Kemin taidemuseo. Alueelliset sidosryhmdt: Alueen julkisen ja yksityisen sektorin informoiminen ja sitouttaminen prosenttiperiaatteeseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemin taidemuseo. Alueelliset sidosryhmdt: Alueen julkisen ja yksityisen sektorin informoiminen ja sitouttaminen prosenttiperiaatteeseen."

Transkriptio

1 Toteutumamatriisi Museo: /-rrre I 5 ze Kauden 2011*2013 alueellisen toiminnan peetavoitteet ja museon arvio niiden toteutumisesta: 1. Pohjoisen museotoiminnan ja visuaalisen kulttuurin edistdminen toiminta-alueella: - Yhteistyohankkeet - Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut 2. Alueellisen ndyttelytoiminnan edellytysten ja toimintamallien kehittiminen: - Aluendyttelyt - "Puolen Suomen"ndyttelyt (Lumipalloefekti-taidebiennaali)yhteistyossd pohjoisten taidemuseoiden kanssa - Barents -yhteistyo (Northern Beauty) - Kalottimuseotoiminta 3. Viedddn kokoelmien ja kirjastoaineiston digitointiprojekti loppuun: - Resurssien puutteen vuoksi hankkeet kesken Aluee!!inen vaikuttaminen kulttuuriperintiiiin, kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvissi asioissa Painopiste Tavoite I Toimenpide Toteutustapa I Kommentti Julkiset taidehankinnat Prosenttiperiaatteen edistiiminen alueella Alueelliset sidosryhmdt: Alueen julkisen ja yksityisen sektorin informoiminen ja sitouttaminen prosenttiperiaatteeseen. - Sauvosaaren koulu (2011) - Syvdkankaan koulu (201.2) - Kemin kdvelykatu (2011) - Kemin paloaseman seindmaalaus (tekeilld) Asenne prosenttiperiaatteeseen myonteisempi. Lapin kuvataiteen aluentyttelyt Al u e n ii ytte lytoi m i n na n kehittiiminen Yhteistyo alueen museoiden ja muiden toimijoiden kanssa: toiminnan elvyttdminen ja - Lapin aluenayttely 2011, - PolartKl2 Lapin ja entisen Oulun ldinin poliittisen taiteen neyttely 2012 Sivu 1/5

2 uusien toimintamuotojen kehittd m inen. Tyonjaosta sopiminen Rovaniemen taidemuseon kanssa. Alueellinen ja kv- Yhteistyo yhteistyd noyttelytoiminnosso, " K o I ott i m u s e (2 tai 3 vuoden vdlein): o-y ht e i sty o, Barentsin olueen yhteistyo kattaa Pohjois-Pohjanmaan ja entisen Lapin ldinin alueet. Jokainen museo toteuttaa vuorollaan (Kajaani, Oulu, Kemi/ Aine, - PolartKl2 Lapin entisen Oulun lddnin poliittisen taiteen neyttely "Lumipalloefekti -neyttely" Oulun taidemuseossa 2Ol2 - "Northern Beauty -hanke" t970 ja 1980 Barentsin alueen kuvataiteen tutkimus- ja ndyttelyha nke Rovaniemi). aloitettu 2012 Puolen-Suomen niyttely" Mukana Lapin yliopisto, Karasjoen saamelaisen nykytaiteen keskus Lulein taidehalli, Murmanskin taidemuseo - Soveltavan kuvataiteen kou lutusohjelman (Kemi-Tornio AMK) ndyttely 2013 Alueelliset palvelut: Vuosittain kalottimuseokokous, - Kalottimuseokokous Kemissd 201.t vetovastuussa 2011 Kemi. Niiyttelyvaihdot kalottimuseoiden kesken. l(ulttuurihyvinvointi hankkeet Kulttuuri osaksi hyvinvointia Kulttuuri osaksi tyohyvi nvoi ntia/soster. toimintaa: Merivayhteistyo, yhteistyo kuntien sos. / terv. toimen kanssa - "Kulttuuri osaksi hyvinvointia - hanke" 201,0-1,1 - "Taidemuseosta voimaa -hanke" 2011_-20t2 - "Kulttuurista ja Taiteesta hyvinvointia -hanke" Sivu2/5

3 Alueellinen museotoiminnan edistdminen sekd taidemuseoiden keskiniisestd yhteistyiist6 huotehtiminen Noyttelytoiminnon jo koulutusyhteistydn kehittiiminen Yhte isniytte lyt/yhte set koulutustilaisuudet alueen - "Magenta -hanke" 2Ot2-73 Vuosina toteutetun Magenta-hankkeen tavoitteena oli lappilaisten taiteilijoiden tyollisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen taiteilijoiden i toimijoille tjydennyskou lutuksen, kansainvdlisten toimintojen ja manageriosaamisen kehittdmisen avu lla. Alueelliset sidosryh mdt: Luovien alojen toimijoiden yhteistapaamiset ja verkostoitum inen Meri-Lopin museokeskus -honkkeen kiiynnisttiminen Esiselvityksen ja ta rveka rtoitu ksen aloittaminen syksylli "Kulttuurifoorumi 1 -hanke" 201.t-Lz Tavoitteena luovien alojen toim ijoiden verkostoitum inen. - "Kulttuurifoorumi 2 -hanke" Tyoryhmii perustettu /toteutus (Tornionlaakson maakuntamuseo ja Kemin taidemuseo) Alueen museoiden yhteisen kokoelmo- kesku ksen kehittii mine n ta rveka - Tyoryhmii perustettu Esiselvityksen ja rtoitu ksen aloittaminen keviilli 2011 /toteutus (Tornionlaakson maakuntamuseo ja Kemin taidemuseo) Sivu3/6

4 Alueellinen kokoelmatyii ja dokumentointi Toiminta-alueen kuvataiteen tallentaminen ja dokumentointi Alueelliset sidosryhmdt: Lapin taiteen kokoelman ylliipito ja kehittdminen ja alueen kuntien taidekokoelmat, alueen isot yritykset - Kokoelmien kartuttaminen - Kyselyt alueen kunnille ja liikeyrityksille Taidemuseoiden alueellinen tiedonvdlitysteht6vd Painopiste Yhtelstyti kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa Toteutustapa Koulutus/tiedotus Alueelliset sidosryhmit: Yhteiset kou lutustila isu udet Sdhkoisen viestinndn kehittiminen (verkkosivut) Verkkolehden kehitteminen - "Kulttuurifoorumi l- -hanke" 2077-t2 - "Kulttuurifoorumi 2 -hanke" 20L "Meri-Lapin museoportaali - hanke" 2OL Seminaarit Alueellisen niyttelytoiminnan kehittsminen Kobinetti -yhteistydn kehittiiminen Kabinetti-ndyttelyjen tuottaminen alueen kuntiin yhteistyossa kuntien ki rjasto/ku lttu u ritoi mien kanssa - Tiedotus Taidemuseon ja kirjaston yhteinen projekti. Sivu4/5

5 Alueellisen kulttuuriperintiitiedon saatavuus verkossa koskien erityisesti kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria Painouiste Tavoite ltoimenpide ltoteutustapa lkommentti Rekisterit ja arkistot Alueen kuvotoidetto ko skev i e n ti etoko ntoj e n kartuttominen jo yllopito Tietokantojen laajentaminen kdsittdmdin alueen julkiset kokoelmat kunnissa ja yrityksissi - Kyselyt alueen kunnille ja liikeyrityksille Aluetaidemuseon sdhkoisen tiedotteen kehittdminen - "Meri-Lapin museoportaali - hanke" 2OI2-73 Kulttuuriympiristrin- ja maiseman shilymisen edistdminen Fainopiste Tavoite Toimenpide I Toteutustapa I Kommentti Maakunta ym. kaavat sekd kulttuuriympfiristiiohjelmat Ku lttu u riy m po ri sto n jo - moiseman stiilyminen Alueelliset sidosryhmit: Asiantuntijuus su unn ittelu prosesseissa Aktiivinen seuranta Lausunnot ja tiedotus Yhteistyti ja konsu ltointi - Lausunnot ja tiedotus Yhteistyci ja konsultointi Asiantuntijapalvelut, tietopalvelut ja neuvonta Museoolan hyvien - Ohjaus ja koulutus Meri-Lapin museoportaali Sivu5/6

6 kiiytd ntdje n j o ko m i ne n jo visuaal ise n kulttuu ri n me rkitykse n lisdii mi n e n olueella Tiedotustila isu udet ja verkkoviestinniin kehittdminen Alueelliset sidosryhmdt: - Ohjaus ja koulutus Alueen toimijoiden neuvonta, koulutus, tyoryhmissd toimiminen ja asiantuntijalausunnot sekd yhteistyo. Alueelliset sidosryhmdt: - Tyoryhmdt Osallistuminen asiantuntijana alueen toimijoiden visuaalisen kulttuuriin ja kuvataiteeseen liittyviin hankkeisiin esim. maakuntakaava, prosenttiperiaate jne. SivuS/5

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 Alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelman TTS Hyväksytty seutuhallituksessa 13.01.2010 TEM 164:00/2008

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2007-2012 JOHDANTO

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2007-2012 JOHDANTO 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2007-2012 JOHDANTO Tanssin Tiedotuskeskuksen strategiaprosessi aloitettiin vuoden 2006 alussa. Prosessi toteutettiin henkilökunnan ja puheenjohtajan muodostaman työryhmän

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 1(16) Maakunnan kehittämisraha LOPPURAPORTTI RAPORTOINTIKAUSI 1.1.2010 31.5.2012 HANKKEEN NIMI KOILLIS-SUOMEN KOKO DIAARINUMERO JA FIMOS NUMERO 117281

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ KOKO ALUE Etelä Pirkanmaa SEUDULLISEN MAL TOIMINNAN SUHDE KUNNAN JA MAAKUNNAN VASTAAVAAN TOIMINTAAN Ei juurikaan ole suhdetta. Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

EU:n Kulttuuri-ohjelmasta liki 8 miljoonaa euroa tukea suomalaisväritteisille hankkeille

EU:n Kulttuuri-ohjelmasta liki 8 miljoonaa euroa tukea suomalaisväritteisille hankkeille Tiedotusvälineille 25.9.2008/ julkaisuvapaa EU:n Kulttuuri-ohjelmasta liki 8 miljoonaa euroa tukea suomalaisväritteisille hankkeille Euroopan unionin kulttuurihankkeiden rahoitusohjelman vuoden 2008 hakukierroksella

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

OHJELMAN KÄRKIHANKKEET 2010-2012. Kansainvälinen osaava metropoli

OHJELMAN KÄRKIHANKKEET 2010-2012. Kansainvälinen osaava metropoli OHJELMAN KÄRKIHANKKEET 2010-2012 Kansainvälinen osaava metropoli Kansainvälinen osaava metropoli Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (PKS-KOKO) ohjelma-alueen muodostavat Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot