Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älä päästä haitallista ainetta viemäriin"

Transkriptio

1 Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamolla. Pahimmillaan aineet voivat vaikeuttaa käsittelyä tai jopa pysäyttää puhdistamon toiminnan. Ne voivat päätyä lietteen mukana pelloille tai joutua kokonaan puhdistamon läpi, suoraan vesistöön.

2 Älä laske viemäriin mitä tahansa JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jätevedenpuhdistamo on tekninen pal ve lu lai tos. Viemäriverkostoa pitkin se ottaa vastaan jätevettä, puhdistaa jä te ve den sille annettujen normien mu kai sek si ja laskee puhdistetun veden ve sis töön. Puhdistamon tavoitteena on hyvä puhdistustulos. Puhdistamon on toimit ta va tehokkaasti ja niin että myös sen oma jäte, liete, on mahdollisimman hy vää. Lietettä syntyy vuosittain merkit tä viä määriä ja sitä voidaan käyttää hyödyksi maaviljelyssä ja maan ra ken - nuk ses sa jos se on puhdasta. Älä siis laske viemäriin mitä tahansa. TEOLLISUUSJÄTEVESIÄ KOSKEVA SOPIMUS Jotta puhdistamo pystyisi toi mi - maan tavoitteidensa mukaisesti, se saa ra joit taa vastaanottamiaan vesiä. Puh dis ta mon ja yrityksen välisellä teollisuusjätevesi so pi muk sel la määritellään viemäriin pääs tet tä vän jäteveden määrä ja laatu so vi tus sa mittauskohdassa. Teol li suus- ja vas taa vil le jä te ve sil le asete taan lisäksi eri tyis eh to ja. Liittymisehdot voivat olla varsin yk si tyis koh tai sia teknisiä vaatimuksia liit ty mäl le tai jäteveden esikäsittelylle tai raja-arvoja jäteveden määrälle ja hai tal li sil le aineille. Liittymisehdoissa voi daan määrittää myös liittyjää sitova jä te ve si en tarkkailuohjelma ja tie do tus - vel vol li suus poikkeustilanteista. Puhdistamon koko ja tyyppi sekä muun tulevan jäteveden määrä ja laatu voivat vaikuttaa yksittäiselle teol li - suus liit ty mäl le asetettaviin ehtoihin. Toisaalta pienen puhdistamon moit tee ton toiminta voi vaatiakin tiukem pia raja-arvoja kuin suuret yksiköt tai puhdistamot; Orivedellä täytyy ehkä olla tiukempana kuin Helsingissä! Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien yhteiskäsittelyllä voidaan saavuttaa selviä ym pä ris tönsuo je lul li sia ja taloudellisia hyötyjä. KIELLETYT JA LUVANVARAISET AINEET Eräiden aineiden päästäminen vie mä - rei hin ja vesiin on kielletty, ja eräiden muiden viemäriin päästämistä on voimak kaas ti ra joi tet tu. Kielletyt aineet Näiden aineiden päästäminen viemäriin on kielletty Valtioneuvoston asetuksella vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006: 1,2-dikloorietaani, aldriini, dield rii ni, DDT, endriini, hek sak loo ri bent see ni, heksaklooributadieeni, hek sak loo ri syk - lo hek saa ni, hii li tet rak lo ri di, isod rii ni, pentakloorifenoli, tetrakloorieteeni (perk loo rie ty lee ni), triklooribentseeni, trikloorieteeni (trik loo rie ty lee ni), trik loo ri me taa ni (kloroformi).

3 Luvanvaraiset aineet Näitä aineita viemäriin tai vesistöön päästettäessä tulee olla ympäristölupa, ellei toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että niiden päästämisestä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, vahinkoa viemäriverkolle tai haittaa jätevedenpuhdistamolla. 1 Elohopea ja sen yhdisteet 2 Kadmium ja sen yhdisteet 3 Arseeni ja seleeni sekä niiden yhdisteet 4 Kromi, lyijy, nikkeli, tallium, uraani sekä niiden yhdisteet 5 Orgaaniset halogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia yhdisteitä 6 Orgaaniset tinayhdisteet ja ympäristölle vaaralliset orgaaniset fosforiyhdisteet 7 Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioi ttavat tai lisääntymiselle vaaralliset yhdisteet 8 Antimoni, boori ja telluuri sekä niiden yhdisteet 9 Barium, beryllium, hopea, koboltti, kupari, molybdeeni, sinkki, tina, titaani ja vanadiini sekä niiden yhdisteet 10 Syanidit ja fluoridit 11 Kasvinsuojeluaineet ja biosidivalmisteet sekä niiden johdannaiset 12 Mineraaliöljyt ja öljyperäiset hiilivedyt 13 Pysyvät hiilivedyt ja pysyvät ja kertyvät myrkylliset orgaaniset aineet 14 Muut vesiympäristölle tai vesiympäristön kautta terveydelle tai ympäristölle vaaralliset tai haitalliset aineet sekä aineet ja seokset, jotka voivat haitata vesien käyttöä Lietteen turvallinen käsittely ja hyö dyn - tä mi nen on mahdollista, kun jä te ve denpuh dis ta mol le johdetut vedet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Jätevedenpuhdistamon prosessin tuottama ja jatkokäsitelty liete on oivaa maanparannusainetta niin maatalouden kuin viherrakentamisen käyttöön. RAJA-ARVOT PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Yhtenäistä käytäntöä liit ty mis - eh doik si tai jäteveden tuottajia sitovia raja- arvoja viemäriin johdettaville ai neil le ei vieläkään ole. Raja-arvojen aset ta mi nen on kuitenkin hyvä keino koh del la teollisuusliittymiä mah dol li sim man ta sa puoli ses ti. Pääkaupunkiseudun vesilaitokset toi mi vat usein edelläkävijöinä Suomes sa, jo mittasuhteittensa vuoksi. Viemäröintialueen jä te ve den rajaar vot : Metallien raja-arvot Metalli Pitoisuus mg/l Arseeni (As) 0,1 Elohopea (Hg) 0,01 Hopea (Ag) 0,2 Kadmium (Cd) 0,01 Kok.Kromi (Cr) 1,0 Kromi VI (Cr6+) 0,1 Kupari (Cu) 2,0 Lyijy (Pb) 0,5 Nikkeli (Ni) 0,5 Sinkki (Zn) 3,0 Tina (Sn) 2,0 Muut ainekohtaiset raja-arvot ph-luku 6,0 11,0 Lämpötila 40 C Sulfaatti, 400 mg/l tiosulfaatti, sulfiitti (summa-arvo) Kokonaissyanidi 0,5 mg/l Tapauskohtaiset raja-arvot Puhdistamon tai viemäriverkon toimin nan kannalta tarpeellisia ta paus - koh tai sia raja-arvoja voidaan asettaa esimerkiksi seu raa vil le aineille: ph-luku Kiintoaine Metallit Rasva (elintarviketeollisuus) BHK 7 (biologinen hapenkulutus) Typenpoistoa häiritsevät aineet Pitoisuusarvot tarkoittavat sel lai sia liit ty jän toiminnoista muodostuvia jäte ve siä, joita ei ole laimennettu muilla ve sil lä. Prosessijätevesien lai men - ta mi nen jäähdytys-, hule-, kui va tus-, tai sa ni teet ti jä te ve sil lä pitoisuusrajaarvojen saa vut ta mi sek si on kielletty. Sallitut ras kas me tal li kuor mi tuk set mää ri tel lään sopimuksissa jä te ve si - mää ri en pe rus teel la.

4 Liuotinaineita koskevat ohjeet 1 Erittäin helposti syttyvät, helposti syttyvät ja veteen liu ke ne mat to mat liuottimet kuten die tyy li eet te ri, petrolieetteri ja syklo hek saani. Ei saa johtaa viemäriin. 2 Klooratut liuottimet, esimerkiksi trikloorietyleeni, tet rak loo rie ty lee ni, metyleenikloridi, kloroformi ja hiilitetrakloridi. Ei saa johtaa viemäriin. 3 Helposti syttyvät, syttyvät, myrkylliset veteen liu ke ne mat to mat liuottimet tai ben sii ni hii li ve dyt (monosykliset aromaattiset hiilivedyt) kuten bentseeni, etyylibentseeni, tolueeni ja ksyleeni. Viemäriverkkoon johdettava jätevesi saa sisältää ko. liuottimia yhteensä enintään 3 mg/l. 4 Huoltamoiden ja korjaamoiden pesutoiminnassa käytettävät pesuaineyhdistelmät (Öljy- ja kaasualan keskusliiton ylläpitämä luettelo hyväksytyistä pesuaine yhdistelmistä) Viemäriverkkoon johdettavan jäteveden ko ko nais hii li ve ty pi toi suus saa olla enintään 200 mg/l. Jos muodostunut jätevesi ei sel lai se naan täytä edellä mainittuja vaa ti muk sia, sitä ei saa laimentaa vedellä tai muul la nesteellä pitoisuuden raja-ar von saavuttamiseksi. Raja-arvot kos ke vat myös yksittäisiä viemäriin joh det ta via jätevesiä. Pilaantuneilta maa-alueilta johdettavat vedet Erityisistä kohteista kuten pilaantuneilta maa-alueilta jätevedenpuhdistamolle johdettavia vesiä koskevat seuraavat raja-arvot: Kiintoaine MTBE TAME Fenolit Klooratut hiilivedyt PAH-yhdisteet 500 mg/l 50 mg/l 50 mg/l 10 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l

5 Vaarallisten aineiden tunnusmerkit Tuotteen valmistaja merkitsee va roi - tus mer kein tai -lausekkein tuotteet, jot ka si säl tä vät haitallisia tai vaa ral - li sia ai nei ta. Jos aine tai esine tuotteena on vaa ral li nen tai haitallinen, se on jät tee nä on gel ma jä tet tä. Syttyvät aineet Herkästi syt ty viä ovat muun muassa bentsee ni, etyy li bent see ni ja tolueeni. Myrkylliset aineet Esimerkiksi arseeni, hii li - tet rak lo ri di ja elo ho pea. Syövyttävät aineet Tyypillisiä syövyttäviä hap po ja ovat rik ki-, suo la- ja typpihappo sekä emäksiä kalium- ja natriumhydroksidi. Hapettavat aineet Tyypillisiä hapettavia ai nei ta ovat peroksidit sekä esi merkiksi kro mit ri ok si di. Haitalliset ja ärsyttävät aineet Ärsyttävät aineet ovat lä hin nä kaa su mai sia tai lai mei ta happo- ja emäs liu ok sia, myös mo net or gaa ni set aineet ovat är syt - tä viä; esi merk ke jä ovat etikkahap po, for mal de hy di ja kloo ri. Ympäristölle vaaralliset aineet Tällaisia aineita ovat esi mer kik si tetrakloorieteeni ja fre o nit. Räjähtävät aineet Räjähtäviä aineita ovat esi mer kik si nit ro sel luloo sa ja pikriinihap po.

6 Puhtaissa vesissä ei ole ongelmajätteitä Päästöjä viemäriin valvotaan monin ta voin. Valvojia ovat vesihuoltolaitokset sekä tar vit ta es sa ylei sen edun valvojat, ku ten eri ym pä ris tövi ran omai set. Jätelain mukaan jäte, joka ke mi alli sen tai muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, on on gel ma jä tet tä. Ongelmajätteen sekoittaminen mui hin aineisiin tai jätteisiin on kielletty, samoin kuin jätteiden hylkääminen tai hallitsematon käsittely. Ongelmajätteitä ei siis saa johtaa tai päästää vie mä riin, ei edes lai mennet tui na, vaan ne tulee toimittaa asi an mu kai seen vas taan ot to- tai kä sit te ly paik kaan. Onko jätteesi ongelmajätettä? Jos olet epävarma, ota yhteys asi an - tun ti joi hin. Soita Ekokemille tai oman kun ta si ym pä ris tön suo je luvi ran omai sel le. LISÄTIETOJA säädökset lakitietopalvelu vesien käyttö ja suojelu toiminta jäteveden puhdistus teollisuusjätevedet yritykset ja yhteisöt kemikaaliasiat kemikaalit ympäristöluvassa tietopankki hae sivustosta: Jätevesi Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1 PL RIIHIMÄKI Puh faksi /2009 Painotalo Auranen, Forssa Pai no tuo te

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot