Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat"

Transkriptio

1 Rakennusala Keskeiset ympäristönäkökohdat Luonnonvarojen ja energian kulutus Maa-alueen käyttö uudisrakentamisessa Toiminnoista syntyvät päästöt maaperään ja vesistöön Melu- ja pölyhaittoja aiheuttavat työvaiheet Terveysriskit Jätteiden syntyminen Rakennusmateriaalien valmistus ja rakentaminen kuluttavat luonnonvaroja yli 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Merkittävän osan muodostavat sora, kivimurske ja muut rakentamisen maaainekset sekä rakennusteollisuuden raaka-aineet teräs, betoni, tiili, puutavara ja erilaiset muovit. Osa käytetyistä luonnonvaroista muuttuu jo rakennustyömaalla jätteeksi, osa myöhemmin rakennusten korjaus- ja purkamisvaiheessa. Tee ainakin nämä Rakentaminen, kunnostus ja purkaminen Materiaalitehokkuus tarkoittaa mahdollisimman suuren hyödyn tuottamista käytettyyn materiaalipanokseen nähden. Käyttöön otetun luonnonvaran hyödyntäminen mahdollisimman pitkään on ympäristön kannalta järkevää ja tehokasta. Samalla vähennetään syntyvän jätteen määrää. Rakennuksen pitkäikäisyyttä voidaan lisätä ottamalla jo suunnittelussa huomioon vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset. Pitkäikäisyyttä lisäävät myös rakennuksen ja rakennusosien muuntojoustavuus ja huollettavuuden helppous. Tietoa materiaalien ympäristövaikutuksista saa RT-Ympäristöselosteista. Valitse mieluummin ympäristöä vähemmän kuormittava tuote. Työvaiheiden suunnittelulla, hyvällä aikataulutuksella ja ohjeistuksella voi välttää turhia vaurioita materiaaleille ja rakennukselle. Kosteusvauriot materiaaleille ja rakennukselle voi estää suojaamalla kosteudelle alttiit eristeet. Estä valuvan veden pääsy eristetilaan tai julkisivupinnalle. Kata rakennus aluskatteella. Hyödynnä LVI-asennuksissa esivalmistusta ja minimoi materiaalihukka leikkaussuunnittelulla ja kierrättämisellä. Lajittele teräksen, puun ja muoviputkien hukkapalat pituuden ja koon mukaan uudelleen käytettäväksi. Lisää yksityiskohtaisia neuvoja materiaalien käyttöön saa HSY:n sivuilta osoitteesta: > töissä > rakennusala. Neuvoja rakennuksen ympäristökuormituksen ja materiaalitehokkuuden selvittämiseen löytyy Rakennusliiton sivuilta osoitteessa: /linkit/kehitysjaprojektit/projektit. Melu ja päästöt Muista tarkistaa työhankkeiden ilmoitus- ja luvanvaraisuudet. Vältä suunnittelulla ja turvallisilla työmenetelmillä riski maaperän pilaantumisesta tai pohjaveden saastumisesta. Meluhaittoja vähentävät työvaiheiden ajankohdan suunnittelu ja ajankohtien tiedotus sivullisille. Purkutöissä kannattaa käyttää suojaseiniä estämässä pölyn leviämistä. Työntekijöillä on oltava riittävät henkilökohtaiset suojaimet. Työtilan voi alipaineistaa ja tehdä kohdepoistoja. TOIMIALAKORTTI 1 / 5

2 Rakennuksen elinkaarenaikaisiin CO 2 -päästöihin vaikuttavat pääasiassa rakennuksen energialähteen valinta, kuinka energiapihi rakennus on sekä rakennusmateriaalien valinnat. Energiatehokkuus ja sisäilmanlaatu Rakennuksen lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri kuin sille määritetty vertailulämpöhäviö. Rakennuksen vaippa eli seinät, ikkunat, ala- ja yläpohja muodostavat noin 66 % rakennuksen lämpöhukasta. Rakennuksen lämpöhukan tasauslaskentaoppaan ja ohjeet (2010) saa osoitteesta: Rakennuksen energiatehokkuutta voi lisätä kiinnittämällä huomiota energiansäästöominaisuuksiin sekä valitsemalla rakennuksen lämmön ja sähkön lähteiksi uusiutuvia energialähteitä. Kunnollisella lämmöneristyksellä ja riittävällä ilmaraolla saadaan terveellinen sisäilma ja kohennetaan rakennuksen energiatehokkuutta. Lämmöneristyksessä ja ilmaraon tekemisessä kannattaa huomioida, ettei yli 250 mm ulkoseinän paksuus vaikuta rakennusoikeudessa sallittuun rakennuksen pinta-alaan. Tarpeeksi paksun eristyksen voi tehdä ilman, että se vähentäisi käytettävää pinta-alaa. Kosteusteknisten riskien riittävä huomiointi suunnittelussa (esim. toimiva ja oikein mitoitettu ilmanvaihto) poistaa kosteuskuormaa ja ehkäisee homevauriota. Valitse M1-päästöluokiteltuja rakennusmateriaaleja ja ilmanvaihtotuotteita. Lisätietoa Rakennustietosäätiön (RTS) sivuilta: Tutustu VTT:n kehittämään käsikirjaan Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Se on ladattavissa osoitteesta: Jätehuolto Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on toimitettava hyötykäyttöön jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteet voidaan lajitella joko syntypaikalla tai toimittaa lajiteltaviksi sekalaista rakennusjätettä vastaanottaviin laitoksiin. Ks. tarkemmat ohjeet tämän kortin liitteestä Rakennusjätteet lajiteltava o Ideoita työmaan jätemäärän vähentämiseksi tarjoaa mm. HSY:n sivusto osoitteesta: ksu > töissä > rakennusala ja /jatehuolto Ongelmajätteet Ongelmajätteet tulee aina erotella muusta jätteestä ja toisistaan. Ongelmajätteitä ovat mm. maalit, liimat, lakat, liuottimet, kyllästetty puu, jäteöljyt, akut, liuotinpohjaiset tiivistemassat ja loisteputket. Yritysten ongelmajätteiden vastaanotto on pääasiassa HSY:n Kivikon Sorttiasemalla. Ks. liite. Kemikaalit Yrityksellä on lain määräämä velvoite huolehtia, että kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään turvallisesti. Vaarallisten kemikaalien merkintöjen tulee olla kunnossa, ja kemikaaleista on pidettävä ajantasaista luetteloa. Luettelo ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet tulee säilyttää työntekijöiden nähtävillä. Käytä kemikaaleja taloudellisesti ja mieti myös voisitko korvata joitain kemikaaleja vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Terveysriskejä Asbestin purkuun tarvitaan työsuojelupiirin lupa. Asbestin poistossa tila on alipaineistettava ja käytettävä erityisiä suojavälineitä ja työmenetelmiä. Asbestijäte ja asbestijätteen vastaanottaja on kirjattava. Asbestijäte on pidettävä erillään muusta jätteestä. Ks. liite. TOIMIALAKORTTI 2 / 5

3 Piilevissä kosteusvaurioissa rakennuksen rakenteisiin on voinut päästä mikrobikasvustoa, joka aiheuttaa homeongelman. Jos työntekijä epäilee kosteusvauriota rakennuksessa, hänen tulee ilmoittaa siitä esimiehelleen. Tietoa homevaurioiden estämisestä rakentamisessa saa mm. o o o > Maankäyttö ja rakentaminen > o Rakennuksen terveellisyys > Kosteus- ja homevaurioiden estäminen. Keskeistä ympäristölainsäädäntöä Lisätietoa Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset : /jatehuolto > palvelut > jätehuoltomääräykset (pdf) Kunnan ympäristönsuojelumääräykset: o Helsinki : /ymparistonsuojelumaaraykset o Espoo : > Ympäristö > Luvat ja määräykset >Ympäristönsuojelumääräykset o Vantaa : > Maankäyttö ja ympäristö > Ympäristökeskus > Määräykset > Ympäristönsuojelumääräykset Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/97) Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999) Maankäyttö ja rakennusasetus (895/1999) Suomen rakennusmääräyskokoelma: /rakentamismaaraykset Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusjärjestykset Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet, RT Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Räjähdeasetus 473/1993 Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (318/2006) Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 621/2001 Säädökset löytyvät valtion säädöstietopankista: > ajantasainen lainsäädäntö ww.rts. /proj/rakennuttaja Lisätietoja: Toimialakortti on tehty Tarkistettu 5/2011 TOIMIALAKORTTI 3 / 5

4 Liite 1. (Huom. Liitteen hintatiedot ovat vuodelle 2011) Rakennusjätteet lajiteltava Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on kerättävä erikseen ja siitä on erotettava ja toimitettava hyötykäyttöön (Pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset 8 ): 1. kyllästämätön rakennuspuutavarajäte, jos sitä syntyy työmaalla yli 50 kg viikossa 2. keräysmetalli, jos sitä syntyy työmaallayli 50 kg viikossa 3. keräyskelpoinen pahvijäte, jos sitä syntyy työmaalla yli 50 kg viikossa 4. ongelmajätteet, kuten kyllästetty puu, on aina kerättävä erikseen. Valtioneuvoston päätöksessä rakennusjätteistä (295/97) määrätään suurille työmaille lisälajittelua. Jos rakennusjätettä syntyy yhteensä yli 5 tonnia, betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet tulee erotella ja hyödyntää sekä maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet, jos näitä syntyy yli 800 tonnia. Puujäte Käsittelemätön puujäte kannattaa antaa tai myydä polttopuuksi. HSY:n Sortti-asemilla Kivikossa, Konalassa ja Ämmässuolla sekä Munkinmäen jäteasemalla Kirkkonummella otetaan vastaan puuta henkilöautolla, peräkärryllä tai pakettiautolla tuotuna. HSY:n keräykseen kelpaa maalattu puu, pinnoitettu puu (melamiini), parketti, lastulevy, kimpilevy, vaneri, kovalevy ja puretut betonilaudat sekä puurakenteet, kuten ovet, kaapit ja kalusteet, joissa voi olla mukana naulat, ruuvit ja pienet heloitukset. Haketusta haittaavat isommat metallit on poistettava. Puujätteen kuorma-autokuormat on toimitettava rakennusjätteen käsittelylaitoksiin. Yhteystiedot ovat seuraavalla sivulla. Metalliromu Pellit, raudoituksessa syntyvät metallijätteet, kaapelinpätkät yms. metalliromun voi toimittaa suoraan romuliikkeisiin, katso romukauppoja internetistä tai puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Romukaupat voivat jopa maksaa lajitellusta metalliromusta. Pahvi Noudoista voi sopia alueella toimivan pahvinkerääjän kanssa tai pahvit voi viedä itse Paperinkeräys Oy:lle, puhelin , katso paperinkeräystä internetistä tai puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Keräyspahvia ovat ruskea pahvi, kartonki ja voimapaperi. Teippejä ja niittejä ei tarvitse poistaa. Ongelmajätteet Muun muassa maalit, liimat, lakat, liuottimet, jäteöljyt, akut, liuotinpohjaiset tiivistemassat, loisteputket ja kyllästetty puu ovat ongelmajätettä. Ne on pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava ongelmajätekeräykseen. Yritysten ongelmajätteistä peritään maksu Kivikon ongelmajäteasemalla. Auton akut ja puhdas voiteluöljy ovat kuitenkin maksuttomia. Kuorma-autokuormat painekyllästettyä puuta ja asbestijätettä (asbestinpurkuyritysten purkamina hyvin pakattuina ja merkittyinä) otetaan vastaan HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa (asbestia otetaan vastaan klo 7 15). Korkeintaan 1 m3 suuruiset erät painekyllästettyä puuta voi viedä myös Sortti-asemille ja Munkinmäen jäteasemalle. Asbestijätteen pienkuormia otetaan vastaan vain Ämmässuon Sortti-asemalla. HSY:n Sortti-asemat ja Munkinmäen jäteasema palvelevat ma pe klo 7 21 Poikkeukselliset aukioloajat löydät HSY:n verkkosivuilta: Kivikko, Kivikonlaita 5, Helsinki. Yritysten ongelmajätteiden vastaanotto avoinna ma pe klo Konala, Betonitie 3, Helsinki. Espoo, Ämmässuontie 8, Espoo. Munkinmäen jäteasema, Munkinmäentie 3, Kirkkonummi. Muu vastaanotto, paitsi puutarhajätteet ja risut. (sekajäte) TOIMIALAKORTTI 4 / 5

5 32,50 Kuorma otetaan vastaan lajitellun jätteen hinnalla, jos yli puolet kuorman tilavuudesta on lajiteltua jätettä. Lajiteltavaksi kelpaa puu, painekyllästetty puu (enintään 1 m3), metalli, pahvi, paperi, kartonki, sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), puutarhajäte, risut sekä väritön ja värillinen pakkauslasi. SER-laitteet (kuten kylmälaitteet ja kuvaputkelliset laitteet) otetaan vastaan korkeintaan 3 kappaletta/laitetyyppi/asiakas/tuontikerta. Pientuojia koskevat tarkat vastaanottoehdot löytyvät HSY:n verkkosivuilta ja erillisestä Sortti-asemat palvelevat -esitteestä. Rakennusjätteiden kuorma-autokuormien vastaanotto (alv 0 %) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, Ämmässuontie 8, Espoo, puh , avoinna ma pe klo rakennusjätteiden sekakuormat (hyödynnettävää alle 30 % tilavuudesta) 112 e/tonni + 16 e/kuorma yli 30 % tilavuudesta hyödynnettäviä materiaaleja, kuten muovia, puuta, metallia, pahvia, sisältävät o sekakuormat 184 e/tonni + 16 e/kuorma puhdas puujäte (ei pinnoitettu tai levytavara) 0 e/tonni + 16 e/kuorma kyllästetty puu 156 e/tonni + 16 e/kuorma, kiviaines, kysy puh Kuusakoski Oy, Kuusakoski-Ekopark, Ämmässuonkuja 1, Espoo, puh , puu- ja metallijätekuormat sekä sekalaiset rakennusjätekuormat. Kivikonlaita 5, Helsinki, vaihde , vain sopimusasiakkaiden isot kuormat. Lassila & Tikanoja Oyj, puujäte- ja metalliromukuormat sekä sekalaiset rakennusjätekuormat Keravan Kierrätysmateriaalin tuotantolaitos, Karhuntassuntie 59, Kerava, vaihde Keravan Kierrätysmateriaalin tuotantolaitoksen pienkierrätysasema, Karhuntassuntie 59, Kerava, puh Konalan siirtokuormausasema, Betonitie 5, Helsinki, puh Viikin siirtokuormausasema, Viikintie 33, Helsinki, puh Muun rakennusjätteen vastaanottopaikkoja Kipsilevyjäte (puhdas ja pinnoittamaton) Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Ojangontie 23, Kirkkonummi, vaihde Betoni- ja tiilijäte Rudus Oy, Betonitie 5, Helsinki, puh , Pitkäsuontie 3, Vantaa, puh Uudelleenkäytettävät rakennusosat ja maa-ainekset Katso ja Hyväkuntoiset rakennusmateriaalit, kuten kiintokalusteet, ovet, ikkunat, sähkölaitteet, kattopellit ja tiilet yms., voi tarjota halukkaille irrotettaviksi. Rakennusosien kierrätys Uusix-verstaat saattaa jopa noutaa ja purkaa, tiedustelut numerosta tai kysy Kyläsaarenkadun rakennustarvikeliikkeiltä. Maantäyttöalueet vain puhtaat ja lahoamattomat maa-ja kiviainekset (tiedustele myös hyötykäyttökohteita). Espoo puh (Martikainen), Vantaa Kulomäki puh ja Pitkäsuo puh (myös helsinkiläisille), Kirkkonummi puh (Nordström). HSY:n jätteenkäsittelykeskus ottaa myös vastaan puhtaita kiviainespohjaisia materiaaleja. Saastuneet maat yhteys kunnan ympäristökeskukseen. Helsinki puh , Espoo puh , Vantaa puh ja Kirkkonummi puh Lisätietoja: HSY Jätehuollon asiakaspalvelu puh , HSY, tammikuu 2011 TOIMIALAKORTTI 5 / 5

Rakennusjäteopas 8. Yhteystiedot Tämä opas on saatavana myös kuntien internetsivuilla. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelupiste Hannikainen Rakentajan talo, Hannikaisenkatu 17 p. (014) 625 070 www.jkl.fi JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Purkutyöstä on aina tehtävä Kotkan rakennusvalvonnalle ilmoitus, josta on ilmettävä jätteiden laatu, määrä ja käsittelypaikat.

Purkutyöstä on aina tehtävä Kotkan rakennusvalvonnalle ilmoitus, josta on ilmettävä jätteiden laatu, määrä ja käsittelypaikat. KOTKAN KAUPUNKI 1(6) OHJEITA REMONTOIJILLE JA RAKENNUSTEN PURKAJILLE Rakentaminen on nykysäännösten mukaan toteutettava ja suunniteltava niin, että rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja käyttökelpoiset

Lisätiedot

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Rakennusjäteopas 2011 Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely remontoijalle uudisrakentajalle purkajalle viherrakentajalle Tämä opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Ympäristöministeriön raportteja 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Riitta Kojo Raimo Lilja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE

JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE JOHDANTO Jätelaki 646/2011 ja jäteasetus 179/2012 sekä Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia rakentajia lajittelemaan kyllästämättömän

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Yritysten jätehuolto. Ekokompassi / yritysneuvojakoulutus 30.10.09 Minna Partti, YTV Jätehuolto

Yritysten jätehuolto. Ekokompassi / yritysneuvojakoulutus 30.10.09 Minna Partti, YTV Jätehuolto Yritysten jätehuolto Ekokompassi / yritysneuvojakoulutus 30.10.09 Minna Partti, YTV Jätehuolto Esityksen sisältö YTV ja HSY Jätehuoltoa koskevat määräykset Yrityksen jätehuollon järjestäminen Jätteen lajittelu

Lisätiedot

Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle

Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle Rakennusjätehanke Cirkulera! Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle Kaksi tieto-opasta rakennusjätteen käsittelystä Länsi-Uudellamaalla Piia Nordström Serie L: Läromedel, 3/2012 Rakennusjätehanke

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi

70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1 2013 70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi Pekka Tuominen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion. Jätepihin rakentajan opas

Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion. Jätepihin rakentajan opas Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion Jätepihin rakentajan opas SANOJA SINULLE, LÄNSIUUSMAALAINEN RAKENTAJA! Oman kodin hankinta on usein tavallisen suomalaisen perheen suurin yksittäinen investointi,

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08

RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08 RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08 Rakentaminen sujuu, kun tarvikkeet ja materiaalit ovat hyvässä järjestyksessä. Järjestystä parantaa toimiva jätehuolto. Fiksu rakentaja suunnittelee huolellisesti ja toimii niin,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö Taitorakenteet-yksikkö YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU 0506/10 / 11 (korvaa ohjeen 11 8/95) / 99) 1.112 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Ohjeen käyttöalue...3

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan. Opas rakennuksen purkajalle

Länsi Uudenmaan. Opas rakennuksen purkajalle Länsi Uudenmaan Opas rakennuksen purkajalle Kun tulee aika purkaa vanha Rakennuksen saavuttaessa elinkaarensa päätepisteen tulee aika purkaa vanha uuden tieltä. Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka olet

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Päivittänyt Ympäristötietoinen Kannus -hanke JUURET ELÄMÄLLE SAATESANAT... 3 OMATOIMINEN JÄTEHUOLTO... 4 Kompostointi...4 Polttaminen...5 Eläinten hautaaminen...5 JÄTTEET

Lisätiedot

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10.

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10. JÄTEOPAS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA...3 2. KUIVAJÄTE (sekajäte)...4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI...5 4. PAPERI...6 5. KERÄYSKARTONKI...6 6. LASI...7 7. METALLI...8 8. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Green Net ry 1/63 RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Selvitys pientalorakentamiseen liittyvän rakennusmateriaalijätteen muodostumisesta, määristä, käsittelytavoista, kuljetuslogistiikasta sekä

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

TERVETULOA HYÖTYJÄTEASEMALLE!

TERVETULOA HYÖTYJÄTEASEMALLE! TERVETULOA HYÖTYJÄTEASEMALLE! Vestia on mukana kotisi jätehuollossa Vestia hoitaa kotitalouksien jätehuollon käytännön järjestelyt Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestinjokilaaksoissa. Päivittäin tyhjennämme reilut

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot:

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Jätehuollon esimies Raimo Eklund, p. 020 632 3433 (neuvonta, aluekeräyspisteet) Jätehuollon harjoittelija, Minna Ilottu, p. 0400 115 692 ( neuvonta ) Johtava ympäristötarkastaja Jaana Leppänen,

Lisätiedot