TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta"

Transkriptio

1 Pekka Hulkkonen TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Syyskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Pekka Hulkkonen Metsäopistontie 100 as PIEKSÄMÄKI Koulutusohjelma ja suuntautuminen Metsätalouden koulutusohjelma Metsätalous Metsäopistontie PIEKSÄMÄKI Nimeke Tietojärjestelmän kehittäminen metsätaitokilpailujen tuloslaskenta Tiivistelmä Nikkarilan metsäoppilaitoksella pidetään joka syksy kohtuullisen suuret metsätaitokilpailut. Kilpailujen tuloksenlaskenta hoidettiin ennen perinteisesti laskemalla pisteet käsin ilman tietotekniikan tuomaa apua. Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä atk-sovellus, joka helpottaisi mahdollisimman paljon metsätaitokilpailujen tuloksenlaskentaa. Samalla kuvaan opinnäytetyössäni tietojärjestelmien yleistä kehittämisprosessia vertaamalla sitä metsätaitokilpailun tuloksenlaskentaohjelman kehittämisen vaiheisiin. Kehittämisprosessissa käydään läpi eräs tietojärjestelmän elinkaarimalli, ns. vesiputousmalli, jota käytetään laajalti kuvaamaan tietojärjestelmän kehittämisen vaiheita Jos mahdollista, niin tietojärjestelmän tilaajan kannattaa osallistua aktiivisesti tietojärjestelmän kehittämistyöhön. Tuntemalla tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet ja olemalla mukana kehitystyössä, tietojärjestelmien tilaaja voi vaikuttaa huomattavan paljon tilaamansa ohjelman toimintaan ja laatuun. Asiasanat (avainsanat) Tietojärjestelmä, elinkaarimalli, vesiputousmalli Sivumäärä Kieli URN 19 s. + 2 s. liitteitä Suomi URN:NBN:fi:mamk opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Opinnäytetyö sisältää metsätaitokilpailun tuloslaskentaohjelman cd:n Ohjaavan opettajan nimi Pasi Pakkala Opinnäytetyön toimeksiantaja Pieksämäen ammattiopisto Unto Pikkarainen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Pekka Hulkkonen Metsäopistontie 100 as PIEKSÄMÄKI Degree programme and option Metsätalouden koulutusohjelma Metsätalous Metsäopistontie PIEKSÄMÄKI Name of the bachelor's thesis Developning of information system for forest owner s competition Abstract Nikkarila forestry school arranges every autumn rather large competition for forest owners. Earlier results in the competition have been calculated manually without information technology. The aim of my thesis was to build a ADP-application that would help a calculation of results in competition as much as possible. At the same time in my thesis, I present a general development process of an information system by comparing it with development phases in a program of result calculation in competition. In the development process I examine a life cycle model in a information system, a so called waterfall model that is widely used when describing development phases of an information system. If possible, it would be useful for customers of a information system to participate actively in development work of a information system. When customers know phases of a development process in a information system and participate in development work, it is possible for them to influence functionality and quality of a program they have ordered. Subject headings, (keywords) Information system, life cycle model, waterfall model Pages Language URN 19 p. + app. 2 p Finnish URN:NBN:fi:mamk opinn Remarks, notes on appendices Thesis includes information system for forest owner s competitions cd Tutor Pasi Pakkala Bachelor s thesis assigned by Pieksämäen ammattiopisto Unto Pikkarainen

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN Yleistä Vesiputousmalli OHJELMISTON KEHITTÄMISEN VAIHEET VESIPUTOUSMALLISSA Tarve Esitutkimus (vaatimukset) Määrittely Suunnittelu Toteutus Testaus Käyttöönotto Ylläpito PÄÄTELMIÄ LÄHTEET LIITTEET... 20

5 1 JOHDANTO 1 Tietotekniikan hyödyntäminen on tänä päivänä jokaisen työyhteisön arkipäivää. Tietokone kaikkine oheislaitteineen ja internet-yhteyksineen ovat samassa asemassa kuin vasara ja saha kirvesmiehelle. Kumpikaan ei ole itsetarkoitus, mutta ilman niitä ei voi enää nykyisin töitä tehdä. Jos jokin laite tai ohjelma puuttuu tai ei toimi, alkaa työnteossakin olla pian ongelmia. Tämän on saanut jokainen työyhteisö kokea esimerkiksi sähkökatkojen yhteydessä. Tietotekniikan ollessa pois käytöstä pysähtyy tänä päivänä jokaisessa yrityksessä yhden tai useamman henkilön työskentely lähes välittömästi. Jotta tietokonetta voidaan hyödyntää, tarvitaan siihen tietysti itse laite ja tarvittavat ohjelmistot. Tietokone on siinä mielessä standardityöväline, että se soveltuu lähes perusmuodossaan useimpaan työympäristöön. Jos tietokoneelta vaaditaan jotain erityisominaisuutta, on tietokoneen varustetason parantaminen verraten yksinkertainen toimenpide. Sen sijaan ohjelmistojen tarve yrityksissä on hyvin moninainen. Jotkut yritykset selviävät pelkällä toimisto-ohjelmapaketilla ja toisilla on taas käytössään hyvin laajat, yrityksen tarpeisiin räätälöidyt sovellukset. Työtehtävät yrityksessä eivät aina pysy samoina, vaan uusia tehtäviä tulee ja vanhoja poistuu. Mikäli uuden tehtävän tekemiseen tarvitaan tietokonetta tai ajatellaan, että tietokoneen käyttö helpottaisi jonkin vanhan tehtävän tekemistä, tulee vastaan kysymys, miten tehtävä voidaan tietokoneella parhaiten tehdä. Voiko tehtävän tehdä aivan tavallisen, valmiin toimisto-ohjelman avulla, tarvitaanko toimisto-ohjelmiston laajempaa osaamista, kuten makro-ohjelmointia tai pitäisikö uutta työtehtävää varten valmistaa oma ohjelma? Samoin tulee pohdittavaksi, miten uusi työtapa vaikuttaa yrityksen nykyiseen käytäntöön. Tarkoitukseni on pohtia käytännön esimerkin avulla seikkoja, joita kohdataan tietojärjestelmiä kehitettäessä. Esimerkkinä työssäni on metsätaitokilpailun tuloslaskentaan Excel-taulukkolaskentaohjelmalla tehdyn ohjelmiston kehittämistyö. Ohjelmistojen kehittäminen kuuluu osana tietojärjestelmien kehittämiseen. Ohjelman uusin versio testattiin metsätaitokilpailun SM-kisojen tulospalvelussa kesällä Opinnäytetyöhöni kuuluu mukaan kyseinen ohjelma.

6 2 TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN Yleistä Tietojärjestelmä koostuu useista eri tekijöistä, joita ovat ihmiset (toimijat), tehtävät (suoritteet) sekä (tekniset) apuvälineet. Lisäksi tietojärjestelmästä puhuttaessa on hyvä muistaa, että se toimii aina jossakin tietyssä ympäristössä. Se ei ole tyhjiössä yksin toimiva systeemi vaan elää vuorovaikutuksessa myös oman toimintaympäristönsä kanssa. (Jokinen 2005, 6.) Puhekielessä tietojärjestelmä tarkoittaa usein monia eri asioita ja kokonaisuuksia, riippuen puhujan käsitysmaailmasta ja siitä kontekstista, jossa asiasta puhutaan. Eri ihmisillä voi olla erilaisia käsityksiä siitä, mikä on tietojärjestelmä ja he voivat silti kaikki olla oikeassa, sillä tietojärjestelmälle ei ole olemassa yksikäsitteistä, ainoaa, ehdotonta ja oikeaa määritelmää. (Jokinen 2005, 6.) Torin kulmalla olevan nakkikioskin varastokirjanpito saattaa olla hoidettu rasvan käryisellä ruutupaperilla ja tylsällä lyijykynällä kun taas suuren, maailmanlaajuisen konsernin tietojärjestelmät ovat juuri yrityksen tarpeille tehtyjä, usein kalliita ohjelmistoja, jotka toimivat kenties sadoissa palvelimissa ympäri maailmaa. Kuitenkin molemmat tietojärjestelmät puolustavat paikkansa. Jos vaikka esimerkiksi nakkikioskin omistaja on järjestelmällään selvillä varastonsa riittävyydestä ja sitä myöten selviää aamuyön tunteina pitkästä ja usein riitaisasta asiakasjonostaan, on hänen tietojärjestelmänsä ollut täysin riittävä kyseiseen tarpeeseen. Samalla jää katetta makkaran myynnistä huomattavasti enemmän, kun ei ole tarvetta suuriin tietotekniikan investointeihin Myös eri IT-alan sanastoihin on koottu erilaisia enemmän tai vähemmän virallisia määritelmiä siitä, mikä tietojärjestelmä oikeastaan on ja mitä sillä tarkoitetaan. Tietojärjestelmä-sanan kohtalaisen kattavaksi ja varsin yleiseksi määritelmäksi on muodostunut tietojenkäsittelyalan sanastossa seuraava kaksivaiheinen määritelmä, jonka mukaan tietojärjestelmä on 1. Ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista ja ohjelmista koostuva järjestelmä, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa ja helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi.

7 2. Abstrakti systeemi, jonka muodostavat tiedot ja niiden käsittelysäännöt [Iivari et al., 2001]. (Jokinen 2005,6) 3 Tietojärjestelmän kehittäminen alkaa tarpeesta kehittää kokonaan uusi järjestelmä tai päivittää vanhaa järjestelmää. Syynä kehittämiseen voi olla esimerkiksi uuden tekniikan luomat mahdollisuudet, asiakkaan tarpeet tai organisaation tietojärjestelmissä havaitut puutteet. (Pohjonen 2002, 26.) Tietojärjestelmiä ei koskaan kannata lähteä kehittämään ilman todellista syytä. Yksi tietotekniikan kirjoittamattomia sääntöjähän on, että koskaan ei kannata muuttaa mitään, mikä jo toimii. Mutta kun uudistamistarvetta ilmenee, ei useinkaan ole mitään syytä jättää ainakaan pohtimatta, toisivatko mahdolliset muutokset parannusta nykyiseen tilanteeseen. Tietojärjestelmien kehittäminen on systemaattista toimintaa, jossa tietyt tehtäväkokonaisuudet on suoritettava tietyssä järjestyksessä. Edellisen vaiheen tiedot toimivat siis pohjana seuraavalle vaiheelle. Näistä tietojärjestelmien kehittämisen vaiheesta muodostuu tietojärjestelmän elinkaari. (Paananen 2003, 370.) Tietojärjestelmien kehittäminen, elinkaari, on pitkäjänteistä, usein jopa monia vuosia kestävää työtä. Tietojärjestelmien elinkaarta kuvataan erilaisilla elinkaarimalleilla. Malleja on olemassa erilaisia hieman eri tarkoituksiin, mutta ajatus on kaikissa samantapainen. Malleja käytetään siis apuna tietojärjestelmien kehittämisessä. Elinkaarimallien tarkoitus on jäsentää tietojärjestelmien kehitystyö systemaattisesti eteneväksi, tietyt vaiheet sisältäväksi kokonaisuudeksi. Eräs paljon käytetty malli on ns. vesiputousmalli ja sen eri variaatiot. 2.2 Vesiputousmalli Vesiputousmallissa edetään ennalta määritellyssä järjestyksessä olevia vaiheita portaittain (ks. kuva 1). Mallista on useampia muunnelmia, muuta tyypillisiä vaiheita ovat järjestelmäsuunnittelu, vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto ja ylläpito. Vaiheilla voi olla myös alivaiheita, kuten esimerkiksi testaus voi koostua yksikkö-, integrointi- ja järjestelmätestauksesta. (Sarajärvi & Mali 2002.)

8 4 Vesiputousmallissa keskitytään ainoastaan yhteen vaiheeseen kerrallaan. Jokainen vaihe suoritetaan kerralla loppuun ja seuraavaan vaiheeseen voidaan siirtyä vasta, kun edellinen vaihe on hyväksytty. Lineaarinen malli olettaa, että järjestelmä on valmis, kun vaiheet on suoritettu. Idealistisessa tilanteessa prosessi etenee järjestyksessä vaiheesta toiseen. Käytännössä kuitenkin vaiheilla on riippuvuuksia. Vaiheen suoritus voi paljastaa puutteita tai edellisessä vaiheessa tehtyjä virheitä, jolloin on palattava takaisin suorittamaan aikaisempia vaiheita. Takaisinpaluu aikaisempiin vaiheisiin voi tulla kalliiksi, koska vaiheet ja niiden tuotokset on tehtävä uudelleen. (Sarajärvi & Mali 2002.) Vesiputousmallissa eteneminen on sidottu dokumentteihin, tarkastuksiin ja hyväksymisiin. Mallin heikkoutena on myös se, että lopullinen tuote saadaan asiakkaan tutkittavaksi vasta prosessin lopussa. (Sarajärvi & Mali 2002.) KUVA 1. Kaavakuva vesiputousmallista (Sarajärvi & Mali. 2002) Vesiputousmalli on tunnettu ja helposti omaksuttava prosessimalli. Vesiputousmallilla tuotettu projekti on helposti seurattava sekä ennakoitava. Lisäksi projekti on helppo jakaa osaprojekteihin. Tuotekehitykseen malli on kuitenkin hidas ja jäykkä. (Sarajärvi & Mali 2002.)

9 3 OHJELMISTON KEHITTÄMISEN VAIHEET VESIPUTOUSMALLISSA Tarve Nikkarilan metsäoppilaitoksella pidetään joka vuosi metsänomistajille tarkoitetut maakunnalliset metsätaitokilpailut. Kilpailijoita on ollut useimmiten sadan kilpailijan molemmin puolin, joten kyseessä on varsin suuret kilpailut. Järjestelyistä ovat vastanneet opiskelijat yhdessä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Järjestelyihin kuuluu tietysti olennaisena osana huolehtia kilpailun tuloslaskennasta. Vuosien ajan tulokset on laskettu kilpailukortista käsin ja vasta lopputulosten laskennassa on hyödynnetty tietotekniikkaa. Vuosien varrella herättiin pohtimaan, voisiko tuloslaskentaa mahdollisesti kehittää tietotekniikan avulla. Etenkin kilpailun leimaustehtävän pisteiden laskentaan toivottiin parannusta ja tulokset haluttiin valmiiksi nopeammin ja ennen kaikkea luotettavammin. Toisin sanoen heräsi tarve tehostaa työtapoja. Tarve tietojärjestelmien kehittämiselle toimii aina kaikille elinkaarimalleille lähtökohtana. 3.2 Esitutkimus (vaatimukset) Esitutkimusvaiheessa tarkastellaan suunniteltavaa hanketta sen teknisen ja taloudellisen toteutuksen näkökulmasta. Esitutkimuksessa tehdään mm. seuraavia asioita: - Tarkastellaan nykyisin käytössä olevaa järjestelmää - Kartoitetaan mahdollisia ongelmia ja pohditaan ratkaisuja niihin - Määritellään järjestelmän päätehtävät - Etsitään uusia ratkaisuvaihtoehtoja - Tehdään kustannus- ja kannattavuusvertailuja (Jaakohuhta & Kiianmies 1998, 370). Esitutkimuksen perusteella tehdään päätös siitä, jatketaanko järjestelmän kehittämistä vai luovutaanko siitä kokonaan. Esitutkimus ei siis aina johda ohjelmiston kehittämiseen, vaan sen perusteella voidaan myös hanke hylätä. (Pohjonen 2002, 27.) Esitutkimusvaiheessa voidaan ottaa myös kantaa siihen, miten järjestelmä hankitaan. Eri vaihtoehtoja ovat järjestelmän ostaminen ulkopuolelta eli ns. valmisohjelmien käyttö tai työn teettäminen omalla tai ulkopuolisella työvoimalla. (Jaakohuhta & Kiianmies 1998, 371.)

10 6 Esitutkimus on siis tärkeä vaihe ohjelmiston suunnittelussa. Tässä vaiheessa kustannuksia kerry vielä mahdottomasti, joten jos hanke joudutaan syystä tai toisesta hylkäämään, se ei aiheuta suuria tappioita. On myös hyvä muistaa, että yleensäkin suuri osa erilaisista projekteista ei pääty alkuperäiseen tavoitteeseen, vaan lopputuloksena saattaa olla tieto siitä, että tavoitetta ei voida saavuttaa. Tällainenkin projekti on onnistunut projekti. Nikkarilan metsäoppilaitoksella heräsi eräässä henkilöstön koulutustilaisuudessa keskustelua, voisiko metsätaitokilpailujen tuloslaskentaan kehittää oman tietokoneohjelman. Illan aikana selviteltiin, kuinka laskenta nykyisin toimii ja missä ovat laskennan pullonkaulat. Ohjelman suunnittelun lähtökohdaksi otettiin keskustelujen tuloksena leimauspisteiden laskenta ja sen parantaminen. Myös erilaisten inhimillisten virheiden määrä oli suuri, koska kaikki laskenta tapahtui ns. käsipelissä. Tähän koetettiin myös löytää ratkaisu. Keskusteluja jatkettiin seuraavina viikkoina asianomaisten opettajien kanssa ja näin tehtiin kyseiseen tietojärjestelmäprojektiin esitutkimus, jonka perusteella päätettiin aloittaa ohjelman tekeminen. Ohjelman suunnittelua helpotti paljon se, että tilaajalta löytyi aina aikaa pohtia ja testata ohjelmantoimintaa. Ohjelman toiminta laajeni myös alkuperäisestä leimauspisteiden laskennasta kattamaan koko metsätaitokilpailun tuloslaskennan. Ohjelman käyttötarve oli eräs kysymys, joka aiheutti alkuvaiheessa pientä pohdintaa koko ohjelman teon mielekkyydestä. Kilpailuja, jossa ohjelmaa tarvittaisiin, järjestetään Nikkarilassa vain kerran vuodessa. Olisiko tehtävällä ohjelmalla käyttöä missään muussa tarkoituksessa? Kannattaisiko yhden kilpailun takia uhrata aikaa ohjelman tekemiseen? Ohjelman tekemisen kustannuksia ei missään vaiheessa pohdittu, eikä siihen ollut tarvettakaan. Koko hanke alkoi allekirjoittaneen omasta mielenkiinnosta tietotekniikkaa ja metsäalaa kohtaan. Oikeilla ja mielenkiintoisilla käytännön esimerkeillä on kaikkein parasta ylläpitää omaa ammattitaitoa. Jos kyseessä olisi ollut työtehtävä, josta olisi saatava jokapäiväinen leipänsä, olisi jo tässä vaiheessa pitänyt olla jonkinlainen alustava käsitys ohjelman tekemisen vaatimasta työmäärästä ja sitä kautta tietysti kustannuksista. Työn tilaajalle näillä tiedoilla on tietysti yhtä suuri merkitys kuin työn tekijällekin. Tilaajan on arvioitava, onko tietojärjestelmän kehittäminen järkevää taloudellisesti eli asettuvatko hyöty ja kustannukset oikeaan suhteeseen.

11 7 Oma kiinnostus ohjelman tekemiseen vastasi kysymykseen, kannattaisiko ohjelma tehdä yhden kilpailun takia. Eli kun työn tekee harrastusmielessä, ei kustannuksilla ja ajan käytöllä ole niin suurta merkitystä. Lisäksi varsin pian ensimmäisten ohjelmaversioiden jälkeen tuli Etelä-Savon metsäkeskukselta viesti, että ohjelma saattaisi kiinnostaa useampaakin tahoa ja tämä antoi merkittävää lisäpotkua ohjelman kehittämiseen. Hyvin alkuvaiheessa kehittämistyötä käytiin myös läpi kilpailun kulku esivalmisteluista palkintojen jakoon saakka. Näin siksi, että saataisiin kuva, vaikuttaako tulospalvelun uudistaminen millään tavoin rutiineihin, joilla kilpailu oli vuosia viety sujuvasti läpi. Mitään muutostarvetta ei tässä vaiheessa tullut ilmi eikä myöhemminkään ja se oli tietysti hyvä asia. Entiset testatut työtavat voitiin säilyttää. Tietojärjestelmien kehittäminen yrityksissä tuo usein tullessaan myös muutoksia vakiintuneisiin työtapoihin. Vakiintuneiden työtapojen muuttaminen herättää lähes aina myös muutosvastarintaa, hyödystä huolimatta. Uuden järjestelmän tuoman hyödyn pitää olla sellainen, että työtapojen muuttaminen on helppo perustella. Hyvin usein on käynyt niin, että samat tehtävät on tehty ehkä vuosikymmeniä samalla periaatteella ja vasta kehittämisprosessin kautta työmenetelmiä joudutaan tosissaan miettimään monesta eri näkökulmasta. Ja kas kummaa, on havaittu, että on olemassa tehokkaampiakin tapoja suorittaa joku tietty tehtävä. Joskus tuntuu, että etenkin vanhemmille ikäpolville työtapojen muutos atk:lla tehtäväksi on suurimpia ongelmia, mitä työpaikalla voi tapahtua. Pelko tietokoneita ja tietojen kadottamista kohtaan on välillä tavattoman suuri ja pelätään, että osaamattomuus tietokoneiden kanssa aiheuttaa ehkä enemmän töiden viivästymistä kuin nopeutumista. Kuvaava lause oli eräässä metsäalantoimihenkilöiden koulutustilaisuudessa kuultu lause onkohan näillä asioilla kiire vai tehdäänkö ne tietokoneella? Lausujana oli yli 60-vuotias vanha tervaskanto. Ja viehän se tietokone kaikki työpaikatkin on vielä 2000-luvullakin hyvin usein kuultu lause. Muutosvastarintaa voidaan pienentää tiedottamalla avoimesti tietojärjestelmän kehittämisestä ja sen vaikutuksista työympäristöön. Henkilöstön mukanaolo kehittämistyössä ja riittävä koulutus uuden tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa auttaa myös

12 8 sopeutumaan uusiin työtehtäviin. Tähän kun lisätään vielä osaava ja ihmisläheinen atk-tukihenkilö ratkomaan käytännön ongelmia, saadaan uudet työtavat sujuvammin yrityksessä käyttöön. 3.3 Määrittely Jos esitutkimuksen perusteella päätetään jatkaa ohjelmiston kehittämistä, on seuraavana vuorossa määrittelyvaihe. Määrittelyvaiheessa määritellään ohjelman toiminta- ja tietosisältö. Näillä tarkoitetaan ohjelman tehtäviä, näyttöjä, tulosteita sekä tietoja, joita järjestelmään tallennetaan. (Jaakohuhta & Kiianmies 1998, 371.) Määrittelyvaiheen jälkeen pitäisi seuraavat asiat olla selvitettynä: - Yleiskuvaus rakennettavan järjestelmän tarkoituksesta. - Kuvaus järjestelmän ympäristöstä. - Kuvaus järjestelmän toiminnasta yleisellä tasolla. - Kuvaus järjestelmän käyttäjistä. - Kuvaus järjestelmän yleisistä rajoitteista. - Kuvaus järjestelmään ja sen käyttöön liittyvistä oletuksista ja riippuvuuksista. - Järjestelmän jokaisen toiminnan yksityiskohtainen kuvaus. - Järjestelmän käsittelemien tietojen ja tietokantojen kuvaukset. - Järjestelmän rajapintojen kuvaukset (käyttö-, ohjelmisto-, laitteisto- ja tietoliikenneliittymät. - Määrittelyt järjestelmän suorituskyvyn, käytettävyyden, virhetilanteista toipumisen sekä turvallisuuden suhteen. - Kuvaukset järjestelmään tai sen toteuttamiseen liittyvistä rajoitteista (standardit, laitteisto- ja ohjelmistorajoitteet). (Pohjonen 2002, 32.) Metsätaito -projektissa keskityttiin tässä vaiheessa järjestelmän toimintaan yleisellä tasolla ja siitä sitten vaiheittain järjestelmän toimintojen yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Yleisellä tasolla tavoite oli se, että järjestelmällä saadaan nopeasti ja luotettavasti laskettua metsätaitokilpailun pisteet ja ohjelma toimii laitteistojen ja ohjelmistojen osalta mahdollisimman standardissa ympäristössä ilman mitään vaatimuksia tietoteknisestä erikoisosaamisesta. Yksityiskohtaisempia toimintoja tavoitteen toteutumiseksi olivat: - kilpailukortin tietojen syöttö

13 - pisteiden laskenta kilpailukortin tietojen perusteella - kilpailukortin tuloksen ilmoittaminen kilpailijalle - kilpailun lopputulosten laskenta ja tulostaminen. 9 Määrittelyvaihe on ehkä tärkein vaihe, kun mietitään hankeen lopullista toimintaa ja kustannuksia. Tässä vaiheessa pitäisi olla jo selvää, miten ohjelman tulisi toimia. Suuria muutoksia on usein hankala tehdä toteutusvaiheessa, jos niitä ei ole mitenkään otettu huomioon aikaisemmissa vaiheissa. Ohjelman, tai yleisesti tietojärjestelmän, tekijänä tekisin oikeassa hankkeessa tässä vaiheessa lopullisen tarjouksen kyseisen järjestelmän tekemisestä ja mahdollisesta ylläpidosta, johon palaan tuonnempana tässä työssä. Mikäli järjestelmään tulisi jatkossa suuria muutoksia, niin muutosten tekemisen hinnasta pitäisi neuvotella erikseen. Käytännön työelämässä olen usein törmännyt tilanteisiin, missä on pyydetty tekemään järjestelmään muutoksia tehdään pieniä muutoksia ja hörpätään samalla kahvit - periaatteella. Lähes yhtä usein nämä pienet muutokset ovat vaatineet useiden tuntien tai kenties jopa päivien työn. Tänä päivänä yrittäjät ovat onneksi tietoisia, mitä työn tekeminen maksaa ja mahdollisten korvausten kanssa minulla ei ole ollut suurempia hankaluuksia. Mutta aina on siis helpompaa, kun on etukäteen tarkasti määritelty, mistä ja kuinka paljon maksetaan. 3.4 Suunnittelu Kun määrittelyvaiheessa on saatu kuvattua, mitä järjestelmä tekee, niin seuraavaksi suunnitellaan, miten järjestelmä saadaan toteuttamaan määrittelyvaiheen tehtävät. Suunnittelun tarkoituksena on muuntaa asiakkaiden tarpeiden mukaan tehdyt toiminnalliset määrittelyt järjestelmän tekniseksi määrittelyksi. Tekninen määrittely kuvaa järjestelmän teknisen toteutuksen. (Paananen 2003, 371.) Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan määrittelyvaiheen toiminta- ja tietosisältöä. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan tekninen toimintaympäristö, joka käsittää laitteet, varusohjelmistot, tietovarasto- ja tietoliikenneratkaisut sekä tietojärjestelmän varmistukset ja suojaukset. (Jaakohuhta & Kiianmies 1998, 371.)

14 10 Uutta suunniteltaessa kannattaa ajatusten antaa aluksi lentää varsin vapaasti. Mitään aivan utopistiseltakin tuntuvaa ajatusta ei kannata heti suoralta kädeltä tyrmätä, vaan niistä saattaa tarkemmin mietittäessä yllättäen poikia jotain aivan uutta, todellinen innovaatio. Usein miten näin ei tietysti tapahdu, mutta jos jotakin uutta todella keksitään, niin se saattaa mullistaa koko suunnittelun alla olevan asian. Metsätaito -projektissakin mietittiin aluksi kilpailukortin tietojen syöttämistä tietokoneelle jonkinlaisen kuvanlukijan avulla. Se olisi nopeuttanut tuloslaskentaa todella paljon ja samalla myös tulosten luotettavuus olisi parantunut huomattavasti näppäilyvirheiden jäädessä vähemmälle. Tästä ajatuksesta jouduttiin kuitenkin luopumaan jo aikaisessa vaiheessa. Kilpailukortin vastausten tulkinnassa vaaditaan hyvin usein loogista ajattelua ja tulkintoja, johon tietokone ei millään pysty. Voi vain kuvitella kuvanlukijan ajatuksia, kun se koettaa saada selvyyden hermostuneen kilpailijan pariin kolmeen kertaan muutetuista leimausmerkinnöistä. Pohdintojen seurauksena tultiin siihen tulokseen, että kaikki tiedot on joka tapauksessa parasta syöttää käsin ohjelmalle. Seuraava ajatus oli, että tietojen syöttäminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi. Kilpailutilanteessa vastausten merkitseminen kilpailukorttiin oli jo suunniteltu helpoksi ja tätä ideaa lähdettiin sitten kehittämään eteenpäin. Tuloksena oli sovelluksen käyttöliittymä, jonka kuva on liitteessä 1. Kilpailijan vastausten syöttämiseen tarvitaan vain muutaman näppäimen käyttöä ja näin ollen tuloslaskenta on mahdollista ilman kymmensormijärjestelmän osaamista. Vastaukset merkitään käyttöliittymään aivan kuten itse kilpailukorttiinkin. Samalla ikään kuin vahingossa ratkaistiin ongelma, kuinka ilmoittaa kilpailukortin pisteet kilpailijalle. Pisteiden laskennan jälkeen tulostetaan sovelluksen käyttöliittymä kilpailijalle oikeine vastauksineen (liite 1). Pisteiden laskenta suunniteltiin siten, että ohjelma vertaa kilpailijan vastauksia oikeisiin vastauksiin ja antaa niistä sitten pisteitä metsätaitokilpailujen sääntöjen mukaan. Oikeat vastaukset on tällöin syötettävä ohjelmaan aina ennen kilpailua. Kilpailun lopputulosten laskenta suunniteltiin myös ohjelman tehtäväksi. Koska kaikki kilpailijan tiedot tulevat ohjelman tietoon kilpailijan pisteitä laskettaessa, oli tästä luonnollista kehittää systeemi, jolla saatiin laskennassa käytetyistä tiedoista suoraan

15 lopputulokset. Tietojenkäsittelyn yksi perussääntöhän on, että kertaalleen tietokoneelle tallennettua ei tarvitse enää syöttää sinne uudestaan. 11 Ohjelman toimintoympäristö pidettiin jatkuvasti mukana suunnitelmissa ja taustalla oli koko ajan ajatus, että ohjelman pitää toimia aivan standardissa toimistoympäristössä, hyödyntäen jo olemassa olevaa laite- ja tietoliikenneratkaisuja. Samoin ohjelman käyttöönotto ja varmuuskopiointi pitää onnistua aivan normaalilla atk-osaamisella ilman mitään erikoisosaamista. 3.5 Toteutus Toteutusvaiheessa ohjelmisto tai osa siitä ohjelmoidaan jollakin ohjelmointikielellä tai sovelluskehittimellä. Jos aikaisemmat työvaiheet on tehty huolellisesti, tässä vaiheessa ei pitäisi olla suuria ongelmia. Kaikki suuret ja tärkeimmät ratkaisut pitää olla jo tarkasti mietittyjä. (Pohjonen 2002, 34.) Sovelluskehitin eroaa perinteisestä ohjelmointikielestä siten, että sillä voidaan nopeammin ja helpommin rakentaa omia sovellusohjelmia. Sovelluskehittimiin on esimerkiksi valmiiksi tehty erilaisia toimintoja, jotka perinteisesti pelkällä ohjelmointikielellä toteutettuna vaatisivat ylimääräistä ohjelmointia. Ohjelmointikieliä ovat mm. Java ja C++ ja sovelluskehittimiä Visual Basic. Myös Microsoftin Access - tietokantaohjelma voitaisiin katsoa eräänlaiseksi sovelluskehittimeksi. Metsätaito -projektissa sovelluskehittimeksi valittiin Microsoftin Excel - taulukkolaskentaohjelma. Perusteena tälle oli ohjelman yleisyys ja samalla ohjelman hyvä yleinen käyttötaito, mahdollisuus tehdä helposti muutoksia ja Excelin mukana tuleva Visual Basic for Applications (VBA)-ohjelmointikieli (liite 2). VBA-kieli on Microsoftin toimisto-ohjelmille kehitetty ohjelmointikieli, joka on hyvin läheistä sukua suositulle Visual Basic -ohjelmointikielelle. VBA-kielellä ei voi kuitenkaan tehdä itsenäisiä ohjelmia, vaan ne vaativat aina toimiakseen jonkun Microsoftin ohjelmiston isäntäohjelmistoksi. Koska Visual Basic-osaajia löytyy Suomesta paljon, oli turvallista olettaa, että ohjelmistoa pystyy kehittämään ja korjaamaan myös muutkin kuin ohjelman tekijä.

16 12 VBA-kielellä voidaan toteuttaa Microsoftin toimisto-ohjelmiin toimintoja, joita ei ohjelmien omista valikosta välttämättä löydy. Excel on omilla perustoiminnoillaankin tehokas sovellus, jota harvoin osataan hyödyntää täysimittaisesti. Ohjelmoimalla siitä kuitenkin saadaan enemmän irti. Metsätaito -ohjelmassa lähes kaikki toiminnot toteutettiin ohjelmoimalla. Näin voitiin toteuttaa kaikki ohjelman toiminnot juuri siten kuten oli ajateltu, eikä tarvinnut turvautua puolinaisiin ratkaisuihin. Ohjelmiston toteutusvaiheessa ei ilmennyt suurempia ongelmia. Tämä paljasti sen, että aikaisemmat kehittämisvaiheet oli tehty tavoitteisiin nähden riittävän huolellisesti. Osaltaan tässä auttoi luonnollisesti ohjelman suhteellisen pieni koko ja se, että niin ohjelmiston tekijän kuin tilaajankin puolelta löytyi riittävästi sekä metsäalan ja tietotekniikan asiantuntemusta. Yhteinen kieli oli koko ajan käytössä eli molemmat osapuolet ymmärsivät aina, mitä toinen haluaa. Tietenkin ohjelmointivaiheessa tuli aluksi muutamia epäonnistumisia ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kokeiltiin, mutta toimiva ajatus ohjelmointikoodiin löytyi varsin helposti. 3.6 Testaus Ohjelmisto on ennen käyttöönottoa testattava huolellisesti mahdollisten virheiden varalta. Testaus pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisesti ja huolellisesti koskien kaikkia ohjelmistoon liittyviä osia. Testausmenetelmät suunnitellaan usein jo määrittelyvaiheessa ja testaamisella varmistetaan, että määritellyt tehtävät toteutuvat. (Paananen 2003, 371.) Ohjelman testaus on tärkeä vaihe ohjelmiston kehityksessä. Siinä ohjelman suunnittelijan pitäisi löytää ja keksiä kaikki mahdolliset tilanteet, joihin ohjelman kanssa voi ajatella joutuvansa. Tämä vaatii erilaisten tilanteiden simulointia ja ohjelman suunnittelijan asettumista loppukäyttäjän asemaan. Tämä saattaa kuitenkin olla erittäin vaikeaa, koska ohjelman suunnittelijan päässä voi olla vahvana tietynlainen toimintamalli, kuinka ohjelmaa käytetään. Hyvä keino onkin pyytää ns. maallikkoa käyttämään ohjelmaa jo varhaisessa vaiheessa. Hän voi usein keksiä omintakeisia toimintatapoja, jolla ohjelma saadaan kenties täysin solmuun ja jota ohjelman suunnittelija ei ole osannut edes unissaankaan kuvitella.

17 13 Testauksesta huolimatta täysin virheetöntä ohjelmaa on vaikea, jollei suorastaan mahdoton, luoda. Vaihtoehtoja ohjelman käyttämisessä on usein niin paljon, että kaikkien tilanteiden testaaminen on täysin mahdotonta. Hyvänä esimerkkinä voisi mainita suuren Microsoftin uusimpien Windows-käyttöjärjestelmien lukuisat päivitykset sen jälkeen, kun miljoonat käyttäjät ovat alkaneet niitä käyttää ja ovat raportoineet virheistä käyttöjärjestelmän toiminnassa Edes suurimman ohjelmistotalon resurssit eivät ole riittäneet virheettömään ohjelmaan. Metsätaito -ohjelman kehitysvaiheessa testausta tehtiin ensimmäisten tehtävien kohdalla käymällä kaikki vastausvaihtoehdot läpi ja laskettamalla tehtävien pisteet jokaisella mahdollisella vaihtoehdolla. Tämä oli varsin työläs, suurta huolellisuutta ja aikaa vaativa vaihe, mutta kun koodi saatiin alusta asti toimimaan oikein ja jatkossa leimausta lukuun ottamatta kaikki tehtävät noudattivat samaa logiikkaa, voitiin laskennan suorittava VBA-koodi pienin muutoksin kopioida tehtävästä toiseen ja testauksen tarve väheni jatkossa huomattavasti. Leimauspisteiden laskennassa ei ollut mahdollista kokeilla kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja johtuen eri vastausvaihtoehtojen erittäin suuresta lukumäärästä, joten sen osalta testattiin laskentakoodin toimintalogiikkaa vain tiettyjen perus- ja ääritilanteiden osalta. Lopullisen käyttöönotetun metsätaitosovelluksen testaaminen on tehty laskemalla useampia kilpailukortteja sekä käsin että koneella ja vertailemalla tuloksia. Näin on varmistettu, että pisteet lasketaan kaikilla vastausvaihtoehdoilla oikein. Samoin tulosteita on otettu erilaisilla tulostimilla ja vertailtu tulosteiden luettavuutta. Tässä suhteessa väritulostin on ollut ehkä parempi vaihtoehto kuin mustavalkoinen, joita useimmat lasertulostimet esimerkiksi toimistoissa vielä ovat. Myös todellisia kilpailutilanteita simuloitiin, jolloin saatiin varmistus ohjelman toimimisesta kilpailun kaikissa vaiheissa ja käsiteltäessä suuria tietomääriä. Samalla pohdiskeltiin erilaisia toimintotapoja tulostenlaskentatilanteeseen eli lähinnä sitä, täytyykö tulospalvelun rutiineja kenties muuttaa uuden laskentasysteemin takia. Ohjelmakehityksessä, ohjelmoinnissa ja testausvaiheessa kiinnitettiin myös erityistä huomiota mahdollisten näppäilyvirheiden eliminoimiseen ja niiden huomaamiseen, koska tiedettiin, että kilpailutilanteessa tietojen syöttäjinä toimivat metsätalouden perustutkintoa suorittavat opiskelijat ja heidän konekirjoitustaitonsa ei välttämättä ole

18 14 kovin harjaantunutta. Mikäli näppäilyvirheet saadaan mahdollisimman vähiin tuloslaskennan aikana, on ohjelmasta saatu hyöty kaikkein suurin. Ohjelma laskee pisteet kyllä aina oikein, mikäli tiedot pitävät paikkansa. Tässä testausvaiheessa palattiin usein takaisin toteutusvaiheeseen tekemään pieniä muutoksia ohjelmaan. 3.7 Käyttöönotto Ohjelmiston käyttöönotto tulee aina tehdä hallitusti ja suunnitellusti. Käyttöönottoon liittyviä vaiheita ovat mm. - käyttäjien koulutus - asennus - käyttäjätestaus - pilot-käyttö - rinnakkaiskäyttö ja - tietokantojen ym. siirrot. (Ohjelmistoprosessi 2003). Metsätaito -ohjelma otettiin ensikerran käyttöön syksyllä Tätä ennen kävimme Unto Pikkaraisen, joka vastasi kyseisen kilpailun tuloslaskennasta, kanssa läpi ohjelmankäytön. Unto vastasi sitten omassa organisaatiossaan tulospalvelussa työskennelleiden opastuksesta. Ensimmäisissä kilpailuissa oli myös jatkuva valmius muuttaa tulospalvelu takaisin perinteiseen manuaaliseen laskentaan. Näin varmistettiin vielä kilpailujen sujuvuus, mikäli ohjelmassa olisi tullut vielä testaamisesta huolimatta eitoivottuja yllätyksiä. Mitä suuremmasta ja yrityksen toiminalle kriittisestä tietojärjestelmäprojektista on kyse, sitä tärkeämpää on mielestäni käyttöönottovaiheessa säilyttää ja ylläpitää myös vanhaa järjestelmää. Vanhasta järjestelmästä saadaan heti käyttöönottovaiheessa helposti varmasti paikkaansa pitäviä tietoja, joita voidaan vertailla uuden järjestelmän antamiin tietoihin. Näin mahdolliset virheet uudessa järjestelmässä paljastuvat helpommin ja nopeammin. Siihen, kuinka kauan vanhaa järjestelmää kannattaa pitää toiminnassa, ei voi antaa yksiselitteistä vastausta. Kuitenkin ainakin niin kauan, että ollaan sataprosenttisen varmoja, että uusi järjestelmä toimii kuten on toivottu.

19 3.8 Ylläpito 15 Ylläpitovaiheessa seurataan tuotannossa olevan tietojärjestelmän toimintaa. Seurannan avulla selvitetään, ovatko tietojärjestelmän käyttämät tiedot oikeita ja ajantasaisia, palveleeko tietojärjestelmä sille määriteltyjä tehtäviä ja palveleeko tietojärjestelmä käyttäjää. Ylläpidon tarkoitus on myös säilyttää tietojärjestelmän toimintakunto ja kehittää järjestelmää koko järjestelmän eliniän. (Jaakohuhta & Kiianmies 1998, 371.) Tietojärjestelmän ylläpito voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: - asiakkaan ongelmien ratkomista käyttöönotossa - korjaava ylläpito eli virheiden korjaaminen - mukauttava ylläpito eli kehittäminen ohjelman muuttaminen vaatimusten muuttuessa uusien piirteiden lisääminen. (Ohjelmistoprosessi 2003). Metsätaito -ohjelmassa tietojen oikeellisuuden tarkistus, tietysti sen jälkeen kun testausvaiheessa jo testattiin ohjelman toimivuus, toteutuu parhaiten viemällä lasketut tulokset kilpailijoiden nähtäville. Jokainen kilpailija on tietoinen omista vastauksistaan ja mahdolliset virheet tuloslaskennassa paljastuvat kokemusten mukaan välittömästi. Syy tuloslaskennan virheisiin on useimmiten jonkun tehtävän vastauksen erilaisessa tulkinnassa kilpailijan kilpailukortissa tai aina mahdollinen tietojen syöttövirhe. Koska asiakas eli ohjelman tilaaja on ollut jatkuvasti mukana ohjelmiston kehityksessä, ei ohjelman käyttöönotossa ole ollut mitään ongelmia. Korjaavan ylläpidon osuus tulee vastaan mahdollisten ohjelmistovirheiden ilmetessä. Ohjelmaa on kuitenkin käytetty jo niin monta kertaa ja lisäksi vielä suurelle kilpailijajoukolle, että suoranaisia ohjelmavirheitä en usko enää löytyvän. Mukauttava ylläpito eli kehittäminen astuu kuvaan, jos kilpailun säännöt, kilpailukortti tms. muuttuu. Uusia piirteitä on ohjelmaan jo lisätty, lähinnä SM-kisojen vaatimusten takia. Näitä olivat lähtölistojen arvonta ja joukkuetulosten laskenta. Näiden kehittämisestä oli vahvasti mukana metsätalousinsinööri Asmo Hyvärinen Etelä-Savon metsäkeskuksesta. Ohjelman toteutus ohjelmoinnin avulla johtaa siihen, että muutosten tekeminen on mahdotonta, jos ei hallitse ohjelmointia. Ohjelman dokumentointi eli ohjelman toteu-

20 16 tustavan kirjallinen selvittäminen olisi seuraava vaihe, joka kuuluisi tehdä kaikille ohjelmille. Dokumentoinnin avulla ohjelmoinnin hallitseva henkilö pääsee helpommin käsiksi ohjelman sielunelämään. Näin ohjelman kehittäminen ei jäisi muutamien henkilöiden osaamisen varaan. 4 PÄÄTELMIÄ Olipa sitten kyse pienestä tai suuresta tietojärjestelmästä, niin niiden kehittäminen on edennyt todennäköisesti samanlaisten periaatteiden mukaan. Elinkaarimallien vaiheet löytyvät kaikista, mutta eri vaiheissa tehtyjen toimenpiteiden laajuus vaihtelee suuresti. Yhteistä on kuitenkin aina se, että mitään ei voi tehdä ennen perusteellista taustaselvitystä. Metsätaitokilpailun tuloslaskentaohjelman kehityskin eteni tiettyjen perusvaiheiden kautta, vaikka kyseessä oli vain pienimuotoinen tietojärjestelmän kehittäminen. Esitutkimusvaiheessa tarvitaan aina yhteistyötä järjestelmän kehittäjän ja yrityksen toiminnan tuntevien tahojen välillä. Mitä tarkemmin kehityskaaren alkuvaiheessa saadaan määriteltyä tulevan järjestelmän tehtävät, sitä parempi järjestelmä saadaan aikaiseksi. Näin ollen yrityksen oma henkilöstö on osaltaan avainasemassa koko järjestelmän onnistumisen kannalta. Tietojärjestelmän elinkaarimallin tunteminen auttaa ymmärtämään alkuselvitysten tärkeyden. Vaikea on tehdä ohjelmaa, kun ohjelmoijalle pitää kertoa, että männyssä on pitkät neulaset ja kuusessa lyhyet. Tämä Kajaanin automatiikka -yrityksessä vuonna 1991 kuulemani lause kertoo minusta paljon. Kyseessä oli silloin monitoimikoneiden mittalaitteiden alkuaikojen ohjelmistokehitystyö, joka oli hankalaa, koska ohjelman tekijöillä ei ollut oikein aavistustakaan, mitä ohjelman pitäisi tehdä. Lisäksi ohjelman tilaajilla ei ollut aavistustakaan, miten ohjelma tehdään. Kajaanin automatiikan silloinen tuotantopäällikkö sanoi maksavansa mitä tahansa ohjelmoinnin hallitsevasta metsätalousinsinööristä. Metsätaitokilpailun tuloksenlaskentaohjelman suunnittelua ja tekoa helpotti huomattavasti se, että ohjelman tekijällä ja ohjelman tilaajalla oli tietämystä niin tietotekniikan kuin metsäalan puolelta. Ymmärrys siitä, mitä tarvitaan oli molemmilla osapuolilla yhtenevä heti ohjelman tekemisen alkumetreiltä saakka.

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon 31.10.2008 Harri Laine 1 Ohjelmisto Tietokoneohjelma (computer program) toimintaohje, jonka mukaan toimien tietokone suorittaa jonkin tietojenkäsittelytehtävän

Lisätiedot

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä HELIA TiKo-05 1 (10) Johdanto Tiedon varastointi?... 2 Tieto?... 2 Varasto?... 3 Tietovarasto?... 4 Miksi tietovarastoja?... 5 Tietojen käsittely... 6 Tietovarastot ja tietojärjestelmät... 7 Tietovarasto

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc., Mountain

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D VERSIONHALLINTA PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2005 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 10.12.2006 Lauri Kiiski Suomennettu 3 (8 ) SISÄLLYS

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

5. Kokonaisratkaisuvaihtoehtojen arviointi ja valinta

5. Kokonaisratkaisuvaihtoehtojen arviointi ja valinta KJR C2005 Tuotesuunnittelu, 2016 5. Kokonaisratkaisuvaihtoehtojen arviointi ja valinta Raporttien arviointi ja palaute Yleistä Alkuun tärkein: Muistakaa arvioida ainakin se, miten ratkaisuvaihtoehdot toteuttavat

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot