Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille / /2014 KHALL 429 Hallintojohtaja Kuntalain 65.1 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarvio. Inarin kunnan talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma on tehty kolmeksi vuodeksi. Henkilöstöohjelma on laa dit tu neljäksi vuo dek si. Vii meisen vuoden investointien vai ku tusta ei ole käyt tö talou teen ei kä ra hoi tuk seen täysimääräisesti arvioitu. Kuntalain 65.3 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarviovuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kuntalain tulkinnan mukaan suunnitteluvuosien yli- / alijäämäerien yhteenlasketun määrän tulee olla vähintään nolla sen jälkeen kun kertynyt alijäämä on katettu. Riittävänä ei pidetä, että suunnittelukauden jonakin tai joinakin vuosina osoitetaan ylijäämää, joka kattaa ennen suunnittelukautta kertyneen alijäämän, mutta taloussuunnitelma kokonaisuudessaan on alijäämäinen. (Oiva Myllyntaus 2002, Kuntatalouden ohjaus - Budjetoinnin ja kirjanpidon teoriaperusta ja kehityssuuntia, s. 109). Kunnan, liikelaitosten ja taseyksiköiden taseis sa ei ole kat ta mattomia alijäämiä, joten Inarin kunnalla ei ole alijää män kat ta mis vel vol li suutta. Kuntalain 65.2 :n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja siihen otetaan (65.4 ) toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntalain 87 e :n mukaan kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon ja suunnitelmaan ei sisälly laissa tarkoitettuja korvauksia kunnan sijoittamalle pääomalle eikä toiminta-avustusta liikelaitoksille. Viimeisten vuosien talousarvioiden ja -suunnitelmien tavoitteena on ollut kunnan talouden perustan vahvistaminen. Tähän on keskeisesti liittynyt kunnan lainamäärän pienentämistavoite, jossa on onnistuttu. Pitkäaikaisen lainan määrä on laskenut vuoden ,0 milj. eurosta (2502 euroa / asukas) vuonna ,1 milj. euroon (2080 euroa / asukas). Vuonna 2014 lainamäärä kasvoi vain hieman, koska vuodelle 2014 merkittyä kunnan lainaa ei ole nostettu. Vuonna 2015 nostetaan lisää lainaa n. 3,2 milj. euroa, josta Saariselän kehittämisrahastoon 1,7 milj. euroa. Vuonna 2015 lainamäärä nousee 15,7 milj. euroon ( 2324 euroa / asukas), mut ta laskee vuo teen 2017 mennessä 13,8 milj. euroon (2043 euroa / asukas). Pe ruskunnan laino jen taso on alempi kuin maassa keskimäärin, mutta kon ser nivelan mää rä suu rempi.

2 Talousarvion ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelman kehyksistä ja laadinnan perusteista on käyty valtuustossa lähete kes kustelu Hallintokuntien esi tyk set ovat nou dat ta neen pää piir teis sään kun nan hallituksen an ta mia ke hyk siä. Kun nan joh taja on käy nyt ta lousarvio esi tykset sekä ta lous- ja toi min ta suun ni telman ke hyk set läpi hal lintokuntien johta vien viran halti joi den kans sa. Kunnanhal li tusta on in for moitu taloussuunnittelutilanteesta ja mah dolli sesti suunnitte lun ku lues sa tulleista muu tok sista. Suunnit teluaika tau lun mukai sesti val tuusto kä sit telee ensi vuoden ta lousarvion sekä talous- ja toi minta suunnitel man ko kouk ses saan Kunnanhallituksen ja valtuuston sekä lautakuntien suunnittelun tausta-aineistoa sekä mm. käyttösuunnitelmia on Inarin kunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman ehdotukset, perustelut sekä lähdeaineistoa -asiakirjassa. Asiakirjassa on myös liikelaitosten ja taseyksiköiden tulos- ja rahoituslaskelmat. Kunnanhallituksen esitystä ( ) ensi vuoden talousarvioksi sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille esitellään yhteistyötoimikunnalle pidettävässä kokouksessa. Talousarvion tiedotustilaisuus lehdistölle on kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen edellyttäen, että kunnanhallitus on ehtinyt käsitellä talousarvion ja -suunnitelman. Talousarviota ja -suunnitelmaa kunnanhallituksessa käsiteltäessä osastopäälliköt ja taloussihteeri ovat aikaisemman käytännön mukai sesti asian tunti joi na ko kouk ses sa, jo ka on keskeytetty asiantuntijoiden kuu le mi sen ajaksi. Ohessa on vuoden 2015 talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuo sille sekä erillisenä asiakirjana Ehdotukset, perustelut ja lähdeaineistoa -asiakirja. Valtuustolle toimitettavaan perusteluasiakirjaan laitetaan mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä jaet ta va aineisto. Talousarvioon ja -suunnitelmaan uutena on tullut Saariselän kehittämisrahasto, mikä on vaikuttanut talousarvion rakenteeseen ja vertailtavuuteen. Talousarvioesityksen lähettämisen jälkeen ovat kunnanjohtaja ( ja ) ja elinkeinojohtaja ( ) jättäneet oheiset kirjeet. Kun nanjohtaja esit tää si vul le 9 Ka lotin oppimiskeskus -säätiön erityistavoit teeksi otettavaksi kol mannen ta voit teen eli 2,5 milj. euron suuruisen oma vel kai sen ta kauk sen anta mi sesta säätiölle. Kunnanjohtaja esittää va ratta vak si Saa ri se län ke hit tämis ra has ton me noi hin eu ron mää rä ra han os to pal ve luihin Ski Saa riselkä Oy:ltä pulk ka mäen yl läpi toon talvi kaute na 2014 / 2015 (talousarvioteksti s. 69). Esi tys vai kuttaa ra haston yli jäämään. Elin keino joh taja esit tää Elin kei not & ke hi tys Nor dican ensi vuo den in vestoin tei hin va rat ta vaksi eu ron mää rä raha La pin Elä mys tuo tanto Oy:n osa keantiin (talousarvioteksti s. 55). Määrära ha on va rat tu kulu van vuo den in ves tointiohjelmaan, mutta se jää täl tä vuo delta käyttämättä.

3 Em. muutokset tehdään kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen teks tei hin (s. 9, 55 ja 69), mutta nume ro-osaan vaikuttavat muutokset aje taan ta loussuunnit telu- ja kir janpi to-oh jel maan sen jäl keen, kun val tuusto on bud jetin käsitel lyt. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi sisältäen em. kunnanjohtajan ja elinkeinojohtajan esittämät muutokset. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Asiantuntijoina paikalla olivat osastopäälliköt Arto Leppälä, Ma ri Pa lo lah ti ja Irja Seppänen sekä henkilöstön edustaja Eija Leivo ja ta lous sih tee ri Pir jo Kyrö klo Kokous keskeytettiin kuulemi sen ajak si. Kunnanjohtaja esitteli talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman laadintaa ja kunnanhallitukselle jaettua toiminnan ja talouden yleisiä tunnuslukuja -aineistoa, jotka jaetaan valtuustolle. Liitetään lähdeaineistoon Attendo-hoivakotiratkaisuun liittyvää ai neis toa. Sivistysjohtaja jakoi sivistystoimen taloutta ja toimintaa koskevan sel vityksen, joka liitetään lähde aineistoon. Liitetään lähdeaineistoon Saariselän päiväkotityöryhmän muistio. Kunnanhallitus piti lounastauon klo Kunnanjohtajan tekemät päätösehdotuksen muutokset ja kunnanhallituksen tekemät muutokset käyvät ilmi käsittelystä. Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: I Ohjaus 4. Inarin kunnan omistajapolitiikka ja kunnan yhteisöjen erityistavoit teet s. 8 Saariselkä Oy:n (konserni) vuosien erityistavoitteet 2. Saariselkä Oy rahoittaa kiinteistömyynnistä saatavilla nettotuotoilla runsaalla eu rol la rin ne alu een toi min tojen kehittämistä. (poistettu... Ski Saa ri sel kä Oy:n hiih to kes kus toi minto jen...). s. 9 Kalotin oppimiskeskus -säätiön vuosien erityistavoitteet Lisätään kohdaksi 3. Kiinteistön peruskorjaukseen kunta antaa enintään 2,5 milj. euron vieraalle pääomalle omavelkaisen takauksen, kun Saamelaisalueen koulutus-

4 keskus sitoutuu ko. vieraan pääoman sekä korko- että lyhennyskuluihin erikseen sovittavalla vuokrasopimuksen täydennyksellä. 6. Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelman rakenne ja sitovuus s. 11 Lisätään seuraavaan virkkeeseen sana ja. "Valtuustoon nähden sitova asiakir ja on en si vuo den ta lous ar vio ja kuntalain edellyttämä taloussuunni telma kol mel le vuo delle". Ulla-Maija Kemppainen oli poissa kokouksesta klo IV Käyttötalous 6. Sivistyslautakunta 6.4 Vapaa-aikapalvelut / liikuntatoimi (s. 41) Sivistyslautakunnan jääkiekkokaukaloja koskeva päätös tuo daan kunnan hallitukselle tiedoksi. 7. Tekninen lautakunta 7.1 Yhdyskuntasuunnittelu (s. 42) Liitetään lähdeaineistoon selvitys kaavoituskustannuksista. 7.3 Rakennusvalvonta s. 44 Korjataan kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran perustamiseen liit tyvä sanamuoto (... perustetaan po. on perustettu). V Investoinnit s Korjataan investointiohjelman TTS vuodet vuosiksi Tilapalvelun investoinnit s. 51 Urheilu- ja nuorisotalon suunnittelu- ja peruskorjausmäärärahat vuodelle kos ke vat myös sää suo ja hallia. Pyydetään kunnanhallitukselle selvi tys sääsuojahallin kunnosta kiinteistöpäälliköltä ja palopäälliköltä. Liitetään lähdeaineistoon selvitys Saariselän urheilualueen pukeutumis- ja wc-tilojen järjestämisestä. VI Liikelaitokset ja taseyksiköt

5 Elinkeinot & kehitys Nordica s. 55 Laitetaan Elinkeinot & kehitys Nordican vuoden 2015 investointeihin eu ron mää rä ra ha La pin Elämystuotanto Oy:n osake antiin. Ruokapalvelu liikelaitos s. 59 poistetaan kohdasta tilikauden tulos muutos% -132,30. s. 60 poistetaan kohdasta rahavarojen muutos muutos% -169,50. Saariselän kehittämisrahasto s. 68 Lisätään 2015 vuodelle euroa ostopalve luihin Ski Saariselkä Oy:ltä pulkkamäen ylläpi dosta talvikaudella Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja muutetun ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen / Ikäihmisten palveluasunnot

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen / Ikäihmisten palveluasunnot Sosiaali- ja terveyslautakunta 8 24.02.2015 Kunnanhallitus 108 16.03.2015 Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen / Ikäihmisten palveluasunnot 525/10.03/2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma

Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus 238 20.08.2012 Kunnanhallitus 293 15.10.2012 Valtuusto 78 07.11.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma 2858/04/040/2012 KHALL 238

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä Kunnanhallitus 250 06.05.2013 Kunnanhallitus 438 07.10.2013 Kunnanhallitus 483 04.11.2013 Kunnanhallitus 545 09.12.2013 Kunnanhallitus 148 17.03.2014 Kunnanhallitus 191 05.05.2014 Kunnanhallitus 203 19.05.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot