Kehitysyhteistyövaliokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyövaliokunta"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysyhteistyövaliokunta TYÖASIAKIRJA valiokunta-aloitteisesta mietintöluonnoksesta monivuotisen kehyksen laatimisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta varten vuosina (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) Kehitysyhteistyövaliokunta Esittelijä: Patrice Tirolien DT\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 I. Menettely-, oikeus- ja asiakirjakehys Euroopan kehitysrahaston (jäljempänä EKR) oikeusperusta on AKT-valtioiden ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden välinen kumppanuussopimus, joka allekirjoitettiin Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (Cotonoun sopimus) 1. Se on sopimuksenmukainen perusta EU:n ja AKT-valtioiden väliselle yhteistyölle. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljäs osa ja merentakaisten alueiden assosiaatiosta 27 päivänä marraskuuta 2001 tehty sopimus 2, joka yhdistää EU:n (aikaisemmin EY:n) eräisiin merentakaisiin maihin ja alueisiin, muodostavat oikeusperustan EU:n merentakaisten maiden ja alueiden väliselle assosiaatiolle. Neuvoston ehdotus päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta) (COM (2012)0362 lopullinen) hyväksyttiin komissiossa 16 päivänä heinäkuuta 2012, ja siitä käydään parhaillaan neuvotteluja neuvostossa. Tämän 11. Euroopan kehitysrahastoa käsittelevän mietinnön perustana oleva asiakirja on komission 7 päivänä joulukuuta 2011 antama tiedonanto "Monivuotisen rahoituskehyksen laatiminen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta varten vuosina (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto)" (COM(2011)0837), ja se on osa komission ehdotuspakettia, joka koskee EU:n ulkoisia toimia vuodet kattavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Lisäksi on otettava huomioon kaksi muuta komission tiedonantoa 11. Euroopan kehitysrahastoa valmisteltaessa: komission 13 päivänä lokakuuta 2011 antama tiedonanto "EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: Muutossuunnitelma" (COM(2011)0637) ja komission 29 päivänä kesäkuuta 2011 antama tiedonanto "Eurooppa strategiaa tukeva talousarvio" (COM(2011)0500). Joulukuun 20 päivänä 2005 allekirjoitettu kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus on edelleen merkittävä saavutus samoin kuin eurooppalaisen kehityksen etenemissuunnitelma ja sen mukaiset suuntaviivat. Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien heinäkuussa 2006 allekirjoittaman 1 päivänä heinäkuuta 2008 voimaantulleen (samanaikaisesti Cotonoun sopimuksen ensimmäisen tarkistuksen voimaantulon kanssa) kymmenettä EKR:ää koskevan sisäisen sopimuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta ; sen korvaa uusi sisäinen sopimus 1 päivästä tammikuuta 2014 lähtien, ja se on ehdotus sisäiseksi sopimukseksi, jonka komissio esittää tiedonannossaan (COM(2011)0837). Tästä ehdotuksesta käydään neuvostossa parhaillaan neuvotteluja ajanjaksoksi ; parlamentti ei osallistu millään tavoin tähän ehdotukseen sisäiseksi sopimukseksi eikä neuvoston neuvotteluihin. Mikään ei kuitenkaan estä sitä laatimasta valiokunta-aloitteista mietintöä yleisesti 11. EKR:stä ja EYVL L 317, , s. 3. Sopimusta tarkistettiin Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (EUVL L 287, , s. 4) ja Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 (EUVL L 287, , s.3). EYVL L 314, , s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/249/EY (EUVL L 109, , s. 33). EUVL L 247, , s. 32. PE v /13 DT\ doc

3 erityisesti komission tiedonannosta, joka sisältää neuvostossa neuvoteltavan ehdotuksen sisäiseksi sopimukseksi. Tämän sisäisen sopimuksen pohjalta neuvosto hyväksyy 11. EKR:ää koskevan täytäntöönpanoasetuksen ja rahoitusasetuksen, ja nämä molemmat on periaatteessa määrä antaa vuoden 2013 alussa. EKR on EU:n tärkein rahoitusväline sekä Cotonoun sopimuksessa tarkoitetussa kehitysyhteistyössä AKT-maiden kanssa että merentakaisten alueiden assosiaatiossa tarkoitetussa yhteistyössä 25 merentakaisen maan ja alueen kanssa. EKR ei sisälly EU:n talousarvioon. Se on talousarvion tavoin jäsenvaltioiden rahoittama, mutta siinä noudatetaan jakoperustetta, joka on kuitenkin yleensä samankaltainen kuin EU:n talousarvion laatimisessa käytettävä jakoperuste. Komissio ei kuitenkaan toistaiseksi kaavaile Euroopan kehitysrahaston ottamista talousarvioon (toisin sanoen sen sisällyttämistä EU:n talousarvioon, eikä Euroopan parlamentti näin ollen käytä talousarvioon liittyviä valtaoikeuksia yhtenä kahdesta budjettivallan käyttäjistä), mutta se suunnittelee sitä toteutettavaksi vuonna 2020, jolloin monivuotinen rahoituskehys , 10. EKR ja Cotonoun sopimus umpeutuvat. II. Poliittinen arviointi II.1.a. Köyhyyden vähentäminen ja poistaminen AKT-kumppanimaissa; sukupuoliulottuvuus ja kaikkein heikompiosaisten erityissuojelu Komissio painottaa, että köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen on EU:n kehitysyhteistyön tärkein tavoite. Kyse on EU:n perustuslaillisesta velvollisuudesta ja sen jäsenvaltioiden sitoumuksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan, kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen ja Cotonoun sopimuksen 1 artiklan mukaisesti. EU:n kehitysyhteistyön päätavoitetta köyhyyden vähentämisestä ja lopulta sen poistamisesta ei voi toteuttaa kiinnittämättä erityistä huomiota kaikkein eniten viivästyneisiin vuosituhannen kehitystavoitteisiin (MDG), jotka koskevat perussosiaalialoja ja sukupuoliasioita (vuosituhannen kehitystavoitteet 4, 5 ja 6). Noin 20 vuoden ajan perussosiaalialoihin ja erityisesti peruskoulutukseen investoinnin (Cotonoun sopimuksen 25 artikla) on tunnustettu olevan keskeinen tekijä köyhyyden poistamisessa ja tarpeellinen toimi kestävän ja osallistavan kehityksen saavuttamiseksi. Näin ollen kun otetaan huomioon todetut puutteet (10. EKR:n väliarviointi 1 ja Euroopan parlamentin päätöslauselmat 8., 9. ja 10. EKR:ää koskevasta vastuuvapaudesta 2 ), sosiaalialoille (erityisesti sukupuoliasiat, terveys ja peruskoulutus) suoraan myönnetyt varat ja AKT-maiden vaihteleva edistyminen vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttamisessa, parlamentin on väistämättä kehotettava jälleen komissiota, AKT-maita ja neuvostoa varaamaan 20 prosentin osuus peruskoulutukseen ja perusterveydenhuoltoon (erityisesti äitien ja lasten terveydenhuoltoon ja vedenjakelun ja 1 2 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston toiminnan tarkastelusta SEC(2011)1055 lopullinen. P7_TA(2012)0156. DT\ doc 3/13 PE v01-00

4 viemäröinnin parantamiseen) 11. Euroopan kehitysrahastosta, kuten kehitysyhteistyön rahoitusvälineen mukaisesti on tarkoitettu. Lisäksi kiinnitetään aivan erityistä huomiota naisten ja nuorten tyttöjen erityissuojeluun, sillä heidän asemansa parantaminen ja heidän osallistumisensa 11. EKR:stä rahoitettuihin avustusohjelmiin ovat välttämättömiä toimia köyhyyden vähentämisessä ja taloudellisen kehityksen edistämisessä. Köyhyys koettelee eniten henkilöitä, jotka ovat jo objektiivisen tai koetun köyhyyden asemassa, joten marginalisoituneiden ryhmien (lapset, ihmisoikeuksien puolustajat, vammaiset ja yleisesti kaikki sellaisen syrjinnän kohteeksi joutuneet ihmiset tai ihmisryhmät, joka perustuu heidän harjoittamaansa uskontoon, heidän poliittiseen ajatusmaailmaansa ja seksuaaliseen suuntautumiseensa) aseman parantaminen olisi otettava 11. EKR:n kautta toteutettavien unionin määrätietoisten toimien kohteeksi. Esittelijä haluaa myös painottaa kansalaisyhteiskunnan sekä paikallisten ja alueellisten viranomaisten merkittävää asemaa peruspalvelujen toimittamisessa, marginalisoituihin ryhmiin kiinnitettävää huomiota, sukupuoliulottuvuuden edistämistä, sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja naisten sitoutumista toimintaan. Esittelijä kehottaa komissiota ja AKT-maita tekemään tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa 11. EKR:n ohjelmoinnissa, täytäntöönpanossa ja seurannassa. II.1.b. Merentakaisten maiden ja alueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen Euroopan kehitysrahastolla rahoitetaan AKT EU-kumppanuuden lisäksi myös EU:n ja merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiota; tämä erityinen assosiaatio tulkitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen neljännessä osassa (historiallisiin ja perustuslaillisiin yhteyksiin perustuvien) "erityisten suhteiden" olemassaoloksi 25 merentakaisten maiden ja alueiden ja neljän jäsenvaltion välillä. Ehdotuksessa päätökseksi merentakaisten alueiden assosiaatiosta sellaisena kuin se on hyväksytty 16 päivänä heinäkuuta 2012 otetaan huomioon tarve määrittää uudelleen merentakaisten maiden ja alueiden ja EU:n välisen assosiaation tavoitteet. Siitä muodostui välttämättömyys alueille, joiden saama kohtelu ei enää ollut samankaltaista kuin AKT-maiden saama kohtelu. Köyhyyden torjunnan tilalle on nyt siis tullut tahto rakentaa sellaista kumppanuutta, joka edistää näiden alueiden kestävää kehitystä kilpailukyvyn, ilmastonmuutoksen sietokyvyn, yhteistyön ja alueellisen integraation pohjalta. Tämän vuoksi olisi ollut suositeltavampaa ottaa käyttöön yksinkertaistettu ja joustavampi rahoitusväline, jossa otetaan huomioon erityisesti tiettyjen merentakaisten maiden ja alueiden rajalliset hallinnolliset ja varallisuuteen liittyvät valmiudet. Merentakaisten maiden ja alueiden ja niihin liittyvien jäsenvaltioiden väliset institutionaaliset siteet sekä julkista hallintoa koskevien tiukkojen sääntöjen olemassaolo takaavat sen, että Euroopan kehitysrahastoa käytetään merentakaisissa maissa ja alueilla "turvallisesti". Olisi myös järkevää yksinkertaistaa menettelyjä 11. EKR:n täytäntöönpanon helpottamiseksi, ja merentakaisten alueiden assosiaatiosta tehdyn päätöksen täytäntöönpanoasetuksen määräyksissä olisi lueteltava tarkoin nämä yksinkertaistetut säännöt. Esittelijä pitää myönteisenä mahdollisuutta ottaa huomioon yhtenäisen ohjelma-asiakirjan (DOCUP) PE v /13 DT\ doc

5 laadinnan yhteydessä merentakaisen maan ja alueen ja siihen liittyvän jäsenvaltion välillä jo olemassa olevat hankkeet. Lisäksi todettakoon, että kuten rakennerahastoista vastaavien hallintoviranomaisten tapaamisten yhteydessä Brysselissä on pantu merkille, olisi järkevää vakiinnuttaa alueellisten ja valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien tekninen kokous pidettäväksi joko kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa komission kanssa, jotta voidaan tarkentaa ohjelmointia ja varojen täytäntöönpanoa sekä sujuvoittaa keskustelua. Myös alueellisella yhteistyöllä, joka on tulevan assosiaatiokehyksen neljäs tavoite, on keskeinen merkitys. Näin ollen sen täytäntöönpanoa on helpotettava yksinkertaistamalla 11. EKR:n menettelyjä. Yhteistyötä tehdään syrjäisimpien alueiden, toisin sanoen AKT-valtioiden tai muiden kuin AKT-valtioiden, merentakaisten maiden ja alueiden naapurimaiden kanssa, joten unionin on parannettava koordinointia ja yhteisvaikutusta sellaisten ohjelmien välillä, joita tuetaan erilaisilla EU:n rahoitusvälineillä. On siis varmistuttava siitä, että AKT-maita, merentakaisia maita ja alueita ja syrjäisimpiä alueita yhdistävien yhteisten hankkeiden ohjelmointi toteutetaan niin, että edistetään ohjelmointiin osallistuvien toimijoiden välistä keskustelua ja varmistetaan, että eri tukivälineiden väliset ohjelmointimenettelyt ovat keskenään yhteensopivia. II.2. EKR:n sisällyttäminen talousarvioon Esittelijä on tyytyväinen, että 11. EKR:n kohdalla ehdotetut jäsenvaltioita koskevat jakoperusteet lähenevät edelleen EU:n talousarviossa nyt sovellettavia jakoperusteita. Tästä huolimatta ainoastaan vuodeksi 2020 kaavailtu EKR:n sisällyttäminen kokonaan EU:n talousarvioon 2020 takaa sen, että kaikkien ulkoisten toimien rahoitusvälineiden täytäntöönpanoprosessi sujuu kahden budjettivallan käyttäjän toimesta normaalin demokraattisen tavan mukaisesti. Esittelijä tukee komission näkemystä siitä, että EKR:n sisällyttäminen talousarvioon ei ole toistaiseksi tarkoituksenmukaista talous- ja rahoituskriisin vuoksi, sillä tämä saattaisi EKR:n talousarvioon sisällyttämisen seurauksena aiheuttaa sen, että AKT-kumppanimaiden ja assosioituneiden merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön varattuja varoja vähennetään; komission edellytetään panevan toimeen kaikki toimet, jotta tämä EKR:n sisällyttäminen talousarvioon tapahtuisi parhain edellytyksin vuonna 2020, jolloin 11. EKR:n, Cotonoun sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen voimassaolo umpeutuvat; lisäksi sen edellytetään tiedottavan parlamentille järjestelmällisesti valmisteluistaan esittelemällä kaikki ehdotukset, joita se aikoo tästä asiasta laatia. Esittelijä pitää johdonmukaisena sitä, että jäsenvaltioiden, toisin sanoen EU:n veronmaksajien, rahoittamasta EKR:stä neuvotellaan jäsenvaltioiden (neuvosto) välillä sen saman menettelyn mukaisesti, jota sovelletaan muihin EU:n talousarvioon sisällytettyihin rahoitusvälineisiin, ja että lopulta sen hyväksyy toisen budjettivallan käyttäjän ominaisuudessa Euroopan parlamentti, joka on ainoa suorilla vaaleilla valittu toimielin. Viimeistään vuonna 2020 kaikista EU:n ulkoisia toimia rahoitettavista välineistä olisi neuvoteltava samalla tavalla ja saman aikataulun mukaan. DT\ doc 5/13 PE v01-00

6 Esittelijä suhtautuu siis periaatteessa myönteisesti EKR:n ottamiseen talousarvioon vuodesta 2020 lähtien, mutta korostaa, että tämän toimenpiteen on tarkoitettava EKR:n sisällyttämistä kokonaisuudessaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana), sen on parannettava tuen ennakoitavuutta, eikä sitä pidä koskaan käyttää tilaisuutena tai tekosyynä vähentää yleisesti EU:n ulkoisten toimien menoja eikä etenkään erityisesti kehitysavun menoja. Euroopan kehitysrahaston sisällyttämisen talousarvioon on pikemmin nostettava menojen osuutta niin, että ne vastaavat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 menojen enimmäismäärää. Demokraattisen valvonnan takaavien edellytysten ja prosessien mukaisesti kansallisten parlamenttien on voitava osallistua talousarviossa ennakoitujen varojen käytön valvontaan. II EKR:n määrärahat Komissio ehdottaa sisäistä sopimusta koskevassa ehdotuksessaan yhdenneksitoista Euroopan kehitysrahastosta ( ) myönnettäväksi yleiseksi enimmäismääräksi euroa verrattuna noin euroon, joka on varattu kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon ( ); kun otetaan huomioon inflaation vaikutus ja 11. EKR:n kattama pidempi ajanjakso (kuusi vuotta 10. EKR:n viiden vuoden sijasta), tämä merkitsisi AKT-maille ja merentakaisille maille ja alueilla noin 13 prosentin korotusta siihen yhteistyötuen määrään, jota ne saavat Euroopan unionilta. Kun otetaan huomioon nykyinen talouskriisi ja julkisen talouden säästötoimenpiteet, komission rohkeaan ehdotukseen on syytä olla tyytyväinen. On tärkeää, että sekä 11. EKR:ää (talousarvion ulkopuolella) että kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä varten (EU:n talousarviossa) hyväksyttyjen kokonaismäärien ansiosta EU kykenee noudattamaan sitoumustaan varata 0,7 prosenttia BKT:stään viralliseen kehitysapuun vuoteen 2015 mennessä. Esittelijä on kuitenkin huolestunut hiljattain esitetyistä ehdotuksista vähentää EKR:lle varattua määrää ja muistuttaa, että Euroopan unioni on sitoutunut pitämään kiinni tavoitteesta, jonka mukaan se käyttää vähintään 0,15 prosenttia BKTL:stä vähiten kehittyneiden maiden hyväksi, joista suurin osa kuuluu AKT-maiden ryhmään. Lisäksi esittelijä muistuttaa tässä yhteydessä uusien kehitysrahoituslähteiden merkityksestä ja erityisesti finanssitransaktioveron perustamisesta vuoteen 2013 mennessä 11 Euroopan unionin jäsenvaltiossa; merkittävä osa tästä verosta saaduista tuloista on varattava köyhyyden ja ilmastonmuutoksen torjumiseen kansainvälisesti. Riippumatta siitä, minkä suuruisista määristä ja jakoperusteista neuvosto lopulta päättää 11. EKR:n kohdalla, merentakaisille maille ja alueille varattu määrän on EKR:n kokonaisrahoituksen jakautumisessa oltava sama kuin sisäistä sopimusta koskevassa ehdotuksessa esitetty määrä. AKT-valtioiden keskinäistä ja alueiden välistä yhteistyötä varten varattujen varojen osuus 11. EKR:stä on oltava sama kuin 10. EKR:stä varattu osuus. Tällä määrärahalla on tarkoitus osittain rahoittaa uutta häiriönsietokykyä parantavaa järjestelmää, josta määrättiin Cotonoun sopimuksen toisen tarkistuksen yhteydessä. Tätä varten komissio on yhdenmukaistanut 11. EKR:ää koskevaa ehdotustaan sisäiseksi sopimukseksi vuonna 2010 tarkistetun Cotonoun sopimuksen säännösten mukaisesti. Tämän uuden järjestelmän, jonka on määrä korvata nykyinen Flex-väline ja muut häiriönsietokykyä parantavat järjestelmät, olisi perustuttava V-Flex-järjestelystä ja elintarvikerahoitusvälineestä saatuihin kokemuksiin, jotta voitaisiin PE v /13 DT\ doc

7 lieventää ulkoisia häiriöitä, joilla on kansainvälinen ulottuvuus ja jotka saattaisivat vahingoittaa jotakin AKT-maata. Sen avulla voitaisiin rahoittaa etenkin lyhytaikaista humanitaarista apua ja hätäapua muita muotoja täydentävästi silloin, kun EU:n talousarviosta ei ole mahdollista rahoittaa tukea. Euroopan investointipankin kuulemisen perusteella komissio ehdottaa, ettei investointikehykseen siirretä lisää varoja, koska saatavilla on jo riittävästi varoja yhdeksännestä ja kymmenennestä EKR:stä palautuneiden varojen myötä. Tätä investointikehystä rahoitettaisiin kuitenkin eurolla EIP:n hyväksi 11. EKR:stä avustuksina korkotukien ja hankkeisiin liittyvän teknisen avun rahoittamiseen, kuten sekä Cotonoun sopimuksen liitteessä II että ehdotuksessa päätökseksi merentakaisten alueiden assosiaatiosta on määrätty. Esittelijä toivoo saavansa tässä asiassa lisäselvennyksiä komissiolta ja EIP:ltä, etenkin joka kerta, kun investointikehyksellä rahoitettu hanke pannaan täytäntöön AKT-kumppanuusmaassa tai assosioituneessa merentakaisessa maassa. II.4. Tuki ja "pehmeä valta" Esittelijä painottaa "pehmeän vallan" ulottuvuutta, jota EU käyttää rahoittaessaan Cotonoun kaltaista ainutlaatuista ja monialaista kumppanuussopimusta sekä maailmanlaajuista assosiaatiosopimusta merentakaisten maiden ja alueiden kanssa. Samanaikaisesti, kun vuodeksi 2020 on kaavailtu EKR:n sisällyttämistä Euroopan unionin talousarvioon täysipainoisesti ja kokonaisuudessaan, EU käyttäisi valtaansa ja osallistuisi myös tämän eurooppalaisen "pehmeän vallan" levittämiseen erityisesti AKT-maissa yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa, jotka noudattaisivat velvollisuuttaan koordinoida kehitysyhteistyötä koskevia toimiaan ja panna täytäntöön yhteistoimia. Esittelijä pahoittelee EU:n ja sen jäsenvaltioiden antaman tuen näkyvyyden puutetta, vaikka ne ovat yhdessä ylivoimaisesti kaikkein tärkeimpiä maailmanlaajuisia julkisen kehitysavun antajia etenkin AKT-maiden hyväksi. Lissabonin sopimuksen myötä EU:lle osoitetut uudet vastuualueet edellyttävät merkittävämpää rahoitusta kuin monivuotisessa rahoituskehyksessä on vahvistettu, mikäli unioni haluaa itse hoitaa tehtäväänsä "maailmanlaajuisena toimijana" (MRK:n otsake 4) noudattamalla samalla antamiaan sitoumuksia, erityisesti sitoumustaan varata 0,7 prosenttia jäsenvaltioidensa BKT:stä julkiseen kehitysapuun ja vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttamiseen vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi EU:n on toimittava keskeisessä asemassa erityisesti AKT-maissa edistääkseen niissä rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, yhteisvastuuta, vakautta, turvallisuutta ja köyhyyden vähentämistä. Esittelijä haluaa myös muistuttaa yhteisen ohjelmasuunnittelun eduista, sillä sen avulla voidaan moninkertaistaa paikan päällä myönteisiä vaikutuksia kaikkein köyhimpien väestönosien hyväksi ja vahvistaa siten Euroopan tuen näkyvyyttä ja tehokkuutta. Esittelijä katsoo, että 11. Euroopan kehitysrahastoa koskeva komission ehdotus sisäiseksi sopimukseksi sekä sen esitys "Globaali Eurooppa" muodostavat vahvan perustan, jonka pohjalta voidaan toteuttaa EU:n tavoite olla maailmanlaajuinen toimija, joka puolustaa demokratiaan, ihmisoikeuksiin sekä talous- ja sosiaalikehitykseen liittyviä arvojaan osallistavan ja kestävän kasvun kautta. Toisaalta esittelijä toivoo, että Euroopan unioni asettaa tiettyjä ympäristö- ja sosiaalinormeja yrityksille, jotka haluavat päästä osallisiksi EKR:llä rahoitetuista julkisista hankinnoista AKT-maissa. Tämä on kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden edun mukaista. DT\ doc 7/13 PE v01-00

8 II.5. Muutosstrategian mukainen 11. EKR:n ohjelmointi: tuen tehokkuus, vaihtoehtoinen rahoitus (tukien ja lainojen yhdistäminen), erilaistaminen, alemman keskitulotason maat, yhteiset ohjelmointitoimet, yhteiset suuntaviivat (Euroopan kehitysrahasto ja kehitysyhteistyön rahoitusväline), haavoittuvuuskriteeri / ohjelmointi ja temaattinen keskittäminen II.5.a. Muutosstrategia, erilaistaminen EU:n ehdottamassa muutosstrategiassa tuodaan erilaistamisen käsite Euroopan kehityspolitiikan ytimeen. Tämän periaatteen mukaan EU keskittää tulevaisuudessa kehitysapunsa kaikkein köyhimmille maille. Lukemattomat köyhyysrajan alapuolella elävät ihmiset asuvat kuitenkin keskitulotason maissa. Cotonoun sopimuksen nojalla AKT-maille suunnattua tukea ei kuitenkaan voida asteittain poistaa, toisin sanoen komissio ei lopulta poista kokonaan keskitulotason maiksi luokitelluille AKT-maille, kuten erityisesti pienille kehittyville saarivaltioille, myönnettyä tukea. Komissio ehdottaa edelleen 11. EKR:n puitteissa kullekin AKT-maalle tarkoitettua määrärahaa Cotonoun sopimuksen sille asettaman velvoitteen mukaan, mutta tämä määräraha on hieman alhaisempi 10. EKR:ään verrattuna kaikkein kehittyneimpien AKT-maiden kohdalla. Esittelijä haluaa muistuttaa, että Cotonoun sopimuksen on edelleen oltava 11. EKR:n tärkein viitekehys. Erilaistetun lähestymistavan esittely on herättänyt voimakkaita keskusteluja siitä, onko tällainen lähestymistapa Cotonoun sopimuksen sisällön ja hengen mukainen; kyseisen sopimuksen nojalla EU:n on tehtävä yhteistyötä 79 AKT-maan kanssa. Euroopan komissio nojautuu Cotonoun sopimuksen 2 artiklaan perustellakseen erilaistamispolitiikkaansa. Kyseisessä artiklassa vahvistetaan, että Euroopan ja AKT-maiden välistä yhteistyötä toteutetaan useiden periaatteiden pohjalta; niitä ovat muun muassa "erilaistaminen ja alueellistaminen: yhteistyön järjestelyt ja painopisteet vaihtelevat kumppanin kehitystason, tarpeiden, edistymisen ja pitkän aikavälin kehitysstrategian mukaan". AKT-maat vastaavat komissiolle Cotonoun sopimuksen 56 artiklan pohjalta, jossa todetaan, että "kehitysrahoitusyhteistyötä toteutetaan AKT-valtioiden vahvistamien kehitystä koskevien tavoitteiden, strategioiden ja painopisteiden perusteella ja niiden mukaisesti sekä kansallisella että alueellisella tasolla" ja että tuen ennustettavuuden merkitys on otettava huomioon. Tässä vaiheessa kehitys- ja yhteistyöpääosasto vakuuttaa, että Cotonoun sopimuksen mukaisesti erilaistamisen periaatetta ei toteuteta samalla tavalla kuin kehitysyhteistyön rahoitusvälineen periaatetta. Kaikilla AKT-mailla on käytössään kansalliset määrärahat. Esittelijä haluaa korostaa olevansa yhtä mieltä tästä erilaistamisen periaatteen tulkinnasta, toisin sanoen se on rajattava seuraavin määritelmin: kunnianhimoinen ja realistinen vaiheittaisen lopettamisen väline, joka tarkoittaa kaikkein kehittyneimmille AKT-maille myönnettävän tuen asteittaista vähentämistä eikä rajua vähentämistä vuodesta 2014 lähtien komission yksiköiden parhaillaan työstämä haavoittuvuusindeksi, joka täydentää BKT-kriteeriä kansallisen vaurauden kannalta ja jossa otetaan huomioon erityisesti pienten kehittyvien saarivaltioiden (SIDS) tilanne, kansallinen köyhyydenmittausindeksi, Gini-kerroin ja kansallinen eriarvoisuusindeksi PE v /13 DT\ doc

9 EU:n ja jokaisen AKT-kumppanin välillä on jatkettava tiivistä poliittista keskustelua. Esittelijä katsoo, että Euroopan unionin kehitysapu voi edelleen merkitä lisäarvoa tietyissä keskitulotason maissa erityisesti siten, että se edistää ja tukee sellaisia sääntelyuudistuksia, joiden avulla voidaan vähentää eriarvoisuutta (verouudistukset, sosiaaliturvajärjestelmän rakentaminen jne.). Kansallisten määrärahojen säilyttäminen on näin ollen hyvin tärkeää riippumatta niiden määrästä. Toisaalta erilaistaminen merkitsee myös vastuun ottamista, koska se kannustaa vahvan talouskasvun ja huomattavan kansallisen vaurauden eduista nauttivia maita jakamaan uudelleen tätä vaurautta, torjumaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä vahvistamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sillä ne itse hyötyvät ensisijaisesti tällaisesta maansa vaurauden jakamisesta uudelleen maan sisällä. Esittelijä toteaa, että muutosohjelma sisältää useita uusia ehdotuksia, joista mainittakoon erityisesti lainojen ja tukien yhdistäminen sekä yksityisen sektorin tukeminen. Uusien mekanismien käyttöönoton tavoitteena on ennen kaikkea oltava se, että kehitysmaiden kansalaiset pääsevät irti köyhyydestä ja tuesta riippuvuudesta, ja päinvastoin on pyrittävä välttämään edistämästä sellaista kehitystä ja kasvua, jotka eivät olisi kestäviä, osallistavia eivätkä tasapainoisia. Sen vuoksi EU:n olisi selvennettävä strategiaansa yksityisen sektorin edistämisestä ja uusien lainojen ja avustusten yhdistämismekanismeista. EU:n on luotava välineitä sen varmistamiseksi, että yksityiselle sektorille kohdistettu tuki ohjautuu paikalliselle yksityiselle sektorille (johon sisältyy pienyrityksiä, pieniä maataloustuottajia, perheviljelmiä jne.) ja että lainan ja tuen yhdistämismekanismit rajataan oikein. Komission olisi käynnistettävä perinpohjaisia ja riippumattomia vaikutuksenarviointeja nykyisistä rahoitusvälineistä ja yhdistämismekanismeista tutkiakseen niiden vaikutuksia köyhyyden vähentämiseen, ympäristöön ja maiden velkaantumistasoon. Tämän johdosta komission olisi julkaistava suuntaviivat ja tarkat perusteet, jotka selventävät lainojen ja tukien yhdistämisen ja hankkeiden valinnan täytäntöönpanoa ohjaavia periaatteita (tunnistetaan valintaperusteeksi köyhyyden poistaminen samoin kuin ympäristönormit ja sosiaaliset normit, miesten ja naisten tasa-arvo, sitomattoman avustuksen periaatteet, avoimuus ja vastuullisuus kansalaisia, paikallisia ja alueellisia viranomaisia sekä kansalaisjärjestöjä kohtaan). II.5.b. Tuen tehokkuus ja demokraattinen omistajuus Avun tuloksellisuutta koskevan toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamisen perusehtoihin kuuluu "demokraattisen omistajuuden" periaatteen täysi hyväksyminen, mikä merkitsee sitä, että kehitysstrategiat ovat lähtöisin juuri tukea saavista maista ja niistä ilmenee kaikkien kansallisten sidosryhmien sitoutuminen; Näin ollen kansallisten parlamenttien ja paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen on osallistuttava kansallisten ja paikallisten strategia-asiakirjojen ja suuntaa-antavien ohjelmien laadintaan ja täytäntöönpanoon. EU:n valtuuskuntien rooli on tässä yhteydessä keskeinen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että EKR:n edellisten ohjelmasyklien aikana EU:n valtuuskunnat eivät ole välineiden puutteellisuuden vuoksi tosiasiassa mahdollistaneet paikallisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista DT\ doc 9/13 PE v01-00

10 hankkeisiinsa. Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä on myös usein ainoa EU:n valtuuskunnan neuvotteluosapuoli, valtaosan ministereistä, keskushallinnon tai kansallisten parlamenttien kustannuksella. Näin ollen EU:n on yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanon puitteissa toteutettava tehokkaasti ja konkreettisesti tuloksellista kehitysyhteistyötä koskevan Busanin kumppanuuden sekä Pariisin ja Accran julistusten sisältämät periaatteet. Aivan erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että EU:n valtuuskunnat antavat kaikille kansallisille osapuolille tilaisuuden osallistua hankkeisiin: asianomaiset ministerit, parlamentit, paikalliset viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta, ja tämän on koskettava kaikkia ohjelmoinnin, täytäntöönpanon ja strategia-asiakirjojen arvioinnin vaiheita. Esittelijä haluaa muistuttaa, että köyhyyden torjunta ja kehityksen tehokkuus myös suurelta osin edistävät valmiuksia saada käyttöön tuloja kansallisella tasolla. Näin ollen tehokkaiden ja tasapuolisten veronkantovälineiden toteuttaminen olisi oltava AKT EU-kumppanuuden painopiste, ja se olisi toteutettava niin 11. EKR:n täytäntöönpanon kuin poliittisen keskustelun kautta. Tavoitteena on verotulojen kerääminen samalla, kun torjutaan kansainvälistä veronkiertoa, laitonta pääomapaon sekä veroparatiisien hyödyntämistä. II.5.c. Yhteistyö ja temaattinen keskittäminen Yksi muutosohjelmassa esitellyistä uudistuksista on temaattinen keskittäminen. Tavoitteeksi on asetettu osallistavan ja kestävän kasvun edistäminen kehitysmaissa sekä unionin tuen vaikutuksen ja näkyvyyden vahvistaminen keskittämällä tuki seuraaville aloille: hyvä hallinto sekä ihmisoikeuksien ja demokratian miesten ja naisten tasa-arvon, kansalaisyhteiskunnan kunnioittaminen sekä korruption torjunta sosiaalinen suojelu, terveys ja koulutus yrityksille edullisen ilmapiirin kehittäminen ja alueellinen integrointi kehitysmaiden välillä kestävä maatalous ja energian omavaraisuus, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden kykyä kestää ulkopuolelta tulevia häiriöitä sekä mahdollisuuksia puuttua elintarviketurvallisuuden ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin haasteisiin ottamalla huomioon kasvunäkymät. Asiakirjassa halutaan kiinnittää huomiota YK:n pääsihteerin ja hänen korkean tason työryhmänsä kehittämään hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa kestävää energiaa kaikille ihmisille vuoteen 2030 mennessä. Kyseisellä hankkeella on varmistettava nykyaikaisten energiapalvelujen yleinen saatavuus, kaksinkertaistettava energiatehokkuuden yleisen parantamisen taso sekä kaksinkertaistettava uusiutuvien energiamuotojen osuus maailman energialähteiden yhdistelmässä. Esittelijä pitää myönteisenä, että kyseinen hanke saa Euroopan unionilta tukea 500 miljoonan euron verran. Esittelijä painottaa myös, että Euroopan kehityspolitiikalla on tarpeen tukea maataloutta. Viime vuosien elintarvikekriisit ovatkin osoittaneet, että maatalousmarkkinoita on säänneltävä nykyistä paremmin, ja sen lisäksi on harjoitettava sellaista maatalouspolitiikkaa, jolla voidaan varmistaa kaikkien kehitysmaiden elintarviketurvallisuus, taata kohtuullinen tulotaso viljelijöille sekä torjua suhdanteiden aiheuttamia häiriöitä. AKT-maiden vastuu on kuitenkin PE v /13 DT\ doc

11 myös otettava huomioon, sillä harvat niistä noudattavat Maputon julistuksessa vuonna 2003 antamaansa sitoumusta käyttää vähintään 10 prosenttia budjettituloista maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen. Näiden ydinalojen määrittämistä voidaan pitää yhtenä Euroopan ja nimenomaan tiukasti Euroopan painopisteistä, koska niistä on sovittu yksimielisesti, eikä AKT-maiden ja EU:n välisen tiiviin poliittisen keskustelun seurauksena. Vaikka nämä yhteistyöalat ovat luonteeltaan yleisiä, niillä ei kuitenkaan pidä naamioida jonkun tietyn maan tilanteeseen liittyviä erityistarpeita. Demokraattinen omistajuus on yksi tuen tehokkuuden perusperiaatteista, joten poliittiselle keskustelulle olisi kuitenkin myös jätettävä merkittävä sija ja siten taattava enemmän joustovaraa keskeisten yhteistyöalojen määrittelylle. Esittelijä painottaa myös turvallisuuden ja kehityksen välillä olevan tiiviin yhteyden merkitystä. Sen vuoksi yleisesti EU AKT-kumppanuuden ja erityisesti EKR:n on osaltaan edistettävä entisestään turvallisuutta torjumalla köyhyyttä, jota käytetään liian usein hyväksi poliittisissa tai rahanahneissa väkivaltateoissa (terrorismi, huumekauppa jne.) Sahelin alueen nykyinen tilanne on seurausta huumausaineiden leviämisestä, miltei olemattomasta laittoman asekaupan valvonnasta ja terrorismin lisääntymisestä. Tämäntyyppisiä laittomuuksia on ehdottomasti rajoitettava, sillä ne vaarantavat vakavasti Afrikan mantereen vakauden. Tämän vuoksi EU:n on tärkeää jakaa poliittiset toimensa kahteen pilariin, eli poliittiseen keskusteluun ja sotilaallisiin sopimuksiin ja toisaalta kehitykseen. II.5.d. Budjettituki Komission edistämän temaattisen keskittämisen ei pidä vaarantaa niitä myönteisiä vaikutuksia, joita budjettituen käyttö on tuonut tullessaan; budjettituella voidaan sen yleisen ja monialaisen luonteen ansiosta lisätä edunsaajien julkisen talouden hyvän hallinnon valmiuksia. Budjettituelle on siten järkevää jättää merkittävä sija 11. EKR:ssä samalla, kun vahvistetaan ihmisoikeuksista käytävää keskustelua tämän tuen saajamaiden kanssa. Esittelijä ilmaisee tässä yhteydessä olevansa tyytyväinen uusiin suuntaviivoihin, jotka sisältyvät komission laatimaan tiedonantoon "Kolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapa" (hyväksytty 13 päivänä lokakuuta 2011). Esittelijä muistuttaa myös Cotonoun sopimuksen 96 artiklasta, jonka nojalla tuki voidaan keskeyttää, kun jokin valtio rikkoo räikeästi sopimuksen periaatteita. Tämä ehto olisi rajattava EU:n yhteisillä säännöillä. Esittelijä muistuttaa myös siitä, että EU:n on edelleen tarpeen tukea alueellisia yhdentymisprosesseja erityisesti EKR:n alueellisten ohjelmien kautta. Useat AKT-maat ovat pieniä talousalueita, ja sen vuoksi niillä on oltava mahdollisuus hyötyä sellaisista infrastruktuureista (energia-, tie-, varastointi-infrastruktuurit), joiden avulla voidaan kehittää todellisia alueellisia markkinoita. Tämä koskee erityisesti maatalousalaa, jossa alueellisten markkinoiden luominen tarjoaisi mahdollisuuden lisätä kuluttajille tarjottavien erilaisten maataloustuotteiden monipuolisuutta sekä kehittää kykyä torjua elintarvikekriisejä. Euroopan unionin on siis 11. EKR:n kautta jatkettava nykyisten alueellisten talousyhteisöjen tukemista, mahdollistettava laadukkaiden infrastruktuurien rakentaminen sekä edistettävä alueellista yhdentymistä nykyistä enemmän. DT\ doc 11/13 PE v01-00

12 Kun lisäksi otetaan huomioon, että joidenkin AKT-maiden alueelliseen ympäristöön kuuluu tiettyjä syrjäisimpiä alueita ja merentakaisia maita ja alueita, komissiolla ja jäsenvaltioilla, joiden alaisuuteen ne kuuluvat, pitäisi olla vahva syy käyttää toimivaltaansa katastrofivaarojen vähentämisessä, ilmastonmuutoksen torjuntakyvyn lisäämisessä tai talouskasvun lisäämisessä saarialueilla. Jotta syrjäisimpien alueiden, merentakaisten maiden ja alueiden ja AKT-maiden välisiä yhteisiä hankkeita voitaisiin lisätä, EU:n tehtävä on parantaa koordinaatiota ja yhteisvaikutusta sellaisten yhteistyöhankkeiden välillä, joita tuetaan EU:n eri rahoitusvälineillä, kuten on esitetty ehdotuksessa päätökseksi merentakaisten alueiden assosiaatiosta. Yhteisten aluehankkeiden ohjelmoinnin toteutumiseksi on edistettävä ohjelmoinnin osapuolten välistä keskustelua ja eri tukivälineiden (pääasiassa EKR ja EAKR) välisten ohjelmointimenettelyjen on oltava keskenään yhteensopivia. Syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden pääsyn edistäminen EU:n ja AKT-maiden välisiin keskustelutilaisuuksiin tarkkailijoiden asemassa on yksi mahdollisuus, joka olisi mielekästä toteuttaa. Toisaalta esittelijän näkemys on, että Euroopan unionin tuen tehokkuuden, näkyvyyden ja vaikutusten lisäämiseksi komissiolla olisi oltava riittävät resurssit 11. EKR:n täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi Euroopan parlamentin olisi tuettava esitystä siitä, että noin 5 prosenttia 11. EKR:n varoista osoitetaan komission hallintokuluihin. Tuen jakamisessa tarvitaan entistä parempaa kansainvälistä koordinointia, jotta voidaan puuttua suosittujen apua saavien ja vain rajoitetusti apua saavien maiden ongelmiin, jotka koskevat myös EU:n AKT-kumppanimaita. Tuen vaikutuksen vahvistamistavoitteen ei pitäisi johtaa sellaisen ylivarovaisen politiikan harjoittamiseen, jossa keskitytään pelkästään niin sanotusti helppoihin kohdemaihin. Köyhyyden poistamisen ja väestön todellisiin tarpeisiin vastaamisen on oltava edelleen ne ratkaisevat perusteet, joiden pohjalta kehitystukea myönnetään. Esittelijä pitää myönteisenä uutta kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä ja 11. Euroopan kehitysrahastoa varten laadittuja maa- tai aluekohtaisia strategia-asiakirjoja koskevia yhteisiä ohjelmoinnin suuntaviivoja, sillä niissä lähestytään kokonaisvaltaisesti EU:n yhteistyöhön kumppanimaiden kanssa riippumatta siitä, mitkä maat ovat kyseessä. Tällä lähestymistavalla olisi tuettava entisestään EKR:n sisällyttämistä EU:n talousarvioon vuonna Esittelijä tähdentää EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen tukea koskevan yhteisen ohjelmatyön saavutuksia, joita ovat erityisesti Euroopan kehityspolitiikan näkyvyyden, vaikutuksen ja tehokkuuden lisääminen, samalla, kun vältetään päällekkäisyyksiä ja tuhlailua aikana, jona useat jäsenvaltiot vähentävät kehitysyhteistyöhön varaamiensa määrärahojen osuutta. Haitista, Etelä-Sudanista, Etiopiasta ja Ghanasta viime aikoina saadut kokemukset ovat osoitus tämänkaltaisen toiminnan vahvuuksista. On kuitenkin syytä painottaa tarvetta syventää ja selkiyttää yhteisen monivuotisen ohjelmatyön eurooppalaista kehystä koskevia sääntöjä. Tässä yhteydessä muistutetaan EU:n valtuuskuntien merkityksestä, kun niiden on varmistettava entistä paremmin tämän prosessin avoimuus antamalla asianomaisten maiden viranomaisille sekä kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuus osallistua siihen. PE v /13 DT\ doc

13 II.6. Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanoasiakirjoja koskeva Euroopan parlamentin demokraattinen valvontaoikeus ja komission vapaaehtoinen poliittinen sitoumus Esittelijä on tyytyväinen, että komissio antoi kesäkuussa 2011 "Globaalia Eurooppaa" koskevan julkilausuman yhteydessä vapaaehtoisesti poliittisen sitoumuksen siitä, että se myöntää Euroopan parlamentille EKR:n osalta saman valvontaoikeuden kuin se, jota se käyttää EU:n yleisen talousarvion kohdalla; tarkemmin ottaen tämä koskee asiakirjoja, jotka liittyvät 11. EKR:ää koskevan tulevan asetuksen täytäntöönpanoa, sekä kehitysyhteistyövälineen täytäntöönpanoa koskevia asiakirjoja. Komissio on näin ollen vapaaehtoisesti sitoutunut käynnistämään keskustelun parlamentin kanssa kehityspoliittisista kysymyksistä näiden poliittisten toimien rahoituslähteistä riippumatta. Näin ollen komission lähettää maa- tai aluekohtaiset strategia-asiakirjat parlamentille samanaikaisesti kuin EKR-komitealle (komission alaisuudessa toimiva jäsenvaltioiden edustajista koostuva komitea). Esittelijä muistuttaa kuitenkin siitä, että AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen on voitava osallistua hankkeisiin samalla tavalla, sillä se on Cotonoun sopimuksen täytäntöönpanon parlamentaarinen seurantaelin. II.7. Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten välinen yhteys Esittelijä muistuttaa, että kansalaisjärjestöillä ja paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on keskeinen asema AKT EU-kumppanuuden täytäntöönpanossa. Niiden asemaa on tältä osin vielä vahvistettava tulevaisuudessa, mikä on eduksi kehitysohjelmien tai -hankkeiden täytäntöönpanolle, mutta myös sen vuoksi, että kansalaisjärjestöt ja paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat keskeisiä toimijoita kehityspolitiikan laadintaprosessissa. On siis tarkoituksenmukaista parantaa yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa niin yleisesti kuin kansallisissa yhteyksissä, joissa EU:n on lisättävä moninkertaisesti kuulemisia poliittisten toimien laadinnan ja kansallisten suuntaa-antavien ohjelmien ensisijaisten alojen, myös budjettituen, täytäntöönpanon, yhteydessä. Komission olisi julkaistava vuosittain maakohtainen taulukko, jossa on lueteltu näiden kuulemisten määrä ja yleisyys, jotta edistysaskeleita voidaan tältä osin mitata. DT\ doc 13/13 PE v01-00

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2009

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2009 P7_TA-PROV(2010)0425 AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2009 Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. marraskuuta 2010 AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

ACP-UE 2110/15 ACP/21/001/15 1

ACP-UE 2110/15 ACP/21/001/15 1 COTONOUN AKT EU- SOPIMUS AFRIKAN, KARIBIAN JA TYYNENMEREN VALTIOIDEN RYHMÄ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. toukokuuta 2015 (OR. en) ACP/21/001/15 ACP-UE 2110/15 AKT:N JA EU:N YHTEINEN ASIAKIRJA Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

AFRIKKA OIKEUSPERUSTA COTONOUN SOPIMUS

AFRIKKA OIKEUSPERUSTA COTONOUN SOPIMUS AFRIKKA EU:n ja Afrikan suhteita sääntelevät toistensa kanssa osittain päällekkäiset toimintakehykset. Tärkeimmät niistä ovat Cotonoun sopimus (2000) ja yhteinen EU Afrikka-strategia. Niissä molemmissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/2258(INI) 26.4.2016 TARKISTUKSET 1-34 Heidi Hautala (PE576.996v01-00) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Kehitysyhteistyövaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2005/0118(CNS) 2005/0120(CNS) 11.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS kehitysyhteistyövaliokunnalta maatalouden ja maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta DEVE(2012)0423_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 23. huhtikuuta 2012 klo 15.00 18.30 Tiistai 24. huhtikuuta 2012 klo 9.00 12.30 ja 15.00 17.30

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI hyväksyttävän virheriskin käsitteestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2010 TYÖASIAKIRJA "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä Osa 1: Johdanto, esittelijän lähtökohtaolettama ja taustaa Talousarvion valvontavaliokunta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2.12.2013 2013/0344(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Afganistanin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/2 2 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että monenlaisia julkisia palveluja koskevalla horisontaalisella varaumalla ei pystytä suojelemaan riittävästi julkisia palveluja, koska

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/XXX(INI) 20.10.2009

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/XXX(INI) 20.10.2009 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 20.10.2009 2009/XXX(INI) MIETINTÖLUONNOS AKT-EY-kumppanuussopimuksen ("Cotonoun sopimus") toisesta tarkistamisesta (2009/XXX(INI)) Kehitysyhteistyövaliokunta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot