HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä"

Transkriptio

1 HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä Living Lab Expo Haaga-Helia AMK, Porvoo Asko Kippo Projektinjohtaja Metropolia ammattikorkeakoulu

2 HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Etelä-Suomen EU-yksikkö, EAKR-rahoitus; Projektitietoa Projektin kesto Projektin tila nyt Kokonaisbudjetti Sovellusalue , M1 M30 Käynnissä 2,069 Milj. eur. EAKR/Hyvinvointi Projektin koordinaattori Metropolia AMK Partnereita Rahoittaja 9 partneria Päijät-Hämeen Liitto EU/Etelä-Suomen Aluekehitysrahasto

3 HEA Visio, missio, strategia Visio Missio Strategia Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatioiden kehittäminen Ikääntyvien ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja energiatehokasta asumisturvallisuutta lisäävät sosiaaliset ja tekniset ratkaisut Käyttäjälähtöisten liikkuvien palvelujen kehittäminen, kotona asumisen tukeminen, uusien toimintaja palvelumallien kehittäminen, hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta lisäävien rakennus- ja hyvinvointiteknologisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönottaminen

4 Energiatehokkuu-a ja hyvinvoin2a kestävällä kehityksellä Turvallisuuden parantaminen Esteettömyyden huomioiminen Yksinäisyyden vähentäminen Omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (ruoka, liikunta, lepo) Yhteisöllisyyden ja liikunnaliisuuden aktivointi Yksilöllisten ja palveluketjun toimintamallien kehittäminen Teknologiainnovaatioiden tuottaminen ja soveltaminen Hyvinvointia parantavan energiatehokkuuden edistäminen Sosiaalisesti Ekologisesti Taloudellisesti Älykkään tieto- ja palvelujärjestelmän kehittäminen Käyttäjiä osallistava ja vahvistava voimavarojen tukeminen Uudet kumppanuudet ja kehittämisverkostot tekniikan ja hyvinvointialan toimijoiden kesken Työllisyysvaikutukset ja uudet palveluinnovaatiot

5

6 HEA-työpaketit: Työpaketti 1; Aalto CKIR! Verkottuminen! Työpaketti 2; Metropolia HYTO, Käyttäjälähtöisen innovoinnin mallit ja metodit! Hyvinvointipalvelujen ja palvelumallien Tarvelähtöinen viitekehys innovaatiotoiminnalle" kehittäminen! Toimintamallin luominen" Turvallisuusriskien tunnistaminen" Kerätyn datan analysointi ja benchmarking" Luodaan yhdessä ikäihmisten asumista ja elämänlaatua tukevia palvelutuotteita ja malleja" Vaikuttavuuden arviointi" Monialaista tekniikan ja sosiaali- ja terveysalojen yhteistyötä" Verkottuminen! Työpaketti 5; Metropolia TETU! Projektin hallinnointi ja koordinointi! Aikataulut, tavoitteet, budjetti, hankinnat" Raportointi (väli- ja loppu-), teknis-taloudelliset asiat, kirjanpito (kustannukset ja rahoitus), maksatushakemukset, kokonaisseuranta, tiedonkulku, jne"! Verkottuminen! Työpaketti 3; Metropolia TETU! Energiatehokkuuden parantaminen ja käyttäjiä palvelevan ICT-järjestelmän kehittäminen! Pilottien ongelmakartoitukset, energiakatselmukset ja palvelujen tarvekartoitus" Kulutusmittausten ICT-järjestelmä" Vaikuttavuus ja yleistettävyys" Työpaketti 4; GreenNet, Tiedottaminen ja tulosten hyödyntäminen! Koko projektin tulosten julkistaminen, tiedon levittäminen ja hyödyntäminen laajasti" Projektin sisäinen ja ulkoinen tiedonsiirto" Tiedotteet, esitteet, nettisivut, seminaarit, työpajat, tiedotuslehdet, dvd, konferenssi, messut, jne." Verkottuminen!

7 HEA- hankkeen painopisteet Living Lab metodologia ICTjärjestelmän kehittäminen Energiatehokkuuden parantaminen 6 pilot- kohdetta Hyvinvointipalvelujen kehittäminen

8 Ohjelma- alue ja HEA- pilotkohteet:

9 HEA- pilo2t: HELSINKI, Arabianranta, Loppukiri-senioritalo ELIMÄKI, KORIA, Elimäen Puustelli LAPPEENRANTA EKSOTEn Mallu-palveluauto MÄNTSLÄ, Osuustien vanhustentalo PORVOO, Palomäen palvelukeskus SALO, Hakastaron opiskelija-asuntola

10 Energiatehokkuudella hyvinvoin2a: Energiatehokkuus Mittaustiedon keruu Turvallisuus Esteettömyys Tilat, olosuhteet Viihtyvyys, toiminta, palveluprosessit ICT-järjestelmän käyttö Hyvinvointipalvelut ja toiminnot Käyttäjäryhmien hyvinvoinnin parantuminen

11 Energiatehokkuudella hyvinvoin2a: Hyvinvointi Yritykset Pilotit: P1 P2 P3 P4 P5 P6 Living Lab - työskentely Saimaa AMK Laurea KyAMK Arcada Metropolia ICTjärjest. Energiatehokkuus GNF; Tiedottaminen, tulosten hyödyntäminen Aalto; Vaikuttavuus, mallit Metropolia Arcada TurkuAMK Saimaa AMK

12 Monialaiset oppimisprojek2t ja niiden hallinta Asiakkaan tarve Ongelman ratkaisu Monialainen ohjausryhmä: TETU/HYTO/TIVI/RAKI Opiskelijaryhmät Uutta oppimista, opintopisteet (ei rahaa) Selvitys- raportti Ratkaisun vaihtoehtoja

13 HEA Living Lab Käyttäjälähtöinen innovointi HEA-hankkeessa hyödynnetään käyttäjälähtöistä innovointia tuomaan esille uusia ideoita, menetelmiä ja ratkaisuja kehitettäessä ihmisten hyvinvointiin, hyvinvointipalveluihin ja turvallisuuteen sekä asumiseen ja asuinympäristöön liittyviä energiatehokkuutta ja energian säästöä parantavia ratkaisuja. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien tarpeiden ja toiveiden tarkka huomioiminen kaikissa kehitysvaiheissa (ideointi, määritys, suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi) mahdollistaa ja varmistaa toimivan ja moniulotteisen ratkaisun (palvelun tai tuotteen) löytymisen. Käyttäjiä motivoi heidän esittämänsä ideat, esille tulleet ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot sekä tietoisuus siitä, että he itse ovat mukana kehittämässä ja parantamassa oman työympäristönsä toimintaa, palvelua, laatua tai turvallisuutta. Käytännössä se tarkoittaa toimintaa, jossa tuotteiden ja palveluiden käyttäjä itse osallistuu niiden tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämiseen käyttäjän omassa arjessa osana monitoimijaverkostoa eli ekosysteemiä.

14 Living Lab työskentelyn peruselemen-ejä ovat: 1 käyttäjälähtöisyys, jossa käyttäjät ovat yhteisöllisesti mukana toimintaympäristönsä kehittämisen kaikissa vaiheissa 2 avoin innovaatio, joka mahdollistaa ja jakaa havaitun idean kaikkien toimijoiden kesken 3 mukana olevien toimijoiden muodostama yhteistyöverkosto (ekosysteemi, myös kansainvälisesti) sekä 4 käyttäjän läheisyyteen rakennettu tosielämän testiympäristö, jossa voidaan testata käyttäjälle asetettuja odotuksia ja vaatimuksia ja löytää mahdollisia parhaita käytänteitä tulosten laaja-alaiseen hyödyntämiseen

15 Living Lab toimijoita ovat: 1 fokusoidut käyttäjät ja käyttäjäryhmät, jotka ovat aktiivisia toimijoita ja osallistujia hankkeen kaikissa vaiheissa 2 mahdollistajat, jotka luovat ja mahdollistavat testiympäristön, 3 kehittäjät, jotka tarjoavat toteutuksen menetelmät, työkalut, resurssit, ym. palveluita, sekä 4 hyödyntäjät, jotka ovat valmiit kehittämään uuden tuotteen tai palvelun, jolla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa.

16 Living Lab toimintatapa; ARVIOINTI Kokeilu, testaus, tulosten Hyödyntäminen ja arviointi KÄYTTÄJÄKOKEMUS Käyttäjien kokemus, ideointi ja tarpeiden huomioiminen TOTEUTTAMINEN Määriteltyjen kohteiden ja suunnitelmien toteuttaminen SUUNNITTELU Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (tekninen, käyttö ja ylläpito) sekä asenteiden muuttaminen

17 Living Lab-työskentely, käyttäjien osallistuminen Ideointi, ongelman määritys Suunnittelu ja kehitys Testaus ja validointi Seuranta Ideointi toiveet Ongelmien esille tuominen Keskustelu Energiakatselmus Parannusehdotukse t Referenssitaso Keittiöselvitykset Parannusehdotusten prioritointi ja toteutus Ratkaisujen kehittäminen Käyttäjien tarpeiden huomioiminen Ongelmanratkaisu Toteuttaminen Käyttö, testaus Uudenlainen oppiminen Käyttäjä-kokemukset Palautteet Parannusehdotukset Muutoksen ymmärtäminen Jatkuva seuranta Jatkuva parantaminen Arvioinnit Raportit Suositukset Parhaat käytänteet Käyttäjien asenteiden muuttuminen ja uudenlainen toimintatapa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja energian säästöön liittyvissä asioissa

18 Hyvinvoin2in lii-yviä innovaa2oita Käyttäjälähtöiset innovaatiot Kehitysryhmien tuottamat innovaatiot Luovuus, Herkkyys, Yhteistyö, Rohkeus Ikääntyneiden kotona asumista tukevat innovatiiviset ratkaisut Markkinoilla olevat jo kehitetyt tuotteet ja ja palvelut

19 HEA Living lab -työskentely WORKPLACE ORGANISATION LEARNING MATERIAL PROVIDER Seuranta, parantaminen Henkilökunta Sidosryhmät mentor LEARNER Käyttäjät Asukas manager LEARNING TECHNOLOGY PROVIDER Priorisointi tutor Omistaja counsellor Tarvemäärittely LEARNING INSTITUTIONS Toteutus

20 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Asiakaslähtöisyys Muita teemoja Ikäihmisten tarpeiden huominen Ikäihmisten hoidossa ja palvelussa asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että asiakas on kaiken lähtökohta. Jotta hyvä hoito voidaan turvata, tulee olla käytettävissä tietoa siitä, mitä asiakas pitää hyvänä ja tavoiteltavana. Asiakaspalautteiden kerääminen ja hyödyntäminen ovat keinoja tuottaa asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakasta pyritään ymmärtämään ja syvennytään hänen elämäntilanteeseen, kokemuksiin, menetyksiin, pettymyksiin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja haaveisiin Asiakkaan osallistumisen edistäminen Asiakaslähtöisyys tarkoittaa mm. seuraavia asioita: yksityisyyden kunnioittaminen, työntekijöiden hyvää ammattitaitoa, samat vakituiset työntekijät, joustava tiedonkulku, sopimusten noudattaminen, kiireetön ilmapiiri, asiakkaan hyvä kohtelu, mahdollisuus osallistua omaa hoitoa ja palvelua koskevaan päätöksentekoon Esteettömyys asunnoissa selvitettävä, (koti)palvelujen hyvä laatu ja saatavuus kaikessa toiminnassa, asuntoratkaisuissa, liikennejärjestelyissä, kaupallisissa ja muissa palveluissa, sivistys- ja liikuntatoimessa sekä kulttuurielämässä Yhteisöllisyyttä, laatua ja vaihtoehtoja

21 Erilliset käyttäjäosastot Asuinhuoneet Käytävät Keittiö Ruokailutilat Pesutila Ympäristö Tilat Henkilökohtainen hyvinvointi Terveyden omavalvonta Toiminnallinen aktivointi Terveellinen ravinto Energiatehokkuus, Sisäilman laatu Ilmastointi Lämmitys Valaistus Kiinteistön olotila Yhteisöllisyys, viihtyminen, osallistuminen Musiikki, laulu, harrastukset, liikunta

22 Hyvinvoinnin parantamiseen vaikuttavat: 6. Hoiva, huolenpito, hellyys 5. Turvallisuus 1. Yhteisöllisyys, sosiaalisuus, elämykset, kokemukset Hyvinvoinnin parantaminen 4. Ravinto, arvokkuus, juhlat 2. Liikunta, fysioterapia Harrastukset, kulttuuri 3. Teknologia, tekniset sovellukset, energiatehokkuus

23 Aihe Ruoan terveysvaikutukset ja lisäaineriskit: Tarkennus 1 Ikääntyneiden ruoka ja ruokailu Terveysvaikutukset (funktionaalisuus) Ravitsemuksellisuus (ruoan koostumus) Laadulliset ominaisuudet Lisäainepitoisuudet, riskit Arvio turvallisuudesta Ravitsemusvalistus, ruokavalion kokonaisuus, monipuolisuus, tasapainoisuus, nautinnollisuus, kohtuullisuus, ruokailutottumukset, ruokapäiväkirja, ruoka-ainetestit Ravintosuosituksia, suojaravintoaineet (vitamiinit), kivennäisaineet (antioksidantit, flavonoidit), luontaistuotteet Virheravitsemus, aliravitsemus Energia, laihduttaminen ja painonhallinta Terveydenhoito (verenpaine, diabetes)

24 Ruoan terveysvaikutukset ja lisäaineriskit: Aihe 1 Ikääntyneiden kokonaisvaltainen terveys Tarkennus Terveys Ravinto Liikunta Uni Alkoholi Tupakka Mielenterveys Muisti Näkö ja kuulo Päivittäinen elämä Terveyden hoito, itsehoito, ennakoiva tuki, varhainen puuttuminen Ravitsemustilaan vaikuttavat tekijät, terveellinen ruokavalio, ruoan monipuolisuus, suojaravintoaineet, ruoan energisyys, ruoan rasvakoostumus, ravintosuunnittelu, suun terveys ja hygienia, aliravitsemus, painonhallinta, ruokailutottumusten arviointi Terveyskunto, liikkuminen, lihasvoima, motorisuus (tasapaino), kaatuminen, aineenvaihdunta, jalkaterveys (jalkahygienia, fysioterapia), nivelliikkuvuus, luun vahvuus, liikunta vaikuttaa painoon, terveyteen, mielialaan Unen laatu, unihäiriö, unettomuus, univaje, nukahtaminen, uniapnea Vaikuttamalla terveyteen, sosiaaliseen toimintaan ja elinympäristöön Mieleen painaminen (oppiminen), mieleen palauttaminen, sosiaalinen elämä, liiku, käytä muistia, ravinto

25 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Tekniikan käy-äjälähtöiset innovaa2ot - 2imin tuloksia 1. Johtopäätöksiä Asukkaiden fyysiset rajoitteet ja avuntarve Asukkaiden ilon aiheita Ikääntyneiden sosiaaliset suhteet Asukkaille järjestetty toiminta Asukkaiden itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus Asukkaat omaiset -vuorovaikutus Asukkaiden yhteisöt Rakennuksen puutteet ja vahvuudet Turvallisuuden tunne Apuvälineitä arkeen Askartelu, luonto, eläimet, liikkuminen Ystävätoiminta, yhteisöllisyys Liikkuminen, askartelu, kerhot, musiikki Joustava toiminta, oma rytmi, apuvälineet, turvateknologia, anna aikaa Oma rooli perheyhteisössä, asioiden hoitaminen yhdessä, omaisten vierailut Tiivistä yhdessäoloa, kyläyhteisöt, järjestöt, vapaaehtoistoiminta Esteettömyys, tilojen puutteet, talojen fyysiset rajoitukset Apu lähellä, palvelut, turvaranneke, kaatumispelko, fyysinen heikkous

26 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Tekniikan käy-äjälähtöiset innovaa2ot - 2imin tuloksia 2. Johtopäätöksiä Teknologian hyödyntäminen ja siihen liittyvien asenteiden parantaminen, hoitotyön tueksi Asukkaiden terveyden seuranta Henkilökunnan vastuu työssä Hoitotyön lisäksi tehtävät työt Henkilökunnan työssäjaksaminen Sisäpuutarhan hoito Ideoiden jalkauttaminen ja käytettävyyden seuranta Sosiaalisen median hyödyntäminen Sähköinen reissuvihko Vaihtelee, heikko käytettävyys, viihde- ja virkistystarkoituksiin, turvateknologia, videopuhelut, tietokone ja internet, muotoilu tärkeä, potilastietojärjestelmät Säännöllisesti, tarpeen mukaan Kiire on aina, yöhoitajalla raskas vastuu Paljon, monenlaista Kiire, stressi, resurssipula Tehtävät oikein, kerättävä käyttökokemuksia Smart Care TV

27 Metropolia mukana monessa pilo2ssa: Arcada AMK Helsinki Arabianranta Yhteisöllinen omistustalo Saimaa AMK LUT Etelä-Karjala Haja-asutusalueen Omakotitalot Mallu-palveluauto Metropolia AMK Tetu, Hyto, Tivi, Raki Mäntsälä Osuustie Palvelutalo Salo Hakastaro Monikulttuurinen Opiskelija-asuntola Turku AMK Porvoo Palomäki Palvelukeskus Koria, Elimäki Elimäen Puustelli Palvelukeskus Laurea AMK Kymen AMK

28 Laurea AMK: T1 Hoitoteknologisten ratkaisujen kartoitus ja tutkiminen palvelukeskuksessa Kartoitettu, millaisia hoitoteknologisia ratkaisuja ja apuvälineita on tarjolla muistisairaiden ikääntyneiden ja vammaisten kuntouttamisessa ja tukemisessa asukkaiden arjessa T2 Palvelukeskuksen tilojen ja fyysisen ympäristön kartoitus ja toiminnan havainnointi T3 Palvelukeskuksen asukkaiden ja työntekijöiden asenteiden ja työtapojen selvitys energiatehokkaissa Hyvinvointia arkikäytänteissä ja Energiatehokkuutta Asumiseen Tilat ja fyysiset ympäristöt kartoitettu, tarjolla olevan toiminnan muotojen havainnointi Henkilökunnan ryhmähaastattelut tehty

29 Metropolia AMK / Tekniikan ala: T2 Käyttäjälähtöinen ongelma- ja palvelukartoitus Selvitetty laajasti kotona ja kodinomaississa oloissa asumisen edistämistä ja helpottamista varten kehitettyjä teknisiä ratkaisuja Ruokailu ja ruoan terveellisyys T3 Pilottirakennusten energiakatselmukset T4 Innovatiiviset pilottisovellukset T5 Pilotteja palvelevan ja reaaliaikaisiin mittauksiin perustuvan ICT-järjestelmän Tehty pilottirakennusten energiakartoitukset (sähkö, lämpö, vesi, valaistus) ja parannusehdotukset Tehty sisäilman laadun ja pintahygienian mittauksia ja analyysejä sekä tutkittu pintojen liukkautta Puhuva avaimenperä heikkonäköisille ikääntyneille Sisätilapaikannusjärjestelmä yöhoitajien avuksi Hyvinvointia tietojärjestelmillä ja uudella teknologialla (ipad-sävel Sirkku, Celia-sähkökirja/Smart Care TV Kuntoutusta ja koordinoitia parantavia pelejä Langaton anturiverkko energiatehokkuuden parantamiseksi ICT-järjestelmän kehittäminen

30 Selvitys-, kartoitus-, kehitysprojekteja Metropolia- TETUssa: Tilanne Opiskelijaryhmät hlö Koulutusohjelmat jatkuu Tietojärjestelmän/-tietokannan suunnittelu 2 Tieto- ja mediatekniikka Päättynyt Energian historiatietojen kartoitus 3 Environmental Engineering jatkuu Web/wikisivusto 1 Mediatekniikka Päättynyt, jatko Sisäilman laatu ja mikrobit/bakteerit 5 Laboratorioala Päättynyt Pintojen liukkaus 4 Materiaali- ja pintakäsittely Päättynyt Langaton anturiverkko ja kodin automaatio 3 Automaatiotekniikka jatkuu ipad/mobiili tietojärjestelmä hoitohenkilökunnalle 4 Tietotekniikka Päättynyt Ruoan terveysvaikutukset 2 Bio- ja elintarviketekniikka HYTO; Ravitsemusterapeutti Päättynyt Teknologiakartoitus (valmis) 2 Hyvinvointitekniikka jatkuu Käyttäjälähtöiset innovaatiot 4 Moniala Päättynyt Päättynyt Päättynyt Pilottikiinteistöjen energia (lämpö, vesi)- kartoitus (kulutuksen nykytilanne, parannustoimenpiteet) Pilottikiinteistöjen sähkönkulutuksen kartoitus (kulutuksen nykytilanne, parannustoimenpiteet) Valaistuksen nykytilanne ja parannusehdotukset 6 Talotekniikka 4 Sähkötekniikka 2 Sähkö/Valaistustekniikka, (HYTO; Optometria) suunnitteilla Mallu-auton teknologia Autotekniikka jatkuu Process Visionin Generis-käyttöliittymä 2 Sähkö/tieto/mediatekniikka

31 Puhuva avaimenperä ruoan ja materiaalien tunnistamiseen

32 Ikääntyneiden sisä2lapaikannus yöhoitajien tukena

33 Metropolia AMK / Hyvinvoin2ala: T1 Visio tulevaisuuden elämänkaariasumisesta ja tarvekartoituksen suunnittelu Visio tulevaisuuden asumisesta Tarvekartoitus T2 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen T3 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen toteuttaminen ja pilotointi T4 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen arviointia ja käyttäjäpalautteen keräämistä Avopalveluna järjestettävä kokonaisvaltainen kuntoutuspalvelukeskus kotona asuville ikäihmisille? Mallinnetaan käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä niiden kehittämisosaamisen hyviä käytäntöjä Käsikirja käyttäjälähtöisestä palvelujen tuottamisesta ja suunnittelusta Uutta yrittäjyyttä/yritysyhteistyötä ja työpaikkoja?

34 Visio/tavoite tulevaisuuden asumisesta Loppukirissä Asua Loppukirissä mahdollisimman pitkään lisääntyvistä elinvuosista huolimatta Omaan ikääntymiseen valmistautuminen ja palvelutarpeen ennakointi Yhteisöllisen elämäntavan säilyminen Asumisen turvallisuuden vahvistaminen Oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja voimavarojen käyttämien Asukkaiden motto: Pää terävänä, jalat liikkeellä Ref; Tuula Mikkola

35 Miten saada apua ja mitä palveluja, jos päivittäisissä arjen toiminnoissa selviytyminen vaikeutuu tai ei enää yksin niistä selviä? q Mitä palveluja, mistä ja miten? q Julkiset ja yksityiset palvelut? q Muut mahdollisuudet? q Yhteistyösuhteiden ja verkoston luominen palvelujen tuottamiseksi q Loppukirin yhteisön tarpeita: q Yhteisten tilojen siivouspalvelut ym, q Yhteinen ruokailun ja keittiötoiminnan tukipalvelut q Turvajärjestelmä tarvittavan avun saamiseksi q Palveluohjaus ja -neuvonta q Naapuriapu q Yhteisöllisesti hankitun hoivapalvelujen toteutusmahdollisuudet? q Asukkaiden yksilölliset palvelutarpeet q Henkilökohtainen avun ja hoivapalvelujen tarve q Apuvälineet ym. q Yksilöllinen palveluohjaus ja neuvonta Ref: Tuula Mikkola

36 Toimintakyvyn edistäminen Fyysinen toimintakyky (terveyskuntotestit ja liikunnan ohjaus, jalkaterapia ja toimintakyvyn arviointi) Arjen toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointi (toimintaterapia) Muistikoulu (muistisairauksien ehkäisy ja toimintakyvyn ylläpitäminen Sähköisen palveluportaalin suunnittelu Ympäristön esteettömyys Kotiympäristön arviointi toiminnallisen näkökyvyn ja valaistuksen näkökulmasta - tietotekniikan ja facebookin käyttövalmiuksien arviointi Hissin käytettävyyden arviointi Metropolia: Hyvinvointi: Loppukiri asuinyhteisö Tuula Mikkola: 36

37 Kymenlaakson AMK n osaprojekti: Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen palveluasumisessa Merja Laitoniemi Haastattelujen alustavia tuloksia (yksinäisyys) yksinäisyys käsitteenä ja kokemuksena on hyvin yksilöllinen ja subjektiivinen käsitteinä yksinäisyys ja turvallisuuden tunne ovat sidoksissa toisiinsa palveluasumisessa on vaikea olla yksinäinen, koska ympärillä on muita asukkaita ja henkilökuntaa etenevät sairaudet, aistimuutokset ja liikkumiskyky vaikuttaa yksinäisyyteen ja turvallisuuden tunteen kokemiseen yhteydenpito omaisten kanssa tärkeää, muutoin kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta apuvälineet lisäävät turvallisuudentunnetta sekä mahdollistavat osallistumisen hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta avainasemassa; samoin pysyvyys ja tuttuus vaikuttavat turvallisuuden tunteen luominen ja yksinäisyyden lievittäminen on osa kokonaishoitoa ja asukkaiden tunteminen auttaa huomioimaan muutoksia monipuoliset viriketoiminnat lievittävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä

38 Lappeenrannan teknillinen yliopisto: T1 Tiedonkeruu tutkimuksen kohderyhmän palvelutarpeista Kotona asumista tukevia hyvinvointitarpeita Asuinympäristöön liittyviä tarpeita taajama-alueen ulkopuolella T2 Liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen kokonaistarpeiden arviointi Käytännössä hyödynnettävät tulokset Asiakasryhmien ja palvelutarpeiden tunnistaminen

39 Saimaa AMK: T1 Hyvinvointi- ja asumisentukipalvelujen tarvekartoitus Hyvinvointipalveluyrityskartoitus (yli 400 yritystä) Hyvinvointi- ja asumisentukipalveluiden tarvekartoitus (kysely, ryhmähaastattelu, N = 1014) Uusien palvelukonseptien innovointi + pilotointi T2 Kunto-, energia- ja esteettömyyskartoitus T3 Kustannuslaskenta Pientalojen esteettömyys- ja kuntokartoitukset (N = 12 pientaloa) Asumisympäristön kunto- ja energiakartoitukset ja muutostarpeiden aiheuttamien korjaustöiden arviot (N = 4 pientaloa) Hyvinvointiteknologiset ratkaisut Korjaustoimenpidekustannukset Hyvinvointipalvelupilotin ja asuinympäristön muutostoimenpiteiden pohjalta tuotetaan kustannuskehitysennuste = vertailu kokonaiskustannuksista asumisen tukemisen ja eritasoisten palveluasumisen vaihtoehtojen välillä

40 HEA; Syksyn 2012 aikatauluja: HEA 2012: vkot Sisäilman laatu/anu Luoto 2. Audience First 3. Smart Care TV 4. Puhuva avaimenperä 5. Sisätilapaikannus 6. Nitro Games 7. Marimils 8. Process Vision/Generis-toolbox 9. Posintra (tabletti) 10. Mallu auto (MegaKoto) 11. Videon kehittäminen 12. ICT-järjestelmä ja käyttöliittymä 13. Langaton anturiiverkko HEA-toimintojen testaus (2013)

41 HEA-sovellukset: Reaaliaikaiset, langattomat mittaukset Mittaustietojen siirto paikallisesta kiinteistöautomaatio- sekä kulunvalvontajärjestelmästä Living Lab tarveja vaatimusmäärittely Energiatehokkuus ICT-järjestelmä Esteettömyys Turvallisuus Hyvinvointi Kulunvalvonta Tuloksia: Mittaustietojen keruu Kulutuksen perustaso Toimiva tietojärjestelmä Vaihtoehtotarkastelut Käyttäjien huomioiminen Seuranta ja indikaattorit Parhaat käytännöt Tulosten julkistaminen Tiedotteet ja raportit Uudet palvelukonseptit Käyttäjäryhmät

42 Energiatehokkuus: Ympäristöolosuhteet Käyttäjien toiminta Tekniset innovaatiot Ruokalista Laitteiden kapasiteetti ja käyttö Kiinteistön rakennusautomaation käyttö Sähkän kulutus Lämmön kulutus LVI-koneiden sähkönkulutus Keittiön sähkönkulutus Yhteisten tilojen valaistuksen sähkönkulutus Energiatehokkuus: Turvallisuus, esteettömyys, Veden kulutus olosuhteet, viihtyvyys Pilot-huoneiden valaistuksen Energiansäästö sähkönkulutus Oppiminen, motivaatio Käyttäytymisen muutos Uudenlainen ajattelu Uudet työtavat Lisäkoulutus Palvelujen joustavuus Huolto ja kunnossapito Parhaat käytännöt Käyttäjien kiinnostus, motivaatio ja oppiminen sekä uudenlainen toimintatapa

43 Info-TV HEA-ICT järjestelmän alustava rakennekaavio HEA -systeemin rakennekaavio Energiankulutus Web browser Pilotin Info-TV Firefox web browser Automattisesti vaihtuvat web-sivut HTTP Port 80 HTTP/XML Pilotti 1 - N Kiinteistöautomaatio?? Server, DB HTTP/XML egeneris: Web Service SQL queries Metropolia server Espoo (Leppävaara) hea.metropolia.fi Apache web server, PHP MySQL database Käyttäjän PC Web browser with Javascript support (jquery, HighCharts) HTTP Port 80 HTTP/XML GPRS / WLAN HTTP Port 80 Mittausserveri HTTP/XML GPRS Info-TV Käynnykkäliityntä S60 or similar Web browser Pilot-kohtaiset Tukiasemat ja Reitittimet Pilot Info-TV Firefox web browser Automaattisesti Vaihtuvat Web-sivut Pilotti 1 Arabianranta Pilotti 2 Elimäen Puustelli Pilotti 3 Mäntsälän vanhustentalo Hyvinvoinnin, terveyden, Pilotin muut tekn.mittaukset viihtyvyyden ja turvallisuuden Lämpötila mittaukset CO2 -pitoisuus Läsnäolo- ja liiketunnistimet kosteus Kameravalvonta valomäärä Turvamatot Laitteiden sähkönkulutus RFID-sovellukset Kosketin/hälytystiedot (on/off) Pilotti 4 Palomäen palvelukeskus Pilotin tekniset energiamittaukset: Sähkön kulutus Lämmön kulutus Veden kulutus Pilotti 5 Hakastaron monikulttuurinen asuntola Ulkoiset olosuhteet: Lämpötila, Ilmankosteus Ilmanpaine Tuulen suunta- ja voimakkuus Pilotti 6 Pientalopilotit Pilotti 7 Liikkuva palveluauto Mallu Liikkuva palveluauto: Erilaiset tietoliikenneyhteydet Hyvinvointi- ja terveysmittaukset

44 HEA; Mi-a- antureita langa-omassa anturiverkossa: Veden! kulutuksen! mittaus! (kylmä,! kuuma) Ilman! laatu! CO2 Lämpö' tila! (sisä)! Pilotti' kohde Tuki' asema Sähkön' kulutus Lämmön! kulutus Kosteus Valo' määrä Auki/! kiinni Läsnä' olo Yhteensä! kwh kwh m3 ppm C %RH Lux on/off PIR antureita Arabianranta A Porvoo B Porvoo C Mäntsälä D Mäntsälä E Elimäki F Koria G Turku H Lappeenranta I

45 Sähkönkulutuksen nykytilanne Kulutuksen historiatiedot Kulutusta tarkentavat mittaukset ja analyysit Kulutukseen liittyvät käyttötottumukset Kulutuksen Baselline ja parannusehdotukset Energiakulutuksen historiatiedot Kiinteistön energiaan vaikuttavat korjaukset Ideointi, toiveet Ongelmakartoitus Ohjeet, määräykset ja standardit Kulutustason tarkkuusmittaukset Olosuhdemittaukset Suurteholaitteiden käyttö, täyttö ja käyntiajat Mittausjaksojen analysointi ja raportointi Energiatehokkuutta parantavat toimenpide-ehdotukset Energian käyttö, tavat ja tottumukset Käyttäjäkokemukset Energiatehokkuuden ymmärtäminen Haastattelut, kyselyt Oman osaamisen testaus Käyttäjien motivointi ja sitouttaminen Ideat ja toiveet Baseline arvojen määrittäminen (kwh per pvä, vko, kk, v) Ominaiskulutus Kulutus erilaisin indikaattorein Baseline muodostaa vertailutason tuleville kulutusmittauksille Parannusehdotusten arviointi ja toteutus Kehitettävän ICT-järjestelmän sekä pilottikohtaisten sovellusten avulla voidaan muuttaa käyttäjien kulutustottumuksia energiaa säästäväksi

46 Valaistuksen kartoitus Nykyinen laitekanta, ohjeet, määräykset, tarpeet, toiveet Kulutuksen nykytilanne, tarkentavat mittaukset ja analyysit Kulutukseen liittyvät käyttötottumukset Kulutuksen Baselline ja parannusehdotukset Valaistuksen nykyinen laitekanta Epäkohtien kartoitus Ideointi, toiveet, tarpeet Ohjeet, määräykset ja standardit Valaistuksen nykytilanne ja käyttö Kulutustason tarkkuusmittaukset Mittausjaksojen analysointi ja raportointi Turvallisuutta ja viihtyvyyttä parantavat toimenpide-ehdotukset Valaistuksen käyttö, tavat ja tottumukset Käyttäjäkokemukset Haastattelut, kyselyt Oman osaamisen testaus Käyttäjien motivointi ja sitouttaminen Ideat ja toiveet Baseline arvojen määrittäminen (kwh per pvä, vko, kk, v) Ominaiskulutus Kulutus erilaisin indikaattorein Baseline muodostaa vertailutason tuleville kulutusmittauksille Parannusehdotusten arviointi ja toteutus sekä mahdollisten investointien kannattavuuslaskelmat takaisinmaksuaikoineen Kehitettävän ICT-järjestelmän sekä pilottikohtaisten sovellusten avulla voidaan muuttaa käyttäjien kulutustottumuksia energiaa säästäväksi

47 Energiatehokkuus: Energiakartoitus Baselinemääritys Reaaliaikaiset mittaukset: Standardit ja määräykset Uudet korvaavat investoinnit: Energiansäästö Energiatehokkuus Uudet ekoinvestoinnit: Kiinteistöautomaation säätöjen tarkistaminen ja virittäminen: Reaaliaikaisen mittaustiedon ja saavutetun säästön esittäminen käyttäjille: Indikaattorit

48 Kiinteistöjen energian ja sisäilman laadullisten mittausten kerääminen Palomäki, Omenamäki, Porvoo EKSOTE, 4 omakotitaloa, Etelä-Karjala Asemo, Posintran palvelin, Porvoo Salon Hakastaron monikulttuurinen asuntola Arabianranta, Loppukiri, Helsinki Elimäen Puustelli, Elimäki Elimäen Puustelli, Koria Generis, Process Visionin palvelin, Helsinki Metropolian palvelin, Espoo Mäntsälän Osuustie, terveyskeskus (Rejlers) Langaton anturiverkko pilottikohteissa (kilpailutus)

49 Yritysyhteistyöllä yhteisöllisyyttä HEA-pilottikohteissa: Palomäki, Porvoo Mäntsälän Osuustie Elimäen Puustelli, Koria Audience First, Sävel Sirkku, Klaukkala Elimäen Puustelli, Elimäki Arabianranta, Loppukiri, Helsinki Elimäen Puustelli, Elimäki Elimäen Puustelli, Koria Mäntsälän Osuustie Arabianranta, Loppukiri, Helsinki EKSOTE, 4 omakotitaloa, Etelä-Karjala Yhteisölliset pelit pilottikohteissa Smart Care TV, Tampere Nitro Games Kotka Metropolia AMK, Espoo

50 Yritysyhteistyöllä yhteisöllisyyttä HEA-pilottikohteissa: Audience First, Sävel Sirkku, Klaukkala Smart Care TV, Tampere Nitro Games, Kotka Marimils-turvavalot, ELSI-turvalattiat, Vantaa Näkövammaliitto, TopTunniste (puhuva, tunniste, paikannus) MegaKoto -terveysmonitorointi Tampere XX, langaton anturiverkko BeddIT, lepotilan monitorointi Kone Oyj, Hissiin integroitu valaistus ja ohjaus, Helsinki Metropolia AMK, Espoo

51 Smart Care TV Oy SmartCare Group Oy tarjoaa ratkaisun itsenäiseen asumiseen, yhteydenpitoon ja virikkeelliseen toimintaan. Tuotenimellään SmartCare yhtiö tarjoaa laaja-alaisen ja kehittyvän palvelukokonaisuuden yksityisille ja julkisrahoitteisille hoivayksiköille sekä yksittäisille kuluttaja-asiakkaille. SmartCare-palvelun ansiosta ihmiset voivat ikääntyessäänkin jatkaa aktiivista, liikkuvaa elämää ja turvallista asumista omassa kodissa pidempään. Se tuottaa parempaa turvaa ja elämänlaatua erityistä huolenpitoa tarvitseville, mielenrauhaa heidän läheisilleen ja kustannussäästöjä yhteiskunnalle. SmartCare TV poistaa kynnyksiä ikäihmisten / erityisryhmien ja yhteiskunnan yleisten mahdollisuuksien väliltä sekä antaa kokemuksia omatoimisesta suoriutumisesta niillekin, joille se tunne on harvinainen tai kadonnut.

52

53 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

54 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

55 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

56 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

57 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

58 Yritysyhteistyö: Lisäksi Smart Care TV hen kuuluu: Kodin automaatio Vierailijatunnistus Palvelun tarjoajan tunnistus Hoitajakutsu Käsittelee mittauksia ja hälytyksiä Ikkuna ollut auki liian pitkään, sisälämpötila laskee liikaa Palohälytystietoa Hälytysten käsittely rakennuksessa Muut viestit/hälytystiedotteet Paikallinen InterCom-järjestelmä on kytkettävissä Smart Care TV hen ja vierailija on tunnistettavissa Muita turvatoimintoja Ostetun palvelun tarjoaja voidaan RFID-teknologialla tunnistaa ja todentaa. Saadun palvelun todennustieto voidaan välittää myös läheisille Smart Care TV hen voidaan liittää muita kaupallisia hoitajakutsujärjestelmiä (Ackermann/Fortune 100 Honeywell)

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 1 Hankealue kartalla, mukana 64 kuntaa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 2 Vanhus-Kaste I Hankkeen osa-alueet Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Esityksen rakenne VoiTas - kunnonhoitaja koulutus Voima- ja tasapainoharjoittelu-ryhmät VoiTas- ryhmien vaikuttavuus Muu virkistyminen Toimintakyky

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Pieksämäki 22.10.2014 Joensuu 23.10.2014 Iisalmi 28.10.2014 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 22.10.2014 1 KAMU

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Tulevaisuuden hyvinvointikeskukset 30.9.2010 Sanna Mäkinen, toiminnanjohtaja

Tulevaisuuden hyvinvointikeskukset 30.9.2010 Sanna Mäkinen, toiminnanjohtaja Tulevaisuuden hyvinvointikeskukset 30.9.2010 Sanna Mäkinen, toiminnanjohtaja Perustietoa Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön on perustanut Lahden kaupunki v. 1963 tuottamaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusfoorumi 30.11.2016, Tampere Vuokko Mäkitalo, omahoidon suunnittelija, Suomen Luustoliitto ry Veera Sillanpää, toimintaterapeutti, Helsingin

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Pohjanmaa-hankkeen juhlaseminaari, Seinäjoki 25.3.2015 16.4.2015 Marjatta Montonen 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä HE 339/2014 vp Eduskunta

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala Johdanto kuntaesimerkkeihin Arjen keskiössä seminaari 6.3.2014 Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi ARJEN KESKIÖSSÄ hankkeen tavoitteet 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki Tulevaisuuden korkeakouluympäristö Case Metropolia Seija Ristimäki Metropolian kampusprojekti pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on toteuttamassa kampusstrategiaa, jonka mukaan nykyisestä 20:n

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot