KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:14-20:11 PAIKKA Kaupungintalo, luentosali 372 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Hyvinvointikeskus 495 Oy:n Nordic Investment Bankilta ottamalle lainalle 195 Henkilöstöraportti Myynnistä päättäminen / Pernaan koulu Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen 505 palvelutasopäätöksestä 198 Vuoden 2021 talousarvio Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen käynnistäminen Tiedotusasiat Kaupunginjohtajasopimuksen hyväksyminen 518

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Annala Annukka 17:14-20:11 jäsen Hakala Teemu 17:14-20:11 pj Hietamäki Petri 17:14-20:11 jäsen Kankaansyrjä Mika 17:14-18:41 1.vpj. Kari Jorma 17:14-20:11 jäsen Kuoppala Helena 17:14-20:11 jäsen Lammi Sirpa 17:14-20:11 jäsen Malmi Seppo 17:14-20:11 jäsen Mäki-Fränti Tuula 17:14-20:11 2.vpj. Peltonen Matias 17:14-20:11 jäsen Sorvisto Anna-Leena 17:14-20:11 jäsen Välikangas Jari 17:14-20:11 jäsen Mattila Marita 17:17-17:30 varajäsen Sankelo Janne 17:14-20:11 valt.pj. Kurvinen Antti 17:14-20:11 valt. 1. vpj. Mattila Risto 17:14-20:11 valt. 2.vpj Ruotsala Lasse 17:14-20:11 valt. 3.vpj Lumio Markku 17:14-20:02 kaupunginjohtaja, esittelijä Salo Liisa 17:14-20:11 hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Niemistö Päivi 17:32-17:53 henkilöstöjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Helena Kuoppala ja Sirpa Lammi. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Teemu Hakala Liisa Salo Markku Lumio 194 PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Helena Kuoppala Sirpa Lammi

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy:n Nordic Investment Bankilta ottamalle lainalle Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Markku Lumio Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy (Hyke) pyytää Kauhavan kaupungilta takausta euron lainalle. Lainalla Hyke Oy osarahoittaa Kauhavalle rakennettavaa uut ta hy vin voin ti keskus ta. Hyke Oy on kilpailuttanut lainan. Yhtiön hallitus on päättänyt hakea kau pun gin omavelkaista takausta seuraavin ehdoin tarjotulle lainalle: Lainan tiedot: Määrä Laina-aika Lyhennykset Korko Koronmaksu Muut kulut Vakuus Rahoituslaitos euroa 22 vuotta Tasalyhennykset puolivuosittain, 2 vapaavuotta lai na-ajan alussa 10 vuoden kiinteä korko 0,217 % p.a. Indikaatio klo 12 Puolivuosittain euroa Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus Nordic Investment Bank (NIB) Lainaan ja takaukseen liittyvät seuraavat erityiset sitoumukset: 1. Lainanottaja ja takaaja sitoutuvat asettamaan NIB:n hyväksymän va kuuden tähän lainasopimukseen tai siihen liittyvään takaukseen perustuvien saa ta vien maksamisen vakuudeksi, mikäli lainanottaja tai takaaja asettaa vakuuden toisen velkojan sille antaman luoton maksamisen tai siihen liit ty vän takausvastuun vakuudeksi. Eh to ei koske tilannetta, jossa lainanot ta ja asettaa takaajan takaukselle kun ta lain edellyttämän, riit tä vän vastavakuuden. 2. Mikäli lainanottaja tai takaaja solmii uutta velkasuhdetta koskeva lai naso pi muk sen (tai muuttaa olemassa olevan takauksen ehtoja) ja se si sältää NIB:n kanssa solmittua lainasopimusta tai NIB:lle annettua takausta tiu kem pia lainanottajan tai takaajan taloudelliseen asemaan liittyviä tai mui ta sitoumuksia taikka ennenaikaisia takaisinmaksu-, irtisanomis- tai erään nyt tä mis pe rus tei ta, lainanottaja ja takaaja sitoutuvat tarjoamaan vas taa vat ehdot myös NIB:lle (ns. velkojien tasapuolinen kohtelu). Kuntalain mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vas ta ta laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen si säl tyy merkittävä riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vas ta vakuuk sil la. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräys val las sa. Takaus ja muu vakuus voidaan myöntää myös liikuntalain, kun-

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus tien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, teatteri- ja orkesterilain tai nuo ri so lain mukaisen tehtävän edistämiseen. Lisäksi takaus tai muu vakuus voi daan myöntää, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan, yk sit täi seen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun pal ve lu vel voit teeseen. Takausta myönnettäessä tulee ottaa huomioon myös EU:n val tion tu kisään nöt. Kauhavan kaupungin takaus- ja antolainapolitiikan mukaan tytäryhtiöt käyttävät en si si jai ses ti lainojensa vakuutena kiinteistö- ja yrityskiinnitystä. Kaupungin takaus on vasta toissijainen vaihtoehto. Takauspolitiikan mukaan takauksen haki jan on esitettävä laskelmat, jotka osoittavat yhteisön kyvyn hoitaa otettavasta lai nas ta aiheutuvat velvoitteet. Yhteisölle myönnettyjen takausten yhteismäärä voi olla enintään kaupungin omistusosuuden mukainen osuus yhteisön edel lisen tilinpäätöksen mukaisista taseen pysyvistä vastaavista. Hyke Oy:llä on esivuokrasopimukset Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Etelä-Poh jan maan sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimukset kattavat rakennettavan hy vin voin ti kes kuk set tilat kokonaisuudessaan. Esivuokrasopimusten mukaan vuok ra määräytyy sekä ylläpito- että pääomavuokrasta. Pääomavuokralla ka tetaan yhtiön lainahoitokulut. Näin ollen Hyke Oy:llä on kyky hoitaa lainasta aiheu tu vat velvoitteet. Kaupunki ei ole aikaisemmin myöntänyt Hyke Oy:n ottamille lainoille oma velkai sia takauksia. Koska kyseessä on uusi yhtiö, joka rakentaa uudet tilat kuntien toimialaan kuuluvalle sote-palveluille, ei pysyvien vastaavien määrä yhtiön ta sees sa ole suurempi kuin takauksen määrä. Taattava laina kuitenkin ker ryttää yhtiön taseen varallisuutta. Takausten yhteismäärä jää siis tämän ala puolel le, joten takauspolitiikan mu kai nen ehto ei täyty takauksen myön tö vai heessa. Takauspolitiikan mukaan takaukselle vaaditaan vastavakuus, joka kattaa takauk sen pääoman täysimääräisesti. Lisäksi politiikassa määrätään, että takauk sel le peritään markkinaperusteinen hinta, joka tarkoittaa vuosittaista takaus pro vi sio ta. Takausprovision määrä on vähintään 0,5 prosenttia ta kaus pääomas ta takauksen allekirjoittamisen yhteydessä sekä sen jälkeen vuosittain jäl jel lä olevasta pääomasta Hyke Oy esittää takauksen vastavakuudeksi kiinteis tö kiin ni tys tä rakennettavaan hyvinvointikeskukseen. Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy on Kauhavan kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilat rakennetaan kunnan lakisääteiseen toimintaan kuuluvalle sosiaali- ja ter veys toi mel le. Ta kaus täyttää kuntalain ja kaupungin takaus- ja an to lai na po litii kan ehdot. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, 1. että se päättää poiketa val tuus ton vahvistaman takaus- ja an to lai na po li tii kan ehdosta "Yh del le yhteisölle myönnettyjen takausten yh teis mää rä voi olla enintään kaupungin omis tus osuu den mukainen osuus yhteisön edellisen tilinpäätöksen mukaisesta ta seen pysyvistä vas taa vis ta, joista on tehty suunnitelman mukaiset poistot ja jon ka käypä ar vo ei ole tasearvoa pienempi". Perusteluna poikkeamiselle on se, että

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kau ha van Hyvinvointikeskus Oy rakentaa taattavalla lainalla kuntien toimi alaan kuuluvan sote-rakennuksen, jonka arvo muodostuu ra ken ta misen ede tes sä. 2. Kauhavan kaupungin oma vel kai sen takauksen myöntämistä Kauhavan Hy vin voin ti kes kus Oy:n em. ehdoin Nor dic Investment Bankilta ottamalle euron lai nal le. 3. Kauhavan kaupunki edellyttää, että Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy luovut taa kau pun gil le takauksen vastavakuudeksi takauspääomaa vas taavan määrän kiin teis tö kiin ni tyk siä rakennettavaan hyvinvointikeskukseen ja sen tonttiin. Pant ti kir jat on luovutettava takauksen allekirjoituksen yhtey des sä. 4. Takauksesta peritään takauksen allekirjoituksen yhteydessä 0,5 pro sentin pro vi sio ja sen jälkeen vuodesta 2022 alkaen 0,5 prosentin vuotuinen pro vi sio 1.1. ku na kin vuonna jäljellä olevalle pääomalle. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuula Mäki-Fränti, Mika Kankaansyrjä ja Liisa Salo poistuivat ko koukses ta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Hy vin voin ti kes kus Oy:n hallituksen jäseninä Tuula Mäki-Fräntin henkilökohtainen varajäsen Marita Mattila osallistui ko kouk seen tämän pykälän käsittelynajan. Mattila oli paikalla ko koukses sa klo pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi kaupunginjohtaja Mark ku Lumio. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) ,

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöraportti 2019 Konserni- ja henkilöstöjaosto Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain kuvaamaan henkilöstöä koskevia asioita. Lisäksi tasekirjassa on lyhyt yhteenveto henkilöstöraportin tiedoista. Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöstöraportissa esitettyjen tilastojen ja muun informaation valossa Kauhavan kaupungin henkilöstöasiat ovat varsin kes ki mää räi sel lä tasolla verrattuna kunta-alaan yleisesti. Sairauspoissaolojen määrässä on kuitenkin tapahtunut lisääntymistä ver rat tuna aiempaan vuoteen. Sairauspoissaolojen määrä on erityisesti lisääntynyt 4-60 päivän kestoisissa poissaoloissa. Sairauspoissaolojen määrä oli Kauhavan kau pun gis sa aiemmin jonkin verran alhaisempi kuin kunta-alalla yleensä, mutta vuonna 2019 poissaolot olivat keskimääräistä korkeammat. Koska muutos oli merkittävä, henkilöstöraportin käsittelyä myöhennettiin, jotta voitiin tehdä pe rus teel li nen selvitys muutokseen johtaneista syistä. Selvitys on tehty yh teistyös sä työterveyshuollon kanssa. Selvitys osoitti, että sairauspoissaolojen lisääntymistä selittävät useat eri te kijät. Yhtenä tekijänä voidaan pitää työterveyshuoltopalveluiden järjestämistavan muu tos ta siten, että työterveyshuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) edellyttämät hyvät työterveyshuoltokäytäntöjen periaatteet tulevat nou da te tuik si. Toimittaessa em. säädösten mukaisesti mm. henkilöstön ter veyden seuranta, työkykyasioiden selvittäminen, työkyvyn turvaaminen ja työn te kijän ohjaaminen kuntoutukseen hoidetaan tehostetusti. Työterveyshuollon toimin nan seurauksena on tullut esiin mahdollisesti jo pitkäänkin olemassa olleita työ ky ky on gel mia, joiden ratkaisemiseksi ja työntekijän terveyden turvaamiseksi on useissa tapauksissa ollut välttämätöntä myöntää sairauslomia. Tämän tyyppi siä työkykyongelmia ovat aiheuttaneet erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairauspoissaolojen lisääntymistä selittää myös tietyillä ammattialoilla ta pah tunut henkilöstön ikääntyminen, mikä vaikuttaa työtehtävien luonne huomioiden pait si tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntymiseen niin myös oireilun pa hen tumi seen. Sairauspoissaolojen lisääntymiseen vaikuttivat myös vakavien sairauksien (syö vät, kasvaimet yms.) aiheuttamat pitkät sairauspoissaolot. Vakavia sai rastu mi sia oli vuoden 2019 aikana jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuo tena. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen seuraavaksi eniten sairauspoissaoloja ai heut ti vat hengityselinsairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Näiden osuus ei kui ten kaan ole kaikista sairauspoissaoloista merkittävän suuri. Tuki- ja lii kun taelin sai rauk sien määrä selittää jossain määrin myös muita sairauspoissaoloja, sil lä tule -sairaudet ovat yhteydessä moniin muihin sairauksiin. Tällaisia ovat esi mer kik si mielenterveyden häiriöt, sillä tule -sairauksien aiheuttamat kivut ovat yhteydessä mm. masennukseen. Kaupungin työpaikoilla olevien sisäilmaongelmien takia selvitettiin tarkasti

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus myös niiden mahdollinen vaikutus hengityselinsairauksista aiheutuviin sai ra uspois sa oloi hin. Sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa työskennelleillä ei kui tenkaan havaittu olevan merkittävästi enemmän hengityselinsairauksista ai heu tuvia poissaoloja kuin muulla henkilöstöllä. Selvityksen yhteydessä todettiin, että aktiivisen aikaisen puuttumisen mallin toi min ta ta po ja noudattamalla voidaan työnantajan taholta vaikuttaa ainakin jossain määrin sairauspoissaolojen määrään. Toimintamallin avulla työkykyyn liitty vät ongelmat tunnistetaan aikaisessa vaiheessa ja ongelmien rat kai se mi seksi voidaan etsiä keinoja jo varhaisessa vaiheessa. Jatkossa aktiivisen aikaisen puut tu mi sen mallin käyttämistä työyksiköissä on tehostettava. Lisäksi todettiin, että lääkärintodistuksia kirjoitettaessa tulee noudattaa val takun nal lis ta ns. käypä hoito -suositusta.sairauspoissaolotarpeen arvioinnissa ja sai ra us pois sa olo jen kestossa. Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt vuoden 2019 henkilöstöraportin Toimikunnalla ei ollut huomauttamista asiaan. Konserni- ja henkilöstöjaoston käsittelyn jälkeen henkilöstöraportti viedään kau pun gin hal li tuk sen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodel ta 2019 ja toimittaa sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, puh , Kaupunginhallitus Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin ja antaa sen kaupun gin val tuus tol le tiedoksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo pai kal la kokouksessa oli henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö. Niemistö poistui kokouk ses ta ennen päätöksentekoa.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, puh ,

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Myynnistä päättäminen / Pernaan koulu 596/ /2020 Kaupunginhallitus Valmistelijat: Hallintojohtaja Liisa Salo ja tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen Pernaan koulun toiminta on lakannut alkaen, ja koulun oppilaat ovat siir ty neet Kauhavan yhtenäiskouluun kuluvan lukuvuoden alusta. Kiinteistöstrategian 2020 mukaisesti "rakennukset jotka ovat elinkaaren lo pussa ja jotka ovat toiminnallisesti vajaakäytössä, myydään, puretaan tai ja los tetaan uuteen toimintaan". Pernaan koulu sijaitsee osoitteessa Lapuantie 22, Kauhava. Rakennuksen tiedot: Tilavuus m³ Kerrosala 678 m² Valmistumisvuosi / vanha koulu 589 m²: 1928, peruskorjaus 2000 Valmistumisvuosi / uusi koulu 89 m²: 1967 Kulutustiedot vuodelta 2019 (2018) Öljylämmitys euroa ( euroa) Sähkönkulutus euroa (6.580 euroa) Vedenkulutus 315 euroa (310 euroa) Pernaan koulun sijoittuu kahdelle eri tilalle, eli pinta-alaltaan 0,25 hehtaarin suu rui sen tilan Kansakoulu ja noin 1,73 hehtaarin suuruisen ti lan Ai ro la alueelle. Tilat si jait se vat haja-asutusalueella eikä alueella ole voi mas sa ole vaa kaavaa. Tilasta Airola kaupunki on vuokrannut noin 0,2 hehtaarin suu ruisen alueen Kauhavan Vuok ra-asun not (KVA) Oy:lle. Kirjattu sopimus on voimas sa saakka. Vuokran määrä on sidottu indeksiin. Vuonna 2019 kau pun ki sai alueesta vuokraa 262,81 euroa. Tilasta Airola kaupunki on vuokrannut al le kir joi te tul la vuok ra so pi muk sel la Kauhavan Alakylän Kyläyhdistys ry:lle 30 vuodeksi noin 1,1 hehtaaria koulun läheisiä ulkoalueita. Ky lä yh dis tys on useiden ke hit tä mishank kei den kautta rakentanut ja kunnostanut alu eel le eri liikunta- ja vir kis tystoi min to ja. Sopimusehtojen mukaisesti kaupunki on vas tan nut vuok ra-alu een käyt tö kus tan nuk sis ta (valaistus, talvi- ja ke sä kun nos sa pi to). Vastineeksi Pernaan koulun oppilaat ovat saaneet käyttää sopimuksen koh tee na olevia piha-aluei ta koulun toiminnassa ja välitunti- ja vir kis tys tar koi tuk siin. Kauhavan kaupunki on vuonna 2016 myynyt Alakylän Kyläyhdistys ry:lle Pernaan koulun liikuntahallin. Samassa yhteydessä on edellä mainittua maanvuok ra so pi mus ta täydennetty ja vuokra-aluetta laajennettu käsittämään myös lii kun ta hal lin alue al le kir joi te tul la täydennyksellä vuok ra-ai kaa jatket tiin saakka.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry:lle vuokrattujen alueiden vuosivuokra on sidot tu indeksiin. Vuonna 2019 vuokra oli 8,41 euroa. Kyläyhdistyksen nykyään omistama liikuntahallin pääasiallinen lämmitysmuoto on maalämpö. Varalämmitysjärjestelmänä liikuntahalli käyttää koulun läm mitys jär jes tel mään. Jätevesijärjestelmä on rakennusten yhteinen. Myös lii kun tahal lin vesi ja sähkö otetaan koulun liittymästä. Kansakoulu ja Airola tiloihin kohdistuvista maanvuok ra so pi muk sis ta johtuen Pernaan koululle on haasteellista muodostaa omaa, erillistä tonttia. Tämä tekee koulun myynnistä ulkopuoliselle hankalaa. Myös liikuntahallin liittymien ja järjestelmien kytkeytyminen koulurakennukseen aset taa myyn nil le omat haasteensa. Ennen koulurakennuksen myyntiä tulee osa puol ten sopia liittymien yhteiskäytöstä ja lämmityksen järjestämisestä. Mikä li se ei ole mahdollista, joutuu kyläyhdistys hankkimaan liikuntahalliin uudet liit ty mät ja uudelleenjärjestellä hallin lämmitysjärjestelmää. Tästä saattaa aiheu tua ky lä yh dis tyk sel le merkittäviä kustannuksia. Kyläyhdistyksen lisäksi Alakylän alueella toimii myös vuonna 1897 perustettu Kau ha van Alakylän Nuorisoseura ry. Nuorisoseuran omistama rakennus paloi vuon na Vakuutuskorvaukselle rakennettiin seuratalon tontille ten nis kenttä, joka sittemmin on siirretty EU-hankkeena Pernaan koulun tontille. Nuo ri soseu ran toiminta on viime vuosina muotoutunut yhteistyöksi Alakylän ky lä yh distyk sen kanssa ja tenniskentän ylläpidoksi. Kauhavan Alakylän Nuorisoseura ry on tarjoutunut ostamaan Pernaan koulun ja sen noin 2,0 hehtaarin suuruisen, tiloista Kansakoulu ja Airola muodostuvan tontin. Nuorisoseura tarjoaa koulurakennuksesta tont tei neen 1.000,00 euroa. Tarjous käsittää nuorisoseuran oman vuok ra-alueen sekä Alakylän kyläyhdistys ry:lle ja Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:lle vuokra tut alueet. Ostotarjouksessaan nuorisoseura tuo esille, että kyläyhdistyksen ja nuo ri soseu ran toiminnan kannalta koulun julkiseen myyntiin liittyy riski, että koulun uusi omistaja ei huomioi paikallisyhdistysten toimintaa. Tällöin tilojen ja ul ko alueiden käyttö hankaloituu. Nuorisoseura ei ole miettinyt vielä tarkasti koulurakennuksen tulevaa käyttöä, mut ta se tulee liittymään nuorisoseuran sääntöjen mukaisesti nuoriso-, urheiluja harrastustoimintaan. Nuorisoseuran aikomuksena on käynnistää esi sel vi tyshan ke, joka tavoitteena on löytää verkosto toimijoita, jotka voisivat yhteistyössä tuot taa toimintaa entiselle Pernaan koululle erityisesti lasten ja nuorten tar peisiin. Samalla rakennus toimisi varastotilana nuorisoseuran ja kyläyhdistyksen vä li neis töl le. Nuorisoseura laittaisi suuren osan rakennuksesta kylmilleen ja niiden osien LV-järjestelmät tyhjätään rikkoutumisen estämiseksi. Nuorisoseura sitoutuu alueen kehittämiseen. Tarjoushinnassa on huomioitu pai kal li sen yhdistyksen taloudelliset voimavarat ja mm. A-insinöörit Oy:n laa tima kuntoarvio, josta ilmenee koulurakennuksen rakenteiden huono kunto ja noin miljoonan euron korjausvelka sekä putkieristeissä, lattiapinnoissa ja seinä ma tois sa esiintyvä asbesti. Nuorisoseuran näkemyksen mukaan ra ken nuksen suuri korjaustarve johtaa siihen, että itse koulurakennuksen arvo on ne ga-

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus tii vi nen. Liittymien arvo on noin euroa ja myös tontilla on tietty arvo. Kansakoulu- ja Airola -tiloihin kohdistuvat maanvuokrasopimukset siirtyisivät kau pan mukana Kauhavan Alakylän Nuorisoseura ry:lle. Mikäli kauppa to teutuu, nuorisoseura sopii erillisellä sopimuksella Alakylän kyläyhdistyksen kanssa pi ha-aluei den ja sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien yhteiskäytöstä. Nuorisoseura an taa tenniskentän veloituksetta kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön siihen saak ka, kunnes Kauhavan keskustan uusi kenttä valmistuu, maksimissaan vuo den 2025 loppuun saakka, Kaupungin ja kyläyhdistyksen allekirjoittamassa 30 vuoden maanvuok ra so pi muk ses sa ja edelleen vuokrasopimuksen täy den nyk sessä on kaupunki luvannut hoitaa kustannuksellaan vuokra-alueiden nur mi konleik kuun. valaistuksen energiakustannukset sekä aurauksen. Nuorisoseura esit tää, että kaupunki huolehtisi jatkossakin nurmikonleikkuun, ja nuorisoseura vas tai si valaistuksen energiakustannuksesta sekä aurauksesta. Pernaan koulun käyttömenoihin ei ole varattu määrärahaa vuoden 2021 talous ar vios sa. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen numero 17/0387/1, antopäivä mu kaan kunta voi itsehallintonsa nojalla harkintansa mukaan hankkia omis tukseen sa ja luovuttaa kiinteistöjä. Harkinnassa on muun ohella otettava huo mioon kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. Kiinteistökaupan yk si tyisoi keu del li nen luonne huomioiden tarjouskilpailun järjestäminen ei ole vält tä mätön tä, kun ostaja ei toimi kilpailluilla markkinoilla. Ko. ratkaisun mukaan käyvän hin ta ta son vaatimuksessa voidaan ottaa huomioon kunnalle kaupasta tuleva ko ko nais ta lou del li nen etu eli yhteisöllisyyden ja elinvoiman kasvattaminen ao. alu eel la sekä yleishyödyllinen käyttötarkoitus. Lisäksi kauppahinnassa voidaan huo mioi da kiinteistön huono kunto sekä peruskorjaamiseen liittyvät ja kun nosta mi ses ta aiheutuvat kustannukset sekä se, että tyhjillään oleva rakennus aiheut taa kiinteistön käypään arvoon nähden korkeita vakuutus-, käyttö- ja yl läpi to me no ja. Kun otetaan huomioon, että kunta on toteuttanut kiin teis tö kau passa samanlaisia periaatteita ja tarkoituksenmukaisuusharkintaa, ei voitu katsoa, et tä kaupassa olisi menetelty vastoin kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun peri aa tet ta. Kunnanhallitus on voinut kokonaisarvion perusteella harkintansa mukaan päättää koulurakennuksen myynnistä alhaisella kauppasummalla eikä kun nan hal li tuk sen päätöksen voida katsoa olevan vastoin käyvän hintatason vaa ti mus ta. Hallitus ei ollut käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se lain mukaan on ollut käytettävissä. Kauhavan kaupungin hallintosäännön 23 :n 1. kohdan mukaan kau pun gin halli tus päättää enintään euron kiinteistökaupoista. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus ja Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry ovat ilmoittaneet, että niillä ei ole huomautettavaa maanvuokrasopimusten siirtä mi seen kaupungilta Kauhavan Alakylän Nuorisoseura ry:lle. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää myydä Kansakoulu ja Airola nimiset tilat sekä niillä sijaitsevan Pernaan koulun rakennuksen liit ty mi neen Kauhavan Alakylän Nuorisoseura ry:lle 1.000,00 euron kaup pa hin-

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus taan. Kauppahinnassa on otettu huomioon rakennuksen suuri korjausvelka ja tyh jän rakennuksen korkeat vuotuiset ylläpitokustannukset. Kohteesta laaditaan kauppakirja, jonka kaupungin puolesta allekirjoittavat kaupun gin joh ta ja ja hallintojohtaja. Kauppakirjassa huomioidaan seuraavaa: Kaupan myötä em. tiloja koskevat maanvuokrasopimukset siirretään osta jal le. Ostajan on sitouduttava järjestämään / sopimaan Alakylän kyläyhdistys ry:n kanssa liikuntahallin tarvitsemista liittymistä ja järjestelmistä. Vuokrasopimusten ja mukaiset kaupungin vastuut pi ha-alu een valaistuksen energiakustannuksista ja talvikunnossapidosta se kä ostotarjouksesta poiketen myös myös piha-alueen ke sä kun nos sapi dos ta päättyvät. Kauhavan kaupungin asukkailla on oikeus käyttää Kauhavan Alakylän Nuo ri so seu ran tenniskenttää korvauksetta saakka. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä 559/ /2020 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Markku Lumio Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pyytää kuntien lausuntoa pelastuslain 29 :n mu kai ses ta pal ve lu ta so pää töksestä. Siinä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet, voima va rat ja palvelujen taso. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos valmistelee parhaillaan palvelupäätöstä vuosil le Sitä on esitelty kuntien johdolle Palvelupäätös vahvistetaan kuntavaalikausittain ja tulevan päätöksen oleellisin muu tos nykyiseen on Isokyrön kunnan siirtyminen Etelä-Pohjanmaan maa kuntaan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen isäntäkuntana on hyväk sy nyt pelastuslain mukaisen yhteistoimintasopimuksen ja lähettää sen muille kunnille hyväksyttäväksi lähiaikoina. Palvelutasopäätösluonnos on oheismateriaalina. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista Etelä-Pohjanmaan pe las tus lai tok sen palvelutasopäätösluonnoksesta Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) ,

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2021 talousarvio 593/ /2020 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan vuoden 2021 ta lousar vion laadintaohjeen. Ohjeen mukaan käyttötalousmenot tulee budjetoida niin, et tä kunkin toimielimen menot ovat enintään vuoden 2018 tilinpäätöksen ta solla. Henkilöstömenot on ohjeistettu budjetoimaan siten, että elokuun 2020 palkko ja korotetaan 1,4 prosentilla. Lisäksi palkkavarauksissa on huomioitava vuon na 2021 tulevat työkokemuslisät. Palkat on ohjeistettu budjetoimaan ku luvan vuoden lopun mukaisella henkilöstörakenteella. Yt-neuvottelujen osa tu lokse na syntyneeseen kaupungin ja JHL:n kuuluvan kunnossapitohenkilöstön väli seen sopimukseen perustuen ostopalvelujen käyttö kiinteistöjen, teiden ja aluei den kunnossapito- ym. tehtäviin minimoidaan. Ao. tehtävät hoidetaan kaupun gin omana työnä. Tämä on ohjeistettu huomioimaan os to pal ve lu jen bud jetoin nis sa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä jäsenkuntiensa Kauhavan kaupungin ja Evi jär ven kunnan välisessä neuvottelussa Kaksineuvoisen vuoden 2021 ta lous ar vion laadinnan lähtökohdaksi asetettiin jäsenkuntien ra hoi tusosuuk sien laskeminen vuoden 2018 tilinpäätöksen tasolle. Toimialat ovat antaneet vuoden 2021 talousarvioesityksensä. Esityksistä on laa dit tu oheismateriaalina oleva yhdistelmä. Kuntayhtymä Kak si neu voi sen yhtymähallitus on kokouksessaan aloit ta nut vuoden 2021 talousarvion käsittelyn ja antanut jäsenkunnille tiedoksi vuo den 2021 alustavat rahoitusosuudet. Ao. rahoitusosuuksiin sisältyy mer kittä viä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, mutta hyvinvointiasemaverkko on näis sä luvuissa huomioitu nykyisen laajuisena. Yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan talousarvion vuodelle Talousarvioon on pi de tyn yhtymähallituksen kokouksen jälkeen viety myös yh ty mä halli tuk sen jä sen kun nil le esittämän hyvinvointiasemaverkoston supistusten vai kutuk set. Yh ty mä hal li tus omalta osaltaan hyväksyi talousarvioesityksen siten, että mikäli jä sen kun nat eivät hyväksy esitettyjä palveluverkkomuutoksia, tulee talous ar vio pa laut taa yhtymähallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Kauhavan mak su osuus on tässä vaiheessa viety talousarvioon yhtymähallituksessa kä sit te lys sä olleen rahoitusraamin mukaisena, eli nykyiseen hy vinvoin ti ase ma ver kkoon perustuvana. Toimialojen talousarvioesitysten ja Kaksineuvoisen yhtymähallituksen käsittelemän rahoitusraamin mukaiset käyttötalousmenot ovat 112,9 mil joo naa euroa (TA ,2 milj.euroa), missä vähennystä ku lu van vuoden ta lous ar vi oon on 2,1 prosenttia. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna käyttö ta lous me no jen yhteismäärä on 1,6 miljoonaa euroa korkeampi (+1,5 %). Käyttötaloustulot ovat toimialojen esitysten mukaan 9,6 miljoonaa euroa, kun

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vuo del le 2020 käyttötaloustuloja on budjetoitu 10,3 miljoonaa euroa. Toi mi alojen tuloarvioesitykset ovat siten 6,6 prosenttia kuluvaa vuotta pienemmät. Verotulot on budjetoitu nykyisillä veroprosenteilla Kuntaliiton lokakuun 2020 kun ta koh tai seen veroennustekehikkoon perustuen. Kunnallisen tuloveron tuotok si on budjetoitu 46,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron tuotoksi 4,0 mil joonaa eu roa. Kunnallisveron budjetoitu määrä on 1,2 miljoonaa euroa kuluvalle vuo del le bud je toi tua alhaisempi. Kuluvan vuoden toteuma tulee kuitenkin olemaan sel väs ti, jopa 1,5 miljoonaa budjetoitua alhaisempi. Kuluvan vuoden ennus tee seen ver rat tu na kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 0,2 mil joonal la eu rol la (+0,5 %). Yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 4,1 miljoonaa euroa. Bud je toin nis sa on huomioitu vuosia 2020 ja 2021 koskeva, kuntien yh tei sö veron ja ko-osuu den tilapäinen 10 prosenttiyksikön korotus sekä vuodelle 2021 tu le va kun ta ryh män jako-osuuden kahden (2) prosenttiyksikön korotus, jolla kun nil le kor va taan varhaiskasvatusmaksujen alentamista. Kuluvan vuoden bud je toi tuun ja toteumaennusteeseen nähden yhteisöveron määrä nousee noin 0,6 mil joo nal la eurolla. Peruspalvelujen valtionosuus on budjetoitu Kuntaliiton julkaisemaan en na kol li seen laskelmaan perustuen. Peruspalvelujen valtionosuudesta ero tetaan omaksi eräkseen ve ro me ne tys ten kompensaatiot. Vuoden 2020 pe rus palve lu jen val tion osuu den määräksi arvioidaan 43,9 mil joo naa euroa ja ve ro mene tys ten kom pen saa tioi den määräksi 9,8 miljoonaa, eli yhteensä 53,7 mil joonaa euroa. Tä mä on 1,8 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia enemmän kuin kulu van vuoden ta lous ar vios sa. Peruspalvelujen valtionosuuteen on ko ro na tu kitoi men pi tee nä tehty vuonna 2020 useita tarkistuksia, ja vuoden 2021 pe rus palve lu jen valtionosuus tullee olemaan 0,8 miljoonaa euroa (-1,5 %) vuoden 2020 to teu tu vaa pienempi. Peruspalvelujen valtionosuuden ja veromenetysten kom pen saa tioi den lisäksi kun nil le maksetaan valtionosuutta myös muun ope tus toi men ja kulttuuritoimen jär jes tä mi seen. Tässä yhteydessä kunnilta peritään ra hoi tus osuus am ma til liseen koulutukseen ja lu kio kou lu tuk seen. Opetus- ja kult tuu ri toi men val tionosuus on negatiivinen, mi kä li tehtävä- tai oppilaskohtaisista val tion osuuk sis ta ei kerry toisen asteen kou lu tuk sen rahoittamiseen perittävää mää rää suu rempaa summaa. Kauhavan ope tus- ja kulttuuritoimen val tion osuu den arvioidaan ole van -0,6 miljoonaa eu roa. Määrä vähennetään pe rus pal ve lu jen val tion osuudes ta. Lopulliset val tion osuus pää tök set saadaan vasta tam mi kuus sa 2021 ja OKM:n vuo den 2021 val tion osuut ta oikaistaan vielä tam mi kuus sa 2022, kun vuo den 2021 op pi las mää rät ovat lopullisesti selvillä. Talousarvioesityksen vuo si ka te on tällä hetkellä noin 4,3 miljoonaa euroa. Pois to ja ar vioi daan kertyvän noin 6,1 miljoonaa euroa ja tilinpäätössiirtoja +0,3 mil joo naa eu roa. Alustava tu los las kel ma on tällä hetkellä 1,5 miljoonaa euroa ali jää mäi nen. Kaupungin toimialojen esityksiä tarkastellaan parhaillaan vi ranhal ti ja ve toi ses ti. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus tulee tar ken tumaan, kun päätös hyvinvointiasemaverkosta saadaan. Myös val tion osuuk siin saat taa tulla muutoksia, kun vuoden 2019 verotus valmistuu Talous ar vio esi tys ten perusteella on kuitenkin selvää, että nollatulokseen pää se-

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mi nen edellyttää merkittäviä, menoja supistavia ja tuloja lisääviä toi men pi tei tä. Kestävä investointitaso (poistoja aiheuttavien investointien nettomäärän so vitta mi nen sumu-poistojen tasoon) joudutaan ylittämään vuosina kou lu- ja liikuntahalli-investointien vuoksi. Kaupungin investointitaso su mupois toi hin suhteutettuna saisi olla noin 5-6 miljoonaa euroa vuodessa. Ta lousar vio esi tyk sen vuosikate huomioiden investointitason tulisi noin 4 miljoonaa euroa. Jos investointeja ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella, kasvaa kaupungin lai na mää rä selvästi. Talousarvion laadintaohjeen mukaan investoinneissa tulee prio ri soi da käyttötaloutta tehostavat hankkeet, minkä vuoksi investoinnin vai kutuk set käyttötalouteen ja poistoihin on selvitettävä. Muita kuin ns. pakollisia hank kei ta tulee tarkastella kriittisesti, mikä hallintokuntien on tullut huomioida jo esityksiä tehdessään. Investointitaso on lähivuosina saatettava selvästi poisto jen tasoa alhaisemmaksi. Kun palveluverkko- ym. pakolliset investoinnit on saa tu tehtyä, on keskityttävä kaupungin velkamäärän pienentämiseen. Koska in ves toin tien seurauksena poistotaso nousee, täytyy vuosikatetasonkin nousta, jot ta talous saadaan pidettyä tasapainoisena. Toimialojen vuodelle 2021 esittämien investointien ko ko nais mää rä on 17,6 miljoo naa euroa. Ylihärmän, Kortesjärven ja Alahärmän koulukeskus- ja Ala härmän liikuntahalli-investointeihin tarvitaan 14,4 miljoonaa euroa, jolloin muiden in ves toin ti esi tys ten yhteismäärä on noin 3,3 miljoonaa euroa. Myös in ves toin tiesi tyk siä joudutaan vielä tarkastelemaan kriittisesti. Tekninen johtaja ja sivistysjohtaja on on kutsuttu kokoukseen esittelemään oman toi mi alan sa ta lous ar vio esi tyk siä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus tutustuu vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan ja tekee linjaukset jatkotoimenpiteistä. Ta lous ar vion käsittelyä jatketaan klo 13. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo paikalla kokouksessa oli vat sivistysjohtaja Markku Viitasaari ja tekninen johtaja Antti Hakola. kokous keskeytettiin klo kokousta jatkettiin klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginhallitus

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen talousarvioon on tehty muu ta mia tarkistuksia. Valtionosuuksia on korotettu eurolla. Lisäksi vuo den 2021 poistojen määrä on täsmentynyt hieman alhaisemmaksi. Maa talous lo mi tuk sen ja varhaiskasvatuksen tuloarvioita on tarkennettu. Elä ke me nope rus teis ten Kuel-maksujen määrää on hieman korotettu, samoin vuok ra meno ja on täsmennetty. Tehtyjen tar kis tus ten jälkeen talousarvioesitys on noin miljoona euroa ali jäämäi nen. Tar kem mat laskelmat esitellään kokouksessa. Tekninen johtaja on kutsuttu kokoukseen investointiesitysten käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2021 talousarvion käsittelyä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus lähetti talousarvioesityksen talouden ta sa pai not ta mis toi mikun nan käsiteltäväksi. Noin miljoonan euron vaje katetaan muilla keinoilla kuin ve ron ko ro tuk sil la. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo paikalla kokouksessa oli tekninen johtaja Antti Hakola esittelemässä teknisen lautakunnan inves toin ti esi tys tä Janne Sankelo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Talouden tasapainottamista valmisteleva toimikunta on käsitellyt talousarviota ja jatkaa sen käsittelyä klo 14 alkavassa kokouksessa. Toi mi kun nan pyytämät selvitykset ja edellyttämät tasapainottamistoimenpiteet esi tel lään kaupunginhallitukselle pidettävässä kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2020 talousarvion käsittelyä.

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Käyttötalousosan valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2021 budjetoitu tulos muo dos tuu lievästi ylijäämäiseksi. Kaupunginhallitus lähetti investointiosan talouden tasapainottamistoimikunnalle val mis tel ta vak si seuraavin evästyksin: Järvenjärven leikkipuisto sisällytetään vuoden 2021 investointeihin Lautakunnille annetaan tiukempi ohjeistus siitä, että in ves toin ti suun ni telmaan sisältymättömiä investointeja ei toteuteta vaikka määrärahaa olisi jäl jel lä Kaupungintalohankkeelle tarvittavan määrärahan suuruutta tar kas tellaan. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo kokous keskeytettiin klo kokousta jatkettiin klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle / /2020 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Vuoden 2021 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark kuudel la. Verovuoden 2019 verotus valmistui Kauhavan kaupungin vuoden 2019 kunnallisen tuloveron määrä on 46,954 miljoonaa euroa ja se perustuu 21,75 veroprosenttiin. Kunnallisen tuloveron määrä kasvoi vuoteen 2018 verrat tu na 1,5 prosenttia. Valtakunnallisesti tuloveron määrä kasvoi 3,4 pro senttia. Kuluvana vuonna kaupungin arvioidaan saavan Kuntaliiton ve ro en nus te ke hikon pvm mukaan kunnallisveroa noin 46,361 miljoonaa euroa. Ve roen nus te ke hi kon mu kaan vuonna 2021 kunnallista tuloveroa tilitetään Kau havan kaupungille 0,5 pro sent tia enemmän kuin vuonna 2020, mikäli tu lo ve ro prosent ti pysyy en ti sel lään. Arvio perustuu verotettavien ansiotulojen määrän piene ne mi seen 0,9 prosentilla vuon na 2020 ja 0,3 prosentin kasvuun vuonna Veroennustekehikossa Kauhavan asu kas lu vun on arvioitu laskevan siten, että väestö vähenee 0,9 prosentilla vuon na Saman ennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee 2,1 pro sen til la. Yli 65-vuotiaiden osuuden ennus te taan kasvavan kuluvana vuonna 0,6 pro sen til la. Ansiotulosta tehtävien vä hen nys ten osuus eli vähennysaste on 28,06 prosenttia vuonna Vuonna 2020 vähennysaste on 27,82 pro sent tia. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan ensi vuonna 18,6 prosentilla ku luvan vuo den tasosta. Kauhavan kaupungin arvioidaan saavan vuonna 2021 yhtei sö ve roa noin 4,077 miljoonaa euroa. Yhteisöveron kertymään vaikuttaa yhtei sö jen ve ro tet ta van tulon määrä. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ko rote taan 2,0 prosenttiyksiöllä vuoden 2021 alusta. Korotuksella kompensoidaan var hais kas va tus mak sui hin tehtävän valtakunnallisen alennuksen vaiku tus ta kuntien toimintatuottoihin. Lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuo tosta on korotettu koronatukitoimenpiteenä 10,0 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2020 ja Kauhavan kaupungin vuoden 2021 peruspalvelujen val tion osuu den määräksi ar vioi daan 44,388 mil joo naa euroa ja veromenetysten kom pen saa tio erän määräk si 9,563 miljoonaa euroa, eli yhteensä 53,951 miljoonaa eu roa, mikä on 2,104 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 ta lous ar vios sa. Kuluvan vuo den toteuma tulee olemaa valtion koronatukitoimenpiteiden vuoksi selvästi bud je toi tua korkeampi. Ope tus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus muo dos tuu merkit tä vil tä osin lukion ja vammaisopetuksen sekä maahanmuuttajien val mis tavan opetuksen oppilasmäärillä kerrottavista sekä aamu- ja il ta päi vä toi min nan ja musiikkiopiston tuntimäärillä kerrottavista yksikköhinnoista. Näin ol len op pilas mää rän kehityksellä on merkittävä vaikutus saatavan val tion osuu den mää-

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus rään. Kunnilta peritään OKM:n valtionosuuden yhteydessä osuudet am ma til lisen kou lu tuk sen ja lukiokoulutuksen rahoittamiseen. Rahoitusosuus vä hen netään OKM:n laskennallisesta val tion osuu des ta. Mi kä li kunta ei ole ammatillisen kou lu tuk sen järjestäjä, on OKM:n val tion osuus yleen sä negatiivinen ja se vähen ne tään peruspalvelujen val tion osuu den mää räs tä. Kauhavan kaupungin osal ta OKM:n valtionosuuden arvioidaan ole van -0,640 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien yhteismääräksi on budjetoitu 53,312 mil joo naa euroa, mikä on 2,105 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle bud je toi tua enem män. Vuoden 2021 valtionosuuspäätökset saadaan vasta joulukuun 2019 lo pul la tai tam mikuus sa Vuoden 2021 talousarvioesityksessä käyttötalousmenot kokonaisuutena ovat esi tys lis tan laatimisvaiheessa noin 112,962 miljoonaa euroa, mikä on 1,785 mil joo naa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Käyttötaloustuloja arvioidaan kertyvän 9,737 miljoonaa euroa, mikä on 0,557 mil joo naa euroa kuluvalle vuodelle budjetoitua vähemmän. Kaupungin kuluvan vuoden investointiohjelma on talouden kestävää tasoa korkeam pi ja investointien määrä tulee pysymään korkeana ainakin vuoteen 2022 mm. kouluinvestoinnin vuoksi. Koska kaupungin taseessa jo olevan käyt töomai suu den poistojen määrä alenee merkittävästi lähivuosina, ei poistojen mää rä nouse kriittisesti korkeasta investointitasosta huolimatta. Kaupungin laina mää rä kuitenkin nousee voimakkaasti. Jotta kaupungin ta lous kestää ny kyisen investointitason ja siitä seuraavan lainamäärän, on kaupungin talous saata va tasapainoon. Kaupunginhallitus on kokouksessaan linjannut, et tä talousarviossa tässä vaiheessa oleva noin miljoonan euron vaje katetaan muu ten kuin veronkorotuksilla. Kaupungin taseessa on kertyneitä ylijäämiä 2,392 miljoonaa eu roa. Ku lu van vuoden talousarvio on laadittu 3,260 miljoonaa euroa ali jää mäi sek si. Ku lu val le vuodelle on tehty merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä se kä kaupungin omassa että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa, minkä seu rauk se na kuluvan vuoden käyttötalousmenot ovat jäämässä selvästi bud jetoi tua alhaisemmalle tasolla. Koronapandemian seurauksena vuoden 2020 vero tu lo jen arvioidaan jäävän noin 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi. Val tio on koronatukitoimenpiteenä korottanut kuntien valtionosuuksia, mikä kom pen soi täysin verotulojen vajauksen. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan kaupungin tulos vuodelta 2020 tulee olemaan alijäämäinen, mutta sel västi budjetoitua parempi. Taseen oletetaan säilyvän ylijäämäisenä vuoden 2020 ti lin pää tök ses sä. Kauhavan kaupungin tavoitteena on ollut tuottaa asukkailleen laadukkaat palve lut kilpailukykyisin veroprosentein. Tuloveroprosentin maakunnallinen kes kiar vo vuonna 2020 on 21,33 prosenttia Kauhavan kaupungin veroprosentin olles sa 21,75. Kauhavan veroprosentti on 0,42 prosenttiyksikköä Ete lä-poh janmaan keskiarvoa korkeampi. Toisaalta on tiedostettava, että Kauhavan kaupun gin kunnallisverotuksessa verotettava asukaskohtainen tulo on selvästi Sei nä joen ja Lapuan tasoa alhaisempi. Kauhava tarvitsee korkeamman ve ropro sen tin päästäkseen suhteellisesti samaan verokertymätasoon. Yhden prosenttiyksikön muutos tuloveroprosenttiin vaikuttaa kaupungin ve ro tu-

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus loi hin noin 2,0 miljoonalla eurolla. Kunnallisen tuloveron vuoden 2021 arvioidut ti li tys mää rät ovat eri veroprosenteilla seuraavat: Tulovero % Tilitettävä kunnallisvero 21,25 45,619 miljoonaa euroa 21,75 46,599 miljoonaa euroa 22,25 47,579 miljoonaa euroa 22,75 48,559 miljoonaa euroa Nykyisellä veroprosentilla Kauhavan vuoden 2021 efektiivinen kun nal lis ve ro aste on 13,98 %. Kauhavan kaupungin taloudessa on yhä haasteita. Kaupunkistrategian yh te nä ta voit tee na on tasapainoinen talous ja kärkihankkeena investointi- ja ta lou den ta sa pai not ta mis oh jel man laatiminen. Kaupunginhallituksen asettaman ta louden tasapainottamista valmistelevan toimikunnan työskentely jatkuu edelleen. Kau ha van suh teel li sen korkeasta tuloveroprosentista johtuen veroprosenttien ko rot ta mi nen ei ole ensisijainen ratkaisu alijäämäkehityksen katkaisemiseen, vaan ta lou den tasapaino tulee pyrkiä saavuttamaan rakenteellisilla muutoksilla ve ron ko ro tus ten sijasta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää Kauhavan kau pun gin vuoden 2021 kunnalliseksi tuloveroprosentiksi 21,75. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle / /2020 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kiinteistöverolain (654 / 1992) 11 :n (1266 / 2001) mukaan kunnanvaltuusto mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaih telu vä lien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa va rain hoi tovuo den tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sa dasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit Ve ro hal lin nol le viimeistään Vuoden 2021 verotuksessa kiin teis tö ve ro pro sent tien välit ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00. Vakituisen asunnon veroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00. Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00. Voimalaitosten veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10. Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00. Vuonna 2020 ovat Kauhavan ja Etelä-Pohjanmaan keskimääräiset kiin teis tö vero pro sen tit olleet seuraavat: Kauhava E-P kes kimää rin 1. Yleinen veroprosentti 0,95 % 1,19 % 2. Vakituisen asuinrakennuksen kiin teis tö ve ro prosent ti 0,55 % 0,56 % 3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,10 % 1,20 % 4. Rakentamattoman rakennuspaikan kiin teis tö vero pro sent ti 2,00 % 5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiin teis tö ve ro pro sentti 0,00 % 6. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,00 % Kiinteistövero on kuntien verotusoikeuksista veropohjaltaan vakain, kun se mää räy tyy kunnan alueella olevan kiinteistökannan mukaan. Kiinteistöveron tuot to Kauhavan kaupungille vuonna 2020 tulee olemaan noin 4,0 miljoonaa eu roa. Kauhavan kaupungin tavoitteena on ollut palvelujen tuottaminen kohtuullisilla ve ro pro sen teil la. Mittarina on käytetty Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa. Käy tet tävis sä olevien kuluvan vuoden keskiarvojen mukaan Kauhavan kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti on selvästi maakunnan keskiarvon alapuolella. Vaki tuis ten asuinrakennusten veroprosentti on maakunnan keskiarvon tasossa ja mui den asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti hieman maakunnan kes ki arvoa alhaisempi. Esittelytekstin laadintavaiheessa ei vielä ole päätöksiä Ete-

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus lä-poh jan maan kuntien tulevan vuoden kiinteistöveroprosenteista. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 kiin teis tö vero pro sen tik si määrätään: 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 % 2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 % 3. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 % 4. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,10 % 5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % 6. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,00 % Esitetyillä prosenteilla kiinteistöveron tuotto vuonna 2021 on noin eu roa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen käynnistäminen Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Markku Lumio Kauhavan kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää kaikkien keinojen sel vit tämis tä talouden tasapainottamiseksi Henkilöstömenot ovat yli puolet kaupun gin oman toiminnan menoista, joten niitäkin pitää tarkastella kriittisesti. Kau pun ki tavoittelee vuonna euron kohdentamatonta säästöä, jos ta osa voi kohdistua henkilöstöön. Kyseessä ei ole vuoden 2020 kaltainen kuu den viikon neuvotteluprosessi. Viimeinen keino säästöjen saamiseksi on lyhyt lomautus. Yt-neuvotteluprosessi on käytävä ennen kuin kaupunginhallitus antaa ta lous arvio esi tyk sen valtuustolle. Neuvotteluaika on ilmoitusaikoineen vuo rokaut ta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan il moit tamaan yt-neuvotteluista henkilöstöjärjestöille Neuvottelut alkavat ja ne koskevat henkilöstömenojen säästömahdollisuuksia vuonna Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) ,

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa. TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 45 10.04.2018 RAKENNETUN 49 17.04.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 163 07.05.2018 KAUPUNGINHALLITUS 192 14.05.2018 Pattasten päiväkodin hankesuunnitelma 217/10.1003.100302/2018

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaikkiaan edellä mainituilla alueilla on 69 omakotitonttia ja 12 ri vi talo tont tia, yhteensä 81 kpl.

Kaikkiaan edellä mainituilla alueilla on 69 omakotitonttia ja 12 ri vi talo tont tia, yhteensä 81 kpl. RAKENNETUN 107 25.09.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 334 01.10.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO 130 29.10.2018 Omakoti- ja rivitalotonttien alemyyntikampanja 631/10.1003.100303/2018 RAKYMP 107 Raahen

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Elinkeinojaosto (Valmistelija elinkeinoasiamies Aarre Damski puh )

Elinkeinojaosto (Valmistelija elinkeinoasiamies Aarre Damski puh ) Elinkeinojaosto 15 03.04.2014 Kunnanhallitus 84 22.04.2014 Valtuusto 15 16.06.2014 Kunnanhallitus 178 21.09.2015 Kunnanhallitus 201 26.10.2015 Valtuusto 50 16.11.2015 Kunnanhallitus 181 18.09.2017 JOROISTEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Aika 12.12.2018 klo 17:00-18:20 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 86 20.05.2019 Kaupunginhallitus 92 22.05.2019 Kaupunginvaltuusto 23 27.05.2019 Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 848/00.01.02/2018

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t. Kasvun ja oppimisen 56 25.10.2018 lautakunta Kaupunginhallitus 284 05.11.2018 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämäärärahaesitys 927/02.02.00/2017 KASVOPPI 25.10.2018 56 Kokoukseen tuotu esitys: lousarviomääräysten

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 70 27.03.2017 Kaupunginhallitus 139 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 28 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 395/2.20.201/2015 Kaupunginhallitus 27.03.2017 70 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Vuoden 2017 veroprosenttien määrääminen 202/ /2016 KHAL

Kaupunginhallitus Vuoden 2017 veroprosenttien määrääminen 202/ /2016 KHAL Kaupunginhallitus 217 17.10.2016 Vuoden 2017 veroprosenttien määrääminen 202/02.03.01/2016 KHAL 17.10.2016 217 Kaupunginkamreeri: Kuntalain 111 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää vii meis tään talousarvion

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Esityslista 21/ (10) Kaupunginhallitus. Aika klo 15:30. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lapuan kaupunki Esityslista 21/ (10) Kaupunginhallitus. Aika klo 15:30. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Esityslista 21/2017 1 (10) Kaupunginhallitus Aika 10.11.2017 klo 15:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3. Kunnanhallitus 117 07.05.2018 Valtuusto 55 30.05.2018 KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 KH 117 KUUMA-komissio 1.3.2018 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 225 27.10.2014 Kaupunginhallitus 238 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 10.11.2014 Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 206/031/2014 KH 27.10.2014 225

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset

Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset Kaupunginhallitus 14 22.01.2018 Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset 636/02.05.01/2017 Kh 22.01.2018 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeen. Kaupunginhallitus 258 03.09.2018 Kaupunginhallitus 366 19.11.2018 Kaupunginhallitus 370 20.11.2018 Kaupunginvaltuusto 81 17.12.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 1210/03.030/2018 KHALL

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Ehdokkaan nimeäminen Kauhavan Kaukolämpö Oy:n hallitukseen

Ehdokkaan nimeäminen Kauhavan Kaukolämpö Oy:n hallitukseen Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Ehdokkaan nimeäminen Kauhavan Kaukolämpö :n hallitukseen Konserni- ja henkilöstöjaosto 20.6.2017 16 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupungin hallintosäännön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018. Kaupunginhallitus 169

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018. Kaupunginhallitus 169 Kaupunginhallitus 169 05.11.2018 Kaupunginhallitus 182 19.11.2018 Kaupunginhallitus 186 26.11.2018 Kaupunginhallitus 194 03.12.2018 Valtuusto 62 17.12.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot