Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1

2 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS LEDNINGENS ÖVERSIKT YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Julkinen oikeusapu Yleinen edunvalvonta Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUIMET Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen SYYTTÄJÄT Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI

3 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VIRHEISTÄ, VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ JA TAKAISINPERINNÖISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A LIITE B LIITE C LIITE D LIITE E LIITE F LIITE G LIITE H Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset Syyttäjälaitoksen suoritemäärät Virastojen henkilöstövoimavarat 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Yhteiskunnallinen kehitys on heijastunut oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena ja kansainvälistymisenä. Hyvän säädösvalmistelun merkitys hallituksen strategian toimeenpanossa on kasvanut. Tämä edellyttää koko valtioneuvoston lainvalmistelun johdonmukaistamista ja yhtenäistämistä. Oikeusministeriö on pyrkinyt mm. ohjeilla, neuvonnalla ja laintarkastusyksikön toteuttaman laintarkastuksen avulla edistämään lainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Säädösvalmistelijoiden osaamisen kehittämiseksi valmisteltiin ministeriöiden yhteistyönä ehdotukset lainvalmistelukoulutuksen uudistamiseksi. Säädöspolitiikan yhteistyöryhmä on käsitellyt säännöllisesti ministeriöiden toimenpiteitä hallituksen säädöspolitiikan toteuttamiseksi. Kansallisen lainsäädännön ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Oikeusturvan kehittämisessä on jatkettu työtä oikeudenkäyntien kokonaiskäsittelyaikojen hallitsemiseksi. Tuomioistuimet ottavat huomioon asioiden käsittelyn aikaisemmat vaiheet eli asian käsittelyn kokonaiskeston. Esimerkiksi hovioikeuksissa ratkaistuissa rikosasioissa esitutkinnan aloittamisesta tuomioistuimen antamaan ratkaisuun kului keskimäärin vajaa kaksi vuotta. Näissä asioissa, hovioikeuden ratkaisu mukaan lukien, rikosasiaa on pääsääntöisesti käsitellyt neljä eri viranomaistahoa. Tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat pääosin kohtuullisia, eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vuonna antanut oikeudenkäynnin kestosta yhtään langettavaa tuomiota. Kuitenkin pitkään kestäneitä asioita, joissa kokonaiskäsittelyaika oli yli neljä vuotta, oli vielä noin 250. Vaikka määrä on vain neljä prosenttia kaikista rikosasioista, ei näin pitkiä kokonaiskäsittelyaikoja saisi olla lainkaan. Useissa tapauksissa kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen aiheutuu muusta kuin tuomioistuimesta johtuvasta syystä. Ulosotossa tavoitteena oli edistää ulosottovelallisten selviytymistä. Vuoden lopussa ulosotossa oli velallista, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna Lisävelkaantumisen ehkäisemiseksi ehdotettiin lainsäädäntömuutoksia pikaluottojen korkotason alentamiseksi ja perintäkulujen pienentämiseksi. Myös velallisiin suunnattua ohjausta ja neuvontaa on pyritty lisäämään. Luottotappioita torjuttiin tehokkaalla perinnällä. Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina melko vakaana. Suomessa kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertaillen alhainen. Ilahduttavaa on, että henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli vuonna poliisin tietoon edeltävien vuosien keskimäärää selvästi vähemmän. Vuonna henkirikosten määrä oli alhaisin sitten vuoden Sen sijaan seksuaalirikosten määrän kielteinen kehitys on huolestuttava ja edellyttää tarkkaa selvittämistä. Syyttäjälaitoksessa painopistettä siirrettiin harmaan talouden ja talousrikosjuttujen käsittelyyn hallitusohjelmassa päätettyjen lisäpanostusten avulla. Vaativien talousrikosasioiden syyteharkintaaikaa saatiinkin lyhennettyä. Samanaikaisesti toteutetut talouden sopeuttamistoimet aiheuttivat kuitenkin yli vuoden syyteharkinnassa olleiden juttujen määrän kasvun. Suomessa vankiluku, yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä ja tilastoidun rikollisuuden määrä ovat kaikki laskussa. Tämä vallitseva kriminaalipoliittinen kehitys on eurooppalaisittain ainutlaatuinen. 4

5 Seuraamusjärjestelmän kehittämisessä panostettiin yhdyskuntaseuraamuksiin ja yleisen turvallisuuden parantamiseen. Ensimmäiset valvontarangaistukset pantiin täytäntöön vuoden alussa. Vuoden aikana pantiin täytäntöön yhteensä 198 valvontarangaistusta. Hallituksen esitys valvotusta koevapaudesta, joka sisältää mm. säädökset sähköisen valvonnan käytöstä ja seksuaalirikollisten lääkehoidosta annettiin eduskunnalle syksyllä. Vuoden lopussa lakkautettiin Haminan vankila. Suomen epävarma taloudellinen tilanne on merkinnyt oikeusministeriön hallinnonalalla voimavarojen tiukentumista. Oikeuslaitoksen taloustilanne on vuotta koskevien tietojen perusteella vielä kohtalaisen vakaa, mutta menopaineita kohdistuu oikeudenhoidon laatua turvaaviin toimiin kuten koulutukseen ja ICT:n kehittämiseen sekä toimitilojen uudistamiseen. Ministeriön asettama neuvottelukunta on valmistellut oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa, joka sisältää lyhyen aikavälin sopeuttamisohjelman ja hallitusohjelman edellyttämän oikeusturvaohjelman eli toimenpiteitä oikeusturvan takaamiseksi. Ohjelmassa on hahmotettu oikeudenhoidon pitkän aikavälin tavoitetila ja se sisältää ehdotuksia sen kanssa sopusoinnussa oleviksi toimenpiteiksi. Rikosseuraamuslaitoksen talouden sopeuttamistoimet aloitettiin vuosille 2016 laaditun sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Toiminnan sopeuttaminen määrärahakehyksiin merkitsi 63 henkilötyövuoden vähennystä vuoteen 2011 nähden. Vähennyksistä huolimatta keskeiset tulostavoitteet saavutettiin. Tavoitteena oli vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö sekä kansalaisaloite otettiin käyttöön vuoden aikana. Nämä uudistukset laajensivat kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Laajapohjainen kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta perustettiin oikeusministeriön yhteyteen, ja se aloitti toimintansa vuoden aikana. 5

6 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT Samhällsutvecklingen har återspeglat sig på justitieministeriets förvaltningsområde så att rättssystemet har blivit mångsidigare och mera internationellt. Vid genomförande av regeringens strategi har betydelsen av god lagberedning ökat. Detta förutsätter att lagberedningen görs konsekvent och förenhetligas i hela statsrådet. Justitieministeriet har strävat efter att främja lagstiftningens klarhet och begriplighet bl.a. genom anvisningar och rådgivning samt den laggranskning som sker på laggranskningsenheten. För att utveckla lagberedarnas kunskaper har det i samarbete mellan ministerierna beretts förslag till reformering av lagberedningsutbildningen. Den författningspolitiska samarbetsgruppen har regelbundet behandlat de åtgärder som ministerierna vidtar för att genomföra regeringens lagstiftningspolitik. Enligt den nationella lagstiftningen och de internationella avtal som gäller Finland har var och en rätt att utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol. I fråga om utvecklingen av rättssäkerheten har arbetet för att kontrollera de totala behandlingstiderna vid rättegångar fortsatt. Domstolarna har beaktat de tidigare skedena vid behandlingen, dvs. den totala behandlingstiden för ärendet. Till exempel i fråga om brottmål som avgjorts i hovrätterna har det i genomsnitt tagit nästan två år innan domstolen har meddelat sitt beslut efter inledningen av förundersökningen. Dessa brottmål har vanligen behandlats av fyra olika myndigheter, inklusive hovrätterna. De genomsnittliga behandlingstiderna vid domstolarna är i huvudsak skäliga. År gav Europeiska människorättsdomstolen inga fällande domar på grund av utdragna rättegångar. Det fanns dock fortfarande ca 250 ärenden vars behandling hade blivit fördröjd och tagit över fyra år. Trots att antalet utgör bara fyra procent av alla brottmål, borde så här långa totala behandlingstider inte alls förekomma. I många fall fördröjs behandlingen av orsaker som inte beror på domstolen. Inom utsökningen var målet att främja utsökningsgäldenärers möjligheter att klara sig. I slutet av fanns det utsökningsgäldenärer, vilket är nästan lika mycket som år I syfte att förebygga ytterligare skuldsättning föreslogs lagändringar för att sänka räntenivån för snabblån samt för att minska indrivningskostnader. Ett syfte har också varit att ordna mer handledning och rådgivning för gäldenärer. Kreditförlusterna har förebyggts genom effektiv indrivning. Brottslighetssituationen i Finland har under de senaste åren legat på en ganska stabil nivå. I proportion till folkmängden är antalet alla brott internationellt sett lågt i Finland. Det som är glädjande är att antalet brott mot liv och hälsa som år kom till polisens kännedom var betydligt minde än det genomsnittliga antalet under de föregående åren. År var antalet brott mot liv det lägsta sedan år Antalet sexualbrott har däremot ökat. Denna negativa utveckling är oroväckande och kräver noggranna utredningar. Vid åklagarväsendet överfördes tyngdpunkten till handläggningen av ärenden som gäller grå ekonomi och ekonomiska brottmål med hjälp av de ytterligare satsningar som bestämts i regeringsprogrammet. Man lyckades också förkorta åtalsprövningstiderna i krävande ekonomiska brottmål. De ekonomiska anpassningsåtgärder som samtidigt genomfördes ökade dock antalet mål där åtalsprövningen hade tagit över ett år. I Finland minskar såväl antalet fångar och personer som avtjänar samhällspåföljder som antalet statistikförda brott. Denna kriminalpolitiska utveckling är enastående i Europa. Vid utvecklingen av påföljdssystemet har det gjorts satsningar på samhällspåföljderna och den allmänna säkerheten. De första övervakningsstraffen verkställdes i början av. Under verkställdes sammanlagt 198 övervakningsstraff. Regeringens proposition om övervakad frihet på 6

7 prov, som innehåller bl.a. bestämmelser om användningen av elektronisk övervakning och läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar, överlämnades till riksdagen hösten. Fredrikshamns fängelse lades ner i slutet av. Den osäkra ekonomiska situationen i Finland har ställt gränser för resurserna inom justitieministeriets förvaltningsområde. Enligt uppgifterna från år är rättsväsendets ekonomiska situation fortfarande relativt stabil, men det finns utgiftstryck som riktas mot åtgärderna för att trygga rättsvårdens kvalitet, såsom utbildningen, utvecklingen av IKT och renoveringen av lokaler. Ministeriets delegation har utarbetat ett reformprogram för rättsvården som innehåller ett kortsiktigt anpassningsprogram och ett sådant rättssäkerhetsprogram som regeringsprogrammet har förutsatt, dvs. åtgärder för att garantera rättssäkerheten. I programmet skapas en långsiktig målbild för rättsvården, och det innehåller förslag till sådana åtgärder som överensstämmer med målbilden. De anpassningsåtgärder som gäller Brottspåföljdsmyndighetens ekonomi har inletts enligt anpassningsprogrammet för åren Verksamhetens anpassning efter anslagsramarna betydde en minskning med 63 årsverken jämfört med år Trots minskningarna blev de centrala resultatmålen uppnådda. Ett syfte har varit att öka medborgarnas möjligheter att påverka och delta i beredningsarbetet och beslutsfattandet samt att främja medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar. Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet samt medborgarinitiativet togs i bruk under. Dessa reformer har utvidgat medborgarnas möjligheter till deltagande. Den bredbasiga delegationen för medborgarsamhällspolitik, som inrättades i anslutning till justitieministeriet, inledde sin verksamhet under. 7

8 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia Säädösvalmistelun kehittämisen vaikuttavuustavoitteena on, että lainsäädäntö on selkeää ja ymmärrettävää. Tämä parantaa kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa sekä vähentää hallinnon ja oikeuslaitoksen työtä täytäntöönpanossa ja lainkäytössä. Tavoitteena on tehtyjen selvitysten ja arviointien pohjalta tehostaa ja kehittää valtioneuvoston yhteistä lähestymistapaa ja menetelmiä hyvin toimivan lainsäädännön toteuttamiseksi. Toteutetaan pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti valtioneuvoston yhteistä säädöspolitiikkaa ja säädösvalmistelun yhtenäisiä menettelytapoja. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen säädöspolitiikan toimeenpanoa ja seurantaa käsiteltiin säännöllisesti kansliapäällikkökokouksessa ja säädöspolitiikan yhteistyöryhmässä. Parannetaan säädösvalmistelijoiden osaamista kehittämällä ohjeistusta ja koulutusta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. Julkaistiin lainvalmistelun prosessiopas ja valmisteltiin ministeriöiden yhteistyönä toimenpide-ehdotukset lainvalmistelukoulutuksen uudistamiseksi. On valmisteltu Lainkirjoittajan opasta, joka valmistuu vuonna Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. Säädöskokoelmassa vuonna julkaistuista laeista tarkastettiin 94 % ja valtioneuvoston asetuksista 52 %. Varmistetaan, että ohjeistus ja koulutus parantavat lainvalmistelijoiden osaamista ja näin nostavat myös lainsäädännön laatua. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan opas ja uudistettu lainvalmistelukoulutus otetaan käyttöön vuonna Vaikuttavuustavoitteena on vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Käynnistetään hallitusohjelmassa mainittuun systemaattiseen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehityksen seurantaan liittyviä toimia. Tuotetaan suomalaisen demokratian tilaan liittyvää perustietoa. Toteutetaan demokratiabarometri ja talviareena yhdessä MTV3:n kanssa. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. Toteutettiin muun muassa vaalitutkimus sekä demokratiabarometri ja talviareena. Käynnistetään demokratiaselonteon valmistelu demokratia-arviolla. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. Ministeriöt tekivät itsearviointeja. Demokratiaindikaattoriselvitys on käynnistetty. Kehitetään demokratiakasvatusta yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui osittain. OM on osallistunut demokratiakasvatusmateriaalien tuottamiseen. Vuoden demokratiapalkinnon aiheena oli lasten ja nuorten osallistuminen. Demokratiakasvatus kouluissa on kuitenkin OKM:n hallinnonalan vastuulla. 8

9 Käynnistetään uuden Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) toiminta ja vahvistetaan yhdessä sen kanssa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui. KANE on aloittanut toimintansa tarkoituksena edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Toteutetaan kansalaisten sähköisen osallistumisympäristön ensimmäiset kokonaisuudet. (DKY) Toteutuma: Toteutui. Ensimmäiset kokonaisuudet on otettu käyttöön. Tehdään mahdolliseksi uuden sähköisen kansalaisaloitteen käyttö. (DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui. Kansalaisaloitepalvelu avattiin Tavoitteena on parempi ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen seuranta. Laaditaan valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon jatkoksi ensimmäinen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma ja käynnistetään sen toteutus. Toimintaohjelmaan kootaan ihmisoikeuspolitiikan painopisteet, rakenteet ja keskeiset toimenpiteet. (Hall.ohj., DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui. Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on hyväksytty. Euroopan unionissa on tavoitteena avoin, perusoikeuksia kunnioittava ja hyvän hallinnon periaatteita noudattava unioni. EU:ssa vaikutetaan erityisesti asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön kehittämiseen ja soveltamiseen, eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmisteluun sekä perus- ja ihmisoikeuksien suojan kehittämiseen EU:n toiminnassa. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. EU:ssa vaikutettiin aktiivisesti siihen, että EU:n toimielinten asiakirjojen julkisuutta ei kavennettaisi komission esittämällä tavalla asiakirjojen julkisuutta koskevia sääntöjä muutettaessa. Neuvottelut päättyivät Tanskan puheenjohtajakauden päätteeksi tuloksettomina, joten komission ehdotus ei edennyt, mutta sitä ei täysin torjuttukaan. Eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmistelussa onnistuttiin vaikuttamaan Euroopan parlamentin JURIvaliokuntaan, jonka hyväksymä mietintö vastaa pitkälti Suomen kantoja. Perusoikeusviraston toiminnan laajentaminen oikeus- ja sisäasioihin ei edennyt Suomen esittämällä tavalla. Tavoitteena on, että Ahvenanmaan itsehallintolaki valtiollisena järjestelmänä toteutuu moitteettomasti ja hyvä hallinnon periaatteiden mukaisesti. Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista ja kehitetään Ahvenanmaan asioiden yhteensovittamista valtioneuvostossa. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. OM:n Ahvenanmaan asemasta säädösvalmistelussa ja EU-asioissa ministeriöiden valmistelijoille vuonna 2010 antamia ohjeita täydennettiin säädösvalmisteluun liittyen ruotsinkielisen aineiston toimittamista maakunnalle koskevilla menettelyohjeilla (OM:n selvityksiä ja ohjeita 8/). Ahvenanmaan asemaa käsiteltiin HAUS:n säädösvalmistelukoulutuksessa. Ministeriöiden valmistelijoita neuvottiin Ahvenanmaata koskevissa asioissa. Vuoden lopussa aloitettiin hallituksen helmikuussa 2013 pidettävän Ahvenanmaa-iltakoulun valmisteluja. 9

10 Jatketaan työtä Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän nykyaikaistamiseen liittyvien tarpeiden selvittämiseksi. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. OM asetti maaliskuussa parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Ahvenanmaan itsehallinnon toimivuutta ja selvittää mahdollisia tarpeita kehittää Ahvenanmaan itsehallintoa. Työ tehtiin myöhemmin asetettavaa valmisteluelintä silmällä pitäen. Työryhmän tuli arvioida niitä asioita ja ehdotuksia, jotka Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama parlamentaarinen komitea on esittänyt itsehallintojärjestelmän ja itsehallintolain uudistamiseksi. Työryhmän oli laadittava raportti työstään vuoden loppuun mennessä. Parlamentaarinen Ahvenanmaatyöryhmän sai mietintönsä Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämisestä valmiiksi (OM 4/2013). Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia -politiikkasektorin muut tavoitteet Valmistellaan vaalipiirien määrää ja vaalipiirijakoa koskeva vaalilain uudistus siten, että vaalipiirejä on Manner-Suomessa 12 ja ne olisivat nykyistä tasakokoisemmat. Tavoitteena on, että uudistetun vaalilain säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Uudistuksen toisessa vaiheessa muutetaan perustuslain 25 :ä siten, että vaalipiirien määrä Manner-Suomessa on vähintään 6 ja enintään 12. (Hall.ohj., DKY, LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Toteutui ensimmäisen vaiheen osalta. Toinen vaihe on vireillä LAVO:n vetämänä. Uudistuksen toisen vaiheen lainvalmistelutyö toteutetaan vuonna Jatketaan valmistelua yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseksi. Tarkoitus on saattaa lainsäädäntö vastaamaan paremmin perustuslaissa säädettyä laaja-alaista syrjintäkieltoa ja parantaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna. Edellyttää kaavaillun yhdenvertaisuusvaltuutetun voimavarojen varmistamista. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Ei toteutunut. Oikeusministeriö on yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, muiden asianomaisten viranomaisten sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen kanssa jatkanut asian valmistelua. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna Jatketaan työtä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda näiltä osin edellytykset ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen n:o 169 ratifioinnille vaalikauden aikana. (Hall.ohj., LAVO, DKY) Toteutuma: Toteutui. Oikeusministeriö selvitti ILO 169 yleissopimuksen ratifioinnin oikeudellisia edellytyksiä ja ratifioinnin esteiden poistamista muille ministeriöille ja saamelaiskäräjille suunnatulla lausuntokierroksella alkuvuodesta. Hallitus linjasi saamelaisasioita käsittelevässä iltakoulussaan joulukuussa jatkavansa hallitusohjelman mukaisesti työtä ILO 169 yleissopimuksen ratifiointiesteiden poistamiseksi. Valmistelua jatketaan oikeusministeriön koordinoimana toimivaltaisten ministeriöiden ja saamelaiskäräjien välisenä yhteistyönä. Oikeusministeriö asetti kesäkuussa työryhmän valmistelemaan ehdotusta saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistamiseksi. Työryhmän toimikausi päättyy Osallistutaan hallitusohjelman mukaisen pitkän aikavälin kielistrategian valmisteluun kahden elinvoimaisen kansalliskielen kehittämiseksi ja konkretisoidaan toimet hallituskaudelle. (Hall.ohj., VNK, DKY) Toteutuma: Toteutui. Kansalliskielistrategia 10

11 Oikeusturva hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä joulukuussa, ja sen toimeenpano on käynnistynyt. Selvitetään mahdollisuus säätää viittomakielilaki. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Toteutui osittain. Valmistettiin arviomuistio, joka lähetettiin lausunnoille. Käynnistetään uuden kieliasiain neuvottelukunnan toiminta. (DKY) Toteutuma: Toteutui. Neuvottelukunta asetettiin ja se aloitti toimintansa. Toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet. (Hall.ohj., DKY) Toteutuma: Ei toteutunut. OKM:n valmistelemaa ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty. Vaikuttavuustavoitteena on, että tuomioistuimet ja oikeusapu palvelukyvyltään, osapuolille aiheutuvilta kustannuksiltaan sekä käsittelyajoiltaan turvaavat oikeusturvan tosiasiallisen toteutumisen kansallisen lainsäädännön ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Keskimääräiset käsittelyajat ovat tuomioistuimissa kohtuulliset, mutta osa oikeudenkäynneistä kestää liian pitkään. Asianosaisen kannalta on ratkaisevaa käsittelyn kokonaiskesto ja siihen kiinnittää huomiota myös ihmisoikeustuomioistuin arvioidessaan oikeudenkäynnin keston kohtuullisuutta. Kokonaiskäsittelyajasta tulee siten ottaa vastuu asian käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa seuraamalla erityisesti kussakin tuomioistuinasteessa yli vuoden viipyneitä asioita ja edistämällä niiden nopeaa käsittelyä. Tuomioistuinten keskimääräisissä käsittelyajoissa on alueellisia eroja. Jotta oikeusturva toteutuisi yhdenvertaisesti, käsittelyaikaeroja pyritään supistamaan siten, että hovi- ja hallinto-oikeuksissa alueelliset käsittelyaikaerot ovat enintään kolme kuukautta vuonna. Käräjäoikeuksien rikosasioissa tavoitteena on, ettei missään käräjäoikeudessa keskimääräinen käsittelyaika ole yli kolmea kuukautta maan keskiarvoa pidempi. Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi laaditaan oikeusturvaohjelma aiempien toimenpidesuunnitelmien pohjalta. (Hall.ohj., LAVO, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Neuvottelukunta on saanut jatkoaikaa saakka. Työryhmä valmistelee tarkistuksia esitutkintalakiin (ns. syyteneuvottelu, plea bargaining). Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. Työryhmän mietintö (26/) valmistui Saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä (58/), joka valmistui Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä Saatetaan loppuun yleisten tuomioistuinten rikostuomiosovelluksen kehittämishanke (Ritu-hanke). Luodaan ja kehitetään edelleen tietojärjestelmiin välineitä, joilla kokonaiskäsittelyaikoja voidaan seurata nykyistä helpommin. Jatketaan yleisten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen toiminnan kehittämistä tietojärjestelmähankkeella, jossa rakennettavan aineistopankin (Aipa-hanke) avulla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet. Tuetaan tietojärjestelmiä parantamalla tuomioistuinten työprosessien ja työmenetelmien kehittämistä. Tiedotetaan järjestelmistä ja koulutetaan käyttäjiä. (OHO, THY) Toteutuma: Toteutui osittain. 11

12 Rikostuomiosovelluksen käyttöönottoa jouduttiin siirtämään, koska järjestelmän muihin järjestelmiin liittyvät rajapinnat edellyttivät parannuksia. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna Aipa-hanke etenee ja sitä varten on loppuvuodesta perustettu hanketoimisto. Luodaan korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmiin hälytysjärjestelmät, joiden avulla voidaan nykyistä helpommin seurata asioiden kokonaiskäsittelyaikoja sekä välttää viiveitä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Järjestelmät on otettu käyttöön korkeimmassa hallintooikeudessa ja kaikissa hallinto-oikeuksissa. Jatketaan hallintolainkäyttötoimikunnan ja sen alatyöryhmien työn pohjalta hallintolainkäyttöjärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on tarkoitus saada aikaan nykyistä kattavampi ja täsmällisempi sääntely niin, että asiat voidaan ratkaista joutuisammin ja edullisemmin. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys vuonna (Hall.ohj., LAVO, OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Valmistelua on jatkettu virkatyönä asiasta annetusta mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 4/2011) saadun lausuntopalautteen pohjalta. Jatketaan valmistelua oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ulottamista koskemaan myös hallintotuomioistuimia ja erityistuomioistuimia. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna. (LAVO) Toteutuma: Toteutui. Eduskunta hyväksyi (EV 125/ vp) asiasta annettuun hallituksen esitykseen (HE 85/ vp) sisältyneet lakiehdotukset. Lait oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (81/2013 ja 82/2013) on vahvistettu tulemaan voimaan Tehostetaan turvapaikka-asioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa maahanmuuttoviranomaisten moniviranomaismallin (MPR) toimivuuden takaamiseksi. Tätä tavoitetta tuetaan myös koulutuksella. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Helsingin hallinto-oikeus on lyhentänyt turvapaikka-asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa lähes kuukaudella keskimääräisen käsittelyajan ollessa 6,1 kuukautta. Annetaan hallituksen esitys vakuutusoikeuslain uudistamiseksi. Tavoitteena on joustavoittaa ja nopeuttaa prosessia sekä lisätä avoimuutta. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Ei toteutunut. Hankkeella on riippuvuuksia STM:n toimenpideohjelmaan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi. Vakuutusoikeuslain muutosta valmistellaan virkamiestyönä vuorovaikutuksessa STM:n em. hankkeessa toimivien kanssa. Tavoite on, että hallituksen esitys voidaan antaa Kehitetään ja otetaan käyttöön tuomioistuinten työmäärää kuvaavia mittareita resurssien oikeudenmukaiseksi ja tehokkaaksi kohdentamiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Yleisten tuomioistuinten osalta uudet mittarit on määritelty. Niitä kehitetään tarvittaessa edelleen ja sovelletaan jatkossa myös tuottavuutta koskevia tulostavoitteita asetettaessa. Hallintotuomioistuinten osalta mittareita on kehitetty ja eri asiaryhmien välisiä työmääräeroja selvitetään kevään 2013 aikana. Jatketaan työprosessien ja toimintatapojen kehittämistä korkeimmassa hallintooikeudessa, Helsingin hallinto-oikeudessa ja Helsingin käräjäoikeudessa käynnissä olevissa logistiikkaprojekteissa. (OHO). Toteutuma: Toteutui. Logistiikkahankkeet ovat edenneet suunnitellusti. 12

13 Videoneuvottelujen käytön lisäämiseksi tuomioistuinprosesseissa selvitetään vuonna 2011 asetetussa työryhmässä sille mahdollisesti olevat lainsäädännölliset esteet sekä tehdään ehdotukset tarvittaviksi lainsäädännön muutoksiksi, koulutuksesta ja tiedotuksesta. Tavoitteena on vähentää rikosprosessia pitkittäviä poissaoloja joustavoittamalla asianosaisen ja todistajan kuulemista koskevia säännöksiä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Videoneuvottelun käytön kehittämistä pohtineen työryhmän mietintö (2013:10) valmistui loppuvuodesta. Työryhmän mietintö lähetetään lausunnoille keväällä Otetaan talousrikosasioiden (harmaa talous) ja niihin liittyvien veroasioiden määrä ja käsittelyajat tuomioistuimissa erityisseurantaan. Harmaan talouden torjunta on myös yksi koulutuksen painopistealueista. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. Tuomioistuimissa käsiteltäviä, poliisin laajoiksi talousrikosasioiksi luokittelemia, asioita seurataan. Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa avun asiantuntevasti, oikea-aikaisesti ja kohtuullisin kustannuksin. Selvitetään nykyisen oikeusapujärjestelmän toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelut kohdentuvat nykyistä oikeudenmukaisemmin. (OHO) Toteutuma: Ei toteutunut. Oikeusministeriö on tilannut Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta selvityksen, joka valmistuu mennessä. Selvitetään kansainvälistä suojelua hakevien yksilöllisten oikeusapupalveluiden siirtämistä oikeusaputoimistoihin oikeusapulain mukaisen järjestelmän piiriin. Siirto edellyttää määrärahan siirtoa sisäasiainministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Tehtävä on siirretty lukien. Jatketaan julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointia yhteistyössä Suomen Asianajajaliiton kanssa. Tavoitteena on, että Itä-Suomen ja Helsingin oikeusapupiireissä valtion oikeusaputoimistojen lisäksi kaikki erikseen määriteltynä aikana julkista oikeusapua antaneet asianajo- ja lakiasiantoimistot osallistuvat laadun arviointiin. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Pilotoinnit on toteutettu valtion oikeusaputoimistoissa. Kehitetään yleisen edunvalvonnan valtakunnallista asianhallintajärjestelmä Edvardia ja oikeusavun asianhallintajärjestelmä Romeota sekä niiden raportointia. Romeo järjestelmä otetaan käyttöön tuomioistuimissa maksatusjärjestelmänä alkuvuodesta. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Edvard asianhallintaohjelmaan on tehty käyttöä parantavia muutoksia Edvard kehittämistyöryhmän esittämillä tavoilla. Lisäksi edunvalvonnan raportointia varten on luotu raportointijärjestelmä, joka otetaan käyttöön maaliskuussa Tuomioistuimet ottivat Romeon käyttöön toukokuussa. Annetaan edunvalvojan palkkiota koskeva valtioneuvoston asetus. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Asetus annettiin joulukuussa. Valmistellaan yleisten edunvalvojien kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetus. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Asetus annettiin lokakuussa. 13

14 Jatketaan oikeusaputoimistojen verkoston kehittämistä sekä selvitetään mahdollisuuksia muodostaa oikeusaputoimistoista nykyistä laajempia hallinnollisia kokonaisuuksia. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Oikeusaputoimistojen yhdistämistä koskeva asetus on annettu. Nykyistä laajempien hallinnollisten kokonaisuuksien selvittäminen on siirretty vuodelle Kokeillaan oikeustalokonseptia oikeusaputoimistoissa alkavien tilahankkeiden yhteydessä. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Uusissa hankkeissa on otettu huomioon konseptin linjaukset. Konsepti otetaan käyttöön lopullisessa muodossa vuoden 2013 aikana. Tuetaan ja ohjataan oikeusaputoimistoja ostopalvelujen kilpailuttamisprosessissa. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Yleisen edunvalvonnan palveluja kilpailutettiin yhteensä 11 oikeusaputoimistossa. Kilpailutusta valmisteltiin oikeusministeriön vetämänä. Maksuhäiriöpolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on ehkäistä ennalta maksuhäiriöitä, torjua luottotappioita sekä edistää velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviämistä. Luottotappioiden torjunnassa tavoitteena on saada aikaan hyvä perintätulos ja käsitellä asiat joutuisasti. Velallisen taloudellisen tilanteen nopealla selvittämisellä ja oikeiden toimenpiteiden valinnalla ehkäistään velkaongelmien syvenemistä ja turvataan velkojan saatavia. Ulosottovirastojen toiminnassa pyritään lyhyisiin käsittelyaikoihin tavoitteena velallisten lisävelkaantumisen ehkäiseminen ja luottotappioiden torjunta. Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan vuonna olevan 6,5 kuukautta. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna oli 6,8 kuukautta. Käsittelyaika oli parempi kuin vuonna 2011, mutta tavoiteltua korkeampi johtuen suurista asiamääristä ja panostamisesta harmaan talouden torjuntaan. Kehitetään ja tehostetaan ulosoton organisaatiota toimipaikkoja karsimalla. Toimenpide edellyttää oikeusministeriön asetusta. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista annettiin Toimipaikkojen määrää tulee olemaan vuoden 2014 loppuun mennessä 66 (nykyisin 178). Käynnistetään selvitystyö ulosottolaitoksen tehtävistä ja työmenetelmistä sekä niiden edellyttämästä virkarakenteesta. Samassa yhteydessä arvioidaan, vaatisiko selvitystyön tulosten toteuttaminen muutoksia palkkausjärjestelmään. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Hanke käynnistettiin Valtakunnanvoudinviraston ja oikeusministeriön välisellä keskustelutilaisuudella. Asiaa on käsitelty myös ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa, kihlakunnanvoutien neuvottelupäivillä ja sektorineuvotteluissa. Parannetaan konkurssiasiamiehen toimiston tehokkuutta ja tuottavuutta rakentamalla tiedonhallintajärjestelmä konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyihin. Kehitetään konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan tuloksellisuuden seurantaa ja raportointia. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä KOSTI valmistui ja hyväksymistestaus aloitettiin vuoden lopussa. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2013 alussa. Määriteltiin Konkurssiasiamiehen toimiston vaikuttavuus- ja toiminnallisille tavoitteille tunnusluvut, jotka saadaan pääosin KOSTI-tiedonhallintajärjestelmästä. 14

15 Arvioidaan yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lainsäädännön uudistamista sitä selvittäneen työryhmän mietinnön pohjalta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Arvioinnin perusteella asetettiin työryhmä valmistelemaan muutoksia. Arvioidaan keinot pikaluottoihin liittyvien ongelmien vähentämiseksi ja valmistellaan mahdollisesti tarvittavat lakiehdotukset. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Ongelmien vähentämiseksi on ehdotettu lainsäädännön tiukentamista muun muassa säätämällä pikaluotoille korkokatto. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 78/ vp) annettiin eduskunnalle Osa luottotappioiden vähentämiseen tähtäävää toimintaa on talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen. Valtakunnalliseksi laajentuneen ulosoton erikoisperinnän arvioidaan parantavan perintätulosta niissä tapauksissa, joita ei olisi normaalein ulosoton keinoin tunnistettu eikä kyetty hoitamaan. Vakiinnutetaan vuonna 2011 käynnistetty valtakunnallinen erikoisperintä ja kehitetään sitä. Erikoisperinnän henkilöstölle järjestetään koulutus- ja neuvottelupäivät. Erikoisperinnälle asetettavien tulostavoitteiden suunnittelua jatketaan vuorovaikutuksessa erikoisperintäalueiden kanssa. Erikoisperintään liittyvää viranomaisyhteistyötä kehitetään. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Erikoisperinnän toimintaa erikoisperintäalueilla on vakiinnutettu ja kehitetty. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseen saadulla lisärahoituksella erikoisperintää laajennettiin kymmenellä henkilötyövuodella. Erikoisperinnän henkilöstölle järjestettiin koulutusja neuvottelupäivät maaliskuussa. Erikoisperinnän tulostavoitteet ja mittarit kehitettiin yhdessä Valtakunnanvoudinviraston ja erikoisperintäalueiden kanssa ja ne otetaan käyttöön vuonna Sidosryhmäyhteistyötä on toteutettu laajasti eri yhteistyötahojen kanssa. Oikeusturva -politiikkasektorin muut tavoitteet Osallistutaan poikkihallinnollisena hankkeena toteuttavan uuden harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman valmisteluun. Ohjelmassa on tarkoitus esittää tehokkaita keinoja harmaan talouden ja talousrikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Osallistuttiin valmisteluun. Ohjelma valmistui ja aloitettiin sen täytäntöönpano. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset (kuten käännöstä ja tulkkausta koskeva direktiivi, tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä koskeva direktiivi, toimivaltaristiriitojen ehkäisemistä koskeva puitepäätös) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (kuten direktiivi oikeudesta avustajaan, Bryssel I - asetuksen muuttaminen, asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen lähestymiskieltojen vastavuoroisesta tunnustamisesta, asetus rajat ylittävien saamisten turvaamisesta). (LAVO) Toteutuma: Toteutui. On osallistuttu aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön ja pantu täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset määräajassa. Jatketaan valmistelua oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevien säännösten ajanmukaistamiseksi. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Toimikunnan mietintö (69/) julkaistiin Mietintö on parhaillaan lausuntokierroksella. 15

16 Valmistellaan ja annetaan ehdotus hallituksen esitykseksi hovi- ja hallinto-oikeuksien sekä niiden toimialueiden uudistamiseksi vuonna 2011 valmistuneen selvityksen pohjalta. Hanketta tuetaan muutosjohtamiskoulutuksella ja tiedotuksella. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (153/) annettiin eduskunnalle. Jatketaan valmistelua oikaisua ja valitusta hallintoasiassa koskevan sääntelyn kehittämiseksi siten, että lisätään oikaisumenettelyn käyttöä hallinnossa ja valituslupamenettelyn käyttöä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Oikeusministeriön on pyytänyt 4.4. muita ministeriöitä kutakin arvioimaan hallinnonalansa lainsäädännön osalta mahdollisuuksia laajentaa oikaisu- ja valituslupamenettelyn käyttöä. Muilta ministeriöiltä pyydettiin toimenpideehdotuksia mennessä. Oikeusministeriö on jatkanut asian valmistelua saatujen ehdotusten pohjalta. Asiasta on tarkoitus koota hallinnonalojen yhteinen hallituksen esitys vuoden 2013 kuluessa. Tuomioistuinten hallintoa koskevien säädösten yhtenäistämistä ja tuomioistuinlain säätämistä valmistellaan oikeusministeriön vuonna 2011 asettamassa työryhmässä. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Työryhmän väliraportti valmistui syksyllä. Työryhmä esitti toimeksiannon laajentamista koskemaan muun muassa tuomareiden sivutoimia koskevien säännösten sekä ylimpien tuomioistuinten tuomareiden nimittämistä koskevien säännösten uudistamista. Asiasta päätetään saadun lausuntopalautteen perusteella alkuvuodesta Työryhmän määräaika päättyy Turvataan asiantuntemus immateriaalioikeusasioiden tuomioistuinkäsittelyssä valmistelemalla niiden keskittäminen markkinaoikeuteen. Kehittäminen edellyttää riittäviä resursseja. (Hall.ohj., LAVO, OHO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (HE 124/ vp) hyväksyttiin eduskunnassa. Valmistellaan sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantuloa niin, että se voi tulla voimaan heti, kun tietojärjestelmäuudistus sen sallii. (LAVO). Toteutuma: Toteutui. VITJA -tietojärjestelmäuudistus ollaan ottamassa käyttöön Laajennetaan mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-avusteista sovittelukokeilua lasten huoltoriita-asioissa (ns. Follo-hanke) kaikkiin hovioikeuspiireihin. Väliraportti valmistuu vuodenvaihteessa 2011/, jonka jälkeen arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui. Follo-hankeen valtakunnallistamista valmistellaan vuoden 2013 aikana. Asetetaan työryhmä valmistelemaan julkisesta notaarista annetun lain uudistamista. (OHO, LAVO) Toteutuma: Toteutui. Työryhmä asetettiin joulukuussa. Selvitetään, mitä vaikutuksia Valtakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston yhdistämisellä, niiden ydintehtävät huomioon ottaen, olisi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä toisiko yhdistäminen säästöjä ja synergiaetuja. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Perustettiin asiaa selvittävä työryhmä, jossa olivat edustajat Valtakunnanvoudinvirastosta, Konkurssiasiamiehen toimistosta ja oikeusministeriöstä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi syyskuussa. Työryhmä ei selvityksessään löytänyt yhdistymistä puoltavia seikkoja. 16

17 Kriminaalipolitiikka Valmistellaan hallituksen esitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 79/ vp) annettiin syyskuussa. Toteutetaan lainsäädännöllisesti voimaan tullut tuomioistuinharjoittelun laajentaminen hovi- ja hallinto-oikeuksiin käytännön tasolla siihen liittyvine tutorkoulutuksineen ja luodaan valmiudet uudistuksen toteutumisen ja vaikutusten seurantaan. (Hall.ohj., OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Harjoittelu laajeni, mutta tutor-koulutusta ei toteutettu. Asetetaan ns. lupalakimieslautakunta voimaan tulevan luvanvaraisista oikeudenkäyntiasiamiehistä annetun lain perusteella. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on asetettu. Selvitetään tarve oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin kuuluvien virkojen virkanimikkeiden muuttamiselle tuomioistuimissa, oikeusaputoimistoissa, syyttäjälaitoksessa ja ulosottolaitoksessa, tehdään ehdotukset virkanimikkeiden uudistamiseksi ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin uudistusten täytäntöönpanemiseksi. (OHO) Toteutuma: Toteutui osittain. Virkanimityöryhmä selvitti asiaa ja antoi ehdotuksensa virkanimien uudistamisesta. Työryhmän muistiosta pyydettiin ja saatiin lausunnot asianomaisilta virastoilta. Uudistuksen käytännön toimeenpano jäi keväälle Hallitusohjelmassa todetun mukaisesti säilytetään lautamiesjärjestelmä. Lautamiesten lukumäärä arvioidaan käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanosäännösten muutosten johdosta. Määrä vahvistetaan vuoden lokakuussa pidettävien kunnallisvaalien jälkeen. Vuoden aikana arvioidaan lautamiesten istuntopalkkioiden ja ansion menetyskorvausten taso. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Lautamiesten lukumäärä on vahvistettu kunnanvaltuustojen uudelle toimikaudelle. Lautamiesten istuntopalkkioiden ja ansiomenetysten korvausten taso arvioitiin ja päädyttiin siihen, ettei muutoksia tässä vaiheessa tehdä. Toteutetaan veroasioita koskevien päätösten sähköinen tiedoksianto hallintooikeuksista verohallinnon veronkantoyksikköön. (OHO) Toteutuma: Toteutui. Otettu käyttöön joulukuussa. Vuonna muutetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettua asetusta tarkistamalla taloudellisesta menetyksestä maksettavan korvauksen määrää ja maksuperusteita. (OHO) Toteutuma: Ei toteutunut. Ei voitu toteuttaa vuonna, koska tähän ei saatu talousarviossa rahoitusta. Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen. Laaditaan rikoksentorjuntaneuvostolle uusi viestintäsuunnitelma, jonka erityisenä tavoitteena on neuvoston tunnettuuden lisääminen luotettavana rikoksentorjuntatiedon tuottajana. Osana suunnitelman laatimista selvitetään uudet mahdollisuudet saattaa 17

18 Haaste-lehden artikkeleiden tiivistelmiä poliittisten päättäjien ja muiden kriminaalipolitiikan vaikuttajien tietoon. (KPO) Toteutuma: Toteutui. Viestintäsuunnitelma on hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa keväällä. Haaste-lehdestä aletaan julkaista uutiskirjettä vuoden 2013 alusta lukien. Kehitetään rikoksentorjuntahankkeiden ja niiden arvioinnin valtionavustusprosessia. Hankkeiden ja arvioinnin suunnittelun ohjausta kehitetään. Tuettavien hankkeiden seurantaa ja niiden tulosten julkistamista parannetaan rikoksentorjuntakäytäntöjä koskevan tiedon kartuttamiseksi ja levittämiseksi. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Hakemusten arviointitapaa on muutettu. Rahoitusta saaneille hankkeille nimetään yhdyshenkilö, jonka vastuulla ovat hankkeeseen liittyvä koulutus ja seuranta sekä tulosten parempi tiedottaminen. Poikkihallinnollisen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimeenpanemista jatketaan lainvalmistelussa, tulosohjauksessa ja muussa toiminnassa. (Hall.ohj., LAVO, OHO, KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. OM:n vastuulla olevia toimenpiteitä on toteutettu pääsääntöisesti hyvin. Valmistellaan sananvapausrikoksia koskevaan lainsäädäntöön tarpeelliset tarkistukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Työryhmä antoi mietintönsä ja se oli lausuntokierroksella. Valmistellaan vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisointia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (HE 141/ vp) annettiin loppuvuodesta. Valmistellaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen valmistuttua ja sen perusteella seksuaalirikoslainsäädännön uudistusta kotimaisten tarpeiden ja EU:n direktiivin täytäntöönpanon johdosta. (Hall.ohj., LAVO) Toteutuma: Toteutui. Optulan tutkimuksen valmistumisen jälkeen laadittiin arviomuistio, joka oli lausuntokierroksella. Valmistelu jatkuu vuonna Arvioidaan identiteettivarkauksiin liittyvien kriminalisointien kattavuutta SM:n identiteettiohjelmaa koskevan lausuntotiivistelmän valmistuttua. (LAVO) Toteutuma: Toteutui osittain. SM:n lausuntotiivistelmä ei ole vielä valmistunut. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset (kuten eurooppalaista valvontamääräystä koskeva puitepäätös, ihmiskauppadirektiivi, lähestysmiskieltojen vastavuoroista tunnustamista koskeva direktiivi) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (kuten tietoverkkorikosdirektiivi, eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva direktiivi). (LAVO) Toteutuma: Toteutui. On osallistuttu aktiivisesti vireillä olevaan kehittämistyöhön ja pantu täytäntöön hyväksytyt EUsäädökset määräajassa. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan kaikki jo hyväksytyt III pilarin instrumentit tullaan muuttamaan uutta oikeusperustaa vastaaviksi. Rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden alalla tämä tarkoittaa yli 30 lainsäädäntöinstrumentin neuvottelujen avaamista ja hyväksymisen jälkeen uusien direktiivien täytäntöönpanoa kansallisesti. Tässä merkittävästi henkilöstöresursseja vaativassa työssä tavoitteena on 18

19 varmistaa rikosoikeusjärjestelmän johdonmukaisuus sekä EU:n rikosoikeusapu- ja vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmien tehokkuus ja käytännön toimivuus. (LAVO). Toteutuma: Toteutui. Tavoite toteutui siinä määrin kun komissio on käyttänyt aloiteoikeuttaan. Rikoksen uhrin aseman kehittämisessä painotetaan uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisyä sekä uhrin tarpeiden huomioon ottamista käytännön oikeusprosessissa ja tukitoimissa. Yhteistyötä edellyttävien uhripoliittisten kysymysten käsittelyä ja edistämistä varten perustetaan toimielin, esimerkiksi verkosto. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Uhripoliittinen toimielin asetetaan maaliskuussa Kartoitetaan uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisymenetelmiä. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Luonnos katsaukseksi uusiutuvan rikoksen uhriksi joutumisesta ja sen ehkäisystä on valmistunut ja se julkaistaan maaliskuun 2013 aikana. Rikosuhripäivystyksen palvelujen ja kestävän rahoitusmallin turvaamiseksi jatketaan keskusteluja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Tarvittaessa tehdään ehdotukset valtion talousarvioesitykseen. Työssä otetaan huomioon sisäisen turvallisuuden ohjelmassa tehtävä työ. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. OM:n tavoitteena on laatia vuoden 2013 aikana selvitys kestävästä rahoitusmallista riittävien ja alueellisesti kattavien rikosuhripalvelujen varmistamiseksi. Rahoitusmallia käsitellään asetettavassa uhripoliittisen toimielimessä. Mahdolliset esitykset valmistellaan seuraavaan kehysehdotukseen. Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteutumisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomareiden yhteistyötä osana laadittavaa oikeusturvaohjelmaa. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Oikeusturvaohjelman valmistelu on kesken. Vuonna painopisteenä syyttäjälaitoksessa oli esitutkintayhteistyön kehittäminen poliisin kanssa rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi. Syyttäjälaitoksen toiminnan painopistettä siirretään harmaan talouden torjuntaan. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Lisämäärärahalla on palkattu viisi määräaikaista erikoissyyttäjää ja kohdennettu kaikkiaan 28 htv:n työpanos harmaan talouden torjuntaan. Erikoissyyttäjien ratkaisemien talousrikosasioiden keskimääräinen syyteharkinta-aika on lyhentynyt. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä. Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden sekä hallitun vapauttamisen parantamiseksi kehitetään edelleen sähköisen valvonnan käyttöä mm. valvotun koevapauden toimeenpanon tukena. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Asiaa on valmisteltu osana hallituksen esitystä valvotusta koevapaudesta. 19

20 Uudistetaan valvottua koevapautta koskeva lainsäädäntö, johon sisällytetään myös seksuaalirikollisten velvoitteellista lääkehoitoa koskevat säännökset. (KPO) Toteutuma: Toteutui. Hallituksen esitys (140/ vp.) annettiin eduskunnalle marraskuussa. Laaditaan hallituksen esitys, jolla muutetaan vankeuslainsäädäntöä sen soveltamisen selkeyttämiseksi mm. vangin muutoksenhakuoikeutta täsmentämällä. (KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Asiaa on valmisteltu vankeuslakitiimissä. Hallituksen esityksen antaminen vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta on siirtynyt vuodelle Tehdään linjaukset sakon muuntorangaistuksen uudistustarpeista yhdyskuntaseuraamustoimikunnan työn ja siitä saatavien lausuntojen pohjalta. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. Jatkovalmistelun linjaukset on tehty ja jatkovalmistelu käynnistetty. Huolehditaan siitä, että tutkintavankien sijoittaminen vankiloihin arvioidaan tutkintavankeusolosuhteiden parantamista pohtineen työryhmän ehdotuksen pohjalta siten, että yliasutusta tietyissä vankiloissa voidaan purkaa. Asia huomioidaan Rikosseuraamuslaitoksen investointiohjelman päivittämisessä. (KPO) Toteutuma: Toteutui osittain. Uusi asetus (1336/2011) tutkintavankiloina toimivista vankiloista tuli voimaan vuoden alussa. Asetuksella pyrittiin vähentämään yliasutusta Vantaan vankilassa. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on sovittu, että tutkintavankien sijoittaminen arvioidaan osana toimitilavision laadintaa ja vankiloiden valvontatasoluokittelun käyttöönottoa. Toimitilavisiotyö valmistuu toukokuussa Selvitetään, onko perusteltua ja mahdollista ottaa käyttöön yhdistelmärangaistus, jossa pitkään ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitetään lyhyt ehdoton rangaistus. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Ei toteutunut. Valmistelua jatketaan työryhmässä saakka. Käynnistetään vankeuslainsäädännön toimivuutta ja tavoitteiden toteutumista arvioiva hanke. (KPO) Toteutuma: Toteutui. Vankeuslakitutkimus käynnistyi Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa syksyllä. Edistetään vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriölle. Samassa yhteydessä siirretään vankien terveydenhuollon valvontavalta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Hankkeen vetovastuu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. (Hall.ohj., KPO) Toteutuma: Toteutui. STM on asettanut siirtoa valmistelevan hankkeen väliseksi ajaksi. Hanke on nimetty Vatu seurantahankkeeksi. Ryhdytään toimiin Rikosseuraamuslaitoksen mennessä laatiman valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaisen laitoskannan sopeuttamissuunnitelman pohjalta. (KPO) Toteutuma: Toteutui. OM on tehnyt päätöksen Haminan vankilan lakkauttamisesta vuoden 2013 alusta lukien. KPO seuraa säännöllisesti sopeuttamissuunnitelman edistymistä ja Rikosseuraamuslaitoksen taloustilannetta. 20

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 14.3.2014 Julkaisun nimi Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriö

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Talous S e l v i t y s o s a : Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinnonalan toimintaympäristö Yhteiskunnallinen kehitys heijastuu oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 24/2014 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 24/2014 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA 1 (5) Seppo Tiitinen Eduskunnan pääsihteeri Hallintotuomioistuinpäivä 15.11.2004 PUHERUNKO LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA Lainsäädäntövalta uuden perustuslain mukaan

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Hallinnonalan toimintaympäristö Yhteiskunnallinen kehitys heijastuu oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena ja kansainvälistymisenä.

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014 21.12.2009 Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014 1. Toimintaympäristön muutokset Kansainvälinen talouskriisi vaikuttaa Suomenkin reaalitalouteen kansainvälisen

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

11.4.2013 1/010/2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

11.4.2013 1/010/2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 11.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Ylijohtaja Tuula Asikainen Rikosseuraamuslaitoksen strategia 2011-2020 Perustehtävä, arvot, visio ja keskeiset tavoitteet Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010 15.6.2011 Maria Swanljung Espoolaisia nuoria puhumassa syrjinnästä Lisää koulumateriaalia saameksi Valtio osoitti saamenkielisten oppimateriaalien

Lisätiedot

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖ Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Muistio/luonnos 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI Yleisperustelut Johdanto

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) 1 1. Rekisterin pitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin PL 157 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat 13.5.2015 Pia-Liisa Heiliö STM Esityksen sisältö Jo toteutunutta lainsäädäntöä Sote-palvelurakenneuudistus vaihtoehtoja ja reunaehtoja Kanta, Kansa ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2015

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2015 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING XX 2016 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta Oikeusministeriö, Helsinki 2016 2 KUVAILULEHTI 29.2.2016 Julkaisun nimi Tekijä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Oikeudellisilla kysymyksillä on yhä useammin kansainvälisiä ja ylikansallisia liittymiä. Samalla oikeussääntely

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 24 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 24 2015 Oikeusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp. LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.) Integraatio Lakiehdotukseen

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Yhteiskunnallinen kehitys heijastuu oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00657 VNEUS Ruso Henrik(VNK) 09.10.2015 Asia EU-lainsäädännön ja -lainsäädäntöehdotusten arviointi Suomen kannalta Kokous EU-ministerivaliokunta 09.10.2015-09.10.2015

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Yhteiskunnallinen kehitys heijastuu oikeusministeriön hallinnonalaan oikeusjärjestelmän moninaistumisena

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot