HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä"

Transkriptio

1 HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä Living Lab Expo Haaga-Helia AMK, Porvoo Asko Kippo Projektinjohtaja Metropolia ammattikorkeakoulu

2 HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Etelä-Suomen EU-yksikkö, EAKR-rahoitus; Projektitietoa Projektin kesto Projektin tila nyt Kokonaisbudjetti Sovellusalue , M1 M30 Käynnissä 2,069 Milj. eur. EAKR/Hyvinvointi Projektin koordinaattori Metropolia AMK Partnereita Rahoittaja 9 partneria Päijät-Hämeen Liitto EU/Etelä-Suomen Aluekehitysrahasto

3 HEA Visio, missio, strategia Visio Missio Strategia Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatioiden kehittäminen Ikääntyvien ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja energiatehokasta asumisturvallisuutta lisäävät sosiaaliset ja tekniset ratkaisut Käyttäjälähtöisten liikkuvien palvelujen kehittäminen, kotona asumisen tukeminen, uusien toimintaja palvelumallien kehittäminen, hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta lisäävien rakennus- ja hyvinvointiteknologisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönottaminen

4 Energiatehokkuu-a ja hyvinvoin2a kestävällä kehityksellä Turvallisuuden parantaminen Esteettömyyden huomioiminen Yksinäisyyden vähentäminen Omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (ruoka, liikunta, lepo) Yhteisöllisyyden ja liikunnaliisuuden aktivointi Yksilöllisten ja palveluketjun toimintamallien kehittäminen Teknologiainnovaatioiden tuottaminen ja soveltaminen Hyvinvointia parantavan energiatehokkuuden edistäminen Sosiaalisesti Ekologisesti Taloudellisesti Älykkään tieto- ja palvelujärjestelmän kehittäminen Käyttäjiä osallistava ja vahvistava voimavarojen tukeminen Uudet kumppanuudet ja kehittämisverkostot tekniikan ja hyvinvointialan toimijoiden kesken Työllisyysvaikutukset ja uudet palveluinnovaatiot

5

6 HEA-työpaketit: Työpaketti 1; Aalto CKIR! Verkottuminen! Työpaketti 2; Metropolia HYTO, Käyttäjälähtöisen innovoinnin mallit ja metodit! Hyvinvointipalvelujen ja palvelumallien Tarvelähtöinen viitekehys innovaatiotoiminnalle" kehittäminen! Toimintamallin luominen" Turvallisuusriskien tunnistaminen" Kerätyn datan analysointi ja benchmarking" Luodaan yhdessä ikäihmisten asumista ja elämänlaatua tukevia palvelutuotteita ja malleja" Vaikuttavuuden arviointi" Monialaista tekniikan ja sosiaali- ja terveysalojen yhteistyötä" Verkottuminen! Työpaketti 5; Metropolia TETU! Projektin hallinnointi ja koordinointi! Aikataulut, tavoitteet, budjetti, hankinnat" Raportointi (väli- ja loppu-), teknis-taloudelliset asiat, kirjanpito (kustannukset ja rahoitus), maksatushakemukset, kokonaisseuranta, tiedonkulku, jne"! Verkottuminen! Työpaketti 3; Metropolia TETU! Energiatehokkuuden parantaminen ja käyttäjiä palvelevan ICT-järjestelmän kehittäminen! Pilottien ongelmakartoitukset, energiakatselmukset ja palvelujen tarvekartoitus" Kulutusmittausten ICT-järjestelmä" Vaikuttavuus ja yleistettävyys" Työpaketti 4; GreenNet, Tiedottaminen ja tulosten hyödyntäminen! Koko projektin tulosten julkistaminen, tiedon levittäminen ja hyödyntäminen laajasti" Projektin sisäinen ja ulkoinen tiedonsiirto" Tiedotteet, esitteet, nettisivut, seminaarit, työpajat, tiedotuslehdet, dvd, konferenssi, messut, jne." Verkottuminen!

7 HEA- hankkeen painopisteet Living Lab metodologia ICTjärjestelmän kehittäminen Energiatehokkuuden parantaminen 6 pilot- kohdetta Hyvinvointipalvelujen kehittäminen

8 Ohjelma- alue ja HEA- pilotkohteet:

9 HEA- pilo2t: HELSINKI, Arabianranta, Loppukiri-senioritalo ELIMÄKI, KORIA, Elimäen Puustelli LAPPEENRANTA EKSOTEn Mallu-palveluauto MÄNTSLÄ, Osuustien vanhustentalo PORVOO, Palomäen palvelukeskus SALO, Hakastaron opiskelija-asuntola

10 Energiatehokkuudella hyvinvoin2a: Energiatehokkuus Mittaustiedon keruu Turvallisuus Esteettömyys Tilat, olosuhteet Viihtyvyys, toiminta, palveluprosessit ICT-järjestelmän käyttö Hyvinvointipalvelut ja toiminnot Käyttäjäryhmien hyvinvoinnin parantuminen

11 Energiatehokkuudella hyvinvoin2a: Hyvinvointi Yritykset Pilotit: P1 P2 P3 P4 P5 P6 Living Lab - työskentely Saimaa AMK Laurea KyAMK Arcada Metropolia ICTjärjest. Energiatehokkuus GNF; Tiedottaminen, tulosten hyödyntäminen Aalto; Vaikuttavuus, mallit Metropolia Arcada TurkuAMK Saimaa AMK

12 Monialaiset oppimisprojek2t ja niiden hallinta Asiakkaan tarve Ongelman ratkaisu Monialainen ohjausryhmä: TETU/HYTO/TIVI/RAKI Opiskelijaryhmät Uutta oppimista, opintopisteet (ei rahaa) Selvitys- raportti Ratkaisun vaihtoehtoja

13 HEA Living Lab Käyttäjälähtöinen innovointi HEA-hankkeessa hyödynnetään käyttäjälähtöistä innovointia tuomaan esille uusia ideoita, menetelmiä ja ratkaisuja kehitettäessä ihmisten hyvinvointiin, hyvinvointipalveluihin ja turvallisuuteen sekä asumiseen ja asuinympäristöön liittyviä energiatehokkuutta ja energian säästöä parantavia ratkaisuja. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien tarpeiden ja toiveiden tarkka huomioiminen kaikissa kehitysvaiheissa (ideointi, määritys, suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi) mahdollistaa ja varmistaa toimivan ja moniulotteisen ratkaisun (palvelun tai tuotteen) löytymisen. Käyttäjiä motivoi heidän esittämänsä ideat, esille tulleet ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot sekä tietoisuus siitä, että he itse ovat mukana kehittämässä ja parantamassa oman työympäristönsä toimintaa, palvelua, laatua tai turvallisuutta. Käytännössä se tarkoittaa toimintaa, jossa tuotteiden ja palveluiden käyttäjä itse osallistuu niiden tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämiseen käyttäjän omassa arjessa osana monitoimijaverkostoa eli ekosysteemiä.

14 Living Lab työskentelyn peruselemen-ejä ovat: 1 käyttäjälähtöisyys, jossa käyttäjät ovat yhteisöllisesti mukana toimintaympäristönsä kehittämisen kaikissa vaiheissa 2 avoin innovaatio, joka mahdollistaa ja jakaa havaitun idean kaikkien toimijoiden kesken 3 mukana olevien toimijoiden muodostama yhteistyöverkosto (ekosysteemi, myös kansainvälisesti) sekä 4 käyttäjän läheisyyteen rakennettu tosielämän testiympäristö, jossa voidaan testata käyttäjälle asetettuja odotuksia ja vaatimuksia ja löytää mahdollisia parhaita käytänteitä tulosten laaja-alaiseen hyödyntämiseen

15 Living Lab toimijoita ovat: 1 fokusoidut käyttäjät ja käyttäjäryhmät, jotka ovat aktiivisia toimijoita ja osallistujia hankkeen kaikissa vaiheissa 2 mahdollistajat, jotka luovat ja mahdollistavat testiympäristön, 3 kehittäjät, jotka tarjoavat toteutuksen menetelmät, työkalut, resurssit, ym. palveluita, sekä 4 hyödyntäjät, jotka ovat valmiit kehittämään uuden tuotteen tai palvelun, jolla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa.

16 Living Lab toimintatapa; ARVIOINTI Kokeilu, testaus, tulosten Hyödyntäminen ja arviointi KÄYTTÄJÄKOKEMUS Käyttäjien kokemus, ideointi ja tarpeiden huomioiminen TOTEUTTAMINEN Määriteltyjen kohteiden ja suunnitelmien toteuttaminen SUUNNITTELU Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (tekninen, käyttö ja ylläpito) sekä asenteiden muuttaminen

17 Living Lab-työskentely, käyttäjien osallistuminen Ideointi, ongelman määritys Suunnittelu ja kehitys Testaus ja validointi Seuranta Ideointi toiveet Ongelmien esille tuominen Keskustelu Energiakatselmus Parannusehdotukse t Referenssitaso Keittiöselvitykset Parannusehdotusten prioritointi ja toteutus Ratkaisujen kehittäminen Käyttäjien tarpeiden huomioiminen Ongelmanratkaisu Toteuttaminen Käyttö, testaus Uudenlainen oppiminen Käyttäjä-kokemukset Palautteet Parannusehdotukset Muutoksen ymmärtäminen Jatkuva seuranta Jatkuva parantaminen Arvioinnit Raportit Suositukset Parhaat käytänteet Käyttäjien asenteiden muuttuminen ja uudenlainen toimintatapa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja energian säästöön liittyvissä asioissa

18 Hyvinvoin2in lii-yviä innovaa2oita Käyttäjälähtöiset innovaatiot Kehitysryhmien tuottamat innovaatiot Luovuus, Herkkyys, Yhteistyö, Rohkeus Ikääntyneiden kotona asumista tukevat innovatiiviset ratkaisut Markkinoilla olevat jo kehitetyt tuotteet ja ja palvelut

19 HEA Living lab -työskentely WORKPLACE ORGANISATION LEARNING MATERIAL PROVIDER Seuranta, parantaminen Henkilökunta Sidosryhmät mentor LEARNER Käyttäjät Asukas manager LEARNING TECHNOLOGY PROVIDER Priorisointi tutor Omistaja counsellor Tarvemäärittely LEARNING INSTITUTIONS Toteutus

20 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Asiakaslähtöisyys Muita teemoja Ikäihmisten tarpeiden huominen Ikäihmisten hoidossa ja palvelussa asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että asiakas on kaiken lähtökohta. Jotta hyvä hoito voidaan turvata, tulee olla käytettävissä tietoa siitä, mitä asiakas pitää hyvänä ja tavoiteltavana. Asiakaspalautteiden kerääminen ja hyödyntäminen ovat keinoja tuottaa asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakasta pyritään ymmärtämään ja syvennytään hänen elämäntilanteeseen, kokemuksiin, menetyksiin, pettymyksiin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja haaveisiin Asiakkaan osallistumisen edistäminen Asiakaslähtöisyys tarkoittaa mm. seuraavia asioita: yksityisyyden kunnioittaminen, työntekijöiden hyvää ammattitaitoa, samat vakituiset työntekijät, joustava tiedonkulku, sopimusten noudattaminen, kiireetön ilmapiiri, asiakkaan hyvä kohtelu, mahdollisuus osallistua omaa hoitoa ja palvelua koskevaan päätöksentekoon Esteettömyys asunnoissa selvitettävä, (koti)palvelujen hyvä laatu ja saatavuus kaikessa toiminnassa, asuntoratkaisuissa, liikennejärjestelyissä, kaupallisissa ja muissa palveluissa, sivistys- ja liikuntatoimessa sekä kulttuurielämässä Yhteisöllisyyttä, laatua ja vaihtoehtoja

21 Erilliset käyttäjäosastot Asuinhuoneet Käytävät Keittiö Ruokailutilat Pesutila Ympäristö Tilat Henkilökohtainen hyvinvointi Terveyden omavalvonta Toiminnallinen aktivointi Terveellinen ravinto Energiatehokkuus, Sisäilman laatu Ilmastointi Lämmitys Valaistus Kiinteistön olotila Yhteisöllisyys, viihtyminen, osallistuminen Musiikki, laulu, harrastukset, liikunta

22 Hyvinvoinnin parantamiseen vaikuttavat: 6. Hoiva, huolenpito, hellyys 5. Turvallisuus 1. Yhteisöllisyys, sosiaalisuus, elämykset, kokemukset Hyvinvoinnin parantaminen 4. Ravinto, arvokkuus, juhlat 2. Liikunta, fysioterapia Harrastukset, kulttuuri 3. Teknologia, tekniset sovellukset, energiatehokkuus

23 Aihe Ruoan terveysvaikutukset ja lisäaineriskit: Tarkennus 1 Ikääntyneiden ruoka ja ruokailu Terveysvaikutukset (funktionaalisuus) Ravitsemuksellisuus (ruoan koostumus) Laadulliset ominaisuudet Lisäainepitoisuudet, riskit Arvio turvallisuudesta Ravitsemusvalistus, ruokavalion kokonaisuus, monipuolisuus, tasapainoisuus, nautinnollisuus, kohtuullisuus, ruokailutottumukset, ruokapäiväkirja, ruoka-ainetestit Ravintosuosituksia, suojaravintoaineet (vitamiinit), kivennäisaineet (antioksidantit, flavonoidit), luontaistuotteet Virheravitsemus, aliravitsemus Energia, laihduttaminen ja painonhallinta Terveydenhoito (verenpaine, diabetes)

24 Ruoan terveysvaikutukset ja lisäaineriskit: Aihe 1 Ikääntyneiden kokonaisvaltainen terveys Tarkennus Terveys Ravinto Liikunta Uni Alkoholi Tupakka Mielenterveys Muisti Näkö ja kuulo Päivittäinen elämä Terveyden hoito, itsehoito, ennakoiva tuki, varhainen puuttuminen Ravitsemustilaan vaikuttavat tekijät, terveellinen ruokavalio, ruoan monipuolisuus, suojaravintoaineet, ruoan energisyys, ruoan rasvakoostumus, ravintosuunnittelu, suun terveys ja hygienia, aliravitsemus, painonhallinta, ruokailutottumusten arviointi Terveyskunto, liikkuminen, lihasvoima, motorisuus (tasapaino), kaatuminen, aineenvaihdunta, jalkaterveys (jalkahygienia, fysioterapia), nivelliikkuvuus, luun vahvuus, liikunta vaikuttaa painoon, terveyteen, mielialaan Unen laatu, unihäiriö, unettomuus, univaje, nukahtaminen, uniapnea Vaikuttamalla terveyteen, sosiaaliseen toimintaan ja elinympäristöön Mieleen painaminen (oppiminen), mieleen palauttaminen, sosiaalinen elämä, liiku, käytä muistia, ravinto

25 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Tekniikan käy-äjälähtöiset innovaa2ot - 2imin tuloksia 1. Johtopäätöksiä Asukkaiden fyysiset rajoitteet ja avuntarve Asukkaiden ilon aiheita Ikääntyneiden sosiaaliset suhteet Asukkaille järjestetty toiminta Asukkaiden itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus Asukkaat omaiset -vuorovaikutus Asukkaiden yhteisöt Rakennuksen puutteet ja vahvuudet Turvallisuuden tunne Apuvälineitä arkeen Askartelu, luonto, eläimet, liikkuminen Ystävätoiminta, yhteisöllisyys Liikkuminen, askartelu, kerhot, musiikki Joustava toiminta, oma rytmi, apuvälineet, turvateknologia, anna aikaa Oma rooli perheyhteisössä, asioiden hoitaminen yhdessä, omaisten vierailut Tiivistä yhdessäoloa, kyläyhteisöt, järjestöt, vapaaehtoistoiminta Esteettömyys, tilojen puutteet, talojen fyysiset rajoitukset Apu lähellä, palvelut, turvaranneke, kaatumispelko, fyysinen heikkous

26 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Tekniikan käy-äjälähtöiset innovaa2ot - 2imin tuloksia 2. Johtopäätöksiä Teknologian hyödyntäminen ja siihen liittyvien asenteiden parantaminen, hoitotyön tueksi Asukkaiden terveyden seuranta Henkilökunnan vastuu työssä Hoitotyön lisäksi tehtävät työt Henkilökunnan työssäjaksaminen Sisäpuutarhan hoito Ideoiden jalkauttaminen ja käytettävyyden seuranta Sosiaalisen median hyödyntäminen Sähköinen reissuvihko Vaihtelee, heikko käytettävyys, viihde- ja virkistystarkoituksiin, turvateknologia, videopuhelut, tietokone ja internet, muotoilu tärkeä, potilastietojärjestelmät Säännöllisesti, tarpeen mukaan Kiire on aina, yöhoitajalla raskas vastuu Paljon, monenlaista Kiire, stressi, resurssipula Tehtävät oikein, kerättävä käyttökokemuksia Smart Care TV

27 Metropolia mukana monessa pilo2ssa: Arcada AMK Helsinki Arabianranta Yhteisöllinen omistustalo Saimaa AMK LUT Etelä-Karjala Haja-asutusalueen Omakotitalot Mallu-palveluauto Metropolia AMK Tetu, Hyto, Tivi, Raki Mäntsälä Osuustie Palvelutalo Salo Hakastaro Monikulttuurinen Opiskelija-asuntola Turku AMK Porvoo Palomäki Palvelukeskus Koria, Elimäki Elimäen Puustelli Palvelukeskus Laurea AMK Kymen AMK

28 Laurea AMK: T1 Hoitoteknologisten ratkaisujen kartoitus ja tutkiminen palvelukeskuksessa Kartoitettu, millaisia hoitoteknologisia ratkaisuja ja apuvälineita on tarjolla muistisairaiden ikääntyneiden ja vammaisten kuntouttamisessa ja tukemisessa asukkaiden arjessa T2 Palvelukeskuksen tilojen ja fyysisen ympäristön kartoitus ja toiminnan havainnointi T3 Palvelukeskuksen asukkaiden ja työntekijöiden asenteiden ja työtapojen selvitys energiatehokkaissa Hyvinvointia arkikäytänteissä ja Energiatehokkuutta Asumiseen Tilat ja fyysiset ympäristöt kartoitettu, tarjolla olevan toiminnan muotojen havainnointi Henkilökunnan ryhmähaastattelut tehty

29 Metropolia AMK / Tekniikan ala: T2 Käyttäjälähtöinen ongelma- ja palvelukartoitus Selvitetty laajasti kotona ja kodinomaississa oloissa asumisen edistämistä ja helpottamista varten kehitettyjä teknisiä ratkaisuja Ruokailu ja ruoan terveellisyys T3 Pilottirakennusten energiakatselmukset T4 Innovatiiviset pilottisovellukset T5 Pilotteja palvelevan ja reaaliaikaisiin mittauksiin perustuvan ICT-järjestelmän Tehty pilottirakennusten energiakartoitukset (sähkö, lämpö, vesi, valaistus) ja parannusehdotukset Tehty sisäilman laadun ja pintahygienian mittauksia ja analyysejä sekä tutkittu pintojen liukkautta Puhuva avaimenperä heikkonäköisille ikääntyneille Sisätilapaikannusjärjestelmä yöhoitajien avuksi Hyvinvointia tietojärjestelmillä ja uudella teknologialla (ipad-sävel Sirkku, Celia-sähkökirja/Smart Care TV Kuntoutusta ja koordinoitia parantavia pelejä Langaton anturiverkko energiatehokkuuden parantamiseksi ICT-järjestelmän kehittäminen

30 Selvitys-, kartoitus-, kehitysprojekteja Metropolia- TETUssa: Tilanne Opiskelijaryhmät hlö Koulutusohjelmat jatkuu Tietojärjestelmän/-tietokannan suunnittelu 2 Tieto- ja mediatekniikka Päättynyt Energian historiatietojen kartoitus 3 Environmental Engineering jatkuu Web/wikisivusto 1 Mediatekniikka Päättynyt, jatko Sisäilman laatu ja mikrobit/bakteerit 5 Laboratorioala Päättynyt Pintojen liukkaus 4 Materiaali- ja pintakäsittely Päättynyt Langaton anturiverkko ja kodin automaatio 3 Automaatiotekniikka jatkuu ipad/mobiili tietojärjestelmä hoitohenkilökunnalle 4 Tietotekniikka Päättynyt Ruoan terveysvaikutukset 2 Bio- ja elintarviketekniikka HYTO; Ravitsemusterapeutti Päättynyt Teknologiakartoitus (valmis) 2 Hyvinvointitekniikka jatkuu Käyttäjälähtöiset innovaatiot 4 Moniala Päättynyt Päättynyt Päättynyt Pilottikiinteistöjen energia (lämpö, vesi)- kartoitus (kulutuksen nykytilanne, parannustoimenpiteet) Pilottikiinteistöjen sähkönkulutuksen kartoitus (kulutuksen nykytilanne, parannustoimenpiteet) Valaistuksen nykytilanne ja parannusehdotukset 6 Talotekniikka 4 Sähkötekniikka 2 Sähkö/Valaistustekniikka, (HYTO; Optometria) suunnitteilla Mallu-auton teknologia Autotekniikka jatkuu Process Visionin Generis-käyttöliittymä 2 Sähkö/tieto/mediatekniikka

31 Puhuva avaimenperä ruoan ja materiaalien tunnistamiseen

32 Ikääntyneiden sisä2lapaikannus yöhoitajien tukena

33 Metropolia AMK / Hyvinvoin2ala: T1 Visio tulevaisuuden elämänkaariasumisesta ja tarvekartoituksen suunnittelu Visio tulevaisuuden asumisesta Tarvekartoitus T2 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen T3 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen toteuttaminen ja pilotointi T4 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen arviointia ja käyttäjäpalautteen keräämistä Avopalveluna järjestettävä kokonaisvaltainen kuntoutuspalvelukeskus kotona asuville ikäihmisille? Mallinnetaan käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä niiden kehittämisosaamisen hyviä käytäntöjä Käsikirja käyttäjälähtöisestä palvelujen tuottamisesta ja suunnittelusta Uutta yrittäjyyttä/yritysyhteistyötä ja työpaikkoja?

34 Visio/tavoite tulevaisuuden asumisesta Loppukirissä Asua Loppukirissä mahdollisimman pitkään lisääntyvistä elinvuosista huolimatta Omaan ikääntymiseen valmistautuminen ja palvelutarpeen ennakointi Yhteisöllisen elämäntavan säilyminen Asumisen turvallisuuden vahvistaminen Oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja voimavarojen käyttämien Asukkaiden motto: Pää terävänä, jalat liikkeellä Ref; Tuula Mikkola

35 Miten saada apua ja mitä palveluja, jos päivittäisissä arjen toiminnoissa selviytyminen vaikeutuu tai ei enää yksin niistä selviä? q Mitä palveluja, mistä ja miten? q Julkiset ja yksityiset palvelut? q Muut mahdollisuudet? q Yhteistyösuhteiden ja verkoston luominen palvelujen tuottamiseksi q Loppukirin yhteisön tarpeita: q Yhteisten tilojen siivouspalvelut ym, q Yhteinen ruokailun ja keittiötoiminnan tukipalvelut q Turvajärjestelmä tarvittavan avun saamiseksi q Palveluohjaus ja -neuvonta q Naapuriapu q Yhteisöllisesti hankitun hoivapalvelujen toteutusmahdollisuudet? q Asukkaiden yksilölliset palvelutarpeet q Henkilökohtainen avun ja hoivapalvelujen tarve q Apuvälineet ym. q Yksilöllinen palveluohjaus ja neuvonta Ref: Tuula Mikkola

36 Toimintakyvyn edistäminen Fyysinen toimintakyky (terveyskuntotestit ja liikunnan ohjaus, jalkaterapia ja toimintakyvyn arviointi) Arjen toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointi (toimintaterapia) Muistikoulu (muistisairauksien ehkäisy ja toimintakyvyn ylläpitäminen Sähköisen palveluportaalin suunnittelu Ympäristön esteettömyys Kotiympäristön arviointi toiminnallisen näkökyvyn ja valaistuksen näkökulmasta - tietotekniikan ja facebookin käyttövalmiuksien arviointi Hissin käytettävyyden arviointi Metropolia: Hyvinvointi: Loppukiri asuinyhteisö Tuula Mikkola: 36

37 Kymenlaakson AMK n osaprojekti: Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen palveluasumisessa Merja Laitoniemi Haastattelujen alustavia tuloksia (yksinäisyys) yksinäisyys käsitteenä ja kokemuksena on hyvin yksilöllinen ja subjektiivinen käsitteinä yksinäisyys ja turvallisuuden tunne ovat sidoksissa toisiinsa palveluasumisessa on vaikea olla yksinäinen, koska ympärillä on muita asukkaita ja henkilökuntaa etenevät sairaudet, aistimuutokset ja liikkumiskyky vaikuttaa yksinäisyyteen ja turvallisuuden tunteen kokemiseen yhteydenpito omaisten kanssa tärkeää, muutoin kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta apuvälineet lisäävät turvallisuudentunnetta sekä mahdollistavat osallistumisen hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta avainasemassa; samoin pysyvyys ja tuttuus vaikuttavat turvallisuuden tunteen luominen ja yksinäisyyden lievittäminen on osa kokonaishoitoa ja asukkaiden tunteminen auttaa huomioimaan muutoksia monipuoliset viriketoiminnat lievittävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä

38 Lappeenrannan teknillinen yliopisto: T1 Tiedonkeruu tutkimuksen kohderyhmän palvelutarpeista Kotona asumista tukevia hyvinvointitarpeita Asuinympäristöön liittyviä tarpeita taajama-alueen ulkopuolella T2 Liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen kokonaistarpeiden arviointi Käytännössä hyödynnettävät tulokset Asiakasryhmien ja palvelutarpeiden tunnistaminen

39 Saimaa AMK: T1 Hyvinvointi- ja asumisentukipalvelujen tarvekartoitus Hyvinvointipalveluyrityskartoitus (yli 400 yritystä) Hyvinvointi- ja asumisentukipalveluiden tarvekartoitus (kysely, ryhmähaastattelu, N = 1014) Uusien palvelukonseptien innovointi + pilotointi T2 Kunto-, energia- ja esteettömyyskartoitus T3 Kustannuslaskenta Pientalojen esteettömyys- ja kuntokartoitukset (N = 12 pientaloa) Asumisympäristön kunto- ja energiakartoitukset ja muutostarpeiden aiheuttamien korjaustöiden arviot (N = 4 pientaloa) Hyvinvointiteknologiset ratkaisut Korjaustoimenpidekustannukset Hyvinvointipalvelupilotin ja asuinympäristön muutostoimenpiteiden pohjalta tuotetaan kustannuskehitysennuste = vertailu kokonaiskustannuksista asumisen tukemisen ja eritasoisten palveluasumisen vaihtoehtojen välillä

40 HEA; Syksyn 2012 aikatauluja: HEA 2012: vkot Sisäilman laatu/anu Luoto 2. Audience First 3. Smart Care TV 4. Puhuva avaimenperä 5. Sisätilapaikannus 6. Nitro Games 7. Marimils 8. Process Vision/Generis-toolbox 9. Posintra (tabletti) 10. Mallu auto (MegaKoto) 11. Videon kehittäminen 12. ICT-järjestelmä ja käyttöliittymä 13. Langaton anturiiverkko HEA-toimintojen testaus (2013)

41 HEA-sovellukset: Reaaliaikaiset, langattomat mittaukset Mittaustietojen siirto paikallisesta kiinteistöautomaatio- sekä kulunvalvontajärjestelmästä Living Lab tarveja vaatimusmäärittely Energiatehokkuus ICT-järjestelmä Esteettömyys Turvallisuus Hyvinvointi Kulunvalvonta Tuloksia: Mittaustietojen keruu Kulutuksen perustaso Toimiva tietojärjestelmä Vaihtoehtotarkastelut Käyttäjien huomioiminen Seuranta ja indikaattorit Parhaat käytännöt Tulosten julkistaminen Tiedotteet ja raportit Uudet palvelukonseptit Käyttäjäryhmät

42 Energiatehokkuus: Ympäristöolosuhteet Käyttäjien toiminta Tekniset innovaatiot Ruokalista Laitteiden kapasiteetti ja käyttö Kiinteistön rakennusautomaation käyttö Sähkän kulutus Lämmön kulutus LVI-koneiden sähkönkulutus Keittiön sähkönkulutus Yhteisten tilojen valaistuksen sähkönkulutus Energiatehokkuus: Turvallisuus, esteettömyys, Veden kulutus olosuhteet, viihtyvyys Pilot-huoneiden valaistuksen Energiansäästö sähkönkulutus Oppiminen, motivaatio Käyttäytymisen muutos Uudenlainen ajattelu Uudet työtavat Lisäkoulutus Palvelujen joustavuus Huolto ja kunnossapito Parhaat käytännöt Käyttäjien kiinnostus, motivaatio ja oppiminen sekä uudenlainen toimintatapa

43 Info-TV HEA-ICT järjestelmän alustava rakennekaavio HEA -systeemin rakennekaavio Energiankulutus Web browser Pilotin Info-TV Firefox web browser Automattisesti vaihtuvat web-sivut HTTP Port 80 HTTP/XML Pilotti 1 - N Kiinteistöautomaatio?? Server, DB HTTP/XML egeneris: Web Service SQL queries Metropolia server Espoo (Leppävaara) hea.metropolia.fi Apache web server, PHP MySQL database Käyttäjän PC Web browser with Javascript support (jquery, HighCharts) HTTP Port 80 HTTP/XML GPRS / WLAN HTTP Port 80 Mittausserveri HTTP/XML GPRS Info-TV Käynnykkäliityntä S60 or similar Web browser Pilot-kohtaiset Tukiasemat ja Reitittimet Pilot Info-TV Firefox web browser Automaattisesti Vaihtuvat Web-sivut Pilotti 1 Arabianranta Pilotti 2 Elimäen Puustelli Pilotti 3 Mäntsälän vanhustentalo Hyvinvoinnin, terveyden, Pilotin muut tekn.mittaukset viihtyvyyden ja turvallisuuden Lämpötila mittaukset CO2 -pitoisuus Läsnäolo- ja liiketunnistimet kosteus Kameravalvonta valomäärä Turvamatot Laitteiden sähkönkulutus RFID-sovellukset Kosketin/hälytystiedot (on/off) Pilotti 4 Palomäen palvelukeskus Pilotin tekniset energiamittaukset: Sähkön kulutus Lämmön kulutus Veden kulutus Pilotti 5 Hakastaron monikulttuurinen asuntola Ulkoiset olosuhteet: Lämpötila, Ilmankosteus Ilmanpaine Tuulen suunta- ja voimakkuus Pilotti 6 Pientalopilotit Pilotti 7 Liikkuva palveluauto Mallu Liikkuva palveluauto: Erilaiset tietoliikenneyhteydet Hyvinvointi- ja terveysmittaukset

44 HEA; Mi-a- antureita langa-omassa anturiverkossa: Veden! kulutuksen! mittaus! (kylmä,! kuuma) Ilman! laatu! CO2 Lämpö' tila! (sisä)! Pilotti' kohde Tuki' asema Sähkön' kulutus Lämmön! kulutus Kosteus Valo' määrä Auki/! kiinni Läsnä' olo Yhteensä! kwh kwh m3 ppm C %RH Lux on/off PIR antureita Arabianranta A Porvoo B Porvoo C Mäntsälä D Mäntsälä E Elimäki F Koria G Turku H Lappeenranta I

45 Sähkönkulutuksen nykytilanne Kulutuksen historiatiedot Kulutusta tarkentavat mittaukset ja analyysit Kulutukseen liittyvät käyttötottumukset Kulutuksen Baselline ja parannusehdotukset Energiakulutuksen historiatiedot Kiinteistön energiaan vaikuttavat korjaukset Ideointi, toiveet Ongelmakartoitus Ohjeet, määräykset ja standardit Kulutustason tarkkuusmittaukset Olosuhdemittaukset Suurteholaitteiden käyttö, täyttö ja käyntiajat Mittausjaksojen analysointi ja raportointi Energiatehokkuutta parantavat toimenpide-ehdotukset Energian käyttö, tavat ja tottumukset Käyttäjäkokemukset Energiatehokkuuden ymmärtäminen Haastattelut, kyselyt Oman osaamisen testaus Käyttäjien motivointi ja sitouttaminen Ideat ja toiveet Baseline arvojen määrittäminen (kwh per pvä, vko, kk, v) Ominaiskulutus Kulutus erilaisin indikaattorein Baseline muodostaa vertailutason tuleville kulutusmittauksille Parannusehdotusten arviointi ja toteutus Kehitettävän ICT-järjestelmän sekä pilottikohtaisten sovellusten avulla voidaan muuttaa käyttäjien kulutustottumuksia energiaa säästäväksi

46 Valaistuksen kartoitus Nykyinen laitekanta, ohjeet, määräykset, tarpeet, toiveet Kulutuksen nykytilanne, tarkentavat mittaukset ja analyysit Kulutukseen liittyvät käyttötottumukset Kulutuksen Baselline ja parannusehdotukset Valaistuksen nykyinen laitekanta Epäkohtien kartoitus Ideointi, toiveet, tarpeet Ohjeet, määräykset ja standardit Valaistuksen nykytilanne ja käyttö Kulutustason tarkkuusmittaukset Mittausjaksojen analysointi ja raportointi Turvallisuutta ja viihtyvyyttä parantavat toimenpide-ehdotukset Valaistuksen käyttö, tavat ja tottumukset Käyttäjäkokemukset Haastattelut, kyselyt Oman osaamisen testaus Käyttäjien motivointi ja sitouttaminen Ideat ja toiveet Baseline arvojen määrittäminen (kwh per pvä, vko, kk, v) Ominaiskulutus Kulutus erilaisin indikaattorein Baseline muodostaa vertailutason tuleville kulutusmittauksille Parannusehdotusten arviointi ja toteutus sekä mahdollisten investointien kannattavuuslaskelmat takaisinmaksuaikoineen Kehitettävän ICT-järjestelmän sekä pilottikohtaisten sovellusten avulla voidaan muuttaa käyttäjien kulutustottumuksia energiaa säästäväksi

47 Energiatehokkuus: Energiakartoitus Baselinemääritys Reaaliaikaiset mittaukset: Standardit ja määräykset Uudet korvaavat investoinnit: Energiansäästö Energiatehokkuus Uudet ekoinvestoinnit: Kiinteistöautomaation säätöjen tarkistaminen ja virittäminen: Reaaliaikaisen mittaustiedon ja saavutetun säästön esittäminen käyttäjille: Indikaattorit

48 Kiinteistöjen energian ja sisäilman laadullisten mittausten kerääminen Palomäki, Omenamäki, Porvoo EKSOTE, 4 omakotitaloa, Etelä-Karjala Asemo, Posintran palvelin, Porvoo Salon Hakastaron monikulttuurinen asuntola Arabianranta, Loppukiri, Helsinki Elimäen Puustelli, Elimäki Elimäen Puustelli, Koria Generis, Process Visionin palvelin, Helsinki Metropolian palvelin, Espoo Mäntsälän Osuustie, terveyskeskus (Rejlers) Langaton anturiverkko pilottikohteissa (kilpailutus)

49 Yritysyhteistyöllä yhteisöllisyyttä HEA-pilottikohteissa: Palomäki, Porvoo Mäntsälän Osuustie Elimäen Puustelli, Koria Audience First, Sävel Sirkku, Klaukkala Elimäen Puustelli, Elimäki Arabianranta, Loppukiri, Helsinki Elimäen Puustelli, Elimäki Elimäen Puustelli, Koria Mäntsälän Osuustie Arabianranta, Loppukiri, Helsinki EKSOTE, 4 omakotitaloa, Etelä-Karjala Yhteisölliset pelit pilottikohteissa Smart Care TV, Tampere Nitro Games Kotka Metropolia AMK, Espoo

50 Yritysyhteistyöllä yhteisöllisyyttä HEA-pilottikohteissa: Audience First, Sävel Sirkku, Klaukkala Smart Care TV, Tampere Nitro Games, Kotka Marimils-turvavalot, ELSI-turvalattiat, Vantaa Näkövammaliitto, TopTunniste (puhuva, tunniste, paikannus) MegaKoto -terveysmonitorointi Tampere XX, langaton anturiverkko BeddIT, lepotilan monitorointi Kone Oyj, Hissiin integroitu valaistus ja ohjaus, Helsinki Metropolia AMK, Espoo

51 Smart Care TV Oy SmartCare Group Oy tarjoaa ratkaisun itsenäiseen asumiseen, yhteydenpitoon ja virikkeelliseen toimintaan. Tuotenimellään SmartCare yhtiö tarjoaa laaja-alaisen ja kehittyvän palvelukokonaisuuden yksityisille ja julkisrahoitteisille hoivayksiköille sekä yksittäisille kuluttaja-asiakkaille. SmartCare-palvelun ansiosta ihmiset voivat ikääntyessäänkin jatkaa aktiivista, liikkuvaa elämää ja turvallista asumista omassa kodissa pidempään. Se tuottaa parempaa turvaa ja elämänlaatua erityistä huolenpitoa tarvitseville, mielenrauhaa heidän läheisilleen ja kustannussäästöjä yhteiskunnalle. SmartCare TV poistaa kynnyksiä ikäihmisten / erityisryhmien ja yhteiskunnan yleisten mahdollisuuksien väliltä sekä antaa kokemuksia omatoimisesta suoriutumisesta niillekin, joille se tunne on harvinainen tai kadonnut.

52

53 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

54 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

55 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

56 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

57 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

58 Yritysyhteistyö: Lisäksi Smart Care TV hen kuuluu: Kodin automaatio Vierailijatunnistus Palvelun tarjoajan tunnistus Hoitajakutsu Käsittelee mittauksia ja hälytyksiä Ikkuna ollut auki liian pitkään, sisälämpötila laskee liikaa Palohälytystietoa Hälytysten käsittely rakennuksessa Muut viestit/hälytystiedotteet Paikallinen InterCom-järjestelmä on kytkettävissä Smart Care TV hen ja vierailija on tunnistettavissa Muita turvatoimintoja Ostetun palvelun tarjoaja voidaan RFID-teknologialla tunnistaa ja todentaa. Saadun palvelun todennustieto voidaan välittää myös läheisille Smart Care TV hen voidaan liittää muita kaupallisia hoitajakutsujärjestelmiä (Ackermann/Fortune 100 Honeywell)

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Vanhustyön keskusliitto s. 2 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri s. 5 SISÄLLÄ Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos, Nuorten toimintakeskus

Lisätiedot

Ikäihmisen tulevaisuuden asuminen. Kirjallisuuskatsaus. Päivi Hämäläinen Heta Kojo Marinka Lanne Arja Rytkönen Anneli Reisbacka

Ikäihmisen tulevaisuuden asuminen. Kirjallisuuskatsaus. Päivi Hämäläinen Heta Kojo Marinka Lanne Arja Rytkönen Anneli Reisbacka S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 79 Ikäihmisen tulevaisuuden asuminen Kirjallisuuskatsaus Päivi Hämäläinen Heta Kojo Marinka Lanne Arja Rytkönen Anneli Reisbacka VTT TECHNOLOGY 79 Ikäihmisen

Lisätiedot

Ikäteknologian kokeilut Suomessa

Ikäteknologian kokeilut Suomessa OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon)

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) 03.09.2007 31.12.2008 Hankkeen loppuraportti 31.12.2008 LEPPÄVIRRAN MONIPALVELUAUTO( LEMON) YHTEENVETO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot