ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2020 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2020 1"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Aika klo 16:00-18:10 Kaupunginhallitus Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Ryynänen Aimo pj., teams-etäyhteys Nieminen Tero 1. vpj., teams-etäyhteys Koivunen Tuula 2. vpj., teams-etäyhteys Avelin Venla j., teams-etäyhteys Erola Ville-Petteri j. Kaitaranta Jari j. Laaksonen Pertti j., teams-etäyhteys Papinaho Sirkka-Liisa j., teams-etäyhteys Viljanen Markku vj., teams-etäyhteys Lonka Riitta valt. pj., teams-etäyhteys Keskevaari Jarmo valt. 1. vpj., teams-etäyhteys Laatunen Kirsti valt. 2. vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Suikkanen Päivi talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpit. Allekirjoitukset Aimo Ryynänen Päivi Suikkanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pertti Laaksonen Sirkka-Liisa Papinaho Käsitellyt asiat Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu kaupungin kotisivuilla. Pöytäkirja on nähtävillä kaupunginvirastossa.

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Käsitellyt asiat Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Lahden seudun kuntakokeilu, kuntien välinen yhteistyösopimus Hallintosäännön muutokset Vuoden 2020 talousarvion määrärahamuutokset/konsernitoimiala 486 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategian hyväksyminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväällä Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat Teknisen johtajan valinta 22

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti ja il moit tavat tarkastuksesta Orimattilan kaupungin kirjaamon säh kö pos ti osoittee seen kirjaamo(at)orimattila.fi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Laaksonen ja Sirkka-Liisa Papinaho.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Hyväksyttiin työjärjestys, jonka mukaan ensin käsitellään varsinaisen esityslistan asiat ja sen jälkeen lisälistalla oleva asia "Teknisen johtajan valinta". Todettiin pykälän 493 asiat.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suik ka nen, puh , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi 110 :n mukaan valtuuston on hyväksyttävä vuosittain vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huo mi oon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta lous arvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Ta lous ar viovuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelmassa ja talousarviossa hyväksytään kunnan toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous ar viossa esitetään toimielinkohtaisesti valtuustoon nähden sitovat mää rära hat. Taloussuunnitelma on tehty toimielin sekä tuloslaskelma- ja ra hoi tus las kel ma ta sol la. Investointisuunnitelma hyväksytään viidelle vuo del le. Suunnitteluvuosia tarkennetaan vuosittain talousarvion laa din nan yhteydessä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty toi mieli mit täin siten, että toimielimen jokaisella tulosalueella on vähintään yk si toiminnallinen tavoite. Valiokuntiin nähden sitovia tavoitteita on enem män. Tekstiosassa on esitetty kaupunginhallituksen ja va liokun tien toiminnan keskeiset linjaukset vuosille sekä tavoit tei den kytkeytyminen strategiaan. Kaupunginhallitus antoi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan Ohjeessa oli määritelty palkkojen korotukseksi 2,6 prosent tia vakinaisten ja 2,4 prosenttia määräaikaisten osalta. Lisäksi oli annettu toimielinkohtaiset tulo- ja menoraamit. Toimielinten al kupe räis ten esitysten jälkeen tulos oli 4 milj. alijäämäinen. Uuden käsit te ly kier rok sen jälkeen tulos oli vielä 2,1 milj. alijäämäinen. Kaupun gin val tuus ton päätös tuloveroprosentin korottamisesta vaikutti n. 1,13 milj. euroa. Lisäksi tarkistettiin käyttöomaisuuden myyn tien vaiku tus ta vuoteen Talousarvioesitystä käsitellään val tuus to ryhmien puheenjohtajien välisessä neuvottelussa Talousarvion ulkoisten toimintatuottojen lisäys kuluvan vuoden talous ar vi oon on 6,8 prosenttia. Tuottojen lisäys tulee käyt tö omai suuden myyntien vaikutuksesta. Toimintakulujen lisäys ku lu vaan vuoteen on 1,4 prosenttia. Henkilöstökulut vähentyvät 3,3 prosenttia. Va ki nai siin ja määräaikaisiin palkkoihin on laskettu korotusvarausta, mut ta vuoden alusta toteutuneet toiminnan ulkoistukset, vuon na 2021 suun ni tel lut palveluverkon muutokset sekä talouden so peut tamis oh jel man mukaisten säästöjen vaikutus vähentävät palk ka me noja. Pal ve lui den ostot li sään ty vät vuoteen 2020 verrattuna 1,9 pro-

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus sent tia, jo ka tulee pääosin Päi jät-hä meen hy vin voin ti kun ta yh ty män mak su osuuk sien noususta (2,1 prosenttia). Aineissa, tar vik keis sa ja ta va rois sa on vähennystä 3,4 prosenttia ja avustuksissa li säys tä 20,6 pro sent tia. Avustuksissa varhaiskasvatuksen pal ve lu se te li järjes tel mä nostaa edelleen avustusten määrää (690 teur). Muut toimin ta ku lut lisääntyvät 20,5 prosenttia.nousu aiheutuu pääosin väistö ti lo jen vuok ra kus tan nuk sis ta. Talousarvioesitykseen sisältyy kolme uutta varhaiskasvatuksen opet ta jan tointa Länsi-Orimattilan päiväkotiin al kaen. Työl lisyy den kuntakokeilun alkamisen vuoksi ta lous ar vio esi tyk seen si sältyy työhönvalmentajan ja palveluohjaajan työ so pi mus suh teis ten toimien muuttaminen viroksi. Lisäksi var hais kas va tuk ses sa on va kanssi muu tok sia. Ta lous ar vio esi tys tä on tasapainotettu esit tä mäl lä euroa nuor ten työpajatoimintaan pe rin tö va rois ta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan veroprosentit. Kau pun gin hal li tuk sen esityksen mukaan tuloveroprosentti määrättiin 21,25 prosenttiin (0,50 prosenttiyksikön korotus) ja kiin teis tö ve ro prosen tit määrättiin ku lu van vuoden tasoon. Verotuloarviot perustuvat Suo men Kuntaliiton ja VM.n en nus tei siin verotulojen kehityksestä vuo si na Ve ro tu loi hin on arvioitu 2,05 prosentin lisäys ku lu van vuoden to teu tu ma en nus tee seen verrattuna. Val tion osuu det vä he ne vät kuluvaan vuoteen nähden 2,75 prosenttia kuluvan vuoden toteutumaennusteeseen nähden. Kuluvan vuonna koronatukien vai ku tus on ollut merkittävä. Suunnitelmavuodet on laskettu 1,8 prosentin vuo tui sella me no jen kasvulla. Toimintatuottojen kasvua on vuodelle 2021 lasket tu 2,8 prosenttia ja vuodelle 2022 vastaava luku on 2,3 pro senttia. Valtionosuudet ja verotulot on arvioitu VM:n painelaskelmien tasoon. Vuoden 2022 menoihin on lisäksi arvioitu 625 teur yh teis koulun purkukustannusta. Vuoden 2021 talousarvioesityksen vuosikate on 4,79 milj. euroa, ja ti li kau den tulos on euroa ylijäämäinen. Investointiesityksen nettoinvestoinnit ovat 19,72 milj. euroa ja vuo sina keskimäärin 13,1 milj. vuodessa. Tytäryhtiöiden lainantarve 2 milj. euroa, ja kun antolainojen ly hennyk set otetaan huomioon, antolainojen nettolisäys on 945 teur. Kaupun gin lainanlyhennyksiin ja investointeihin tarvitaan 21 milj. eu roa, jo ten lainanottotarve on yhteensä 22 milj. euroa. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma on erillisliitteenä. Hallintosäännön 3 luvun 5 pykälän 2 kohdan mukaisesti alue joh to-

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus kun nil ta on pyydetty talousarvioesityksestä lausuntoa siltä osin, kuin ne koskevat aluejohtokunnan aluetta, toimintaa, palveluja tai ke hit tämis tä. Aluejohtokuntien lausunnot ovat liite nro 1 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä euron rahoituksen nuor ten työpajatoiminnan menojen kattamiseen Oili Pekosen ja Aarno Laurilan pe rin tö va rois ta. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja ta lous suun ni tel ma eh do tuk sen , tekee siihen tarvittavat muu tok set ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että kon ser nihal lin non toimialan toiminnallinen tavoite 4 -kohtaan lisätään tavoite luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation uu dis tami ses ta. Kaupunginhallitus päätti, että nuorten työpajatoiminnan menoja kate taan eurolla Oili Pekosen ja Aarno Laurilan pe rin tö va roista. Kaupunginhallitus hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen ja päätti esit tää talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja ta lous suun ni tel maeh do tuk sen vuosille kaupunginvaltuuston hy väk syt täväk si tehtyään siihen tarvittavat tarkennukset.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Lahden seudun kuntakokeilu, kuntien välinen yhteistyösopimus Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suik ka nen, puh , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi ja työl li syys koor di naat to ri Helena Vartiainen, puh , he lena.vartiainen(at)orimattila.fi. Orimattilan kaupunki on mukana vuoden 2021 alussa käyn nis ty vässä Lahden seudun kuntakokeilussa yhdessä Lahden, Asikkalan, Hol lo lan ja Kärkölän kanssa. Kunnat hakeutuivat ja pääsivät pääministeri Sanna Marinin hal li tusoh jel man mukaiseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilu. Ko keilus sa eräitä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä siirretään kokeilun ajak si kuntien tehtäväksi laissa (HE 87/2020 VP) tarkemmin mää ritel ty jen asiakasryhmien osalta. Laki tulee voimaan Kokeilu käyn nis tyy ja päättyy Kokeilualueelle siirretään kokeilun ajaksi työllisyyttä edistävien henki lö asiak kai den palvelujen neuvonta, ohjaus- ja palvelutehtävät, eräi den harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat teh tävät sekä eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen Kelalle ja työttömyyskassoille. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työn ha ki jat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä pal veluis sa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuo ti aat, kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset työnhakijat. Li säk si kokeilualueella olisi tämän lain nojalla mahdollisuus ottaa vas taan työnantajien ilmoituksia avoimista työpaikoista ja esitellä työn an ta jil le sopivia työnhakijoita kokeilualueelta. Lähipalveluina kunnissa toteutettavien palveluiden lisäksi so pi mukses sa on määritelty ne yhteiset viranomaistehtävät, jotka annetaan kes ki te tys ti Lahden kaupungin/kokeilutoimiston hoidettaviksi. Näitä ovat ammatinvalinnanohjauksen palvelut, kotolain mukaiset palvelut se kä palkkatuki- ja starttirahahallinto. Kokeilun sopimuksen mukainen ohjausryhmä koostuu ko kei lu kuntien ni meä mis tä edustajista (1 viranhaltija + 1 hallituksen edustaja), TE-toi mis ton ja ELY-keskuksen edustajista, Päijät-Hämeen hy vinvoin ti kun ta yh ty män, oppilaitosten (2. aste ja amk), elinkeinoelämän ja 3. sektorin edustajista. Esittelijänä ohjausryhmässä on työl li syysjoh ta ja ja sihteerinä projektipäällikkö. Työllisyyden kuntakokeilun kokonaisbudjetti vuodelle 2021 on euroa, josta Orimattilan kaupungin osuus on 6,13 prosenttia eli euroa. Sopimusluonnos ja kustannustenjakolaskelma ovat

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus liite nro 2 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kuntakokeilusopimuksen ja bud je tin vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Lahden kaupunki

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön muutokset Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: hallintopäällikkö Petri Hirvonen, p , petri.hirvonen(a)orimattila.fi Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) on tullut voimaan Siirtymäsäännöksen mukaisesti lain vaatimukset on saa tet ta va voimaan mm. kirjaamalla vastuut kaupungin hal lin to sääntöön. Orimattilan kaupunginhallitus on päättänyt osallistumisesta Lahden kau pun ki seu dun työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyskokeiluun liittyen työllisyyspalveluiden henkilöstö käyttää julkista valtaa, joten toimi val tuu tus tulee kirjata hallintosääntöön. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talonrakennuksen ja kunnallistekniikan hankkeiden hankinta- ja hallinnointiohjeen. Ohjetta ei ole voitu ottaa täysimääräisesti käyttöön, koska hallintosäännöstä ovat puuttuneet kevennettyyn malliin liittyvät toimivaltuudet. Hallintosääntöön päivitetään myös yleiskorotuksen perusteella tarkis tet tu jen kokouspalkkioiden määrät. Muilta osin muutokset ovat tek nis luon tei sia päivityksiä ja korjauksia. Hallintosääntöluonnos on kaupunginhallituksen esityslistan oheisma te ri aa li na. Kuntalain 4. luvun 14 :n mukaan kunnanvaltuusto päät tää hallintosäännöstä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esite tyt muutokset hallintosääntöön. Muutokset tulevat voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Vuoden 2020 talousarvion määrärahamuutokset/konsernitoimiala Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suik ka nen, puh , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta on tarpeen tehdä talous ar vio muu tok sia, jotka koskevat talousarvion rahoituseriä, suunni tel ma pois to ja sekä investoinneissa osakkeiden ostoa. Rahoitusosassa antolainojen korot ovat matalan korkotason vai kutuk ses ta jäämässä alle arvioidun. Tytäryhtiöt eivät myöskään ole nos ta neet uusia lainoja vuoden 2020 aikana, joten lainasaamisten mää rä on vähentynyt. Valtionosuuksissa tuloarvio on liian pieni. Valtion ko ro na-tu ki toi mien vai ku tuk ses ta valtionosuudet ovat toteutumassa 2,48 milj. euroa alku pe räis tä talousarviota suurempina. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuvat 1,1 milj. euroa al ku pe räistä arviota suurempina. Tähän vaikuttaa pääosin yhteiskoulun tuo tanto käy tös tä poistuminen, jolloin koko rakennuksen jäännösarvo on kir jat tu tilanteessa pois käyttöomaisuudesta. Investointiosassa on toteutunut Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden osto Askolan kunnalta vuoden 2020 tammikuussa, jolloin omis tus oi keus siirtyi. Tälle osakehankinnalle oli määrärahavaraus jo vuon na 2019, joka jäi käyttämättä. Esitetyt muutokset: Alkuperäinen TA Muutos Kp Tili Rahoitustulojen muu tok set Korkotuotot Peruspalveluiden val tion osuus Verotulomenetysten kom pen saa tio Poistojen ja in vestoin ti me no jen muu tok set Suunnitelman mukai set poistot Arvopaperit / osakkeiden osto Muutoksilla on 1,33 milj. euroa tulosta parantava vaikutus.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy euron korkotuottojen vähennyksen, 2,48 milj. euron li säyk sen valtionosuuksiin, 1,1 milj. euron lisäyksen poistoihin ja 617 teur määrärahalisäyksen investointeihin arvopaperien ostoon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategian hyväksyminen Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh , osmo.pieski(at)orimattila.fi Omistajastrategia on omistajakuntien hyväksymä yhteinen tah don ilmai su, joka osaltaan ohjaa kuntien omaa päätöksentekoa, kuntien vä lis tä yhteistyötä sekä kuntien nimeämiä edustajia heidän osall listu es saan yhtymän päätöksentekoon ja hallintoon. Omistajastrategia on laadittu yhtymän omistajien odotusten ja omistajatahdon kir kas tami sek si ja yhtenäistämiseksi sekä viestittämään omistajien tahtoa kun ta yh ty mäl le. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työvaliokunnan toimesta yh des sä KPMG:n asiantuntijoiden kanssa laadittu omistajastrategia on liite nro 3 Strategian sisältöä on koottu kyselylomakkeen ja haastattelujen pohjal ta. Omistajastrategiasta on pyydetty kuntien lausunnot kesällä 2020 ja täydennetty asiakirjaa lausuntojen pohjalta. Lopullinen muotoi lu on tapahtunut työvaliokunnan nimeämän valmisteluryhmän ja työ va lio kun nan sekä puheenjohtajafoorumin käsittelyn pohjalta. Kaupunginhallitus esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategian kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous / /2020 Kaupunginhallitus Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään Teams-ko ko uk se na alkaen klo Kokouksessa käsitellään mm. seu raa vat asiat: kulunut vuosi 2020 toimintavuosi 2021 ja budjetti strategiset ulottuvuudet Orimattilan kaupungin edustajaksi on valittu talous- ja hallintojohtaja (kau pun gin joh ta ja). Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää ko kousoh jees ta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja hallin to joh ta ja Päivi Suikkanen (vj. kaupunginjohtaja Osmo Pieski). Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Ori matti lan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja hallintojohtaja Päivi Suik ka nen (vj. kaupunginjohtaja Osmo Pieski). Kokousedustajalle ei an net tu erityisiä ohjeita.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous / /2020 Kaupunginhallitus Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Teams-kokouksena klo alkaen. Kokouksessa kä sitel lään mm. seuraavat asiat: talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma Orimattilan kaupungin edustajaksi on valittu Ulla Katajavuori (Joona Sil ven noi nen). Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää ko kousoh jees ta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Ulla Ka ta javuo ri (Joona Silvennoinen). Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Ori matti lan kaupunkia kokouksessa edustaa Ulla Katajavuori (varalla Joona Silvennoinen). Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Ulla Katajavuori, Joona Silvennoinen, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous / /2020 Kaupunginhallitus Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, puh , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään klo 9.30 alkaen Lahden Messukeskuksessa. Ko koukses sa käsitellään mm. seuraavat asiat: muutostalousarvio 2 / 2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2021 ja toimin ta- ja taloussuunnitelma Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän rahoitusriskien hallinta ja kor ko ris ki po li tiik ka Päijät-Hämeen keskussairaalan vuodeosastokokonaisuuden, vaati van kuntoutuksen, lasten sekä nuorten toimitilojen uudistaminen ja toiminnallinen yhdistäminen, RV8 Orimattilan kaupungin edustajiksi on valittu Tuula Koivunen (Jouni Ket tu nen), Pekka Törrönen (Markku Viljanen) ja Pertti Laaksonen (Jaak ko Rissanen). Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää ko kousoh jees ta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Tuula Koivu nen (Jouni Kettunen), Pekka Törrönen (Markku Viljanen) ja Pertti Laak so nen (Jaakko Rissanen). Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Ori matti lan kaupunkia kokouksessa edustavat Tuula Koivunen (Jouni Kettu nen), Pekka Törrönen (Markku Viljanen) ja Pertti Laaksonen (Jaak ko Rissanen). Sairaalahankkeen RV8 osalta annettiin ko kousedus ta jil le ohje, että hanke vaiheistetaan ja hankkeen jatkosta tehdään eril li set päätökset jokaisen vaiheen jälkeen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: edustajat, varaedustajat, Päijät-Hämeen hy vin voin tikun ta yh ty mä

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväällä 2021 Kaupunginhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p , osmo.pieski(at)orimattila.fi Kaupunginhallitus päättää kevään 2021 kokousaikataulusta seuraavasti: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tilinpäätös uusi hallitus uusi valtuusto Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: valiokunnat, aluejohtokunnat, toimialat

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöy täkir jois ta: Elinvoima- ja tekninen valiokunta hyvinvointikysely vastaukset * "Ikäystävällinen Orimattila" -suun ni tel ma ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistamiseksi * alueurakan kilpailutuksen valmistelu ja laatutaso vuosille * Yhteiskoulun LVIA-suunnittelijan valinta * Yh teiskou lun sähkösuunnittelijan valinta * Yhteiskoulun ra ken nus suunnit te li jan valinta * keskustan esiopetustilojen tarveselvitys * varhais kas va tuk sen lisätilan tarve alkaen * teollisuustontin myyn ti, Pennala, Erkkiheikkilä Oy * lisämäärärahaesitys elinvoimaja tekninen toimiala / käyttötalous * elinvoima- ja teknisen toi mialan talousarvioselvitys vuodelle 2021 sekä investointiohjelma * sopeuttamistoimenpiteet elinvoima- ja teknisen valio kun nan valmisteluun * täyttölupahakemus koskien tilapalvelun ra ken nut ta mis pääl li kön tehtävää Osallisuus- ja aluetyöryhmä katsaus aluejohtokuntien tilanteeseen * aluejohtokuntien toiminnan sekä osallisuuden ja lähidemokratian kehittäminen * Osallistumisen ja vaikuttamisen toimenpideohjelma Läntinen aluejohtokunta Orimattilan kaupungin talousarvio vuodelle 2021 * Läntisen aluejoh to kun nan hanke-esitys * toimintarahan käyttötilanne * alue johto kun nan puheenjohtajan valinta ajalle Itäinen aluejohtokunta Orimattilan kaupungin talousarvio vuodelle 2021 * toimintarahan käyttötilanne * aluejohtokunnan puheenjohtajan valinta ajalle Viranhaltijapäätökset - talous- ja hallintojohtaja - päätös : Lomautuspäätös, konsernitoimiala Kaupunginhallitus merkitsee jätetyt pöytäkirjajäljennökset ja vi ranhal ti ja pää tök set tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla ottamatta kaupun gin hal li tuk sel le niissä olevia ottokelpoisia asioita. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukselle esitellään saapuneet kirjeet ja muut ilmoitusasiat. Päijät-Hämeen pelastuslaitos - johtokunnan kokouksen pöytäkirja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä - yhtymäkokouksen pöytäkirja Lahden kaupunki - sivistyslautakunnan kokouspöytäkirjan ote: Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Wellamo-opiston johtokuntaan - Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouspöytäkirjan ote: Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouspäivät kevät Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan kokouspöytäkirjan ote: Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan varapuheenjohtajan valinta jäljella olevan toimikauden ajaksi. Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Muut asiat Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tiedotusasiat - ohjeet Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksesta Ladec Oy:n toiminnan esittely tulossa kaupunginhallitukselle tammikuusssa 2021 Kaupunginhallituksen jäsenten ja -valtuuston puheenjohtajien esil le ottamat asiat Jarmo Keskevaari muistutti Koulutuskeskus Salpauksen jär jes tä mäs tä teams-informaatiosta, jonka aiheena on opiskelijoiden työ elä mä orien toi tu mi nen ja yhteistyö. Riitta Lonka informoi Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n kokouk ses ta. Ville-Petteri Erola tiedusteli vuoden orimattilalaisen äänestyksen tulok sis ta (56 kannanottoa). Jari Kaitaranta tiedusteli Arolan yhdystien avaamisen ajankohdasta. Tero Nieminen tiedusteli palvelubussin kilpailutuksen pää tök sen teko ai ka tau lus ta. Venla Avelin informoi pohjoisen aluejohtokunnan kokouksessa kä sitel lyis tä asioista. Jarmo Keskevaari informoi osallisuus- ja aluetyöryhmän ko kouk sessa käsitellyistä asioista.

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/ Kaupunginhallitus Teknisen johtajan valinta Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh , osmo.pieski(at)orimattila.fi Kaupunginhallitus myönsi eron tekniselle johtajalle toimineelle Seppo Määtälle hänen omasta pyynnöstään siir tyessään muihin tehtäviin. Samalla tehtävän myönnettiin täyttölupa. Teknisen johtajan virka on ollut haettavana mennessä. Ha ke mus on julkaistu kaupungin kotisivulla, kuntarekry -jär jes telmäs sä sekä TE-palveluiden mol.fi -sivustolla Teknisen joh ta jan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylem pi korkeakoulututkinto. Kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä se kä kokemus kunnallishallinnosta luetaan eduksi. Kaupunginhallitus nimesi valintaa valmistelevan työryhmän Työryhmään nimettiin Aimo Ryynänen (varalla Jar mo Keskevaari), Tapio Malmiharju (varalla Juha Hämäläinen), Tuu la Koivunen (varalla Kirsti Laatunen) ja Jari Kaitaranta (varalla Su san na Särkinen). Viranhaltijoista haastatteluun nimetään kau pungin joh ta ja sekä kaupunginjohtajan harkinnan mukaan toinen vi ranhal ti ja edus ta ja.kaupunginjohtaja on pyytänyt haastatteluun mukaan li säk si va. teknisen johtajan. Hakemuksia virkaan saatiin yhteensä 14 kpl. Yksi hakija perui ha kemuk sen sa. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista 5 kpl (Halmesmäki, Mik ko la, Ruutu, Setälä, Tiihonen). Haastattelut suoritettiin Haastatelluista soveltuvuusarviointi tehtiin kolmelle haki jal la (Halmesmäki, Ruutu ja Setälä). Työryhmä saa so vel tu vuus arvioin nin tulokset , jonka jälkeen se tekee esityksen kaupun gin hal li tuk sel le. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tek nisen johtajan virkaan valitaan arkkitehti Ilkka Ruutu hakemuksen, suo ri tet tu jen haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Vaali on eh dol li nen ja virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lää kä rin to distus terveydentilastaan ennen vaalin vahvistamista. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Aika 25.10.2018 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Saarikko Eino pj. Karinen Jussi vpj. poissa Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Aika 12.12.2018 klo 17:00-18:20 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto 56 28.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon Aika 21.03.2018 klo 17:00-18:36 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. krs. Osallistujat Nimi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.02.2019 klo 09:00-12:05 Paikka Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 14.11.2017 klo 09:00-12:06 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Anttila Ari pj. Aalto Juha j. Katajavuori

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3. Kunnanhallitus 117 07.05.2018 Valtuusto 55 30.05.2018 KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 KH 117 KUUMA-komissio 1.3.2018 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit

Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit Elinvoima- ja tekninen 93 11.06.2019 valiokunta Kaupunginhallitus 232 17.06.2019 Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit 256/02.02.00/2018 Elinvoima- ja tekninen valiokunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Rakennuslautakunta 10.02.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3 2 Saatavan poistaminen 5 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Kulttuurilautakunta 27.01.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3 2 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 klo 09:00-11:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj., klo

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat 7

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat 7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 16.10.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen 3 42 Ulkoisen tarkastuksen vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2019 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokousaika Torstai 28.03.2019 klo 14:00-15:26 Kokouspaikka Kaupungin tekninen toimisto, Sairaalapolku 3, neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 4 24.04.2018 Kaupunginhallitus 4 07.05.2018 Perusturvalautakunta 5 16.10.2018 Kaupunginhallitus 11 22.10.2018 Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Aika 19.06.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna vpj. Clewer Leena j. Forsman Kristian

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot