HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä"

Transkriptio

1 HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä Living Lab Expo Haaga-Helia AMK, Porvoo Asko Kippo Projektinjohtaja Metropolia ammattikorkeakoulu

2 HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Etelä-Suomen EU-yksikkö, EAKR-rahoitus; Projektitietoa Projektin kesto Projektin tila nyt Kokonaisbudjetti Sovellusalue , M1 M30 Käynnissä 2,069 Milj. eur. EAKR/Hyvinvointi Projektin koordinaattori Metropolia AMK Partnereita Rahoittaja 9 partneria Päijät-Hämeen Liitto EU/Etelä-Suomen Aluekehitysrahasto

3 HEA Visio, missio, strategia Visio Missio Strategia Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatioiden kehittäminen Ikääntyvien ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja energiatehokasta asumisturvallisuutta lisäävät sosiaaliset ja tekniset ratkaisut Käyttäjälähtöisten liikkuvien palvelujen kehittäminen, kotona asumisen tukeminen, uusien toimintaja palvelumallien kehittäminen, hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta lisäävien rakennus- ja hyvinvointiteknologisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönottaminen

4 Energiatehokkuu-a ja hyvinvoin2a kestävällä kehityksellä Turvallisuuden parantaminen Esteettömyyden huomioiminen Yksinäisyyden vähentäminen Omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (ruoka, liikunta, lepo) Yhteisöllisyyden ja liikunnaliisuuden aktivointi Yksilöllisten ja palveluketjun toimintamallien kehittäminen Teknologiainnovaatioiden tuottaminen ja soveltaminen Hyvinvointia parantavan energiatehokkuuden edistäminen Sosiaalisesti Ekologisesti Taloudellisesti Älykkään tieto- ja palvelujärjestelmän kehittäminen Käyttäjiä osallistava ja vahvistava voimavarojen tukeminen Uudet kumppanuudet ja kehittämisverkostot tekniikan ja hyvinvointialan toimijoiden kesken Työllisyysvaikutukset ja uudet palveluinnovaatiot

5

6 HEA-työpaketit: Työpaketti 1; Aalto CKIR! Verkottuminen! Työpaketti 2; Metropolia HYTO, Käyttäjälähtöisen innovoinnin mallit ja metodit! Hyvinvointipalvelujen ja palvelumallien Tarvelähtöinen viitekehys innovaatiotoiminnalle" kehittäminen! Toimintamallin luominen" Turvallisuusriskien tunnistaminen" Kerätyn datan analysointi ja benchmarking" Luodaan yhdessä ikäihmisten asumista ja elämänlaatua tukevia palvelutuotteita ja malleja" Vaikuttavuuden arviointi" Monialaista tekniikan ja sosiaali- ja terveysalojen yhteistyötä" Verkottuminen! Työpaketti 5; Metropolia TETU! Projektin hallinnointi ja koordinointi! Aikataulut, tavoitteet, budjetti, hankinnat" Raportointi (väli- ja loppu-), teknis-taloudelliset asiat, kirjanpito (kustannukset ja rahoitus), maksatushakemukset, kokonaisseuranta, tiedonkulku, jne"! Verkottuminen! Työpaketti 3; Metropolia TETU! Energiatehokkuuden parantaminen ja käyttäjiä palvelevan ICT-järjestelmän kehittäminen! Pilottien ongelmakartoitukset, energiakatselmukset ja palvelujen tarvekartoitus" Kulutusmittausten ICT-järjestelmä" Vaikuttavuus ja yleistettävyys" Työpaketti 4; GreenNet, Tiedottaminen ja tulosten hyödyntäminen! Koko projektin tulosten julkistaminen, tiedon levittäminen ja hyödyntäminen laajasti" Projektin sisäinen ja ulkoinen tiedonsiirto" Tiedotteet, esitteet, nettisivut, seminaarit, työpajat, tiedotuslehdet, dvd, konferenssi, messut, jne." Verkottuminen!

7 HEA- hankkeen painopisteet Living Lab metodologia ICTjärjestelmän kehittäminen Energiatehokkuuden parantaminen 6 pilot- kohdetta Hyvinvointipalvelujen kehittäminen

8 Ohjelma- alue ja HEA- pilotkohteet:

9 HEA- pilo2t: HELSINKI, Arabianranta, Loppukiri-senioritalo ELIMÄKI, KORIA, Elimäen Puustelli LAPPEENRANTA EKSOTEn Mallu-palveluauto MÄNTSLÄ, Osuustien vanhustentalo PORVOO, Palomäen palvelukeskus SALO, Hakastaron opiskelija-asuntola

10 Energiatehokkuudella hyvinvoin2a: Energiatehokkuus Mittaustiedon keruu Turvallisuus Esteettömyys Tilat, olosuhteet Viihtyvyys, toiminta, palveluprosessit ICT-järjestelmän käyttö Hyvinvointipalvelut ja toiminnot Käyttäjäryhmien hyvinvoinnin parantuminen

11 Energiatehokkuudella hyvinvoin2a: Hyvinvointi Yritykset Pilotit: P1 P2 P3 P4 P5 P6 Living Lab - työskentely Saimaa AMK Laurea KyAMK Arcada Metropolia ICTjärjest. Energiatehokkuus GNF; Tiedottaminen, tulosten hyödyntäminen Aalto; Vaikuttavuus, mallit Metropolia Arcada TurkuAMK Saimaa AMK

12 Monialaiset oppimisprojek2t ja niiden hallinta Asiakkaan tarve Ongelman ratkaisu Monialainen ohjausryhmä: TETU/HYTO/TIVI/RAKI Opiskelijaryhmät Uutta oppimista, opintopisteet (ei rahaa) Selvitys- raportti Ratkaisun vaihtoehtoja

13 HEA Living Lab Käyttäjälähtöinen innovointi HEA-hankkeessa hyödynnetään käyttäjälähtöistä innovointia tuomaan esille uusia ideoita, menetelmiä ja ratkaisuja kehitettäessä ihmisten hyvinvointiin, hyvinvointipalveluihin ja turvallisuuteen sekä asumiseen ja asuinympäristöön liittyviä energiatehokkuutta ja energian säästöä parantavia ratkaisuja. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien tarpeiden ja toiveiden tarkka huomioiminen kaikissa kehitysvaiheissa (ideointi, määritys, suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi) mahdollistaa ja varmistaa toimivan ja moniulotteisen ratkaisun (palvelun tai tuotteen) löytymisen. Käyttäjiä motivoi heidän esittämänsä ideat, esille tulleet ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot sekä tietoisuus siitä, että he itse ovat mukana kehittämässä ja parantamassa oman työympäristönsä toimintaa, palvelua, laatua tai turvallisuutta. Käytännössä se tarkoittaa toimintaa, jossa tuotteiden ja palveluiden käyttäjä itse osallistuu niiden tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämiseen käyttäjän omassa arjessa osana monitoimijaverkostoa eli ekosysteemiä.

14 Living Lab työskentelyn peruselemen-ejä ovat: 1 käyttäjälähtöisyys, jossa käyttäjät ovat yhteisöllisesti mukana toimintaympäristönsä kehittämisen kaikissa vaiheissa 2 avoin innovaatio, joka mahdollistaa ja jakaa havaitun idean kaikkien toimijoiden kesken 3 mukana olevien toimijoiden muodostama yhteistyöverkosto (ekosysteemi, myös kansainvälisesti) sekä 4 käyttäjän läheisyyteen rakennettu tosielämän testiympäristö, jossa voidaan testata käyttäjälle asetettuja odotuksia ja vaatimuksia ja löytää mahdollisia parhaita käytänteitä tulosten laaja-alaiseen hyödyntämiseen

15 Living Lab toimijoita ovat: 1 fokusoidut käyttäjät ja käyttäjäryhmät, jotka ovat aktiivisia toimijoita ja osallistujia hankkeen kaikissa vaiheissa 2 mahdollistajat, jotka luovat ja mahdollistavat testiympäristön, 3 kehittäjät, jotka tarjoavat toteutuksen menetelmät, työkalut, resurssit, ym. palveluita, sekä 4 hyödyntäjät, jotka ovat valmiit kehittämään uuden tuotteen tai palvelun, jolla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa.

16 Living Lab toimintatapa; ARVIOINTI Kokeilu, testaus, tulosten Hyödyntäminen ja arviointi KÄYTTÄJÄKOKEMUS Käyttäjien kokemus, ideointi ja tarpeiden huomioiminen TOTEUTTAMINEN Määriteltyjen kohteiden ja suunnitelmien toteuttaminen SUUNNITTELU Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (tekninen, käyttö ja ylläpito) sekä asenteiden muuttaminen

17 Living Lab-työskentely, käyttäjien osallistuminen Ideointi, ongelman määritys Suunnittelu ja kehitys Testaus ja validointi Seuranta Ideointi toiveet Ongelmien esille tuominen Keskustelu Energiakatselmus Parannusehdotukse t Referenssitaso Keittiöselvitykset Parannusehdotusten prioritointi ja toteutus Ratkaisujen kehittäminen Käyttäjien tarpeiden huomioiminen Ongelmanratkaisu Toteuttaminen Käyttö, testaus Uudenlainen oppiminen Käyttäjä-kokemukset Palautteet Parannusehdotukset Muutoksen ymmärtäminen Jatkuva seuranta Jatkuva parantaminen Arvioinnit Raportit Suositukset Parhaat käytänteet Käyttäjien asenteiden muuttuminen ja uudenlainen toimintatapa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja energian säästöön liittyvissä asioissa

18 Hyvinvoin2in lii-yviä innovaa2oita Käyttäjälähtöiset innovaatiot Kehitysryhmien tuottamat innovaatiot Luovuus, Herkkyys, Yhteistyö, Rohkeus Ikääntyneiden kotona asumista tukevat innovatiiviset ratkaisut Markkinoilla olevat jo kehitetyt tuotteet ja ja palvelut

19 HEA Living lab -työskentely WORKPLACE ORGANISATION LEARNING MATERIAL PROVIDER Seuranta, parantaminen Henkilökunta Sidosryhmät mentor LEARNER Käyttäjät Asukas manager LEARNING TECHNOLOGY PROVIDER Priorisointi tutor Omistaja counsellor Tarvemäärittely LEARNING INSTITUTIONS Toteutus

20 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Asiakaslähtöisyys Muita teemoja Ikäihmisten tarpeiden huominen Ikäihmisten hoidossa ja palvelussa asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että asiakas on kaiken lähtökohta. Jotta hyvä hoito voidaan turvata, tulee olla käytettävissä tietoa siitä, mitä asiakas pitää hyvänä ja tavoiteltavana. Asiakaspalautteiden kerääminen ja hyödyntäminen ovat keinoja tuottaa asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakasta pyritään ymmärtämään ja syvennytään hänen elämäntilanteeseen, kokemuksiin, menetyksiin, pettymyksiin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja haaveisiin Asiakkaan osallistumisen edistäminen Asiakaslähtöisyys tarkoittaa mm. seuraavia asioita: yksityisyyden kunnioittaminen, työntekijöiden hyvää ammattitaitoa, samat vakituiset työntekijät, joustava tiedonkulku, sopimusten noudattaminen, kiireetön ilmapiiri, asiakkaan hyvä kohtelu, mahdollisuus osallistua omaa hoitoa ja palvelua koskevaan päätöksentekoon Esteettömyys asunnoissa selvitettävä, (koti)palvelujen hyvä laatu ja saatavuus kaikessa toiminnassa, asuntoratkaisuissa, liikennejärjestelyissä, kaupallisissa ja muissa palveluissa, sivistys- ja liikuntatoimessa sekä kulttuurielämässä Yhteisöllisyyttä, laatua ja vaihtoehtoja

21 Erilliset käyttäjäosastot Asuinhuoneet Käytävät Keittiö Ruokailutilat Pesutila Ympäristö Tilat Henkilökohtainen hyvinvointi Terveyden omavalvonta Toiminnallinen aktivointi Terveellinen ravinto Energiatehokkuus, Sisäilman laatu Ilmastointi Lämmitys Valaistus Kiinteistön olotila Yhteisöllisyys, viihtyminen, osallistuminen Musiikki, laulu, harrastukset, liikunta

22 Hyvinvoinnin parantamiseen vaikuttavat: 6. Hoiva, huolenpito, hellyys 5. Turvallisuus 1. Yhteisöllisyys, sosiaalisuus, elämykset, kokemukset Hyvinvoinnin parantaminen 4. Ravinto, arvokkuus, juhlat 2. Liikunta, fysioterapia Harrastukset, kulttuuri 3. Teknologia, tekniset sovellukset, energiatehokkuus

23 Aihe Ruoan terveysvaikutukset ja lisäaineriskit: Tarkennus 1 Ikääntyneiden ruoka ja ruokailu Terveysvaikutukset (funktionaalisuus) Ravitsemuksellisuus (ruoan koostumus) Laadulliset ominaisuudet Lisäainepitoisuudet, riskit Arvio turvallisuudesta Ravitsemusvalistus, ruokavalion kokonaisuus, monipuolisuus, tasapainoisuus, nautinnollisuus, kohtuullisuus, ruokailutottumukset, ruokapäiväkirja, ruoka-ainetestit Ravintosuosituksia, suojaravintoaineet (vitamiinit), kivennäisaineet (antioksidantit, flavonoidit), luontaistuotteet Virheravitsemus, aliravitsemus Energia, laihduttaminen ja painonhallinta Terveydenhoito (verenpaine, diabetes)

24 Ruoan terveysvaikutukset ja lisäaineriskit: Aihe 1 Ikääntyneiden kokonaisvaltainen terveys Tarkennus Terveys Ravinto Liikunta Uni Alkoholi Tupakka Mielenterveys Muisti Näkö ja kuulo Päivittäinen elämä Terveyden hoito, itsehoito, ennakoiva tuki, varhainen puuttuminen Ravitsemustilaan vaikuttavat tekijät, terveellinen ruokavalio, ruoan monipuolisuus, suojaravintoaineet, ruoan energisyys, ruoan rasvakoostumus, ravintosuunnittelu, suun terveys ja hygienia, aliravitsemus, painonhallinta, ruokailutottumusten arviointi Terveyskunto, liikkuminen, lihasvoima, motorisuus (tasapaino), kaatuminen, aineenvaihdunta, jalkaterveys (jalkahygienia, fysioterapia), nivelliikkuvuus, luun vahvuus, liikunta vaikuttaa painoon, terveyteen, mielialaan Unen laatu, unihäiriö, unettomuus, univaje, nukahtaminen, uniapnea Vaikuttamalla terveyteen, sosiaaliseen toimintaan ja elinympäristöön Mieleen painaminen (oppiminen), mieleen palauttaminen, sosiaalinen elämä, liiku, käytä muistia, ravinto

25 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Tekniikan käy-äjälähtöiset innovaa2ot - 2imin tuloksia 1. Johtopäätöksiä Asukkaiden fyysiset rajoitteet ja avuntarve Asukkaiden ilon aiheita Ikääntyneiden sosiaaliset suhteet Asukkaille järjestetty toiminta Asukkaiden itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus Asukkaat omaiset -vuorovaikutus Asukkaiden yhteisöt Rakennuksen puutteet ja vahvuudet Turvallisuuden tunne Apuvälineitä arkeen Askartelu, luonto, eläimet, liikkuminen Ystävätoiminta, yhteisöllisyys Liikkuminen, askartelu, kerhot, musiikki Joustava toiminta, oma rytmi, apuvälineet, turvateknologia, anna aikaa Oma rooli perheyhteisössä, asioiden hoitaminen yhdessä, omaisten vierailut Tiivistä yhdessäoloa, kyläyhteisöt, järjestöt, vapaaehtoistoiminta Esteettömyys, tilojen puutteet, talojen fyysiset rajoitukset Apu lähellä, palvelut, turvaranneke, kaatumispelko, fyysinen heikkous

26 Palvelumuotoilu HEA- hankkeessa: Tekniikan käy-äjälähtöiset innovaa2ot - 2imin tuloksia 2. Johtopäätöksiä Teknologian hyödyntäminen ja siihen liittyvien asenteiden parantaminen, hoitotyön tueksi Asukkaiden terveyden seuranta Henkilökunnan vastuu työssä Hoitotyön lisäksi tehtävät työt Henkilökunnan työssäjaksaminen Sisäpuutarhan hoito Ideoiden jalkauttaminen ja käytettävyyden seuranta Sosiaalisen median hyödyntäminen Sähköinen reissuvihko Vaihtelee, heikko käytettävyys, viihde- ja virkistystarkoituksiin, turvateknologia, videopuhelut, tietokone ja internet, muotoilu tärkeä, potilastietojärjestelmät Säännöllisesti, tarpeen mukaan Kiire on aina, yöhoitajalla raskas vastuu Paljon, monenlaista Kiire, stressi, resurssipula Tehtävät oikein, kerättävä käyttökokemuksia Smart Care TV

27 Metropolia mukana monessa pilo2ssa: Arcada AMK Helsinki Arabianranta Yhteisöllinen omistustalo Saimaa AMK LUT Etelä-Karjala Haja-asutusalueen Omakotitalot Mallu-palveluauto Metropolia AMK Tetu, Hyto, Tivi, Raki Mäntsälä Osuustie Palvelutalo Salo Hakastaro Monikulttuurinen Opiskelija-asuntola Turku AMK Porvoo Palomäki Palvelukeskus Koria, Elimäki Elimäen Puustelli Palvelukeskus Laurea AMK Kymen AMK

28 Laurea AMK: T1 Hoitoteknologisten ratkaisujen kartoitus ja tutkiminen palvelukeskuksessa Kartoitettu, millaisia hoitoteknologisia ratkaisuja ja apuvälineita on tarjolla muistisairaiden ikääntyneiden ja vammaisten kuntouttamisessa ja tukemisessa asukkaiden arjessa T2 Palvelukeskuksen tilojen ja fyysisen ympäristön kartoitus ja toiminnan havainnointi T3 Palvelukeskuksen asukkaiden ja työntekijöiden asenteiden ja työtapojen selvitys energiatehokkaissa Hyvinvointia arkikäytänteissä ja Energiatehokkuutta Asumiseen Tilat ja fyysiset ympäristöt kartoitettu, tarjolla olevan toiminnan muotojen havainnointi Henkilökunnan ryhmähaastattelut tehty

29 Metropolia AMK / Tekniikan ala: T2 Käyttäjälähtöinen ongelma- ja palvelukartoitus Selvitetty laajasti kotona ja kodinomaississa oloissa asumisen edistämistä ja helpottamista varten kehitettyjä teknisiä ratkaisuja Ruokailu ja ruoan terveellisyys T3 Pilottirakennusten energiakatselmukset T4 Innovatiiviset pilottisovellukset T5 Pilotteja palvelevan ja reaaliaikaisiin mittauksiin perustuvan ICT-järjestelmän Tehty pilottirakennusten energiakartoitukset (sähkö, lämpö, vesi, valaistus) ja parannusehdotukset Tehty sisäilman laadun ja pintahygienian mittauksia ja analyysejä sekä tutkittu pintojen liukkautta Puhuva avaimenperä heikkonäköisille ikääntyneille Sisätilapaikannusjärjestelmä yöhoitajien avuksi Hyvinvointia tietojärjestelmillä ja uudella teknologialla (ipad-sävel Sirkku, Celia-sähkökirja/Smart Care TV Kuntoutusta ja koordinoitia parantavia pelejä Langaton anturiverkko energiatehokkuuden parantamiseksi ICT-järjestelmän kehittäminen

30 Selvitys-, kartoitus-, kehitysprojekteja Metropolia- TETUssa: Tilanne Opiskelijaryhmät hlö Koulutusohjelmat jatkuu Tietojärjestelmän/-tietokannan suunnittelu 2 Tieto- ja mediatekniikka Päättynyt Energian historiatietojen kartoitus 3 Environmental Engineering jatkuu Web/wikisivusto 1 Mediatekniikka Päättynyt, jatko Sisäilman laatu ja mikrobit/bakteerit 5 Laboratorioala Päättynyt Pintojen liukkaus 4 Materiaali- ja pintakäsittely Päättynyt Langaton anturiverkko ja kodin automaatio 3 Automaatiotekniikka jatkuu ipad/mobiili tietojärjestelmä hoitohenkilökunnalle 4 Tietotekniikka Päättynyt Ruoan terveysvaikutukset 2 Bio- ja elintarviketekniikka HYTO; Ravitsemusterapeutti Päättynyt Teknologiakartoitus (valmis) 2 Hyvinvointitekniikka jatkuu Käyttäjälähtöiset innovaatiot 4 Moniala Päättynyt Päättynyt Päättynyt Pilottikiinteistöjen energia (lämpö, vesi)- kartoitus (kulutuksen nykytilanne, parannustoimenpiteet) Pilottikiinteistöjen sähkönkulutuksen kartoitus (kulutuksen nykytilanne, parannustoimenpiteet) Valaistuksen nykytilanne ja parannusehdotukset 6 Talotekniikka 4 Sähkötekniikka 2 Sähkö/Valaistustekniikka, (HYTO; Optometria) suunnitteilla Mallu-auton teknologia Autotekniikka jatkuu Process Visionin Generis-käyttöliittymä 2 Sähkö/tieto/mediatekniikka

31 Puhuva avaimenperä ruoan ja materiaalien tunnistamiseen

32 Ikääntyneiden sisä2lapaikannus yöhoitajien tukena

33 Metropolia AMK / Hyvinvoin2ala: T1 Visio tulevaisuuden elämänkaariasumisesta ja tarvekartoituksen suunnittelu Visio tulevaisuuden asumisesta Tarvekartoitus T2 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen T3 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen toteuttaminen ja pilotointi T4 Käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä geroteknologisten ratkaisujen arviointia ja käyttäjäpalautteen keräämistä Avopalveluna järjestettävä kokonaisvaltainen kuntoutuspalvelukeskus kotona asuville ikäihmisille? Mallinnetaan käyttäjälähtöisten palvelutuotteiden ja mallien sekä niiden kehittämisosaamisen hyviä käytäntöjä Käsikirja käyttäjälähtöisestä palvelujen tuottamisesta ja suunnittelusta Uutta yrittäjyyttä/yritysyhteistyötä ja työpaikkoja?

34 Visio/tavoite tulevaisuuden asumisesta Loppukirissä Asua Loppukirissä mahdollisimman pitkään lisääntyvistä elinvuosista huolimatta Omaan ikääntymiseen valmistautuminen ja palvelutarpeen ennakointi Yhteisöllisen elämäntavan säilyminen Asumisen turvallisuuden vahvistaminen Oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja voimavarojen käyttämien Asukkaiden motto: Pää terävänä, jalat liikkeellä Ref; Tuula Mikkola

35 Miten saada apua ja mitä palveluja, jos päivittäisissä arjen toiminnoissa selviytyminen vaikeutuu tai ei enää yksin niistä selviä? q Mitä palveluja, mistä ja miten? q Julkiset ja yksityiset palvelut? q Muut mahdollisuudet? q Yhteistyösuhteiden ja verkoston luominen palvelujen tuottamiseksi q Loppukirin yhteisön tarpeita: q Yhteisten tilojen siivouspalvelut ym, q Yhteinen ruokailun ja keittiötoiminnan tukipalvelut q Turvajärjestelmä tarvittavan avun saamiseksi q Palveluohjaus ja -neuvonta q Naapuriapu q Yhteisöllisesti hankitun hoivapalvelujen toteutusmahdollisuudet? q Asukkaiden yksilölliset palvelutarpeet q Henkilökohtainen avun ja hoivapalvelujen tarve q Apuvälineet ym. q Yksilöllinen palveluohjaus ja neuvonta Ref: Tuula Mikkola

36 Toimintakyvyn edistäminen Fyysinen toimintakyky (terveyskuntotestit ja liikunnan ohjaus, jalkaterapia ja toimintakyvyn arviointi) Arjen toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointi (toimintaterapia) Muistikoulu (muistisairauksien ehkäisy ja toimintakyvyn ylläpitäminen Sähköisen palveluportaalin suunnittelu Ympäristön esteettömyys Kotiympäristön arviointi toiminnallisen näkökyvyn ja valaistuksen näkökulmasta - tietotekniikan ja facebookin käyttövalmiuksien arviointi Hissin käytettävyyden arviointi Metropolia: Hyvinvointi: Loppukiri asuinyhteisö Tuula Mikkola: 36

37 Kymenlaakson AMK n osaprojekti: Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen palveluasumisessa Merja Laitoniemi Haastattelujen alustavia tuloksia (yksinäisyys) yksinäisyys käsitteenä ja kokemuksena on hyvin yksilöllinen ja subjektiivinen käsitteinä yksinäisyys ja turvallisuuden tunne ovat sidoksissa toisiinsa palveluasumisessa on vaikea olla yksinäinen, koska ympärillä on muita asukkaita ja henkilökuntaa etenevät sairaudet, aistimuutokset ja liikkumiskyky vaikuttaa yksinäisyyteen ja turvallisuuden tunteen kokemiseen yhteydenpito omaisten kanssa tärkeää, muutoin kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta apuvälineet lisäävät turvallisuudentunnetta sekä mahdollistavat osallistumisen hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta avainasemassa; samoin pysyvyys ja tuttuus vaikuttavat turvallisuuden tunteen luominen ja yksinäisyyden lievittäminen on osa kokonaishoitoa ja asukkaiden tunteminen auttaa huomioimaan muutoksia monipuoliset viriketoiminnat lievittävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä

38 Lappeenrannan teknillinen yliopisto: T1 Tiedonkeruu tutkimuksen kohderyhmän palvelutarpeista Kotona asumista tukevia hyvinvointitarpeita Asuinympäristöön liittyviä tarpeita taajama-alueen ulkopuolella T2 Liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen kokonaistarpeiden arviointi Käytännössä hyödynnettävät tulokset Asiakasryhmien ja palvelutarpeiden tunnistaminen

39 Saimaa AMK: T1 Hyvinvointi- ja asumisentukipalvelujen tarvekartoitus Hyvinvointipalveluyrityskartoitus (yli 400 yritystä) Hyvinvointi- ja asumisentukipalveluiden tarvekartoitus (kysely, ryhmähaastattelu, N = 1014) Uusien palvelukonseptien innovointi + pilotointi T2 Kunto-, energia- ja esteettömyyskartoitus T3 Kustannuslaskenta Pientalojen esteettömyys- ja kuntokartoitukset (N = 12 pientaloa) Asumisympäristön kunto- ja energiakartoitukset ja muutostarpeiden aiheuttamien korjaustöiden arviot (N = 4 pientaloa) Hyvinvointiteknologiset ratkaisut Korjaustoimenpidekustannukset Hyvinvointipalvelupilotin ja asuinympäristön muutostoimenpiteiden pohjalta tuotetaan kustannuskehitysennuste = vertailu kokonaiskustannuksista asumisen tukemisen ja eritasoisten palveluasumisen vaihtoehtojen välillä

40 HEA; Syksyn 2012 aikatauluja: HEA 2012: vkot Sisäilman laatu/anu Luoto 2. Audience First 3. Smart Care TV 4. Puhuva avaimenperä 5. Sisätilapaikannus 6. Nitro Games 7. Marimils 8. Process Vision/Generis-toolbox 9. Posintra (tabletti) 10. Mallu auto (MegaKoto) 11. Videon kehittäminen 12. ICT-järjestelmä ja käyttöliittymä 13. Langaton anturiiverkko HEA-toimintojen testaus (2013)

41 HEA-sovellukset: Reaaliaikaiset, langattomat mittaukset Mittaustietojen siirto paikallisesta kiinteistöautomaatio- sekä kulunvalvontajärjestelmästä Living Lab tarveja vaatimusmäärittely Energiatehokkuus ICT-järjestelmä Esteettömyys Turvallisuus Hyvinvointi Kulunvalvonta Tuloksia: Mittaustietojen keruu Kulutuksen perustaso Toimiva tietojärjestelmä Vaihtoehtotarkastelut Käyttäjien huomioiminen Seuranta ja indikaattorit Parhaat käytännöt Tulosten julkistaminen Tiedotteet ja raportit Uudet palvelukonseptit Käyttäjäryhmät

42 Energiatehokkuus: Ympäristöolosuhteet Käyttäjien toiminta Tekniset innovaatiot Ruokalista Laitteiden kapasiteetti ja käyttö Kiinteistön rakennusautomaation käyttö Sähkän kulutus Lämmön kulutus LVI-koneiden sähkönkulutus Keittiön sähkönkulutus Yhteisten tilojen valaistuksen sähkönkulutus Energiatehokkuus: Turvallisuus, esteettömyys, Veden kulutus olosuhteet, viihtyvyys Pilot-huoneiden valaistuksen Energiansäästö sähkönkulutus Oppiminen, motivaatio Käyttäytymisen muutos Uudenlainen ajattelu Uudet työtavat Lisäkoulutus Palvelujen joustavuus Huolto ja kunnossapito Parhaat käytännöt Käyttäjien kiinnostus, motivaatio ja oppiminen sekä uudenlainen toimintatapa

43 Info-TV HEA-ICT järjestelmän alustava rakennekaavio HEA -systeemin rakennekaavio Energiankulutus Web browser Pilotin Info-TV Firefox web browser Automattisesti vaihtuvat web-sivut HTTP Port 80 HTTP/XML Pilotti 1 - N Kiinteistöautomaatio?? Server, DB HTTP/XML egeneris: Web Service SQL queries Metropolia server Espoo (Leppävaara) hea.metropolia.fi Apache web server, PHP MySQL database Käyttäjän PC Web browser with Javascript support (jquery, HighCharts) HTTP Port 80 HTTP/XML GPRS / WLAN HTTP Port 80 Mittausserveri HTTP/XML GPRS Info-TV Käynnykkäliityntä S60 or similar Web browser Pilot-kohtaiset Tukiasemat ja Reitittimet Pilot Info-TV Firefox web browser Automaattisesti Vaihtuvat Web-sivut Pilotti 1 Arabianranta Pilotti 2 Elimäen Puustelli Pilotti 3 Mäntsälän vanhustentalo Hyvinvoinnin, terveyden, Pilotin muut tekn.mittaukset viihtyvyyden ja turvallisuuden Lämpötila mittaukset CO2 -pitoisuus Läsnäolo- ja liiketunnistimet kosteus Kameravalvonta valomäärä Turvamatot Laitteiden sähkönkulutus RFID-sovellukset Kosketin/hälytystiedot (on/off) Pilotti 4 Palomäen palvelukeskus Pilotin tekniset energiamittaukset: Sähkön kulutus Lämmön kulutus Veden kulutus Pilotti 5 Hakastaron monikulttuurinen asuntola Ulkoiset olosuhteet: Lämpötila, Ilmankosteus Ilmanpaine Tuulen suunta- ja voimakkuus Pilotti 6 Pientalopilotit Pilotti 7 Liikkuva palveluauto Mallu Liikkuva palveluauto: Erilaiset tietoliikenneyhteydet Hyvinvointi- ja terveysmittaukset

44 HEA; Mi-a- antureita langa-omassa anturiverkossa: Veden! kulutuksen! mittaus! (kylmä,! kuuma) Ilman! laatu! CO2 Lämpö' tila! (sisä)! Pilotti' kohde Tuki' asema Sähkön' kulutus Lämmön! kulutus Kosteus Valo' määrä Auki/! kiinni Läsnä' olo Yhteensä! kwh kwh m3 ppm C %RH Lux on/off PIR antureita Arabianranta A Porvoo B Porvoo C Mäntsälä D Mäntsälä E Elimäki F Koria G Turku H Lappeenranta I

45 Sähkönkulutuksen nykytilanne Kulutuksen historiatiedot Kulutusta tarkentavat mittaukset ja analyysit Kulutukseen liittyvät käyttötottumukset Kulutuksen Baselline ja parannusehdotukset Energiakulutuksen historiatiedot Kiinteistön energiaan vaikuttavat korjaukset Ideointi, toiveet Ongelmakartoitus Ohjeet, määräykset ja standardit Kulutustason tarkkuusmittaukset Olosuhdemittaukset Suurteholaitteiden käyttö, täyttö ja käyntiajat Mittausjaksojen analysointi ja raportointi Energiatehokkuutta parantavat toimenpide-ehdotukset Energian käyttö, tavat ja tottumukset Käyttäjäkokemukset Energiatehokkuuden ymmärtäminen Haastattelut, kyselyt Oman osaamisen testaus Käyttäjien motivointi ja sitouttaminen Ideat ja toiveet Baseline arvojen määrittäminen (kwh per pvä, vko, kk, v) Ominaiskulutus Kulutus erilaisin indikaattorein Baseline muodostaa vertailutason tuleville kulutusmittauksille Parannusehdotusten arviointi ja toteutus Kehitettävän ICT-järjestelmän sekä pilottikohtaisten sovellusten avulla voidaan muuttaa käyttäjien kulutustottumuksia energiaa säästäväksi

46 Valaistuksen kartoitus Nykyinen laitekanta, ohjeet, määräykset, tarpeet, toiveet Kulutuksen nykytilanne, tarkentavat mittaukset ja analyysit Kulutukseen liittyvät käyttötottumukset Kulutuksen Baselline ja parannusehdotukset Valaistuksen nykyinen laitekanta Epäkohtien kartoitus Ideointi, toiveet, tarpeet Ohjeet, määräykset ja standardit Valaistuksen nykytilanne ja käyttö Kulutustason tarkkuusmittaukset Mittausjaksojen analysointi ja raportointi Turvallisuutta ja viihtyvyyttä parantavat toimenpide-ehdotukset Valaistuksen käyttö, tavat ja tottumukset Käyttäjäkokemukset Haastattelut, kyselyt Oman osaamisen testaus Käyttäjien motivointi ja sitouttaminen Ideat ja toiveet Baseline arvojen määrittäminen (kwh per pvä, vko, kk, v) Ominaiskulutus Kulutus erilaisin indikaattorein Baseline muodostaa vertailutason tuleville kulutusmittauksille Parannusehdotusten arviointi ja toteutus sekä mahdollisten investointien kannattavuuslaskelmat takaisinmaksuaikoineen Kehitettävän ICT-järjestelmän sekä pilottikohtaisten sovellusten avulla voidaan muuttaa käyttäjien kulutustottumuksia energiaa säästäväksi

47 Energiatehokkuus: Energiakartoitus Baselinemääritys Reaaliaikaiset mittaukset: Standardit ja määräykset Uudet korvaavat investoinnit: Energiansäästö Energiatehokkuus Uudet ekoinvestoinnit: Kiinteistöautomaation säätöjen tarkistaminen ja virittäminen: Reaaliaikaisen mittaustiedon ja saavutetun säästön esittäminen käyttäjille: Indikaattorit

48 Kiinteistöjen energian ja sisäilman laadullisten mittausten kerääminen Palomäki, Omenamäki, Porvoo EKSOTE, 4 omakotitaloa, Etelä-Karjala Asemo, Posintran palvelin, Porvoo Salon Hakastaron monikulttuurinen asuntola Arabianranta, Loppukiri, Helsinki Elimäen Puustelli, Elimäki Elimäen Puustelli, Koria Generis, Process Visionin palvelin, Helsinki Metropolian palvelin, Espoo Mäntsälän Osuustie, terveyskeskus (Rejlers) Langaton anturiverkko pilottikohteissa (kilpailutus)

49 Yritysyhteistyöllä yhteisöllisyyttä HEA-pilottikohteissa: Palomäki, Porvoo Mäntsälän Osuustie Elimäen Puustelli, Koria Audience First, Sävel Sirkku, Klaukkala Elimäen Puustelli, Elimäki Arabianranta, Loppukiri, Helsinki Elimäen Puustelli, Elimäki Elimäen Puustelli, Koria Mäntsälän Osuustie Arabianranta, Loppukiri, Helsinki EKSOTE, 4 omakotitaloa, Etelä-Karjala Yhteisölliset pelit pilottikohteissa Smart Care TV, Tampere Nitro Games Kotka Metropolia AMK, Espoo

50 Yritysyhteistyöllä yhteisöllisyyttä HEA-pilottikohteissa: Audience First, Sävel Sirkku, Klaukkala Smart Care TV, Tampere Nitro Games, Kotka Marimils-turvavalot, ELSI-turvalattiat, Vantaa Näkövammaliitto, TopTunniste (puhuva, tunniste, paikannus) MegaKoto -terveysmonitorointi Tampere XX, langaton anturiverkko BeddIT, lepotilan monitorointi Kone Oyj, Hissiin integroitu valaistus ja ohjaus, Helsinki Metropolia AMK, Espoo

51 Smart Care TV Oy SmartCare Group Oy tarjoaa ratkaisun itsenäiseen asumiseen, yhteydenpitoon ja virikkeelliseen toimintaan. Tuotenimellään SmartCare yhtiö tarjoaa laaja-alaisen ja kehittyvän palvelukokonaisuuden yksityisille ja julkisrahoitteisille hoivayksiköille sekä yksittäisille kuluttaja-asiakkaille. SmartCare-palvelun ansiosta ihmiset voivat ikääntyessäänkin jatkaa aktiivista, liikkuvaa elämää ja turvallista asumista omassa kodissa pidempään. Se tuottaa parempaa turvaa ja elämänlaatua erityistä huolenpitoa tarvitseville, mielenrauhaa heidän läheisilleen ja kustannussäästöjä yhteiskunnalle. SmartCare TV poistaa kynnyksiä ikäihmisten / erityisryhmien ja yhteiskunnan yleisten mahdollisuuksien väliltä sekä antaa kokemuksia omatoimisesta suoriutumisesta niillekin, joille se tunne on harvinainen tai kadonnut.

52

53 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

54 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

55 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

56 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

57 Yritysyhteistyö; Smart Care TV:

58 Yritysyhteistyö: Lisäksi Smart Care TV hen kuuluu: Kodin automaatio Vierailijatunnistus Palvelun tarjoajan tunnistus Hoitajakutsu Käsittelee mittauksia ja hälytyksiä Ikkuna ollut auki liian pitkään, sisälämpötila laskee liikaa Palohälytystietoa Hälytysten käsittely rakennuksessa Muut viestit/hälytystiedotteet Paikallinen InterCom-järjestelmä on kytkettävissä Smart Care TV hen ja vierailija on tunnistettavissa Muita turvatoimintoja Ostetun palvelun tarjoaja voidaan RFID-teknologialla tunnistaa ja todentaa. Saadun palvelun todennustieto voidaan välittää myös läheisille Smart Care TV hen voidaan liittää muita kaupallisia hoitajakutsujärjestelmiä (Ackermann/Fortune 100 Honeywell)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä HEA-seminaari HEA-hanke 12.06.2012 Asko Kippo Projektinjohtaja

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä HEA-seminaari; Ikääntyvän väestön asuminen Arabianrannan Loppukiri-talo,

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari 9/2011-2/2014 (Etelä-Suomen EAKR) Asko Kilpeläinen, Saimaan amk 19.11.2013 1 Seminaariohjelma 12.00-12.20 Tervetulosanat ja HEA-hankkeen

Lisätiedot

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä Palveluinnovaatio virikkeelliseen ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Kehitetty Tekesin iwell hankkeessa vanhustyön toimijoiden

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hanke Ulvilan elinkeinotiimin kokous 9.6.2015 HYVÄKSI

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT Helsinki, Lahti Parkano, Rovaniemi Savonlinna ja Hämeenlinna 1 Helsingin osaprojekti 1/2 Toiminnan tarve: Kansalaistoiminnan kehittäminen Lisää yhteisöllistä toimintaa, toiminta-

Lisätiedot

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus

MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus KIMU- projektin päätösseminaari 9.6.2011 Paavo Kykkänen, Kotialue Oy MET - pilottihanke KOHTEET/HYÖTYJÄT TOIMIJAT MAHDOLLISTAJAT Asunnot/taloyhtiöt (14) Toimitilat

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi ArctiCaren tavoitteet Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä Turvallisuuden

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen asumisen edistäjänä. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Kiinteistö- ja rakennusfoorumin media-aamiainen 6.9.2012

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Luonto liikuttamaan -hanke

Luonto liikuttamaan -hanke Luonto liikuttamaan -hanke Luontoliikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Itä-Suomessa Liikettä ja hyvinvointia Luonnosta, Oulu 19.3.2014 Kati Vähäsarja, projektipäällikkö, Metsähallitus Terveyttä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä tutkija Sirkku Wallin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus YTK Aalto yliopisto Digitalisaatiosta elinvoimaa

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Tekes Mona 2010-2012 Moniaistinen

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 ICT - HYPAKE Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä terävöitetään liiketoimintaa

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeen kuulumisia Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeessa tapahtuu Selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Hankkeen

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI 4.3.2010 4.3.2010 Fyysinen agressiivisuus Levottomuus Kielellinen agressiivisuus Huutelu Häiritseminen Sylkeminen Ulosteilla sotkeminen Pahantuulen puuskat Epäluuloisuus Vaeltelu/eksyminen

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 30.9.2010 Hankkeen tarkoitus On ollut selvittää, miten Vivago- hyvinvointikello soveltuu ikääntyneille Lisääkö kello ikääntyneiden

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena RAI - seminaari 10.3.2010 Kirsi Kiviniemi, kehittämispäällikkö 11.3.2010 1 Hyvästä parempaan - missä olemme nyt? Muutoksella kohti parempaa Ikäihmisten palveluiden

Lisätiedot