KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

2 Sisällys 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 8 Tuloslaskelman liitetiedot 14 Taseen liitetiedot 16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 18 Tilinpäätösmerkintä 19 Luettelo kirjanpitotavoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista

3 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot ,45 Kulut Näyttely-, ohjelmisto- ja tapahtumatoiminnan kulut ,22 Kokoelmahallinnan kulut ,98 Henkilöstökulut ,89 Poistot ja arvonalentumiset ,41 Muut kulut , ,80 Kulujäämä ,35 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot ,35 Kulut , ,56 Kulujäämä ,79 Yleisavustukset ,00 Tilikauden tulos ,21 Tuloverot Tilikauden verot , ,12 Tilikauden ylijäämä ,09 Kansallisgalleria Tilinpäätös

4 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet ,83 Sijoitukset ,09 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus ,66 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,51 Muut saamiset ,22 Siirtosaamiset ,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,41 Rahoitusarvopaperit ,45 Rahat ja pankkisaamiset ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,72 Vastaavaa yhteensä ,64 Vastattavaa Peruspääoma ,00 Muu pääoma ,87 Tilikauden yli-/ alijäämä ,09 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,96 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot ,17 Ostovelat ,51 Muut velat ,65 Siirtovelat ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,68 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,68 Vastattavaa yhteensä ,64 4 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

5 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan kulujäämä ,35 Edelliseen sisältyvät poistot ,41 Maksetut välittömät verot Saadut yleisavustukset ,00 Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys ,27 Vaihto-omaisuuden lisäys ,98 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys , ,63 Varsinaisen toiminnan rahavirta (A) ,69 Investointien rahavirta Investoinnit sijoitusomaisuuteen ,00 Investoinnit käyttöomaisuuteen ,88 Saadut korot ja osingot ,56 Investointien rahavirta (B) ,32 Rahoituksen rahavirta Pääomasijoitus ,21 Rahoituksen rahavirta (C) ,21 Rahavarojen muutos (A+B+C) ,42 Perustamisvaiheessa Kansallisgallerialle siirtyneet rahavarat ,00 Valtion taidehankintoihin saatujen rahavarojen muutos ,07 Rahavarat tilikauden lopussa ,65 Rahat ja pankkisaamiset ,20 Rahoitusarvopaperit , ,65 Kansallisgalleria Tilinpäätös

6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kansallisgallerian tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitolakia (1336/ 1997) ja lakia Kansallisgalleriasta (889/2013). Kansallisgallerian perustaminen ja siihen liittyvät omaisuuden siirrot Kansallisgalleria aloitti toimintansa perustuen lakiin Kansallisgalleriasta ( , 889/2013) ja valtioneuvoston päätökseen Valtion taidemuseolta Kansallisgallerialle siirrettävästä omaisuudesta sekä omaisuuden arvojen ja vastuiden tarkentamisesta Kansallisgallerialle siirtyneiden omaisuus- ja velkaerien erotus merkittiin julkisoikeudellisen säätiön perustamisen yhteydessä säätiön omaan pääomaan peruspääomaksi ja muuksi omaksi pääomaksi. Vertailutiedot Kansallisgalleria on aloittanut toimintansa Tilinpäätöksessä ei esitetä vertailutietoja, koska vuosi 2014 on Kansallisgallerian ensimmäinen tilikausi julkisoikeudellisena säätiönä. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat arvostetaan hankintamenoon, josta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. Pysyviin vastaaviin kirjataan pääsääntöisesti ne omaisuuserät, joiden taloudellinen pitoaika on yli kolme (3) vuotta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Omaisuusryhmä Poistomenetelmä Poistoaika (v.) Raskaat koneet ja laitteet tasapoisto 10 vuotta Kevyet työkoneet ja laitteet Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet Tutkimus-, laboratoriolaitteet ja -kalusteet Henkilö-, kuorma- ja pakettiautot Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet Toimistokoneet ja laitteet Av-kalusto Muut koneet ja kalusto tasapoisto tasapoisto 5 vuotta 3 vuotta Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan, joko muuttuvaan hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintamenoon tai todennäköiseen jälleenmyyntihintaan. Vaihto-omaisuutta ovat museokaupan tuotteet. Rahoitusarvopaperit ja sijoitukset Kansallisgalleria esittää pysyvien vastaavien sijoituksina erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useana tilikautena. Rahoitusarvopapereina taseen vaihtuvissa vastaavissa esitetään lyhytaikaiset sijoitukset. Sijoituksiin kirjatut pitkäaikaiset omaisuuserät arvostetaan hankintamenoon. Mikäli sijoituksen arvon katsotaan tilinpäätöshetkellä olevan pysyvästi hankintamenoa pienempi, kirjataan erotus arvonalennuksena kuluksi. Rahoitusarvopaperit on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon. Saadut lahjoitukset, testamentit ja rahastointi Saadut lahjoitukset ja testamentit kirjataan kirjanpitoon tuloksi todennäköisen luovutushinnan määräisenä siinä vaiheessa, kun saaminen katsotaan lopulliseksi. Sidottuihin rahastoihin kirjataan ne lahjoitukset ja testamenttivarat, joiden käyttöä on olennaisesti rajattu testamentilla tai lahjakirjalla. Rahastointia edellyttäviä testamentteja ja lahjoituksia ei tilikaudella saatu. 6 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

7 Taidehankinnat Kansallisgallerian kokoelmaan lahjoituksina tai testamentin perusteella vastaanotetut taideteokset, arkistoaineistot ja esineet tulevat valtion omistukseen, jollei testamentin tai lahjoituksen ehdoista muuta johdu, eikä niitä siten merkitä Kansallisgallerian taseeseen. Taidehankintoja varten saadut käyttämättömät avustukset, apurahat ja lahjoitusvarat esitetään taseen ennakkomaksuissa siltä osin, kun hankinnan kohteena olevat taideteokset eivät tule Kansallisgallerian omistukseen. Saadut avustukset Kansallisgallerian toimintaa varten saadut yleisavustukset esitetään tuloslaskelmassa omana eränään ennen tilikauden tulosta. Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo ja Mäkkylän museovarasto ovat Suomen valtion omistamia ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia kiinteistöjä. Kansallisgallerian Senaatti-kiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen kokonaisvuokramenot olivat tilikaudella ,04 euroa. Näiden lisäksi vartiointi, sähkö ja muut kiinteistöjen ylläpitokulut olivat ,82 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi näiden kiinteistöjen vuokriin vuokra-avustusta euroa. Tuottojen ja kulujen kohdistaminen toiminnanaloille Kansallisgallerian tuloslaskelman varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on jaoteltu toiminnanaloittain tilinpäätöksen liitetietona. Toiminnanaloja ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo, Kokoelmahallintaosasto, Talous- ja hallinto-osasto sekä Valtion taideteostoimikunta, minkä lisäksi liiketoiminnasta esitetään oma tuloslaskelmansa Kansallisgalleriasta annetun lain mukaisesti. Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erillistuotot ja -kulut. Yleishallintomenoja ei ole jaettu toimialoittain vaan ne esitetään selvyyden vuoksi omana toiminnanalanaan. Poistot sisältyvät Talous- ja hallinto-osaston tuloslaskelmaan. Saadut projektikohtaiset avustukset ovat kohdennettu toimialoittain perustuen tuloslaskelman toteutuneisiin kuluihin. Vuokraavustukset on kohdennettu museokiinteistöittäin ja Mäkkylän museovaraston vuokra-avustus kokoelmahallintaosastolle. Liiketoiminta Liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka on verottajan toimesta määritelty elinkeinoverolain nojalla verotettavaksi elinkeinotoiminnaksi. Kansallisgallerian liiketoimintaa ovat museokaupat, toimitilojen ulosvuokraus, kuvankäyttöoikeuksien myyminen sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Eläketurva Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Kansallisgallerian henkilöstön lisäeläkejärjestely on OP-Henkivakuutus Oy:ssä. Lisäeläketurvalla turvataan Kansallisgalleriasta annetun lain perusteluissa todettu eläkejärjestely niiden henkilöiden osalta, jotka ovat olleet yhtäjaksoisessa valtion palveluksessa ennen Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. Johdon palkat ja palkkiot Johdon palkat ja palkkiot käsittävät hallituksen jäsenten, pääjohtajan sekä Kansallisgallerian museoiden ja osastojen johtajien palkat ja palkkiot. Kansallisgalleria Tilinpäätös

8 Tuloslaskelman liitetiedot 1. VARSINAISEN TOIMINNAN KOKONAISTUOTOT Pääsymaksutulot ,84 Muut varsinaisen toiminnan tuotot ,61 OKM erityisavustus ,50 OKM erityisavustus EU-hankkeet ,00 OKM erityisavustus Vttk ,00 EU-avustukset ,48 OKM vuokra-avustukset ,00 Muut yhteistoimintatuotot ,70 Liiketoiminnan tuotot ,32 Tuotot yhteensä ,45 Muita varsinaisen toiminnan tuottoja ovat opastustuotot, taideteosten talletus- ja lainaustoiminnan tuotot sekä kiertonäyttelytuotot. Muut yhteistoimintatuotot ovat yritysyhteistyösopimuksiin liittyvää rahoitusta sekä Helsingin kaupungin ja erilaisten säätiöiden ja lähetystöjen antamia projektikohtaisia avustuksia. 2. YLEISAVUSTUKSET OKM toiminta-avustus ,00 OKM toimitilamuutostuki ,00 Yleisavustukset yhteensä ,00 8 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

9 3. VARSINAISEN TOIMINNAN TULOSLASKELMA TOIMINNANALOITTAIN Ateneumin taidemuseo Tuotot Vuokra-avustukset ,60 Näyttelytoiminnan tuotot ,04 Muut tuotot ,56 Tuotot yhteensä ,20 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,49 Kokoelmahallinnan kulut ,25 Henkilöstökulut ,86 Kiinteistökulut ,06 Muut kulut ,37 Kulut yhteensä ,03 Henkilöstö Vakituiset 10 Määräaikaiset 3 Yhteensä 13 Tilikauden ylijäämä ,17 Nykytaiteen museo Kiasma Tuotot Vuokra-avustukset ,08 Näyttelytoiminnan tuotot ,94 Muut tuotot ,97 Tuotot yhteensä ,99 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,29 Kokoelmahallinnan kulut 6 951,87 Henkilöstökulut ,52 Kiinteistökulut ,62 Muut kulut ,29 Kulut yhteensä ,59 Henkilöstö Vakituiset 24 Määräaikaiset 8 Yhteensä 32 Tilikauden alijäämä ,60 Kansallisgalleria Tilinpäätös

10 Sinebrychoffin taidemuseo Tuotot Vuokra-avustukset ,32 Näyttelytoiminnan tuotot ,20 Muut tuotot 8 148,23 Tuotot yhteensä ,75 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,98 Kokoelmahallinnan kulut ,71 Henkilöstökulut ,09 Kiinteistökulut ,28 Muut kulut ,30 Kulut yhteensä ,36 Tilikauden alijäämä ,61 Henkilöstö Vakituiset 4 Määräaikaiset 1 Yhteensä 5 Kokoelmahallintaosasto Tuotot Vuokra-avustukset ,00 Näyttelytoiminnan tuotot 7 539,57 Muut tuotot ,58 Tuotot yhteensä ,15 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,54 Kokoelmahallinnan kulut ,20 Henkilöstökulut ,80 Kiinteistökulut ,94 Muut kulut ,02 Kulut yhteensä ,50 Tilikauden alijäämä ,35 Henkilöstö Vakituiset 59 Määräaikaiset 11 Yhteensä Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

11 Talous- ja hallinto-osasto Tuotot Erityisavustukset ,90 Näyttelytoiminnan tuotot 840,75 Muut tuotot ,79 Tuotot yhteensä ,44 Henkilöstö Talous- ja hallinto-osasto Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,77 Kokoelmahallinnan kulut 2 438,20 Vakituiset 38 Määräaikaiset 8 Yhteensä 46 Henkilöstökulut ,04 Poistot ,41 Kiinteistökulut ,19 Muut kulut ,68 Kulut yhteensä ,29 Asiakaspalvelu Vakituiset 44 Määräaikaiset 8 Yhteensä 52 Tilikauden alijäämä ,85 Valtion taideteostoimikunta Tuotot Erityisavustukset ,00 Näyttelytoiminnan tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä ,00 Kulut Näyttelytoiminnan kulut ,10 Kokoelmahallinnan kulut ,50 Henkilöstökulut ,65 Kiinteistökulut ,00 Muut kulut ,06 Kulut yhteensä ,31 Henkilöstö Vakituiset 3 Määräaikaiset Yhteensä 3 Tilikauden alijäämä ,31 Kansallisgalleria Tilinpäätös

12 Liiketoiminta Tuotot Museokauppojen myyntitulot ,75 Valmisvaraston muutos ,98 Muut liiketoiminnan tulot Palvelumyynti ,96 Tuotemyynti 3 329,81 Vuokramyynti ,44 Muut myyntitulot ,36 Yhteensä ,30 Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,72 Ulkopuoliset palvelut ,30 Henkilöstökulut ,93 Kiinteistökulut ,77 Kaupan sisäänostot ,96 Muut kulut ,04 Yhteensä ,72 Henkilöstö Vakituiset 3 Määräaikaiset Yhteensä 3 Tilikauden ylijäämä ,58 4. MUIDEN KULUJEN ERITTELY Vapaaehtoiset henkilösivukulut ,23 Vuokrat ,04 Muut kiinteistökulut ,82 Ajoneuvokulut ,22 Atk-laite ja -ohjelmistokulut ,70 Muut kone- ja kalustokulut ,44 Hallintopalvelut ,84 Muut hallintokulut Puhelin- ja tiedonsiirtokulut ,59 Kaupan sisäänostot - varaston muutos ,98 Muut hallintokulut ,73 Muut hallintokulut yhteensä ,30 Muut liikekulut Arvonlisäverokulut ,51 Muut liikekulut 2 398,20 Muut liikekulut yhteensä ,71 Yhteensä ,30 12 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

13 5. HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot ,20 Eläkekulut ,73 Muut henkilösivukulut ,02 Yhteensä ,95 Siviilipalvelusmiehen kulut ja matkavakuutuskulut ,94 Yhteensä ,89 6. HENKILÖSTÖ Vakituisia 185 Määräaikaisia 39 Yhteensä henkilöstöä 224 Naisia 134 Miehiä 90 Keski-ikä, vuotta 48,0 7. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Johdon palkat ja palkkiot ,78 8. TILINTARKASTUPALKKIOT Tilintarkastus ,00 Muut palvelut ,00 Yhteensä ,00 9. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Koneet ja kalusto , SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot ,35 Kulut Korkokulut 7 404,79 Kansallisgalleria Tilinpäätös

14 Taseen liitetiedot 11. AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Alkusaldo ,36 Muutos ,53 Poistamaton hankintameno , SIJOITUKSET Indeksirahasto-osuudet ,00 Asunto-osake ,00 Muut osuudet 84,09 Yhteensä ,09 Indeksirahasto-osuuden markkina-arvo ,82 Indeksirahasto-osuuden kirjanpitoarvo ,00 Erotus , LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset ,51 Muut saamiset OKM toimitilamuutostuki ,00 Muut saamiset ,22 Muut saamiset yhteensä ,22 Siirtosaamiset ,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , RAHOITUSARVOPAPERIT Sijoitusrahasto-osuuksien markkina-arvo ,57 Sijotusrahasto-osuuksien kirjanpitoarvo ,45 Erotus ,12 14 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

15 15. RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat (lippukassat) ,00 Pankkisaamiset ,20 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,00 Muu pääoma ,87 Tilikauden ylijäämä ,09 Oma pääoma yhteensä , SAADUT ENNAKOT OKM taidehankintamäärärahan ennakko ,00 OKM taidehankintamäärärahan käyttö ,76 OKM taidehankintamääräraha ,24 Kaupan lunastamattomat lahjakortit 60,00 VTTK:n taidehankintamäärärahan ennakko ,00 VTTK:n taidehankintamäärärahan käyttö ,17 VTTK:n taidehankinta-avustus ,83 Suomen kulttuurirahaston taidehankinta-apuraha ,00 OKM eritysavustus Digitointi-hanke ,10 OKM eritysavustus Finna ,00 Saadut ennakot yhteensä , SIIRTOVELAT Lomapalkkavelka ,50 Palkkamenojaksotus ,40 Pakolliset vakuutusmaksut ,66 Tuloverojaksotus ,12 Oy Sinebrychoff Ab lahjoitus ,00 Muut ,67 Siirtovelat yhteensä ,35 Kansallisgalleria Tilinpäätös

16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot 19. VAKUUDET JA SITOUMUKSET Leasing vastuut Seuraavalla tilikaudella erääntyvät maksut ,48 Myöhemmin erääntyvät maksut ,23 Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella erääntyvät maksut ,61 Myöhemmin erääntyvät maksut ,05 Esitetyissä vuokravastuissa ei ole otettu huomioon vuokrasopimuksen mukaisia mahdollisia indeksikorotuksia. Rahaasiainvaliokunta on puoltanut istunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä sitoa valtioavustuksia Kansallisgallerian Ateneum-, Kiasma- ja Sinebrychoff-museokiinteistöjen sekä Mäkkylän varaston vuokramenoihin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 16 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

17 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2015 Timo Viherkenttä Hallituksen puheenjohtaja Hannele Lehto Hallituksen varapuheenjohtaja Silja Rantanen Hallituksen jäsen Riitta Valorinta Hallituksen jäsen Mauri Niemi Hallituksen jäsen Martin Estlander Hallituksen jäsen Risto Ruohonen Pääjohtaja Kansallisgalleria Tilinpäätös

18 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 14. päivänä huhtikuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-Yhteisö Samuli Perälä KHT Juha Huuskonen JHTT, KHT 18 Kansallisgalleria Tilinpäätös 2014

19 Luettelo kirjanpitotavoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja Netvisor-järjestelmä Sähköinen Pääkirja Netvisor-järjestelmä Sähköinen Tasekirja Tase-erittelyt Tilinpäätöksen liitetiedot Sidottu Sidottu Sidottu Järjestelmän muodostamat Netvisor-järjestelmä Sähköinen Jaksotukset Netvisor-järjestelmä Sähköinen Käyttöomaisuus Netvisor-järjestelmä Sähköinen Lippukassa Netvisor-järjestelmä Sähköinen Myyntilasku Netvisor-järjestelmä Sähköinen Myyntisuoritus Netvisor-järjestelmä Sähköinen Muut Netvisor-järjestelmä Sähköinen Ostolasku Netvisor-järjestelmä Sähköinen Ostosuoritus Netvisor-järjestelmä Sähköinen Palkanlaskenta Netvisor-järjestelmä Sähköinen Pankki Netvisor-järjestelmä Sähköinen Tuodut tapahtumat Netvisor-järjestelmä Sähköinen Kansallisgalleria Tilinpäätös

20

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2015

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2015 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2015 Sisällys 4 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 7 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 9 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 20 Muut tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot