KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

2 Sisällys 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 8 Tuloslaskelman liitetiedot 14 Taseen liitetiedot 16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 18 Tilinpäätösmerkintä 19 Luettelo kirjanpitotavoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista

3 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot ,45 Kulut Näyttely-, ohjelmisto- ja tapahtumatoiminnan kulut ,22 Kokoelmahallinnan kulut ,98 Henkilöstökulut ,89 Poistot ja arvonalentumiset ,41 Muut kulut , ,80 Kulujäämä ,35 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot ,35 Kulut , ,56 Kulujäämä ,79 Yleisavustukset ,00 Tilikauden tulos ,21 Tuloverot Tilikauden verot , ,12 Tilikauden ylijäämä ,09 Kansallisgalleria Tilinpäätös

4 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet ,83 Sijoitukset ,09 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus ,66 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,51 Muut saamiset ,22 Siirtosaamiset ,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,41 Rahoitusarvopaperit ,45 Rahat ja pankkisaamiset ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,72 Vastaavaa yhteensä ,64 Vastattavaa Peruspääoma ,00 Muu pääoma ,87 Tilikauden yli-/ alijäämä ,09 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,96 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot ,17 Ostovelat ,51 Muut velat ,65 Siirtovelat ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,68 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,68 Vastattavaa yhteensä ,64 4 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

5 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan kulujäämä ,35 Edelliseen sisältyvät poistot ,41 Maksetut välittömät verot Saadut yleisavustukset ,00 Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys ,27 Vaihto-omaisuuden lisäys ,98 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys , ,63 Varsinaisen toiminnan rahavirta (A) ,69 Investointien rahavirta Investoinnit sijoitusomaisuuteen ,00 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,88 Saadut korot ja osingot ,56 Investointien rahavirta (B) ,32 Rahoituksen rahavirta Pääomasijoitus ,21 Rahoituksen rahavirta (C) ,21 Rahavarojen muutos (A+B+C) ,42 Perustamisvaiheessa Kansallisgallerialle siirtyneet rahavarat ,00 Valtion taidehankintoihin saatujen rahavarojen muutos ,07 Rahavarat tilikauden lopussa ,65 Rahat ja pankkisaamiset ,20 Rahoitusarvopaperit , ,65 Kansallisgalleria Tilinpäätös

6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kansallisgallerian tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitolakia (1336/ 1997) ja lakia Kansallisgalleriasta (889/2013). Kansallisgallerian perustaminen ja siihen liittyvät omaisuuden siirrot Kansallisgalleria aloitti toimintansa perustuen lakiin Kansallisgalleriasta ( , 889/2013) ja valtioneuvoston päätökseen Valtion taidemuseolta Kansallisgallerialle siirrettävästä omaisuudesta sekä omaisuuden arvojen ja vastuiden tarkentamisesta Kansallisgallerialle siirtyneiden omaisuus- ja velkaerien erotus merkittiin julkisoikeudellisen säätiön perustamisen yhteydessä säätiön omaan pääomaan peruspääomaksi ja muuksi omaksi pääomaksi. Vertailutiedot Kansallisgalleria on aloittanut toimintansa Tilinpäätöksessä ei esitetä vertailutietoja, koska vuosi 2014 on Kansallisgallerian ensimmäinen tilikausi julkisoikeudellisena säätiönä. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat arvostetaan hankintamenoon, josta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. Pysyviin vastaaviin kirjataan pääsääntöisesti ne omaisuuserät, joiden taloudellinen pitoaika on yli kolme (3) vuotta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Omaisuusryhmä Poistomenetelmä Poistoaika (v.) Raskaat koneet ja laitteet tasapoisto 10 vuotta Kevyet työkoneet ja laitteet Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet Tutkimus-, laboratoriolaitteet ja -kalusteet Henkilö-, kuorma- ja pakettiautot Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet Toimistokoneet ja laitteet Av-kalusto Muut koneet ja kalusto tasapoisto tasapoisto 5 vuotta 3 vuotta Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan, joko muuttuvaan hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintamenoon tai todennäköiseen jälleenmyyntihintaan. Vaihto-omaisuutta ovat museokaupan tuotteet. Rahoitusarvopaperit ja sijoitukset Kansallisgalleria esittää pysyvien vastaavien sijoituksina erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useana tilikautena. Rahoitusarvopapereina taseen vaihtuvissa vastaavissa esitetään lyhytaikaiset sijoitukset. Sijoituksiin kirjatut pitkäaikaiset omaisuuserät arvostetaan hankintamenoon. Mikäli sijoituksen arvon katsotaan tilinpäätöshetkellä olevan pysyvästi hankintamenoa pienempi, kirjataan erotus arvonalennuksena kuluksi. Rahoitusarvopaperit on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon. Saadut lahjoitukset, testamentit ja rahastointi Saadut lahjoitukset ja testamentit kirjataan kirjanpitoon tuloksi todennäköisen luovutushinnan määräisenä siinä vaiheessa, kun saaminen katsotaan lopulliseksi. Sidottuihin rahastoihin kirjataan ne lahjoitukset ja testamenttivarat, joiden käyttöä on olennaisesti rajattu testamentilla tai lahjakirjalla. Rahastointia edellyttäviä testamentteja ja lahjoituksia ei tilikaudella saatu. 6 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

7 Taidehankinnat Kansallisgallerian kokoelmaan lahjoituksina tai testamentin perusteella vastaanotetut taideteokset, arkistoaineistot ja esineet tulevat valtion omistukseen, jollei testamentin tai lahjoituksen ehdoista muuta johdu, eikä niitä siten merkitä Kansallisgallerian taseeseen. Taidehankintoja varten saadut käyttämättömät avustukset, apurahat ja lahjoitusvarat esitetään taseen ennakkomaksuissa siltä osin, kun hankinnan kohteena olevat taideteokset eivät tule Kansallisgallerian omistukseen. Saadut avustukset Kansallisgallerian toimintaa varten saadut yleisavustukset esitetään tuloslaskelmassa omana eränään ennen tilikauden tulosta. Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo ja Mäkkylän museovarasto ovat Suomen valtion omistamia ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia kiinteistöjä. Kansallisgallerian Senaatti-kiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen kokonaisvuokramenot olivat tilikaudella ,04 euroa. Näiden lisäksi vartiointi, sähkö ja muut kiinteistöjen ylläpitokulut olivat ,82 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi näiden kiinteistöjen vuokriin vuokra-avustusta euroa. Tuottojen ja kulujen kohdistaminen toiminnanaloille Kansallisgallerian tuloslaskelman varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on jaoteltu toiminnanaloittain tilinpäätöksen liitetietona. Toiminnanaloja ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo, Kokoelmahallintaosasto, Talous- ja hallinto-osasto sekä Valtion taideteostoimikunta, minkä lisäksi liiketoiminnasta esitetään oma tuloslaskelmansa Kansallisgalleriasta annetun lain mukaisesti. Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erillistuotot ja -kulut. Yleishallintomenoja ei ole jaettu toimialoittain vaan ne esitetään selvyyden vuoksi omana toiminnanalanaan. Poistot sisältyvät Talous- ja hallinto-osaston tuloslaskelmaan. Saadut projektikohtaiset avustukset ovat kohdennettu toimialoittain perustuen tuloslaskelman toteutuneisiin kuluihin. Vuokraavustukset on kohdennettu museokiinteistöittäin ja Mäkkylän museovaraston vuokra-avustus kokoelmahallintaosastolle. Liiketoiminta Liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka on verottajan toimesta määritelty elinkeinoverolain nojalla verotettavaksi elinkeinotoiminnaksi. Kansallisgallerian liiketoimintaa ovat museokaupat, toimitilojen ulosvuokraus, kuvankäyttöoikeuksien myyminen sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Eläketurva Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Kansallisgallerian henkilöstön lisäeläkejärjestely on OP-Henkivakuutus Oy:ssä. Lisäeläketurvalla turvataan Kansallisgalleriasta annetun lain perusteluissa todettu eläkejärjestely niiden henkilöiden osalta, jotka ovat olleet yhtäjaksoisessa valtion palveluksessa ennen Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. Johdon palkat ja palkkiot Johdon palkat ja palkkiot käsittävät hallituksen jäsenten, pääjohtajan sekä Kansallisgallerian museoiden ja osastojen johtajien palkat ja palkkiot. Kansallisgalleria Tilinpäätös

8 Tuloslaskelman liitetiedot 1. VARSINAISEN TOIMINNAN KOKONAISTUOTOT Pääsymaksutulot ,84 Muut varsinaisen toiminnan tuotot ,61 OKM erityisavustus ,50 OKM erityisavustus EU-hankkeet ,00 OKM erityisavustus Vttk ,00 EU-avustukset ,48 OKM vuokra-avustukset ,00 Muut yhteistoimintatuotot ,70 Liiketoiminnan tuotot ,32 Tuotot yhteensä ,45 Muita varsinaisen toiminnan tuottoja ovat opastustuotot, taideteosten talletus- ja lainaustoiminnan tuotot sekä kiertonäyttelytuotot. Muut yhteistoimintatuotot ovat yritysyhteistyösopimuksiin liittyvää rahoitusta sekä Helsingin kaupungin ja erilaisten säätiöiden ja lähetystöjen antamia projektikohtaisia avustuksia. 2. YLEISAVUSTUKSET OKM toiminta-avustus ,00 OKM toimitilamuutostuki ,00 Yleisavustukset yhteensä ,00 8 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

9 3. VARSINAISEN TOIMINNAN TULOSLASKELMA TOIMINNANALOITTAIN Ateneumin taidemuseo Tuotot Vuokra-avustukset ,60 Näyttelytoiminnan tuotot ,04 Muut tuotot ,56 Tuotot yhteensä ,20 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,49 Kokoelmahallinnan kulut ,25 Henkilöstökulut ,86 Kiinteistökulut ,06 Muut kulut ,37 Kulut yhteensä ,03 Henkilöstö Vakituiset 10 Määräaikaiset 3 Yhteensä 13 Tilikauden ylijäämä ,17 Nykytaiteen museo Kiasma Tuotot Vuokra-avustukset ,08 Näyttelytoiminnan tuotot ,94 Muut tuotot ,97 Tuotot yhteensä ,99 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,29 Kokoelmahallinnan kulut 6 951,87 Henkilöstökulut ,52 Kiinteistökulut ,62 Muut kulut ,29 Kulut yhteensä ,59 Henkilöstö Vakituiset 24 Määräaikaiset 8 Yhteensä 32 Tilikauden alijäämä ,60 Kansallisgalleria Tilinpäätös

10 Sinebrychoffin taidemuseo Tuotot Vuokra-avustukset ,32 Näyttelytoiminnan tuotot ,20 Muut tuotot 8 148,23 Tuotot yhteensä ,75 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,98 Kokoelmahallinnan kulut ,71 Henkilöstökulut ,09 Kiinteistökulut ,28 Muut kulut ,30 Kulut yhteensä ,36 Tilikauden alijäämä ,61 Henkilöstö Vakituiset 4 Määräaikaiset 1 Yhteensä 5 Kokoelmahallintaosasto Tuotot Vuokra-avustukset ,00 Näyttelytoiminnan tuotot 7 539,57 Muut tuotot ,58 Tuotot yhteensä ,15 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,54 Kokoelmahallinnan kulut ,20 Henkilöstökulut ,80 Kiinteistökulut ,94 Muut kulut ,02 Kulut yhteensä ,50 Tilikauden alijäämä ,35 Henkilöstö Vakituiset 59 Määräaikaiset 11 Yhteensä Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

11 Talous- ja hallinto-osasto Tuotot Erityisavustukset ,90 Näyttelytoiminnan tuotot 840,75 Muut tuotot ,79 Tuotot yhteensä ,44 Henkilöstö Talous- ja hallinto-osasto Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,77 Kokoelmahallinnan kulut 2 438,20 Vakituiset 38 Määräaikaiset 8 Yhteensä 46 Henkilöstökulut ,04 Poistot ,41 Kiinteistökulut ,19 Muut kulut ,68 Kulut yhteensä ,29 Asiakaspalvelu Vakituiset 44 Määräaikaiset 8 Yhteensä 52 Tilikauden alijäämä ,85 Valtion taideteostoimikunta Tuotot Erityisavustukset ,00 Näyttelytoiminnan tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä ,00 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,10 Kokoelmahallinnan kulut ,50 Henkilöstökulut ,65 Kiinteistökulut ,00 Muut kulut ,06 Kulut yhteensä ,31 Henkilöstö Vakituiset 3 Määräaikaiset Yhteensä 3 Tilikauden alijäämä ,31 Kansallisgalleria Tilinpäätös

12 Liiketoiminta Tuotot Museokauppojen myyntitulot ,75 Valmisvaraston muutos ,98 Muut liiketoiminnan tulot Palvelumyynti ,96 Tuotemyynti 3 329,81 Vuokramyynti ,44 Muut myyntitulot ,36 Yhteensä ,30 Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,72 Ulkopuoliset palvelut ,30 Henkilöstökulut ,93 Kiinteistökulut ,77 Kaupan sisäänostot ,96 Muut kulut ,04 Yhteensä ,72 Henkilöstö Vakituiset 3 Määräaikaiset Yhteensä 3 Tilikauden ylijäämä ,58 4. MUIDEN KULUJEN ERITTELY Vapaaehtoiset henkilösivukulut ,23 Vuokrat ,04 Muut kiinteistökulut ,82 Ajoneuvokulut ,22 Atk-laite ja -ohjelmistokulut ,70 Muut kone- ja kalustokulut ,44 Hallintopalvelut ,84 Muut hallintokulut Puhelin- ja tiedonsiirtokulut ,59 Kaupan sisäänostot - varaston muutos ,98 Muut hallintokulut ,73 Muut hallintokulut yhteensä ,30 Muut liikekulut Arvonlisäverokulut ,51 Muut liikekulut 2 398,20 Muut liikekulut yhteensä ,71 Yhteensä ,30 12 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

13 5. HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot ,20 Eläkekulut ,73 Muut henkilösivukulut ,02 Yhteensä ,95 Siviilipalvelusmiehen kulut ja matkavakuutuskulut ,94 Yhteensä ,89 6. HENKILÖSTÖ Vakituisia 185 Määräaikaisia 39 Yhteensä henkilöstöä 224 Naisia 134 Miehiä 90 Keski-ikä, vuotta 48,0 7. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Johdon palkat ja palkkiot ,78 8. TILINTARKASTUPALKKIOT Tilintarkastus ,00 Muut palvelut ,00 Yhteensä ,00 9. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Koneet ja kalusto , SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot ,35 Kulut Korkokulut 7 404,79 Kansallisgalleria Tilinpäätös

14 Taseen liitetiedot 11. AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Alkusaldo ,36 Muutos ,53 Poistamaton hankintameno , SIJOITUKSET Indeksirahasto-osuudet ,00 Asunto-osake ,00 Muut osuudet 84,09 Yhteensä ,09 Indeksirahasto-osuuden markkina-arvo ,82 Indeksirahasto-osuuden kirjanpitoarvo ,00 Erotus , LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset ,51 Muut saamiset OKM toimitilamuutostuki ,00 Muut saamiset ,22 Muut saamiset yhteensä ,22 Siirtosaamiset ,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , RAHOITUSARVOPAPERIT Sijoitusrahasto-osuuksien markkina-arvo ,57 Sijotusrahasto-osuuksien kirjanpitoarvo ,45 Erotus ,12 14 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

15 15. RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat (lippukassat) ,00 Pankkisaamiset ,20 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,00 Muu pääoma ,87 Tilikauden ylijäämä ,09 Oma pääoma yhteensä , SAADUT ENNAKOT OKM taidehankintamäärärahan ennakko ,00 OKM taidehankintamäärärahan käyttö ,76 OKM taidehankintamääräraha ,24 Kaupan lunastamattomat lahjakortit 60,00 VTTK:n taidehankintamäärärahan ennakko ,00 VTTK:n taidehankintamäärärahan käyttö ,17 VTTK:n taidehankinta-avustus ,83 Suomen kulttuurirahaston taidehankinta-apuraha ,00 OKM eritysavustus Digitointi-hanke ,10 OKM eritysavustus Finna ,00 Saadut ennakot yhteensä , SIIRTOVELAT Lomapalkkavelka ,50 Palkkamenojaksotus ,40 Pakolliset vakuutusmaksut ,66 Tuloverojaksotus ,12 Oy Sinebrychoff Ab lahjoitus ,00 Muut ,67 Siirtovelat yhteensä ,35 Kansallisgalleria Tilinpäätös

16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot 19. VAKUUDET JA SITOUMUKSET Leasing vastuut Seuraavalla tilikaudella erääntyvät maksut ,48 Myöhemmin erääntyvät maksut ,23 Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella erääntyvät maksut ,61 Myöhemmin erääntyvät maksut ,05 Esitetyissä vuokravastuissa ei ole otettu huomioon vuokrasopimuksen mukaisia mahdollisia indeksikorotuksia. Rahaasiainvaliokunta on puoltanut istunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä sitoa valtioavustuksia Kansallisgallerian Ateneum-, Kiasma- ja Sinebrychoff-museokiinteistöjen sekä Mäkkylän varaston vuokramenoihin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 16 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

17 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2015 Timo Viherkenttä Hallituksen puheenjohtaja Hannele Lehto Hallituksen varapuheenjohtaja Silja Rantanen Hallituksen jäsen Riitta Valorinta Hallituksen jäsen Mauri Niemi Hallituksen jäsen Martin Estlander Hallituksen jäsen Risto Ruohonen Pääjohtaja Kansallisgalleria Tilinpäätös

18 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 14. päivänä huhtikuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-Yhteisö Samuli Perälä KHT Juha Huuskonen JHTT, KHT 18 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

19 Luettelo kirjanpitotavoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja Netvisor-järjestelmä Sähköinen Pääkirja Netvisor-järjestelmä Sähköinen Tasekirja Tase-erittelyt Tilinpäätöksen liitetiedot Sidottu Sidottu Sidottu Järjestelmän muodostamat Netvisor-järjestelmä Sähköinen Jaksotukset Netvisor-järjestelmä Sähköinen Käyttöomaisuus Netvisor-järjestelmä Sähköinen Lippukassa Netvisor-järjestelmä Sähköinen Myyntilasku Netvisor-järjestelmä Sähköinen Myyntisuoritus Netvisor-järjestelmä Sähköinen Muut Netvisor-järjestelmä Sähköinen Ostolasku Netvisor-järjestelmä Sähköinen Ostosuoritus Netvisor-järjestelmä Sähköinen Palkanlaskenta Netvisor-järjestelmä Sähköinen Pankki Netvisor-järjestelmä Sähköinen Tuodut tapahtumat Netvisor-järjestelmä Sähköinen Kansallisgalleria Tilinpäätös

20

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 2 SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot