittelun ohjausta kehitetään. Tuettavien hankkeiden seurantaa ja niiden tulosten julkistamista parannetaan rikoksentorjuntakäytäntöjä koskevan tiedon kartuttamiseksi ja levittämiseksi. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Hakemusten arviointitapaa on muutettu. Rahoitusta saaneille hankkeille nimetään yhdyshenkilö, jonka vastuulla ovat hankkeeseen liittyvä koulutus ja seuranta sekä tulosten parempi tiedottaminen. Poikkihallinnollisen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimeenpanemista jatketaan lainvalmistelussa, tulosohjauksessa ja muussa toiminnassa. (Hall.ohj., LAVO, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. OM:n vastuulla olevia toimenpiteitä on toteutettu pääsääntöisesti hyvin. Valmistellaan sananvapausrikoksia koskevaan lainsäädäntöön tarpeelliset tarkistukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Työryhmä antoi mietintönsä ja se oli lausuntokierroksella. Valmistellaan vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisointia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (HE 141/ vp) annettiin loppuvuodesta. Valmistellaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen valmistuttua ja sen perusteella seksuaalirikoslainsäädännön uudistusta kotimaisten tarpeiden ja EU:n direktiivin täytäntöönpanon johdosta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Optulan tutkimuksen valmistumisen jälkeen laadittiin arviomuistio, joka oli lausuntokierroksella. Valmistelu jatkuu vuonna Arvioidaan identiteettivarkauksiin liittyvien kriminalisointien kattavuutta SM:n identiteettiohjelmaa koskevan lausuntotiivistelmän valmistuttua. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. SM:n lausuntotiivistelmä ei ole vielä valmistunut. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset (kuten eurooppalaista valvontamääräystä koskeva puitepäätös, ihmiskauppadirektiivi, lähestysmiskieltojen vastavuoroista tunnustamista koskeva direktiivi) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (kuten tietoverkkorikosdirektiivi, eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva direktiivi). (LAVO) Toteutuma: Toteutui. On osallistuttu aktiivisesti vireillä olevaan kehittämistyöhön ja pantu täytäntöön hyväksytyt EUsäädökset määräajassa. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan kaikki jo hyväksytyt III pilarin instrumentit tullaan muuttamaan uutta oikeusperustaa vastaaviksi. Rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden alalla tämä tarkoittaa yli 30 lainsäädäntöinstrumentin neuvottelujen avaamista ja hyväksymisen jälkeen uusien direktiivien täytäntöönpanoa kansallisesti. Tässä merkittävästi henkilöstöresursseja vaativassa työssä tavoitteena on 18

19 varmistaa rikosoikeusjärjestelmän johdonmukaisuus sekä EU:n rikosoikeusapu- ja vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmien tehokkuus ja käytännön toimivuus. (LAVO). Toteutuma: Toteutui. Tavoite toteutui siinä määrin kun komissio on käyttänyt aloiteoikeuttaan. Rikoksen uhrin aseman kehittämisessä painotetaan uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisyä sekä uhrin tarpeiden huomioon ottamista käytännön oikeusprosessissa ja tukitoimissa. Yhteistyötä edellyttävien uhripoliittisten kysymysten käsittelyä ja edistämistä varten perustetaan toimielin, esimerkiksi verkosto. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Uhripoliittinen toimielin asetetaan maaliskuussa Kartoitetaan uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisymenetelmiä. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Luonnos katsaukseksi uusiutuvan rikoksen uhriksi joutumisesta ja sen ehkäisystä on valmistunut ja se julkaistaan maaliskuun 2013 aikana. Rikosuhripäivystyksen palvelujen ja kestävän rahoitusmallin turvaamiseksi jatketaan keskusteluja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Tarvittaessa tehdään ehdotukset valtion talousarvioesitykseen. Työssä otetaan huomioon sisäisen turvallisuuden ohjelmassa tehtävä työ. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. OM:n tavoitteena on laatia vuoden 2013 aikana selvitys kestävästä rahoitusmallista riittävien ja alueellisesti kattavien rikosuhripalvelujen varmistamiseksi. Rahoitusmallia käsitellään asetettavassa uhripoliittisen toimielimessä. Mahdolliset esitykset valmistellaan seuraavaan kehysehdotukseen. Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteutumisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomareiden yhteistyötä osana laadittavaa oikeusturvaohjelmaa. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Oikeusturvaohjelman valmistelu on kesken. Vuonna painopisteenä syyttäjälaitoksessa oli esitutkintayhteistyön kehittäminen poliisin kanssa rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi. Syyttäjälaitoksen toiminnan painopistettä siirretään harmaan talouden torjuntaan. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Lisämäärärahalla on palkattu viisi määräaikaista erikoissyyttäjää ja kohdennettu kaikkiaan 28 htv:n työpanos harmaan talouden torjuntaan. Erikoissyyttäjien ratkaisemien talousrikosasioiden keskimääräinen syyteharkinta-aika on lyhentynyt. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä. Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden sekä hallitun vapauttamisen parantamiseksi kehitetään edelleen sähköisen valvonnan käyttöä mm. valvotun koevapauden toimeenpanon tukena. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Asiaa on valmisteltu osana hallituksen esitystä valvotusta koevapaudesta. 19

20 Uudistetaan valvottua koevapautta koskeva lainsäädäntö, johon sisällytetään myös seksuaalirikollisten velvoitteellista lääkehoitoa koskevat säännökset. (KPO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (140/ vp.) annettiin eduskunnalle marraskuussa. Laaditaan hallituksen esitys, jolla muutetaan vankeuslainsäädäntöä sen soveltamisen selkeyttämiseksi mm. vangin muutoksenhakuoikeutta täsmentämällä. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Asiaa on valmisteltu vankeuslakitiimissä. Hallituksen esityksen antaminen vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta on siirtynyt vuodelle Tehdään linjaukset sakon muuntorangaistuksen uudistustarpeista yhdyskuntaseuraamustoimikunnan työn ja siitä saatavien lausuntojen pohjalta. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Jatkovalmistelun linjaukset on tehty ja jatkovalmistelu käynnistetty. Huolehditaan siitä, että tutkintavankien sijoittaminen vankiloihin arvioidaan tutkintavankeusolosuhteiden parantamista pohtineen työryhmän ehdotuksen pohjalta siten, että yliasutusta tietyissä vankiloissa voidaan purkaa. Asia huomioidaan Rikosseuraamuslaitoksen investointiohjelman päivittämisessä. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Uusi asetus (1336/2011) tutkintavankiloina toimivista vankiloista tuli voimaan vuoden alussa. Asetuksella pyrittiin vähentämään yliasutusta Vantaan vankilassa. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on sovittu, että tutkintavankien sijoittaminen arvioidaan osana toimitilavision laadintaa ja vankiloiden valvontatasoluokittelun käyttöönottoa. Toimitilavisiotyö valmistuu toukokuussa Selvitetään, onko perusteltua ja mahdollista ottaa käyttöön yhdistelmärangaistus, jossa pitkään ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitetään lyhyt ehdoton rangaistus. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Valmistelua jatketaan työryhmässä saakka. Käynnistetään vankeuslainsäädännön toimivuutta ja tavoitteiden toteutumista arvioiva hanke. (KPO) Toteutuma: Toteutui. Vankeuslakitutkimus käynnistyi Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa syksyllä. Edistetään vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriölle. Samassa yhteydessä siirretään vankien terveydenhuollon valvontavalta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Hankkeen vetovastuu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. STM on asettanut siirtoa valmistelevan hankkeen väliseksi ajaksi. Hanke on nimetty Vatu seurantahankkeeksi. Ryhdytään toimiin Rikosseuraamuslaitoksen mennessä laatiman valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaisen laitoskannan sopeuttamissuunnitelman pohjalta. (KPO) Toteutuma: Toteutui. OM on tehnyt päätöksen Haminan vankilan lakkauttamisesta vuoden 2013 alusta lukien. KPO seuraa säännöllisesti sopeuttamissuunnitelman edistymistä ja Rikosseuraamuslaitoksen taloustilannetta. 20

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Tuloksellisuustarkastuskertomus 225/2011 Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 244 Marjukka Lasola (toim.) OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen English Summary LAW AND THE CITIZEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot