Osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa"

Transkriptio

1 Osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari Pirkanmaalla , Highline Oy ) 1 Matkailuyrityksen voimavarat osaaminen tärkeimpänä? Ydinosaaminen matkailuyrityksessä Vähän Monitaidosta Osaamisen johtamisesta Kokemuksia vuosien varrelta Yritysverkostot osaamisten laajentajana ja täydentäjänä Liiketoiminnan osaamisprofiilit Maaseutumatkailuyrityksen osaaminen Osaajalle

2 Voimavarat matkailualalla ja yleensäkin yritys ja ihmiset kehittyvät vain yhdessä 2 Fyysinen pääoma Tase: ympäristö, tilat, koneet, laitteet, järjestelmät jne Miten matkailualalla? Inhimillinen pääoma Osaaminen, mutta myös sitoutuminen, motivaatio, työkyky Sosiaalinen pääoma Arvot, suhteet, toimintatavat, organisaatiokulttuuri jne Tiedot ja taidot ja niiden soveltaminen käytäntöön.

3 Ydinosaaminen mitä se on maaseutumatkailussa? 3 Ydinosaaminen on erilaisten taitojen ja tietojen yhdistelmä. Ydinosaamisen piirteitä Merkittävää lisäarvoa asiakkaiden palveluistamme kokemalle hyödylle Erilainen, parempi kuin kilpailijoilla, vaikea matkia Laajennettavissa, tarjoaa mahdollisuuden pääsyyn laajoille ja monenlaisille markkinoille Se ei ole omaisuuserä, se ei näy taseessa Kaikki kilpailuedut eivät ole ydinosaamisia (esim. toiminta-alue voi tarjota kilpailuedun, mutta ei ole ydinosaamista) Johtaa usein ja mielellään yhteistyöverkkoihin: kaikkea ei tarvitse tehdä itse, keskitytään. Tämä on matkailussa erityisen tärkeää. Se voi menettää arvonsa toimintaympäristön muuttuessa Millaisia ydinosaamisia on maaseutumatkailuyrityksissä nyt ja tulevaisuudessa? Onko niitä mietitty? Miten niitä pitäisi hyödyntää? Suomi on mahdollisuuksia pullollaan osaajat ja osaamisensa kehittäjät tekevät niistä kannattavaa liiketoimintaa.

4 Esimerkki: Monitaito TE-keskusten tuotteistettu palvelu osaamisen kehittämisen tukena 4 Monitaito on systemaattinen prosessi pitkän aikavälin kehitys- ja koulutussuunnitelmien laatimiseksi Monitaidossa selvitetään yrityksen nykytilanne hahmotetaan ja täsmennetään visio ja strategia tuodaan esille lähivuosien muutokset selvitetään muutosten vaikutus henkilöstöön etsitään osaamistarpeet ja laaditaan täsmäkoulutusohjelma Matkailuyrityskokemuksia ainakin: Ruka, Pyhä, Lahden matkailuyritysverkosto

5 5 Osaaminen Monitaitoisuus Yhteistyö YHTEINEN VISIO Strategia Yhteiset tavoitteet Toimenpiteet Myönteinen asenne NYKYTILA

6 Näkökulma maaseutumatkailuyrityksen (ja yritysverkoston) osaamisen johtamiseen 6 Minne yrityksemme on menossa? Mihin pyrimme? Mitä inhimillisiä resursseja tarvitaan toimintamallimme toteuttamiseen eli mikä on osaamistarpeemme? Mitä resursseja meillä on nyt? Tarvitaan osaamiskartoitus. Mitä resursseja puuttuu eli osaamiskuilu? Miten resursseja hankitaan: määrätietoinen osaamisen kehittäminen, rekrytoinnit, verkostot? Tämä edellyttää matkailuyrittäjiltä paljon. Tulevaisuus kirkkaaksi ja edelleen osaamisiksi. Kehittymisen resurssit kuntoon, valmentamista, kannustamista, menetelmäosaamista jne.

7 Kokemuksia osaamisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen toteutuksista 7 Organisaatio, joka huomioi oikeasti ihmisen, ihan jokaisen, menestyy Johdon, erityisesti yrittäjän, on pantava itsensä likoon, ilman johdon sitoutumista ei voida onnistua Henkilöstöä kuunnellaan aidosti aivan liian vähän Yllättävän paljon kritiikkiä johtamista kohtaan. Kehityskeskustelu ei toimi vielä juuri missään. Välineet surkeita. Pienissäkin yrityksissä on paljon piilossa olevaa osaamista. Mitä löytyykään verkostosta?

8 Kokemuksia osaamisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen toteutuksista 8 Koulutusohjelmatarjonta on runsasta. Ohjelmat sopivat yhä liian huonosti todelliseen tarpeeseen. Usein niistä on liian vähän hyötyä osaamistaan kehittävälle henkilölle tai yritykselle. Ne on tehty ennen muuta koulutusorganisaation tarpeisiin. Kouluttautumisen tarvetta ja halukkuutta on paljon oletettua enemmän. Työkykyyn liittyviä ongelmia yhtä aikaa piilossa ja liikaa esillä osumatarkkuus liian huono

9 9 Oman yrityksen tarpeiden tunnistaminen ja niistä kertominen Visiointikyvykkyys Kontaktihakuisuus Omien ja verkon toimijoiden kontaktien hyödyntäminen kumppanien tunnistamiseksi Luottavaisuus verkostoihin järjestelmänä Käsityöyrittäjien verkosto-osaaminen: suhteiden luominen A. Äyväri

10 10 Asiakaslähtöinen tuotemuuntelu- ja räätälöintikyky Oman ajankäytön hallinta: ajan varaaminen suhteiden hoitamiseen Sosiaaliset taidot, sosiaalinen joustavuus Kyky jakaa omaa tietämystä sekä vastaanottaa ja hyödyntää toisten tietämystä Koordinointiosaaminen Toisen osapuolen etujen huomioon ottaminen Käsityöyrittäjien verkosto-osaaminen: suhteiden ja verkkojen ylläpitäminen A. Äyväri

11 Mihin maaseutumatkailuyritys tarvitsee verkostoa? 11 Maaseutumatkailuyritys tarvitsee Asiakkaita, markkinointiosaamista anna ja ota tee se asiakkaasi parhaaksi, kokonaisuus huomioiden pk-yrittäjällä on yleensä vähän resursseja, vähän kontakteja, kumppanit ovat usein tärkein markkinointikanava osaajia, tekijöitä, laadukasta kapasiteettia työyhteisön pienyrittäminen on yksinäisen naisen tai miehen työtä hän tarvitsee puheluja, tapaamisia, yhteistyötä sparraajia laatu ja kehittyminen on varmistettava tuotekehitysyhteistyötä hyvät tuotteistetut palvelut syntyvät (melkein vain) yhteistyössä ja kehittäminen on kiehtovaa ja paljon tietoa millainen on toimintaympäristö ja sen kehittyminen

12 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN - osaamiset Työyhteisön henkilöstön osaaminen koostuu asiantuntijuuden eri osa-alueista esim. seuraavan kuvan mukaisesti. 12 ammatillinen taitotieto henkilökohtainen kehittäminen työyhteisöosaaminen työelämäosaaminen ammattitekninen kehittämisosaaminen osaaminen asiantuntijuus työn kehittäminen yleistiedot yleistekninen osaaminen organisaatioosaaminen talousosaaminen yleistaidot

13 Maaseutumatkailuyrityksen ja yritysverkoston osaamistarpeita - kohti kannattavaa liiketoimintaa 13 Strateginen suunnittelu toistuu harvoin Tarvitaan ulkopuolista sparrausta, välineitä, näkemystä Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Verkosto auttaa tuottamaan tehokkaita kokonaisuuksia On hallittava markkinoinnin kokonaisuus, ei vain osia Talous Ongelma suurimmillaan aloitettaessa ja kasvun portailla, investointitilanteissa Hinnoittelussa jatkuva haaste Henkilöstöasiat, johtaminen Tekijästä johtajaksi on ammatin muutos Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen Tietotekniikka Kansainvälistyminen, kielitaito Lainsäädäntö, laatu, ympäristöasiat jne

14 Menestyvän maaseutumatkailuyrityksen ja verkoston osaamisia nämäkin katse tulevaisuuteen 14 Kansainvälisyys, kielet ja kulttuuri: Saksa, Japani, Kiina, USA Oman alueen historia, kulttuuri, perinteet, elämäntyyli, tavat Hyvinvointipalvelut/hyvinvointimatkailu yhteistyötä yli toimialojen Kokouspalvelut, kokousmatkailu, palkintomatkat Tapahtumajärjestelyt Seniorimatkailuun liittyvä erikoisosaaminen Taide Käsityö Arkkitehtuuri Osallistavat tekniikat Monenlaiset vahvat erikoisosaamiset Jatka luetteloa ja valitse omasi.

15 15 Verkoston osaamisten hajonta esimerkkinä asiantuntijaverkosto Katso

16 Osaamisen johtamisen käytännön hyötyjä, matkailuyritysverkosto ja Sympa HR esimerkkinä 16 Nykytilanne saadaan selville osaamiskartoituksen avulla - kartoitetaan henkilöstön, tiimien ja koko organisaation osaaminen - kartoitetaan verkoston osaaminen verkoston mahdollisuudet esiin - tunnistetaan osaamisaukot ja riskit - löydetään piilo-osaamisia Kaikki osaamiseen liittyvä tieto samassa paikassa - toteutetaan ryhdikkäät, tarkoituksenmukaiset kehityskeskustelut - koulutussuunnitelmien laadinta ja kurssiseuranta tehokkaaksi - muistutukset, esim. työluvat ja kortit, määräaikaiset työsuhteet - muuta henkilöstöön liittyvää tietoa tarpeen mukaan

17 Osaamisen johtamisen käytännön hyötyjä, matkailuyritysverkosto ja Sympa HR esimerkkinä 17 Osaamisen hallinta ja kehittäminen strategian osana, tavoitetilojen asettaminen - osaamisen kehittäminen nostetaan strategiaprosessin osaksi - kehityspanostukset suunnataan yrityksen kannalta tärkeisiin osaamisiin - tulevaisuuden osaamisvaatimukset tunnistetaan ajoissa - osaamisen hankintaan jää riittävästi aikaa Osaamisen päivittäinen, tehokas johtaminen - osaamisen hyödynnetään mahdollisimman hyvin - osaajat löydetään helposti ja nopeasti - kaikki hyöty irti verkostosta - tiimien kokoaminen osaamisten perusteella varmistaa ja tehostaa

18 Osaamisen johtamisen käytännön hyötyjä, matkailuyritysverkosto ja Sympa HR esimerkkinä 18 Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen yritykseen - henkilökohtainen suunnitelma ohjaa ja motivoi kouluttautumaan oikein - oikea osaaminen pitää kiinni työelämässä Rekrytointi - osaamistarpeiden ja -puutteiden perusteella - henkilövertailut selkeyttämässä hakijoiden osaamista - rekrytoitavan osaamisen vaikutus tiimiin ja yritykseen selviää - kausi- ja tilapäistyövoimapankki mahdollinen Säästöjä täsmäkoulutuksen avulla - koulutus kohdistetaan yrityksen todellisiin tarpeisiin - koulutusohjelmia voidaan räätälöidä verkosto-, yritys- ja henkilötasoilla - ei enää turhia kurssikustannuksia

19 Kehityskeskusteluun ryhtiä osaamisen johtamisen avulla myös pienyrityksessä 19 Osaaminen otetaan konkreettisesti esiin Osaamisen nykytaso yksilöidään ja siitä ollaan yhtä mieltä Osaamisen kehittämiselle asetetaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet Omat kehittämistavoitteet tuodaan selkeästi esille Huomioidaan strategian mukaiset osaamisen kehittämisalueet; omat tavoitteet sidotaan organisaation tavoitteisiin Mutta myös Arvioidaan menneen kauden tulokset Asetetaan tulostavoitteet Arvioidaan menneen kauden toimenpiteiden vaikuttavuus Sovitaan tulevan kauden toimenpiteistä Moderni tekniikka mahdollistaa Joustavan ylläpidon, käsittelyn, seurannan jne

20 Osaamisen kehittäjälle 20 Laadi suunnitelmasi huolella: analyysi, visio, tavoitteet, strategia ja toimenpiteet. Matkailuyrittäjä, tee myös oman osaamisesi kehittämisen pitkän aikavälin suunnitelma. Tee yhteistyötä koulutuksen laaja-alaisten ammattilaisten kanssa he tuntevat vaihtoehtoja. Tee yhteistyötä rahoittajien kanssa he voivat auttaa myös koulutuksen kustannusten jaossa (esim. TE-keskus). Tarjoa jokaiselle henkilölle kehittymisen mahdollisuus, vaikka se toisi mukanaan riskin hänen siirtymisestään muihin töihin. Älä kulje tarjonnan, vaan tarpeesi mukaan. Useimmat sinulle tarjotut koulutukset ovat sinulle huonosti osuvia ajaltaan tai sisällöltään, jopa ajan ja rahan haaskausta. Tee osallistumispäätöksesi itsenäisesti, määrätietoisesti, suunnitellusti. Verkostoidu aidosti. Tee yhteistyötä. Osaa ja menesty.

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA Ilkka Haukijärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietojärjestelmäosaaminen, YAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri 22. 23.5.2014 Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William

Lisätiedot

Olemme uudistaneet sivumme!

Olemme uudistaneet sivumme! 2/2013 OSAAMINEN KUNTOON Olemme uudistaneet sivumme! käy klikkaamassa > www.pry.fi Projektiyhdistyksen suuret saappaat s. 4-5 Oi Suomi, päiväs' vielä koittaa s. 6-9 Comparing PM Certifications s. 20-22

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot